Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 28.11.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

6

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2008

7

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

14

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.11.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 28.11.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ympäristökeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Juha Beurlingille ja opiskelija Matti Niemelle.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 7

 

Kaupunginhallituksen kirje Tapanilan Työväenyhdistys ry:lle.

 

Aloite 11

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 15

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 16

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 20

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulais­kaupungin­johtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 28

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 38

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokuntia kehittämään kaupunkitilan vuokraamista koskevaa lupakäytäntöä kaupunginhallituksen aloitteeseen antaman vastauksen mukaisesti.

 

                      Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

13                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14, 15           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

16                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja pelastuslaitokselle.

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään kaupunginhallituksen 11.12.2006 pöytäkirjan 1526 §:n kohdalla nimeä­mälle varauksensaajalle Helsingin Taidesisustus / Kari Management Oy:lle 1. kaupunginosan korttelin nro 4 tontilla nro 4 (Pohjoisesplanadi 5) sijaitsevan Lampan talo -nimisen rakennuskokonaisuuden 3 200 000 eurolla sekä seuraavin edellytyksin ja ehdoin:

 

1                    Tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos nro 11623 on tullut voimaan.

 

2                    Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tontin vuokrausperusteet niin, että vuokra-aika on 31.12.2067 saakka ja maanvuokra lasketaan pitäen perusteena 800 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa, josta vuosivuokra on 5 %. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ”lokakuu 1951 = 100”.

 

3                    Varauksensaaja on asettanut rakennusten kaupan ja tontin vuokrauksen vakuudeksi 100 000 euron vakuuden. Vakuus vapautetaan rakennusten kaupan ja tontin vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Vakuutta ei vapauteta, mikäli sopimusta ei synny varauksensaajasta johtuvasta syystä.

 

4                    Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tontille laadittava asemakaavan muutos nro 11623 on tullut voimaan.

 

Jos kauppa viivästyy myyjästä johtumattomasta syystä, varauksensaajalta peritään 5 % vuotuista korkoa kauppahinnasta, maanvuokran osuus sekä rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kustannukset em. ajankohdasta lukien.

 

Samanaikaisesti rakennusten luovutusta koskevan kauppa­kirjan allekirjoittamisen kanssa on allekirjoitettava edellä kohdan 2 mukainen tontin maanvuokrasopimus.

 

5                    Ostaja peruskorjaa rakennuskokonaisuuden pääosin hotelliksi laadittavan asemakaavan muutoksen nro 11623 ja tämän tekemän ostotarjouksen mukaisesti.

 

Ostaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

 

Ostaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

6                    Rakennukset luovutetaan tyhjinä, vuokrasopimuksista vapaina ja siinä kunnossa, kuin ne ovat luovutushetkellä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 


12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2008

 

Khs 2007-2420

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että se kokoontuu vuonna 2008 varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalossa 7.1.2008 alkaen maanantaisin kello 16.00 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

 

Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 23.6.2008 ja syyskauden ensimmäinen kokous 4.8.2008. Viikolla 13 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 25.3.2008.

 

Kaupunginhallitus kokoontuu strategiakokouksiin vuonna 2008 28.1.2008, 25.2.2008, 31.3.2008, 28.4.2008 ja 26.5.2008 klo 16.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

                    että kaupunginhallituksen kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä hallintokeskuksessa yleisesti nähtävänä ja

 

                    että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan sanomalehdissä ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lisäksi hankintakeskukselle kehotuksin huolehtia kuulutusten julkaisemisesta.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    27.11.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         27.11.2007

joukkoliikennelautakunta                                   29.11.2007

yleisten töiden  lautakunta                                 29.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 27.11.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto 14.11.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta

27.11.2007

- suomenkielinen jaosto

27.11.2007

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

26.11.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

20.11.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

31.10. – 16.11.2007

- vararehtori 1.

8.11.2007

- vararehtori 2.

30.10. – 13.11.2007

- johtava talouspäällikkö

16.10. – 19.11.2007

- tietotekniikkapäällikkö

31.10 ja 12.11.2007

eläintarhan johtaja

26.11.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

26., 28. ja 29.11.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

20. – 27.11.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

27.11.2007

museonjohtaja

28.11.2007

kaupunginorkesterin intendentti

20.11.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

28.11.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

27.11.2007

taidemuseon johtaja

22.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.11.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

22.11.2007

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

27.–29.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028