Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 14.11.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Helsingin kaupungin ja kauppa-ja teollisuusministeriön välinen uusi energiatehokkuussopimus vuosille 2008 - 2016

10

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

14

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

3

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokokous

15

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

17

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

18

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.11.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 14.11.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2009 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

 

3                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että vuonna 2008 käydään läpi vuoden 2008 noudattamisohjeisiin sisällytettävän ohjeen mukaisesti jäsenyydet eri yhteisöissä ja arvioidaan mihin yhteisöihin kaupungin kannattaa osallistua,

4                          kehottaa ympäristökeskusta yhteistyössä talous- ja suunnit­telukeskuksen taloushallintopalvelun kanssa muodostamaan MetropoliLab ‑liikelaitoksen aloittavan taseen päätös­ehdotuksen 5 mukaisesti,

5                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja laitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–4 ja 6–8,

6                          kehottaa pelastuslautakuntaa tekemään selvityksen sopimuspalokuntien monimuotoisista toimintamahdollisuuksista kaupungin pelastustoimen kokonaisuudessa,

 

7                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi 50 palveluasumispaikan kustannuksiin,

 

8                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 4 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi ostopalveluihin,

 

9                          kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan esityksen talousarvion kohtaan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi, varatusta 5 000 000 euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä

 

10                       todeta, että vuoden 2008 talousarvioon sisältyy 1.1.2008 lukien hallintokeskuksen holhoustoimen edunvalvontatoimen osalta tämän esityslistan liitteen mukaiset vakanssit.

 

Toivomusponnet 1 (1), 7 (8), 18 (31) ja 22 (36) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 5 (5), 12 (16) ja 15 (27) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 4 (4), 9 (10), 10 (11), 11 (12), 13 (21), 19 (33) ja 23 (37) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 3 (3), 6 (6), 8 (9), 14 (26), 16 (28), 17 (29), 20 (34), 24 (39), 25 (41) ja 26 (45) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 21 (35), 27 (46) ja 28 (47) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja lai­toksille.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginmuseota toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote rehtori Päivi Sillanpäälle ja opiskelija Marja Lahtiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, kaupunginmuseolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Johanna Mäelle ja opiskelija Elisa Lipposelle

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Heidi Ruhalalle ja Tiina Vallilalle.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energialle toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Susanna Korpivaaralle ja Invar S. Melinille.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, hallintokes­kukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9, 10             Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

20                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnalle ja valituksi tulleille.

 

21                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskuksen toimitusjohtajaa teke­mään henkilökunnan HUS:iin siirtymisen edellyttämät päätökset.

 

Kaupunginhallituksen kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

22, 23           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Olavi Jauhiaiselle ja opiskelija Kenneth Liukkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Minna Miettiselle, Sirkka Hyväkälle, Tarja Koskelalle ja Arja Ohtamaalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

24                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Väylä Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

18                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

19                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, rakennusvirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

25                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

LIITE

Holhoustoimen edunvalvontatoimistoon 1.1.2008 alkaen tulevat uudet vakanssit tehtävänimikkeineen

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     14.11.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


2

HELSINGIN KAUPUNGIN JA KAUPPA-JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VÄLINEN UUSI ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS VUOSILLE 2008 - 2016

 

Khs 2007-1031

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö lähettää (1.10.2007) virallista käsittelyä varten ministeriön ja kaupunkien välisen uuden energiatehokkuussopimuksen.

 

Rakennusvirasto toteaa (3.11.2007) seuraavaa:

 

Taustaa                             Sopimusmenettely on ollut jo vuodesta 1993 lähtien yksi kaupungin energiansäästötoiminnan päästrategioita. Edellisen energiatehokkuussopimuksen voimassaoloa jatkettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2005 1527 § 31.12.2007 saakka. Uutta sopimusta ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi solmia vuonna 2005, koska rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja energiapalveludirektiivi olivat vasta tulossa voimaan eikä niiden vaikutusta vielä pystytty arvioimaan.

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi jatkotyöskentelyä varten kaupunkia ilmoittamaan keväällä 2007 kiinnostuksensa solmia energiatehokkuussopimus. Kirjeen mukana oli luonnos tulevasta sopimuksesta. Helsingin kaupunki ilmoitti kauppa- ja teollisuusministeriölle kaupunginhallituksen päätökseen 2.5.2007 657 § perustuen, että Helsingin kaupunki on valmis solmimaan ministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 - 2016. Nyt kirjeen mukana oleva lopullinen sopimus on asiasisällöltään keväällä lähetetyn luonnoksen mukainen. Ainoastaan joitakin muotoiluja on selkeytetty.

 

Toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi asettaa EU:n jäsenvaltioille ohjeelliseksi energiansäästötavoitteeksi 9 % jaksolle 2008 - 2016. Direktiivissä on annettu julkiselle sektorille useita konkreettisia velvoitteita. Direktiivi voidaan panna toimeen joko säädösohjauksen tai vapaaehtoisten sopimusten kautta. Mikäli toimeenpanon välineeksi tulee säädösohjaus, mm. valtion tuki kaupungin kiinteistöjen energiakatselmuksiin ja muihin energiansäästötoimiin lakkaa. Energiakatselmukset ja vastaavat selvitykset ovat olleet ja tulevat olemaan yksi keskeisimpiä toimia energiatehokkuuden parantamisessa vastaisuudessakin. Vapaaehtoiset sopimukset mahdollistavat myös sen, että päätäntävalta sopivimmista energiatehokkuustoimista säilyy kaupungilla.

 

Sopimuksen mukaisesti 9 %:n säästötavoite lasketaan vuoden 2005 sääkorjaamattomasta energiankäytöstä. Mikäli luotettavia tietoja ei ole saatavissa vuodelta 2005, voidaan käyttää muuta laskentatapaa. Helsingin kaupungin säästötavoite on laskettu vuoden 2005 energiankulutuksesta lukuun ottamatta työkoneita ja ajoneuvoja, joiden kohdalla kulutus on määritetty vuoden 2006 kulutustiedoista. Energian tuotanto ja siihen liittyvät toimet sekä joukkoliikenne eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin, koska niille on olemassa omat erilliset sopimusmenettelyt. Helsingin kaupungin säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä on 133,05 GWh. Säästötavoitteen muodostuminen sekä välitavoitteet vuosille 2010 ja 2013 on esitetty sopimuksen liitteessä.

 

HKR-Rakennuttajan edustaja on osallistunut energiatehokkuussopimusmallin valmistelutyöhön. Sopimukseen on koottu keskeisimmät ja kannattavimmat toimenpiteet energiansäästön edistämiseksi ja sitä kautta ilmastonmuutoksen estämiseksi. Sopimusta voidaankin pitää erittäin hyvänä välineenä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

 

Sopimuskäytäntö ja -malli on keväällä esitelty kaupungin energiansäästöneuvottelukunnalle, joka pitää asiaa kannatettavana.

 

YTV on laatinut pääkaupunkiseudulle yhteistyössä kaupunkien kanssa ilmastostrategialuonnoksen. Siinä todetaan energiatehokkuussopimusten olevan yksi tärkeimmistä menettelytavoista ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

Rakennusvirasto esittää, että Helsingin kaupunki solmii kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 - 2016 olennaisena osana ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

 

Lisäksi rakennusvirasto esittää, että energiansäästöneuvottelukunta ja HKR-Rakennuttaja sen käytännön työn toteuttajana vastaavat energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta Helsingin kaupungissa ja tekevät tarvittavat talousarvioesitykset.

 

./.                   Esitäytetty sopimusluonnos on liitteenä 1.

 

Ryj toteaa, että Khs päätti 2.5.2007 ilmoittaa kauppa- ja teollisuusministeriölle, että Helsingin kaupunki on valmis solmimaan kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 – 2016.

 

Nyt solmittavaksi esitetty sopimus jatkaa kaupungin pitkäjänteistä työtä energiansäästössä. Uuden sopimuksen allekirjoitus tapahtuu 4.12.2007.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki tekee kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa esityslistan liitteen 1 mukaisen energiatehokkuussopimuksen jaksolle 2008 – 2016.

 

Kirje kauppa- ja teollisuusministeriölle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Esitäytetty energiatehokkuussopimus

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                               13.11.2007

joukkoliikennelautakunta                                                    15.11.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                  15.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 13.11.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


3

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOKOUS

 

Stn/Khs 2007-2462

 

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab konstaterar (14.11.2007) att dess ordinarie bolagsstämma hålls 27.11.2007 i Samfundet Folkhälsan. Ärendena som enligt bolagsordningen skall beslutas under den ordinarie bolagsstämman upptas till behandling, bl.a. val av styrelse.

 

Sj konstaterar att Stge 13.6.2001 (ärende 13) beslöt att staden deltar i verksamheten inom aktiebolaget för svensk yrkesutbildning på andra stadiet (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) i enlighet med det avtal mellan delägarna som hänför sig till ärendet.

 

Stn beslöt senast 20.11.2006 uppmana stadskansliets rättstjänst att företräda staden vid aktiebolagets bolagsstämma och att föreslå ekonomie magister Henrica Bargum till företrädare för staden i bolagets styrelse.

 

Enligt delägaravtalet skall en av ledamöterna i styrelsen vara föreslagen av Helsingfors stad. Det är motiverat att styrelsens ledamöter under föregående mandattid i mån av möjlighet fortsätter i bolagets styrelse.

 

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab toteaa (14.11.2007), että sen sääntömääräinen yhtiökokous pidetään 27.11.2007 Samfundet Folkhälsänissa. Asiat, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä sääntömääräisen yhtiökokouksen yhteydessä, käsitellään nyt, mm. hallituksen valinta.

 

Sj toteaa Kvston päättäneen 13.6.2001 (asia 13), että kaupunki osallistuu ruotsinkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) toimintaan asiaan liittyvän osakassopimuksen mukaisesti.

 

Khs päätti viimeksi 20.11.2006 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia kyseisen osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen kauppatieteiden maisteri Henrica Bargumia.

 

Osakassopimuksen mukaisesti yhdeksi hallituksen jäseneksi valitaan Helsingin kaupungin ehdottama henkilö. Olisi perusteltua, että yhtiön hallituksessa jatkaisivat mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt kuin aiemmalla toimikaudella.

 

SJ                                       Stadsstyrelsen torde besluta ålägga förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 27.11.2007 och uppmana företrädaren för staden att föreslå .......................................... till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 27.11.2007 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan ..................................................... yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

1.11.2007

eläintarhan johtokunta

8.11.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

6.11.2007

 

 

eläintarhan johtaja

12. ja 14.11.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

9. ja 12. – 16.11.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

9. – 13.11.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

9. – 12.11.2007

museonjohtaja

7. – 13.11.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

9.11.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

7.11.2007

taidemuseon johtaja

8. – 11.11.2007

tietokeskus

 

- johtaja

7.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.11.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.11.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12., 13. ja 15.11.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028