7

HALLINTOKESKUKSEN OIKEUSPALVELUIDEN KAUPUNGINLAKIMIEHEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2006-2293

 

Khs päätti 30.10.2006 määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehen virkaa väliaikaisesti hoitamaan oikeuspalveluiden johtavan kaupunginasiamiehen Harry Åhlgrenin ajalla 1.11.2006 – 28.2.2007, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes virka on vakinaisesti täytetty.

 

Kj toteaa, että viran vakinainen täyttäminen on tarkoitus tuoda Khn päätettäväksi helmi-maaliskuun 2007 aikana. Viran täyttämiseen ja viran vastaanottamiseen kuluva aika huomioon ottaen Åhlgrenin määräystä on tarpeen jatkaa 30.4.2007 asti, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes virka on vakinaisesti täytetty.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden johtavan kaupunginasiamiehen Harry Åhlgrenin edelleen hoitamaan kaupunginlakimiehen virkaa 5291,82 euron palkkaeduin siihen asti, kun kaupunginlakimiehen virkaan otettu ryhtyy virkaa hoitamaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.4.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote viran hoitajaksi määrätylle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       23.1.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


5

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ALPPIKIINTEISTÖT OY:N SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N JA ASUNTO OY ALPPIKYLÄNTIE 4:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-125

 

Kiinteistölautakunta toteaa (9.1.2007) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista, joihin kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja kauppahinta

 

Määräala Tapanilan kylän tilasta RN:o 7:241 sekä määräosa RN:o 7:241 määräalasta M603

Alppikiinteistöt Oy / NCC Rakennus Oy omaan tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun

 

10.11.2006

387 541 euroa

Määräalat Tapanilan kylän tilasta RN:o 7:413 ja tilasta RN:o 7:241 sekä määräosa RN:o 7:241 määräalasta M603

Alppikiinteistöt Oy / Asunto Oy Alppikyläntie 4 (NCC Rakennus Oy:n omistama yhtiö)

10.11.2006

710 254 euroa

 

Kauppojen kohteet          Kiinteistökauppojen kohteina ovat määräalat Helsingin kaupungin Tapanilan kylän K. 483-nimisestä tilasta RN:o 7:241 ja K. 496 ‑nimisestä tilasta RN:o 7:413 sekä määräosat tilan RN:o 7:241 määräalasta M603. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueista muodostuu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) kuuluva tontti 41295/5 ja osa asuinrakennusten korttelialueeseen (A-1) kuuluvasta tontista 41295/3 sekä huoltorakennusten (AH) tontti 41295/4. Myytyjen alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4 654 m2 ja rakennusoikeus 2 652 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontin 41295/3 alueella sijaitsee osa vuonna 1901 valmistuneesta 160 k-m2:n suuruisesta varastorakennuksesta ja osa vuonna 1922 valmistuneesta 60 k-m2:n suuruisesta asuinrakennuksesta.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kauppojen yhteenlaskettu kokonaiskauppahinta on 1 097 795 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja n. 235,88 euroa/m2 ja n. 413,95 euroa/k‑m2.

 

Myyjä ei ole vastannut kaupungin tekemään etuostolain 2 §:n mukaiseen tiedusteluun kaupan ehdoista.

 

Kauppakirjan mukaan kaupan ehdoissa on mm. sovittu, että ostaja vastaa mahdollisesta maaperän tai rakennuksen rakenteissa olevien haitta-aineiden puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista siinä laajuudessa kuin viranomainen vaatii. Edellä mainitut kustannukset myyjä maksaa ostajalle molemmin puolin hyväksyttyä laskua vastaan. Ehdon mukaan haitta-aineiksi ei katsota maaperää ja/tai siinä olevia aineita, jotka voidaan hävittää tavallisella kaatopaikalla ilman lisämaksua ja purettavien rakennusten rakenteissa olevia rakenteita ja/tai aineita, jotka voidaan poistaa ilman erityistoimenpiteitä ja hävittää tavallisella kaatopaikalla ilman lisämaksua. Myyjä ei ole velvollinen maksamaan kustannuksia, jotka olisivat syntyneet saastuneisuudesta huolimatta purku- tai maan-rakennustöiden yhteydessä.

 

Myyjän ja Helsingin kaupungin välinen sopimus

 

Myydyt määräalat ovat osa Helsingin kaupungin ja Alppikiinteistöt Oy:n välillä 29.8.2006 allekirjoitettua sopimusta, jossa on sovittu asemakaavan muutoksen nro 11370 toteuttamiseen liittyvistä ehdoista. Sopimuksen mukaan yhtiö suorittaa kaupungille korvausta tonttien 41295/1 - 3 rakentamismahdollisuuksien parantumisesta 230 000 euroa. Kauppa-ehdoissa ostajat ovat ottaneet vastattavakseen em. kaavoitusmaksun.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupoissa, koska kaupat liittyvät kaupungin kanssa aiemmin tehtyyn maankäyttösopimukseen ja tontit tulevat ostajien toimesta rakentumaan kaavan mukaiseen käyttöön.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeut­taan kiinteistö-kaupoissa, joissa Alppikiinteistöt Oy on 10.11.2006 myynyt määräalan Tapanilan kylän tilasta RN:o 7:241 ja määräosan tilan RN:o 7:241 määräalasta M603 NCC Rakennus Oy:lle omaan tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun sekä määräalat Tapanilan kylän tilasta RN:o 7:413 ja RN:o 7:241 sekä määräosan tilan RN:o 7:241 määräalasta M603 Asunto Oy Alppikyläntie 4:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, NCC Rakennus Oy:lle ja Asunto Oy Alppikyläntie 4:lle (c/o NCC Rakennus Oy).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

Liite 5

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 6

Kauppakirja

 

 

 

 


6

KÄPYLÄN TONTIN 821/2 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11637)

 

Khs 2007-107

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (21.12.2006) mm., että raken­nuskielto on voimassa 21.2.2007 saakka 25. kaupunginosan (Käpylän) tontilla 821/2 (Mäkelänkatu, Väinölänkatu).

 

Yleiskaava                        Kvston 26.11.2003 hyväksymässä yleiskaavassa alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

 

Alueen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot on tunnustettu myös valtakunnallisesti liittämällä alue Museoviraston rakennettu kulttuuriympäristö 2000 -tietokantaan, jolla täydennetään ”Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt” -luetteloa vuodelta 1993.

 

Asemakaava                    Alueella on voimassa 3.4.1941 vahvistettu asemakaava nro 2157, jonka mukaan tontilla saadaan tontin pinta-alasta enintään 1/5 käyttää rakentamiseen. Tontille saadaan rakentaa enintään 5-kerroksisia, paloa pidättävään luokkaan kuuluvia rakennuksia, kuitenkin niin, että 5-ker­rok­sista osaa saa olla yhteensä enintään 540 m2. Eri rakennusten välimatkan täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin käytetty rakennuskor­keus. Myös ulkoinen rakennusraja Mäkelänkadun puolella on määrätty.

 

Tontin pinta-ala on 14 927 m2. Kokonaisrakennusoikeudeksi tulee 12 482 k-m2.

 

Kaavamääräykset ja -merkinnät eivät nykyisten tulkintojen ja tarpeiden johdosta sekä muuttuneiden muiden säännösten vuoksi vastaa tarkoitustaan. Voimassa oleva kaava ei sisällä rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä. Rakennussuojelukysymykset tulisi selvittää asemakaavan muutostyössä. Alkuperäinen asemakaava on suurelta osin van­hentunut.

 

Nykytilanne                      Tontilla on kuusi vuonna 1941 rakennusluvan saanutta asuinrakennusta ja vuonna 1962 rakennusluvan saanut 2-kerroksinen liikerakennus. Asuinrakennukset on suunnitellut arkkitehti Kurt Simberg ja liikerakennuksen arkkitehti Bertel Gripenberg. Rakennusoikeudesta on käytetty rekisterin mukaan 11 424 m2. Käyttämättä on 1 058 k-m2.

 

Tontin omistaa kaupunki. Tontti on vuokrattu yksityiselle asunto-osake­yhtiölle.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi tontin rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 21.2.2009 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11637/21.12.2006).

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 25. kaupunginosan korttelin nro 821 tontin nro 2 rakennuskieltoaikaa 21.2.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta (Käpylän tontti 821/2)

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta                                                                        23.1.2007

rakennuslautakunta                                                                       23.1.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja                                                                               23.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       24.1.2007

liikuntalautakunta                                                                           23.1.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      5. – 19.1.2007

- vararehtori 2.                                                                        11. – 15.1.2007

- johtava talouspäällikkö                                                                15.1.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                         16., 19. ja 23.1.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus) 15., 16., 18., 19. ja 22.1.2007

museonjohtaja                                                                                 24.1.2007

taidemuseon johtaja                                                             18. – 25.1.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                    18. – 19.1.2007

työterveysjohtaja                                                                              23.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         23.1.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 25.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 23.1.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184