Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Kaupunginvaltuuston 24.10.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 


10

KAUPUNGINVALTUUSTON 24.10.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 24.10.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Hannu Penttilälle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

.

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja rakennusvirastolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että Uutelan alueen tarpeeton autoliikenne ei lisäänny.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin Atik Alille ym.

 

Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16, 17           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Minna Murrolle sekä psykiatrian sairaanhoitaja, eläkeläinen Liisa Niekalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2007-2361

 

Satamalautakunta päätti 23.10.2007 (§ 174) seuraavaa:

 

”Satamalautakunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tekemään sopimuksen Helsingin Sataman jäänmurtotoiminnan suorittamisesta Alfons Håkans Oy Ab kanssa talvikausina 2007-2010 ja käyttämään sopimuksen perusteella syntyviin maksuvelvoitteisiin yhteensä enintään 567 000 euroa (alv 0 %).

 

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa va. satamakapteenin tilaamaan jäänmurtoon liittyviä mahdollisia lisätöitä enintään yhteensä 500 000 eurolla (alv 0 %).”

 

Lautakunnan päätös oli esittelijän, va. satamakapteenin päätösehdotuksen mukainen.

 

./.                   Satamalautakunnan esityslistateksti 23.10.2007 on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Kj toteaa, että satamalautakunnan päätöksen jälkeen on tullut esille seikkoja, jotka ovat voineet vaikuttaa satamalautakunnassa tämän asian esittelijänä toimineen viranhaltijan esteettömyyteen asiassa.

 

Edellä olevan perusteella Kj katsoo, että satamalautakunnan päätös olisi otettava Khn käsiteltäväksi, päätös kumottava ja palautettava Helsingin Satamalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee ottaa käsiteltäväkseen satamalautakunnan 23.10.2007 pöytäkirjan 174 §:n kohdalla tekemän päätöksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kumota lautakunnan em. päätöksen ja palauttaa sen satamalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 


Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, Alfons Håkans Oy Ab:lle, Varustamoliikelaitos Finstaship:lle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Satamalautakunnan esityslistateksti 23.10.2007

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     22.10.2007

satamalautakunta              23.10.2007, lukuunottamatta § 174

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              24.10.2007

tekninen lautakunta                                                    23.10.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

23.10.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

18.10.2007

rakennuslautakunta

23.10.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

22., 23. ja 24.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             23.10.2007

joukkoliikennelautakunta                                                    23.10.2007

liikepalvelulautakunta                                                         23.10.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                  25.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 23.10.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta

25.10.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

8. – 18.10.2007

- vararehtori 2.

17.10.2007

eläintarhan johtaja

18.10.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

23.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

24.10.2007

museonjohtaja

15. ja 25.10.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

22.10.2007

taidemuseon johtaja

16. – 22.10.2007

työterveysjohtaja

19.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054