HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

38 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

29.10.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Strategiakokousasia: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) uudistuksia koskeva tilannekatsaus

3

 

4

Strategiakokousasia: Terveellinen kaupunginosa -kehityshanke

4

 

5

Strategiakokousasia: Kaupungintalokorttelien elävöittäminen

6

 

6

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

7

 

7

Strategiakokousasia: Aluerakentamisprojektien järjestäminen

8

 

8

Eron myöntäminen hallintokeskuksen kaupunginsihteerille Anneli Frantsille sekä viran haettavaksi julistaminen

10

 

9

22.10.2007 pöydälle pantu asia
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

12

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Docrates Oy:n, Varian Medical Systems Finland Oy:n, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:n ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n poikkeamishakemus

15

 

2

22.10.2007 pöydälle pantu asia
Tonttien varaaminen ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen Viikin Latokartanossa Hitas-tuotantoa varten

21

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

22.10.2007 pöydälle pantu asia
Kaupungin edustajien nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon kolmivuotiskaudeksi 2008-2010

29

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja
Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

STRATEGIAKOKOUSASIA: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN (HUS) UUDISTUKSIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

 

Kj toteaa, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on ollut käynnissä HUS-organisaation ja HUS:n strategian uudistaminen.

 

Kokouksessa kuullaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Kari Nenosen selostus HUS-organisaation uudistuksen ja uuden strategian valmistelun tilanteesta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


4

STRATEGIAKOKOUSASIA: TERVEELLINEN KAUPUNGINOSA ‑KEHITYSHANKE

 

Khs 2007-173

 

Kj toteaa, että Forum Virium Helsinki (jatkossa FVH) on merkittävän yritysjoukon aloitteesta vuonna 2005 syntynyt digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kehittämiseen keskittyvä klusterihanke. Sen toiminta rakentuu veturi- ja kumppaniyritysten tulevaisuushankkeiden ympärille. FVH:n veturiyrityksiä ovat Digita, Elisa, Nokia, TeliaSonera, Tieliikennelaitos, TietoEnartor, Veikkaus, WM-Data, YIT-Yhtymä sekä Yleisradio ja kumppaniyrityksinä FVH:ssa mukana ovat Hewlett-Packard, IBM, MTV, Siemens, SKO ja Swlecom sekä julkishallinnosta Helsingin kaupunki, Sitra, Tekes ja VTT. FVH:n toiminnan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kehittämistä yritysten välisessä yhteistyössä.

 

Kj päätti Terveellinen kaupunginosa -hankkeen käynnistämisestä 14.2.2007. Tällöin Forum Virium Helsingin valmistelema hanke siirtyi kaupungin vastuulle. Hankkeen vastuullinen hallintokunta on terveyskeskus. FVH vastaa hankkeen hallinnoinnista. Kehitystyön ytimen ja hankkeen ohjausryhmän muodostavat neljä hallintokuntaa: terveyskeskus, liikuntavirasto, opetusvirasto ja sosiaalivirasto. Kj valitsi johtajistokäsittelyssä 10.5.2007 hankkeen kehitysympäristöksi Herttoniemen kaupunginosan kaikkien peruspiirien välillä tehdyn analyysin pohjalta, joka perustui Helsingin tietokeskuksen tuottamaan aineistoon.

 

Nelivuotinen (2007–2011) Terveellinen kaupunginosa -hanke kehittää asukkaiden terveyttä uudella tavalla edistävän asumis- ja elinympäristön. Kehityshanke rakentuu neljästä seuraavasta vaiheesta: valmistelu‑,  kehitys-, käyttöönotto- ja monistusvaihe. Helsingin kaupungin ja FVH:n yhdessä toteutettavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uudenlaisia keinoja terveyspalvelujen kysynnän hallintaan ja ohjaukseen sekä resurssien kohdentamiseen vaikuttavuuden parantamiseksi terveyden edistämisen kentässä. Keskeisiä keinoja ovat aidossa kohdeympäristössä kehitettävät kustannustehokkaat ja palvelujen saatavuutta parantavat asiointi- ja palvelukanavat sekä yksilön vastuuta ja omatoimisuutta terveyden edistämisessä lisäävät uudet ratkaisut. Palvelujen käyttäjien näkökulma otetaan lähtökohdaksi jo uusien palvelujen suunnitteluvaiheessa. Kehityshanke pyrkii tiiviiseen eri hallintokuntien väliseen yhteistyöhön sekä uusien ratkaisujen synnyttämisessä että niiden käytäntöön viemisessä. Hanke luo myös uudenlaisen alustan kuntasektorin, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden väliselle yhteistyölle. Kehitystyön tuloksia monistetaan ja hyödynnetään laajasti Helsingin kaupungin lisäksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Forum Virium Helsingin edustajina Terveellinen kaupunginosa
-hanketta esittelevät FVH:n johtaja Jarmo Eskelinen sekä konsultti Martti Malmivirta Eera Finland Oy:stä. Terveyskeskuksesta hanketta edustavat toimitusjohtaja Matti Toivola ja projektipäällikkö

Helena Tukia.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä Terveellinen kaupunginosa
-hankkeesta saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


5

STRATEGIAKOKOUSASIA: KAUPUNGINTALOKORTTELIEN ELÄVÖITTÄMINEN

 

Khs 2007-173

 

Kj toteaa, että kaupungintalokortteleiden elävöittäminen vaikuttaa osaltaan Helsingin keskustan elinvoimaisuuden kehittämiseen. Kaupunginjohtaja on asettanut 28.3.2007 johtoryhmän kaupungintalokortteleiden kehittämisen ja käytön monipuolistamisen ohjaamista ja koordinoimista varten. Työryhmän työn tuloksena on ko. kortteleissa sijaitsevien kaupungin yksiköiden toimintoja kehitetty ja siirretty osin muualle tavoitteena korttelien avaaminen kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön.

 

Kaupunginhallitus päätti 17.9.2007 perustaa Helsingin Leijona Oy
-nimisen yhtiön kaupungintalokorttelien kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Yhtiön toiminta on käynnistynyt ja se on tehnyt esityksen kiinteistölautakunnalle ensimmäisten tilojen siirtämiseksi yhtiön hallinnoitavaksi ja edelleen vuokrattavaksi.

 

Kokouksessa kuullaan kaupungintalokortteleiden elävöittämisen tilannekatsaus. Helsingin Leijona Oy:n toimitusjohtaja Kari Tohmo esittelee asian.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.   

 

Lisätiedot:
Tohmo Kari, projektinjohtaja, puhelin 310 25901

 

 

 

 

 


6

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

 

Kj toteaa, että pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen jatkovalmistelua varten kesäkuussa 2006 asetetun 14 työryhmän työ on edennyt aikataulussa. Tähän mennessä työryhmien raporteista ovat valmistuneet työvoimaryhmän, hankintaryhmän, sosiaali- ja terveysryhmän, koulutusryhmän, ruotsinkielisten palvelujen, joukkoliikennetyöryhmän, tietohallintoryhmän ja teknisen toimen ryhmän raportit sekä asuntoasiainryhmän väliraportti

 

Kokouksessa kuullaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun kokonaistilannekatsaus.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


7

STRATEGIAKOKOUSASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2007-173

 

Kj toteaa satamalta vapautuvien alueiden muodostavan kaupungin kaikkien aikojen suurimmat aluerakentamiskohteet. Näiden ja jäljempänä mainittujen alueiden rakentamisella on kaupungille merkittävät asuntopoliittiset, elinkeinopoliittiset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus käsittelee aluerakentamisprojektien etenemistä säännöllisesti strategiakokouksissaan.

 

Projektien toteuttaminen edellyttää tehokasta toimintaa sekä projektien ja kaupungin eri hallintokuntien toiminnan välistä koordinointia. Edellytysten parantamiseksi aluerakentamisprojektien ohjausjärjestelmä uudistetaan sekä toiminta resursoidaan uusin vakanssein ja organisoidaan erilliseksi yksiköksi. Lähivuosien projektialueita ovat Länsisatama, Töölönlahti, Keski-Pasila, Arabianranta, Sörnäisten ja Hermannin ranta, Viikki, Kruunuvuorenranta, Vuosaari, Myllypuro-Roihupelto, Keskustakorttelit ja Kuninkaankolmio.

 

Kaupunginjohtaja on 23.11.2005 asettanut työryhmän kaupungin elinkeinopoliittisten asioiden koordinointia varten. Koska ryhmässä ovat edustettuna Kj:n, Kaj:n ja Ryj:n lisäksi kaikki alueiden suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeiset tahot, on tarkoituksenmukaista, että ryhmä huolehtii myös aluerakentamisprojektien toteutuksen ohjauksesta, mm. hyväksymällä projektien toteuttamisohjelmat sekä käsittelemällä toteuttamisstrategioihin ja rahoitusvaihtoehtoihin liittyviä kysymyksiä.

 

Kaupunginjohtajan tarkoituksena on asettaa aluerakentamisprojekteille johtoryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa eri hallintokuntien tiivis yhteistoiminta ja huolehtia projektien käytännön työn ohjauksesta sekä valmistelusta elinkeinopoliittisia asioita koordinoivalle ryhmälle. Johtoryhmään nimetään edustajat talous- ja suunnittelukeskuksesta, hallintokeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja rakennusvirastosta. Johtoryhmän asettamisen yhteydessä lakkautetaan nykyiset, aluekohtaiset johtoryhmät.

 

Aluerakentamisprojektien toteuttamista varten talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle muodostetaan erillinen aluerakentamisyksikkö, jonka päällikkönä toimii aluerakentamispäällikkö. Yksikön tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisprojektien ohjauksessa sekä huolehtia projektialueiden rakentamisen koordinoinnista ja valmistella taloussuunnitelmaan alueiden edellyttämät investoinnit. Yksikkö, jonka koko on noin 20 henkeä, aloittaa 1.1.2008 ja koostuu nykyisestä aluerakentamisprojektien henkilöstöstä sekä vuoden 2007 talousarviossa perustettuihin uusiin toimiin rekrytoidusta henkilöstöstä. Vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa on varauduttu vielä tarvittaviin vakanssilisäyksiin.

 

KJ                                      Merkittäneen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

 

 

 

 


8

ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOKESKUKSEN KAUPUNGINSIHTEERILLE ANNELI FRANTSILLE SEKÄ VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Khs 2007-2320

 

Kj toteaa, että hallintokeskus on osa-aikaratkaisuun liittyen vuoden 2008 talousarvioesityksessä esittänyt neuvottelevan viranhaltijan viran perustamista hallintokeskukseen 1.1.2008 alkaen. Järjestelyssä vapautuu sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan työryhmässä työskentelevän kaupunginsihteerin virka, joka on tarkoitus täyttää heti vuoden 2008 alusta. Neuvottelevan viranhaltijan virka täytetään vain edellyttäen, että talousarvio hyväksytään tältä osin esitetyn mukaisesti.

 

Hallintojohtaja päätti 17.10.2007 siirtää Anneli Frantsin suostumuksensa mukaisesti hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virasta hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston neuvottelevan viranhaltijan osa-aikaiseen virkaan 1.1.2008 ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ko. viran määrärahat vuotta 2008 koskevaan talousarvioon.

 

Anneli Frantsi on pyytänyt eroa hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virasta 1.1.2008 alkaen edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat neuvottelevan viranhaltijan viran palkkaukseen, ja että päätökset viran perustamisesta ja virkaan siirtämisestä tulevat lainvoimaisiksi.

 

Kj toteaa lisäksi, että kaupunginsihteerin virka tulisi julistaa haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin. Kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi tulisi vahvistaa ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon tai taitoa ja kokemusta sihteerin tehtävistä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Anneli Frantsille eron hallintokeskuksen kaupunginsihteerin virasta 1.1.2008 lukien ottaen huomioon eroilmoituksessa olevat ehdot.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon sekä hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon tai taidon ja kokemuksen sihteerin tehtävistä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginsihteerin viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 4608,00 euroa kuukaudelta sekä 1.10.2007 voimaan tullut 3,4 %.n yleiskorotus.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


9

22.10.2007 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-871

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (28.9.2007), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 16.11.2007 alkaen kello 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat. Edustajat tulisi nimetä viimeistään 29.10.2007.

 

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm:

 

-                     kuntien valitsemat seutukokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-                     toimintasuunnitelman 2007 sitovien tavoitteiden muutosesitykset sekä talousarvion 2007 ylitysesitykset

-                     toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2010 sekä kannanotot tarkastuslautakunnan esityksiin.

 

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja.

 

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut yleiset vaalikelpoisuusvaatimukset, joissa edellytetään, että edustajaksi valittu on hänet valinneen kunnan jäsen, hänellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen. Lisäksi valinnassa tulee soveltaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momenttia, jonka mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kj toteaa, että Khs päätti 2.5.2007 ( 629 §) valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa YTV:n 25.5.2007 pidettyyn seutukokoukseen:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

toiminnanjohtaja

Minna Ruuth

Pirjo Tolvanen

 

 


 

liikennetoimittaja

tiedotussihteeri

Esko Riihelä

Tuomo Valve

 

 

ylikomisario

toimitusjohtaja

Juha Hakola

Harry Bogomoloff

 

 

taloustutkija

fysioterarpiayrittäjä

Hannele Luukkainen

Arja Karhuvaara

 

 

sähköasentaja

pääluottamusmies

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

projektiassistentti

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

tuottaja

 

Kimmo Helistö

Osmo Moisio

 

 

erityisopettaja

tutkija

Sirkku Ingervo

Sanna Hellström

 

 

toimittaja

 

Pekka Saarnio

Reijo Kaunola

 

 

opiskelija

dosentti

Johanna Sandberg

Björn Fant

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 16.11.2007 klo 10.00 alkaen pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

toiminnanjohtaja

Minna Ruuth

Pirjo Tolvanen

 

 

liikennetoimittaja

toiminnanjohtaja

Esko Riihelä

Tuomo Valve

 

 

kansanedustaja

toimitusjohtaja

Juha Hakola

Harry Bogomoloff

 

 

taloustutkija

kansanedustaja

Hannele Luukkainen

Arja Karhuvaara

 

 

sähköasentaja

pääluottamusmies

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

projektiassistentti

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

 

tuottaja

Tapio Laakso

Kimmo Helistö

 

 

tutkija

tutkija

Sanna Hellström

Mari Puoskari

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

dosentti

Marianne Österberg

Björn Fant

 

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

YTV:n seutukokousilmoitus

 

 

 

 


1

DOCRATES OY:N, VARIAN MEDICAL SYSTEMS FINLAND OY:N, INSINÖÖRITOIMISTO HELSINGIN PROJEKTISUUNNITTELU OY:N JA NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1970

 

Docrates Oy, Varian Medical Systems Finland Oy, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy ja Nordea Henkivakuutus Suo­mi Oy pyytävät (29.6.2007) poikkeamislupaa 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20025 tontille nro 7 (osoite Saukonpaadenranta 2) tarkoituksenaan rakentaa yksityinen lääketieteellisen hoidon ja tutkimuksen keskus. Rakennukseen (9 972 m2) tulee lisäksi toimistotilaa ja maantaso- ja kellarikerroksiin sijoitettavia autopaikkoja yhteensä 81 kappaletta.

 

Hakija on muuttanut suunnitelmaa 1.10.2007 ja peruuttanut hakemukseen sisältyvän kerrosluvun ylityksen kolmesta kerroksesta neljään kerrokseen nykyisen Länsisatamankadun ja Martin Wegeliuksen kujan varrella.

 

Uudet piirustukset on päivätty 3.10.2007.

 

Poikkeusta haetaan asemakaavan mukaisesta autopaikkojen enimmäismäärästä, rakennusoikeuden määrästä, rakennuksen suurimmasta sallitusta kerrosluvusta sekä rakennuskiellosta, joka on voimassa satamatoiminnan takia. Lisäksi haetaan lupaa ylittää rakennusala vähäisessä määrin.

 

Hakemuksensa perusteluina hakija viittaa kaupunkisuunnitteluviraston 16.3.2007 antamaan lausuntoon: Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmis­telemassa muutosta kantakaupungin pohjoisosien sekä uusien ranta-alueiden toimitilojen autopaikkamääräyksiin siten, että toimitiloja varten rakennettavien autopaikkojen enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi enintään yhteen autopaikkaan 120 kerrosneliömetriä kohti. Kau­punkisuunnitteluvirasto katsoo, että se voi tässä tärkeässä hankkeessa puoltaa poikkeamislupahakemusta autopaikkojen toteuttamiseksi mitoitusohjeen 1 ap/120 k-m2 mukaisesti. Tämä tarkoittaisi enintään 81 autopaikan toteuttamismahdollisuutta tontille.

 

Lisäksi hakija perustelee hakemustaan tontille sijoittuvien palvelujen – syöpäsairauksien hoito sekä siihen liittyvä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta – tarpeella ja kiireellisyydellä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut asiassa lausunnot (7.9. ja 10.10.2007). Hakija on toimittanut lisäselvitystä 11.10.2007.

 

Säännökset, joista poiketaan

 

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Hakemus koskee aluetta, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 5 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 13.10.2004 hyväksytty asemakaava nro 11030. Asemakaavan mukaan tontti on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) ja sen rakennusoikeus on 9 700 k-m2. Asemakaavan mukaan Länsisatamankadun puoleiselle tontin osalle saa rakentaa 5-kerrok­si­sen rakennusmassan ja muulle osalle tonttia kolme kerrosta. Tontin autopaikkamääräysten mukaan 350 kerrosneliömetriä kohti tulee rakentaa enintään yksi autopaikka.

 

Nykytilanteessa alueella on jo muutamia vuosia tyhjillään ollut tilapäinen koulurakennus, joka poistetaan alueelta.

 

Hakijoiden tarkoituksena on rakentaa yksityinen lääketieteellisen hoidon ja tutkimuksen keskus (9 972 m2). Keskuksen pääkäyttäjiksi tulevat Docrates Oy ja Varian Medical Systems Finland Oy, joiden toimialana on syöpäsairauksien hoito sekä siihen liittyvä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta. Lisäksi rakennukseen tulee toimistotilaa. Keskus tulisi tarjoamaan työpaikan yhteensä noin 300 henkilölle.

 

Pysäköintipaikat, yhteensä 81 autopaikkaa, on suunniteltu kansitason alaisiin tiloihin. Rakennettavat autopaikat sijoitetaan maantaso- ja kellarikerroksiin seuraavasti: 1. kerros 24 ap, paikoitustaso +2.7 19 ap ja paikoitustaso +1.2 38 ap. Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että autopaikkoja tulee 53 enemmän kuin asemakaava sallii.

 

Pysäköintipaikkojen lisäys tontilla kaavan mukaisesta 53 autopaikalla perustuu siihen, että kaupungin uusilla ranta-alueilla harkitaan muuallakin toimitilojen pysäköintinormin nostamista 1ap/120 k-m2 mukaiseksi ja eräät toimitilahankkeet ovat jo saaneet poikkeuslupia autopaikkojen määrään.

 

Länsisatamankadun ja Martin Wegeliuksen kujan kulmaan suunniteltu 5-kerroksinen porrashuone ulottuu noin 9 metriä 5-kerrosta sallivan rakennusalan rajan yli kolmikerroksisen rakennusosan rakennusalalle. Tämän porrashuoneen osalta kerrosluku ylitetään kahdella. Suunnitelmien räystäskorkeudet ovat +17.8 (kolmikerroksinen osa) ja +25.1 (viisikerroksinen osa). Hanke ylittää rakennusalan rajan vähäisessä määrin uuden Länsisatamankadun ja Martin Wegeliuksen kujan kulmassa.

 

Hankkeessa haetaan myös poikkeusta rakennuskiellosta, joka on merkitty asemakaavaan läheisten satamatoimintojen takia. Asemakaavassa on seuraavansisältöinen tätä koskeva määräys: ”Kaava-alueella ei saa rakentaa rakennuksia niin kauan kuin Länsisataman toiminta ja siihen liittyvä vaarallisten aineiden kuljetus jatkuvat. Tämä kielto on voimassa kolme vuotta kaavan hyväksymispäivästä lukien. Kaupunki saa erityisestä syystä pidentää tätä kieltoa enintään kolme vuotta kerrallaan.”

 

Khs päätti 8.10.2007 § 1279 pidentää 20. kaupunginosan kortteleiden nro 20024–20029, 20040 ja 20041 sekä katu-, puisto-, pysäköinti-, venesatama- ja vesialueiden rakennuskieltoaikaa 31.12.2008 saakka.

 

Nykyisen tiedon mukaan tavarasatama muuttaa Vuosaareen vuoden 2008 lopussa. Ympäristökeskuksen kanssa on jo ennen tätä hanketta neuvoteltu siten, että tämä toimitilarakennus, joka on vähintään noin 180 metrin päässä Saukonlaiturista, voi saada poikkeuksen kyseisestä rakennuskiellosta. Ympäristökeskus ja pelastuslaitos ovat lausunnoissaan tietyin täytettävissä olevin ehdoin puoltaneet poikkeamista korttelin 20025 osalta.

 

Hanke aloittaa Saukonpaaden alueen rakentamisen. Rakennustyöt tontilla on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden syksyllä niin, että ne valmistuisivat vuoden 2008 lopulla.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt vuonna 2005 ympäristökeskukselta ja pelastuslaitokselta lausunnot nyt esillä olevan toimitilatontin rakentamisesta ennen tavarasataman muuttoa. Ympäristökeskuksen lausunto on päivätty 18.2.2005 ja pelastuslaitoksen lausunto 28.2.2005. Mo­lemmissa pidetään rakentamista mahdollisena sillä edellytyksellä, että ennen rakentamista selvitetään mahdollisessa onnettomuustilanteessa tarvittavat suojautumistoimenpiteet ja tiedonkulku.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (22.8.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

 

Asunto Oy Helsingin Länsisatamanrannan (tontti 20014/03) edustajille on toimitettu pyynnöstä tiedot suunnitelmasta sähköpostitse ja heillä ei ole ollut huomauttamista asiaan.

 

Lisäksi hakijan edustaja on toimittanut Asunto-oy Helsingin Jaalapuiston (tontti 20014/2) edustajille rakennussuunnitelman.

 

./.                   Asunto-oy Helsingin Jaalapuisto on lähettänyt 26.9.2007 ja 2.10.2007 päivätyt mielipiteensä kaupunkisuunnitteluvirastoon. Kirjeitä on käsitelty kaupunkisuunnitteluviraston lisälausunnossa 10.10.2007. Asunto-oy Helsingin Jaalapuiston hallitus esittää poikkeamishakemuksen ja haettavan rakennusluvan osalta mm. seuraavaa:

 

Rakennuksen kerrosluvun tulee noudattaa voimassa olevaa asemakaa­vaa.

 

Tontin 20025 pysäköinti tulisi sijoittaa olemassa oleviin pysäköintilaitoksiin tai satamalta vapautuville alueille. Tontille sijoitettavien autopaikkojen määrä ei saa ylittää kaavan mukaista enimmäismäärää, koska hakijalle on niiden lisäksi vuokrattu tontti 20024/2, jonne voidaan sijoittaa noin 80 kaupallista autopaikkaa. Mikäli tontille 20025 halutaan rakentaa suunnitelmissa esitetyt autopaikat, tulee ajoneuvo- ja huoltoliikenne ohjata kulkemaan suoraan uuden Länsisatamankadun tai Martin Wegeliuksen kujan kautta. Messipojankuja on pihakadunluonteinen asuntokatu, jonka tulisi jatkossa olla puistokatumainen lasten turvallinen koulutie. Suunnitelmissa esitetty pysäköintijärjestely on asemakaavan vastainen. Lisäksi kaupunginsuunnittelulautakunta on Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen suunnittelussa painottanut joukkoliikennemyönteisyyttä.

 

Rakennuksen kerroskorkeus vaikuttaa ylimitoitetulta ja sitä pitäisi pyrkiä madaltamaan. Suunnitelmissa esitetty rakennuksen korkeus ei saa kasvaa (räystäskorkeudet 25,1 ja 17,8).

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa 10.10.2007 vastauksenaan Asunto-oy Helsingin Jaalapuistolle mm. seuraavaa:

 

Hakija on muuttanut suunnitelmat 1.10.2007. Asiasta on neuvoteltu Asunto Oy Jaalapuiston hallituksen edustajien kanssa. Hakija on muuttanut suunnitelmaa siten, että kerroslukua nykyisen Länsisatamankadun ja Martin Wegeliuksen kujan varrella on alennettu neljästä kolmeen kerrokseen.

 

Pysäköintipaikkojen lisäys tontilla kaavan mukaisesta 53 autopaikalla perustuu siihen, että kaupungin uusilla ranta-alueilla harkitaan muuallakin toimitilojen pysäköintinormin nostamista 1ap/120 k-m2 mukaiseksi ja eräät toimitilahankkeet ovat jo saaneet poikkeuslupia autopaikkojen määrään.

 

Tonttikadut, kuten Messipojankuja on asemakaavassa rakennettu sitä varten, että niiltä voidaan ajaa tonteille. Länsisatamankatu on alueellinen kokoojakatu, jolta ei ole voida järjestää yksityisten tonttien ajoyhteyksiä liikenteellisin perustein. Länsisatamankadulle tulee lisäksi koko korttelin 20025 osalle aluetta palveleva raitiovaunupysäkki, joka sekin estää ajoyhteyden järjestämisen. Martin Wegeliuksen kuja taas on kävelykatu, jota pitkin on järjestetty koko Ruoholahden eteläosan yhteydet Saukonpaadenpuistoon ja rantaan. Sen käyttämiseen ajoyhteytenä ei ole mahdollista puoltaa poikkeuslupaa eikä hakija ole sitä halukas hakemaankaan.

 

Korttelin 20024/2 käyttötarkoitus on asemakaavassa liiketontti. Sen mahdollinen väliaikaisiin käyttöihin vuokraaminen ennen asemakaavan toteuttamista on tontin haltijan, eli tässä tapauksessa kiinteistöviraston asia vastaavasti kuin koko Saukonpaaden alueetta on käytetty vuosia määräaikaisiin tai väliaikaisiin toimintoihin.  Nyt kun sataman siirtyminen pois alueelta lähestyy, voidaan Saukonpaaden aluekin vähitellen toteuttaa. Sataman lähdettyä ei jää tyhjiä pysäköintikenttiä, vaan alueella käynnistyy Jätkäsaaren rakentamisen valmistelu. Lisäksi todettakoon, että tontin 20024/2 koko on noin 18 x 55 m, joten tilapäisiä autopaikkoja mahtuu enintään runsaat 40 kpl jonkin aikaa. Alue on nytkin ilmaisessa pysäköintikäytössä. Kun Crusellinsilta ja Saukonpaadenranta lähiaikoina rakennetaan, tontille tulee sellainen tasoero, että vain sen toista reunaa pystyy käyttämään väliaikaisena pysäköintipaikkana.

 

Suunnitelmassa olevat kerroskorkeudet vastaavat keskimäärin nykyaikaisen toimistorakennuksen kerroskorkeuksia. Kaikissa Saukonpaaden asemakaavan esittelytilaisuuksissa aikanaan on kerrottu, että kyseisen toimitilarakennuksen kerroskorkeudet tulevat olemaan selvästi korkeam­pia kuin asuinrakennuksissa käytetyt. Myös asukkaiden tiedustelles­sa korttelin 20025 asemakaavan mukaista kerroslukua puhelimitse, on mainittu normaalia asuinrakennusta suuremmasta kerroskorkeudesta tällä tontilla. Suunnitelmien räystäskorkeudet ovat mielipiteessä esitetyn mukaiset +17.8 (kolmikerroksinen osa) ja 25.1 (viisikerroksinen osa).

 

Kaupunkisuunnitteluviraston lisälausunto 10.10.2007 on lähetetty tiedoksi Asunto-oy Helsingin Jaalapuistolle.

 

Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (10.10.2007), että hakija on muuttanut suunnitelmaa 3.10.2007 siten, että kerroslukua nykyisen Länsisata­mankadun ja Martin Wegeliuksen kujan varrella on alennettu neljästä kolmeen kerrokseen. Hakija on muuttanut suunnitelmaa alentamalla rakennuksen osan kerroslukua asemakaavan mukaiseksi ja peruuttaa näin ollen poikkeamisen tältä osin.

 

Haetut poikkeamiset soveltuvat voimassa olevan asemakaavan perusratkaisuihin ja ne voidaan toteuttaa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on, että haetulla toimenpiteellä tarkistettuna tontti soveltuu kysymyksessä olevan hoitolaitoksen sijoituspaikaksi. Lisäksi noin 300 henkeä työllistävä hanke sijoittuu luontevasti suunnitteilla olevan raitiovaunupysäkin viereen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1970/526 mukaisena ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 3.10.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Länsisataman tontti 20025/7)

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirros

 

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 7.9.2007

 

Liite 5

Kaupunkisuunnitteluviraston lisälausunto 10.10.2007

 

 

 

 


2

22.10.2007 pöydälle pantu asia

TONTTIEN VARAAMINEN JA TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN VIIKIN LATOKARTANOSSA HITAS-TUOTANTOA VARTEN

 

Khs 2007-2206

 

36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 36245 tontit nro 1 ja 2;
Von Daehnin katu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (2.10.2007) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Jos Khs hyväksyy lautakunnan esityksen, järjestetään Viikin Latokarta­nossa tontinluovutuskilpailu, jossa korkealaatuisimman suunnitelman esittäjälle vuokrataan tontit 36245/1 ja 2. Tonteille rakennetaan noin 80 vapaarahoitteista omistusasuntoa hitas-ehdoin. Asuntojen myyntihinta tulee olemaan keskimäärin 2 900 euroa asuntoneliöltä + rakennuskustannusindeksin muutos. Kiinteistölautakunnan tarkoitus on ratkaista kilpailu ja tonttien rakennuttaja vuoden 2008 huhtikuussa. Tontteja voidaan alkaa rakentaa vuoden 2008 syksyllä, ja asuntoja valmistuu tästä noin vuoden kuluttua.

 

Varauspäätös                   Kiinteistölautakunta päätti 25.5.2004, että Viikin Latokartanon korttelin tontit 36245/1 ja 2 varataan vapaarahoitteisten omistusasuntojen raken­nuttamista varten hitas-ehdoin. Rakennuttaja valitaan tontinluovutuskilpailun perusteella.

 

Tonttien varausaika päättyi 31.12.2006. Tontteja ei ole voitu luovuttaa rakentamiseen aiemmin, koska maaperää on tiivistetty ylipenkereellä painumisten ehkäisemiseksi.

 

Nykyisin varauksista päättää Khs, joten tonttien varaamisesta kilpailua varten tehdään esitys.

 

Kilpailukohde

 

Kilpailukohde käsittää A-tontit 36245/1 ja 2. Aluetta rajaavat Von Daeh­nin katu, Agronominraitti ja Nils Westermarckin kuja. Alueen asuntorakennusoikeus on 8 000 k-m2 ja asuntoja voi rakentaa noin 80. Erityisesti Von Daehnin kadun puolella kortteli muodostaa kaupunkikuvassa merkittävän ja näkyvän rakennusrintaman. Asemakaavan mukaan Von Daehnin kadun varrella olevat kolme rakennusta ovat kolmikerroksisia ja muut rakennukset kaksikerroksisia. Kaavamerkintä on A, joten kohteen voi toteuttaa pienkerrostaloina ja/tai rivitaloina.

 

Kilpailun tavoite

 

Tavoitteena on valita tontinvuokraaja, joka rakentaa asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden mukaisen omistusasuntokohteen, joka edustaa arkkitehtuuriltaan, asuttavuudeltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoista talonrakentamista. Hanke käsittää talojen ja alueiden rakentamisen rakennuttajan omien suunnitelmien pohjalta sekä kilpailun jälkeiset rakennuttajatehtävät, eli valittu toteuttaja toimii perustajaraken­nuttajana tai – urakoitsijana.

 

Rakennushanke toteutetaan kokonaisvastuuperiaatteella. Kilpailun pohjalta toteutettavaksi valitaan laadultaan paras ehdotus, jossa asuntojen myyntihinta on kiinteistölautakunnan kohteelle hyväksymien asuntojen enimmäismyyntihintojen mukainen. Ehdotusten keskinäinen vertailu suoritetaan ainoastaan laadullisin perustein.

 

Ekologiset tavoitteet

 

Latokartanon asuinalueen suunnittelussa tulee pyrkiä ekologisesti kestäviin ratkaisuihin. Ekologisen rakentamisen tavoitteet on kirjattu alueelle laadittuun ekologisen rakentamisen kriteeristöön, jonka perusvaatimukset on täytettävä jokaisella tontilla. Vaatimusten täyttäminen osoitetaan rakennussuunnitteluvaiheessa, mutta kilpailijoiden tulee selvittää, kuinka kriteeristön vaatimukset tullaan ottamaan huomioon.

 

Kilpailijoilta odotetaan innovatiivisia ratkaisuja asuntosuunnittelun suhteen. Huomiota tulee kiinnittää muunneltavuuteen ja tilojen monikäyttöisyyteen, rakennusten ja materiaalien käytön tehokkuuteen, kestävyyteen, kierrätettävyyteen ja korjattavuuteen, hyvään energia- ja vesitalouteen sekä hyvään sisäilmastoon. Myös teknisten ratkaisujen, materiaalivalintojen ja rakennusmenetelmien suhteen edellytetään uutta, ympäristö- ja elinkaariajattelun mukaista lähestymistapaa sekä rakennus- että ympäristösuunnittelussa.

 

Kilpailuohjelma on laadittu

 

./.                   Tontinluovutuskilpailua varten on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston edustajien yhteistyönä esityslistan tämän asian liitteenä nro 1 oleva ehdotus kilpailun ohjelmaksi: ”VIIKIN LATOKARTANON TONTINLUOVUTUSKILPAILU, KORTTELI 36245, Kilpailuohjelma 2.10.2007”.

 

Kilpailuohjelma noudattelee melko tarkasti aiempia vastaavia ohjelmia. Kilpailuohjelmassa on selostettu melko laajasti kilpailukohdetta.

 

Kysymyksessä on kutsukilpailu

 

Kysymyksessä on kutsukilpailu eikä täysin avoin kilpailumenettely. Tämä on todettu selkeimmäksi menettelyksi tällaisissa laatukilpailuissa. Kilpailuun on kuitenkin tarkoitus kutsua kaikki rakennuttajaorganisaatiot ja urakoitsijat, joiden arvioidaan kykenevän toteuttamaan hankkeen. Liitteenä on lista kilpailuun kutsuttaviksi suunnitelluista. Listalla on yhteensä 20 mahdollista osallistujaa ja hankkeen toteuttajaa. Mikäli kilpailun julistamisen jälkeen tulee esille vielä jotain muita organisaatioita, jotka haluavat kilpailuasiakirjat, ja joiden arvioidaan voivan toteuttaa hankkeen, kutsutaan ne kilpailuun. Kilpailuun kutsuttavista voisi kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö tehdä päätökset.

 

Tonttien vuokrausperusteet

 

Kvsto on hyväksynyt 17.5.2006 tonteille seuraavat vuokrausperusteet:

 

1                    Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) ja asuinrakennusten korttelialueen (A) tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 26 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi asuinrakennusten tonteille rakennettavien, asemakaavamääräysten sallimien asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

 

2                    Omasta tai vuokralaisen aloitteesta vuokranantajalla on oikeus tarkistaa tonttien maanvuokraa 1.1.2030 alkaen ja 1.1.2060 alkaen sekä 1.1.2090 alkaen käypää maanhintaa vastaavaksi.

Vuokran tarkistusta tehtäessä tontin vuosivuokra on asuintonttien osalta 4 % käyvän hinnan mukaan määräytyvästä tontin arviohinnasta. Jos Helsingin kaupungin tonttien vuok­rauksissa käyttämät prosenttiperusteet myöhemmin muuttuvat Kvston päätöksen johdosta, käytetään tarkistusta tehtäessä voimassa olevan yleispäätöksen mukaista prosenttiperustetta.

Sopimuspuolella, joka ei hyväksy esitettyä vuokrankorotusta tai -alennusta, on oikeus saattaa asia kolmijäsenisen sovittelulautakunnan ratkaistavaksi. Vuokranantaja ja vuokralainen valitsevat kumpikin sovittelulautakuntaan yhden jäsenen. Nimetyt jäsenet valitsevat lisäksi yhden jäsenen toimimaan puheenjohtajana. Sovittelulautakunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin välimiesmenettelystä annetun lain periaatteita.

 

3                    Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikkatonttien vuokrausehtoja, kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

 

Maanvuokrien vaikutus asumiskustannuksiin olisi teoreettisesti laskien 1,80 euroa/as-m2/kk.

 

Tontti ja asunnot hinnoitellaan etukäteen

 

Kilpailussa haetaan siis korkealaatuisimpia suunnitelmia ja tonteille rakennuttajaa. Tässä menettelyssä tonttien vuokrausperusteet ja asuntojen hintapuite tulee määritellä etukäteen, ja vain suunnitelmien laatu ratkaisee kilpailun ja tontin rakennuttajan.

 

Kohteelle tulee määrätä hintapuite

 

Asuntojen myyntihinta hitas-tuotannossa lasketaan seuraavasti:

 

Hintapuitetta korjataan rakennuskustannusindeksin muutoksella puitteen päättämisajankohdasta rakennustöiden aloitusajankohtaan. Hankkeen kokonaishinta on lopullisten suunnitelmien mukaisten myytävien asuntoneliöiden ja indeksikorjatun hintapuitteen tulo. Kokonaishinta jaetaan asuntojen hinnoiksi asuntojen jyvityksen mukaan, joten yksittäisten asuntojen hintojen summan tulee olla sama kuin kokonaishinta.

 

Hitas-työryhmän käsittely

 

Hitas-työryhmä käsitteli kilpailuohjelmaa ja hintapuitetta kokouksessaan 21.9.2007 ja antoi lausuntonsa lautakunnalle. Liitteenä olevassa lausunnossaan Hitas-työryhmä puoltaa kilpailuohjelman hyväksymistä sekä esittää hintapuitteeksi 2 900 euroa asuntoneliölle sidottuna raken­nuskustannusindeksiin 9/2007.

 

Kiinteistölautakunta pitää ehdotettua asuntojen hintapuitetta 2 900 euroa asuntoneliölle tässä kohteessa olosuhteet huomioon ottaen sopivana.

 

Huoneistojen keskikoko

 

Perheille soveltuvien asuntojen lisäämiseksi ja asumisväljyyden kasvun mahdollistamiseksi asunto-ohjelman 2004–2008 päätöksen mukaan tavoitteena on 75 huoneistoneliömetrin keskipinta-ala normaalissa asuntotuotannossa.

 

Nyt esillä olevassa ohjelmassa asuntojen vähimmäiskeskikooksi esitetään 80 as-m2 seuraavin lisähuonetta koskevin tarkennuksin.

 

Asuntotoihin, joiden koko on 5 h +k (+s) tai suurempi, voidaan suunnitella asuntoon kuuluva mutta erotettavissa oleva ns. lisähuone. Lisä-huoneella tulee olla oma sisäänkäynti, saniteettitila, varaus minikeittiölle sekä parveke tai ns. ranskalainen ikkuna. Lisähuone ei ole erillinen asunto, joten se voidaan laskennallisesti ottaa huomioon ison asunnon osana keskikokoa laskettaessa.

 

Lisähuone mahdollistaa asunnon joustavan käytön. Lisähuoneessa voi asua esim. perheen aikuistuva nuori tai isovanhempi. Huonetta voidaan myös käyttää työtilana tai vuokrata. Lisähuone kuuluu kuitenkin pääasuntoon, eikä sitä voida myydä erillisenä.

 

Kilpailun alkaa, kun kaupunginhallitus on päättänyt varauksesta

 

Jotta nämä pian rakennuskelpoiset tontit saataisiin nopeasti toteutukseen, ohjelma lähetään tiedoksi kilpailuun kutsuttaviksi suunnitelluille heti, kun lautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja hintapuitteen. Koko materiaali toimitetaan vain niille, jotka ilmoittautuvat kilpailuun.

 

Kilpailua alkaa kuitenkin vasta, kun Khs on hyväksynyt tonttien varaamisen.

 

Arvosteluryhmä

 

Ehdotukset käsittelee arvosteluryhmä, johon kuuluvat:

Tonttiasiamies Tuomas Kivelä, kiinteistövirasto, puheenjohtaja

Projektinjohtaja Heikki Rinne, talous- ja suunnittelukeskus

Projektipäällikkö Markku Siiskonen, kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölakimies Sami Haapanen, kiinteistövirasto

Asuntosuunnittelun asiantuntija N.N, arkkitehti SAFA

Sihteerinä toimii projekti-insinööri Erkki Sarvi.

 

Ryhmän tärkein jäsen on ulkopuolinen asuntosuunnittelun asiantuntija, jota ohjelmassa ei ole vielä nimetty. Työryhmä tekee esityksensä asiantuntijasta tonttiosaston maanluovutustoimiston päällikölle, joka on oikeutettu tekemään tällaisen tilauksen.

 

Asiantuntija arvioi ehdotuksia ja laatii kokonaisarvion kilpailusta ja ehdotuskohtaiset arviot sekä varmistaa sen, että ehdotuksia arvioidaan tasapuolisesti ohjelmassa ilmoitettuja kriteerejä noudattaen.

 

Ratkaisu tehdään huhtikuussa

 

Kilpailuehdotukset tulee jättää kiinteistövirastoon viimeistään 1.2.2008. Kilpailun arvostelu pyritään tekemään tästä kahden kuukauden kuluessa. Arvosteluryhmä tekee tuolloin kiinteistövirastolle esityksensä kilpailun ratkaisuksi. Kiinteistölautakunnassa asia on tarkoitus käsitellä huhtikuussa 2008.

 

Laadun säilyminen pyritään varmistamaan

 

Tontit vuokrataan pitkäaikaisella sopimuksella, kun niille on saatu rakennusluvat. Rakennusluvan hakemista varten tontit vuokrataan lyhyt-aikaisella maanvuokrasopimuksella.

 

Ennen rakennusluvan hakemista kilpailun arvosteluryhmä käy läpi suunnitelmat ja tarkistaa, että ne vastaavat kilpailuehdotusta. Tämän jälkeen suunnitelmat käsitellään Hitas-työryhmässä, joka antaa lausuntonsa laadusta kiinteistövirastolle. Suunnitelmien ja hinnan hyväksyntä on delegoitu asuntoasiainosaston osastopäällikölle.

 

Kilpailun voittajan ja kaupungin kesken tehdään rakentamissopimus, jossa rakennuttaja sitoutuu rakentamaan kohteen esittämiensä suunnitelmien mukaisesti ja myymään asunnot hintapuitteen mukaisilla hinnoilla sekä noudattamaan rakentamisessa kilpailuohjelman mukaista aikataulua. Sopimuksen noudattamisen vakuudeksi rakennuttajan tulee asettaa kaupungin hyväksymä vakuus ja sitoutua maksamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa, jos rikkoo sopimuksen määräyksiä. Pienemmällä tontilla sopimussakon määrä voisi olla 500 000 euroa ja suuremmalla tontilla 1 000 000 euroa.

 

Edellä kuvatulla menettelyllä pyritään varmistamaan, että kilpailussa voittanutta ja lautakunnan valitsemaa ehdotusta noudatetaan myös rakennuslupapiirustuksissa sekä rakentamisessa. Normaali hankkeen kehittely on tietenkin tarpeen, mutta kilpailuehdotuksessa esitettyä laatutasoa ei saa huonontaa jatkosuunnittelussa.

 

Arvostelun yhteydessä arvosteluryhmä määrittelee tarvittavat kehittämistoimenpiteet, jotka on toteutettava jatkosuunnittelussa hitas-proses-sin yhteydessä. Vaatimukset kehittämistoimenpiteiksi tulee kuitenkin olla selkeästi annettuun kustannuspuitteeseen mahtuvia.

 

Rakentaminen voi alkaa syksyllä 2008

 

Tonteilla on lainvoimainen asemakaava, ja tontit ovat rakennuskelpoisia, kunhan painopenger tonteilta poistetaan. Kilpailun ratkaisemisen jälkeen suunnittelua jatketaan ja haetaan rakennusluvat, joten rakentamaan päästäneen syksyllä 2008. Tonttien asuntojen tulee valmistua kahden vuoden kuluessa rakentamisen aloittamisesta.

 

Hitas-ehdot

 

Tontti vuokrataan siis hitas-ehdoin. Tontti 36245/1 voitaisiin luovuttaa Hitas I -ehdoin, jolloin kaupunki tulisi yhtiöön osakkaaksi ja ostaisi yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Pienemmällä tontilla 36245/2 voitaisiin käyttää Hitas II -ehtoja, jolloin kaupunki ei tulisi yhtiöön osakkaaksi. Hitas-ehtojen noudattaminen varmistetaan tällöin vuokrasopimuksessa riittävän suurella sopimussakolla. Mikäli hanke toteutetaan yhtenä yhtiönä, noudatetaan Hitas I -ehtoja.

 

Hintapuite ja ohjelma ovat perusteltuja

 

Kiinteistölautakunta pitää esitettyä hintapuitetta olosuhteet ja kaupungin tavoitteet huomioon ottaen hyväksyttävinä ja kilpailuohjelmaa tarkoituksenmukaisena. Kilpailuohjelmaa joudutaan mahdollisesti vielä tarkentamaan, joten tonttiosaston päällikölle tulisi antaa tähän valtuutus.

 

Lautakunta esittää, että Viikin Latokartanon korttelin nro 36245 tontit nro 1 ja 2 varattaisiin vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-ehdoin siten, että kohteesta järjestetään tontinluovutuskilpailu ja että lautakunta valitsee parhaan ehdotuksen tekijän raken­nuttajaksi. Tontilla 36245/1 noudatettaisiin Hitas I -ehtoja ja tontilla 36245/2 Hitas II -ehtoja.

 

Samalla lautakunta toteaa päättäneensä hyväksyä ohjelman: ”VIIKIN LATOKARTANON TONTINLUOVUTUSKILPAILU, KORTTELI 36245, Kilpailuohjelma 2.10.2007” sekä päättäneensä järjestää tontinluovutuskilpailun edellyttäen, että Khs päättää tonttien varaamisesta.

 

Vielä lautakunta toteaa päättäneensä hyväksyä hintapuitteeksi 2 900 euroa asuntoneliölle sidottuna rakennuskustannusindeksin arvoon 9/2007.

 

Lopuksi lautakunta toteaa päättäneensä oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön päättämään tontinluovutuskilpailuun kutsuttavista sekä vähäisistä muutoksista ja tarkennuksista kilpailuohjelmaan.

 

Vs. Kaj toteaa, että kiinteistövirastosta on 11.10.2007 ilmoitettu, että kilpailun arvosteluryhmää täydennetään vielä kahdella henkilöllä (naisella) ja että ryhmän ulkopuoliseksi asuntosuunnittelun asiantuntijaksi on pyydetty Kaisa Vepsäläinen, arkkitehti SAFA.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, että Viikin Latokartanon korttelin nro 36245 tontit nro 1 ja 2 varataan vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-ehdoin siten, että kohteesta järjestetään tontinluovutuskilpailu ja että kiinteistölautakunta valitsee parhaan ehdotuksen tekijän rakennuttajaksi. Korttelin nro 36245 tontilla nro 1 noudatetaan Hitas I -ehtoja ja korttelin nro 36245 tontilla nro 2 Hitas II ‑ehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Viikin Latokartanon korttelin 36245 tontinluovutuskilpailun ohjelma 2.10.2007

 

Liite 2

Kartta ja havainnekuva tonteista 36245/1 ja 2

 

Liite 3

Luettelo tontinluovutuskilpailuun kutsuttavista

 

Liite 4

Hitas-työryhmän lausunto

 

 

 

 


1

22.10.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TEATTERIMUSEON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON KOLMIVUOTISKAUDEKSI 2008-2010

 

Khs 2007-2251

 

Teatterimuseo pyytää (9.10.2007) kaupunkia nimeämään edustajansa museon säätiön edustajistoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2008 – 2010. Samalla pyydetään ottamaan huomioon, että säätiön sääntöjen mukaan edustaja voi toimia edustajistossa korkeintaan kaksi peräkkäistä toimikautta. Mikäli valitsijayhteisö ei toimikauden alkamista edeltävän vuoden lokakuun 31. päivään mennessä ole nimennyt jäseniä edustajistoon, suorittaa edustajisto näiden vaalin.

 

Säätiön uusien, 26.7.2004 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan edustajistoon kuuluu 13 jäsentä henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin kaupunki nimeää kaksi jäsentä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry 10 jäsentä ja Suomen Museoliitto yhden jäsenen. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry:n nimeämien jäsenten tulee edustaa teatteri- ja tanssialan koulutusta ja tutkimusta, sekä ainakin yhden muun taidepolitiikan tuntemusta.

 

Myös säätiön hallituksen toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Nykyinen edustajisto valitsee syyskokouksessaan uuden seitsemänhenkisen hallituksen kolmivuotiskaudeksi 2008 - 2010. Säätiön sääntöjen mukaisesti hallituksessa tulee olla edustettuina teatteri- ja tanssiala, niiden koulutus ja tutkimus sekä museoala. Edustajiston jäsen ei voi olla hallituksen jäsen.

 

Sj toteaa, että tällä hetkellä säätiön edustajistossa kaupunkia edustavat Jukka Seppinen varajäsenenään Juho Romakkaniemi, sekä Tuija Siltanen varajäsenenään Pauliina Ståhlberg (kaksi kautta).

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä Teatterimuseon säätiön edustajistoon kaupungin edustajiksi toimikaudeksi 2008 – 2010 seuraavat kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

 

Jäsen

 

Varajäsen

-

-

 

-

-

 

 


Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä Teatterimuseon säätiölle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054