Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 10.10.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.10.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 10.10.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sari Näreelle ja Tapio Laaksolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämisestä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Liikuntalautakunta

Mari Puoskari

 

Yleisten töiden lautakunta

 

Otto Lehtipuu

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa liikuntalautakunnan ja rakennusvirastoa yleisten töiden lautakunnan osalta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen varain­hal­lintaan (Tuija Honkaheimo) luot­ta­mus­hen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntavirastolle ja rakennusvirastolle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Seppo Kymäläiselle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvalvontavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anni-Helena Leppälälle ja ravintolapäällikkö Kati Aaltiolle.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, hal­lin­tokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–21           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti ao. virastoja ja laitoksia suunnittelemaan ja toteuttamaan alueelle kunnallistekniikan siten, että toimitalon toteutus toimitilatontille 10578/1 voidaan aloittaa keväällä 2008 ja se voidaan ottaa käyttöön keväällä 2009.

 

Samalla päättänee kehottaa rakennusvirastoa käynnistämään heti toimitilatontin 10578/1 länsi- ja eteläpuoleisen vesialueen ja sen rantarakenteiden suunnittelun yhteistyössä hankkeen toteuttajan kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

22–24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

3                    Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa ympäristökeskusta huolehtimaan liikelaitoksen perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja oi-keuttaa ympäristökeskuksen solmimaan tarvittavat sopimukset liikelaitoksen puolesta

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja hankintakeskusta huolehtimaan Kallion virastotalon digipainon ja Kaupungintalon monistamon toimintojen uudelleenjärjestelyn toteuttamisesta 1.1.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta huolehtimaan käytännön järjestelyistä hankintakeskuksen postikeskuksen toimintojen siirtämiseksi Itella Oyj:lle viimeistään 1.1.2009 lukien.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

16                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

25–29           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

30–33           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

34–37           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       8.10.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

9.10.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.10.2007

rakennuslautakunta

9.10.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8. ja 11.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                               11.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 9.10.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

4.10.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

4.10.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

20.9. – 2.10.2007

- vararehtori 1.

1.10.2007

- vararehtori 2.

1.10.2007

- hallintopäällikkö

20.9.2007

- johtava talouspäällikkö

26.9. – 2.10.2007

eläintarhan johtaja

5. ja 10.10.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

9.10.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

8.10.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

8.10.2007

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

10.10.2007

museonjohtaja

5.10.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

10.10.2007

taidemuseon johtaja

4. – 9.10..2007

tietokeskus

 

- tutkimusprofessori

8.10.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054