HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

36 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

15.10.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Sisäisen valvonnan järjestäminen Helsingin kaupungissa

3

 

4

8.10.2007 pöydälle pantu asia
Neuvottelevan viranhaltijan osa-aikaisen viran perustaminen hallintokeskukseen

5

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kluuvin tonttien 2002/2, 3, 5, 7 ja 9 (Kameeli B-kortteli) määrääminen rakennuskieltoon (nro 11711)

7

 

2

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Kutomotie 2:n kanssa Pitäjänmäen tontin 46001/4 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11669

9

 

3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Outokumpu Oyj:n sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

11

 

4

Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n poikkeamishakemus

13

 

5

Scanwings Oy:n poikkeamishakemus

17

 

6

8.10.2007 pöydälle pantu asia
Kannanotto XXXX XXXX:n, Atik Alin ja osakeyhtiö Ranta-Alin sekä XXXX ja XXXX XXXX:n muistutuksiin Vuosaaren Uutelan virkistysalueen ja Aurinkolahden itäosan asemakaava- ja asemakaavan muutosasiassa (nro 11510)

20

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä

28

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2008-2009

31

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Maanvuokrasopimuksen tekeminen Lateppo Oy:n kanssa Puistolan Tennis- ja Palloiluhallitontista 40110/6

33

 

2

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen Taideakatemian säätiön hallitukseen

38

 

3

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Pukinmäen ala-asteen koulun tilojen käyttö

40

 

4

8.10.2007 pöydälle pantu asia
Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajistoon

42

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGISSA

 

Khs 2007-2016

 

K j toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytyksiä, osa johtamista, toiminnan ohjausta ja palvelujen laadukkuuden varmistamista. Sisäisen valvonnan näkökulma on organisaation johdon näkökulma. Tarkoituksena on varmistaa:

 

                    tavoitteiden saavuttaminen

                    toiminnan tuloksellisuus

                    toiminnan tehokkuus ja jatkuvuus

                    raportoinnin ja tiedon luotettavuus ja eheys

                    resurssien ja omaisuuden turvaaminen

                    lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen.

 

Sisäinen valvonta sisältyy tällä hetkellä kaupungin taloussääntöön ja lisäksi kaupunginhallinnossa on hyväksytty useita sisäisen valvonnan kannalta merkittäviä ohjeita. Taloussäännön kohdan 2 § 4 kohdan mukaan kaupungin toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava siten, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Viraston ja laitoksen johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja riittävyydestä. Edelleen taloussäännön 2 § 5 kohta edellyttää, että organisaatiossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Riskienhallinnasta kaupunginhallitus on antanut riskienhallinnan yleisohjeen ja kaupunginjohtaja riskienhallinnan toimintaohjeen. Sisäisestä valvonnasta ei ole erillistä ohjeistusta.

 

Tilintarkastajat totesivat vuoden 2005 ensimmäisessä väliraportissaan, että kaupungilta puuttuvat määrittelyt siitä, mitä sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sekä ohjeet sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Tilintarkastajat suosittelivat laatimaan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet. Lisäksi tilintarkastajat suosittelivat lisäämään johtosääntöihin johtavien viranhaltijoiden vastuun sisäisestä valvonnasta omalla toimialallaan, virastoissa, laitoksissa, osastoissa ja yksiköissä.

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskuksen sisäinen tarkastus on valmistellut yleisohjeen (liite) Sisäinen valvonta Helsingin kaupungissa. Valmistelussa on kuultu tilintarkastajaa ja tarkastusvirastoa. Johtavien viranhaltijoiden vastuut sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tullaan sisällyttämään virastojen ja laitosten johtosääntöihin niitä uudistettaessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupungin virastoille ja laitoksille liitteen mukaisen Sisäinen valvonta Helsingin kaupungissa
–yleisohjeen.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Kyllönen Sari, sisäisen tarkastuksen päällikkö , puhelin 310 36582

 

 

LIITE

Ehdotus yleisohjeeksi Sisäinen valvonta Helsingin kaupungissa

 

 

 

 


4

8.10.2007 pöydälle pantu asia

NEUVOTTELEVAN VIRANHALTIJAN OSA-AIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN HALLINTOKESKUKSEEN

 

Khs 2007-2127

 

Hallintokeskus toteaa, että se on osa-aikaratkaisuun liittyen vuoden 2008 talousarvioesityksessä esittänyt neuvottelevan viranhaltijan viran perustamista hallintokeskukseen 1.1.2008 alkaen. Järjestelyssä vapautuu sosiaali- ja terveystoimen rootelin kaupunginsihteerin virka, joka on tarkoitus täyttää heti vuoden 2008 alusta. Jotta kaupunginsihteeriin viran täyttäminen ja siihen liittyvä osa-aikaeläkejärjestely voidaan toteuttaa 1.1.2008, päätös viran perustamisesta on syytä tehdä talousarvion valmistelutietojen nojalla. Virka täytetään vain edellyttäen, että talousarvio hyväksytään tältä osin esitetyn mukaisesti.

 

Neuvottelevan viranhaltijan päätehtävänä tässä vaiheessa on sisäasiainministeriön johdolla toteutettavan valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman Helsingin kaupungilta edellyttämien toimenpiteiden koordinointi ja valmistelu.

 

Hallintokeskus esittää, että virastoon perustetaan 1.1.2008 alkaen neuvottelevan viranhaltijan virka. Viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 4400 euroa kuukaudessa. On tarkoitus, että viranhaltijan työaika tulee olemaan 65 % täydestä työajasta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (1.10.2007), että viran perustamisesta aiheutuviin palkkakustannuksiin on varauduttu hallintokeskusta koskevassa vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee perustaa hallintokeskukseen sijoitettavaksi 1.1.2008 lukien neuvottelevan viranhaltijan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4400 euroa kuukaudessa, mikäli kaupunginvaltuusto tulee hyväksymään vuotta 2008 koskevan talousarvioehdotuksen tältä osin esityksen mukaisena.

 


Pöytäkirjanote hallintokeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015

 

 

 

 

 


1

KLUUVIN TONTTIEN 2002/2, 3, 5, 7 JA 9 (KAMEELI B-KORTTELI) MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11711)

 

Khs 2007-2047

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (6.9.2007) mm., että rakennuskielto koskee 2. kaupunginosan (Kluuvin) korttelin 2002 tonttia 2 (Vuorikatu 6), tonttia 3 (Mikonkatu 13–Kaisaniemenkatu 1), tonttia 5 (Mikonkatu 9–Yliopiston­katu 7), tonttia 7 (Vuorikatu 2–Yliopistonkatu 5) ja tonttia 9 (Mikonkatu 11–Vuorikatu 4).

 

Yleiskaava                        Kvston 26.11.2003 hyväksymässä yleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) ja se on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Alue kuuluu yleiskaavan kävelykeskustaan.

 

Asemakaava                    Alueella on voimassa 26.10.1992 vahvistettu asemakaava nro 9988, jonka mukaan kortteliin keskelle, pääosin tontille 9, rakennetaan kauppa­keskus. Korttelin huoltoliikenne järjestetään maanalaisesti. Kortteliin rakennetaan yleiset jalankulun yhteydet Kaisaniemen metroasemalle ja korttelin läpi sekä yleisöhissit Kluuvin pysäköintilaitokseen.

 

Asemakaavassa tontit 3, 5, 7 ja 9 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) ja tontti 2 liike- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (KA). Kaava-alueen kerrosala on 56 530 m2. Lisäksi kortteliin sijoittuu katettuja yleisen jalankulun väyliä yhteensä 6 040 k-m2. Korttelin kadunvarsirakennukset on suojeltu lukuun ottamatta Heimolan taloa.

 

Hankesuunnitelmaa täydennettiin ja asemakaavaa päivitettiin 2005 parantamalla jalankulun yhteyksiä ja lisäämällä kerrosalaa. Lautakunta päätti 28.4.2005 puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan nähtävilläolon jälkeen hakija ilmoitti kuitenkin, että kauppakeskushanke on rauennut.

 

Sen jälkeen tontinomistajat ovat jättäneet asemakaavan muutoshakemuksensa keskeisen tontin 9 muuttamiseksi asumiskäyttöön ja muiden kiinteistöjen kehittämiseksi itsenäisinä keskustakiinteistöinä. Samalla on esitetty luopumista keskitetyn maanalaisen huollon velvoitteista sekä jalankulkuyhteysvelvoitteista.

 

Nykytilanne                      Tontin 2 (Vuorikatu 6) piharakennusalalle on rakennettu asemakaavan no 9988 mukaisesti asuintalo. Tontit 3 (Kaisaniemenkatu 1) ja 5 (Yliopistonkatu 7) toimivat itsenäisinä kiinteistöinä. Tontin 9 (Mikonkatu 11) piharakennukset on purettu ja piha on pysäköintikenttänä. Tontilla 7 (Heimolan talo, Yliopistonkatu 5) on toteutettu eräitä asemakaavan mukaisia rakentamistoimia. Tontit ovat yksityisessä omistuksessa.

 

Huoltoliikenteen korttelikohtaisista yhteisjärjestelyistä ja jalankulkureiteis­tä luopuminen johtaa siihen, että millään tontilla ei ole mahdollista toteuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaista lisärakentamista eikä muita järjestelyjä. Uusi asemakaavan muutoshakemusten mukainen tilanne merkitsee alueen rakennusoikeuksien alentamista.

 

Uusien lähtökohtien takia voimassa oleva asemakaava no 9988 on vanhentunut. Tontit 2, 3, 5, 7 ja 9 tulisi saattaa rakennuskieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella asemakaavan muutostyön aloittamiseksi.

 

Lautakunta esittää, että edellä mainittujen tonttien asemakaavaa muutetaan ja tontit määrätään rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 111711/6.9.2007).

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä 2. kaupunginosan korttelin nro 2002 tontit nro 2, 3, 5, 7 ja 9 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11711 (Kluuvin tontit 2002/2, 3, 5, 7 ja 9)

 

 

 

 


2

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY KUTOMOTIE 2:N KANSSA PITÄJÄNMÄEN TONTIN 46001/4 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11669

 

Khs 2007-1794

 

Kiinteistölautakunta toteaa (7.8.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kiinteistö Oy Kutomotie 2:n kanssa ehdotetaan tehtäväksi sopimus, joka liittyy yhtiön omistaman Pitäjänmäen tontin 46001/4 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamiseen. Yhtiö maksaa kaupungille 158 000 euron suuruisen korvauksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Kiinteistö Oy Kutomotie 2 omistaa Pitäjänmäen tontin 46001/4. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Tontin rakennusoikeus on 12 100 k-m2 maanpäällistä kerrosalaa ja 3 000 k-m2 kellarikerroksessa sallittua kerros­alaa.

 

Rakennuskanta               Tontilla sijainnut vanha teollisuus- ja varastorakennus on purettu.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.5.2007 hyväksynyt tontille ase-makaavan muutosehdotuksen nro 11669. Po. asemakaavan muutos-ehdotuksen mukaan tontista muodostetaan kaksi uutta tonttia. Tontti 46001/5 kuuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen ja tontin rakennusoikeus on 9 500 k-m2. Tontti 46001/6 kuuluu asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja tontille saa rakentaa 4 900 k-m2.

 

Maapoliittiset neuvottelut ja sopimusehdotus

 

Asemakaavan muutoksen seurauksena tontin arvo nousee. Tämän johdosta tontin omistajan kanssa on neuvoteltu Khn 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Saavutetun neuvottelutuloksen perusteella on laadittu sopimusehdotus, jonka mukaan kiinteistöyhtiö maksaa kaupungille korvausta tontin rakentamismahdollisuuksien parantumisesta 158 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun mainittu asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Kutomotie 2:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Sopimusehdotus

 

 

 

 


3

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-2058

 

Laajasalon kylän tila RN:o 1:135 (määräala); Villingin saari

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.9.2007) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä/Ostaja

Oik.tod.pvm.
ja kauppahinta

 

Määräala Laajasalon kylän tilasta RN:o 1:135

 

Outokumpu Oyj / XXXX XXXX

 

16.8.2007

320 000 euroa

 

 

 

Kaupan kohde                 Kaupan kohteena on määräala Laajasalon kylässä sijaitsevasta Par-cellen n:o 50 -nimisestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen. Määräalan pinta-ala on noin 11 000 m2. Myyty alue ei rajoitu kaupungin omistuksessa oleviin maihin.

 

Kauppakirjan mukaan kauppaan kuuluu määräalalla sijaitseva mökki ja apurakennus. Rakennusvalvontaviraston tietorekisterissä ei ole pinta-alatietoja rakennuksista.

 

Alueen kaavoitus            Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueen asemakaavoitus on kuitenkin alkamassa ja alue on rakennuskiellossa.

 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymässä yleiskaavassa 2002 alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi virkistysalueeksi, jolla on loma-asumista. Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa pääosa myydystä määräalasta on merkitty yhteisrantaiseksi loma-asunto-, matkailu- ja toimintakeskusten alueeksi (RM) ja pieni osa retkeilyalueeksi (VR). Rakentaminen on sallittu kaavassa tehokkuusluvulla e = 0,02 - 0,03.

 

Helsingin yleiskaava 2002 korvasi voimaan tullessaan osayleiskaavan, mutta koko kaupungin yleiskaavaa huomattavasti yksityiskohtaisempaa osayleiskaavaa voidaan kaupunkisuunnitteluviraston mielestä edelleen pitää hyvänä pohjana alueen arvioinnille ja asemakaavan laatimiselle. Osayleiskaava ei ole ristiriidassa Helsingin yleiskaava 2002:n kanssa.

 

Kauppahinnat ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 320 000 euroa vastaa yksikköhintaa noin 29,09 euroa/m2 rakennuksineen. Kauppakirjan mukaan kauppahintaan sisältyy myös Oy Villas Ab:n ja Villinge Gård och Trafik Aktiebolagin osakkeita.

 

Myyjä ei ole vastannut määräaikaan mennessä kaupungin tekemään etuostolain 2 §:n mukaiseen tiedusteluun kaupan ehdoista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska alue tulee yksityiseen lomanviettokäyttöön, eikä kaupungilla ole tiedossa mitään erityistä perustetta alueen hankkimiselle.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 16.8.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta Parcellen n:o 50 –nimi­sestä tilasta RN:o 1:135 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


4

KIINTEISTÖ OY ARKADIANKATU 28:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1830

 

Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28 pyytää (23.4.2007) poikkeamislupaa 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin nro 419 tontille nro 28 (Arkadiankatu 28) opiskelija-asuntolan (2 370 k-m2) rakentamiseksi asemakaavassa opetustoimintaa palvelevia rakennuksia varten varatulle korttelialueelle.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että nykyinen asemakaava on laadittu vuonna 1996 koulun silloisen laajennushankkeen pohjalta viitesuunnitelmien räystäskorkeutta tarkasti noudattaen. Hanketta ei kuitenkaan toteutettu. Käyttötarkoituksen muutos koskee noin 40 % tontin rakennusoikeudesta, eli pääkäyttötarkoitus on edelleen opetustoiminta. Hanke tukee korttelin toimintaa kampusalueena.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (17.8.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 21.2.1997 vahvistettu asemakaava nro 10348. Asemakaavan mukaan alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Alueelle saa sijoittaa opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevia rakennuksia. Tontin rakennusoikeus on 5 900 k-m2. Kaavaan merkityn uudisrakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on rakennusosasta riippuen +10.50, +22.70 tai +24.70. Olemassa olevassa rakennuksessa tämä luku on +28.10. Tontille saa sijoittaa enintään 11 autopaikkaa.

 

Olemassa oleva rakennus peruskorjataan. Kaavan mukaista rakennusoikeutta on rekisteritietojen mukaan käyttämättä 2 176 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on opiskelija-asuntolan rakentaminen.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että uudisrakennuksen osalta asemakaavaan merkitty käyttötarkoitus muuttuu sekä rakennuksen korkeus ylittyy.

 

Hakija tekee kiinteistöviraston kanssa maankäyttösopimuksen poikkeamisen vahvistuttua.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkikuvaneuvottelukunta totesi lausunnossaan (23.5.2007), että esitetty tontin käytön peruskonsepti on lupaava. Uudisrakennus on paikalle liian korkea. Ylimpään 6. kerrokseen sijoitetut asuin- ja aputilat tulee poistaa tai sijoittaa muualle ja integroida erilliset iv-laitteet ilmanvaihtokonehuonemassaan. Liittymistä vanhaan koulurakennukseen tulee tutkia ilman nyt esitettyjä parvekkeita, esimerkiksi vähäeleisen lasinivelen avulla. Mechelininkadun puoleista julkisivua tulee kehittää myös pohjakerroksen osalta ottaen huomioon luonteva liittyminen naapuritontilla sijaitsevan alun perin arkkitehti Aarne Ervin suunnitteleman ravintolakoulurakennuksen harmoniseen arkkitehtuuriin. Tontin pihaa tullaan katsomaan lähinnä yläpuolelta. Pihasuunnitelma tulee laatia ottaen em. huomioon ja esittää liittyminen naapuritonttiin.

 

Lausuntonaan neuvottelukunta päätti puoltaa suunnitelmaa em. huomautuksin.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (7.6.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Poikkeamishakemuksesta jätettiin yksi muistutus.

 

As Oy Arkiala esittää mielipiteenään, että opiskelija-asuminen luontuu tontille hyvin, koska alueella on useita oppilaitoksia, ja että Arkadiankadun ja Mechelininkadun kulmassa olevan koulurakennuksen kattomateriaali tulisi vaihtaa peltisestä tiilikatoksi alueella vallitsevan katetyypin mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että vuonna 1938 rakennetun koulurakennuksen ensimmäisessä rakennuslupakuvassa on maininta tiilisestä katemateriaalista rakennuksen kadun puoleisella katon osalla. Myöhemmistä rakennuslupakuvista mainintaa ei löydy. Katto on loiva ja rakennuksen tyyli on funkishenkinen. Ei ole tiedossa, onko rakennukseen tehty alun perin tiilikattoa.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että opiskelija-asuntoloiden tekeminen parantaa Helsingin opiskelija-asumisen tilannetta. On tarkoituksenmukaista sijoittaa asuntola kauppakorkeakoulun läheisyyteen, koska se samalla vahvistaa kauppakorkeakoulujen alueen kampus-luonnetta ja tukee kauppakorkeakoulujen sijoittumista ja sitoutumista Helsingin keskustaan.

 

Ylimmän kerroksen suunnittelussa ja liittymisessä olemassa olevaan koulurakennukseen on otettava huomioon kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto. Maantasokerros ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on tontin tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 13.8.2007 päivättyä suunnitelmaa siten, että jatkosuunnittelussa on vielä tutkittava ylimmän kerroksen pihan puoleista sisäänvedon kasvattamista sekä uuden ja vanhan rakennusosan välissä olevan hissinurkan madaltamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.9.2007) seuraavaa:

 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista poikkeamispäätöksen suhteen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 27.8.2007 ilmoittanut tonttiosastolle, että haetun toimenpiteen kohteena oleva kerrosala on pienentynyt 85 k-m2 ja on 2 455 k-m2:n sijasta 2 370 k-m2.

 

Poikkeamispäätös korottaa tontinomistajan nykyisen tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa.

 

Tontinomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on laadittu sopimusluonnos. Poikkeamispäätöksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajan kanssa on tehty sopimus.

 

Vs. Kaj toteaa, että kaupunginhallitus on 8.10.2007 päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Arkadiankatu 28:n kanssa em. sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1830/526 mukaisena ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 13.8.2007 päivättyä suunnitelmaa siten, että jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä ylimmän kerroksen pihan puoleista sisäänvedon kasvattamista sekä uuden ja vanhan rakennusosan välissä olevan hissinurkan madaltamista.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Etu-Töölön tontti 419/28)

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirustus

 

 

 

 


5

SCANWINGS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1967

 

Scanwings Oy pyytää (28.2.2007) poikkeamislupaa 38. kaupunginosassa (Malmi) olevalle tilalle RN:o 091-418-3-223 (Hyttitie) ambulanssilentokoneiden huoltohallin ja toimitilojen rakentamiseksi rakennuskieltoalueelle.

 

Hakija perustelee hakemustaan yhtiön toiminnan, koneiden huollon, ambulanssi- ja elinsiirtolentojen lähtövalmiuden turvaamisella ja liike-lentotoiminnan laajuudella. Huoltohallitiloja ei ole mahdollista saada Helsinki–Vantaan lentokentältä. Ilmailulaitos suhtautuu hankkeeseen myötämielisesti.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (7.9.2007), että hakemus koskee aluetta, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto 11662, joka päättyy 23.4.2009.

 

Selostus                            Lentokenttäalueella ei ole asemakaavaa. Lainvoimaisessa yleiskaavassa alue on liikennealuetta. Ilmailulaitoksella on tekeillä selvitys Malmin lentokentän toimintaedellytyksistä.

 

Hakijan tarkoituksena on lentokoneiden korjaus- ja huoltohallin rakentaminen rakennuskieltoalueelle.

 

Haettu toimenpide ei poikkea yleiskaavan mukaisesta toiminnasta, mutta alueella on rakennuskielto.

 

Osallisten kuuleminen   Koska hallin rakennuspaikka sijaitsee Ilmailulaitoksen hallinnossa olevalla lentokenttäalueella ja Ilmailulaitos on vuokrannut rakennuspaikan hakijalle, ei muu naapurien kuuleminen ole tarpeen.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että uudisrakentaminen rakennuskieltoalueella ei ole mahdollista niin kauan kuin rakennuskielto on voimassa alueella. Rakennuskieltoa on katsottu tarpeelliseksi jatkaa lentokentän toimintaedellytysten epäselvyyden vuoksi ja osayleiskaavan laatimista varten. Ennestään lentokenttäalueelle määräaikaisilla rakennusluvilla rakennetuille rakennuksille on myönnetty jatkoaikaa vuoden 2009 loppuun asti. Elokuussa 2007 valmistuneessa liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä Malmin lentokenttää koskevassa Helsingin seudun lentokenttäselvityksessä on tuotu esille kentän kehittämisen ja toimintaedellytysten vaatimia toimenpiteitä. Vaihtoehtona on esitetty Malmin lentokentän korvaavan kentän rakentaminen Porvooseen. Vuoden 2007 aikana tehtäneen päätös siitä, miten lentotoimintaa kehitetään Helsingin seudulla.

 

Tässä tilanteessa haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Poikkeamisen myöntämiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää erityistä syytä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei puolla hakemusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 6.9.2007 merkinnyt tiedoksi edellä olevan lausunnon.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakijalle varataan hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa tästä lausunnosta kaupunginhallitukselle 3.10.2007 mennessä.

 

Scanwings Oy on 1.10.2007 antanut vastineensa asiassa. Scanwings Oy lausuu seuraavaa:

 

Ottaen huomioon hankkeen tärkeyden yhtiölle sekä toimintaan liittyvien työpaikkojen säilymisen ja korvaavan kentän aikataulun, joka saamiemme tietojen mukaan on vähintään 10-15 vuotta, pyydämme, että poikkeamislupahakemuksemme hyväksyttäisiin hakemuksessa esitetyllä tavalla. Käsityksemme mukaan esitetyn tontin käyttö ja rakentaminen liittyen Malmin lentokenttäalueeseen ja toisaalta alueella olevaan teollisuusalueeseen ei vaikuta tontin nykyiseen eikä myöhempään käyttöön. Yhtiöllemme ei ole esitetty hankkeen osalta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa.

 

Vs. Kaj viittaa kaupunkisuunnitteluviraston asiassa lausumaan ja toteaa, että nykyisessä tilanteessa lentokenttäalueen kehittämisen ja toimintaedellytysten ollessa selvityksenalaisia poikkeamista rakennuskiellosta ei voida myöntää.

 


VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se päätöksen nro 2007-1967/526 mukaisesti myönnä poikkeamista rakennuskiellosta Malmin tilalle RN:o 091-418-3-223 haettuun toimenpiteeseen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Malmin tila RN:o 091-418-3-223)

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirros

 

 

 

 


6

8.10.2007 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXX XXXX:N, ATIK ALIN JA OSAKEYHTIÖ RANTA-ALIN SEKÄ XXXX JA XXXX XXXX:N MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN UUTELAN VIRKISTYSALUEEN JA AURINKOLAHDEN ITÄOSAN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSASIASSA (NRO 11510)

 

Khs 2006-1395

 

Vs. Kaj toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka kaavan julkisen nähtävillä pidon aika­na ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Otsikossa mainitun kaavan muistutuksen tekijöistä XXXX XXXX, Atik Ali ja osakeyhtiö Ranta-Ali sekä XXXX ja XXXX XXXX ovat pyytäneet kaupungin perusteltua kannanottoa muistutukseensa.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­­tösehdotuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­koh­taa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi perusteltua kannanottoa pyytänei­den muistutukset käsitellään erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta edelleen on kysymys asian valmistelusta.

 

Kaavan sisältö pääpiirteissään

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus koskee 54. kaupunginosan Vuosaari (Uutela, Aurinkolahti, Nordsjön kartano) kortteleita nro 54325–54330 sekä virkistys- ja palstaviljelyalueita, ve­nesatamia, luonnonsuojelualueita, maisemallisesti arvokkaita alueita sekä vesi- ja katualueita ja Aurinkolah­den itäosan virkistys-, venesatama-, vesi- ja katualueita (Asemakaavaan muodostuu puisto-, katu-, venesatama- ja vesialuetta).

 

                                            Kaava-alue sijaitsee Uutelassa Vuosaaren kaakkoisosassa. Vuosaaren­lahden, Skatanselän ja Vuosaarenselän ympäröimä Uutelan niemi on eteläisin osa Vuosaaren laajasta ulkoilupuistosta, joka ulottuu Vantaan Mustavuoreen ja Sipoon Talosaareen. Suunnittelualueen länsipuo­­­lella on Aurinkolahden itäosan asuntoalue ja Uutelankanava, koillis­puolella Vuosaarenlahden venesatama ja Vuosaaren satama työpaik­ka-alueineen. Alueen pohjoispuolella on Vuotie. Maa-alueen pinta-ala on n. 160 ha ja vesialueen n. 50 ha.

 

Asemakaavan tavoitteena on seudullisesti tärkeän Uutelan luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen ja alueen kehittäminen monipuoliseksi virkistysalueeksi. Nykyisin Uutelassa käy kuuden kesäkuukauden aikana n. 40 000 ulkoilijaa. Vuosaaren asukasmäärän lisääntyessä nykyisestä 32 000:sta n. 40 000:een virkistysalueiden ja ulkoilureit­tien tarve kasvaa. Uutelan alueella on merkitystä myös suoja-aluee­na Vuosaaren asuinalueen ja Vuosaaren sataman välissä.

 

Aluetta kehitetään pääosin luonto- ja retkeilyalueena. Yleisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia parannetaan lisäämällä ulkoilureittejä ja virkistys­palveluita. Tavoitteena on rakentaa koko Uutelaa kiertävä rantareitti ja kehittää virkistysalueen käyttöä tukevia palveluita Skatan tilalla, Vuosaarenlahden alueella, Hallkullanniemessä ja Meriharjussa.

 

Kaavaehdotus mahdollistaa Skatan tilan kehittämisen Uutelan virkistysalueen keskuksena, esimerkiksi perinnetilana ja luontokouluna. Kau­pungin omistamat Meriharjun ja Vuosannan huvilat varataan loma- ja virkistyskäyttöön ja ne varataan kaupungin tarpeisiin. Kaupungin tarpei­siin on lisäksi varattu Y-1/sk- ja UR/k-alueet, jotka kahta jo kaupungin ostettua tilaa lukuun ottamatta ovat yksityisomistuksessa. 

 

Vuosaarenlahden yksityisomistuksessa oleva huvila-alue (tila RN:o 5:10), joka liittyy golfkenttä- ja venesatama-alueisiin, on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla huvilaympäristön ominaispiirteet on säilytettävä (Y-1/sk). Alue on varattu kaupungin tarpeisiin. Alueelle saa sijoittaa ylei­seen virkistyskäyttöön, matkailuun tai kulttuuriin liittyviä toimintoja. Yhdessä Vuosaarenlahden alueella jo olevien venesatamien ja golfkentän kanssa alueelle syntyy virkistyspalveluiden keskittymä. Li­säksi ratkaisu liittyy osaltaan sataman toimintaedellytysten turvaamiseen.

 

Skatanniemen 1950-luvulla rakennetulle alueelle on osoitettu erillispien­talojen korttelialueet (AO/s). Niille on osoitettu yhteensä seitsemän rakennuspaikkaa, joista kaksi on uusia.

 

Uutelantie muuttuu kevyen liikenteen raitiksi ja se suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Uusi tieyhteys Uutelan Särkkäniemen pysäköintipaikalle johdetaan Itäreimarintieltä. Virkistysalueen pysäköintipaikat sijaitsevat Uutelan reuna-alueilla ja Särkkäniemeen jo rakennetulla pysäköintipaikalla. Skatanniemeen ja Hallkullanniemeen sallitaan vain kiinteistöjen ja viljelypalstojen liikenne.

 

Nykyinen palstaviljelyalue laajenee ja Särkkäniemen koira-aitaus siirretään Uutelan luoteisosaan. Kaavaehdotuksessa esitetty venesatama-alueen laajennus antaa mahdollisuuden Vuosaarenlahdelle aiemmin suunniteltujen venesatamien laituripaikkojen lisäämiseen.

 

Särkkäniemi, Skatanniemen kärki ja linnoituslaitteen alue osoitetaan luonnonsuojelualueiksi (SL). Myös muut luonnonsuojelun, maisemansuojelun ja rakennussuojelun kannalta tärkeät kohteet sekä muinaismuistokohteet on merkitty suojeltaviksi.

 

Kaava-alueeseen on sisällytetty vähäisessä määrin Aurinkolahden itäosan kaava-aluetta. Uutelankanavaan liittyvää puistoaluetta on laajennettu ja vesialuetta kavennettu kanavan toteutussuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutoksella järjestetään myös ajoyhteys Mustalahden venesatama-alueelle ja uuden koiratarhan alueelle Uutelan pohjoisosassa.

 

Muistutusten keskeinen sisältö ja kaupunkisuunnittelulautakunnan

vastineet

 

XXXX XXXX (5.7.2006), joka omistaa tilat Villa Ivan Falin RN:o 5:10 sekä Solviksskog RN:o 5:51, vastustaa asemakaavaehdotusta seuraavilla perusteilla:

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 54 §:n mukaan asemakaavalla ei saa asettaa maanomistajalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Asemakaavaehdotus asettaa toteutuessaan XXXX:lle kohtuuttoman rajoituksen ja kohtuuton­­ta haittaa, koska hänen omistamiensa maa-alueiden arvo laskee siitä, mikä niiden arvo olisi rakennusmaana.

 

Alueen no. 54328 kaavoittamisen asemakaavaehdotuksen mukaisesti Y-1/sk- ja VR/k-alueiksi sijasta XXXX ehdottaa, että alue kaavoitetaan rakennusalueeksi, johon sijoitettaisiin pientaloja tai hotelli.

 

MRL:n 101 §:n mukaan kunta on velvollinen lunas­tamaan alueen tai suorittamaan haitasta korvauksen, jos maa asemakaavassa on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksi­tyiseen rakennustoimin­­taan eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuulista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluettaan. Mikäli asemakaavaa ei laadita niin, että alueelle no. 54328 kaavoitetaan raken­nusalue, on kaupunki velvollinen lunastamaan alueen tai suorittamaan XXXX:n kärsimästä haitasta korvauksen, koska asemakaavaehdotuksessa nro 11510 XXXX:n kiinteistö on osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan.

 

Edelleen MRL:n 106 §:n mukaan kunta on velvollinen korvaamaan maanomistajalle asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvan erityisen hai­­tan tai vahingon, jollei sitä pidetä vähäisenä. XXXX:lle aiheutuu erityistä haittaa ja vahinkoa, jota ei ole pidettävä vähäisenä, mikäli asema­­kaava toteutetaan asemakaavaehdotuksen nro 11510 mukaisesti. Näin ollen kaupungin tulee korvata XXXX XXXX:lle asemakaavan toteutumisesta aiheutuva vahinko. XXXX pyytää lisäksi kohteliaimmin, että kaupunki esittää perustellun kannanottonsa yllä esitettyyn.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (26.4.2007), että XXXX XXXX toivomusta alueen asemakaavoittamista rakennusmaaksi on tutkittu Yleiskaava 2002:n ja asemakaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä. Asemakaavaehdotuksen ratkaisu perustuu yleiskaavaan, jossa kyseinen alue on osoitettu virkistysalueeksi. Helsingin yleiskaava 2002 on tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004.

 

Kaavaratkaisu liittyy sataman toimintaedellytysten turvaamiseen. Sata­man toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että Vuosaaren sataman ja asuntoalueiden välissä on suojavyöhyke. Ratkaisulla luodaan myös edellytykset alueen kehittämiselle venesatamaan ja golfkenttään tukeutuvana virkistyspalvelukokonaisuutena.

 

Kaavan vaikutuksia yksityisiin maanomistajiin on tutkittu kaavatyön yhteydessä. Kiinteistövirasto totesi asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa 11.4.2005, että kun kaavoitetaan useiden yksityisten omistuksessa olevaa maata, maanomistajat eivät aina pääse asemakaa­van perusteella taloudellisesti samaan asemaan. Korvaus maanomistajalle riippuu luonnollisesti kaavan osoittamasta käyttötarkoitukses­­ta, mutta laki turvaa kuitenkin omistajille nykykäyttöön perustuvan oi­kean korvauksen. Kukaan ei kuitenkaan menetä nykytilanteeseen ver­rattuna. Maanomistajan asemaa turvaamaan on säädetty MRL:n 101 §. Kunta tai valtio ovat tietyissä tapauksissa velvollisia lunastamaan maan, jota ei ole kaavoitettu yksityiseen rakennustoimintaan.

 

Kiinteistövirasto on todennut Uutelan asemakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa 11.4.2005, että kiinteistövirasto neuvottelee mah­dollisuuksien mukaan tilojen hankkimisesta kaupungille, joko ostamalla tai vaihtamalla.

 

XXXX XXXX on tarjonnut kaupungille ostettavaksi Vuosaaren Uutelassa sijaitsevia kiinteistöjä, joita asemakaavaehdotus koskee. Tilojen ostamisesta on päästy sopimukseen. Kiinteistölautakunta on esittänyt 6.3.2007 Khlle, että lautakunta oikeutettaisiin ostamaan XXXX XXXX:ltä Helsingin kaupungin Vuosaaren kylän tilat Villa Ivan Falin RN:o 5:10 sekä Solviksskog RN:o 5:51.

 

Atik Ali ja Osakeyhtiö Ranta-Ali vastustavat (10.7.2006) tilan RN:o 5:57 maanomistajina kaavaehdotusta esitetyssä muodossa ja pyy­tävät saada esitetyt mielipiteet huomioon otetuksi kunnallisessa pää­töksenteossa.

 

Maanomistajat toteavat mm., että Suomen perustuslain mukaan jokaisen omai­suus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpee­­seen säädetään lailla. Ehdotuksen hyväksyminen sellaisenaan loukkaa yhtiön ja sen osakkaiden omistajan oikeutta omaisuutensa nor­maaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttämiseen. Lisäksi ehdotuksessa ei ole ja eikä voikaan olla kyse niin voimakkaasta ja pakottavasta yleises­­tä edusta, että voitaisiin puuttua omistajan oikeuteen ankarimmalla mahdollisella tavalla. Asemakaavaehdotusta ei tule hyväksyä esitetyssä muodossa. Muistutuksen tekijät pyytävät, että heille ilmoitetaan kun­nan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen ja lähetetään viipy­mättä tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (26.4.2007) mm., että kaavaratkaisu perustuu oikeusvaikutteiseen Yleiskaava 2002:een, jossa alue on osoitettu virkistysalueeksi. Särkkäniemessä sijaitsevalla tilalla RN:o 5:57 ei ole rakennuksia. Alue sijaitsee virkistysalueen keskellä ja lähellä luonnonsuojelualuetta, minkä takia alueen kaavoittaminen virkis­­tysalueeksi on perusteltua. Asemakaavassa alue on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi, joka on varattu kaupungin tarpeisiin (VR/k).

 

Omaisuuden kohtuullisen käytön ja yleisen edun osalta lautakunta viittaa XXXX:n muistutukseen antamaansa vastineeseen.

 

Kiinteistöviraston tonttiosasto on neuvotellut kyseisen tilan ostamisesta kaupungille. Kiinteistövirasto on jättänyt 21.6.2004 ostotarjouksen tilasta RN:o 5:57, mutta asia ei ole sen jälkeen edistynyt.

 

Kaupungilla on kaavamerkintään VR/k perustuva lunastusoikeus, mutta merkintä velvoittaa myös kaupunkia lunastamaan alueen maanomistajan niin halutessa. Asemakaava ei määrittele alueen luovutuksen ajankohtaa.

 

XXXX ja XXXX XXXX toteavat (10.7.2006) mm., että esitetty uusi tieyh­teys on Uutelan alueelle välttämätön. He kertovat edustavansa tulevia asuk­kaita, jotka eivät ole voineet vaikuttaa jo vuon­na 2000 aloitetun Uutelan asemakaavan valmisteluun. Vilkastuva autoliikenne Uutelantiellä lisää vaaroja niin Uutelassa ulkoileville kuin Aurin­kolahden katualueilla ja vä­hentää asuinalueen viihtyvyyttä.

 

He huomauttavat myös, että talvi- ja terveysliikunta on otettava huomioon paremmin. Kaavassa tulee varmistaa mahdollisuus myös luisteluhiihtoon ja pururatalenkkeilyyn. Kanavarantaa myötäilevä ulkoilupolku merkintä tulee palauttaa. Samoin tulee palauttaa ulkoilupolkumerkintä perinnetieksi merkityn Uutelantien alkuosan kohdalla. Kanavan pohjois­osaan tulee piirtää myös yhdysreitti Hellekujan rinnalle. He ehdottavat Uutelaa kiertävää ympyrälatua. He huomauttavat, ettei suunnittelussa ole otettu huomioon syksyn pimeyden ja myrskyjen aiheuttamia rajoituk­­sia eikä toisaalta talven tuomia upeita mahdollisuuksia liikuntaan. Ei myöskään ole otettu huomioon, että viereen on rakennettu tiivis kaupun­­ki, jonka asukkaiden virkistystarpeet ovat muutakin kuin sunnuntaipäivisin samoilua juurakkoisilla luontopoluilla. Työssä käyvät ihmiset haluavat tyydyttää liikuntatarpeensa lähellä asuntoa riittävän leveällä ja valaistulla purupolulla.

 

He haluavat esittää Khlle tiedoksi, että Uutelan asemakaavasta päätettäisiin mahdollisimman pikaisesti, jotta ulkoilualueen hoidon toteuttaminen voidaan aloittaa. He toteavat, että ulkoilualue on nykyisellään vaarallinen puutteellisen hoidon takia. Esimerkkinä he mainitsevat lukuisat kaatumassa olevat puut.

 

He pyytävät saada kunnan perustellun kannan muistutuksen liitteissä esitettyihin näkökohtiin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (26.4.2007), että hiihtolatujen rakentamismahdollisuuksia on selvitetty kaavan valmisteluvaiheissa. Liikuntalautakunta on kaavasta antamassaan lausunnossa todennut: "Alueelle on tutkittu myös luisteluhiihtoon tarkoitetun latu-uran sijoittamista, mutta sitä ei ole pidetty alueelle sopivana ratkaisuna. Alueen poh­joisosaan on mahdollista tehdä perinteiseen hiihtoon soveltuva ”met­sälatu”, joka ei muuta ympäristöä niin paljon kuin luisteluhiihtoon tarkoitettu leveä ura."

 

Kaavan valmisteluvaiheessa virkistysalueen käyttäjät ovat ilmaisseet mielipiteenään, että Uutelan alueen tulisi säilyä mahdollisimman luonnonmukaisena. Siksi Uutelan kehittämisen tavoitteena on ollut monipuo­­linen luontoretkeilyalue, ei niinkään Helsingin Keskuspuiston tapainen ulkoilualue. Luisteluhiihtoreitin rakentamista on aiemmin vastustettu. Liikuntavirasto hoitaa hiihtoreittien toteuttamisen.

 

Kaavan suunnittelussa on otettu huomioon viereen syntyvä tiivis asutus siten, että Uutelaan on osoitettu Itäreimarintieltä uusi ajoyhteys, niin et­tei virkistysalueen liikenne rasita asuntoaluetta. Kokonaan uutta ulkoilureitistöä kaavassa on n. 10 kilometriä. Uutelan ulkoilureitistö liittyy Uutelankanavan reitteihin ja seudulliseen pääulkoilureitistöön. Myös hiihtolatuyhteys pohjoisen suuntaan Vuosaarenhuipulle ja Mustavuoreen on mahdollista toteuttaa. Reitistön suunnittelussa on sovitettu yhteen virkistyskäytön tarpeet ja luonnonsuojelutavoitteet. Uutelan luoteis­osaan on osoitettu myös alue koira-aitausta varten. Virkistysreittien osalta kaupunkisuunnittelulautakunta viittaa myös ympäristölautakunnan ja liikuntalautakunnan lausuntoihin.

 

Uutelan virkistysalueen asemakaavaehdotukseen ja asemakaavan muutosehdotukseen on sisällytetty vähäisessä määrin Aurinkolahden itäosan kaava-aluetta. Voimassa olevaa asemakaavaa nro 10780 on muutettu siten, että Uutelankanavaan liittyvää puistoaluetta on laajennettu ja vesialuetta kavennettu vastaamaan kanavan toteutussuunnitelmaa. Asemakaavan muutosehdotukseen on merkitty Uutelankanavan suuntainen pääulkoilureitti Uutelankanavan ja Kauniinilmanpuiston yleissuunnitelmien mukaisesti. Asemakaavan muutos ei estä kanavaa myötäilevän polun toteuttamista. Uutelantien alkupäässä kaavamuutok­sessa on poistettu ulkoilutievaraus, koska nykyinen Uutelantie muuttuu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueeksi.

 

Hellekujan rinnalla kulkeva kevyen liikenteen reitti on osoitettu Aurinkolahden itäosan asemakaavassa nro 10780. Hellekujan katusuunnitelmas­sa nro 28570/1 Hellekujan itäpuolelle on osoitettu runsaan 4 m:n levyinen jalankulku- ja polkupyörätie. Kanavan suuntainen ulkoilureitti jatkuu ja mahdollistaa ympyräreitin, vaikka reitin osat sijoittuvat eri kaava-alueille.

 

Reitistön kohentamiseen ja metsänhoitoon on varauduttu rakennusviras­ton vuonna 2006 laatimassa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmas­sa. Rakennusvirasto on jo tehnyt alueella luonnonhoitotöitä luonnon­hoitosuunnitelman mukaisesti.

 

Vs. Kaj toteaa, että Khs päätti 14.5.2007 oikeuttaa kiinteistölauta­kun­nan ostamaan XXXX XXXX:ltä 2 900 000 euron kauppahinnasta rasituk­sista vapaina Vuo­saaren kylän tilat Villa Ivan Falin RN:o 5:10 sekä Solviksskog RN:o 5:51. Kauppakirja on allekirjoitettu 1.6.2007.

 

Vs. Kaj toteaa lisäksi, että muistuttajien toiveet esimerkiksi Skatanniementien uuden osuuden tarpeellisuudesta ja rakentamisaikataulusta käyvät ristiin. Perinnetilaa vuokraava muistuttaja vastustaa sitä jyrkästi, kun taas XXXX:t kiirehtivät sitä. Todennäköistä on, että kaava toteutetaan melko pitkän ajan kuluessa, mikä antaa asukkaille aikaa tottua muutoksiin.

 

Vs. Kaj toteaa vielä, ettei kaupunkisuunnittelulautakunnan vastauksiin ole lisättävää.

 

./.                   Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan tämän asian liitteenä.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausuman mukaisen kannanoton kaupungin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle, Atik Alille ja Osakeyhtiö Ranta-Alille sekä XXXX ja XXXX XXXX:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Muistutukset Uutelan virkistysalueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11510

 

 

 

 


1

SOPIMUS NUUKSIOKESKUKSEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Khs 2007-2104

 

Ryj toteaa, että valtioneuvoston periaatepäätöksessä 13.2.2003 toimintaohjelmasta luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi (ns. VILMAT) edellytettiin selvitystä Nuuksion kansallispuiston kehittämisestä luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kotimaisen ja kansainvälisen markkinoinnin välineenä.

 

Yhteistyötahojen (Metsähallitus, Helsinki, Espoo, Uudenmaan liitto, Metsäteollisuus ry, Kirkkonummi, Vihti) toimesta laadittiin 11/2002 – 03/2003 Nuuksion luontokeskuksen esiselvitys. Selvitystä jatkettiin samojen tahojen toimesta 03/2004 – 06/2005 valtion toiseen lisätalousarvioon sisältyneen rahoituksen turvin. Ympäristöministeriön tilauksesta Metsähallitus on tuottanut luontokeskusratkaisua koskevan esityksen, joka perustuu kustannusten jakoon valtion, kuntien ja muiden toimijoiden kesken.

 

Nuuksiokeskus-niminen luontokeskus esitetään rakennettavaksi Nuuksion kansallispuiston sisääntuloreitille Espoon Pitkäjärvelle, Solvallan urheiluopiston yhteyteen. Nuuksiokeskuksen tarkoituksena on tarjota kaikki palvelut siten, että ne sopivat kansallispuiston henkeen. Keskus yhdistetään kansallispuiston ja ulkoilualueiden reitistöihin ja palveluihin. Nuuksiokeskuksen uudisrakennusala on noin 2 500 k-m2. Tavoitteena on, että keskuksen kävijämäärä olisi 150-200 000 henkilöä vuodessa.

 

Nuuksiokeskuksen katsotaan tuottavan Helsingille seuraavia hyötyjä:

 

-    ulkoilualueiden asiakaspalvelu laajenee myös alueiden länsilaidalle (nykyään palveluita on vain itälaidalla Porintien varrella),

-    risteily- ja laivamatkailuun saadaan vetovoimainen ja toimiva kohde, joka todennäköisesti lisäisi viipymisiä,

-    keskus lisäisi Helsingin matkailuyritysten kohdevalikoimaa (Suomi valitaan useimmiten kohteeksi luontonsa takia / KTM matkailustrategia 2006), sekä

-    Nuuksiokeskus tarjoaisi Helsingin kaupungin kouluille ja koululaisille hyvin toimivat, erityisesti metsäluontoon liittyvät luonto- ja ympäristökasvatus edellytykset yhteistyössä Harakan ja Gardenian luontokoulujen kanssa.

 


Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä

 

./.                   Metsähallituksen sekä Solvalla-Finns Ab:n, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien tavoitteena on sopia Nuuksiokeskuksen toiminnasta. (Liite: Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä). Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla-Finns Ab sopivat erikseen ”Nuuksiokeskus–nimisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta.

 

Sopijaosapuolet määrittelevät yhdessä Nuuksiokeskuksen toiminnan tavoitteet, periaatteet ja laajuuden. Näiden pohjalta Metsähallitus vastaa Nuuksiokeskuksen toiminnasta, raportoi siitä sopijaosapuolille ja laskuttaa näiden osuudet kustannuksista. Metsähallitus tekee tiloista vuokrasopimuksen kiinteistöosakeyhtiön kanssa ja sisällyttää vuokran toiminnan kuluihin.

 

Toimintaa ohjaa sopijaosapuolista koostuva Nuuksiokeskuksen toimintaryhmä, johon kuuluu yksi edustaja kultakin sopijaosapuolelta. Metsähallitus esittää vuosittain hyväksyttävät toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä raportoi niiden toteutumisesta.

 

Metsähallituksen tavoitteena on, että kiinteistöyhtiö palkkaa hankkeen toteutuksesta vastaavan projektipäällikön. Tämä toimii myös kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana luontokeskuksen käyttöönottoluovutukseen asti, jolloin yhtiön hallitus päättää yhtiön hallinnasta luontokeskuksen toimiessa tarkemmin. Osapuolet ovat sopineet, että Helsingin kaupungilla on edustaja kiinteistöosakeyhtiön hallituksessa.

 

Nuuksiokeskuksen toteutuksen on arvioitu alkavan vuonna 2009 ja valmistuvan vuonna 2010.

 

Rakentamisen, toiminnan ja ylläpidon rahoittaminen

 

Helsingin kaupunki osallistuu ainoastaan luontokeskuksen toiminnan ylläpitoon. Kiinteistön rakentamisen rahoitukseen osallistuvat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla-Finns Ab.

 

Nuuksiokeskus -nimisen kiinteistöosakeyhtiön rakentamisen kokonaismenot kiinteistöosakeyhtiön osakkaille ovat enintään 10,5 miljoonaa euroa. Rahoittajaosapuolten osuudet jakautuvat seuraavasti: Metsähallitus (valtio) 6,5 milj., Espoon kaupunki 2 milj. ja Solvalla-Finns Ab 2 milj. euroa.

 

Toiminta ja ylläpito käsittää kiinteistön ylläpidon ja korvausinvestoinnit sekä luontokeskuksen toimintakulut kokonaisuudessaan. Toiminta- ja ylläpitokustannuksista kohdennetaan Metsähallitukselle 20 %, Solvalla-Finns Ab:lle 5 % ja kunnille (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Vihti) yhteensä 75 %. Kuntien osuus 75 % jaetaan käyttäjämäärien suhteessa siten, että 1. ja 2. toimintavuonna osuudet ovat: Espoo 46,7 %, Helsinki 40,0 %, Vantaa 6,7 %, Kauniainen 2,2 %, Kirkkonummi 2,2 % ja Vihti 2,2 %. Kuntien keskinäiset jako-osuudet tarkistetaan käyttäjämäärien perusteella ja muutetaan 3. toimintavuonna ja tämän jälkeen joka 3. vuosi.

 

Luontokeskuksen investointiin eivät kuulu tie, kevyen liikenteen väylät tai Solvallan alueen rakennuksiin ja rakenteisiin liittyvät korjaus- tai uusinvestoinnit. Espoon kaupunki vastaa kevyen liikenteen väylän sekä kunnallistekniikan toteutuskustannuksista.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (4.10.2007), että Helsingin kaupunki ei ota osaa investointikustannuksiin. Helsingin kaupungin osuus käyttökustannuksista on 90 000 – 240 000 euroa/vuosi tulokertymästä riippuen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimuksen Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä ja valtuuttaa ympäristökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Nuuksiokeskus - eräitä hyötyjä pääkaupunkiseudun kunnille

 

Liite 2

Laskelma - Nuuksiokeskuksen investoinnin ja ylläpidon jako

 

Liite 3

Sopimus Nuuksiokeskuksen toiminnan järjestämisestä

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2008-2009

 

Khs 2007-2046

 

Y-Säätiö toteaa (21.9.2007), että valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20.11.2007 klo 14.00.

 

Säätiön sääntöjen 8 §:n mukaan kukin perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan kaksi (2) jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

 

Helsingin kaupungin edustajat valtuuskunnassa toimikausittain:

 

Toimikausi

Nimi

 

 

1.1.2006 – 31.12.2007

Marketpäällikkö Katja Utti-Lankinen

1.1.2007 – 31.12.2008

Opiskelija Mikko Kivipelto

 

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2008 – 2009 edustajansa erovuoroisen Katja Utti-Lankisen tilalle.

 

Valtuuskunta valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien jäsenten paikoille.

 

Helsingin kaupungin edustajat hallituksessa toimikausittain:

 

Toimikausi

Nimi

 

 

1.1.2006 – 31.12.2007

Strategiapäällikkö Kim Aarva

1.1.2007 – 31.12.2008

Erityissuunnittelija Pertti Korteniemi,
(varajäsen)

 

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2008 – 2009 edustajansa erovuoroisen Kim Aarvan tilalle.

 

Ilmoituksen määräaika on 30.10.2007.

 

Stj toteaa, että Helsingillä on Y-Säätiön perustajayhteisönä oikeus nimetä kaksi jäsentä sen valtuuskuntaan. Säätiön hallitukseen kuuluu 7 – 9 jäsentä, joista yksi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on ollut Helsingistä. Sekä valtuuston että hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Sosiaalivirasto esittää, että Y-Säätiön hallituksen jäseneksi nimettäisiin johtava erityisasiantuntija Jarmo Räihä.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2008– 2009

 

-

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Y-Säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2008 – 2009 johtavan erityisasiaintuntijan Jarmo Räihän sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


1

MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN LATEPPO OY:N KANSSA PUISTOLAN TENNIS- JA PALLOILUHALLITONTISTA 40110/6

 

Khs 2007-2103

 

Liikuntalautakunta toteaa (18.9.2007), että Lateppo Oy on lähettänyt liikuntavirastoon 11.6.2007 päivätyn seuraavan hakemuksen:

 

”Asia: vuokrasopimuksen muuttaminen

 

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 9.5.2007, joka mahdollistaa Puistolan Tennis- ja Palloiluhallin ulkokenttien laajentamisen nykyisestä kolmesta neljään kenttään.

 

Samalla kaava mahdollistaa kyseisistä kentistä kolmen kattamisen ylipainehallilla talviajaksi.

 

Lateppo Oy aikoo rakentaa kyseiset kentät mahdollisimman pian kaavan tultua lainvoimaiseksi ja rakennusluvan hyväksytyksi. Muut tekniset edellytykset tulee myös olla kunnossa.

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää n. 1 230 m2:n lisäkaistaleen saamista vuokratuksi kaupungilta. Lisäalue kuuluu nykyisen urheilukentän alueeseen. Urheilukenttä tulee siis siirrettäväksi n. 17 m:n leveydeltä länteen.

 

Lateppo Oy:llä on voimassa liikuntalautakunnan kanssa tehty vuokrasopimus nro 31/38-89D, jota on täydennetty 19.3.1991. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2018 saakka.

 

Anomus:

1.    Vuokrasopimuksen tekemiseksi lisäalueesta.

Haluaisimme tehdä vuokrasopimuksen lisäalueesta mahdollisimman pian kaavan tultua lainvoimaiseksi. Saamani tiedon mukaan vuokrattavan lisäalueen vuosivuokra on 1718,75 €. Liikuntavirasto on ehdottanut lisävuokraksi ylipainehallin pidosta subventio huomioituna, 4083 €/v. Toivon, että tämän lisävuokran hintaa voitaisiin tarkastaa selvästi alaspäin ainakin käynnistämisvuosien (2008 -2009) osalta. Tämän hetkisen arvion mukaan maanrakennustöihin päästäisiin aikaisintaan lokakuun alussa 2007. Todennäköisemmin vasta 2008 keväällä. Ylipainehalli pystytetään ensimmäistä kertaa syyskuussa 2008.

 

2.    Vanhan vuokratason säilyttämistä ja vuokra-ajan jatkamista.

Vuokralaiselle on välttämätöntä, että olemassa olevan vuokrasopimuksen perusteet säilyvät muutoin ennallaan, mutta hallihankkeen rahoituksen kannalta olisi välttämätöntä saada vuokra-aikaan pidennys siten, että vuokra-aika ulottuisi 20 vuoden päähän uuden sopimuksen allekirjoittamisesta.”

 

Liikuntalautakunta on 19.3.1991 vuokrannut Lateppo Oy:lle Tapulikaupungissa sijaitsevan tontin 40110/4. Tontilla sijaitsee Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2018 saakka.

 

Hallitontille ja sen viereiselle kenttäalueelle on laadittu asemakaavan muutos (nro 11608), joka on tullut lainvoimaiseksi 21.6.2007. Kaavamuutos tehtiin Lateppo Oy:n ja Puistolan Tennis- ja Palloiluhalli Oy:n aloitteesta.

 

Asemakaavamuutoksen mukaan tontin rakennusoikeus kasvaa 500 k‑m2:llä. Lisäksi kolme ulkotenniskenttää saadaan kattaa ylipaine­hallilla vuosittain 15.9. – 30.4. väliseksi ajaksi. Hallitontin laajennuksen vuoksi viereistä hiekkakenttää joudutaan siirtämään 17 m Moisiontielle päin.

 

Uuden kaavatontin numero on 40110/6. Sen pinta-ala on 11 937 m2 ja rakennusoikeus on 4 950 k‑m2. Tontin rekisteröinti on vireillä.

 

Nykyisen tontin vuokra vuonna 2007 on 8 777,22 euroa. Vuokran suuruus perustuu kiinteistöviraston vuonna 1990 määrittelemään tontin pääoma-arvoon siten, että käyvän maanarvon perusteena on pidetty virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 50 markan (8,41 euron) suuruista kerrosneliömetrihintaa (Kvsto 4.4.1990). Täysimääräisestä vuokrasta perittiin aluksi 2/3 ja myöhemmin sopimusta muutettiin siten, että täysimääräisestä vuokrasta alettiin periä 30 %.

 

Liikuntavirasto maksaa tontista kiinteistövirastolle sisäistä vuokraa 1,50 euroa/m2. Nykyisen tontin sisäinen vuokra vuonna 2007 on 17 050 euroa ja uuden tulevan tontin vuokra on 17 906 euroa.

 

Vuokrasopimuksen uusiminen

 

Lateppo Oy:n kanssa tehty vuokrasopimus esitetään uusittavaksi siten, että uusi vuokra-alue vastaa asemakaavamuutoksen nro 11608 mukaista kaavatonttia 40110/6 ja vuokra-aika päättyy vuoden 2028 lopussa. Uusi vuokra esitetään laskettavan siten, että nykyisen vuokrasopimuksen päättymisajankohtaan eli 31.12.2018 saakka otetaan huomioon nykyinen vuokra, joka sisältää n. 70 %:n vuokrasubvention. Lisäkerrosalan ja ylipainehallin osalta käyvästä vuokrasta peritään alusta alkaen 50 % liikuntatoimen vuokrauksissa 1.1.2007 voimaan tulleen käytännön mukaisesti.

 

Käyvän maanarvon perusteena pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 8,41 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, mikä nykyindeksillä (VI/2007=1663) laskettuna on 139,85 euroa/k‑m2. Ylipainehallien vuokrat on määritelty maanarvon 130 euroa/k‑m2 mukaisesti. Ylipainehallin vuosivuokra lasketaan siltä ajalta, kun kupla saa olla pystytettynä (7,5 kk). Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

 

Lateppo Oy on hakemuksessaan esittänyt, että lisärakentamisten osalta vuokraa ei perittäisi vielä niiden käynnistämisvuosina 2008 ja 2009. Esittelijän mielestä ehdotus on kohtuullinen, joten vuokraa ehdotetaan perittävän vuoden 2009 loppuun asti nykyisen vuokran pohjalta. Nykyinen vuokra on 8 777,22 euroa ja sitä vastaava perusvuosivuokra 527,80 euroa.

 

Vuokra 31.12.2009 saakka:

 

Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 8 777,22 euroa ja sitä vastaava perusvuosivuokra 527,80 euroa.

 

Vuokra vuosina 2010 – 2018:

 

Nykyinen vuokra 8 777,22 euroa (vastaa 4 450 k‑m2:ä).

 

Lisävuokra hallin laajennuksesta (lisärakennusoikeus 500 k‑m2): 500 k‑m2 x 139,85 euroa/k‑m2 x 5 % x 50 % = 1 748,75 euroa/vuosi.

 

Lisävuokra ylipainehallin (2 010 k‑m2) pidosta: 2 010 k‑m2 x 130 euroa/ k‑m2 x 5 % x 50 % x 7,5 / 12 = 4 082,80 euroa/vuosi.

 

Vuosivuokra on yhteensä 14 608,77 euroa (ind 1663), jota vastaava perusvuosivuokra on 878,46 euroa (ind 100).

 

Vuokra 1.1.2019 alkaen:

 

Tontin rakennusoikeus 4 950 k‑m2: 4 950 k‑m2 x 139,85 euroa/k‑m2 x 5 % x 50 % = 17 306,44 euroa/vuosi.

Ylipainehalli 2 010 k‑m2; 7,5 kk: 2 010 k‑m2 x 130 euroa/k‑m2 x 5 % x 50 % x 7,5 / 12 = 4 082,80 euroa/vuosi.

 

Vuosivuokra yhteensä 21 389,24 euroa (ind 1663), jota vastaava perusvuosivuokra on 1 286,18 euroa (ind 100).

 

Lautakunta esittää päätösehdotuksen mukaista ratkaisua.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Lateppo Oy:lle 40. kaupunginosassa sijaitsevan 11 937 m2:n suuruisen, liitekarttaan merkityn alueen, joka vastaa asemakaavan nro 11608 mukaista kaavatonttia nro 40110/6, liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin määräämästä ajankohdasta lukien 31.12.2028 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuoden 2008 loppuun asti vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 527,80 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 8 777,22 euroa.

2                          Vuosina 2009 – 2018 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 878,46 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 14 608,77 euroa.

3                          Vuoden 2019 alusta lukien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 1 286,18 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasolla on 21 389,24 euroa.

4                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 


Pöytäkirjanote Lateppo Oy:lle (Matti Linnavirta, Tapulikaupungintie 4, 00750 Helsinki) sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Sijaintikartta (Puistolan Tennis- ja palloiluhallitontti)

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN TAIDEAKATEMIAN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-2028

 

Suomen taideakatemian säätiö toteaa (19.9.2007) mm., että kaupungin nimeämänä jäsenenä säätiön hallituksessa on ollut taidemuseon johtaja Berndt Arell. Varajäsenenä on ollut osastopäällikkö Marianna Kajantie kulttuuriasiainkeskuksesta.

 

Säätiö pyytää Khta nimeämään varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön hallitukseen kaudelle 1.1.2008 – 31.12.2010.

 

Sj toteaa, että säätiön tarkoituksena on kuvataiteen vaaliminen, tukeminen ja kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa harjoittaa näyttely- ja julkaisutoimintaa, jakaa apurahoja ja palkintoja sekä edistää muutenkin Suomen kuvataidetta.

 

Säätiön hallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Opetusministeriö nimeää kolme jäsentä, kaupunki yhden, Suomen Taideyhdistys ry kolme sekä Suomen Taiteilijaseura ry, Taidemaalariliitto ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry. kukin yhden jäsenen. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Säätiön tehtävän huomioon ottaen jäseneksi ja varajäseneksi olisi perusteltua nimetä edustajat kaupungin taidemuseosta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.1.2008 – 31.12.2010 kaupungin edustajaksi museojohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen amanuenssi Mikko Orasen kaupungin taidemuseosta.

 


Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Suomen taideakatemian säätiölle (asiamies Terhi Aaltonen) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


3

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: PUKINMÄEN ALA-ASTEEN KOULUN TILOJEN KÄYTTÖ

 

Khs 2007-1600

 

Sj ilmoittaa, että käsitellessään 20.6.2007 koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamista vuosina 2008 – 2010 (asia 18) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

                      "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mikäli Pukinmäen ala-asteen koulukäyttö loppuu ja rakennus jää kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksen mukaan julkiseen käyttöö, tulee sen tiloja tarjota myös Pukinmäen taidetalolle ja paikallisille järjestöille." (Kauko Koskinen)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (18.9.2007), että Pukinmäen ala-asteen on alustavasti ilmoitettu vapautuvan koulukäytöstä elokuussa 2010.

 

Ensisijaisesti kiinteistöviraston tilakeskus tarjoaa kiinteistöä kaupungin hallintokuntien tilapäiseen ja pysyvään käyttöön. Jollei kaupungin omaa hallintokuntien käyttöä löydy, niin tilakeskus myy tai vuokraa rakennukset muuhun käyttöön käyvästä hinnasta tai vuokrasta.

 

Edellä mainittuun viitaten Pukinmäen taidetalolla ja paikallisilla järjestöillä on mahdollisuus vuokrata käyttöönsä Pukinmäen ala-asteen koulurakennus käyvästä vuokrasta, mikäli kaupunki ei tarvitse sitä enää omaan käyttöönsä.

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (5.9.2007), että koulukäytöstä pois jäävät tilat soveltuvat erittäin hyvin taidekoulujen tarpeisiin. Pukinmäen taidetalon nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin soveltuvat huonosti opetukseen. Koulurakennus tarjoaisi erityyppisiä soveltuvia tiloja kuten kuvataideluokkia ja liikuntasalin, joka olisi hyvä sirkus- ja näyttämötaiteen opetukseen.

 

Lautakunta pitää ajatusta tilojen tarjoamisesta taidetalolle ja paikallisille järjestöille hyvänä. Ongelmaksi muodostuu kaupungin korkea vuokrataso. Pukinmäen taidetalon nykyinen taloudellinen tilanne ei kestä korkeita vuokramenoja. Useimmilla järjestöilläkään ei ole taloudellisia mahdollisuuksia vuokratiloihin normaalitoiminnassaan.

 

Lautakunnan avustusbudjetissa ei ole mahdollisuuksia avustuksien nostamiseen kohonneiden tilavuokrien kattamiseksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


4

8.10.2007 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN NIMEÄMINEN AKSELI GALLEN-KALLELAN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2007-2056

 

Gallen-Kallelan museo esittää (26.9.2007), että Khs valitsisi Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajistoon kaksi jäsentä kaudelle 2008–2012. Helsingin nykyiset edustajat ovat rehtori Ilari Iivonen ja taiteilija Harri Immonen, joka on ilmoittanut haluavansa jättää tehtävän.

 

Sj toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-Kallelan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireilläpitäminen sitä kohtaan. Säätiön edustajistoon kuuluu enintään 22 jäsentä, joista Helsingin kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä. Valittujen jäsenten toimikausi on viisi vuotta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajistoon kaupungin edustajiksi kaudelle 2008–2012 rehtori Ilari Iivosen ja _____________________________.

 

Pöytäkirjanote Gallen-Kallelan museolle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023