R

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

34 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

1.10.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Eräiden asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittaminen

3

 

4

Helsingin Bussiliikenne Oy:n lainan lyhennyssuunnitelman muuttaminen

5

 

5

Helsingin kaupungin liittyminen International Association Cities and Ports -järjestön jäseneksi

7

 

6

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 2/2007

9

 

7

Vt Elina Moision toivomusponsi langattoman verkon rakentamisesta Helsinkiin

10

 

8

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuntajakomuutosta koskevasta valtioneuvoston päätöksestä tehdyistä valituksista - Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär över ett beslut av statsrådet om ändring av kommunindelningen

12

 

9

Vuoden 2008 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta 2008-2010 koskeva informaatio kaupunginhallitukselle

26

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Bulevardi 29:n julkisivujen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

27

 

2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n sekä As Oy Helsingin Kotihiiden välisessä kiinteistökaupassa

29

 

3

Myllypuron sairaalan ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

31

 

4

Varaus Espoon Vermon alueelta SRV Yhtiöt Oyj:lle alueen kaavoittamiseksi ja myymiseksi

35

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Alppila)

41

 

2

Vastaus Tiehallinnon selvitykseen: Kadun- ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella - yhteistyössä alueen kunnat ja Tiehallinto

44

 

3

Pysäköintipaikkojen pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:lle

48

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Jakomäki)

50

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2007-2026, 2007-2025

 

Asuntotuotantotoimikunta esittää (13.6.2007 ja 5.9.2007), että asuntotuotantorahaston varoista myönnettäisiin päätösehdotuksen mukaiset lainat.

 

Helsingin Asumisoikeus Oy / Keinupuisto on Kontulaan 31.1.2006 valmistunut 24 kerrostaloasuntoa sisältävä asumisoikeuskohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 2 958 246 euroa. Korkotukilainalla on rahoitettu 2 506 300 euroa ja asumisoikeusmaksuilla 442 300 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan kaupungin primäärilainaa 9 646 euroa.

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy / Muotoilijanpiha on Toukolaan rakennettava 50 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 9 897 400 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 9 402 530 euroa ja kaupungin tertiäärilainalla 494 870 euroa.

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy / Von Daehninkatu 1 on Viikkiin rakennettava 69 kerrostaloasuntoa ja liiketilan sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 11 836 900 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 10 459 900 euroa, tertiäärilainalla 550 600 euroa ja primäärilainalla 826 400 euroa.

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy / Soittajanpolku on Kaarelaan rakennettava 28 kerrostaloasuntoa ja toimiston sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 4 944 545 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 3 737 600 euroa, tertiäärilainalla 196 740 euroa ja primäärilainalla 1 010 205 euroa.

 

Tertiäärilaina on kaupungin myöntämää kolmoissijaislainaa, jonka valtion asuntorahasto rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 4,5 prosenttia ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu.

 

Primäärilaina on kaupungin myöntämää lainaa, jonka korko on tällä hetkellä 4,6 prosenttia ja joka lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti.

 

Korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 3,4 %. Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja tonttikustannuksista.

 

Kj toteaa, että kaupunginvaltuuston 11.12.1996 perustamassa asuntotuotantorahastossa on lainojen myöntämiseen tarkoitettuja varoja 34,5 milj. euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää asuntotuotantorahaston varoista primääri- ja tertiäärilainaa seuraavasti:

 

 

Tertiäärilaina

Primäärilaina

 

euroa

euroa

 

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Keinupuisto

 

9 646,00

 

 

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy/ Muotoilijanpiha

494 870,00

 

 

 

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/ Von Daehninkatu 1

550 600,00

826 400,00

 

 

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy/ Soittajanpolku

196 740,00

1 010 205,00

 

 

 

YHTEENSÄ

1 242 210,00

1 846 251,00

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta primääri- ja tertiäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhalinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


4

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N LAINAN LYHENNYSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

 

Khs 2007-2037

 

Helsingin Bussiliikenne Oy esittää (18.9.2007) alkuaan liikennelaitokselle myönnetyn ja vuoden 2005 alusta yhtiön vastattavaksi siirtyneen 14 500 000 euron suuruisen kalustolainan lyhennyssuunnitelman muuttamista seuraavasti:

 

vuosi

lyhennys per vuosi e

2008

200 000

2009-2014

600 000

2015

800 000

2016-2022

1 400 000

2023

100 000

yhteensä

14 500 000

 

Kj toteaa, että Khs myönsi 6.5.2002 (683 §) liikennelaitokselle 14 500 000 euron suuruisen lainan bussiliikenteen kalustohankintojen rahoittamiseen 12 vuoden laina-ajalla kuitenkin siten, että lyhennykset alkavat vuonna 2004. Helsingin Bussiliikenne Oy:n perustamispäätöksen jälkeen Khs päätti toimeenpanopäätöksessään siirtää em. lainan yhtiölle siten, että lyhennyksiä ei peritä vuosilta 2005 ja 2006.

 

Kj esittää Helsingin Bussiliikenne Oy:n ehdottaman lyhennyssuunnitelman hyväksymistä. Lainan korko on alkuperäisen velkakirjan mukaisesti 12 kk:n euribor lisättynä 0,05 %-yksikön marginaalilla.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee muuttaen toimeenpanopäätöstään 20.12.2004 Helsingin Bussiliikenne Oy:n vastattavaksi siirtyneen 14 500 000 euron suuruisen kalustolainan ehdoista siten, että lainan lyhennykset erääntyvät maksettavaksi seuraavasti:

 

vuosi

lyhennys per vuosi e

2008

200 000

2009-2014

600 000

2015

800 000

2016-2022

1 400 000

2023

100 000

yhteensä

14 500 000

 

Pöytäkirjanote Helsingin Bussiliikenne Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


5

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN INTERNATIONAL ASSOCIATION CITIES AND PORTS -JÄRJESTÖN JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2043

 

Satamalautakunta esittää (25.9.2007) mm. seuraavaa:

 

Association Internationale Villes et Ports-International Association
Cities and Ports (AIVP-IACP) on kaupunkien ja satamien aloitteesta vuonna 1988 perustettu yhteistyöjärjestö. Järjestön tarkoituksena on edistää tiedon vaihtoa kaupunkien, satamien ja niiden partnereiden kesken ja edistää kehitystä kaupungeissa ja satamissa. IACP on kansainvälinen verkosto, joka arvioi ja edistää kaupunkien ja satamien yhteiseloa.

 

IACP:n piirissä tehdään selvityksiä, jotka kohdistuvat satamakaupunkien suunnitteluun, liikenteeseen, maankäytön suunnitteluun ja ympäristönäkökohtiin. Kestävän kehityksen periaatteet ovat nousseet viime aikoina yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Järjestö informoi jäseniään kansallisista ja kansainvälisistä satamakaupunkisuunnitteluun liittyvistä ohjelmista sekä auttaa satamakaupunkeja löytämään vertailukohteita sekä käymään tiedon ja kokemusten vaihtoa niiden kanssa. Järjestön vuosittaisissa konferensseissa käsitellään satamakaupungeille keskeisiä aiheita.

 

IACP- järjestöllä on kaikkiaan 170 jäsentä viidessä eri maanosassa, ja jäsenistä yli 100 on satamakaupunkeja. Järjestön kotipaikka on Le Havre. Järjestön jäsenmaksu on 4 295 euroa vuodessa.

 

Myös Helsingissä kaupunki ja satama elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja kaupungin kehittämisessä tulisi kummankin näkökohdat huomioida. Ongelmat kaupunkien ja satamien kesken ovat kaikkialla maailmassa hyvin samankaltaisia, joskin keskenään erikokoisia ja erimuotoisia. Järjestö on perustettu nimenomaan näiden ongelmien selvittämistä ja ratkaisemista silmällä pitäen. Helsingin Satama toimisi järjestössä kaupungin edustajana.

 

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy Association Internationale Villes et Ports-International Association
Cities and Ports (AIVP-IACP) jäseneksi.
Helsingin Satama toimisi kaupungin edustajana järjestössä

 

Kj pitää satamalautakunnan esityksessä mainittuun järjestöön liittymistä perusteltuna.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman liittymään jäseneksi Association Internationale Villes et Ports-International Association Cities and Ports (AIVP-IACP) järjestöön kehottaen Helsingin Satamaa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan 4 295 euron jäsenmaksun omista käyttövaroistaan.

 

                                            Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (taloussuunnitteluosasto).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


6

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 2/2007

 

Khs 2007-1248

 

Kj toteaa, että Kvston 8.6.2005 hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2007 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta raportissa luetelluista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

 

./.                   Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Kj toteaa, että raporttiin sisältyvien eräiden tytäryhteisöjen tappiollisen toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta muihin erityisiin toimenpiteisiin kuin, että se kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä esittämään seuraavan seurantaraportin yhteydessä lähivuosia koskevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän tehostamissuunnitelman.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Seurantaraportti 2/2007

 

 

 

 


7

VT ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI LANGATTOMAN VERKON RAKENTAMISESTA HELSINKIIN

 

Khs 2006-2553

 

Kj ilmoittaa, että käsitellessään talousarviota vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2007-2009 Kvsto hyväksyi 15.11.2006 seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki on aktiivinen langattoman verkon rakentamisessa Helsinkiin.” (Elina Moisio, äänin 79-0).

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen­piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa tällä hetkellä ilmaisen, avoimen langattoman wlan-yhteyden yleisölle ydinkeskustassa. Ulkotukiasemia on 20 ja ne kattavat Kauppatorin, Esplanadin, Mannerheimintien Erottajan ja Hakasalmen huvilan välisellä alueella, Narinkkatorin, Rautatientorin ja Senaatintorin. Verkkoon voi ottaa yhteyden ilman tunnuksia ja se on varustettu asianmukaisin varoituksen wlan-verkkojen tietoturvan puutteista.

 

Kaikissa kirjastoissa tarjotaan asiakkaiden käyttöön wlan-yhteys. Lisäksi yleisön käyttöön tarkoitettuja wlan-yhteyksiä on monitoimitaloissa, Jugend-salissa, matkailutoimistossa, Kaupungintalossa ja useissa
virastoissa. HKL suunnittelee wlan-verkon tarjoamista metrossa, bussesissa ja raitiovaunuissa. Osassa niistä langaton verkko jo toimii. 

 

Helsingin keskustassa on myös runsaasti yksityisten tarjoamia wlan-yhteyksiä runsaasti. Yhteyksiä tarjoavat mm. monet kahvilat ja ravintolat. Helsingistä löytyy myös verkkoyhteisöjen Sparknet ja Fon tukiasemia sekä maksullista ja maksutonta kaupallista tarjontaa. Helsingin Sanomat totesi 4.8.2007, että Helsingin ydinkeskustan wlan-verkosto on tiivistynyt nopeasti.

 

Myös muihin wlan-yhteyksiin perustuvat langattomat viestintäverkot ja niiden käyttö kasvaa (esim. 3G ja Digitan 450-verkko).

 

Parhaillaan kaupunki käy läpi pelisääntöjä siitä, millä ehdoilla voidaan luovuttaa yksityisille toimijoille kaupungin kiinteistöjen ulkorakenteita ja kaupungin hallinnassa olevia katurakenteita kuten pylväitä tms. wlan-tukiasemien sijoittamiseen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

 

 

 

 


8

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KUNTAJAKOMUUTOSTA KOSKEVASTA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA - FÖRKLARING TILL HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER ETT BESLUT AV STATSRÅDET OM ÄNDRING AV KOMMUNINDELNINGEN

 

Khs 2006-1601

 

Valtioneuvosto on 28.6.2007 päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Päätös on julkaistu säädöskokoelmassa 4.7.2007. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Sipoon kunnasta Helsingin kaupunkiin siirretään noin 29 km²:n suuruinen alue ja Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin noin 2 km²:n suuruinen alue. Päätöksen mukaan Sipoosta Helsinkiin siirrettävällä alueella asuu 2017 asukasta ja Vantaasta Helsinkiin siirrettävällä alueella 30 asukasta.

 

Päätöksestä on ilmoitettu virallisissa ilmoituslehdissä. Päätös ja sen perustelut ovat olleet nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkoilmoitustaululla 4.7.-3.8.2007.

 

Päätökseen saavat hakea muutosta Sipoon kunta, Vantaan kaupunki ja Helsingin kaupunki sekä niiden jäsenet valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa. Kaupunginhallitus on 9.7.2007 päättänyt tyytyä päätökseen.

 

Valtioneuvoston päätöksestä ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen:

 

1             XXXX XXXX, Helsinki

 2               XXXX XXXX, Sipoo

 3               XXXX XXXX ja 3 asiakumppania, Sipoo

 4               XXXX XXXX ja XXXX XXXX, Vantaa

 5               XXXX XXXX ja XXXX, Sipoo

 6               XXXX XXXX ja 3 asiakumppania, Sipoo

 7               XXXX XXXX ja XXXX, Sipoo

 8               Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f., Vantaa

 9               XXXX XXXX, Vantaa

10             XXXX XXXX, Sipoo

11             Sipoon kunta  

12             Sipoon puolesta ry. - För Sibbo r.f., Sipoo

13             Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat r.f, Sipoo

14             XXXX XXXX ja 3 asiakumppania , Vantaa

15             XXXX XXXX oikeudenomistajat, Vantaa

16             XXXX XXXX ja 6 asiakumppania, Sipoo

17             XXXX XXXX, Kauniainen

18             XXXX XXXX ja 2 asiakumppania, Sipoo

19             XXXX XXXX,   Sipoo

20             XXXX XXXX, Sipoo

21             XXXX XXXX, Helsinki

22             XXXX XXXX, Sipoo

 

./.                   Valitukset ovat esityslistan liitteinä Khn jäsenille ja varajäsenille.

 

./.                   Sisäasiainministeriö on 7.9.2007 antanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausuntonsa valituksista. Lausunto on esityslistan liitteenä.

 

                      Korkein hallinto-oikeus varaa kaupungille oikeuden antaa selitys valitusten johdosta 21 päivän kuluessa asiakirjojen saapumisesta eli 3.10.2007 mennessä.

 

                      Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto (24.9.2007) valituksista on päätösesityksen selityksen mukainen.

 

                      Kj toteaa, että valituksista tulisi antaa hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukainen selitys.

 

Statsrådet fattade 28.6.2007 beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Beslutet publicerades i författningssamlingen 4.7.2007. Enligt beslutet överförs ca 29 km² från Sibbo till Helsingfors och ca 2 km² från Vanda till Helsingfors. Vidare bor det enligt beslutet 2 017 personer i det område som överförs från Sibbo till Helsingfors och 30 i det område som överförs från Vanda till Helsingfors.

 

Beslutet har offentliggjorts i de officiella kungörelseorganen. Beslutet och motiveringen till detta var uppsatta på stadens anslagstavla och webbanslagstavla 4.7–3.8.2007.

 

Ändring i beslutet får sökas av Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad eller en medlem i dessa genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen. Stadsstyrelsen beslöt 9.7.2007 nöja sig med beslutet.

 

Följande har överklagat statsrådets beslut hos högsta förvaltningsdomstolen:

 

1              XXXX XXXX, Helsingfors

2                XXXX XXXX, Sibbo

3                XXXX XXXX, och 3 meningsfränder, Sibbo

4                XXXX XXXX, och XXXX XXXX, Vanda

5                XXXX XXXX och XXXX, Sibbo

6                XXXX XXXX, och 3 meningsfränder, Sibbo

7                XXXX XXXX och XXXX, Sibbo

8                Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f., Vanda

9                XXXX XXXX, Vanda

10             XXXX XXXX, Sibbo

11             Sibbo kommun                    

12             Sipoon puolesta ry. – För Sibbo r.f., Sibbo

13             Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat r.f., Sibbo

14             XXXX XXXX, och 3 meningsfränder, Vanda

15             XXXX XXXX rättsinnehavare, Vanda

16             XXXX XXXX, och 6 meningsfränder, Sibbo

17             Hjelt, Pia, Grankulla

18             Johansson, Micaela, och 2 meningsfränder, Sibbo

19             Liipola, Leena,                      Sibbo

20             Westermark, Catharina, Sibbo

21             Horelli, Johanna, Helsingfors

22             Sundberg, Sten, Sibbo

 

./.                  Besvärsskrifterna utgör bilagor till föredragningslistan vad ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen beträffar.

 

./.                  Inrikesministeriet avgav 7.9.2007 utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvären. Utlåtandet utgör bilaga till föredragningslistan.

 

Högsta förvaltningsdomstolen ger staden rätt att avge förklaring med anledning av besvären inom 21 dagar räknat från den dag handlingarna anlänt, senast 3.10.2007.

 

Förvaltningscentralens rättstjänst avgav 24.9.2007 utlåtande med anledning av besvären. Utlåtandet överensstämmer med förklaringen i beslutsförslaget.

 

Stadsdirektören konstaterar att en förklaring som överensstämmer med utlåtandet från förvaltningscentralens rättstjänst bör avges med anledning av besvären.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa valtioneuvoston 28.6.2007 tekemästä kuntajaon muuttamista koskevasta päätöksestä tehdyistä valituksista seuraavan sisältöisen selityksen:

 

Helsingin kaupunki yhtyy sisäasiainministeriön 7.9.2007 päivättyyn lausuntoon kokonaisuudessaan ja toteaa selityksenään lisäksi seuraavaa:

 

1. Kuntajakolain 3 §:n ja 5 §:n tulkinta

 

Kuntajakolain 3 § sisältää neljä toisilleen vaihtoehtoista yleistä edellytystä kuntajaon muutokselle. Hallituksen esityksessä (HE 135/1997 vp, s. 18) on todettu, että näistä edellytyksistä ainakin yhden tulisi täyttyä. Valtioneuvoston päätöksessä on todettu, että kolme (1, 3 ja 4 kohdat) näistä edellytyksistä täyttyy eikä kuntajaon muutoksella ole negatiivista vaikutusta alueen asukkaiden elinolosuhteisiin (2 kohta).

 

Yleisten edellytysten olemassaolon kannalta merkittävää on em. lainkohdassa käytettyjen termien tulkinta. Kaupunki yhtyy sisäasiainministeriön lausunnon 4.2. kohdassa esitettyyn kuntajakolain 3 §:n 1-3 kohdassa määriteltyjen termien ”asukas” ja ”alue” tulkintaan.

 

Hallituksen esityksessä (s. 18) on mm. todettu, että termiä ”alue” tulee tulkita niin, että kuntajaon muutoksella voidaan tavoitella myös asianomaisia kuntia laajempia tai suppeampia alueellisia hyötyjä. Kuntajaon muuttamista voidaan siten perustella pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun saamalla edulla, kuten päätöksessä on tehty.

 

Sisäasiainministeriön tulkinnan mukaan Helsinkiin siirrettävälle alueelle tulevat palvelut luonnollisesti hyödyttävät sekä siirrettävän alueen nykyisiä asukkaita että sinne muuttavia, mutta myös siirrettävän alueen vaikutuspiirissä asuvia. Tässä tapauksessa kuntajaon muutoksesta hyötyvät siten kaikki alueen asukkaat; siirrettävän alueen asukkaiden lisäksi muutkin helsinkiläiset, vantaalaiset ja sipoolaiset. Samoin on huomattava, että kuntajaon muutos vaikuttaa samalla tavalla myös elinkeinotoiminnan toimintamahdollisuuksiin kuntaa vaihtavan alueen vaikutuspiirissä. Näin ollen siirrolla on positiivisia vaikutuksia myös alueen muille kunnille eli Sipoon kunnalle ja Vantaan kaupungille.

 

Valtioneuvoston päätöksessä on perusteltu kuntajakolain 5 §:ssä säädettyjen erityisten edellytysten täyttymistä toteamalla, että ”tärkeä alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien sekä kuntien toimintakyvyn ja toiminnan taloudellisuuden turvaamiseen liittyvä yleinen etu vaatii Helsingin, pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä”. Perusteluissa on siten katsottu, että yleisten edellytysten 3 kohta eli alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien parantaminen ja 4 kohta eli kuntien toimintakyvyn ja toiminnan taloudellisuuden edistäminen täyttyvät niin painavina, että kuntajaon muutos voidaan tehdä Sipoon kunnan vastustuksesta huolimatta. Erityisten edellytysten on katsottava täyttyvän, vaikka otetaan huomioon Sipoon kunnalle mahdollisesti aiheutuva haitta. Lisäksi on huomattava, että Sipoo tulee saamaan tosiasiassa merkittävää hyötyä siitä, että Helsingin kaupunki kehittää Sipoon kunnasta siirrettyä aluetta.

 

Nykyistä kuntajakolakia säädettäessä ei ollut tarkoitus luopua yleisen edun merkityksestä. Uudessa laissa on esitetty, millä kriteereillä yleistä etua arvioidaan. Kuntajakolain 3 §:ssä esitetyt neljä edellytystä nimenomaan määrittelevät millaisen yleisen edun lainsäätäjä on halunnut otettavan huomioon kuntajakoa muutettaessa. Kuntajaon muutoksen taustalla on aina yleinen etu.

 

Kuntajakolain valmisteluasiakirjoissa ei ole annettu esimerkkejä tilanteista, joissa kuntajakolain 5 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Valtioneuvosto on ainoa viranomainen, joka soveltaa kuntajakolain 5 §:ää päättäessään kuntajaon muutoksista. Lainsäätäjä on siten antanut valtioneuvostolle huomattavasti harkintavaltaa erityisten edellytysten olemassaolon arvioinnissa. Valtioneuvoston tulkinnalle kuntajakolain 5 §:n sisällöstä on annettava merkittävä painoarvo. Valtioneuvosto on tässä tapauksessa harkintavaltansa puitteissa päätynyt siihen lopputulokseen, että kuntajaon muutoksen edellyttämät 5 §:n mukaiset erityiset edellytykset täyttyvät.

 

2. Sipoon kunnan alueiden liittämistä koskevista valitusperusteista

 

Sipoon kunta on esittänyt, että kuntajakolain edellytykset eivät täyty yleisinä eivätkä myöskään erityisinä. Kaupunki viittaa sisäasianministeriön lausuntoon sekä edellisessä jaksossa esitettyyn.

 

Sipoon kunta viittaa valituksessaan mm. professori Kaarlo Tuorin lausunnoissaan esittämiin argumentteihin siitä, että valtioneuvosto on tulkinnut kuntajakolakia väärin. Professori Tuori on esittänyt ensinnäkin, että kuntajakolain 3 §:n ja 5 §:n edellytysten täyttymistä ei ole tulkittu kokonaisvaltaisesti.

 

Säännöksiä on nimenomaan tulkittu kokonaisvaltaisesti. Tämä käy ilmi esimerkiksi siitä, että valtioneuvoston päätöksessä on arvioitu kuntajaon muutoksen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sekä alueeltaan pienenevien kuntien kannalta että alueeltaan laajenevan kunnan kannalta, mutta myös laajemmasta näkökulmasta. Päätöksessä on nimenomaisesti todettu, että kuntajaon muutos ”jossakin määrin heikentää tai hidastaa Sipoon kunnan väestön ja talouden kehitystä asukasmäärän pienetessä runsaalla 2000 asukkaalla”. Päätöstä tehtäessä on siten otettu huomioon mahdolliset negatiiviset vaikutukset, mutta positiiviset vaikutukset koko alueelle ovat niin merkittävät, että kuntajaon muutos on negatiivisista vaikutuksista huolimatta ollut perusteltu.

 

Professori Tuorin lausunnossa on kiinnitetty huomiota myös välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteisiin. Kuntajaon muutoksen yhteydessä ne ohjaavat edellytysten tulkintaa siten, että kuntajaon muutos on alueeltaan pienenevän kunnan vastustaessa mahdollinen vain, jos sillä tavoiteltuja etuja ei voida saavuttaa muulla tavoin ja puuttumatta voimassa olevaan kuntajakoon. Ilmeistä on, kuten myös valtioneuvoston päätöksessä on todettu, että Sipoon kunta ei pysty huolehtimaan toimenpiteistä, joita kuntajaon muutoksen hyötyjen saavuttaminen edellyttää. Helsingin kaupungin edellytykset huolehtia alueen kaavoittamisesta ja muista tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä ovat huomattavasti paremmat kuin Sipoon kunnan.

 

Suhteellisuus- ja välttämättömyysperiaatteet on otettu huomioon myös siten, että Helsingin kaupungin ehdotus kuntajaon muutoksesta on hylätty sisäasiainministeriössä, koska tavoitteisiin päästään siirtämällä Helsingin kaupunkiin pienempi alue ja ehdotetun kaltaisen suuremman alueen siirtämisellä Helsingin kaupunkiin olisi ministeriön mukaan tarpeettomasti ja liiaksi heikennetty Sipoon kunnan taloudellista toimintakykyä. Vastaavasti valtioneuvoston päätöksessä on otettu huomioon, että pienemmän kuin kuntajakoselvittäjän esittämän alueen siirtämisellä ei olisi pystytty vaikuttamaan tarpeeksi tehokkaasti asutuksen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen ja muihin kuntajaolla tavoiteltuihin vaikutuksiin.

 

Sipoon alueen siirtämistä koskevissa valituksissa on todettu myös, että päätöksen perusteluiden ja väitettyjen vaikutusten välillä puuttuu konkreettisesti osoitettu kausaliteettiyhteys. Lain esitöissä ei ole käsitelty sitä, kuinka konkreettisia perusteluja kuntajaon muutokselle vastaavanlaisissa tapauksissa on esitettävä eikä aihetta ole käsitelty myöskään oikeuskirjallisuudessa. Tulkinta-apua ei ole saatavissa myöskään oikeuskäytännöstä, koska sitä ei ole muodostunut.

 

Yleisten edellytysten osalta kaupunki kiinnittää huomiota hallituksen esityksessä esitettyyn (s. 18) toteamukseen, että ”edellytykset säädetään niin yleisluontoisiksi, että ne sellaisinaan täyttyisivät kohtalaisen helposti, mutta vastaisivat sisällöllisesti läheisesti nykyistä”. Ottaen huomioon sen, että edellytykset on säädetty yleisluontoisiksi, ei voida vaatia kuntajaon hyväksymiseksi, että kuntajaon muutoksen hyväksymisen edellytys olisi tarkkojen suunnitelmien esittäminen. Kuten sisäasianministeriön lausunnossa todetaan, ei kuntajakomuutosta koskevalla päätöksellä myöskään ohjata suunnittelua esim. maankäytön osalta. Kyse on siis kuntajakoon puuttumisesta, ei siirtyvien alueiden käytön ohjaamisesta. Kuntajaon muutos tulee hyväksyä, kun objektiivisesti todettavissa olevat ongelmat voidaan korjata kuntajakoa muuttamalla.

 

3. Vantaan kaupungin alueiden liittämistä koskevista valitusperusteista

 

Vantaan siirtyvien alueiden osalta on väitetty, ettei valtioneuvoston päätöksestä käy lainkaan ilmi, onko kuntajakolain 3 §:n edellytysten olemassaoloa arvioitu itsenäisesti. Väite perustuu päätöksen virheelliseen tulkintaan. Päätöksessä on käsitelty Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin alueita yhtenä kokonaisuutena ja päätöksessä esitetyt perustelut ja yleisten edellytysten arviointi koskevat kumpaakin kuntaa, paitsi silloin kun perusteluista käy ilmi, että ne koskevat nimenomaan Sipoon kuntaa.

 

Koska Vantaalta siirtyvä alue ei ylitä laissa säädettyjä raja-arvoja eikä Vantaan kaupunki ole vastustanut siirtoa, riittää, että yleiset edellytykset täyttyvät. Hyötyä kuntajaon muutoksesta saa siirtyvä alue, asianosaiset kunnat sekä alue laajemminkin tulkittuna. Vantaalta siirtyvän alueen osalta on lisäksi huomattava, että siirrosta ei aiheudu Vantaan kaupungille haittaa, joten kokonaisarvostelun perusteella on selvää, että laissa säädetyt edellytykset siirrolle ovat olemassa.

 

4. Prosessia koskevat väitteet

 

Valituksissa on vaadittu päätöksen kumoamista myös päätöksentekoprosessissa tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi. Väitteet on käsitelty sisäasianministeriön lausunnossa kattavasti eikä kaupungilla ole lisättävää muutoin kuin valituksissa esitettyjen esteellisyysväitteiden osalta.

 

Valituksissa on väitetty sekä kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemeä että pääministeri Matti Vanhasta esteelliseksi. Valittajat ovat vedonneet hallintolain 5 luvun 28 §:n 7 kohtaan, jonka mukaan virkamies on esteellinen, jos hänen puolueettomuutensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 72/2002 vp) on kuvattu sen tarkoittamia esteellisyystilanteita. Hallituksen esityksessä todetun perusteella on ilmeistä, ettei pääministeri Vanhanen eikä myöskään Myllyniemi voi olla esteellinen ottaessaan kuntajakoon kantaa julkisuudessa. Hallituksen esityksessä todetaan mm., ettei asian käsittely aiemmin johda virkamiehen esteellisyyteen esim. tilanteissa, joissa asian käsittely on palautunut tai kyseessä on asian käsittely oikaisuna. Ilmeistä on, etteivät julkiset kommentit voi johtaa esteellisyyteen, jos aiempi asiassa tehty päätöskään ei johda esteellisyyteen.

 

5. Lopuksi                        Helsingin kaupunki katsoo, ettei valituksissa ole esitetty päteviä perusteita päätöksen muuttamiselle. Päätös täyttää kuntajakolain 3 §:n yleiset edellytykset sekä Sipoon kunnan että Vantaan kaupungin osalta ja 5 §:n erityiset edellytykset Sipoon kunnan osalta. Kuntajaon muutos on myös kuntajakolain 1 § 2 momentin tavoitteiden mukainen. Menettely kuntajakoselvitystä ja päätöstä tehtäessä on ollut asianmukainen eikä päätöksen kumoamiselle ole perusteita. Näin ollen valitukset tulee hylätä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

KJ                                      Stadsstyrelsen torde besluta avge den nedanstående förklaringen med anledning av besvären över statsrådets beslut 28.6.2007 om ändring av kommunindelningen.

 

Helsingfors stad biträder inrikesministeriets utlåtande 7.9.2007 i dess helhet och avger dessutom följande förklaring:

 

1. Tolkning av 3 § och 5 § i kommunindelningslagen

 

Fyra alternativa allmänna förutsättningar för ändring av kommunindelningen tas upp i 3 § i kommunindelningslagen. Enligt regeringspropositionen (RP 135/1997rd, s. 18) skall åtminstone en av förutsättningarna uppfyllas. Statsrådet konstaterar i sitt beslut att tre av förutsättningarna uppfylls (1, 3 och 4 punkten) och att en ändring i kommunindelningen inte har en negativ inverkan på levnadsförhållandena för invånarna i området (2 punkten).

 

Beträffande existensen av allmänna förutsättningar är det viktigt hur termerna i lagrummet tolkas. Staden förenar sig med inrikesministeriet när det gäller dess tolkning av termerna ”invånare” och ”område” i 3 § 1–3 punkten i kommunindelningslagen. Tolkningen finns i punkt 4.2. i utlåtandet.

 

Regeringen konstaterar i sin proposition (s. 18) att termen ”område” skall tolkas så att målet med en ändring i kommunindelningen också kan vara fördelar för ett område som är större eller mindre än kommunerna i fråga. Den aktuella ändringen i kommunindelningen kan följaktligen motiveras med att den gagnar huvudstadsregionen och hela Helsingforsregionen, såsom också är fallet i beslutet.

 

Enligt inrikesministeriets tolkning gagnar den framtida servicen i det område som överförs till Helsingfors givetvis både de nuvarande invånarna i området och dem som flyttar dit men dessutom dem som bor i influensområdet. I detta fall gagnar en ändring i kommunindelningen följaktligen alla invånare i området, utöver invånarna i det område som överförs också andra helsingforsare, Vandabor och Sibbobor. Det bör samtidigt observeras att en ändring i kommunindelningen på samma sätt påverkar verksamhetsförutsättningarna för näringsverksamhet i influensområdet för det område som överförs från en kommun till en annan. Överföringen har alltså en positiv inverkan på de andra kommunerna i området, alltså Sibbo och Vanda. 

  

Statsrådet anför i sitt beslut följande som motivering för att de särskilda förutsättningarna i 5 § i kommunindelningslagen uppfylls: ”Ett viktigt allmänt intresse i samband med tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för näringar i området samt verksamhetens lönsamhet kräver att samhällsstrukturen och verksamhetsförutsättningarna i Helsingfors, huvudstadsregionen och hela Helsingforsregionen utvecklas.” Statsrådet anser alltså enligt motiveringen att 3 punkten, ”förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området”, och 4 punkten, ”främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet”, i paragrafen ”Allmänna förutsättningar” uppfylls på ett så vägande sätt att ändringen i kommunindelningen kan verkställas trots att Sibbo kommun motsätter sig den. De särskilda förutsättningarna måste anses bli uppfyllda även om en eventuell nackdel för Sibbo kommun tas med i beräkningen. Det bör dessutom observeras att Sibbo kommun i själva verket har stor nytta av att Helsingfors stad utvecklar det område som överförs från Sibbo.

 

Det var inte meningen att betoningen på ett allmänt intresse skulle försvinna då den nya kommunindelningslagen stiftades. Det är angivet i den nya lagen med vilka kriterier ett allmänt intresse bedöms. De fyra förutsättningarna i 3 § visar uttryckligen vilket allmänt intresse lagstiftaren ville att skall beaktas då kommunindelningen ändras. En ändring i kommunindelningen baserar sig alltid på ett allmänt intresse.

 

De handlingar som hänför sig till beredningen av kommunindelningslagen innehåller inga exempel på situationer där förutsättningarna i 5 § i lagen uppfylls. Statsrådet är den enda myndighet som tillämpar denna paragraf då den beslutar om ändringar i kommunindelningen. Lagstiftaren gav med andra ord statsrådet stor prövningsrätt när det gäller att bedöma om särskilda förutsättningar föreligger. Statsrådets tolkning av innehållet i 5 § i kommunindelningslagen måste ges stor vikt. Statsrådet har i detta fall inom ramen för sin prövningsrätt kommit till det slutresultatet att de särskilda förutsättningar som enligt 5 § krävs för en ändring i kommunindelningen uppfylls.

 

2. Om grunder för besvär rörande införlivning av områden i Sibbo

 

Sibbo kommun anser att varken de allmänna eller de särskilda förutsättningarna i kommunindelningslagen uppfylls. Staden hänvisar till utlåtandet från inrikesministeriet och det ovanstående avsnittet.

 

Sibbo kommun hänvisar i sin besvärsskrift bl.a. till utlåtanden från professor Kaarlo Tuori i vilka denne framför argument om att statsrådet har tolkat kommunindelningslagen fel. Professor Tuori framhåller för det första att tolkningen av huruvida förutsättningarna i 3 § och 5 § uppfylls inte är helhetsbetonad.

 

Bestämmelserna har uttryckligen tolkats på ett helhetsbetonat sätt. Detta framgår exempelvis av att statsrådet i sitt beslut bedömer positiva och negativa verkningar av en ändring i kommunindelningen från både de krympande kommunernas och den växande kommunen synpunkt men också ur ett vidare perspektiv. Statsrådet konstaterar i sitt beslut uttryckligen att en ändring i kommunindelningen ”i viss grad försvagar eller försenar befolknings- och ekonomiutvecklingen i Sibbo kommun i och med att invånarantalet minskar med drygt 2 000 invånare”. Statsrådet beaktade alltså eventuella negativa verkningar då det skulle fatta sitt beslut, men de positiva verkningarna för området som helhet är så stora att en ändring i kommunindelningen är motiverad trots de negativa verkningarna. 

 

Professor Tuori tar i ett utlåtande också upp nödvändighetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Dessa styr i samband med en ändring i kommunindelningen tolkningen av förutsättningarna på så vis då den kommun vars område minskas motsätter sig ändringen att denna är möjlig endast om de eftersträvade fördelarna inte kan uppnås på något annat sätt och utan ett ingrepp i den gällande tomtindelningen. Det är, såsom också statsrådet konstaterar i sitt beslut, uppenbart att Sibbo kommun inte kan vidta de åtgärder som krävs för att de fördelar som en ändring i kommunindelningen för med sig skall uppnås. Helsingfors stad har mycket bättre möjligheter än Sibbo kommun att planlägga området och vidta andra behövliga utvecklingsåtgärder.

 

Nödvändighetsprincipen och proportionalitetsprincipen har beaktats också på det sättet att Helsingfors stads förslag om ändring av kommunindelningen förkastades av inrikesministeriet, eftersom målen nås genom att ett mindre område överförs till Helsingfors och en överföring av ett område av den föreslagna storleken skulle ha försvagat Sibbo kommuns ekonomiska funktionsförmåga i onödan och i alltför hög grad enligt ministeriets åsikt. Likaså beaktar statsrådet i sitt beslut att det inte skulle gå att utveckla verksamhetsförutsättningarna för bostadsbebyggelse och näringsliv och påverka de övriga målen med ändringen i tomtindelningen tillräckligt effektivt om överföringen gällde ett mindre område än det som kommunindelningsutredaren föreslog. 

 

Enligt besvären rörande överföring av ett område i Sibbo finns det inget konkret visat kausalitetssamband mellan motiveringen för beslutet och de påstådda verkningarna. Frågan om hur konkret motiveringen för en ändring i tomtindelningen måste vara i sådana fall behandlades inte under förarbetet för kommunindelningslagen, och ämnet har inte heller behandlats i den juridiska litteraturen. Tolkningshjälp fås inte heller genom rättspraxis eftersom någon sådan inte finns.

 

Beträffande de allmänna förutsättningarna påpekar staden att regeringen i sin proposition (s. 18) framhåller att förutsättningarna är av så allmän karaktär att de kan uppfyllas ganska lätt men innehållsmässigt är nästan desamma som den gamla. I och med att förutsättningarna är av allmän karaktär kan det inte krävas att en ändring i tomtindelningen får godkännas endast om exakta planer läggs fram. Såsom inrikesministeriet konstaterar i sitt utlåtande styrs planeringen exempelvis i fråga om markanvändningen inte heller genom ett beslut om ändring av kommunindelningen. Det är alltså fråga om ett ingrepp i kommunindelningen, inte styrning av ändamålet med områden som överförs. En ändring i tomtindelningen bör godkännas då problem som kan påvisas objektivt kan lösas genom en sådan.

 

3. Om grunder för besvär rörande införlivning av områden i Vanda

 

I fråga om de områden som överförs från Vanda har det påståtts att det inte alls framgår av statsrådets beslut huruvida en självständig bedömning har gjorts beträffande existensen av sådana allmänna förutsättningar som nämns i 3 § i kommunindelningslagen. Påståendet baserar sig på en felaktig tolkning av beslutet. Områdena i Sibbo och Vanda behandlas i beslutet som en helhet, och såväl motiveringen som bedömningen av de allmänna förutsättningarna gäller båda kommunerna utom då det klart framgår av motiveringen att saken uttryckligen gäller Sibbo.

 

I och med att storleken på det område som överförs från Vanda inte överstiger de lagstadgade gränsvärdena och Vanda stad inte motsätter sig överföringen räcker det med att de allmänna förutsättningarna uppfylls. Ändringen i kommunindelningen gagnar det område som överförs, kommunerna i fråga och området också i den vidare bemärkelsen. Det bör dessutom observeras att det inte är till nackdel för Vanda stad att området i fråga överförs från Vanda. På basis av en helhetsbedömning är det följaktligen klart att de lagstadgade förutsättningarna för en överföring uppfylls.

 

4. Invändningar mot processen

 

De som anfört besvär kräver att beslutet upphävs också med anledning av procedurfel under processen kring beslutsfattandet. Invändningarna behandlas på ett heltäckande sätt i utlåtandet från inrikesministeriet, och staden har ingenting att tillägga annat än i fråga om jävsinvändningarna i besvärsskrifterna.

 

De som anfört besvär påstår att både kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi och statsminister Matti Vanhanen är jäviga. De åberopar 5 kap. 28 § 7 punkten i förvaltningslagen, enligt vilken en tjänsteman är jävig om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras. De avsedda jävssituationerna beskrivs på det ställe i regeringspropositionen (RP 72/2002 rd) som gäller lagrummet. Det är på basis av vad som sägs där uppenbart att varken statsminister Vanhanen eller kommunindelningsutredaren Myllyniemi kan vara jävig då de tar ställning till kommunindelningen i offentligheten. Enligt propositionen leder den omständigheten att en tjänsteman deltagit i den tidigare behandlingen av ett ärende inte till jäv exempelvis i situationer där ärendet återförvisats för ny behandling eller det är fråga om ett rättelseskede. Det är uppenbart att offentliga kommentarer inte kan leda till jäv om inte heller ett tidigare beslut i ärendet leder till jäv.

 

5. Slutord                         Helsingfors stad anser att besvärsskrifterna inte innehåller giltiga grunder för ändring av beslutet. Beslutet uppfyller de allmänna förutsättningarna i 3 § i kommunindelningslagen i fråga om både Sibbo och Vanda och de särskilda förutsättningarna i 5 § i fråga om Sibbo. En ändring i kommunindelningen är också i överensstämmelse med målen i 1 § 2 mom. i kommunindelningslagen. Förfarandet då frågan om en ändring i kommunindelningen utreddes och då beslutet fattades var korrekt och det föreligger inga grunder för ett upphävande av beslutet. Besvären bör följaktligen förkastas.

 

Protokollsutdrag till förvaltningscentralens rättstjänst för att denna skall utarbeta en förklaring.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

LIITTEET

Liite 1

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 2

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 3

XXXX XXXX:n ja 3 asiakumppanin valitus

 

Liite 4

XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 5

XXXX ja XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 6

XXXX XXXX:n ja 3 asiakumppanin valitus

 

Liite 7

XXXX ja XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 8

Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f. valitus

 

Liite 9

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 10

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 11

Sipoon kunnan valitus

 

Liite 12

Sipoon puolesta r.y. - För Sibbo r.f. valitus

 

Liite 13

Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. valitus

 

Liite 14

XXXX XXXX:n ja 3 asiakumppanin valitus

 

Liite 15

XXXX XXXX:n oikeudenomistajien valitus

 

Liite 16

XXXX XXXX:n ja 6 asiakumppanin valitus

 

Liite 17

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 18

XXXX XXXX:n ja 2 asiakumppanin valitus

 

Liite 19

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 20

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 21

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 22

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 23

Sisäasiainministeriön lausunto 7.9.2007

 

BILAGOR                          Bilaga 1       XXXX XXXX, besvär

Bilaga 2   XXXX XXXX, besvär

Bilaga 3   XXXX XXXX och 3 meningsfränder, besvär

Bilaga 4   XXXX XXXX och XXXX XXXX, besvär

Bilaga 5   XXXX och XXXX XXXX, besvär

Bilaga 6   XXXX XXXX och 3 meningsfränder, besvär

Bilaga 7   XXXX och XXXX XXXX, besvär

Bilaga 8   Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f., besvär

Bilaga 9   XXXX XXXX, besvär

Bilaga 10 XXXX XXXX, besvär

Bilaga 11 Sibbo kommun, besvär      

Bilaga 12 Sipoon puolesta ry.–För Sibbo r.f., besvär

Bilaga 13 Sibbo Naturskyddare–Sipoon Luonnonsuojelijat r.f., besvär

Bilaga 14 XXXX XXXX och 3 meningsfränder, besvär

Bilaga 15 XXXX XXXX rättsinnehavare, besvär

Bilaga 16 XXXX XXXX och 6 meningsfränder, besvär

Bilaga 17 XXXX XXXX, besvär

Bilaga 18 XXXX XXXX och 2 meningsfränder, besvär

Bilaga 19 XXXX XXXX, besvär

Bilaga 20 XXXX XXXX, besvär

Bilaga 21 XXXX XXXX, besvär

Bilaga 22 XXXX XXXX, besvär

Bilaga 23 Utlåtande 7.9.2007 från inrikesministeriet

 

 


9

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUSTA JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTA 2008-2010 KOSKEVA INFORMAATIO KAUPUNGINHALLITUKSELLE

 

Khs 2007-2036

 

Alustukset                         kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

                                            rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

 

Asiantuntija                                            talousarviopäällikkö Tuula Saxholm

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

 

 

 


1

BULEVARDI 29:N JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1582

 

Kiinteistölautakunta toteaa (12.6.2007) mm. seuraavaa:

 

Helsingin ammattikorkeakoulun oppilastalo ja kirjasto on Bulevardin varrella oleva suojeltu arvorakennus, joka on valmistunut vuonna 1877 ja sen on suunnitellut F. A. Sjöström. Rakennuksen julkisivurappaukset, koristerakenteet ja julkisivujen kipsirakenteet ovat vaurioituneet. Vuonna 1958 uusitussa julkisivuremontissa ja sen jälkeen tehdyissä pinnoituksissa on käytetty kosteutta alleen kerääviä materiaaleja ja siksi rakennuksen julkisivurappaukset ovat laajalti irronneet tiilirungosta ja myös vaurioituneet. Rakennuksen kokonaispinta-ala 4 kerroksessa on 1 911 brm2 ja tilavuus 7 480 m3.

 

Tilakeskus on teettänyt syksyllä 2006 rakennuksesta julkisivujen kuntotutkimuksen ja sen perusteella korjaussuunnittelun ja peruskorjauksen teknisen kustannusarvion. Hankeohjelma sisältää julkisivurappausten uusinnan 3-kerrosrappauksena, kaupunginmuseon hyväksymän julkisivupinnoituksen, parvekkeiden korjauksen, puisten, peltirunkoisten ja kiviainesrakenteisten koristekaiteiden, pylväiden ja maljojen uusinnan valuelementteinä sekä julkisivun ja parvekkeiden kipsikoristeiden kunnostuksen ja osiltaan uusimisen.

 

Tilakeskuksen laatima Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy:n 2.5.2007 tekniseen kustannusarvioon perustuva hankkeen kustannusarvio on toukokuun 2007 hintatasossa arvonlisäverottomana 944 500 euroa ja arvonlisäverollisena 1 152 290 euroa.

 

Kiinteistölautakunta esittää 4.6.2007 päivättyä Bulevardi 29:n julkisivujen peruskorjauksen teknistä hankesuunnitelmaa hyväksyttäväksi tehdyn kustannusarvion mukaisella enimmäishinnalla ja toteutettavaksi vuosien 2007 ja 2008 ammattikorkeakoulun peruskorjauksiin varatulla määrärahalla.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (28.8.2007), että rakennuksen julkisivurappaukset ja koristerakenteet ovat osittain vaurioituneet ja ne on katsottu perustelluksi korjata. Rakennuksen sisätilat on peruskorjattu nykyiseen käyttöön vuonna 2002. Edellinen laaja julkisivukorjaus on tehty 1958.

 

Hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 152 290 euroa (veroton hinta 944 500 euroa) hintatasossa 5/2007.

 

Tilakeskus on varannut hankkeelle kuluvan vuoden korjausohjelmassaan 500 000 euroa. Loppurahoitus sisältyy vuoden 2008 talousarvioehdotukseen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena siten, että enimmäishinta on arvonlisäverollisena 1 160 000 euroa.

 

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia puoltaa (7.8.2007) kiinteistölautakunnan esittämää 4.6.2007 päivättyä Bulevardi 29:n julkisivujen peruskorjauksen teknistä hankesuunnitelmaa hyväksyttäväksi tehdyn kustannusarvion mukaisella enimmäishinnalla ja toteuttavaksi vuosien 2007 ja 2008 ammattikorkeakoulun peruskorjauksiin varatulla määrärahalla.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Bulevardi 29:n julkisivujen peruskorjauksen teknisen hankesuunnitelman 944 500 euron arvonlisäverottomalla enimmäishinnalla, arvonlisäverollisena 1 152 290 euroa, THI= 146,0, RI= 122,2 / indeksikausi 04/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadialle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Tekninen hankesuunnitelma 4.6.2007

 

 

 

 


2

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX JA XXXX XXXX:N SEKÄ AS OY HELSINGIN KOTIHIIDEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1952

 

39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin nro 39241 tontti nro 13; Kuoppatie 6

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.9.2007) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

39. kaupunginosa

kortteli 39241

tontti 13

XXXX XXXX ja XXXX XXXX/ As Oy Helsingin Kotihiisi

3.8.2007

3 100 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin nro 39241 rakentamaton tontti nro 13. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti muodostaa asuinkerros-talojen korttelialueeseen kuuluvan tontin nro 39241/16 (AK) sekä auto-paikkojen korttelialueeseen kuuluvan tontin nro 39241/17 (LPA) ja asuinpientalojen korttelialueeseen kuuluvan tontin nro 39241/18 (AP). Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 8 688 m2 ja rakennusoikeus 6 200 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tonteilla on vireillä rakennuslupahakemukset kolmen rivitalon ja kahden asuinkerrostalon sekä viiden talousrakennuksen rakentamisesta.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 3 100 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 356,81 euroa/m2 ja 500 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita ehtoja kuin kauppakirjassa ilmoitetut.

 

Kauppakirjan mukaan kaupan kohteella on toteutettu maaperä- ja ympäristötutkimukset sekä kaikki niiden osoittamat ja viranomaisten hyväksymät puhdistamistoimenpiteet. Mahdollisesti löytyvien pilaantuneiden maiden puhdistuksen hoitaa tontin maaperän puhdistamisesta vastannut konsultti.

 

Helsingin kaupungin ja myyjän välinen maankäyttösopimus

 

Kaupan kohde on osa Helsingin kaupungin ja myyjien välillä 22.5.2007 allekirjoitettua sopimusta, jossa on sovittu asemakaavan muutosehdotuksen nro 11545 toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan tontin omistajat maksavat kaupungille 150 000 euroa rakentamismahdollisuuksien parantumisesta.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska kauppa liittyy kaupungin kanssa aiemmin tehtyyn maankäyttösopimukseen ja kaupan kohde
tulee ostajan toimesta rakentumaan kaavan mukaiseen käyttöön.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan 3.8.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Aarne Lifländer ja Tuomo Räsänen ovat myyneet 39. kaupunginosan korttelin nro 39241 rakentamattoman tontin nro 13 As Oy Helsingin Kotihiidelle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja As Oy Helsingin Kotihiidelle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


3

MYLLYPURON SAIRAALAN ILMANVAIHTOKONEHUONEIDEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-1681

 

Kiinteistölautakunta toteaa (26.6.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä   Kyseessä on Myllypuron sairaalan 13 tulo/poistoilmakojeistoa, jotka sijaitsevat neljässä konehuoneessa, koskeva peruskorjauksen hankesuunnitelma. Ilmanvaihtokonehuoneiden perusparannustyö on suunniteltu toteutettaviksi vuosien 2007–2009 aikana. Hankkeen kustannusennuste arvonlisäverottomana on 4 077 000 euroa, arvonlisäverollisena 4 966 000 euroa.

 

Selostus      Kiinteistöviraston tilakeskuksen hankepalvelut on laatinut 10.5.2007 päivätyn Myllypuron sairaalan ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjauksen hankesuunnitelman. Käyttäjän edustajat ovat osallistuneet suunnittelutyöhön.

 

Myllypuron sairaalassa on pitkäaikaissairaala. Sairaalassa on 5 vuode-osastoa, joissa on yhteensä 227 sairaansijaa. Vuodeosastojen sairaan­sijamäärät ovat suuria, 44–46 sairaansijaa.

 

Lisäksi sairaalassa toimii itäistä aluetta palveleva fysioterapia-yksikkö 1. kerroksessa sekä kotihoidon tilat 2. kerroksessa. Sairaalassa on oma ravintokeskus, joka tuottaa ruoan myös Herttoniemen sairaalalle sekä kotihoidossa oleville vanhuksille.

 

Sairaalan sisäänkäyntiosan 1. kerroksessa on kahvion tilat ja vahtimestari sekä keskitetyn puhelinvaihteen tiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsevat hallinnon tilat sekä sairaalan juhlasali ja neuvotteluhuone. Tarkoituksena on poistaa rakennuksen sisäilma- ja muut terveysongelmat ja tehdä rakennuksesta terveellinen, turvallinen sekä rakennusmääräysten ja -ohjeiden mukainen.

 

Sairaalan alkuperäiset 1970-luvun alun ilmanvaihtokojeet ja ilmanvaihtokonehuoneet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa.

 

Kellarissa ja ullakolla sijaitsevat konehuoneet uusitaan kokonaisuudessaan niin tekniikan, niiden tilajaon kuin pintojen osalta.

 

Ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjauksen rakennustyöt toteutetaan vaiheittain niin, että sairaala- ja keittiötoiminta voi jatkua kiinteistössä koko peruskorjauksen ajan.

 

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Tekniikan kosteusvaurio-työosaston 4.1.2007 urakkakatselmuksen mukaan ullakon konehuoneissa on asbestilla eristettyä putkistoa sekä kellarin konehuoneessa on asbestilla eristettyä putkistoa ja IV-kanavaa, joka on pinnoitettu. IV-konehuoneiden vanhat putkistot, kanavat, IV-koneet sekä akustoivat pinnoitetut villakerrokset on purettava asbestipurkuna.

 

Ilmanvaihtokonehuoneiden peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös osa rakennuksen alkuperäisestä vesikatteesta; yläpohjan lämmöneristystä parannetaan, kermieristykset uusitaan sekä katto varustetaan säädösten ja huollon vaatimilla turva- ja kulkurakenteilla.

 

Muutostyöt  Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain niin, että sairaalatoiminta voi jatkua kiinteistössä keskeytyksettä. Ilmanvaihtokoneiden uusimisen vaiheistus ja aikataulu ohjaavat myös rakennusteknisten sekä LVA- ja sähkötöiden toteutuksen vaiheistusta ja aikataulua.

 

IV-konehuoneiden vanhat putkistot, kanavat, IV-koneet sekä akustoivat pinnoitetut villakerrokset on purettava asbestipurkuna.

 

Lisäksi puretaan muurattuja väliseinä- ja hormirakenteita sekä levyrakenteisia väliseiniä IV-konehuoneissa sekä laajennettaessa IV-kone­huoneita viereisiin varastotiloihin.

 

Ullakon IV-konehuoneiden tiloja laajennetaan viereisiin varastotiloihin. Ullakon konehuoneiden uudet palo-osastoivat väliseinät ovat kevytrakenteisia levyseiniä. Konehuoneiden palo-ovet uusitaan tilamuutosten ja haalaustarpeiden vuoksi.

 

Kellarin IV-konehuonetta laajennetaan viereiseen varastotilaan. Kellarin IV-konehuoneen uudet väliseinärakenteet ovat muurattuja. Pintarakenteet ovat samat kuin ullakon IV-konehuoneissa.

 

Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään täyttämään nykyiset sille asetetut vaatimukset. Muilta osin savunpoistojärjestelyjä ei muuteta. Rakennuksen pohjois- ja eteläpäätyjen poistumistieporrashuoneiden sisääntulokerroksen tasolta savunpoistopainikkeista ohjattava savun-poisto järjestetään varustamalla molemmissa porrashuoneissa ylimmän 7. kerroksen ikkuna sähköisellä ketjuavaajalla.

 

Rakennuksen pääportaan savunpoistoon käytetään 8. kerroksen uusia ovia, jotka ovat sähköisesti avattavissa sisääntulokerroksen tasolta.

 

Osa kiinteistön vesikatteesta uusitaan rakennesuunnitelmien rakenne-tyypin mukaiseksi tasakatteiseksi kermikatteeksi. Keskeisille kulkureiteille, kuten ulko-ovien edustalle sekä portaan ylä- ja alapäähän, asennetaan ylimääräinen kermi.

 

Räystäät, kattokaivot ja kattopollarit uusitaan. Uudet kattokaivot sijoitetaan entisten kaivojen kohdille.

 

Käyttötalous ja henkilöstö

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvioima hankkeen toteutuminen ei vaikuta tilavuokraan.

 

Hanke ei aiheuta muutoksia henkilökuntajärjestelyihin.

 

Rakentamisen ajoitus ja kustannukset

 

HKR-Rakennuttajan laatima peruskorjauksen kustannusennuste on arvonlisäverottomana 4 077 000 euroa ja arvonlisäveroineen 4 966 000 euroa, kustannustasossa RI = 120,6 ja THI = 144,1 maaliskuu 2007.

 

Myllypuron sairaalan ilmanvaihtohuoneiden peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2007–2009 varatuilla määrärahoilla.

 

Hanke on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2007 ja valmistuvaksi vuodenvaihteessa syksyllä 2009.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (28.8.2007), että sairaalan alkuperäiset 1970-luvun alun ilmanvaihtokojeet ja konehuoneet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa. Koska ilmanvaihtokorjauksen yhteydessä katolle tulee uusia läpivientejä, on tarkoituksenmukaista uusia samalla käyttöikänsä lopussa oleva vesikate.

 

Hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 4 966 000 euroa (veroton hinta 4 077 000 euroa) hintatasossa 3/2007.

 

Tilakeskus ehdottaa hankkeen rahoitusta vuosille 2008–2009. Aikataulu tarkentuu vuoden 2008 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Myllypuron sairaalan ilmavaihtokonehuoneiden muutostyön 10.5.2007 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnaltaan arvonlisäverottomana 4 077 000 euroa, arvonlisäverollisena 4 966 000 euroa, RI = 120,6 ja THI = 144,1 hintatasossa 3/2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma 10.5.2007

 

 

 

 


4

VARAUS ESPOON VERMON ALUEELTA SRV YHTIÖT OYJ:LLE ALUEEN KAAVOITTAMISEKSI JA MYYMISEKSI

 

Khs 2007-1954

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.9.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Helsingin kaupunki omistaa Espoon Laajalahdessa alueita, joille Espoon kaupunki suunnittelee laativansa asemakaavan toimitilarakentamista varten. SRV Viitoset Oyj on tehnyt kaupungin omistamaan maahan rajoittuvan yksityisen tilan omistajan kanssa yhteistyösopimuksen maa-alueen kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiö pyytää nyt, että kaupunki tekisi vastaavan yhteistyösopimuksen yhtiön kanssa, jotta alueita voitaisiin kehittää rinnan yhtenä projektina.

 

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan alueelle hyväksymän Vermon kehittämissuunnitelman mukaan kyseiselle Vermonsolmun osa-alueelle olisi osoitettavissa yhteensä arviolta noin 40 000 - 60 000 k-m2 työpaikkarakennusoikeutta, mistä merkittävä osa Helsingin kaupungin omista­malle maalle.

 

Kaupungin omistamat alueet esitetään varattavaksi yhtiölle suunnittelua, kehittämistä ja markkinointia varten siinä tarkoituksessa, että kehitystyön tuloksena syntyvät tontit myydään vaiheittain määräajassa yhtiölle tai sen määräämälle. Myydessä otetaan kauppahintaa määritettäessä huomioon Espoon kanssa tehtäväksi tulevan maankäyttösopimuksen mukaiset korvaukset. Muuten kauppahinnasta ja kaupan

ehdoista sovitaan erikseen kohteittain tehtävissä sopimuksissa.

 

Hakemus                          SRV Yhtiöt Oyj pyytää, että kaupunki tekisi sen kanssa kehittämissopimuksen, jolla saisi oikeuden suunnitella, kehittää ja markkinoida
kaupungin Vermossa omistamia maa-alueita. Tavoitteena olisi näiden vielä asemakaavoittamattomien alueiden kaavoittaminen sijoittajia ja loppukäyttäjiä houkutteleviksi toimitilatonteiksi. Kaupungin kannalta kysymys olisi tällöin sen Espoossa omistamien alueiden kehittämisestä realisoitavissa olevaksi tonttimaaksi, hakijan kannalta taas asiakashankinnasta ja rakentamismahdollisuuksien luomisesta yritykselle.

 

Suunnittelutilanne          Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 5.6.2005 (19 §) Vermon alueen kehittämissuunnitelman tulevassa asemakaavoituksessa huomioon otettavaksi.

 

Kehittämissuunnitelma käsittää noin 120 ha:n kokoisen alueen Vermossa. Kaupunki on alueen merkittävin maanomistaja ja omistaa Helsingin rajaan liittyvän, noin 74 ha:n kokoisen alueen. Helsingin omistamaan alueeseen sisältyvät mm. ravirata, entinen Iso Huopalahden kaatopaikka, Iso Huopalahden vesialue ja sen rantakosteikko.

 

Suunnitelmassa kartoitetaan maankäytön rajoituksia ja kehittämismahdollisuuksia, joiden pohjalta esitetään maankäyttöehdotus. Aluetta varten ehdotettu uusi maankäyttö on asumispainotteinen. Toinen painopiste on erilaiset virkistys- ja vapaa-aikatoiminnot. Työpaikkojen osalta lähtökohtana on teollisuustoiminnan väistyminen asumiseen kelpaavilta alueilta.

 

Kehittämissuunnitelmassa alue esitetään asemakaavoitettavaksi vaiheittain kolmessa osassa.

 

Yksi alueista käsittää ns. Vermonpuiston alueen, johon sisältyvät
hevosurheilulle varatut alueet sekä pääosin entisen Iso Huopalahden kaatopaikan alueelle sijoittuvan virkistysalueen. Alue on suhteellisen riippumaton muiden osa-alueiden rakentamisaikatauluista ja voidaan niiden puolesta toteuttaa erillisenä, joskin vanhan kaatopaikan kunnostamisesta saattaa aiheutua viivettä toteuttamiselle. Alue on pääosin Helsingin kaupungin omistuksessa.

 

Viimeisenä laadittavaksi tuleva asemakaava-alue käsittää pääosin yksityiselle maalle osoitettavaa tehokasta maankäyttöä, mm. uuden asuntoalueen. Kaavoitus edellyttää jatkosuunnittelua ja selvittelyjä ja odottaa myös kyseisen alueen merkittävimpien maanomistajien ratkaisuja.

 

Nyt kysymyksessä olevan Vermonsolmun osa-alueen asemakaavoitus on tullut ajankohtaiseksi Turunväylän uuden liittymän lähestyvän toteutuksen vuoksi. Liittymän rakentaminen kuuluu osana Kehä I:n parantamissuunnitelmaan.

 

Tälle suunnitellulle kaava-alueelle sijoittuu nyt varattavaksi esitetty osa kaupungin omistamasta alueesta. Vermonsolmun asemakaava-alueelle on alustavissa suunnitelmissa varauduttu osoittamaan noin 40 000 - 60 000 k-m2 työpaikkarakentamista osin Helsingin kaupungin omistamalle, osin yksityiselle maalle. Mitoitus täsmentyy jatkosuunnittelun myötä. Kaupungin suunnitellulla kaava-alueella omistama maa on osa mittavaa tilaa Alberga RN:o 2:1290, jonka alueille suuri osa uudesta Leppävaaran aluekeskuksestakin on rakennettu. Tällä hetkellä varattavaksi esitetty alue on kaavoittamaton ja rakentamaton.

 

Varausehdot                    Hakijan esittämän yhteistyösopimuksen sijasta on paremmin Helsingin noudattaman käytännön mukaista käyttää vakiintunutta varausmenettelyä, jossa kaupunki yksipuolisin päätöksin ja asettamineen ehdoin varaa alueen suunnittelua varten.

 

Tämän mukaisesti alue esitetään varattavaksi SRV Yhtiöt Oyj:lle ase-makaavan laatimista, toimitilarakentamisen valmistelua ja suunnittelua sekä alueen markkinointia varten vuoden 2009 loppuun. Varauksen-saaja vastaisi tästä aiheutuvista kustannuksista. Esitettyjen varausehtojen mukaan suunnittelun ja valmistelun tulee tapahtua yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa, jolloin kaupunki maanomistajana kykenee valvomaan etuaan asiassa.

 

Edelleen esitetään, että asemakaavoituksen myötä alueelle muodostettavat toimitilarakentamiseen soveltuvat tontit tullaan luovuttamaan
varauksensaajalle tai määräämälleen eri sopimuksin myymällä ne ajan-kohdan käyvästä hinnasta vaiheittain.

 

Ensimmäisen vaiheen luovutuksen tulee tapahtua viimeistään 3 kuu-kauden kuluessa asemakaavan vahvistumisesta ja viimeisen viimeistään kolme vuotta tämän jälkeen, ellei erikseen toisin sovita.

 

Luovutuksista tulee sopia viimeistään varausajan loppuun mennessä.

 

Ehtojen mukaan varauksensaaja vastaa varausaikanaan varausalueesta maksettavaksi erääntyvistä Espoolle maksettavista kiinteistöveroista, millä ennen asemakaavan vahvistumista ei ole suurta merkitystä mutta sen jälkeen veron määrä voi muodostua merkittäväksi.

 

Varauskohteesta tulee kaavoituksen edetessä tehdä maankäyttösopimus Espoon kanssa. Helsinki vastaa omistamiensa maiden osalta näistä neuvotteluista, jotka kuitenkin on tarkoitus käydä yhteistyössä varauksensaajan ja naapurikiinteistön omistajan kanssa. Pyrkimyksenä on, että mahdollisesti maksettavaksi tuleva korvaus voidaan suorittaa varauksensaajan kanssa tehtävien kiinteistönkauppojen yhteydessä.

 

Varauspäätöksellä varauksensaaja myös oikeutetaan neuvottelemaan Espoon kaupungin kanssa asemakaavan laatimisesta ja kustannuksellaan sitä hakemaan.

 

Maankäyttösopimuksen perusteella Espoolle suoritettavat maksut otetaan huomioon tonttien hinnoittelussa niitä luovutettaessa.

 

Kaupunki sitoutuu olemaan varausaikana markkinoimatta aluetta tai sen osia tai olemaan myymättä sitä muille kuin varauksensaajalle tai tämän osoittamalle.

 

Helsingin kaupungin tavoitteena on pidettävä, että kaupungin omistamat maa-alueet ulkokunnissa, sikäli kun ne eivät ole tarpeen kaupungin omiin tarpeisiin, kaavoitetaan mahdollisimman joutuisasti ja mahdollistetaan näin niiden realisoiminen niin pian kuin alueellinen kehittäminen ja markkinatilanne sen sallivat.

 

Kaupungin omat resurssit eivät mahdollista täysipainoista panostusta näiden naapurikunnassa sijaitsevien alueiden maankäytön suunnitteluun ja lopputuloksen markkinointiin. Siksi on tarkoituksenmukaista harjoittaa asiassa yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

 

Tässä tapauksessa SRV Yhtiöt Oyj sopii yhteistyökumppaniksi erityisesti siksi, että se on tehnyt vastaavassa tarkoituksessa yhteistyösopimuksen naapurissa sijaitsevan maa-alueen yksityisen omistajan kanssa ja alueet on tarkoituksenmukaista suunnitella ja markkinoida yhtenä kokonaisuutena. Yhtiön edun mukaista puolestaan on päästä harjoittamaan rakennustoimintaa, mitä huomattavasti helpottaa, jos yhtiö kykenee itse tarjoamaan houkuttelevia rakentamiskelpoisia kohteita.

 

Järjestely on kiinteistölautakunnan mielestä perusteltu ja tarkoituksenmukainen, kun sillä voidaan kohtuullisin ehdoin kehittää kaupungin omistaman maaomaisuuden arvoa ja saada se realisoitua.

 

Vs. Kaj toteaa, että päätösesitys on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee varata esityslistan tämän asian liitteenä olevan kartan osoittaman alueen Helsingin kaupungin omistamasta Espoon kaupungin Suurhuopalahden kylän tilasta Alberga RN:o 2:1290 SRV Yhtiöt Oyj:lle 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alue varataan asemakaavan laatimista, toimitilarakentamisen valmistelua ja suunnittelua sekä alueen markkinointia varten.

 

Varauksensaaja vastaa mainituista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

 

2                    Alueen suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa
yhteistyössä sovittavien periaatteiden mukaisesti.

 

3                    Asemakaavoituksen myötä alueelle muodostettavat toimitilarakentamiseen soveltuvat tontit on tarkoitus luovuttaa varauksensaajalle tai määräämälleen eri sopimuksin myymällä ne ajankohdan käyvästä hinnasta vaiheittain siten, että ensimmäinen luovutus tulee tehdä viimeistään 3 kuukauden kuluessa asemakaavan vahvistumisesta ja viimeinen viimeistään kolme vuotta tämän jälkeen, ellei erikseen toisin sovita.

 

Luovutuksista tulee sopia viimeistään varausajan loppuun mennessä.

 

4                    Varauksensaaja vastaa varausaikanaan varausalueesta maksettavaksi erääntyvistä Espoolle maksettavista kiinteistöveroista

 

5                    Kaupunki käy omistamiensa maiden osalta maankäyttösopimusneuvottelut Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä varauksensaajan ja alueen toisen maanomistajan kanssa.

 

Maankäyttösopimukseen perustuva korvaus otetaan huomioon tonttien kauppahinnassa niitä luovutettaessa.

 

Tarkoituksena on, että maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen suoritus hoidetaan asemakaavan perusteella muodostettavien tonttien luovutuksen yhteydessä.

 

6                    Varauksensaajalla on tämän varauspäätöksen perusteella oikeus kaupungin puolesta kustannuksellaan neuvotella ja hakea asemakaavan laatimista kaupungin omistamalle maalle.

 

7                    Kaupunki sitoutuu olemaan varausaikana markkinoimatta tai myymättä varausaluetta tai siitä muodostettavia tontteja muille kuin varauksensaajan osoittamille tahoille.

 

8                    Mikäli asemakaavoitus ei varausaikana johda tulokseen tai Helsingin kaupunginvaltuusto ei hyväksy tässä tarkoitettuja kiinteistönkauppoja, kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle tästä mahdollisesti aiheutuu.

 

Osapuolilla ei tällöin ole oikeutta esittää tähän varauspäätökseen perustuvia vaatimuksia toisilleen.

 

9                    Tämä varaus on voimassa vuoden 2009 loppuun, ellei sitä eri päätöksin sen jälkeen jatketa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Kartta varausalueesta

 

 

 

 


1

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (ALPPILA)

 

Khs 2007-1734

 

Uudenmaan ympäristökeskus on (31.7.2007) varannut Helsingin kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa lausunto Helsingin Energian lupahakemuksesta. Lausunto tulisi antaa 5.10.2007 mennessä.

 

Helsingin Energia on tehnyt ympäristölupahakemuksen koskien Alppilan huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista. Samalla esitetään lupamääräysten tarkistamista.

 

Lämpökeskus sijaitsee Linnanmäen huvipuiston vieressä kallioluolassa. Laitoksessa on neljä polttoaineteholtaan 45 megawatin kattilaa, joiden polttoaineena on raskas polttoöljy. Laitos toimii pääasiassa talviaikaan ja yksittäisen kattilan käyttöaika on noin 60 tuntia vuodessa. Laitoksella on kaksi raskaan polttoöljyn säiliötä sekä kaksi kevyen polttoöljyn säiliötä.

 

Laitos on huippulämpölaitosten käyttöönottojärjestyksessä viimeisimpänä yhdessä Jakomäen laitoksen kanssa.

 

Ympäristölautakunta päätti (28.8.2007) antaa seuraavan lausunnon:

 

Alppilan lämpökeskuksen toiminta on laitoksen voimassaolevien ympäristölupien aikana ollut lupaehtojen mukaista. Laitoksen toiminnasta ei ole aiheutunut merkittävää ympäristö- tai viihtyisyyshaittaa.

 

Ympäristölautakunta katsoo, että Alppilan lämpökeskuksen lupamääräysharkinnassa hiukkaspäästön raja-arvo on perusteltua asettaa BAT-tasoa vastaavalle 70–80 mg/m3(n) tasolle ja typenoksidien päästöraja-arvo BAT-tason alarajalle. Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että koska laitos tullaan lähivuosina saneeraamaan, jolloin sille asetetaan nykyisiä tiukemmat päästörajoitukset, voidaan tämä ylimenokausi ottaa lupaharkinnassa huomioon.

 

Useat Linnanmäen huvipuiston laitteet ulottuvat Alppilan lämpölaitoksen piipun yläpuolelle. Piipun ja huvipuiston laitteiden välinen etäisyys on keskimäärin 100 metrin luokkaa. Huvilaitteita ja lämpölaitosta voidaan käyttää samanaikaisesti. Lämpölaitoksessa voi syntyä häiriötilanne, jossa mustaa savua kulkeutuu huvipuistoon ja erityisesti korkealla liikkuvien laitteiden käyttöalueelle. Tämä voi aiheuttaa huvipuistossa hämminkiä ja lisätä olennaisesti onnettomuusvaaraa. Ympäristölautakunta katsoo, että vaikka lämpölaitos on vain poikkeustapauksissa käytössä kesäaikaan eikä huvipuiston korkealla liikkuvia laitteita käytetä talvella, on perusteltua ottaa vaaran mahdollisuus huomioon lämpölaitoksen ympäristöluvassa ja estää ennakolta mahdollisten onnettomuuksien synty.

 

Kiinteistövirasto toteaa (30.8.2007), että lämpökeskus sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa pääasiassa Linnanmäen alla olevassa kallioluolastossa. Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja se on vuokrattu Helsingin Energialle energiahuoltoa varten. Lämpökeskuksen toiminta on aloitettu vuonna 1964.

 

Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (30.8.2007), että Alppilan huippulämpökeskus toimii tärkeänä osana alueellista energiatuotantoa, jolla turvataan kaukolämmön riittävä tarjonta asiakkaille huippukulutusaikoina.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energialle.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Alppilan lämpökeskuksen ympäristölupamääräyksiä harkittaessa hiukkaspäästön raja-arvo tulisi asettaa BAT-tasoa vastaavalle 70–80 mg/m3(n) tasolle ja typenoksidien päästöraja-arvo BAT-tason mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että useiden Linnanmäen huvipuiston laitteiden ulottuessa Alppilan lämpölaitoksen piipun yläpuolelle lämpölaitoksessa mahdollisesti syntyvät häiriötilanteet vaaratilanteen aiheuttajina tulisi ottaa huomioon lämpölaitoksen ympäristöluvassa.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Kartta

 

 

 

 


2

VASTAUS TIEHALLINNON SELVITYKSEEN: KADUN- JA TIENPIDON KEHITTÄMINEN UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN ALUEELLA - YHTEISTYÖSSÄ ALUEEN KUNNAT JA TIEHALLINTO

 

Khs 2007-778

 

Tiehallinto esittää (16.3.2007), että kadun ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella –selvitys on valmistunut. Työssä selvitettiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kuntien halukkuutta tehdä yhteistyötä tienpidossa alueen muiden kuntien ja Tiehallinnon kanssa sekä kehittää eri yhteistyömalleja, jotta nämä tienpidon odotusten mukaiset palvelut voitaisiin toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

 

Lisäksi työssä tarkasteltiin, miten kuntien kadunpitoa ja myös kuntien alueella olevien yksityisteiden tienpitoa tulisi kehittää ja toteuttaa. Tässä suunnitteluvaiheessa on kuvattu myös Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien kadunpidon nykyistä hankintatapaa, kadunpidon hankintamenettelyjen kehittämiseen liittyviä suunnitelmia sekä kuntien halukkuutta osallistua myöhemmin käynnistettäviin hankintakokeiluihin.

 

Selvitystyön perusteella esitetään, että Uudenmaan tiepiirissä ja sen alueen kunnissa edetään seuraavan askelluksen mukaisesti:

 

Vaihe 1: Sovitaan kuntien kanssa Tiehallinnon kanssa yhteisiin urakoihin sopivista töistä ja sisällytetään ne vuodesta 2007 alkaen laadittavaan ja vuosittain tarkennettavaa kunnossapitosuunnitelmaan

Vaihe 2. Valitaan ne kuntien työt, jotka soveltuvat Tiehallinnon urakoissa kilpailutettaviksi. Luodaan pelisäännöt näiden urakoiden sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi.

Vaihe 3: Valitaan ne työt, jotka soveltuvat kuntien urakoissa kilpailutettaviksi noudattaen samoja pelisääntöjä kuin vaiheessa 2.

Vaihe 4: Ryhdytään toteuttamaan yhteisurakoita.

 

Työn tulokset on koottu julkaisuun ”Kadun- ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella – yhteistyössä alueen kunnat ja Tiehallinto” (Tiehallinnon selvityksiä 9/2007). Julkaisu löytyy sähköisesti osoitteesta www.tiehallinto.fi/julkaisut. http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf3201035-vkadun_ja_tienpid_kehitt.pdf

 

./.                   Julkaisu on jaettu liitteenä 1.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (23.8.2007), että tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistoiminnan kehittäminen on kaupungin johdon asettamana tavoitteena etusijalla.

 

Tiehallinnon ja Helsingin kaupungin kesken järjestetään vuosittain useita yhteistyökokouksia, joissa kehitetään ja koordinoidaan yhteistyötä. Siten tälläkin hetkellä on mahdollista kehittää ja lisätä yhteistyötä esimerkiksi materiaalihankinnoissa.

 

Laajan selvitystyön käynnistäminen ei ole juuri nyt suositeltavaa pääkaupunkiseudun kuntien selvitystyön ja sen pohjalta käynnistettävien yhteistyön toimeenpanon ollessa keskeneräinen. Em. selvitysprosessin tuottamilla tiedoilla tulee olemaan vaikutusta kuntien nykyisin tekemiin hankintamenettelyihin. Tämän kehitysvaiheen jälkeen, kun selvitystyön johdosta syntyneet hankintaprosessit ovat otettu käyttöön, on Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto valmis neuvottelemaan seikkaperäisemmin Tiehallinnon kanssa tehtävistä kadun- ja tienpidon yhteishankinnoista.

 

Ryj toteaa, että kaupunki ja Tiehallinto tekevät jo nykyisellään yhteistyötä keskenään. Katu- ja väylärakentamisessa tehdään yhteistyötä Tiehallinnon ja Ratahallinnon kanssa isojen väylä- ja meluntorjuntahankkeiden toteutuksessa. Vuoden 2007 yhteishankinnat Tiehallinnon kanssa katu- ja väylärakentamisessa ovat noin 20 milj. euroa.

 

Ylläpidossa yhteistyömahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin rakentamisessa. Kaupungin katuverkko (ylläpidettävää katualaa noin 2000 ha + hoitoon otettua katualaa noin 900 ha) ja sen tekniset ominaisuudet poikkeavat yleisistä teistä ja tieverkosta. Hoidettavan tie- ja katuverkon erilaisten ominaisuuksien vuoksi käytettävissä oleva ylläpitokalusto soveltuu suurelta osin vain joko tie- tai katuverkon hoitoon.

 

Helsingin alueella Tiehallinnon teitä on noin 430 ha. Näiden valtateiden alkuosat liittyvät katuverkkoon kaupungin alueella. Rakennusvirasto ja Tiehallinto ovat sopineet keskenään väylien hoidon rajoista.

 

Muualla maassa yleiset tiet ovat yleensä taajamien läpikulkevia teitä, ja lisäksi on vähäinen määrä kunnan katuja. Nämä on helpompi hoitaa yhden tilaajan ja usein vielä yhden ylläpidon palveluntuottajan toimesta, jolloin ylläpitotöiden organisointi yksinkertaistuu ja merkittäviä kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa.

 

Kaupunki ja Tiehallinto tekevät käytännön yhteistyötä myös mm. ajoneuvojen siirrossa ja katupölyn haittojen ehkäisemisessä.

 

Yhteistyötä Tiehallinnon kanssa on mahdollista kehittää erinäisissä urakka- ja materiaalihankinnoissa. Mahdollisen yhteistyön tulisi olla luonteeltaan ja toteutustavaltaan sellaista, että pystytään varmistumaan markkinoiden toimivuudesta ja vahvistamaan yritysten kilpailuedellytysten säilyttämistä terveellä pohjalla.

 

Tiehallinnon selvityksessä on eräänä lähtökohtana viitattu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelakiin. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken on Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen pohjalta meneillään selvitystyö yhteisten toimintojen kehittämisestä. Sopimuksen mukainen yhteistyö on laajempaa kuin puitelaissa edellytetty ja yhteistyölle on sovittu oma aikataulunsa. Teknisessä toimessa eräänä selvityksen kohteena on katujen ja yleisten alueiden hoito, ja tarkastelun kohteena lukuisia asioita, joilla organisaatioiden yhteistyötä lisätään ja toimintatapoja yhtenäistetään asteittain. Tällaisia ovat mm. kunnossapitomateriaalien hankintayhteistyön toimintamallin kehittäminen ja alueurakoinnin kehittäminen. Kaupungit arvioivat vuoden 2008 aikana seudun yhteistyön toimivuutta ja tuloksia sekä tekevät tarvittavat päätökset jatkotoimenpiteistä.

 

Ryj pitää hyvänä rakennusviraston esittämää etenemistapaa, että ensin kehitetään pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyötä katujen ja yleisten alueiden hoidossa ja selvitetään hankintayhteistyön käytännön toimintamalleja, ja vasta sen jälkeen otetaan esille mahdolliset selvitykset nykyistä tiiviimmästä yhteistyöstä Tiehallinnon kanssa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Tiehallinnon selvityksen: Kadun- ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella sekä lähettää vastauksenaan Tiehallinnolle seuraavan kirjeen:

 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken on Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen pohjalta meneillään selvitystyö yhteisten toimintojen kehittämisestä. Sopimuksen mukainen yhteistyö on laajempaa kuin puitelaissa edellytetty ja yhteistyölle on sovittu oma aikataulunsa.

 

Teknisessä toimessa eräänä selvityksen kohteena on katujen ja yleisten alueiden hoito, ja tarkastelun kohteena lukuisia asioita, joilla organisaatioiden yhteistyötä lisätään ja toimintatapoja yhtenäistetään asteittain. Tällaisia ovat mm. kunnossapitomateriaalien hankintayhteistyön toimintamallin kehittäminen ja alueurakoinnin kehittäminen. Tämän selvitysprosessin tuottamilla tiedoilla tulee olemaan vaikutusta mm. kuntien nykyisin tekemiin hankintamenettelyihin. Yhteistyö on kesken ja kehittämishankkeiden toimeenpano selvitystyön pohjalta vasta alkamassa.

 

Helsingin kaupunki ei edellä mainitusta syystä tällä hetkellä pidä osaltaan ajankohtaisena Tiehallinnon kirjeessä esitetyn selvitystyön käynnistämistä hankintayhteistyön tiivistämiseksi. Sen jälkeen kun hankintamenettelyjä on pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen selvitystyön johdosta saatu kehitettyä, on kaupungin puolelta tämänhetkistä paremmat edellytykset ryhtyä neuvottelemaan kadun- ja tienpidon yhteishankinnoista Tiehallinnon kanssa.

 

Kirje Tiehallinnolle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Tiehallinnon selvityksiä 9/2007

 

 

 

 


3

PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN PITKÄAIKAINEN VUOKRAAMINEN ASUNTO OY HELSINGIN VUORIMIEHENKATU 1:LLE

 

Khs 2007-1617

 

Pelastuslautakunta toteaa (19.6.2007) seuraavaa:

 

Helsingin kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välillä on solmittu maankäyttösopimus koskien Vuorimiehenkatu 1:ssä sijaitsevan entisen toimistotalon muuttamista asuntokäyttöön. Sopimuksen perusteella tehty asemakaavamuutos edellyttää kaavan mukaisten pysäköintipaikkojen, yhteensä 46 kpl, sijoittamista maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Pelastuslaitoksen ja YIT Rakennus Oy:n välillä on neuvoteltu vuokrasopimus ko. 46 pysäköintipaikan sijoittamisesta läheiseen Tähtitorninvuori 1:n kalliosuojaan. Tämän hetkinen vuokra on 250 euroa/autopaikka/kk eli yhteensä 11 500 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Kiinteä vuokra-aika on 1.1.2009-31.12.2039, ja tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 3 kuukauden irtisanomisajalla.

 

Euro Park Finland Oy:llä on voimassaoleva vuokrasopimus koko Tähtitorninvuori 1:n kalliosuojasta. Euro Park Finland Oy:n vuokrauskäytöstä poistuvista autopaikoista pelastuslaitos hyvittää 230 euroa/autopaikka kuukaudessa eli yhteensä 10 580 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Hyvitys on elinkustannusindeksiin sidottu. Operointi- ja ylläpitovastuu säilyy näiden paikkojen osalta edelleen Euro Park Finland Oy:llä.

 

Pelastuslaitoksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen välinen kiinteäjaksoinen vuokrasopimus ko. väestönsuojasta päättyy 31.12.2024. Tätä kiinteätä jaksoa tulisi jatkaa 31.12.2039 saakka, jotta voidaan varmistaa kaavan mukaisten autopaikkojen pysyvyys rakennusvalvontaviraston edellyttämällä tavalla.

 

Pelastuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa pelastuskomentajan hyväksymään Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:n ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen välisen vuokrasopimuksen koskien 46 pysäköintipaikan vuokraamista Tähtitorninvuori 1:n kalliosuojasta sekä tekemään tarvittavat muutokset pelastuslaitoksen ja Euro Park Finland Oy:n väliseen ja pelastuslaitoksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen väliseen vuokrasopimukseen.

 

Kiinteistöviraston tilakeskus toteaa (21.8.2007), että tilakeskus on vuokrannut määräaikaisella pääomavuokrasopimuksella Tähtitorninvuori 1 väestönsuojan pelastuslaitokselle 31.12.2024 saakka. Pelastuslaitos on neuvotellut 46 pysäköintipaikan vuokraamisesta Tähtitorninvuori 1 väestönsuojasta Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:lle väestönsuojavelvoitteen täyttämiseksi 31.12.2039 saakka.

 

Tilakeskus pitää pelastuslaitoksen neuvottelemaa sopimusta väestönsuojapaikkojen vuokraamisesta hyväksyttävänä ja katsoo, että tilakeskuksen ja pelastuslaitoksen välistä sopimusta voidaan jatkaa niin, että sopimus päättyy 31.12.2039.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (19.9.2007), että sillä ei ole asiaan huomautettavaa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa pelastuskomentajan hyväksymään Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:n ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen välisen vuokrasopimuksen koskien 46 pysäköintipaikan vuokraamista Tähtitorninvuori 1:n kalliosuojasta sekä tekemään tarvittavat muutokset pelastuslaitoksen ja Euro Park Finland Oy:n väliseen ja pelastuslaitoksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen väliseen vuokrasopimukseen.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (JAKOMÄKI)

 

Khs 2007-1735

 

Uudenmaan ympäristökeskus on (31.7.2007) varannut Helsingin kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa lausunto Helsingin Energian lupahakemuksesta. Lausunto tulisi antaa 5.10.2007 mennessä.

 

Helsingin Energia on tehnyt ympäristölupahakemuksen koskien Jakomäen huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista.

 

Lämpökeskuksessa on kaksi polttoaineteholtaan 31 megawatin kattilaa, joiden polttoaineena on raskas polttoöljy. Laitos toimii pääasiassa talviaikaan ja yksittäisen kattilan käyttöaika on huipputehona laskettuna noin 100 tuntia vuodessa. Laitoksella on kaksi raskaan polttoöljyn säiliötä sekä kevyen polttoöljyn säiliö.

 

Laitos on huippulämpölaitosten käyttöönottojärjestyksessä viimeisimpänä yhdessä Alppilan laitoksen kanssa.

 

Ympäristölautakunta päätti (28.8.2007) antaa seuraavan lausunnon:

 

Jakomäen lämpökeskuksen toiminta on laitoksen voimassaolevien ympäristölupien aikana ollut lupaehtojen mukaista. Laitoksen toiminnasta ei ole aiheutunut merkittävää ympäristö- tai viihtyisyyshaittaa.

 

Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupamääräyksiä harkittaessa hiukkaspäästön raja-arvo tulisi asettaa BAT-tasoa vastaavalle 70–80 mg/m3(n) tasolle ja typenoksidien päästöraja-arvo BAT-tason mukaisesti. Ympäristölautakunta katsoo lisäksi, että laitoksen aiheuttamaa ympäristömelua tulisi kontrolloida ja pitää huolta siitä, että annetut meluohjearvot eivät ylity laitoksen tiiviisti asutetussa lähiympäristössä.

 

Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta ei käy ilmi, että Jakomäen lämpölaitoksen raskasöljysäiliöiden suoja-allastus osittain louhinnan jäljiltä olevaan kallioluolaan olisi riittävä estämään pohjaveden tai maaperän pilaantumista, mikäli raskasöljysäiliö rikkoontuu. Jakomäen laitoksen sijaitessa kahden pohjavesialueen läheisyydessä suojarakenteen riittävyydestä suojaamaan maaperää ja pohjavettä tulee olla täysi varmuus. Vastaavia rakenteita on käytetty lukuisissa Helsingin Energian laitoksissa. Ympäristölautakunta katsoo, että laitokselle voidaan myöntää uusi ympäristölupa vasta, kun louhinnan jäljiltä olevan kallioluolaseinämän käytön raskasöljysäiliön suoja-allasrakenteena on osoitettu olevan pohjaveden ja maaperän suojelun kannalta hyväksyttävä ratkaisu.

 

Kiinteistövirasto toteaa (30.8.2007), että lämpökeskus sijaitsee Suurmetsän kaupunginosassa osoitteessa Kankaretie 6. Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja se on vuokrattu Helsingin Energialle energiahuoltoa varten. Lämpökeskuksen toiminta on aloitettu vuonna 1968.

 

Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä. Esitetty toiminta ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa viereiselle asuinalueelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (30.8.2007), että Jakomäen huippulämpökeskus toimii tärkeänä osana alueellista energiatuotantoa, jolla turvataan kaukolämmön riittävä tarjonta asiakkaille huippukulutusaikoina.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energialle.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä ehdolla, että hakemuksen mukainen ei aiheuta haittaa viereiselle asuinalueelle.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupamääräyksiä harkittaessa hiukkaspäästön raja-arvo tulisi asettaa BAT-tasoa vastaavalle 70–80 mg/m3(n) tasolle ja typenoksidien päästöraja-arvo BAT-tason mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että laitoksen aiheuttamaa ympäristömelua tulisi kontrolloida ja pitää huolta siitä, että annetut meluohjearvot eivät ylity laitoksen tiiviisti asutetussa lähiympäristössä.

 


Jakomäen lämpölaitoksen raskasöljysäiliöiden suoja-allastuksen rakenteen riittävyydestä suojaamaan maaperää ja pohjavettä tulee olla täysi varmuus. Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle voidaan myöntää uusi ympäristölupa vasta, kun louhinnan jäljiltä olevan kallioluolaseinämän käytön raskasöljysäiliön suoja-allasrakenteena on osoitettu olevan pohjaveden ja maaperän suojelun kannalta hyväksyttävä ratkaisu.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Kartta