Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 12.9.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten seuraaminen

11

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.9.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 12.9.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin taidemuseota toimitta­­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sebastian Sassille ja opiskelija Lauri Holapalle.

 

Pöytäkirjanote kaupungin taidemuseon johtokunnalle, kaupungin taidemuseolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­lö­re­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sirpa Puhakalle ja valtiotieteen maisteri Kati Peltolalle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta-loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 


5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan verovirastolle ja Uudenmaan liitolle (mukaan liittäen suostumukset ja selvitykset jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen) sekä Hannele Luukkaiselle ja Seija Lumpeelle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee

 

a                          hyväksyä tämän lisälistan liitteen 1 mukaisen yhtiön perustamiskirjan ja kaupunginvaltuuston esityslistan 12.9.2007 asian 6 erillisen liitteen 2 mukaisen yhtiöjärjestyksen,

b                          merkitä kokonaan perustettavan yhtiön 150 000 euron osakepääoman maksettavaksi vuoden 2007 talousar­vion koh­dalta 8 22 19, Arvopaperit, muut kohteet,

c                           myöntää yhtiölle sen toiminnan rahoittamista varten 150 000 euron pääomalainan käyttäen vuoden 2007 ta­lous­arvion kohdalla 9 01 02, Muu antolainaus, olevaa määrärahaa,

d                          nimetä ehdokkaiksi perustettavan yhtiön hallitukseen elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen, johtaja Jukka Niemen, osastopäällikkö Eija Hannin, toimistopäällikkö Sari Toiviaisen ja vs. johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät henkilöt sekä

e                          kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoitta­maan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaes­sa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan, nimetyille henkilöille sekä tarkastuslautakunnalle.

 

17                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuus­tolle 26.9.2007

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja ympäristökeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, pelastuslaitokselle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Helsingin Energialle, asuntotuotantotoimikunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:lle, Vantaan kaupungille, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKAlle, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry:lle jäljennöksin asiaa koskevasta kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjasta.

 


18–22           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14                 Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

23–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun ‑nimiselle kuntayhtymälle.

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee esittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, että sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle toimitetaan erikseen vuosittain kertomus kaupunginvaltuuston päätöksessä mainitun toiminnan ja hoitotakuun toteutumisesta sekä muut lautakuntien omaa toimintaansa varten mahdollisesti tarvitsemat tiedot.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskuksen toimitusjohtajaa ja sosiaalijohtajaa huolehtimaan alaisensa henkilökunnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin siirtymisen edellyttämien päätösten tekemisestä ja muista asiaan liittyvistä toimenpiteistä.

 

Kaupunginhallituksen kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä ter-veyskeskuksen toimitusjohtajalle ja sosiaalijohtajalle.

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 


Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

26–28           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

LIITE

Osakeyhtiön perustamiskirja

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       12.9.2007

satamalautakunta                                                          11.9.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      11.9.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.9.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.9.2007

rakennuslautakunta

11.9.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4., 5. ja 10.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              11.9.2007

yleisten töiden  lautakunta                                 13.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston 5.9.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

5.9.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

6.9.2007

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

11.9.2007

taidemuseon johtokunta

28.8.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

6.9.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7. ja 12.9.2007

museonjohtaja

4. ja 10.9.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

13.9.2007

taidemuseon johtaja

11. ja 12.9.2007

työterveysjohtaja

6.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023