Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

8

Kivikon Pysäköinti II Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

4

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          6.9.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


8

KIVIKON PYSÄKÖINTI II OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-991

 

Kaj toteaa, että Kivikon Pysäköinti II Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
pidetään maanantaina 17.9.2007 kello 18.00 osoitteessa Kerhotalo
Kiven­kolo, Kivikonkaari 11, 00940 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. päätös luopua asukastalon 47079/1 toteuttamisesta ja yhteisjärjestelysopimuksen muuttamista tältä osin.

 

Khs päätti 24.1.1994 (151 §) asuntotuotantotoimiston esityksestä Kivikon 2. osa-alueen pysäköinti- ja yhteiskerhotilayhtiön perustamisesta. Khs päätti mm. hyväksyä Kivikon 2. osa-alueen yhteisjärjestelysopimuksen ja perustettavan pysäköintiyhtiön yhtiöjärjestyksen sekä kehotti kiinteistölautakuntaa varaamaan mm. 47. kaupunginosan korttelin nro 47070 tontin 2 sekä korttelin nro 47079 tontin 1 yhteiskerhotilatontit asuntotuotantotoimistolle.

 

Kaj toteaa, että yhteisjärjestelysopimuksessa kohdassa 3.2.1 yhteiskerhotilan rakennuttaminen on todettu seuraavaa: ”Pysäköintiyhtiö rakennuttaa omistukseensa vuokraamilleen tonteille 47070/2 ja 47079/1 asemakaavan mukaiset kerhotilat Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisiksi yhteiskerhotiloiksi.”

 

Tontti 47070/2 yhdistettiin asemakaavamuutoksessa (Kvsto 28.5.1996) viereiseen asuinkortteliin 47069 ja asukastilat (150 ke-m2) on toteutettu korttelitalo Nallin yhteyteen. Järjestely on edullinen sekä asukkaiden että koulun kannalta, koska se mahdollistaa tilojen tehokkaamman ja monipuolisen käytön.

 

Tontille 47079/1 ajateltu yhteiskerhotila on edelleen rakentamatta. Kivikon Pysäköinti II Oy on toteuttanut yhteisjärjestelyt muilta osin.

 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa varausta tonttiin 47079/1. Tontti on kaupungin vapaassa hallinnassa. Kaupunkisuunnitteluvirastossa tontille on suunniteltu kaavamuutosta asuinkäyttöä varten.

 

Yhteiskerhotilan rakentamatta jättäminen tontilla 47079/1:

 

Kivikon Pysäköinti II Oy toteaa, että tontille suunnitellun 240 ke-m2 kerhotilan rakentaminen ei liene tarpeellinen, koska alueella on runsaasti tiloja asukkaiden harrastustoimintaan.

 

Lisäksi hankkeen toteuttaminen voisi karkean arvion mukaan tulla maksamaan nykyisellä kustannustasolla noin 3 000 euroa/ke-m2 eli yhteensä 0,7 milj. euroa. Hankkeen toteuttaminen taloudellisestikaan ei ole tällä hetkellä yhtiölle mahdollista.

 

Yhtiö ilmoittaa luopuvansa edellä esitetyistä syistä tontille 47069/1 suunnitellusta yhteiskerhotilahankkeesta ja mahdollisuudesta vuokrata tontti sekä pyytää Khta muuttamaan yhteisjärjestelysopimusta tältä osin. Kaupungilla on korvauksetta oikeus kaavamuutoksiin tontin 47079/1 osalta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kivikon Pysäköinti II Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.9.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee osaltaan, että kaupunginhallituksen 24.1.1994 § 151 hyväksymää Kivikon 2 osa-alueen yhteisjärjestelysopimusta voidaan muuttaa niin, että tontille 47069/1 suunnitellusta yhteiskerhotilahankkeesta voidaan luopua.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jonne myös asiakirjat toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kivikon Pysäköinti II Oy:n esityslista

 

Liite 2

Karttaluonnos

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

5.9.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

30.8.2007

kiinteistölautakunta

4.9.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.8., 29.8. ja 3.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         4.9.2007

joukkoliikennelautakunta                                   6.9.2007

yleisten töiden  lautakunta                                 6.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 4.9.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta

10.9.2007

opetuslautakunta

4.9.2007

- suomenkielinen jaosto

4.9.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

28.8.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

31.7. – 31.8.2007

- vararehtori 1.

9. – 29.8.2007

- vararehtori 2.

16. ja 24.8.2007

- johtava talouspäällikkö

21. ja 29.8.2007

eläintarhan johtaja

3.9.2007

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

6.9.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

29. ja 31.8., 4. ja 5.9.2007

museonjohtaja

4.9.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

31.8.2007

taidemuseon johtaja

5.9.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023