HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

31 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

10.9.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lainan myöntäminen Puotinkylän Valtti ry:lle

3

 

4

18.6.2007, 25.6.2007 ja 3.9.2007 pöydälle pantu asia
Kaupungin konserniyhteisöjä, nettobudjetoituja yksiköitä ja liikelaitoksia koskevat omistajapoliittiset linjaukset

6

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

10

 

2

Rautakesko Oy:n poikkeamishakemus

13

 

3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Pihlajatie 3:n poikkeamishakemuksesta

15

 

4

Esitys Helsingin Leijona Oy -nimisen yhtiön perustamiseksi kaupungintalokortteleiden kehittämistä varten

18

 

5

3.9.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

24

 

6

3.9.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskevaksi hallituksen esitykseksi

28

 

7

3.9.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta

40

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto joukkoliikenteen tavoitelinjastosuunnitelman 2030 luonnoksesta

68

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Lausunto ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen uudistamisesta

73

 

2

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan kehittäminen

80

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Työterveyskeskuksen vastaavan työterveyslääkärin viran täyttäminen

82

 

2

Alueen varaaminen Talin liikuntapuistosta Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle monitoimihallin suunnittelua varten

84

 

3

Alueen varaaminen Talin liikuntapuistosta Helsingin Tennisstadion Oy:lle tennishallin laajentamista varten

88

 

4

Maa-alueen varaaminen Talosaaresta Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle maneesi- ja tallirakennusten suunnittelua varten

91

 

5

Lausunnon antaminen opetusministeriölle valtion ylläpitämän Helsingin eurooppalaisen koulun perustamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

94

 

6

Edustajan nimeäminen ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

98

 

7

3.9.2007 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin tutkimusohjelma vuosille 2007 - 2009

99

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja
Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

VS. KJ         Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

LAINAN MYÖNTÄMINEN PUOTINKYLÄN VALTTI RY:LLE

 

Khs 2007-1855

 

Puotinkylän Valtti ry anoo (15.8.2007) 19 400 euron suuruista lainaa  osarahoituksena Puotilan liikuntapuiston lämmitettävän jalkapallokentän laajentamisen rakennustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Liikuntalautakunta toteaa (21.8.2007) mm., että kyseessä on liikuntatoimen ja Puotinkylän Valtti ry:n välinen yhteistyöprojekti, jossa molemmat osapuolet osallistuvat hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Aikaisempi asian käsittely tapahtui vuoden 2003 lopussa, jolloin sovittiin Puotilan liikuntapuiston lämmitettävän jalkapallokentän käyttöjärjestelyistä yhteistyössä osapuolten kesken.

 

Puotinkylän Valtti ry:n toiminnasta

Puotinkylän Valtti ry:n toiminta muodostuu useiden eri jaostojen työskentelystä. Jaostoista mainittavimpia ovat jalkapallo-, kuntoilu-, hiihto- ja yleisurheilu-, nais-, salibandy-, veteraani- ja voimailujaostot.

Järjestetty toiminta on laajentunut tasaisesti itäisen Helsingin kasvamisen ja uusien asukkaiden myötä. Toiminnan tavoitteena on huomioida myös väestön ikääntymisen ja työssä jaksamisen mukanaan myös järjestötoiminnalle tuomat haasteet. Järjestöllä on ollut laajaa kumpaakin osapuolta hyödyntävää yhteistyötä alueen päiväkotien ja koulujen kanssa.

Järjestön jalkapallotoiminnan kannalta keskeinen tukikohta on Puotilan liikuntapuisto toimintoineen.

Voimassa oleva vuokrasopimus

Liikuntalautakunnan ja Puotinkylän Valtti ry:n kesken ei ole olemassa haettuun lainaan kytkettävissä olevaa, maa-alueesta tai rakennuksesta tehtyä vuokrasopimusta. Liikuntalautakunnan ja järjestön kesken on sen sijaan olemassa lautakunnan 23.9.2003 (231 §) tekemä päätös Puotilan lämmitettävän jalkapallokentän käyttöjärjestelyjen käyttöoikeussopimuksesta, joka koskee kentän ns. prime-aikojen käyttöä 1.1.2004 – 31.12.2013 välisenä aikana. Käyttöjärjestelyjen laajentumisen perusteella sopimukseen on tarkoitus tehdä muutoksia. 

 

 

Hanketta koskevat suunnitelmat

Hankkeen toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä seuran ja liikuntatoimen kesken. Hankkeen kustannuksista seuran maksuosuudeksi muodostuu 48 500 euroa, joka seuran esittämän rahoitussuunnitelman mukaan on tarkoitus hoitaa kahdella lainalla: 29 100 euron osuudelle seuralla on jo olemassa pankin hyväksymä laina ja 19 400 euron osuudelle seura hakee nyt kaupungin lainaa.  Seura on varautunut hoitamaan lainan maksusuoritukset pääasiallisesti vuosittaisilla pelaajamaksuilla, minkä lisäksi seuran piirissä on aloitettu laajamittainen tukikeräyskampanja.

Lainan myöntämisen edellytykset ja lausunto

                      Khs myönsi 26.1.2004 Puotinkylän Valtti ry:lle 34 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Puotilan lämmitettävän jalkapallokentän rakennuskustannusten rahoittamiseen. Kentän laajentamiseen liittyvän lainahakemuksen osalta perusteet lainan myöntämiselle ovat vastaavat kuin aikaisemman käsittelyn kohdalla.

Hakemuksessa esitetään lainan myöntämistä neljän vuoden takaisinmaksuajalla vuosina 2009 – 2012. Liikuntatoimen kanssa tehty, nyt voimassa oleva sopimuskausi päättyy 31.12.2013, minkä jälkeen järjestölle varataan mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen vuodesta 2014 lukien seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Liikuntatoimen kannalta ei ole esitettyyn laina-aikaan huomautettavaa. Lisäksi rakennushanke kokonaisuudessaan toteutuu yhteistyössä liikuntatoimen kanssa, jolloin työn edistyminen on koko ajan liikuntatoimen tiedossa.  Järjestön esittämillä taustatiedoilla hakijalla olisi riittävät taloudelliset edellytykset selviytyä lainan takaisinmaksuvelvoitteista hakemuksensa mukaisesti.

Lautakunta pitää hanketta liikuntatoimen kannalta kannatettavana ja lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myös kaupungin edun mukaisena. Myönnettävän lainan avulla järjestöllä olisi mahdollisuus suoriutua käyttöoikeussopimuksessa mainittujen velvoitteiden hoitamisesta määräajassa.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan haetun 19 400 euron kaupungin lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Puotilan Valtti ry:lle käytettäväksi Puotilan liikuntapuiston lämmitettävän jalkapallokentän laajennushankkeen rakennuskustannusten rahoittamiseen siten, että laina maksettaisiin takaisin tasalyhennyksin neljän vuoden kuluessa vuosina 2009 – 2012.

 

Vs. Kj pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten lainan myöntämistä Puotinkylän Valtti ry:lle perusteltuna. Vs. Kj:n mielestä ehdotetulle 19 400 euron suuruiselle lainalle ei tulisi vaatia vakuutta, koska Puotilan liikuntapuiston lämmitettävän jalkapallokentän rakennelmat ovat kaupungin maalla ja jäävät kaupungin omistukseen ja käyttöjärjestelyistä on olemassa sopimus liikuntaviraston ja yhdistyksen välillä. Päätösehdotuksen mukaiset lainaehdot ovat Khn 26.1.2004 tekemän aiemman lainapäätöksen mukaiset, lukuun ottamatta lyhyempää laina-aikaa. Päätösehdotuksen mukainen korko on tällä hetkellä 4,25 %. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on käytettävissä 20,5 milj. euroa lainojen myöntämiseen.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee myöntää Puotinkylän Valtti ry:lle 19 400 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Puotilan liikuntapuiston lämmitettävän jalkapallokentän laajennuksen rakennuskustannusten rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin vuosina 2009-2012.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhankinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


4

18.6.2007, 25.6.2007 ja 3.9.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJÄ, NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ JA LIIKELAITOKSIA KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2007-1406

 

Vs. Kj toteaa, että kaupunginhallitus hyväksyi 30.10.2006 ( § 1333) kaupungin tytäryhteisöjä koskevat omistajapoliittiset yleislinjaukset seuraavasti:

 

                    toimintaa tehostetaan parantamalla tuottavuutta. Tuottavuutta mitataan ja vertaillaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

                    kassanhallintaa keskitetään osaksi kaupungin muuta kassanhallintaa siten, että kaupungin tytäryhteisöt liittyvät sovittavassa laajuudessa kaupungin sisäisen pankin ja konsernitilin käyttäjiksi,

 

                    tytäryhteisöjen lainanotossa hyödynnetään kaupungin neuvotteluasemaa rahoitusmarkkinoilla ja rahoitusasiantuntemusta,

 

                    tehostetaan hankintoja siten, että kaupunki kilpailuttaa tavaroiden ja palveluiden hankintoja koskevia puitesopimuksia tytäryhteisöjen käyttöön,

 

                    yhdistetään etenkin saman toimialan tytäryhteisöjä tai niiden toimintoja, mikäli yhdistäminen on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua,

 

                    lisätään etenkin saman toimialan tytäryhteisöjen toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä yhteistyöhyötyjen saavuttamiseksi,

 

                    tehostetaan riskienhallintaa laatimalla yhteisökohtaiset riskienhallintasuunnitelmat,

 

                    tehostetaan yhteisöjen hallintoa vähentämällä erityisesti kehittämisen ja sijoitustoiminnan välineenä toimivien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumäärää ja nimeämällä tällaisten yhtiöiden hallitusten jäseniksi myös ulkopuolisia asiantuntijoita, ja

 

                    tehostetaan tytäryhteisöjen johtamista panostamalla tytäryhteisöjen ylimmän johdon johtamisvalmiuksien kehittämiseen henkilökohtaisin kehittämissuunnitelmin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus

 

                    hyväksyi nettobudjetoitujen yksiköiden, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen omistuksen tarkoitukseen perustuvan jaottelun liitteenä 1 olevan muistion kohdan 2 mukaisesti,

                    päätti, että kaupunginhallituksen asemaa omistajaohjauksessa vahvistetaan laatimalla ensi vaiheessa selvitys kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamiseen liittyvistä kysymyksistä toimenpide-ehdotuksineen 30.6.2007 mennessä, ja lisäksi

 

                    kehotti talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan alussa mainitun päätöksen edellyttämät yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset 30.6.2007 mennessä myöhemmin tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

 

Vs. Kj toteaa, että kaupunginhallituksen hyväksymien yleisten omistajapoliittisten linjausten mukaiset toimenpiteet on pääosin käynnistetty tai ovat valmisteilla eikä yleislinjausten toimeenpano edellytä enää kaikilta osin kaupunginhallituksen erillispäätöksiä.

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskuksen toimesta on nyt valmisteltu liitteenä 1 olevassa muistiossa mainittujen nettobudjetoitujen yksiköiden, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen omistuspohjaa, kehittämisvisiota ja toiminnallisia tavoitteita koskevat yksityiskohtaisemmat linjaukset ja laadittu liitteenä 2 oleva selvitys kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamiseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Nettobudjetoiduista yksiköistä omistajapoliittiset linjaukset on tässä vaiheessa määritelty vain niille yksiköille, joiden toimintaperiaatteisiin jo nyt sisältyy selkeä ja vakiintunut tilaaja-tuottajapohjainen palvelumalli ja jota toimintatapaa on tarkoituksenmukaista kehittää jatkossa liikelaitospohjalta tehokkaamman tulosohjauksen varmistamiseksi. Liikelaitosmalli parantaa myös vertailtavuutta samalla toimialalla toimiviin vastaaviin ulkopuolisiin yksiköihin.

 

 

HUS-kuntayhtymälle ei ole myöskään määritelty tässä yhteydessä Helsingin erillistä omistajapoliittista linjausta, koska pääkaupunkiseudun kaupungit valmistelevat parhaillaan yhdessä KUUMA- ja Neloset-kuntaryhmien kanssa yhteistä HUS-omistajapolitiikkaa. Tämä valmistelutyö liittyy vireillä olevien pääkaupunkiseudun yhteistyöselvitysten yhtenä osaselvityksenä tehtävään Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteisesti omistettujen yhteisöjen omistajaohjauksen kehittämiseen.

 

Vs. Kj pitää tarkoituksenmukaisena, että kaupungin omistajapolitiikan jatko linjaukset määritellään liitteenä 1 esitettyjen linjausten mukaisesti ja että nykyisestä toimintamallista saatujen kokemusten perusteella kaupungin omistaja- ja konserniohjausta kehitetään kaupungin kokonaisedun näkökulmasta nykyistä vielä konsernilähtöisemmäksi ja kokonaistaloudellisemmaksi edistäen samalla myös konsernijohdon tahtotilan viestimistä mahdollisimman suoraan läpi koko kaupunkikonsernin.

 

Mikäli Khs hyväksyy sille nyt tehdyn omistajapoliittisia linjauksia koskevan esityksen, niin jatkotoimenpiteet tullaan käynnistämään hyväksyttyjen linjausten pohjalta joiltakin osin jo heti Khn päätöksen jälkeen kuluvan vuoden syksyn aikana. Tämä koskee mm. esitykseen sisältyviä nettobudjetoitujen yksiköiden liikelaitostamisia. Näiltä osin valmistelutyö pyritään ajoittamaan niin, että uudet liikelaitokset voidaan perustaa vuoden 2009 alusta lukien. Muilta osin omistajapoliittisten linjausten toimeenpano suunnitellaan ja ajoitetaan pitkäjänteisemmin ja tapauskohtaisesti.

 

Vs. Kj toteaa, että konsernijaoston perustamisella myös varaudutaan pääkaupunkiseudun yhteistyön tiivistymisen myötä tapahtuvaan kaupunkien omistajaohjauksen keskitetympään päätöksentekoon ja omistajapolitiikan yhtenäistämiseen sellaisissa yhtiöissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupungit ovat osakkaina tai käyttävät niissä määräysvaltaa.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti kehottaen talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden tahojen kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi periaatelinjauksen, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan esitys kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamisesta liitteen 2 mukaisten linjausten pohjalta, ja kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen kanssa valmistelemaan jaoston perustamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset niin, että konsernijaosto voidaan perustaa seuraavan valtuustokauden alusta lukien.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka

 

Liite 2

Konsernijaosto, selvitys

 

 

 

 


1

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1548

 

XXXX XXXX ja XXXX XXXX pyytävät (30.5.2007) poikkeamislupaa 49. kaupunginosan (Laajasalo) Laajasalon kylässä olevalle tilalle RN:o 1:857 (osoite Poikasaartentie) rantasaunan (50 m2) ja autotallin (40 m2) rakentamiseen poiketen rakennuskiellosta alueella, jolle on hyväksytty asemakaava (tai asemakaavan muutos), mutta hyväksymispäätös ei ole saanut lainvoimaa.

 

Suunniteltu rakentaminen poikkeaa myös vähäisesti hyväksytyn asema­kaavan rakennusaloista.

 

Hakija perustelee poikkeamista rakennusalojen rajoista sillä, että suunniteltu rakennusten sijoittelu on tehty huomioiden tontilla oleva rakenta­minen sekä maaston muodot ja maisema.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (11.6.2007), että hakemus koskee aluetta, jonka asemakaava ei ole saanut lainvoimaa ja jolla siten on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Lisäksi hakemus koskee rakennuskorttelia, jonka tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla.

 

Selostus                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2007 Itäniitynniemen alueen asemakaavan nro 11 470 (Khs dnro 2005-2472). Hyväksymispäätöksestä tehtiin kaksi valitusta. Valituksista toinen kohdistui yksittäiseen tilaan Itäniitynniemen itärannassa. Toisessa, kaava-alueen ulkopuolelta esitetyssä valituksessa Poikasaartentien alueen pohjoisosassa katsottiin olevan liikaa uudisrakennusoikeutta Itä-Jollaksen osayleiskaavaan verrattuna. Kaupunginhallitus antoi 2.5.2007 lausuntonsa valituksista Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

Asemakaavassa kiinteistö kuuluu erillispientalojen korttelialueeseen, jolla on maisemallisia ja/tai kulttuurihistoriallisia arvoja jotka on säilytettävä (AO/s). AO/s-korttelialueella rakennukset, pihat ja tiet on sovitettava maastoon louhintaa, täyttöä ja isokokoisten puiden kaatamista välttäen. Istutukset ja välttämättömät maastotyöt on suoritettava korkeatasoisesti alueen luonteeseen soveltuvalla tavalla. Kiinteistöllä oleva vanha huvila on merkitty suojeltavaksi (sr-1). Rakennuksen likimääräinen kerrosala on 160 m2. Lisäksi on osoitettu rakennusalat ranta­sau­nalle (50 m2), sekä kahdelle talousrakennukselle (40 + 40 m2).

 

Kiinteistöllä on vanha huvila, jota on peruskorjattu, sekä pieni rantasau­na. Huvilassa ei ole aputiloja.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa uusi rantasauna vanhan tilalle sekä autotalli toiselle talousrakennuksen rakennusalalle poiketen vähäisesti näiden rakennusalojen rajoista.

 

Haettu toimenpide on aluetta koskevien suunnittelutavoitteiden mukainen.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan hyväksymisestä tehdyt valitukset eivät liity kiinteistöön, jota hakemus koskee. Poika­saar­tentien aluetta käsittelevän valituksen aiheena oli uusiin asuinrakennuksiin osoitettu rakennusoikeus.

 

Sauna ja autotalli ovat kooltaan hyväksytyn asemakaavan mukaisia. Vähäisesti asemakaavasta poikkeava sijainti on kummassakin tapauksessa perusteltu.

 

Poikkeamisen erityinen syy on aputilojen puuttuminen ja asemakaavan voimaantulon viivästyminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellyttäen, että maastotyöt tehdään asemakaavan 11470 edellyttämällä tavalla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle haettuun toimenpiteeseen 49. kaupunginosan Laajasalon kylässä olevalle tilalle RN:o 1:857 ehdolla, että maastotyöt tehdään asemakaavan 11470 edellyttämällä tavalla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirros

 

 

 

 


2

RAUTAKESKO OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1605

 

Rautakesko Oy pyytää (3.7.2006) poikkeamislupaa 38. kaupunginosan 418 Malmin kylässä olevan tilan RN:o 1:38 (Takoraudankuja 5) viereisen puistoalueen osalle alueen käyttämiseksi rautakaupan varastointialueena.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Rautakesko Oy on vuokrannut osan puistoaluetta varastointikäyttöä varten.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (18.6.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyt­tö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 8.11.1972 vahvistettu asemakaava nro 6780. Asemakaavan mukaan rakennuspaikka on osa puistoaluetta (P).

 

Kiinteistöviraston tonttiosasto on vuokrannut 1.11.2005 alkaen 1 800 m2:n suuruisen alueen Rautakesko Oy:lle kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Alueella kasvaa nuorta hoitamatonta puustoa, varastointialue on raivattu.

 

Hakijan tarkoituksena on käyttää osaa puistoaluetta aidattuna varastointialueena.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että alue on osa asemakaavan mukaista puistoa.

 

Alueen suunnittelutavoitteisiin kuuluu Kivikosta Lahdenväylän ylittävän sillan rakentaminen. Asemakaavaa alueella tullaan tästä syystä muuttamaan vuoden 2008 aikana. Todennäköistä on, että melualueella olevaa puistoa pyritään osittain muuttamaan tonttialueeksi ja käytännössä liittämään olemassa oleviin tontteihin.

 

Osallisten kuuleminen   Rakennuspaikka rajautuu pelkästään Rautakesko Oy:n tonttiin ja puistoon. Alue on ollut varastointikäytössä kiinteistöviraston vuokrasopimuk­seen (1.11.2005) perustuen. Alueelle on lähiaikoina tulossa asema­kaavan muutos, jonka yhteydessä arvioidaan laajemmin tonttien ja yleisten alueiden suhdetta. Teollisuus- ja työpaikkakiinteistöistä koostuvien kauempana olevien naapureiden kuuleminen ei näin ollen ole tarpeen.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan mukainen puistoalue ei ole käyttötarkoitustaan vastaavassa käytössä sijaintinsa ja Lahdenväylän meluhaittojen takia.

 

Poikkeamisen erityinen syy on elinkeinotoiminnan turvaaminen ja se, että ryteikköinen melualue ei ole muutoinkaan puistokäytössä. Vuokrasopimus on voimassa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, joten varastoalueen käyttö ei aiheuta vaikeuksia tulevien suunnitelmien toteuttami­selle.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 21.11.2006 päivättyä suunnitelmaa ja vuokraehdoissa säilyy kolmen kuukauden irtisanomisaika. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007–1605/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 21.11.2006 päivättyä suunnitelmaa ja vuokraehdoissa säilyy kolmen kuukauden irtisanomisaika.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Malmin kylän tila RN:o 1:38)

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirustus

 

 

 

 


3

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY PIHLAJATIE 3:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1650

 

Asunto Oy Pihlajatie 3 pyytää (24.3.2005) poikkeamislupaa 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 605 tontille nro 3 (Pihlajatie 3) varastotilojen muuttamiseen toimistotiloiksi (150 k-m2) niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi asemakaavasta poiketaan siten, että korttelialueelle ei ole osoitettu toimistotilojen käyttötarkoitusta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tilat ikkunallisina soveltuvat työtiloiksi, ja koska hakijayhtiö olettaa, että työtilakäytössä kellaritilat rauhoittuvat ja täten myös muutos parantaisi asumisviihtyisyyttä. Muutoksen alaiset varastohuoneistot eivät ole asukkaiden käytössä, vaan yksityisten hallinnassa osana osakeyhtiön osakekantaa. Muutos ei vähennä asukkaiden varasto- ja ullakkotilojen määrää, joka vastaa nykyisellään asuinrakennukselle asetettuja normeja.

 

Keskusteluissa asemakaavaosaston kanssa on ilmennyt, että Töölössä on samankaltaisissa tilanteissa sallittu ikkunallisten varastotilojen muuttaminen työtilaksi. Asemakaava-osasto on alustavana kantanaan esittä­nyt, ettei se näe syytä siihen ettei vastaavanlaisia muutoksia voitaisi sallia myös Meilahden alueella.

 

Työtiloja alueella lisäämällä edesautetaan elinkeinoelämän toiminta-mah­dollisuuksia sekä tietyllä tavoin myös tehostetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä monimuotoisemman ja viihtyisämmän ympäristön luomisessa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (25.6.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 26.1.1988 vahvistettu asemakaava nro 9318. Asemakaavan mukaan muutoksen alainen rakennus on asuinkerrostalojen (AK) korttelialueella. Tontin rakennusoikeus on 780 k-m2.

 

Kohteena oleva rakennus on asuinkäytössä. Kellarissa on ollut pitkään varastotiloissa toimistotiloja. Rekisteritietojen mukaan rakennettu kerrosala on 772 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on rakennuksen kellarissa sijaitsevien varastotilojen (150 k-m2) käyttötarkoituksen muuttaminen toimistotilaksi.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että kerrosala ylittyy noin 140 k-m2 (n.18 %) sekä asuinkerrostalojen korttelialueen käyttötarkoitus muuttuu kellarissa varastotilojen tältä osin toimistotilaksi.

 

Saadut lausunnot           Rakennusvalvontaviraston teknisen neuvottelukunnan lausunnon (14.4.2005) mukaan po. tilasta 50 m2 on väestönsuojaa. Suoja on rakennettu ennen vuotta 1957 ja suojan ovien, ikkunoiden suojalevyjen jne. tulee olla väestönsuojan rakentamisajan määräysten mukaiset. Väestönsuojan sisäpuolelle tehdyt rakenteet on voitava purkaa 24 tunnin aikana suojassa olevilla työkaluilla.

 

Poistumistieporras on erotettava kellarin muista tiloista omaksi palo-osastokseen RakMK E1:n kohdan 5.1 mukaisesti.

 

Ikkunapinta-ala on noin 1,5 % lattiapinta-alasta esitetyllä muutosalueella.

 

Neuvottelukunta katsoi, että mikäli toimisto-osasta erotetaan umpiseinin varastoksi kolme nyt osin lasiseinin rajattua huonetta, pienin ikku­noin varustettu suurin huone voidaan hyväksyä ehdotettuun toimistokäyttöön ikkunallisen sirpalesuojan lisäksi.

 

Suunnitelmaa on korjattu teknisen neuvottelukunnan lausunnon jälkeen.

 

Osallisten kuuleminen   Hakija on kuullut kolmea naapuria, joista yksi esitti huomautuksen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Asunto Oy Helsingin Pihlajatie 1 esittää mielipiteenään, että asunto-osakeyhtiöllä ei ole sellaisenaan huomauttamista muutoksen suhteen, mutta toivoo kuitenkin, että poikkeaminen ei aiheuta muutoksia piha-alueen nykyiseen käyttötapaan esim. parkkipaikkojen tai jäteastioiden säilytystilojen muodossa. Perusteena on neljän taloyhtiön yhteisen viihtyisän piha-alueen vaaliminen. Viihtyisään piha-alueeseen liittyen toiveena on naapuritaloyhtiön julkisivuremontin koskeminen myös pihanpuoleista fasadia.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Töölön ns. kaksitasoisissa asemakaavoissa on kellarissa sallittu käyttää rakennusluvassa määrätyt, päivänvalolla valaistavat tilat myymälöinä ja työhuoneina, joiden huoneistokoko saa olla enintään 100 m2. Meilahden alueella voidaan katsoa tilanteen olevan vastaava.

 

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ehdolla, että poikkeaminen ei aiheuta muutoksia nykyisiin pihajärjestelyihin asukkaiden viihtyvyyttä heikentävästi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Pihlajatie 3:lle haettuun toimenpiteeseen 15. kaupunginosan korttelin nro 605 tontille nro 3 ehdolla, että poikkeaminen ei aiheuta muutoksia nykyisiin pihajärjestelyihin asukkaiden viihtyvyyttä heikentävästi.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirros

 

 

 

 


4

ESITYS HELSINGIN LEIJONA OY -NIMISEN YHTIÖN PERUSTAMISEKSI KAUPUNGINTALOKORTTELEIDEN KEHITTÄMISTÄ VARTEN

 

Khs 2007-1679

 

Kiinteistölautakunta toteaa (26.6.2007) seuraavaa:

 

Kiinteistölautakunta kehotti 17.4.2007 kiinteistövirastoa selvittämään ns. kaupungintalokortteleiden toiminnallista kehittämistä yhtiö-mallin perusteella.

 

Kaupungintalokorttelit käsittää korttelissa K 32 (Dromedaari) sijaitsevan Uschakoffin talon (Jugendsali ym.), korttelin K 31 (Sarvikuono, mm.
Kise­leffin talo), korttelin K 30 (Leijona, mm. kaupungintalo) ja osan korttelissa K 4 (Elefantti, mm. kiinteistövirasto) sijaitsevista taloista.

 

Rakennuskannan kunto vaihtelee heikosta hyvään. Heikoimmassa tilassa ovat Elefantti-korttelin rakennukset. Sarvikuonokorttelissa Kiseleffin talo ja Sunnin talo ovat tyydyttävässä kunnossa. Muut rakennukset ovat pääosin hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa.

 

Kortteleiden yhteenlaskettu kaupungin hallussa oleva kokonaisala on noin 57 000 m2. Alustavan kiinteistöjen arvolaskelman perusteella rakennusten teknillinen nykyarvo on noin 100 miljoonaa euroa ja korjausvastuuta on kertynyt noin 70 miljoonaa euroa. Merkittävimmät peruskorjaustarpeet ovat Lampan talossa, Elefanttikorttelin taloissa ja Kiseleffin talossa. Rakennuksista ei ole vielä tehty tarkempia kuntokartoituksia, mutta peruskorjauksissa on kyse arviolta 40–50 miljoonan euron korjaustarpeista jossain vaiheessa. Lisäksi tilojen käyttötarkoituksen muutokset nostavat korjauskustannuksia huomattavastikin.

 

Kehittämisen tavoitteet

 

Kaupungintalokortteleiden kehittämisen tavoitteena on saada alue elävöitettyä. Tilojen käytettävyys kaupungin omien tarpeiden ja yksityisen liiketoiminnan vaatimusten osalta tulee varmistaa. Investointien tulee olla kannattavia ja rakennusten arvon säilyttäviä.

 


Hallintomallivaihtoehtoja

 

Kehittäminen tilakeskuksen hallinnassa

 

Perinteinen tapa kaupungin toimitilojen toteutuksessa on ollut toteutus suoraan kaupungin omistukseen. Suorassa omistuksessa investoinnin rahoitus tulee kaupungin talousarvion kautta ja tilojen vuokrauksessa noudatetaan kiinteistölautakunnan päättämiä menettelyjä.

 

Tilakeskuksen toiminta ja organisaatio on tehty lähinnä kaupungin omas­sa käytössä olevia tiloja varten, eikä sovellu hyvin yksityisen liiketoiminnan kehittämiseen.

 

Normaali kiinteistöyhtiö

 

Kiinteistöyhtiö-mallissa kaupunki siirtäisi alueen rakennukset apporttina, kaupalla tai niiden yhdistelmällä perustettavalle tai jo olemassa olevalle kiinteistöyhtiölle. Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan kaupungin suorassa omistuksessa olevien toimitilojen siirtämiseen kunnan omistamalle yhtiölle sovelletaan määräaikaista vapautusta varainsiirtoverosta (4 %). Tässä tapauksessa on kuitenkin epävarmaa voitaisiinko verovapaussäännöstä soveltaa. Yhtiö suunnitteluttaisi kohteet, ottaisi lainaa, rakennuttaisi kohteet ja vuokraisi edelleen käyttäjille. Mallissa myös kaupungin käytössä olevat tilat tulisivat yhtiön hallintaan ja yhtiö vuokraisi nämä tilat hallintokunnille. Normaalin kiinteistöyhtiön ongelma on verotuksessa. Yhtiön poistopohjan loppuessa yhtiö joutuu maksamaan tuloveroa valtiolle.

 

Mallin hyvänä puolena on, että kiinteistöjen omistus ja määräysvalta säilyy kaupungilla. Kaupungin talousarviovaroja ei sitoudu korjauksiin. Huonona puolena on verotus ja kaupungin omien tilojen korjauskustannusten siirtäminen tulevaisuudessa maksettaviksi lainakustannuksiksi.

 

Normaali yhtiö

 

Normaalissa osakeyhtiö-mallin mukaisessa yhtiössä olisi mahdollista, että yhtiö kehittäisi toimintaa ja vuokraisi kaupungin ulkopuoliseen käyttöön tulevat tilat tilakeskukselta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sen jälkeen yhtiö muuttaisi ja korjaisi ulosvuokrattavat tilat ja vuokraisi ne edelleen vuokralaisille. Yhtiö joutuisi hankkimaan lainoja ja koska yhtiöllä ei olisi asettaa kiinteistöjä lainojen vakuudeksi, yhtiön tulisi nähtävästi saada lainoille kaupungin takaus. Kaupungin omaan käyttöön jäävien tilojen korjaus ja rakennusten peruskunnon vaatimat korjaukset jäisivät tilakeskuksen vastuulle. Koska yhtiön tase olisi hyvin heikko ja poistopohja vähäinen, yhtiö joutuisi nähtävästi tilanteisiin, joissa se joutuisi mahdollisesti maksamaan tuloveroa valtiolle. Yhtiön tekemät korjauskulut parantaisivat kuitenkin yhtiön tasetta ja poistopohjaa. Verotuk­selliset ongelmat on mahdollista ainakin osittain hoitaa kaupungin perimän vuokran porrastuksella.

 

Mallin hyvänä puolena on yhtiön kevytrakenteisuus, rakennusten jääminen kaupungin suoraan omistukseen ja tilojen määräysvallan säilyminen kaupungilla. Huonona puolena on mahdollinen verotus, vakuuksien vähäisyys ja taloudellinen heikkous.

 

Keskinäinen kiinteistöyhtiö

 

Keskinäisessä kiinteistöyhtiössä rakennusten siirto yhtiölle, suunnittelu, rahoitus ja toteutus tapahtuisi samoin kuin normaalissa kiinteistöyhtiössä. Myös varainsiirtoverokohtelu olisi samanlainen. Ero normaaliin kiinteistöyhtiöön on siinä, että keskinäisessä kiinteistöyhtiössä osakkeiden haltija (tilakeskus) maksaa yhtiölle yhtiön kulujen mukaista vastiketta ja vuokraa tilat käyttäjille. Mahdolliset voitot tai tappiot siirtyvät suoraan tilakeskukselle. Koska kaupunki ei ole tuloverovelvollinen, mahdollisesta voitosta ei tulisi veroseuraamuksia.  Mallissa vuokraus tapahtuisi tilakeskuksen kautta ja olisi siinä mielessä samanlainen kuin suorassa omistuksessa olevat kohteet. Kaupungin käytössä olevat tilat olisi mah­dollista siirtää myös Koy Helsingin toimitilojen omistukseen.

 

Mallin hyvänä puolena on, että kiinteistöjen omistus ja määräysvalta säilyy kaupungilla. Kaupungin talousarviovaroja ei sitoudu korjauksiin. Huonona puolena on kaupungin omien tilojen korjauskustannusten siirtäminen tulevaisuudessa maksettaviksi lainakustannuksiksi ja keskinäisen kiinteistöyhtiön kankeus liiketilojen vuokrauksessa.

 

Kommandiittiyhtiö

 

Kommandiittiyhtiössä tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä, joista yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Mallissa kaupunki olisi vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies voisi olla nimellises­sä osuudella jokin kaupungin yhtiö. Verotuksellisista syistä johtuen tarvittaneen myös ulkopuolinen yhtiömies. Kommandiittiyhtiömallissa rakennukset siirrettäisiin yhtiön omistukseen tai vain vuokrattaisiin yhtiölle. Suunnittelu, rahoitus ja toteutus tapahtuisi samoin kuin kiinteistöyhtiömallissa. Myös varainsiirtoverokohtelu olisi samanlainen. Tilojen vuokraus tapahtuisi samoin kuin normaalissa kiinteistöyhtiössä eli yhtiö vuokraisi tilat.

 

Kaupungin omistaman kommandiittiyhtiön verotuskohtelu on osittain epäselvä ja se vaatisi verottajan ennakkolausunnon.

 

Perustettavaksi ehdotettava yhtiö

 

Kaupungintalokortteleiden elävöittäminen ja kehittäminen kaupungin omistuksessa on perusteltua tehdä yhtiömuotoisena. Suuren, noin 57 000 m2:n suuruisen kiinteistöomaisuuden siirtäminen kaupungilta apporttina perustettavalle yhtiölle olisi periaatteessa hyvin merkittävä päätös. Kiinteistöjen kehittäminen ei välttämättä vaadi kiinteistöjen omistuksen siirtoa yhtiölle ainakaan alkuvaiheessa. Hankkeen suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi voitaisiin perustaa kaupungin omistama kehittämisyhtiö ja vuokrata sille kortteleiden elävöittämisen kannalta tarpeelliset tilat pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Mikäli myöhemmin katsotaan tarpeelliseksi siirtää myös kiinteistöjen omistusta yhtiölle, yhtiö voidaan muuttaa kiinteistöyhtiöksi ja siirtää sille kiinteistöjen omistus esimerkiksi apporttina.

 

Kaupungin toimiessa kehitysyhtiön omistajana taloudellisesti edullisin ja kevytrakenteisin yhtiömuoto olisi normaali osakeyhtiö, jolle tilakeskus vuokraisi ulosvuokrattavat tilat yhtiön ulosvuokrattavien tilojen mukaises­sa aikataulussa.

 

Yhtiön osakepääoman tulisi olla alkuvaiheessa vähintään 1 miljoona euroa, niin että se pystyy tilaamaan tarvittavan kehittämistyön ja palkkaamaan hankkeen kehittämisen edellyttämät suunnittelijat.

 

Yhtiön toiminta                Hankkeen suunnittelu- ja kehittämisvaiheen aikana yhtiön perusrakenteen tulisi olla kevyt ja kehittämiseen liittyvät palvelut kannattaisi ostaa ulkoa. Helsingissä toimii jo joitakin kiinteistökehitykseen erikoistuneita yrityksiä. Yhtiö voisi kilpailuttaa ja tehdä sopimuksen jonkin kiinteistöjen kehittämisyrityksen kanssa. Yhtiön rakennuttamistoimintaan liittyvät palvelut yhtiö ostaisi joko kaupungin omalta organisaatiolta tai hankkisi ulkoa. Yhtiön toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelut voisi olla osa-aikai­sesti ostettu palvelu joltakin kaupungin yhtiöltä tai yksityiseltä yritykseltä. Yhtiön taloushallinto voisi myös olla ostettu palvelu. Jos yhtiölle siirretään rakennukset apporttina, yhtiö tilaa huoltopalvelut kilpailun perusteella. Mikäli yhtiö toimii vuokratiloissa, huoltopalvelujen hoitaminen sovitaan erikseen tilakeskuksen ja yhtiön välillä. Siivouspalvelut liittyisivät yleensä vuokrasopimuksiin.

 

Yhtiömuoto voisi olla kehitysvaiheessa kevytrakenteinen normaali osakeyhtiö. Tarvittaessa yhtiörakennetta voidaan muuttaa myöhemmin siten, että yhtiöstä muodostetaan keskinäinen kiinteistöyhtiö.

 

Yhtiön hallitus olisi päätöksenteon kannalta ratkaisevassa asemassa. Hallituksen tulisi ainakin kehittämis- ja rakentamisvaiheessa olla asiantuntijoista koostuva.

 

Kehittämisen periaatteet

 

Liiketaloudellisesti olisi perusteltua edetä keskustasta ulospäin ja alem­mista kerroksista ylöspäin. Kaupungin kannalta olisi hyvä jos Kluuvikadun ja Unioninkadun välinen alue saataisiin nopeasti elävöitettyä. Kaupungin tiloissa eteneminen olisi kannattavaa tehdä Unioninkadulta Katariinankadulle päin. Elävöittämisen ja liiketoiminnan kannalta olisi hyvä saada kortteleiden läpi yleiseen käyttöön jalankulkuakseli, mielellään Kluuvikadulta Helenankadulle saakka, mutta ainakin Unioninkadulta Ka­tariinankadulle. Kaduntaso- ja kellarikerrosten elävöittäminen antaisi ylempien kerrosten jalostamiselle paremmat edellytykset. Elävöittämisen kannalta katutason kerrosten merkitys on ensiarvoisen tärkeä. Ylem­pien kerrosten käytössä kannattaa ottaa huomioon kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset kokonaisintressit.

 

Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää olisi löytää yhtenäinen liike­idea ja brändi, jonka puitteissa toimintaa kehitetään yhdessä liiketalouden kehittämiskonsultin, arkkitehtien, kaavoittajan, museoviranomaisten ja tulevien käyttäjien kesken. Samalla tulisi ottaa huomioon myös kaupungintalokorttelin ympäristön kehittämistoiminta.

 

Lautakunta esittää, että kaupungintalokortteleiden kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten kaupunki perustaisi Helsingin Leijona Oy ‑nimisen yhtiön.

 

Kaj toteaa, että kiinteistölautakunnan esitykseen pohjautuva päätösesitys on valmisteltu yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen ja kiinteistöviraston kanssa. Kj on aiemmin erikseen asettanut työryhmän sel­vittämään kaupungin omien toimintojen sijoittelua ja järjestämistä keskustakorttelien alueella, jotta rakennusten avaaminen kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön on yhteensovitettavissa aikataulullisesti kehitysyhtiön tilojenkäyttölinjausten kanssa.


 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                     perustaa kaupungintalokortteleiden kehittämistä, elävöittä­mistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten Helsingin Leijona Oy – Helsingfors Lejon Ab -nimisen yhtiön,

 

-                     hyväksyä yhtiölle esityslistan tämän asian liitteenä olevan luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen ja perustamissopi­muksen,

 

-                     merkitä yhtiön koko osakekannan ja myöntää vuoden 2007 talousarvion tililtä 8 22 19 arvopaperit 1 miljoona euroa, hallintokeskuksen oikeuspalveluille osakepääoman maksamista varten,

 

-                     nimetä yhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi kehittämispäällikkö Harri Kauppisen ja jäseniksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin, talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin,  apulaiskaupunginsihteeri Riitta Venesmaan sekä

 

                     

                     

                     

 

-                     nimetä yhtiön tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeä­mänä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Tiina Lind.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistölautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Yhtiöjärjestysluonnos 15.8.2007

 

Liite 2

Perustamissopimusluonnos 15.8.2007

 

 

 

 


5

3.9.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PXXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1544

 

XXXX XXXX pyytää (13.3.2007) poikkeamislupaa 40. kaupunginosan (Suutarila, Töyrynummi) korttelin nro 40180 tontille nro 21 (osoite Yläkaskentie 29) asuinrakennuksen laajentamiseksi niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Hakija hakee lupaa saada muuttaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välinen katettu tila sisätiloiksi.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennusfysikaalisesti tila tarvitsee sääsuojauksen, avotila kuluttaa runsaasti energiaa ja ulkoseinän vaipan alat ovat suuria. Hakijan mukaan myös pesutiloihin siirtyminen avotilan kautta häiritsee asukkaita ja naapureita.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (11.6.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 27.11.2002 vahvistettu asemakaava nro 11074. Asemakaavan mukaan tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tonttitehokkuusluku e = 0,25 ja enimmäiskerrosluku kaksi. Kerrosalasta saadaan enintään 60 % sijoittaa yhteen kerrokseen. Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 4 m, ellei rakennusrajoin toisin määrätä. Kerrosalan lisäksi saa rakentaa erillisiä talous- ja autosuojatiloja enintään 25 m2 / asunto, kuitenkin enintään 20 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta sekä kylmää kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta. Asuinrakennuksesta erillään olevan autosuojan ja talousrakennuksen, jonka koko on enintään 40 m2, saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. Talousrakennukseen saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia asuintiloja. Asemakaava sisäl­tää myös varsin yksityiskohtaisia määräyksiä mm. rakennusten enimmäismitoista, julkisivumateriaaleista ja kattomuodosta.

 

Tontti 40180/21 on laajuudeltaan 519 m2, joten sen kerrosala on 129,7 m2.

 

Nyt tontilla on kaksikerroksinen paritalo, jonka kerrosala on 132,3 m2. Ulkoseinän paksuuden 250 mm ylittävä osa saadaan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella rakentaa rakennusoikeuden lisäksi, joten asuinrakennuksen kerrosala on lain mukainen. Lisäksi tontille on raken­nettu 25,9 m2 saunaosastoja, jotka tässä on laskettu talousrakennustilaksi, ja 12,9 m2 viherhuoneita. Tilat ovat asemakaavan mukaisia tiloja. Tontille on vielä rakennettu 6,4 m2 varastotilaa. Lähiympäristön tonteilla on suhteellisen yhtenäistä jälleenrakennuskauden rakennuskantaa.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välinen katettu tila sisätiloiksi.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että rakennusoikeus tontilla ylittyy. Rakennusoikeus on jo ylitetty tontilla 6,4 m2 varastotilojen rakentamisella, mikä on 4,9 % rakennusoikeudesta. Rakennusoikeuden uusi ylitys, jota poikkeamishakemus nyt koskee, on 11,1 m2 eli 8,6 % rakennusoikeudesta. Varastotilojen ja hakemuksen mukaisen laajennuksen muodostama rakennusoikeuden kokonaisylitys tontilla olisi siis 13,5 % eli poikkeamista ei voida pitää vähäisenä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä nro 104 (18.4.2007). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Kaikkien kuuden naapuritontin omistajat vastustavat asemakaavasta poikkeamista. Sen lisäksi 11 muuta Yläkaskenkujan asukasta on allekirjoittanut muistutuskirjeen, jossa he ilmoittavat yhtyvänsä hakijan kiinteistön lähinaapureiden allekirjoittamaan muistutukseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Yläkaskentien, Yläkaskenkujan ja Uudisraivaajantien alueella on yhtenäinen tonttitehokkuus e = 0,25 koko kaava-alueella. Alueen asemakaavassa nro 11074 on otettu huomioon sen varsin yhtenäinen jälleenrakennuskauden rakennuskanta, joka on suojeltu asemakaavamääräyksin ja johon sopeutuvaksi myös alueelle sallittu täydennysrakentaminen on ohjeistettu mm. rakennuksen kokoa, muotoa ja materiaaleja koskevin määräyksin.

 

Rakennusoikeus tontilla 40180/21 on jo ylitetty varastotilojen rakentamisella, kun rakennusluvassa on myönnetty lupa 6,4 m2 varastotilan rakentamiselle. Tämän 4,9 % ylityksen hyväksyessään rakennuslautakunta on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa, joka sillä on vähäisissä, enintään 5 %, poikkeamissa.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan asuinalueilla, joilla on yhtenäinen tonttitehokkuus, ei ole mahdollisuutta puoltaa vähäistä suurempaa poikkeamista tontille sallitusta rakennusoikeudesta muuten, kuin erityisen perustellusta syystä. Riittävä syy voisi olla mm. rakennus­suojelu, jolloin esim. arvokkaan rakennuksen säilyttäminen tontilla ase­makaavan vastaisesti saattaisi olla mahdollista, tai erityisen voimakas liikennemelu. Normaalilla omakotitontilla, jolle on suunniteltu uudisrakennus, ei tällaista perustetta ole ja poikkeamisen puoltaminen veisi pohjan koko alueen yhtenäiseen tonttitehokkuuteen perustuvalta tontinomistajien tasapuoliselta kohtelulta. Yläkaskentien alueella on uudisrakentamisen mittakaava pyritty kaavamääräyksin pitämään vanhan ympäristön mukaisena. Rakennusten kokoa kasvattavat rakennusoikeuden ylitykset olisivat tälle pyrkimykselle vastakkaisia. Näin ollen haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavan toteutukselle ja vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

 

Poikkeamisen myöntämiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää erityistä syytä.

 

Ympäristön tontinomistajat vastustavat hanketta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei puolla hakemusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 7.6.2007 merkinnyt tiedoksi edellä olevan lausunnon.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakijalle varataan hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa tästä lausunnosta kaupunginhallitukselle 6.7.2007 mennessä.

 

Kaj toteaa, että XXXX XXXX on toimittanut vastineensa hallintokeskukseen 13.6.2007 ja vastineen täydennyksen 30.8.2007. XXXX katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on siltä osin virheellinen, kun siinä lausutaan, että poikkeamisen myöntämiseksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain esittämää erityistä syytä. XXXX on hakemuksessaan esittänyt erityiseksi syyksi rakennuksen suojaamisen säävaikutuksilta, käyttäjän ja naapureiden esteettiset syyt ja energiataloudelliset syyt.

 

XXXX toteaa, että MRL 171 § edellyttää poikkeamiselta, riippumatta rakennusoikeuden esittämistavasta, erityisiä syitä. XXXX:n mukaan kaupunkisuunnitteluvirasto kuitenkin katsoo, että kaavoitusratkaisusta riippuen poikkeamiselle edellytetään erityistä syytä tai vielä tätäkin painavampaa, erityisen perusteltua syytä. XXXX katsoo, että kaupunkisuunnitteluviraston näkemys on lain vastainen.

 

XXXX katsoo lisäksi, että kaupunkisuunnitteluviraston esitys käytetystä kerrosalasta naapureiden kuulemisen yhteydessä oli hyvin tarkoitushakuinen. Kerrosalaa ei ole ylitetty alkuperäisessä rakennusluvassa kuin kylmien ulkovarastoiden osalta 4,9 %. Tämän ylityksen on vahvistanut rakennuslautakunta. Nyt kyseessä olevan poikkeamisen yhteydessä kaavoitusvirasto laski kaikki poikkeamisen ja aiemmat hyväksytyt neliöt yhteen. Naapureiden kuulemisessa oli todettu haettavan suurta rakennusoikeuden ylitystä 13,5 %, vaikka poikkeamishakemuksen kohteena oleva ylitys on 8,4 %.

 

XXXX toteaa lopuksi, että rakennuskohteessa yritettiin 28.5.2007 pitää lopputarkastus. Rakennusvalvonnan tarkastaja oli erittäin huolestunut rakenteiden suojaamisesta säävaikutuksilta. Arvion mukaan ongelma poistuisi, jos aukkoon saisi oven. Samaan asiaan oli kiinnitetty huomiota jo käyttöönottotarkastuksessa.

 

Kaj viittaa kaupunkisuunnitteluviraston 11.6.2007 asiassa lausumaan ja toteaa, että vastineissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat asian ratkaisuun. Vastineet ovat tämän asian liitteenä 3.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökes­kukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä XXXX XXXX:lle haettuun toimenpiteeseen 40. kaupunginosan korttelissa nro 40180 sijaitsevalle tontille nro 21.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirros

 

Liite 3

XXXX XXXX:n vastine

 

 

 

 


6

3.9.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOSTA KOSKEVAKSI HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

 

Khs 2007-1657

 

Ympäristöministeriö pyytää (26.6.2007) Helsingin kaupungin lausuntoa ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutosta koskevaksi hallituksen esitykseksi 31.8.2007 mennessä. Lausunnolle on saatu lisäaikaa 5.9.2007 saakka.

 

./.                   Ympäristöministeriön lausuntopyyntö ja muutosehdotus ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Asiasta on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastolta, rakennusvirastolta, kiinteistövirastolta, rakennusvalvontavirastolta, hallintokeskuksen oikeuspalveluilta sekä kaupunginmuseolta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (15.8.2007) seuraavaa:

 

Kaupunkisuunnitteluviraston tehtäväalueeseen kuuluvat ehdotukset poikkeamisvallan täsmentämisestä (171 § 2 mom. 2 kohta), alueellisesta poikkeamisesta (171 § uusi 5 mom. ja 172 § uusi 3 mom.) ja purkamisluvan ja rakennusluvan välisen suhteen selkeyttämisestä (135 § uusi 3 mom. ja 192 § uusi 3 mom.).

 

Poikkeamisvallan täsmentäminen rakennusoikeuden ylitystapauksissa

 

Poikkeamisvallan täsmentäminen ehdotetulla tavalla niin, että rakennusoikeuden ylitys tarkoittaa tonttikohtaista rakennusoikeutta eikä tontin rakennusoikeuden jakautumaa, on tarpeellista ja selventää säännös­tä oikealla tavalla.

 

Alueellisen poikkeamisen mahdollistaminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotettu lisäys, joka tekee mahdolliseksi alueellisen poikkeamispäätöksen käytön ennen kaikkea ullakkorakentamisessa, on erittäin tarpeellinen. Rakennuslain aikana aloitettu, ullakkorakentamista koskeva alueellinen poikkeamismenettely Helsingin kantakaupungissa on jatkunut myös maankäyttö- ja rakennuslain aikana, vaikka lakiin ei sisältynyt sitä koskevaa säännöstä. Nyt esitetty lainmuutos selkeyttää tilannetta.

 

Helsingissä on myönnetty lisäksi alueellinen poikkeamispäätös asemakaavoittamattomalle Suomenlinnan alueelle vanhojen rakennusten peruskorjaamista ja uutta käyttöä varten. Tämä menettelytapa on ollut tar­koituksenmukainen ja saattaisi olla tarpeen muissakin vastaavantyyppisissä tilanteissa. Tulisi harkita, onko esityksen rajaus pelkästään asuin­rakennuksiin ja asemakaavoitetulle alueelle liian suppea.

 

Lakiin tulisi tässä yhteydessä tehdä myös sellainen alueellista poikkea­mista koskeva lisäys, joka mahdollistaisi olemassa olevien omakotitonttien rakennusoikeuden nostamisen. Helsingissä ja ehkä myös muissa isommissa kaupungeissa tehdään runsaasti resursseja sitovaa asemakaavan muutostyötä, jolla nostetaan omakotitonttien tonttitehokkuutta esimerkiksi luvusta 0,20 lukuun 0,25. Näillä muutoksilla tähdätään pientalorakentamisen edistämiseen ja asumisväljyyden parantamiseen nykyisiä tarpeita vastaavaksi. Olisi erittäin tarpeellista, että omakotialueilla olisi tällaisissa tilanteissa mahdollista käyttää raskaan asemakaavan muutostyön asemesta alueellista poikkeamispäätöstä. Menettely, jossa aluetta tarkasteltaisiin laajemmin ja poikkeamispäätökseen sisällytettäisiin tarpeelliset rakentamista koskevat ehdot, johtaisi parempaan lopputulokseen kuin yksittäisten tonttien postimerkkikaavoitus.

 

Purkamisluvan ja rakennusluvan välisen suhteen selkeyttäminen

 

Rakennetun ympäristön vaalimisen kannalta ehdotettu muutos on perusteltu.

 

Eräissä yksittäistapauksissa, erityisesti silloin, kun asemakaava on vasta äskettäin saanut lainvoiman, saattaa tulla tarpeetonta rakentamisen viivästymistä kun jo kaavavaiheessa riitautettu ja ratkaistu purkamiskysymys tulee uudelleen laajan muutoksenhaun piiriin.

 

Rakennusvirasto toteaa (13.8.2007) seuraavaa:

 

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesityksessä pyritään parantamaan lain toimivuutta ja selkeyttämään lupaedellytyksiä purkamisen osalta. Rakennusviraston toimialaan muutokset eivät liity lukuun ottamatta kansallisten kaupunkipuistoa koskevien säännösten kehittämistä.

 

Helsingin yleiskaavaan merkitylle, Helsinki-puistona kehitettävälle alueelle on mahdollista tulevaisuudessa ympäristöministeriön päätöksellä perustaa kaupunkipuisto. Nyt vireillä olevat muutokset eivät kuitenkaan muuta rakennusviraston tehtäväkenttää lisäämällä suunnittelu- ja hoito­vastuita. Kaupunkipuistoja koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi vain siten, että laissa mahdollistetaan yksityisen maan sisällyttäminen alueeseen ilman omistajan suostumusta, jos alueelle ei anneta sitovia määräyksiä, ja että puiston perustamisedellytyksiin esitetään lisättäväksi luonnon monimuotoisuuden näkökulma.

 

Kiinteistövirasto toteaa (24.8.2007) MRL:n muutosehdotuksen johdos­ta seuraavaa:

 

Maaseudun kylien rakentamisen ohjaus (44 §)

 

Maaseudun kylien rakentamisen ohjausta koskevalla säännöstöllä ei Helsingin nykyisellä hallinnollisella alueella ole merkitystä. Koska Helsingin kaupungilla kuitenkin on runsaasti maaomaisuutta hallinnollisten rajojensa ulkopuolella, säännöstö voi sen käytön suhteen osoittautua relevantiksi.

 

Kiinteistövirasto pitää myönteisenä yleiskaavan käyttömahdollisuutta rakennusluvan perusteena väljennetään. Ehdotettua 10 vuoden määräaikaisuutta on kuitenkin pidettävä varsin lyhyenä verrattuna kaava­instrumentin jäykkyyteen.

 

Purkamisluvan ja rakennusluvan suhdetta koskevat ehdotukset (135, 136 ja 192 §)

 

Ehdotus tuottaisi toteutuessaan uuden lupaprosessin laajoine valitus-mahdollisuuksineen entisten rinnalle. Tätä ei voi pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon, että kysymykset rakennusten säilyttämisestä jo kertaalleen on ratkaistu kaavoitusprosessissa, jossa osallisilla on ollut mah­dollisuus vaikuttaa.

 

Muutoksella rakentamistoimintaan lisättäisiinkin uusi epävarmuuselementti, joka vaikeuttaisi entisestään uudisrakentamisen aikataulutusta. Erityisesti tällä olisi merkitystä Helsingin kaltaisella vanhastaan tiiviisti rakennetulla alueella, jossa muutettujen asemakaavojen toteuttaminen varsin usein edellyttää vanhojen rakennusten purkamista.

 

Asemakaavojen ajanmukaisuushan tulee jo nykyisen MRL 60 §:n nojalla rakennuslupaprosessissa tarkistettavaksi sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta. Tällöin myös kysymykset uusista suojelutarpeista nousevat tarvittaessa esiin.

 

Poikkeamisvalta (171, 172 ja 174 §)

 

Ehdotuksessa pyritään täsmentämään kunnan valtaa myöntää poikkeuksia silloin, kun pitäydytään tontin (rakennuspaikan?) kokonaisrakennusoikeuden puitteissa. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa halutaan esimerkiksi teollisuuskäyttöön osoitetulla tontilla poiketa sen toimisto-osuutta rajoittavasta määräyksestä. Tämä on yksittäistapauksissa perusteltua, joskin tämänsisältöiset poikkeamiset voivat johtaa pulmiin esimerkiksi autopaikkavaatimusten osalta ja edellyttävät siksi usein asemakaavamuutosta, vaikka kokonaisrakennusoikeus alueella ei lisääntyisikään.

 

Määräaikaisen alueellisen poikkeamispäätöksen nojalla on Helsingissä rakennettu mm. Kyläsaaren pienteollisuusalue, jolloin on voitu määrä-aikaisesti alueen käytön kehittymistä odotettaessa ottaa alue hyödylliseen käyttöön. Nyt esitettävät alueellista poikkeamista koskevat säännökset eivät tätä mahdollistaisi, mitä on pidettävä puutteena. Samoin olisi alueellisen poikkeamispäätöksen voimassaoloajan ylärajaa perusteltua pidentää esitetystä 5 vuodesta.

 

Muut muutosehdotukset (68, 69 ja 70 §, 83 ja 91 g §, 145 §, 205 a §)

 

Muiden yllä lueteltujen muutosehdotusten osalta ei ole huomauttamista.

 

Rakennusvalvontavirasto lausuu (15.8.2007) ehdotuksesta seuraavaa.

 

44 § Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena

 

Virastolla ei ole muuta huomautettavaa kuin että ehdotettu 10 vuoden voimassaoloa koskeva enimmäisaika on turhan lyhyt.

 

68 § Kansallinen kaupunkipuisto

 

Ei huomautettavaa.

 

69 § Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

 

Ei huomautettavaa.

 

70 § Puistoa koskevat määräykset

 

Ei huomautettavaa.

 

83 § Yleinen alue, katualue ja liikennealue

 

Ei huomautettavaa.

 

91 g § Kehittämiskorvauksen määrääminen ja kehittämiskorvaukselle suoritettava korko

 

Ei huomautettavaa.

 

135 § Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella

 

Ehdotus johtaa toteutuessaan kahdenkertaiseen lupaprosessiin. Tiheästi rakennetuilla kaupunkialueilla on normaalia, että uuden, tulevan rakennuksen tieltä joudutaan purkamaan joko kokonaan tai ainakin osittain vanhaa rakennuskantaa. Toisaalta saattaa esiintyä myös tilanteita, joissa rakennusluvan yhteydessä halutaan purkaa vanha rakennus, joka ei jää uuden rakennuksen alle edes osittainkaan.

 

Jos ehdotettu säännösmuutos toteutuu, tulee se pitkittämään ja hankaloittamaan uusienkin ja kiistatta ajantasaisten asemakaavojen toteutta­mista. Ehdotus on vastakkainen muun muassa niille, 1.3.2007 voimaan tulleille säännösmuutoksille (1441/2006), joilla on tähdätty kaavaproses­sin joustavoittamiseen sekä muutoksenhausta aiheutuvien viiveiden vähentämiseen.

 

Purkamiskysymyksen irrottaminen erilliseen, rakennusluvasta irralliseen ja itsenäisen purkamisluvan mukaiseen harkintaan, johon liittyy laaja, jokaiseen kuntalaiseen ulottuva valitusoikeus, merkitsisi usein, ettei rakentamisen aikataulua pystytä ennakoimaan. Jos purkamiskysymyksestä valitetaan, estyy uudenkin rakennuksen rakentaminen arvaamattomaksi ajaksi.

 

Oikeampaa on, että kysymys olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisestä ja suojelemisesta ratkaistaan, kuten tähänkin saakka, maankäytön suunnittelun yhteydessä. Kuntalaisilla ja heitä edustavilla luotta­mushenkilöillä on normaalit vaikuttamisen mahdollisuudet tehdä esityksiä kaavojen muuttamiseksi.

 

Korkeintaan voisi ajatella, että iäkkäiden asemakaavojen kohdalla esitetyn kaltaista muutosta harkittaisiin. Määräaikana voisi olla sama 13 vuotta, joka koskee asemakaavan ajanmukaisuuden erityistä arviointia.

 

Virasto huomauttaa myös siitä, että esityksen mahdollisesti toteutuessa joudutaan harkitsemaan myös asetuksen muuttamista (esim. MRA 69 §).

 


136 § Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella

 

Kuten edellisen (135 §) kohdalla.

 

145 § Lupa- ja valvontamaksu verrattuna 205 a §

 

Kuntien rakennusvalvonnassa on jo nykyistä lakia tulkittu niin, että mak­sut ovat perittävissä ulosottotoimin ilman eri päätöstä. Oikeusministeriöllä on ollut asiasta eri käsitys kuin ympäristöministeriöllä. Ehdotettu muutos poistanee tulkintaepäselvyydet.

 

171 § Poikkeamisvalta

 

Onko ”tonttikohtainen” oikea termi? Pitäisikö puhua ”rakennuspaikkakohtaisesta”?

 

Tulkintaristiriitoja on ollut 171 §:n 2 momentin 3) kohdan osalta. Kohdan mukaan kunnalla ei ole poikkeamistoimivaltaa rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä. Onko vähäinenkään poikkeaminen mahdollista? Jos asemakaavamääräys kieltää turmelemasta, niin olisiko ylipäätänsä ajateltavissa, että valtiokaan voisi myöntää sellaisen poikkeuksen, joka johtaa turmeltumiseen?

 

Virasto esittää, että samalla kun 2) kohtaa selvennetään, niin otetaan tarkasteltavaksi myös 3) kohdan täsmentäminen.

 

Alueellisia poikkeamispäätöksiä on Helsingille myönnetty muun muassa ullakkorakentamiseen ja Suomenlinnaan. Ehdotettu muutos tiukentaisi tilannetta. Esimerkiksi Suomenlinna putoaisi pois, koskei siellä ole asemakaavaa. Samoin estyisi mahdollisuus myöntää alueellinen poikkeamispäätös nostaa rakentamistehokkuutta ullakkorakentamisen tapaan vaikkapa vanhoilla pientaloalueilla.

 

Virasto esittää, että alueellisen poikkeamisen säännös kirjoitetaan väljästi ilman ehdotetunlaisia tiukkoja reunaehtoja.

 

172 § Poikkeamisen edellytykset

 

Kuten edellisen (171 §) kohdalla. Tosin on todettava, että ehdotettu 172 §:n uusi 3 momentti on kirjoitettu väljemmin kuin 171 §:n ehdotettu uusi 5 momentti. Väljentämisen varaa kuitenkin edelleen on, jotta esimerkiksi säännös mahdollistaisi rakentamistehokkuuden harkittua nostoa vanhoilla omakotialueilla alueellisen poikkeamispäätöksen kautta.

 

174 § Poikkeamispäätös ja siitä ilmoittaminen

 

Onko tarkoitettu, että määräaika lasketaan päätöksen lainvoimaiseksi tulosta? Säännös kaipaisi tältä osin selvennyksen MRL 143 §:n tapaan.

 

192 § Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

 

Virasto vastustaa ehdotettua valitusoikeuden laajennusta. Vrt edellä 135 §:n kohdalla lausuttua. Virasto ei ymmärrä, miksi purkaminen osana rakennuslupaa halutaan muuttaa luonteeltaan itsenäisen purkamisen kaltaiseksi. Esimerkiksi Musiikkitalon kohdalla sisälsi ensimmäisen vaiheen rakennuslupa vanhojen makasiinirakennusten purkamista. Jos ehdotetut säännökset olisivat olleet voimassa, olisi rakennusluvan myön­täminen edellyttänyt rakennussuojelullista harkintaa. Kuitenkin tämä harkinta oli tehty sekä kaavavalitusprosessin osana että erillisen rakennussuojeluprosessin osana jo kaksi kertaa korkeinta hallinto-oikeut­ta myöten.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut viittaa (20.8.2007) rakennusvalvontaviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston asiassa antamiin lausuntoihin ja toteaa, että sillä ei ole lisättävää lausuntoihin.

 

Kaupunginmuseo on tutustunut ehdotukseen maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskevaksi hallituksen esitykseksi. Kaupunginmuseo esittää (22.8.2007) pyydettynä seuraavaa.

 

Keskeisin muutos ehdotuksessa on kaupunginmuseon näkökulmasta purkamisen lupaedellytysten selkeyttäminen. Lain muutos tekisi rakennusluvan yhteydessä haettavan purkamisen yhdenvertaiseksi purkamis­lupamenettelyn kanssa. Lain muutos turvaisi entistä paremmin sen, ettei kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa hävitetä ja edes­auttaisi rakennettuun kulttuuriympäristöön sisältyvien arvojen säilymistä. Helsingissä kaupunginmuseo näkee ongelmana rakennussuojelun näkökulmasta vanhentuneet asemakaavat esimerkiksi kantakaupungissa. Kortteleiden sisäosien piharakennuksia ja toisen maailmansodan jälkeistä rakennuskantaa ei pääosin ole kaavoissa varustettu suojelumerkinnöin. Lisäksi kantakaupungin rakennusinventointeihin sisältyvät pääosin vain ennen vuotta 1940 rakennetut talot. Rakennuslupia myön­netään näihin kaavoihin perustuen, mikä saattaa johtaa arvokkaiden rakennusten tai rakennuksen osien purkamiseen. Vanhentuneiden asemakaavojen alueella lainmuutos selkeyttäisi tilannetta ja turvaisi rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymisen. Kaupunginmuseo pitää lain § 135, 136 ja 192 muutosta tarpeellisena ja ehdotusta hyvänä.

 

Muutosehdotuksessa helpotetaan maaseudun kylien asuinrakentamista käyttämällä yleiskaavaa rakentamisen ohjaamiseen. Helsingin kaupunginmuseo / Keski-Uudenmaan maakuntamuseo katsoo, että lain muutos edellyttää nykyistä selvemmin kulttuuriympäristöjen selvitysten tekemistä ja niiden vaalimisen ja säilyttämisen sisällyttämistä yleiskaavoihin. Kaupunginmuseo pitää siirtymäsäännöstä tarpeellisena.

 

Kaupunginmuseolla ei ole maankäyttö ja rakennuslain muutosehdotuksesta muuta huomautettavaa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa ympäristöministeriölle ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskevaksi hallituksen esityksek­si seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Ehdotetulla maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksellä on tarkoitus selkeyttää useita sellaisia säännöksiä, joiden tulkinnasta on tähän men­nessä aiheutunut tulkintaongelmia. Tällainen on mm. poikkeamistoimivalta asemakaavassa määritellystä rakennusoikeudesta. Helsingin kau­punginhallitus esittää muutosehdotuksen johdosta kohdittain seuraavaa:

 

44 § Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena

 

Muutosehdotuksessa helpotetaan maaseudun kylien asuinrakentamista käyttämällä yleiskaavaa rakentamisen ohjaamiseen. Helsingillä ei omalla alueellaan juuri ole tällaisia alueita, mutta kaupungilla on maanomistuksia muissa kunnissa, joita säännös saattaisi koskea.

 

Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta on tärkeää, että tällaisten yleiskaavojen osalta edellytetään nykyistä selvemmin kulttuuriympäristöjen selvitysten tekemistä ja niiden vaalimisen ja säilyttämisen sisällyttämistä yleiskaavoihin.

 

Kaupunginhallitus pitää ehdotusta perusteltuna katsoen kuitenkin, että ehdotettu 10 vuoden voimassaoloa koskeva enimmäisaika on melko lyhyt ottaen huomioon itse yleiskaavaprosessin pitkän keston. Ehdotettu siirtymäsäännös on tarpeellinen.

 

68 § - 70 § Kansallinen kaupunkipuisto

 

Kaupunginhallituksella ei ole ehdotuksiin huomautettavaa.

 


83 § Yleinen alue, katualue ja liikennealue

 

Kaupunginhallituksella ei ole ehdotuksiin huomautettavaa.

 

91 g § Kehittämiskorvauksen määrääminen ja kehittämiskorvaukselle suoritettava korko

 

Kaupunginhallituksella ei ole ehdotuksiin huomautettavaa.

 

135 § Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella

 

Lainmuutos tekisi rakennusluvan yhteydessä haettavan purkamisen yhdenvertaiseksi purkamislupamenettelyn kanssa. Helsingissä on edelleen, esimerkiksi kantakaupungissa jonkin verran rakennussuojelun näkökulmasta vanhentuneita asemakaavoja. Kortteleiden sisäosien piharakennuksia ja toisen maailmansodan jälkeistä rakennuskantaa ei pääosin ole kaavoissa varustettu suojelumerkinnöin. Lisäksi kantakaupungin rakennusinventointeihin sisältyvät pääosin vain ennen vuotta 1940 rakennetut talot. Jos rakennuslupia myönnetään näihin kaavoihin perustuen, se saattaa johtaa arvokkaiden rakennusten tai rakennuksen osien purkamiseen. Vanhentuneiden asemakaavojen alueella lainmuutos selkeyttäisi tilannetta ja turvaisi paremmin rakennetun kulttuuriympä­ristön arvojen säilymisen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää velvoitteen vanhentuneiden asemakaavojen arvioinnille, mutta se tulee siirtymäsäännöksen mukaisesti voimaan vasta vuonna 2013. Ellei arviointia kunnissa tehdä kattavasti jo ennen tuota määräaikaa, saattaa arvokasta rakennuskantaa tuhoutua ilman ehdotettua säännösmuutosta.

 

Muutosehdotus on kuitenkin liioiteltu niissä tapauksissa, joissa asemakaava on vasta äskettäin saanut lainvoiman. Tällöin saattaa tulla tarpeetonta rakentamisen viivästymistä, kun jo kaavavaiheessa riitautettu ja ratkaistu purkamiskysymys tulee uudelleen laajan muutoksenhaun piiriin. Pahimmillaan ehdotus johtaakin kahdenkertaiseen lupaprosessiin ja pitkittää ajantasaistenkin asemakaavojen toteuttamista. Näissä tapauksissa ehdotus on vastakkainen muun muassa niille, 1.3.2007 voimaan tulleille säännösmuutoksille (1441/2006), joilla on tähdätty kaavaprosessin joustavoittamiseen sekä muutoksenhausta aiheutuvien viiveiden vähentämiseen.

 

Purkamiskysymyksen irrottaminen erilliseen, rakennusluvasta irralliseen ja itsenäisen purkamisluvan mukaiseen harkintaan, johon liittyy laaja, jokaiseen kuntalaiseen ulottuva valitusoikeus, merkitsisi usein, ettei rakentamisen aikataulua pystytä ennakoimaan. Jos purkamiskysymyksestä valitetaan, estyy uudenkin rakennuksen rakentaminen arvaamattomaksi ajaksi.

 

Oikeampaa on, että kysymys olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisestä ja suojelemisesta ratkaistaan, kuten tähänkin saakka, maankäytön suunnittelun yhteydessä. Kuntalaisilla ja heitä edustavilla luottamushenkilöillä on normaalit vaikuttamisen mahdollisuudet tehdä esityksiä kaavojen muuttamiseksi.

 

Saattaisikin olla perusteltua, että muutokset kohdistettaisiin vain iäkkäisiin asemakaavoihin, jolloin määräaikana voisi olla sama 13 vuotta, joka koskee asemakaavan ajanmukaisuuden erityistä arviointia. Mikäli muutos toteutetaan, joudutaan harkitsemaan myös asetuksen muuttamista (esim. MRA 69 §).

 

136 § Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella

 

Kuten edellisen (135 §) kohdalla.

 

145 § Lupa- ja valvontamaksu verrattuna 205 a §

 

Kuntien rakennusvalvonnassa on jo nykyistä lakia tulkittu niin, että mak­sut ovat perittävissä ulosottotoimin ilman eri päätöstä. Oikeusministeriöllä on ollut asiasta eri käsitys kuin ympäristöministeriöllä. Ehdotettu muutos poistanee tulkintaepäselvyydet.

 

171 § Poikkeamisvalta

 

Kaupunginhallitus kannattaa poikkeamisvallan täsmentämistä ehdotetulla tavalla niin, että rakennusoikeuden ylitys tarkoittaa tonttikohtaista rakennusoikeutta eikä tontin rakennusoikeuden jakautumaa. Muutos selventää säännöstä oikealla tavalla. Herää kuitenkin kysymys pitäisikö puhua rakennuspaikka- eikä vain tonttikohtaisesta ylityksestä.

 

Tulkintaristiriitoja on esiintynyt kuitenkin myös 171 §:n 2 momentin 3) kohdan osalta, joka ei ole mukana muutosehdotuksessa. Sen mukaan kunnalla ei ole poikkeamistoimivaltaa rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä. Kysymys toimivallasta sivuaa osin myös luvan myöntämisedellytyksiä, sillä oletettavaa on, että kun asemakaavamääräys kieltää turmelemasta, niin tuskin valtiokaan voisi myöntää sellaista poikkeusta, joka johtaa turmeltumiseen. Toisaalta, vaikka kaavassa olisi suojelumääräys, mutta on selvää, ettei poikkeamisella ole siihen vaikutusta, on turhaa siirtää asiaa valtion ratkaistavaksi. Lakia tulisi selkeyttää myös tältä osin ja samalla myös täsmentää, onko nykyisen säännöksen voimassa ollessa vähäinenkään poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä mahdollista.

 

Alueelliset poikkeamispäätökset

 

Määräaikaisen alueellisen poikkeamispäätöksen nojalla on Helsingissä rakennettu mm. Kyläsaaren pienteollisuusalue, jolloin on voitu määrä-aikaisesti alueen käytön kehittymistä odotettaessa ottaa alue hyödylliseen käyttöön. Nyt esitettävät alueellista poikkeamista koskevat säännökset eivät tätä mahdollistaisi, mitä on pidettävä puutteena.

 

Alueellisia poikkeamispäätöksiä on Helsingille myönnetty muun muassa ullakkorakentamiseen ja Suomenlinnaan. Ehdotettu muutos tiukentaisi tilannetta. Esimerkiksi Suomenlinna putoaisi pois, koskei siellä ole asemakaavaa. Samoin estyisi mahdollisuus myöntää alueellinen poikkeamispäätös nostaa rakentamistehokkuutta ullakkorakentamisen tapaan vaikkapa vanhoilla pientaloalueilla.

 

Kaupunginhallitus esittää, että alueellisen poikkeamisen säännös kirjoitetaan väljemmin mahdollistamaan mm. ne käyttötilanteet, jotka ovat Helsingissä yleisiä ja osoittautuneet käytännössä tarpeellisiksi. Samoin tulisi alueellisen poikkeamispäätöksen voimassaoloajan ylärajaa pidentää esitetystä 5 vuodesta.

 

172 § Poikkeamisen edellytykset

 

Kuten edellisen (171 §) kohdalla. Tosin on todettava, että ehdotettu 172 §:n uusi 3 momentti on kirjoitettu väljemmin kuin 171 §:n ehdotettu uusi 5 momentti. Väljentämisen varaa kuitenkin edelleen on, jotta esimerkiksi säännös mahdollistaisi rakentamistehokkuuden harkittua nostoa vanhoilla omakotialueilla alueellisen poikkeamispäätöksen kautta.

 

174 § Poikkeamispäätös ja siitä ilmoittaminen

 

Säännöksestä tulisi käydä ilmi, mistä ajankohdasta määräaika lasketaan, kuten esimerkiksi lainvoimaiseksi tulosta. Säännös kaipaisi tältä osin selvennyksen MRL 143 §:n tapaan.

 

192 § Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

 

Kaupunginhallitus pitää valitusoikeuden laajentamista edellä 135 §:n kohdalla esitetyistä syistä ongelmallisena ja rakennushankkeiden tarpeetonta hidastumista aiheuttavana, jos kyse on ajanmukaisessa asemakaavassa ratkaistusta purkamistilanteesta. Esimerkiksi Musiikkitalon kohdalla sisälsi ensimmäisen vaiheen rakennuslupa vanhojen makasiinirakennusten purkamista. Jos ehdotetut säännökset olisivat olleet voi­massa, olisi rakennusluvan myöntäminen edellyttänyt rakennussuojelullista harkintaa. Kuitenkin tämä harkinta oli tehty sekä kaavavalitusprosessin osana että erillisen rakennussuojeluprosessin osana jo kaksi kertaa korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Kaupunginhallitus katsookin, että säädösmuutosten tulisi kohdistua vain sellaisiin asemakaavoihin, jotka ovat rakennussuojelun kannalta vanhentuneita.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, rakennusvalvontavirastolle, kaupunginmuseolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 26.6.2007 ja lakimuutosehdotus

 

 

 

 


7

3.9.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2007-1449

 

Kaj toteaa, että Khs on antanut lausunnon Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta 5.9.2005.

 

./.                   Khn lausunto 5.9.2005 on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Itä-Uudenmaan liiton lausuntopyynnössä kaavaehdotuksesta (29.5.2007) todetaan mm. seuraavaa:

 

Maakuntahallituksen 28.5.2007 päätöksen perusteella Itä-Uudenmaan liitto pyytää lausuntoanne Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksesta 24.8.2007 mennessä.

 

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä kaikissa Itä-Uudenmaan jäsenkun­nissa ja maakuntaliiton toimistossa 1.6. – 30.6.2007 välisen ajan sekä liiton kotisivuilla www.ita-uusimaa.fi.

 

Kaj toteaa, että kaikki kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä 2 on A3-kokoinen jäljennös maakuntakaavaehdotuksen siitä osasta (merkintöjen selityksineen), joka ulottuu Helsingin rajalta Porvoon suuntaan, johon maakuntakaavan taajama-alueet pääosin keskittyvät ja johon suurin osa Helsingin kaupungin­hallituksen esittämistä huomautuksista kohdistuu.

 

./.                   Lisäksi liitteenä 3 on Helsingin Sanomissa 18.1.2007 julkaistu piirros, josta ilmenee Helsingin Sipoosta liitettäväksi esittämä alue ja selvitysmies Pekka Myllyniemen ehdotus kuntajaotuksen muuttamisesta, jonka valtioneuvosto 28.6.2007 hyväksyi. 

 

Kiinteistövirasto toteaa (25.7.2007) maakuntakaavaehdotuksesta mm. seuraavaa:

 

Maakuntien jaotusta tulisi muuttaa

 

Nyt lausunnolla oleva Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ehdotus käsittää pääkaupunkiseudun yhtenäisen toiminnallisen alueen itäosan. Maakuntakaavassa on tärkeimpänä näkökulmana Itä-Uusimaa, jonka keskuksiksi nähdään Porvoo ja Loviisa.

 

Aiemmassa maakuntasuunnitelmassa Sipoo ja sen länsiosa olivat reuna-alueita, jossa maankäyttö on melko tehotonta ja painopiste on virkis­tyksessä, ulkoilussa sekä luonnon ja maiseman suojelussa.

 

Kun Helsinki esitti kuntajaon vähäistä muutosta, Sipoo laati pikaisesti uuden yleiskaavaluonnoksen. Tämä luonnos on nyt pääosin kirjattu maakuntakaavan ehdotukseen, joten suunnitelma on tältä osin melko erilainen kuin sen luonnos. 

 

Pääkaupunkiseudun kehityksen näkökulmasta katsottuna Sipoo on seudun asutuksen ja työpaikkojen selvä ja tärkeä kasvusuunta. Tämä tulisi ottaa vielä paremmin huomioon maakuntakaavassa. Se ei näytä olevan edelleenkään kovin luontevaa, kun aluetta suunnitellaan kahtena eri maakuntana ja kahdessa eri maakuntasuunnitelmassa ja maakuntakaavassa.

 

Alueen asunto- ja elinkeinopolitiikan, liikenneverkon, julkisen liikenteen, jätehuollon, ylijäämämassojen käsittelyn, maa- ja kallioaineksen hankinnan jne. kannalta yhtenäinen suunnittelualue sekä valmistelu- ja päätöksenteko-organisaatio ovat välttämättömiä. Riittävän hyviin tuloksiin ei voida päästä vain maakuntaliittojen yhteistyöllä.

 

Maakuntajaotusta tulisi muuttaa niin, että koko pääkaupunkiseutu kuuluu yhteen maakuntaan esim. niin, että nykyiset Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettäisiin. Vähimmäismuutos olisi Sipoon kunnan siirtäminen pääkaupunkiseudun kanssa samaan maakuntaan, kuuluuhan esim. Pornaisten kunta Sipoon koillispuolelta Uudenmaan maakuntaliittoon.

 

Maakunnalla on omaleimaiset kehittämistavoitteet

 

Itä-Uudenmaan maakunnalle listataan kaavaehdotuksessa omat kehittämistavoitteensa, joissa korostuvat mm. kaksikielisen maakunnan eri osien tasapainoinen ja omaleimainen kehittäminen.

 

Muut tavoitteet ovat suurin piirtein samoja hyviä tavoitteita jotka toistetaan nykyisin kaikissa suunnitelmissa ilman erityistä konkretisointia.

 

Aiemmasta maininnasta vain hallitusta eli alle 2 % väestön kasvusta on luovuttu. Nyt todetaan pääkaupunkiseudun läheisyydestä johtuvan huo­mattavaa väestön kasvua maakunnan länsiosissa Sipoossa ja Porvoos­sa.

 

Viimeisenä yleisenä kehittämistavoitteena mainitaan pääkaupunkiseudun ja Itämeren piiriin voimakkaan kasvupotentiaalin hyödyntäminen.

 

Edelleen maakuntakaavassa pidetään tärkeimpänä voimavarana hyvää sijaintia suhteessa pääkaupunkiseutuun ja kansainvälisiin keskuksiin.

 

Suunnitelman aluekohtaisissa tavoitteissa Sipoon roolia vahvistetaan korkeatasoisena ja luonnonläheisenä asuinpaikkana sekä seudullisena palvelu- ja työpaikkakeskuksena.

 

Liikenneyhteydet ovat hyvät

 

Helsingistä itään on jo nyt varsin hyvät liikenneyhteydet kuten moottoritie E-18 sekä sen rinnakkaistie.  Maakuntakaavassa mainitaan merkittäväksi joukkoliikenteen ongelmaksi vain raideliikenneyhteyksien puuttuminen.

 

Maakuntasuunnitelman luonnoksessa painotetaan E-18 kehityskäytävää ja Heli-rataa maakunnan tärkeimpinä kehityshankkeina.

 

Metron jatkamista ei edes selvitetä

 

Maakuntasuunnitelmassa esitetään Kilpilahden radan hyödyntämistä henkilöliikenteessä välillä Kerava – Nikkilä sekä tukeudutaan voimakkaasti kaukana tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavaan Heli – rataan.

 

Sipoon eteläosaan esitetty suhteellisen voimakas asukasmäärän kasvu ei voine vielä vuosikymmeniin tukeutua Heli-rataan, jota suunnitellaan pitkän tähtäimen varauksena kaukoliikenteen tarpeisiin.

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ehdotuksessa ei metron jatkamiseen ole lainkaan varauduttu, eikä sitä esitetä edes selvitettäväksi. Uudenmaan maakuntakaavassa ja Vantaan yleiskaavassa sen sijaan metrovaraus on merkitty jatkuvan Mellunmäestä Vantaan kautta Sipooseen. Metroon varautuminen ja sen linjauksen tutkiminen olisi tärkeä ja realistinen kehityshanke myös Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa ja ‑kaavassa.

 

Sipoon yleiskaavaluonnoksessa raideliikenteen varausta ei nimetä metroksi, mutta ratavaraus haaroittuu Landbossa kohti Mellunmäkeä, minkä voinee tulkita metron rakentamismahdollisuuden huomioon ottamiseksi. Metron linjaus, asemien sijainnit sekä niihin tukeutuvan maankäytön suunnittelu vaatii kuitenkin huomattavasti tarkempaa yleissuunnittelua kuin Sipoon varsin luonnosmaisessa yleiskaavassa esitetään.

 

Metron jatkaminen olisi taloudellista

 

Metrorataa olisi luontevaa ja taloudellista jatkaa Mellunmäestä itään niin pitkälle kuin radan kapasiteetti riittää ja vuorovälit sallivat eli ainakin Landbohun ja ehkä Söderkullaan asti, mikä merkitsisi 3 - 6 uutta metro­asemaa.

 

Metron rakentaminen edellyttäisi riittävän tehokasta maankäyttöä asemien ympärillä. Jos kunkin aseman ympärillä olisi esim. 5 000 asukaan taajamat, merkitsisi tämä 20 000 – 30 000 asukasta ja noin 1 – 1,5 miljoonaa kerrosneliömetriä asuntorakentamista seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana. Luvut voivat vaikuttaa suurilta, mutta esim. Vuosaaressa on pian 40 000 asukasta kahden metroaseman ympärillä.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunnossa selvitettäneen tarkemmin maankäyttö- ja liikennekysymyksiä.

 

Yhteiskunnalla on merkittävä maanomistus Sipoossa

 

Valtion, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin laaja maanomistus Länsi-Sipoossa antaisi hyvät lähtökohdat alueen kehittämiselle pääkau­punkiseudun yhtenä kasvusuuntana. Helsingin kaupungin omistuksessa on Sipoossa noin 1708 hehtaaria maa-alueita ja noin 1973 hehtaaria vesialueita. Valtion omistukset ovat vielä suuremmat etenkin, kun kaupunki on luovuttanut valtiolle merkittäviä alueita esim. puolustusvoimien mahdollisiin tarpeisiin. Myös Vantaan kaupungilla on merkittävää maanomistusta Sipoon puolella.

 

Erityisesti lisämaanhankinnalla ja ehkä myös maankäyttösopimuksin voitaisiin saada aikaan yhtenäisiä taloudellisesti toteutettavissa olevia sekä käyttökustannuksiltaan edullisia uusia asuntoalueita, joilta voitaisiin tarjota runsaasti kaupunkipientaloja ja myös kovin haluttuja omakotitontteja.

 

Rakentaminen, virkistys ja suojelu olisivat suunnittelussa nivellettävissä yhteen

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa on suurimmaksi arvokkaaksi luonnonkokonaisuudeksi merkitty Sipoon korpi, joka ulottuisi moottoritiestä miltei Nikkilään asti ikään kuin tukkimaan pääkaupunkiseudun kasvusuunta.

 

Maakuntakaavan ehdotuksessa on asumiseen varattavia alueita Sipoon luoteisosassa mahdollisen metrolinjauksen tuntumassa vähemmän kuin Sipoon yleiskaavaluonnoksessa.

 

Laadukkaalla suunnittelulla erilaiset toiminnat olisivat myös Sipoon länsiosassa luontevasti nivellettävissä yhteen. Asunto- ja työpaikka-aluei­den sekä niitä palvelevien virkistysalueiden tuleekin olla lähekkäin. Myös suojelunäkökohdat voidaan suunnittelussa ottaa huomioon. Tämä kuitenkin edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa ei painoteta vain joidenkin erityissektorien tavoitteita. Esim. luonnon- ja ympäristönsuojelussa näyttää olevan pyrkimyksenä suojelualueiden jatkuva laajentaminen ja suojelualueiden yhdistäminen.

 

Sipoon väestönkasvuksi esitetään nyt aivan eri lukuja kuin aiemmin

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelman liitteessä arvioitiin Sipoon väestön kasvavan 18 500 asukkaasta lähes 27 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä eli keskimäärin 240 asukasta vuodessa. Sipoon väestökasvu olisi ollut alle 2 % vuodessa.

 

Maakuntakaavassa esitetään nyt selvästi suurempia kasvulukuja. Sipoon väestö kasvaisi vuoden 2004 noin 18 500 asukkaasta peräti 78 200 asukkaaseen vuonna 2040. Tällöin Sipoon väkiluku olisi selvästi suurempi kuin koko Porvoon seutukunnan 71 000 ja Loviisan seutukunnan 30 000 asukasta. Sipoossa olisi tuolloin lähes puolet koko Itä-Uudenmaan väestöstä.

 

On kuitenkin epäiltävissä, etteivät kartassa Sipooseen esitetyt aluevaraukset riitä arvioidulle asukasmäärän kasvulle. Asuntoalueiden ja viheralueiden rajauksia tulisi tarkistaa. Jatkosuunnittelussa ei viher- ja suojelualuiksi merkityistä varauksista ole yleensä tingitty, mutta asuntoaluemerkinnät sisältävät runsaasti viher-, ulkoilu- ja puistoalueita.

 

Malmin lentokenttää korvaavia vaihtoehtoja ei ole selvitetty

 

Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa todetaan Helsingin seudun erityiskysymysten kohdalla, että selvitetään Malmin lentokentän ja Laajasalon öljysatamalle ja -varastolle vaihtoehtoiset sijaintipaikat.

 

Maakuntakaavan luonnoksessa esitettiin kaksi merkintää lentoliikenteen selvitysalueeksi. Ne oli kuitenkin sijoitettu valtakunnallisten ja pääkaupunkiseudun tarpeiden kannalta kovin kauaksi Lapinjärven koillisosiin.

 

Nyt nämä merkinnät on poistettu, eikä Malmin lentokentälle ole selvitetty vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Asian tilaa perustellaan Malmin lentokenttää käsittelevän valtion selvityksen keskeneräisyydellä.

 

Laajasalon öljysataman ja -varaston vaihtoehtoinen sijaintipaikka ilmoitetaan otetun huomioon Kilpilahden teollisuusalueen ja sataman aluevarauksessa.

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa, maakuntakaavassa ja maakuntaohjelmassa olisi joka tapauksessa syytä varautua lentoliikenteen tarpeisiin alueen eteläosassa meren tuntumassa.

 

Granön saarella ei maanomistajia kohdella tasapuolisesti

 

Helsingin kaupunki omistaa Etelä-Sipoossa mm. noin kaksi kolmannesta suuresta Granön saaresta. Kaupungin omistama osa saaresta on merkitty virkistysalueeksi ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jossa on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

 

Yksityisten omistama osa saaresta on merkitty valkoisella, mitä tarkoittaa, että alueella ei ole todettu mitään valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävää käyttötarkoitusta. Alueella on selostuksen mukaan mahdollisuus monipuoliseen asumiseen, elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämiseen ja rakentamiseen.

 

Myös Helsingin omistaman Talosaaren alue on merkitty suurelta osin virkistysalueeksi. Sipoon yleiskaavassa ei Talosaareen ole merkitty mitään maakäyttöä, vaan se on jätetty selvitysalueeksi.

 

Merkintöjä ei voine pitää maanomistajien tasapuolisena kohteluna. Koko Granön saari olisi syytä tässä vaiheessa jättää valkoiseksi sekä tarkistaa aluerajauksia Talosaaressa.

 

Maakuntasuunnitelmalla on omat ansionsa

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2035 luonnos ei ollut pääkaupunkiseudun tulevan kehityksen kannalta lainkaan tyydyttävä. Nyt esitetty maakuntakaavan ehdotus on Sipoon osalta hyvin erilainen ja paljon tyydyttävämpi mm. asukasluvun kasvuun varautumisessa. Maakuntakaavan ehdotuksessa on kuitenkin vielä pahoja puutteita mm. metron ja Malmin lentokenttää korvaavien paikkojen suunnittelussa.

 

Suunnitelmassa pyritään sinänsä ansiokkaasti ja melko perusteellisesti kehittämään historiallisten Porvoon ja Loviisan ympärille kymmenen kunnan muodostamaa kaksikielistä kulttuurimaakuntaa sekä luomaan edellytyksiä alueen tulevalle kehitykselle. Yhdessä itäsuuntaan kasvavan pääkaupunkiseudun kanssa tämä Suomenlahden rannan kaupunkien sarja aina Kotkaan ja Haminaan asti voisi olla jopa Euroopan mitassa merkittävä ja kiinnostava alue, jota on syytä kehittää yhteistyössä.

 

Rakennusvirasto toteaa (3.7.2007) mm. seuraavaa:

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään kaikki tärkeimmät maankäyttömuodot ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset. Kaavan tavoitevuosi on 2030, mutta aihe kokonaisuuksien tarkasteluajanjakso ulottuu pidem­mälle tulevaisuuteen maakuntasuunnitelman tavoin noin vuoteen 2035.

 

Itä-Uudenmaan aiemmat seutukaavat ja maakuntakaava ovat nyt tekeil­lä olevan kokonaismaakuntakaavan lähtökohta-aineistona ja perustana pitkälle tulevaisuuteen tähtäävissä aluevarauksissa.

 

Itä-Uudenmaan liiton tavoitteena on monikeskuksinen aluerakenne ja mennyttä kehitystä tasapainoisempi väestön ja työpaikkojen kehitys sekä Helsingin metropolialueella että Etelä-Suomessa. Itä-Uudella­maal­la se edellyttää voimavarojen suuntaamista elinkeinojen kehittämiseen ja toimintaedellytyksien turvaamiseen.

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen keskeisen alus­tan muodostaa taajamarakenne ja liikenneverkko. Alustaa täydentää tasapainoisen elinympäristön osana viheralueverkosto ja suojelualueet. Maakuntakaavan kokonaisuuden muodostavat osa-alueiden onnistunut yhteen sovittaminen.

 

Helsingin seudun erityiskysymykset on otettu maakuntakaavassa huomioon seuraavasti:

 

-                                       Maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen aluevaraukset turvaavat asuntorakentamisen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen joukkoliikennekäytäviin, kuten E 18 kehittämiskäytävä ja valtatie 6 käytävä. Hyvän elinympäristön tavoitteeseen pyritään eheitä yhdyskuntia muodostamalla ja sijoittamalla elinympäristölle haitalliset toiminnot riittävän etäälle elinympäristöstä.

-                                       Maakuntakaavan yhdyskuntarakentamisen alueet sijoittuvat olemassa olevan rakenteen yhteyteen joukkoliikenteen väylien yhteyteen. HELI-radan luomia edellytyksiä hyödynnetään yhdyskuntien ja työpaikkojen sijoittumisessa.

-                                       Maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen ajoituksella pyritään hyödyntämään olemassa oleva kaavavaranto ennen yhdyskuntarakenteen voimallista laajentamista alueille, joissa on vähän tai ei ollenkaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Ajoituksella turvataan yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän toimivuus.

-                                       Maakuntakaavan virkistysalueverkosto vastaa väestön tarpeisiin ja muodostaa ylikunnallisen verkoston. Alueet ovat vetovoimaisia ja saavutettavuudeltaan kaikkia väestöryhmiä palvelevia.

-                                       Maakuntakaavassa on varauduttu Laajasalon öljysataman toimintojen sijoittumiseen Kilpilahden teollisuusalueen ja sataman yhteyteen. Öljysataman vaatima suojavyöhyke on selvitetty Seveso-selvityksessä. Malmin lentokentän toimin­tojen siirtoon ei ole varauduttu, sillä lentokentän tulevai­suutta arvioiva selvitys on kesken.

 

Tekeillä oleva Itä-Uudenmaan maakuntakaava on yleiskaavoituksen lähtökohtana. Toukokuussa 2007 rakennusvirasto antoi lausuntonsa Sipoon yleiskaava 2025 valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta. Pääosiltaan Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotus noudattelee Sipoon yleiskaavaluonnosta, mutta se on joiltakin osin jopa tarkempi kuin Sipoon yleiskaavaluonnos.

 

Luonnonhoito ja Helsingin kaupungin omistamat maa-alueet

 

Rakennusvirasto vastaa Helsingin kaupungin omistamien metsien hoidosta Sipoossa. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto laatii parhaillaan luonnonhoitosuunnitelmaa Helsingin Sipoossa ja Vantaalla omistamille alueille. Suunnitelma laaditaan ulkoilumetsien hoitoperiaatteiden mukaisesti.

 

Rakennusvirasto osallistuu myös EU:n Interreg III A -ohjelman rahoittamaan, vuonna 2005 käynnistyneeseen kolmevuotiseen projektiin ”Sipoonkorven virkistyskäytön kehittäminen”. Projektissa ovat Helsingin lisäksi mukana Vantaan kaupunki, Sipoon kunta, Metsähallitus ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Aluksi laadittiin Sipoonkorven luonto­selvitys (Jarmo Honkanen 2006: Sipoonkorpi - luontoselvitys ja nykyinen virkistyskäyttö), johon kerättiin Sipoonkorven luontotietoja pohjatiedoksi virkistyskäytön kehittämiselle siten, että Sipoonkorven olemassa olevat luontoarvot eivät vaarannu. Aineistossa on mukana kaikki saatavissa ollut luontotieto kuntien ja valtion ympäristöviranomaisten rekistereistä, Sipoonkorpea käsittelevistä julkaisuista ja tutkimushankkeiden tuloksista, Luonto - Liiton ja yksityisten henkilöiden keräämistä aineistoista sekä maastokäyntien tuloksista. Sipoonkorven luontoselvitys on rakennusviraston käytössä luonnonhoidon suunnittelun lähtötietona.

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa on otettu huomioon taajama-aluei­den laajeneminen ja siitä johtuva lisääntyvä ulkoilu- ja virkistyskäyttö. Lounais-Sipoossa sijaitsevat metsäalueet on merkitty kaavassa maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on virkistyskäytön ohjaamistarvetta. Sekä Sipoonkorven virkistyskäytön kehittämissuunnitelmassa, että Helsingin Sipoossa ja Vantaalla omistamien alueiden luonnonhoidon suunnittelussa on todettu Sipoonkorven ekologisesti merkittävän ydinalueen säilyttämisen tärkeys ja virkistyskäytön ohjaamisen tarve. Luonnonsuojelualueen ydinaluetta voidaan suojella liialta kulumiselta ohjaa­malla jatkuvasti kasvavaa ulkoilukäyttöä sitä ympäröivälle ns. puskurivyöhykkeelle, jossa on mm. Helsingin omistamia metsäalueita. Sipoonkorven säilyttäminen laajana yhtenäisenä metsäalueena on merkityksellistä myös laajemmin pääkaupunkiseudun viheralueverkoston kannalta katsottuna.

 

Sipoonkorpi II -työryhmä näki loppuraportissaan erityisen tärkeänä, että ekologinen viheryhteys Sipoonkorvesta Mustavuoren lehtoon ja edelleen Helsingin Vuosaareen säilyy. Nyt tämä yhteys ollaan unohtamassa, vaikka aiemmassa maakuntakaavassa se vielä otettiin huomioon. Liian kapeana yhteys voi heikentää luonnon monimuotoisuuden säilymistä Itä-Helsingissä ja Lounais-Sipoon alueella.

 

Ylijäämämassat ja kiviaineksen otto

 

Rakennusvirasto totesi Sipoon yleiskaavaluonnoksesta, että siinä tulisi huomioida maamassojen loppusijoitus- ja käsittelyalueiden tarve myös koko pääkaupunkiseudun näkökulmasta.

 

Ylijäämämassojen sijoitus Helsingin tiiviisti rakennetulle alueelle on ongelmallista. Helsingin rakentumisen kannalta on erittäin tärkeää, että ylijäämämassoille varataan loppusijoitusalueita muualle pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita maamassojen käsittelyyn ja varastointiin. Maamassojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia. Se myös lisää liikennettä sekä sen päästöjen määrää.

 

Uudenmaan maakuntakaavoituksen tavoitteena on turvata kalliokivi­ai­neksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Itä-Uuden­maan maakuntakaavaehdotuksessa on otettu jossain määrin tämä tarve huo­mioon, mutta ottokohtia on liian vähän ajatellen lähivuosikymmenten rakentamisen todennäköistä laajuutta pääkaupunkiseudulla. 

 

Liikenneyhteyksien ja kaupunkirakenteen jatkuvuus

 

Helsingin ja rannikkoalueen kaupunkirakenteen järkevän kehittämisen kannalta on tärkeää, että Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan joukkoliikenteelle raideliikenteen varaus, joka muodostaa suoran jatkeen Helsingin metroverkolle. Helsingin yleiskaavassa vuodelta 2002 esitetään metron jatkotarve Mellunmäen asemalta itään päin.

 

Sipoon yleiskaavaluonnoksessa on eteläiseen Sipooseen varattu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä länteen suuntautuvalle liikenteelle. Kehittämiskäytävälle on varattu kaksi vaihtoehtoista suuntautumislinjaa. Kaavamääräyksen mukaan aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun liikennejärjestelmien ja maankäytön kokonaistarkasteluun. Tämä tulee ottaa huomion Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa.

 

Kehä III:n varteen Turunväylän liittymästä Vuosaaren satamaan on merkitty Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksessa kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, jolla mm. tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Kehittämisvyöhykkeen rajaaminen Uudenmaan vaihemaakuntakaavaan tulee edistämään elinkeinotoiminnan syntymistä tälle alueelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Vuosaareen vuonna 2008 valmistuva satama ja Kehä III varren toiminnallinen kehittäminen lähellä Sipoon kuntarajaa asettaa erityisiä paineita tehokkaille maankäyttöratkaisuille lounaisessa Sipoossa. Sataman ja Kehä III:n varren kehittämisvyöhykkeen luomat edellytykset ja vaatimukset tulee tutkia huolella käynnissä olevan Itä-Uudenmaan maakuntakaavan laadinnan yhteydessä.

 

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomauttamista kaavaehdotuksesta.

 


Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (26.7.2007) mm. seuraavaa:

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen valmistumisen jälkeen on valtioneuvosto 28.6.2007 päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Muutos on ollut vireillä maakuntakaavan valmistelun aikana, mutta kaavan lähtökohdissa siitä ei mainita. Uusi aluejako aiheuttaa muutoksia Itä-Uuden­maan maakuntakaava-alueeseen.

 

Kaavan lähtökohdissa voitaisiin todeta myös ns. MAL-neuvottelu-kun­nan ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteiskokouksen Helsingin seudun kehitystä hahmottavien 13 kärkihankkeen ja kehittämisvyöhykkeen määrittelystä. Kärkihankelistaus tulee olemaan mukana valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisessa. Hankkeisiin kuuluvat mm. kaupunkiradan jatkaminen Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ja Kerava-Nikkilä –radan hyödyntäminen sekä Malmin lentokentän muuttaminen asumiseen ja lentokenttätoimintojen hajasijoittaminen tai sijoittaminen korvaavalle kentälle.

 

Kaavaselostuksessa kerrotaan, että Itä-Uudenmaan liitto osallistui Uudenmaan tulevaisuus 2005 –projektiin. Uudenmaan liiton kanssa yhdessä tehdyistä muista selvityksistä tai Uudenmaan liiton suunnitelmista ei kuitenkaan kerrota, vaikka selvityksissä käsitellään Uuttamaata yhtenäisenä alueena.

 

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi

 

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on samoin kuin koko maakuntakaavan selostus kirjoitettu erittäin yleispiirteisesti. Arviointia tulisi tarkentaa siten, että selostuksesta kävisi ilmi, mihin alueisiin eri ympäristövaikutukset kohdistuisivat, mihin selvityksiin arvioinnit perustuvat ja miten arviointi on vaikuttanut kaavaratkaisuihin.

 

Natura-arviointi

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaava-alueella on huomattavan paljon Natura-alueita. Niistä Helsingin kaupunki omistaa Sipoon korven aluetta sekä Östersundomin lintuvesien alueita. Maakuntakaavaselostuksesta puuttuu kokonaan Natura-arviointi, ja kaava-aineistoa tulee tältä osin täydentää.

 


Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

 

Maakuntakaavan selostuksessa tulisi arvioida myös kaavaehdotuksen ilmastovaikutuksia ja käsitellä ilmastonmuutokseen sopeutumista: miten suunniteltu maankäyttö ja liikenne vaikuttavat ilmastonmuutokseen, millaisilla keinoilla muutosta voitaisiin hillitä ja miten muutos mahdollisesti vaikuttaa alueiden käyttömahdollisuuksiin Itä-Uudellamaalla.

 

Ilmastovaikutusten arviointiin tulevat todennäköisesti velvoittamaan myös tarkistettavina olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (27.8.2007) mm. seuraavaa:

 

Liittyminen metropoliseutuun

 

Maakuntakaavaehdotuksessa Itä-Uudenmaan väestöarviota on nostettu luonnoksesta. Tarkistettu väestösuunnite kasvattaa varsinkin Länsi-Sipoon väestömäärää. Uusia aluevarauksia on osoitettu Nikkilässä ja Talmassa sekä Lounais-Sipoon alueella.

 

Maakuntakaavan lausunnolle lähettämisen jälkeen valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta vuoden 2009 alusta siten, että Vantaan kaupungista liitetään Helsingin kaupunkiin ns. Vesterkullan kiila ja Sipoon kunnasta noin 30 neliökilometrin suuruinen alue.

 

Sipoo on omassa yleiskaavatyössään kehittänyt maankäyttöratkaisua siltä pohjalta, että Sipoon eteläosien joukkoliikenneratkaisut tehdään osana Helsingin seudun liikennejärjestelmien ja maankäytön kokonaisratkaisua, mikä tarvittaessa mahdollistaa myös metrovaihtoehdon toteuttamisen.

 

Maakuntakaavasta varaus metrolle puuttuu. Metron jatkamiseen perustuvaa joukkoliikenneratkaisua ja siihen perustuvaa yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaista kehittämistä ei tule sulkea pois Itä-Uuden­maan maakuntakaavassa.

 

Väestösuunnitteen kasvattamisesta huolimatta alueen lounaisosan maankäyttöratkaisussa alueen liittämistä metropoliseutuun ei ole otettu riittävässä määrin huomioon. Lisäksi metropoliseutua pitäisi tarkastella vähintään Porvooseen asti ulottuvana.

 


HELI-rata

 

Helsingistä itään suuntautuvalle HELI-radalle on osoitettu varaus asemineen. Ratahallintokeskus on hiljattain käynnistänyt Pietariin suuntautuvan rautatielinjauksen selvittelyn, missä eräänä päävaihtoehtona tutkitaan Helsingistä itään Porvoon ja Kotkan kautta Pietariin suuntautuvaa rautatieyhteyttä. Mahdollisella uudella nopealla kansainvälisellä ratayhteydellä on huomattava vaikutus maankäyttöön ja Helsingin seudun elinkeinojen kehittymiseen.

 

Toistaiseksi ei ole perusteltua sitoa Lounais-Sipoon ja siitä Porvooseen ulottuvan alueen joukkoliikenneratkaisua kaavaehdotuksessa esitettyyn taajamajunavaihtoehtoon.

 

Elinkeinot

 

Kilpilahteen ja sieltä Nikkilän suuntaan on osoitettu varaus elinkeinojen kasvulle ja laajentamiselle, mikä on tarpeen Helsingin seudun elinvoiman kannalta.

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Vuosaaren sataman toimintaedellytykset tulee turvata: ”varaudutaan Vuosaaren satamaan siten, että otetaan huomioon ympäröivän maankäyttö ja lähi­ympäristö…”. Kuitenkin Vuosaaren laivaväylän aluevarausmerkintä puuttuu kaavasta.

 

Pääosin Sipoon puolella kulkeva pääkaupunkiseudun ja valtakunnallisesti tärkeän Vuosaaren sataman laivaväylä tulisi merkitä maakuntakaavaan kuten Kilpilahden ja Loviisan laivaväylät.

 

Merkittävä Helsingin metropoliseudun itäisen suunnan elinkeinojen kehittämiseen vaikuttava tekijä on Vuosaaren satama, jonka elinkeinopoliittisia vaikutuksia Lounais-Sipoon alueella ei ole otettu riittävästi huomioon. Esimerkiksi Sipoonkorven ulkopuolinen tähän liittyvä virkistys- sekä maatalous- ja metsätalousalue on merkitty Porvoonväylään asti ulottuvana ja Lounais-Sipoon elinkeinovaraukset ovat pienet. Kuitenkin alue on vain 4-5 kilometrin etäisyydellä Vuosaaren satamasta.

 

Valtakunnallisesti Suomen tärkeimpään satamaan tehtyjen mittavien investointien hyödyntämiseen ei Itä-Uudenmaan maakuntakaava anna juurikaan mahdollisuuksia. Aluevarauksia tulisi tältä osin tarkistaa.

 


Sipoonkorpi

 

Maakuntien rajalla osittain Vantaalla ja osittain Sipoossa sijaitsee Sipoonkorven alue, joka on merkitykseltään ylimaakunnallinen ja oleellinen osa valtakunnallista ekologista verkostoa, osa Natura 2000-ver­kos­toa sekä yksi Itä-Uudenmaan tärkeimmistä ulkoilualueista.

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa Sipoonkorven Sipoon puoleinen osa on merkitty pääosin luonnonsuojelualueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Helsingin omistamia maa-alueita on varattu myös virkistysalueiksi.

 

Maakuntakaavaehdotuksen merkintä ottaa hyvin huomioon alueen tärkeyden ja tukee ylimaakunnallisen viherverkon kehittämistä. Sipoonkorpea tulee kehittää Nuuksion kansallispuiston tapaan pääkaupunkiseudun tärkeänä luonnonalueena, joka on samalla myös toimiva ulkoilu- ja retkeilyalue.

 

MU-alueen merkintä on kuitenkin osoitettu tarpeettoman laajana. Jo suppeampi merkitä takaa hyvin Sipoonkorpeen kohdistuvat ulkoilun ja virkistyksen tarpeiden toteuttamisen. Esitetty merkintä vaikeuttaa alueella yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

 

Sipoonkorven kehittäminen merkitsee alueen roolin muuttumista nykyisestä ja sen käyttäjämäärän huomattavaa lisääntymistä. Sipoonkorven rajaus tulee määritellä Lounais-Sipoon suunnittelun yhteydessä, missä alueen erilaiset käyttötarpeet on otettu huomioon.

 

Lentokenttävaraus yleisilmailua varten

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään, että Malmin lentokentälle selvitetään vaihtoehtoinen sijaintipaikka ja alueidenkäytös­sä tulee huolehtia siitä, ettei vaihtoehtoja suljeta pois niin kauan kuin lentokentän sijainti on ratkaisematta. Maakuntakaavan selostuksessa on todettu, että Malmin lentokentälle ei osoiteta korvaavaa sijaintipaikkaa Itä-Uudeltamaalta asiaa käsittelevän selvityksen keskeneräisyyden vuoksi.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti vuonna 2001 Itä-Uuden­maan alueelle kolmea Malmin lentokenttää korvaavaa vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: Askolan Monninkylää sekä toissijaisina sijoituspaikkoina Sipoon Boxia tai Porvoon Hinthaaraa.

 

Kesällä 2007 raporttinsa jättänyt työryhmä on selvittänyt uusia vaihtoehtoja Länsi-Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla ja on esittänyt päävaihtoehtonaan lentokentän sijoittamista Porvoon Backakseen.

 

Maakuntakaavan perustelu asiasta on puutteellinen ja se ohittaa lentokenttäkysymyksen, joka sisältyy valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin. Selvityksessä esitetyt lentokenttä- ja helikopteritoiminnan vaatimat sijoitusalueet tulee esittää maakuntakaavan kartalla.

 

Teknisen huollon varauksista

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen tausta-aineisto tuulivoiman ja Kilpilahden turvallisuusvyöhykkeiden selvittämisen osalta on perusteellista. Yhdyskuntateknisen huollon nyky- ja tavoitetilanteen kuvaus on huolellisesti esillä kaavaselostuksessa.

 

Kaava sisältää Helsingin energiahuollon kannalta tärkeät maakaasu- ja sähkön korkeajänniteyhteydet. Kaava varautuu Kilpilahden öljy- ja teollisuuskeskittymän ja Hästholmenin ydinvoimatuotannon kasvuun sekä öljyputken rakentamiseen Venäjältä Kilpilahteen. Helsingin seudun erityistavoitteena alueidenkäytön valtakunnallisissa tavoitteissa todettu Laajasalon öljysataman vaihtoehtoisen sijaintipaikan osoittaminen on otettu kaavassa huomioon Kilpilahden teollisuusalueen ja sataman aluevarauksessa.

 

Kaavassa on jätteenkäsittelyaluevaraus Mömossenissa Sipoossa ja Taviskärretissä Porvoossa, mikä mahdollistaa Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän osoittamien loppusijoitusalueiden toteuttamisen. Kaavassa on varaus myös Helsingin Veden Metsäpirtin lietteen kompostointilaitokselle.

 

Kaava sisältää erittäin vähän uusia aluevarauksia kiviainesten ottoon soveltuviksi alueiksi, mikä yhdessä Uudenmaan maakuntakaavan vastaavan tilanteen kanssa kallistaa rakentamista pääkaupunkiseudulla tulevina vuosina.

 

Viheryhteydet

 

Maakuntakaavaehdotuksen maankäyttöratkaisu Helsingin rajan läheisyydessä Sipoon Itäsalmessa ja Talosaaressa on kaupunkirakenteellisesti selkeämpi kuin luonnoksessa esitetty ratkaisu.

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata seudullisesti tärkeiden viheryhteyksien jatkuminen Helsingin Pohjois-Vuosaareen, Vantaan Ojankoon, Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen.

 

Helsingin omistamat virkistysalueet

 

Helsinki omistaa maa-alueita mm. Talosaaressa, Granössa ja Sipoonkorvessa. Talosaaren ranta-alueet on ehdotuksessa varattu pääosin virkistysalueiksi ja Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet luonnonsuo­jelualueiksi. Granön länsiranta on varattu virkistyskäyttöön ja saaren eteläosa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Saaren rakennetumpi yksityisomistuksessa oleva itäosa ja viereinen Mölandet ovat ilman aluevarausta. Rakentami­nen näillä alueilla on haja-asutuksen luonteista ja niillä voi sijaita myös vapaa-ajan asutusta.

 

Vuosaaren sataman läheisten alueiden suunnittelussa tulee selvemmin ottaa huomioon sataman vetovoima tarjoamalla näillä alueilla enemmän mahdollisuuksia elinkeinotoimintojen sijoittumiseen.

 

Maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty keskeiset viheryhteystarpeet sekä laivaväylät, veneväylät, melontareitit, mutta vain yksi ulkoilureitti Ruotsinpyhtäällä. Tavoitteellisessa ulkoilu- ja viheralueverkoston liitekarttaan on merkitty pääkartassa esitettyjen reittien ohella valtakunnallinen pyöräilyreitti, mutta ei maakunnan tavoitteellisia ulkoilureittejä. Johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi myös ulkoilureitit merkitä.

 

Helsinkiläisten virkistyskäytössä on useita Sipoon saariston saaria. Helsingin omistamia saaria hallinnoi pääasiassa liikuntavirasto.

 

Nykyisen käyttönsä mukaisesti virkistysalueeksi merkitty Kaunissaari on suosittu telttailusaari, jonne on julkisen liikenteen yhteys Vuosaaresta. Muille Helsingin omistamille saarille ei ole julkista vesiliikenneyhteyttä. Eestiluoto on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Puolustusvoimien tulenjohtotornin aluetta lukuun ottamatta saari on Helsingin kaupungin omistuksessa, joskin osa alueesta on suojelualuetta. Eestiluodolla telttailu ei ole sallittua, mut­ta sen eteläpuoleisella Kutuhälletin luodolla telttailu on sallittua. Maakuntakaavaehdotuksessa Kutuhälletiä esitetään nykyisestä käytöstä poiketen kuitenkin suojelualueeksi. Eestiluodon koillispuolella sijaitsevalla Hanskisella on kuutisenkymmentä kesämajaa. Saari on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Sipoon Skogsholmen on esitetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Saaren venekerholle vuokrattu saunamökki on osoitettu virkistyskohteena. Osa saaresta on yksityisomistuksessa. Porvoon edustan Kaivokari on varattu virkistyskäyttöön. Saarella on telttailu sallittu.

 

Kaavaehdotuksessa on esitetty Helsingin omistamille maille useita, niiden virkistyskäyttöä tarpeettomasti rajoittavia aluevarausmerkintöjä Helsingin omistamien saarien nykyinen virkistyskäyttö tulee huomioida ja sallia myös tulevaisuudessa niiden virkistyskäyttö.

 

Luonnonympäristö

 

Maakuntakaavaehdotuksessa on otettu runsaasti ja monipuolisesti huomioon maakunnan monimuotoinen luonto ja sen luonnonarvot. Lähes koko itäinen vesialue Porvoosta itään on Natura 2000-verkostoon kuuluvaa aluetta. Laajojen Natura- ja luonnonsuojelualueiden ohella maakuntakaavaehdotukseen on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallisesti merkittäviä luontoalueita. Nämä alueet ovat erityisesti linnuston kannalta merkittäviä ns. IBA-alueita. Maakuntakaavaan on merkitty myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät geologiset muodostumat, jotka ovat maisemallisesti ja geologisesti merkittäviä.

 

Maakunnan viheryhteyksien ja ekologisten käytävien toteutumista on edistettävä siten, että hirvieläimien ja muun lajiston liikkumisedellytykset luonnon ydinalueiden välillä on turvattu.

 

Maakuntakaavaehdotukseen voisi liittää Uudenmaan maakuntakaavan tapaan erillisen perinnemaisema- ja luontotyyppikohteita esittelevän liitekartan. Esimerkiksi Helsingin omistamilla saarilla Kaunissaaressa ja Eestinluodolla on luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia luontotyyppikohteita sekä näiden lisäksi vielä erityisesti suojeltavia lajeja.

 

Kulttuuriympäristö

 

Itä-Uudenmaan erityispiirre on valtakunnallisesti hyvin säilynyt ja merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntakaavaa varten on selvitetty valtakunnallisten kohteiden lisäksi maakunnan tärkeät kulttuuri­ym­päristöt. Esimerkiksi Sipoon alueella on useita valtakunnallisesti ja maa­kunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, jotka asettavat omat rajoituksensa alueiden muulle maankäytölle. 

 

Maakuntakaava-alueen rajaus

 

Maakuntakaavaluonnoksessa Itä-Uudenmaan kehitys oli nähty melko irrallaan pääkaupunkiseudusta ja metropolialueen kehityksestä, mutta sinänsä ansiokkaasti alueen paikallisiin oloihin ja alueen perinteisiin arvoihin sitoen. Lausunnolla olevassa kaavassa alueen liittyminen metropoliseutuun on otettu huomioon jossain määrin, mutta ei vielä riittävästi.

 

Ehdotuksen valmistumisen jälkeen valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muuttamisesta ja alueiden liittämisestä Helsinkiin. Itä-Uuden­maan maakuntakaavan maankäyttö ei vastaa alueeseen kohdistuvia tarpeita metropoliseudun osana. Asumisen ja elinkeinotoimintojen mitoitus ehdotuksessa ei ole riittävä ja siten alueen yleiskaavoittaminen Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen pohjalta ei luo edellytyksiä alueen suunnittelulle tarkoituksenmukaisella tavalla osana suurkau­pun­kiseutua.

 

Maakuntakaavassa on lisäksi kohtia, jotka eivät toteuta valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa, että Itä-Uudenmaan maakuntakaavan rajausta muutetaan rajaamalla valtioneuvoston kuntajaotuksen muutosta koskevan päätöksen mukainen Helsingin kaupunkiin liitettävä alue maakuntakaavan ulkopuolelle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Itä-Uudenmaan liitolle seuraavansisältöisen lausunnon maakuntakaavaehdotuksesta:

 

Nyt lausunnolla oleva Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ehdotus käsittää pääkaupunkiseudun yhtenäisen toiminnallisen alueen itäosan.
Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotus on lausunnoilla aikaan, jolloin on vireillä useita erilaisia maakunnan ja sen suunnittelun tulevaisuuteen liittyviä merkittäviä muutoksia.

 

Helsinki on useaan otteeseen esittänyt, että Uudenmaan ja Itä-Uuden­maan liitot tulisi yhdistää. Myös Uudenmaan liitto on tehnyt asiasta esityksen sisäasianministeriölle, jossa asian selvittäminen on vireillä. Helsingin kaupunki on esittänyt kuntajaon muutosta Sipoon, Vantaan ja Helsingin välillä niin, että noin 5000 hehtaarin suuruinen alue liitettäisiin Helsinkiin. Valtioneuvosto hyväksyi asiassa selvityshenkilön tekemän ehdotuksen, jossa Helsinkiin liitetään noin 3000 ha:n suuruinen alue Vantaalta ja Sipoosta. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

 

Helsingin tehtyä esityksensä kuntajaon muuttamisesta Sipoo kiirehti muuttamaan omaa yleiskaavaluonnostaan niin, että Sipooseen, mm. Lounais-Sipoon sekä Kerava-Nikkilä-radan vaikutusalueelle voitaisiin aiemman noin 2 %:n väestönkasvun sijasta osoittaa asuinalueita noin 40 000 uudelle asukkaalle.

 

Helsingin esitys ja Sipoon yleiskaavaluonnos perustuvat joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen ja - Helsingin mielestä luonnollisimmin metron -  jatkamiselle näille uusille alueille. Metron jatketta ei ole kuitenkaan esitetty maakuntakaavaehdotuksessa.

 

Siinä ei ole myöskään otettu huomioon monia mahdollisuuksia luovia ja todennäköisesti jo piankin tarpeellisia, Vuosaaren sataman vaikutuksia hyödyntäviä toimistorakentamis- ym. työpaikka-aluevaraustarpeita. Vantaan ja Sipoon rajalla maakuntakaava jatkuu itään Porvoonväylän pohjoispuolella virkistys- ja maa- ja metsätalousalueena.

 

Edellä kuvattujen muutostekijöiden lisäksi maakuntakaavaehdotuksen nähtävillä pidon jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityksen Malmin lentokentän mahdollisen korvaavan kentän vaihtoehtoisista sijaintipaikoista, joista yksi, vaikutuksiltaan edullisimmaksi arvioitu sijoittuu Porvoon Backakseen, lähestulkoon keskelle Kilpilahden suuren
teollisuus-, satama- ja työpaikka-alueen ja Porvoon kaupungin välistä aluetta.

 

Nyt ehdotusvaiheessa olevaa kaavaa sivuaa vielä eräs tärkeä selvityshanke, nimittäin ratahallintokeskuksessa tekeillä oleva HELI-rataa koskeva ajantasaisuusselvitys.

 

Helsingin kaupunginhallitus katsookin, että näissä oloissa Itä-Uuden­maan maakuntakaavan saattaminen vahvistettavaksi nykymuodossaan saattaa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Itä-Uudenmaan maakuntakaavan maankäyttö ei vastaa alueeseen kohdistuvia tarpeita metropoliseudun osana. Asumisen ja elinkeinotoimintojen mitoitus ehdotuksessa ei ole riittävä ja siten alueen yksityiskohtainen tai yleiskaavoittaminen Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen pohjalta ei luo edellytyksiä alueen suunnittelulle tarkoituksenmukaisella tavalla osana suurkaupunkiseutua.

 

Helsingin kaupunki pyytääkin, että Helsinkiin valtioneuvostossa liitettäväksi päätetty alue rajattaisiin ulos maakuntakaavaehdotuksesta. Muutoinkin saattaisi olla järkevää odottaa päätöstä mahdollisesta maakuntaliittojen yhdistämisestä ja jatkaa suunnittelua vasta, kun päätökset on tehty.

 

Kaupunginhallitus esittää seuraavassa ne näkökohdat, joilta osin maakuntakaavaehdotusta tulisi muuttaa. Suurin osa huomautuksista kohdistuu alueeseen, joka kaupunginhallituksen mielestä tulisi rajata ulos kaavaehdotuksesta.

 

Liittyminen metropoliseutuun

 

Edelleenkään Itä-Uusimaa ei pidä suunnittelun lähtökohtana kiinteää ja luontaista yhteyttään Helsingin seudun metropolialueeseen. Edellä esitetyistä seikoista johtuen maakuntakaavaehdotuksessa Itä-Uudenmaan väestöarviota on kuitenkin nostettu luonnoksesta. Tarkistettu väestösuunnite kasvattaa varsinkin Länsi-Sipoon väestömäärää. Uusia aluevarauksia on osoitettu Nikkilässä ja Talmassa sekä Lounais-Sipoon alueella.

 

Sipoo on omassa yleiskaavatyössään kehittänyt maankäyttöratkaisua siltä pohjalta, että Sipoon eteläosien joukkoliikenneratkaisut tehdään osana Helsingin seudun liikennejärjestelmien ja maankäytön kokonaisratkaisua, mikä tarvittaessa mahdollistaa myös metrovaihtoehdon toteuttamisen.

 

Myös maakuntakaavaselostuksessa ideoinnin lähtökohtana olisi tullut olla vaihtoehto, että vuoden 2009 alusta Vantaan kaupungista liitetään Helsingin kaupunkiin ns. Vesterkullan kiila ja Sipoon kunnasta noin 30 neliökilometrin suuruinen alue. Samoin maakuntakaavasta puuttuu metrovaraus. Metron jatkamiseen perustuvaa joukkoliikenneratkaisua ja siihen perustuvaa yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaista kehittämistä ei tule sulkea pois Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa.

 

Kaupunginhallitus katsookin, että väestösuunnitteen kasvattamisesta huolimatta alueen lounaisosan maankäyttöratkaisussa alueen liittämistä metropoliseutuun ei ole otettu riittävässä määrin huomioon. Lisäksi metropoliseutua pitäisi tarkastella vähintään Porvooseen asti ulottuvana.

 

HELI-rata

 

Helsingistä itään suuntautuvalle HELI-radalle on osoitettu varaus asemineen. Ratahallintokeskus on hiljattain käynnistänyt Pietariin suuntautuvan rautatielinjauksen selvittelyn, missä eräänä päävaihtoehtona tutkitaan Helsingistä itään Porvoon ja Kotkan kautta Pietariin suuntautuvaa rautatieyhteyttä. Mahdollisella uudella, nopealla kansainvälisellä ratayhteydellä olisi huomattava vaikutus maankäyttöön ja Helsingin seudun elinkeinojen kehittymiseen.

 

Tämän vuoksi Lounais-Sipoon ja siitä Porvooseen ulottuvan alueen joukkoliikenneratkaisua ei ole perusteltua sitoa kaavaehdotuksessa esitettyyn taajamajunavaihtoehtoon niin kauan kuin HELI-radan linjaus ja luonne ovat määrittelemättä.

 

Elinkeinot

 

Kehä III:n varteen Turunväylän liittymästä Vuosaaren satamaan on merkitty Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksessa nk. kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, jolla mm. tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Kehittämisvyöhykkeen rajaaminen Uudenmaan vaihemaakuntakaavaan tulee edistämään elinkeinotoiminnan syntymistä tälle alueelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

 

Vuosaareen vuonna 2008 valmistuva satama ja Kehä III varren toiminnallinen kehittäminen lähellä Sipoon kuntarajaa asettaa erityisiä paineita tehokkaille maankäyttöratkaisuille lounaisessa Sipoossa. Sataman ja Kehä III:n varren kehittämisvyöhykkeen luomat edellytykset ja vaatimuk­­set tulee tutkia huolella käynnissä olevan Itä-Uudenmaan maakuntakaavan laadinnan yhteydessä. Vuosaaren sataman elinkeinopoliittisia vaikutuksia Lounais-Sipoon alueella ei ole otettu riittävästi huomioon.

 

Esimerkiksi varsinaisen Sipoonkorven eteläpuolella virkistys- sekä maatalous- ja metsätalousaluevaraus on merkitty Porvoonväylään asti ulottuvana ja Lounais-Sipoon elinkeinovaraukset ovat pienet. Kuitenkin alue on vain 4-5 kilometrin etäisyydellä Vuosaaren satamasta.

 

Valtakunnallisesti Suomen tärkeimpään satamaan tehtyjen mittavien investointien hyödyntämiseen ei Itä-Uudenmaan maakuntakaava anna juurikaan mahdollisuuksia. Aluevarauksia tulisi tältä osin tarkistaa. Kau­punginhallitus muistuttaa, että yksi Helsingin seudun maankäytön-, asu­misen ja liikenteen nk. MAL-yhteistyössä hyväksytyistä kärkihankkeista on juuri Vuosaaren sataman seudullinen hyödyntäminen.

 

Pääosin Sipoon puolella kulkeva pääkaupunkiseudun ja valtakunnallisesti tärkeän Vuosaaren sataman laivaväylä tulisi merkitä maakuntakaavaan kuten Kilpilahden ja Loviisan laivaväylät.

 

Kilpilahteen ja sieltä Nikkilän suuntaan on osoitettu varaus elinkeinojen kasvulle ja laajentamiselle, mikä on hyvä asia ja tarpeen Helsingin seudun elinvoiman kannalta.

 

Lentokenttävaraus yleisilmailua varten

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään, että Malmin lentokentälle selvitetään vaihtoehtoinen sijaintipaikka ja alueidenkäytössä tulee huolehtia siitä, ettei vaihtoehtoja suljeta pois niin kauan kuin lentokentän sijainti on ratkaisematta. Maakuntakaavan selostuksessa on todettu, että Malmin lentokentälle ei osoiteta korvaavaa sijaintipaikkaa Itä-Uudeltamaalta asiaa käsittelevän selvityksen keskeneräisyyden vuoksi.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti vuonna 2001 Itä-Uuden­­maan alueelle kolmea Malmin lentokenttää korvaavaa vaihto­eh­toista sijaintipaikkaa: Askolan Monninkylää sekä toissijaisina sijoituspaikkoina Sipoon Boxia tai Porvoon Hinthaaraa.

 

Kesällä 2007 raporttinsa jättänyt työryhmä on selvittänyt uusia vaihtoehtoja Länsi-Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla ja on esittänyt päävaihtoehtonaan lentokentän sijoittamista Porvoon Backakseen.

 

Maakuntakaavan perustelu asiasta on puutteellinen ja se ohittaa lentokenttäkysymyksen, joka sisältyy valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin. Selvityksessä esitetyt lentokenttä- ja helikopteritoiminnan vaatimat sijoitusalueet tulee esittää maakuntakaavan kartalla.

 

Teknisen huollon varauksista

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen tausta-aineisto tuulivoiman ja Kilpilahden turvallisuusvyöhykkeiden selvittämisen osalta on perusteellista. Yhdyskuntateknisen huollon nyky- ja tavoitetilanteen kuvaus on huolellisesti esillä kaavaselostuksessa.

 

Kaava sisältää Helsingin energiahuollon kannalta tärkeät maakaasu- ja sähkön korkeajänniteyhteydet. Kaava varautuu Kilpilahden öljy- ja teollisuuskeskittymän ja Hästholmenin ydinvoimatuotannon kasvuun sekä öljyputken rakentamiseen Venäjältä Kilpilahteen. Helsingin seudun erityistavoitteena alueidenkäytön valtakunnallisissa tavoitteissa todettu Laajasalon öljysataman vaihtoehtoisen sijaintipaikan osoittaminen on otettu kaavassa huomioon Kilpilahden teollisuusalueen ja sataman aluevarauksessa.

 

Kaavassa on jätteenkäsittelyaluevaraus Mömossenissa Sipoossa ja Taviskärretissä Porvoossa, mikä mahdollistaa Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän osoittamien loppusijoitusalueiden toteuttamisen. Kaavassa on varaus myös Helsingin Veden Metsäpirtin lietteen kompostointilaitokselle.

 

Kaava sisältää erittäin vähän uusia aluevarauksia kiviainesten ottoon soveltuviksi alueiksi, mikä yhdessä Uudenmaan maakuntakaavan vastaavan tilanteen kanssa kallistaa rakentamista pääkaupunkiseudulla tulevina vuosina. 

  

Sipoonkorpi

 

Maakuntien rajalla, osittain Vantaalla ja osittain Sipoossa sijaitsee Sipoonkorven alue, joka on merkitykseltään ylimaakunnallinen ja oleellinen osa valtakunnallista ekologista verkostoa, osa Natura 2000 ‑ver­kos­­toa sekä yksi Itä-Uudenmaan tärkeimmistä ulkoilualueista.

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa Sipoonkorven Sipoon puoleinen osa on merkitty pääosin luonnonsuojelualueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Helsingin omistamia maa-alueita on varattu myös virkistysalueiksi.

 

Maakuntakaavaehdotuksen merkintä ottaa hyvin huomioon alueen tärkeyden ja tukee ylimaakunnallisen viherverkon kehittämistä. Sipoonkorven ydinaluetta tulee kehittää Nuuksion kansallispuiston tapaan pääkaupunkiseudun tärkeänä luonnonalueena, joka on samalla myös toimiva ulkoilu- ja retkeilyalue.

 

Sipoonkorpea ympäröivä MU-alue- ja osin virkistysaluemerkinnät on kuitenkin osoitettu etenkin Porvoonväylän pohjoispuolella liian laajana.  Sipoonkorpeen kohdistuvat ulkoilu- ja virkistystarpeet eivät edellytä näin laajoja alueita ympärilleen, mutta sen sijaan ao. merkinnät vaikeuttavat huomattavasti joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Kaupunginhallitus huomauttaa, että myös kaupunkirakenteen jatkaminen Helsingistä itään raideliikenteen varassa on yksi Helsingin seudun yhteisistä kärkihankkeista.

 

Sipoonkorven kehittäminen merkitsee alueen roolin muuttumista nykyisestä ja sen käyttäjämäärän huomattavaa lisääntymistä. Sipoonkorven rajaus tulee määritellä Lounais-Sipoon suunnittelun yhteydessä, missä alueen erilaiset käyttötarpeet on otettu huomioon.

 


Viheryhteydet

 

Maakuntakaavaehdotuksen maankäyttöratkaisu Helsingin rajan läheisyydessä Sipoon Itäsalmessa ja Talosaaressa on kaupunkirakenteellisesti selkeämpi kuin luonnoksessa esitetty ratkaisu.

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata seudullisesti tärkeiden viheryhteyksien jatkuminen Helsingin Pohjois-Vuosaareen, Vantaan Ojankoon, Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen.

 

Maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty keskeiset viheryhteystarpeet sekä laivaväylät, veneväylät, melontareitit, mutta vain yksi ulkoilureitti Ruotsinpyhtäällä. Tavoitteellisessa ulkoilu- ja viheralueverkoston liitekarttaan on merkitty pääkartassa esitettyjen reittien ohella valtakunnallinen pyöräilyreitti, mutta ei maakunnan tavoitteellisia ulkoilureittejä. Johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi myös ulkoilureitit merkitä.

 

Maakunnan viheryhteyksien ja ekologisten käytävien toteutumista on edistettävä siten, että hirvieläimien ja muun lajiston liikkumisedellytykset luonnon ydinalueiden välillä on turvattu

 

Helsingin omistamat virkistysalueet

 

Helsinki omistaa maa-alueita mm. Talosaaressa, Granössa ja Sipoonkorvessa. Talosaaren ranta-alueet on ehdotuksessa varattu pääosin virkistysalueiksi ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet luonnonsuojelualueiksi. Granön länsiranta on varattu virkistyskäyttöön ja saaren eteläosa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Saaren rakennetumpi yksityisomistuksessa oleva itäosa ja viereinen Mölandet ovat ilman aluevarausta. Rakentaminen näillä alueilla on haja-asutuksen luonteista ja niillä voi sijaita myös vapaa-ajan asutusta.

 

Vuosaaren sataman läheisten alueiden suunnittelussa tulee selvemmin ottaa huomioon sataman vetovoima tarjoamalla näillä alueilla enemmän mahdollisuuksia elinkeinotoimintojen ja ehkä myös asuinrakentamisen sijoittamiseen. Tästä näkökulmasta Granö tulisi vaihtoehtoisesti kokonaan osoittaa selvitysalueeksi ja Talosaaren merkintöjä tarkistaa.

 

Helsinkiläisten virkistyskäytössä on useita Sipoon saariston saaria. Helsingin omistamia saaria hallinnoi pääasiassa liikuntavirasto.

 

Nykyisen käyttönsä mukaisesti virkistysalueeksi merkitty Kaunissaari on suosittu telttailusaari, jonne on julkisen liikenteen yhteys Vuosaaresta. Muille Helsingin omistamille saarille ei ole julkista vesiliikenneyhteyttä. Eestiluoto on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Puolustusvoimien tulenjohtotornin aluetta lukuun ottamatta saari on Helsingin kaupungin omistuksessa, joskin osa alueesta on suojelualuetta. Eestiluodolla telttailu ei ole sallittua, mutta sen eteläpuoleisella Kutuhälletin luodolla telttailu on sallittua. 

 

Maakuntakaavaehdotuksessa Kutuhälletiä esitetään nykyisestä käytöstä poiketen kuitenkin suojelualueeksi. Eestiluodon koillispuolella sijaitsevalla Hanskisella on kuutisenkymmentä kesämajaa. Saari on varattu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Sipoon Skogsholmen on esitetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Saaren venekerholle vuokrattu saunamökki on osoitettu virkistyskohteena. Osa saaresta on yksityisomistuksessa. Porvoon edustan Kaivokari on varattu virkistyskäyttöön. Saarella on telttailu sallittu.

 

Kaavaehdotuksessa on esitetty Helsingin omistamille maille useita, niiden virkistyskäyttöä tarpeettomasti rajoittavia aluevarausmerkintöjä Helsingin omistamien saarien nykyinen virkistyskäyttö tulee huomioida ja sallia myös tulevaisuudessa niiden virkistyskäyttö.

 

Luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelu

 

Maakuntakaavaehdotuksessa on otettu runsaasti ja monipuolisesti huomioon maakunnan monimuotoinen luonto ja sen luonnonarvot. Lähes koko itäinen vesialue Porvoosta itään on Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. Laajojen Natura- ja luonnonsuojelualueiden ohella maakuntakaavaehdotukseen on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallisesti merkittäviä luontoalueita. Nämä alueet ovat erityisesti linnuston kannalta merkittäviä ns. IBA-alueita.

 

Kaupunginhallitus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, ettei lausunnolle lähetetty kaava-aineisto laisinkaan sisältänyt Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutusselvityksiä tai -arvioita.

 

Maakuntakaavaan on merkitty myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät geologiset muodostumat, jotka ovat maisemallisesti ja geologisesti merkittäviä.

 


Maakuntakaavaehdotukseen voisi liittää Uudenmaan maakuntakaavan tapaan erillisen perinnemaisema- ja luontotyyppikohteita esittelevän liitekartan. Esimerkiksi Helsingin omistamilla saarilla Kaunissaaressa ja Eestinluodolla on luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia luontotyyppikohteita sekä näiden lisäksi vielä erityisesti suojeltavia lajeja.

 

Itä-Uudenmaan erityispiirre on valtakunnallisesti hyvin säilynyt ja merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntakaavaa varten on selvitetty valtakunnallisten kohteiden lisäksi maakunnan tärkeät kulttuuri­ympäristöt. Esimerkiksi Sipoon alueella on useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, jotka asettavat omat rajoituksensa alueiden muulle maankäytölle. 

 

Lopuksi

 

Maakuntakaavaehdotuksessa pyritään sinänsä ansiokkaasti ja melko perusteellisesti kehittämään historiallisten Porvoon ja Loviisan ympärille kymmenen kunnan muodostamaa kaksikielistä kulttuurimaakuntaa sekä luomaan edellytyksiä alueen tulevalle kehitykselle. Yhdessä itä­suuntaan kasvavan pääkaupunkiseudun kanssa tämä Suomenlahden rannan kaupunkien sarja aina Kotkaan ja Haminaan asti voisi olla jopa Euroopan mitassa merkittävä ja kiinnostava alue, jota on syytä kehittää yhteistyössä.

 

Alueen asunto- ja elinkeinopolitiikan, liikenneverkon, lentoliikenteen ja julkisen liikenteen, jätehuollon, ylijäämämassojen käsittelyn, maa- ja kallioaineksen hankinnan jne. kannalta Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot kattava yhtenäinen suunnittelualue sekä valmistelu- ja päätöksenteko-organisaatio ovat kuitenkin Helsingin kaupunginhallituksen mielestä jatkossa välttämättömiä.

 

Maakuntajaotusta tulisikin pikaisesti muuttaa niin, että nykyiset Uuden­maan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettäisiin. Päätöstä valmisteltaessa tulisi Itä-Uudenmaan maakuntakaavan alueeseen kohdistuvia selvityksiä ja aluevaraustarpeita vielä monelta osin tarkentaa ja ensi vaiheessa rajata valtioneuvoston 28.6.2007 päättämä, Helsingille siirtyvä alue maakuntakaava-alueen ulkopuolelle.

 

Tässä muodossa Itä-Uudenmaan maakuntakaavaa ei tule vahvistaa.

 


Kirje Itä-Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Khn lausunto Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta 5.9.2005

 

Liite 2

Osajäljennös Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuskartasta sekä kaavamerkinnät ja määräykset, 28.5.2007

 

Liite 3

Selvitysmies Pekka Myllyniemen ja Helsingin rajansiirtoesitykset Lounais-Sipoossa (HS 18.1.2007)

 

 

 

 


1

LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN TAVOITELINJASTOSUUNNITELMAN 2030 LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-1350

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV pyytää lausuntoa tavoitelinjastosuunnitelmasta 2030 28.9.2007 mennessä.

 

./.                   Suunnitelma on liitteenä 1.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (23.8.2007) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

YTV:n johdolla laaditussa joukkoliikenteen tavoitelinjastosuunnitelmassa hahmotellaan joukkoliikennejärjestelmän rakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitelinjastosuunnitelman strateginen tavoite, joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen suhteessa henkilöautoliikenteeseen, on Helsingissä harjoitetun joukkoliikennettä suosivan politiikan mukainen.

 

Liikennesuunnitteluosastolla ei ole huomauttamista tavoitelinjastosuunnitelmassa esitettyihin suosituksin ja jatkotoimenpiteisiin.

 

Lausunto     Tavoitelinjastosuunnitelman strateginen tavoite, joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantaminen suhteessa henkilöautoliikenteeseen selkeyttämällä linjastoa, kehittämällä etenkin poikittaisia runkoyhteyksiä sekä panostamalla solmupisteisiin, on Helsingissä harjoitetun joukkoliikennettä suosivan politiikan mukainen. 

 

Hyvää on myös, että suunnitelman mukaan liikenne entistä enemmän painottuu raideliikenteeseen, jolloin Helsingin keskustaan ja muuallekin kulkevien bussien määrää voidaan vähentää ja osaltaan helpottaa liikenneruuhkia ja niistä aiheutuvia ongelmia.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomauttamista tavoitelinjastosuunnitelmassa esitettyihin suosituksiin, jatkotoimenpiteisiin kiireellisimmistä linjaston ja solmupisteiden kehittämistarpeista eikä suosituksista maankäytön suunnitteluun ja väylärakentamiseen. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston edustaja on ollut tavoitelinjastosuunnitelman käytännön toteutusta ohjaavassa projektiryhmässä ja työtä koskevat huomautukset on voitu tehdä jo työn kuluessa. Sipoo-päätös voi kuitenkin jatkossa vaikuttaa metroverkon kokonaishahmoon ja ajoitukseen. Asia voidaan ottaa jatkossa huomioon päätöksen saatua lainvoiman.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on varauduttu Jokeri II:n linjan huomioon ottamiseen kaavoituksen yhteydessä.

 

Liikennelaitos toteaa (23.8.2007) seuraavaa:

 

Tavoitelinjastosuunnitelma on laadittu hyvin pitkällä aikatähtäimellä, mihin sopii hyvin suunnitelmaan valittu karkeahko tarkkuustaso. Tähtäimen ollessa näin kaukana on toimintaympäristössä tapahtuvia kaikkia muutoksia ja kehityskulkuja vaikea ennustaa.

 

Tavoitelinjastosuunnitelman tavoitteiden asettelu on kokonaisuudessaan onnistunut. Tavoitteena on linjasto, joka kytkeytyy kiinteästi maankäytön kehittämiseen, on selkeä ja helposti hahmotettava, kilpailukykyinen henkilöauton kanssa sekä kustannustehokas. Myös linjaston palvelutasotekijöiden tavoitearvot on asetettu hyvin.

 

Suunnitelmassa esitetty linjastorakenne tavoitevuonna 2030 on pääkaupunkiseudulla yhteisesti hyväksytyn raskasta raideliikennettä suosivan joukkoliikennestrategian mukainen. Pääkaupunkiseudun maankäyttö kasvaa eniten reuna-alueilla, mikä muuttaa matkojen suuntautumista siten, että Helsingin kantakaupungin merkitys matkojen määränpäänä pienenee. Tämän vuoksi Helsingin niemen raideratkaisuja ja erityisesti Pisara-radan tarvetta ja hyötyjä kannattaa tulevaisuudessa selvittää tarkemmin. Pisara-ratalenkin itäpuolen rakentaminen täsmälleen samaan käytävään metron ja voimakkaan raitiovaunuliikenteen kanssa ei vaikuta järkevältä.

 

PLJ2007:stä antamassaan lausunnossa joukkoliikennelautakunta on todennut, että PLJ2007-prosessin aikana syksyllä 2005 ja vuonna 2006 Helsingissä on valmistunut joukkoliikenteen kehittämisselvityksiä mm. lentoasemametrosta ja liityntälinjastosuunnitelmasta (ns. Iso Liityntä). Selvitykset osoittavat vaikutuksiltaan erittäin merkittäviksi ja kustannustehokkaiksi sellaisia raskaan raideliikenteen hankkeita, joita PLJ2007-prosessissa ei ole käsitelty. Tällaisia raskaan raideliikenteen hankkeita ovat esimerkiksi metroyhteys Pasilasta Maunulaan (ja mahdollisesti edelleen lentoasemalle) sekä metroyhteys Pasilasta Viikkiin. Hankkeisiin liittyy siirtyminen nykyistä voimakkaampaan liityntäliikenteeseen. Helsinki on laatimassa mainituista yhteyksistä myös alustavat yleissuunnitelmat. Metroyhteyden suunnittelua Pasilasta pohjoiseen jatketaan heti, kun ohjelmoitavana oleva Töölön metron alustavan yleissuunnitelman tarkistus automaattimetron lähtökohdista on tehty.

 

Tavoitelinjastosuunnitelmassa joukkoliikenteen väylähankkeisiin ennen vuotta 2030 ei sisälly Helsingin toisen metrolinjan jatkoa Pasilasta eteenpäin. Käytännössä toisen metrolinjan jatkaminen Pasilasta eteenpäin 2020-luvulla kuitenkin näyttää tarkoituksenmukaiselta. Metrolinjan jatkamiseen liittyy merkittäviä liityntäliikennejärjestelyjä, jotka vaikuttaisivat myös tavoitelinjastosuunnitelman linjastorakenteeseen. Tältä osin tavoitelinjastosuunnitelmaa tulisi tarkistaa.

 

Joukkoliikenteen matkaketjujen toimivuuden ja korkealaatuisten vaihtomahdollisuuksien parantaminen on nostettu suunnitelmassa ansiokkaasti esille. Vaihtamisen vaivattomuus ja miellyttävyys on tärkeää jo senkin takia, että vaihtojen määrä kasvaa joukkoliikennejärjestelmän tukeutuessa runkoliikenneratkaisuun.

 

Ryj toteaa, että tavoitelinjastosuunnitelmaluonnoksessa on lähtökohtana PLJ 2007 ja siinä osoitetut hankkeet. Suunnitelma vastaa Helsingin tämänhetkisiä linjauksia ja joukkoliikennepolitiikkaa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seuraavan lausunnon joukkoliikenteen tavoitelinjastosuunnitelman 2030 luonnoksesta:

 

Tavoitelinjastosuunnitelman tavoitteiden asettelu on kokonaisuudessaan onnistunut. Tavoitteena on linjasto, joka kytkeytyy kiinteästi maankäytön kehittämiseen, on selkeä ja helposti hahmotettava, kilpailukykyinen henkilöauton kanssa sekä kustannustehokas. Tavoitelinjastosuunnitelman strateginen tavoite on Helsingissä harjoitetun joukkoliikennettä suosivan politiikan mukainen. Myös linjaston palvelutasotekijöiden tavoitearvot on asetettu hyvin.

 

Suunnitelman mukaan liikenne painottuu entistä enemmän raideliikenteeseen, jolloin Helsingin keskustaan ja muuallekin kulkevien bussien määrää voidaan vähentää ja osaltaan helpottaa liikenneruuhkia ja niistä aiheutuvia ongelmia.

 

Joukkoliikenteen matkaketjujen toimivuuden ja korkealaatuisten vaihtomahdollisuuksien parantaminen on nostettu suunnitelmassa ansiokkaasti esille. Vaihtamisen vaivattomuus ja miellyttävyys on tärkeää jo senkin takia, että vaihtojen määrä kasvaa joukkoliikennejärjestelmän tukeutuessa runkoliikenneratkaisuun.

 


Tavoitelinjastosuunnitelman pohjana on ollut PLJ 2007:n raideliikenneverkko 2030. Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämänä on alkanut Pietarin suunnan esiselvitys, jonka yhteydessä selvitetään myös suoraa ratayhteyttä Helsingin keskustasta lentoasemalle. Muidenkin lisäselvityksiä edellyttävien raidehankkeiden selvitykset tulisi käynnistää ja laatia selvitysten pohjalta pikimmiten PLJ:n seuraavan tarkistuksen pohjaksi seudullisen raideliikenteen visio. Tavoitelinjastosuunnitelmaa tarkistetaan sen jälkeen raidevision pohjalta.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Tavoitelinjastosuunnitelman 2030 luonnos

 

 

 

 


1

LAUSUNTO IKÄIHMISTEN HOITOA JA PALVELUA KOSKEVAN LAATUSUOSITUKSEN UUDISTAMISESTA

 

Khs 2007-1525

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa (4.6.2007), että sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto antoivat vuonna 2001 Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen. Ministeriö on käynnistänyt laatusuosituksen uudistamisen ja pyytää mm. Helsingin kaupungin lausuntoa 4.6.2007 päivätystä luonnoksesta.

 

./.                   Luonnokseen sisältyy tavoitteita palvelurakenteelle sekä suosituksia, jotka koskevat toimintakykyä edistävää toimintaa, henkilöstöä ja toimitiloja. Kuntia pyydetään erityisesti arvioimaan tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia kunnassa sekä tavoitteiden toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lausuntopyynnössä asetettua määräaikaa on jatkettu 15.9.2007 asti. Lausuntopyyntö sekä Ikäihmisen hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositusluonnos 4.6.2007 ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

./.                   Terveyslautakunta toteaa (14.8.2007) mm., että ikäpoliittisen strategian laatiminen ja toimeenpano on Helsingille toteutettavissa oleva, mutta haastava tehtävä kaupungin suuren koon ja toimijatahojen monilukuisuuden vuoksi. Asiasta on kuitenkin runsaasti kokemusta, koska vuodesta 1993 lähtien kaupunki on säännöllisesti laatinut strategia­tyyppisiä vanhuspalveluohjelmia. Lautakunnan lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 

./.                   Sosiaalilautakunta toteaa (21.8.2007) mm., että vanhuspolitiikkaa koskevien arvojen ja eettisten periaatteiden esille nostaminen on tärkeää, erityisesti aikana, jolloin osa väestöstä näkee ikäihmisten olevan kustannustekijä ja ikävä taakka dynaamiselle yhteiskunnalle. Arvojen esille tuominen ohjaa ajattelua entistä ihmisarvoisempaan suuntaan. Vanhuspoliittinen strategia merkitsee linjan ja painopisteen valintaa, asettumista vanhuspalveluiden kehittämisen taakse. Lautakunnan lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 4.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (22.8.2007) mm., että Helsingin talousarvioon sisältyvissä yhteisstrategioissa erityisesti hyvinvointi ja palvelut mutta myös kaupunkirakenne ja asuminen –alue sisältävät samansuuntaisia linjauksia kuin ikäpoliittiseen strategiaan on esitetty otettavaksi. Hallintokuntien talousarvioissa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla strategioita toteutetaan.

 

./.                   Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 5.

 

Stj toteaa, että päätösehdotus perustuu terveyslautakunnan, sosiaalilautakunnan sekä talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoihin.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Aiemmassa laatusuosituksessa käytetty käsite ”vanhuspoliittinen strategia” on luonnoksessa korvattu ”ikäpoliittisella strategialla”. Muutoksen perustelu on tarkoituksenmukainen korostaessaan eri politiikkatahojen ja toimijoiden yhteistä vastuuta suunnittelussa ja tulevaisuuteen varautumisessa koko elämänkaarella. Sisällöllisesti suositus kuitenkin painottuu sosiaali- ja terveyspalveluihin ja jää siten osin tavoitettaan suppeammaksi. Esimerkiksi elin- ja toimintaympäristöön liittyviä keskeisiä tekijöitä mainitaan, mutta niihin liittyviä suosituksia ei esitetä. 

 

Yhteiskunnan ”normaalipalvelujen” soveltumista ikäihmisille tulee lisätä. Näin vältyttäisiin tuottamasta lukuisia erityispalveluja, jotka joissakin tapauksissa voivat jopa lisätä käyttäjäryhmien eriarvoisuutta.

 

Helsingin talousarvioon sisältyvissä yhteisstrategioissa erityisesti hyvinvointi ja palvelut mutta myös kaupunkirakenne ja asuminen –alue sisältävät samansuuntaisia linjauksia kuin ikäpoliittiseen strategiaan on esitetty otettavaksi. Hallintokuntien talousarvioissa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla strategioita toteutetaan. Strategioiden toteutumista seurataan neljännesvuosiraporttien avulla.

 

Helsingin nykyiseen suunnittelujärjestelmään kuuluu joitakin taloussuunnitelmasta erillisiä, aihekohtaisia ohjelmia kuten esimerkiksi elinkeinostrategia ja vanhuspalveluohjelma. Pääsääntöisesti toiminnan ja talouden ohjaus tapahtuu talousarvion ja -suunnitelman avulla.

 

Olosuhteet maan eri osissa vaihtelevat suuresti ja tämän vuoksi yhtenäisen mallin mukaisten kuntakohtaisten strategioiden laatiminen ei aina ole tarkoituksenmukaista. Tällöin tulevat kyseeseen seudulliset strategiat.

 

Luonnoksen johdannossa viitataan meneillään olevaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, jonka tavoitteena on palvelujen järjestämisvastuun laajentaminen vähintään 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueille. Helsingin 564 000 asukkaan väestöpohja mahdollistaa ikäihmisten palvelujen kehittämisen ilman välittömiä, kuntarakenteeseen kohdistuvia uudistuksia. Väestön ikääntymisen aiheuttama ensisijainen haaste Helsingille on eläköitymässä olevien ja 65–74-vuotiaiden eläkeläisten määrän kasvu.

 

Laatusuosituksen kohdejoukosta käytetään termejä ”ikääntyneet”, ”ikäihmiset” ja ”iäkkäät”. Tekstissä ei määritellä keitä kulloinkin tarkoitetaan. Tämä olisi tarpeellista, jotta suositusta tulkittaisiin eri tahoilla samoista lähtökohdista. Samoin kronologiseen ikään liittyvien rajojen (esim. 75 vuotta täyttäneet) käyttöä tulisi pohtia suhteessa jatkuvasti pidentyneeseen keskimääräiseen elinikään ja vanhuuksien erilaistumiseen.  

 

Kansainvälisissä elinajan pitenemistä, työelämän muutosta ja työvoiman vähenemistä koskevissa keskusteluissa on tuotu esiin 60–70-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen. Laatusuosituksia laadittaessa on syytä huolehtia siitä, etteivät ne ohjaa yhteiskuntapoliittista keskustelua suuntaan, jossa eläköitymisiän saavuttaminen rinnastetaan vanhuspalvelujen piiriin siirtymiseen. Kansallisiin ikäpoliittisiin tavoitteisiin tulisikin lisätä mahdollisuus työelämään osallistumiseen toimintakyvyn sen mahdollistaessa ikävuosista riippumatta. Tämä on linjassa luonnoksessa esitettyjen ihmisarvon eettisten periaatteiden, mm. itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden kanssa.

 

Iäkkäiden kuntalaisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen edellyttävät ponnistuksia kaikilta hallintokunnilta ja eri sidosryhmiltä. Erityisesti tarvitaan eri tahojen tuottamien palvelujen koordinointia, uusien palvelujen ja palveluyhdistelmien kehittelyä ja toteuttamista kunnan eri hallintokuntien, järjestöjen ja yritysten kesken. Myös eri toimijoiden roolien selkeyttäminen on tärkeää.

 

Laatusuosituksen rakenne on sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen kannalta monipuolinen. Arvojen ja eettisten periaatteiden esille nostaminen on tärkeää, erityisesti aikana, jolloin osa väestöstä näkee vanhusten olevan vain kustannustekijä ja ikävä taakka dynaamiselle yhteiskunnalle. Arvojen esille tuominen voi ohjata ajattelua entistä ihmisarvoisempaan suuntaan ja korostaa ikääntyneiden palvelujen kehittämisen tarvetta ja tahtoa.

 

Ikäpoliittisen strategian osat esitellään kuviona, jonka kohdassa ”Palvelurakenteen kehittämisen strategiset linjaukset” on luettelo eri sosiaali- ja terveyspalveluista. Ryhmittely on laadittu siten, ettei vanhusten sosiaalityötä eikä terveydenhuollon avohoito- (terveysneuvonta, avosairaanhoito), päivystys- ja sairaalapalveluja mainita. Näiden käyttö on kuitenkin ikäihmisten piirissä laajaa ja sen vuoksi mainitsemisen arvoista.  

 

Palvelurakenteen kehittämislinjauksissa on esitetty yksityiskohtaisia, määrällisiä tavoitteita. Toisaalta luonnoksessa annetaan mahdollisuus asettaa kuntakohtaiset tavoitteet palveluille paikallisten voimavarojen ja tarpeiden pohjalta. Tämä on ehdottoman välttämätöntä kuntien erilaisista olosuhteista johtuen.

 

Suurkaupunkina Helsingissä on yksin asuvia ikäihmisiä suhteellisen paljon. 75 vuotta täyttäneistä 53,2 % asuu yksin, koko maan keskiarvon ollessa 45,8 %. Yksin asumisen lisäksi toinen palvelutarpeisiin vaikuttava piirre Helsingissä on vanhojen kerrostaloasuntojen hissittömyys.

 

Luonnoksessa esitetty tavoite kotona asuvien osuudesta, 94 - 96 % 75 vuotta täyttäneistä, vaikuttaa Helsingin olosuhteissa ylimitoitetulta. Helsingin voimassa olevassa vanhuspalveluohjelmassa vastaavaksi tavoitteeksi on asetettu 90 %, mikä on toteutunut.

 

Säännöllisen kotihoidon saajien tavoitteeksi esitetään 13 – 14 % 75 vuotta täyttäneistä. Helsingissä vastaavasta ikäryhmästä noin neljäsosa saa kotihoitoa, kun mukaan lasketaan sekä säännölliset että tilapäiset (esim. sairaalahoidon jälkeen toipilasaikana palveluja saavat) asiakkaat. Tilastointia tullaan kehittämään vertailutiedon saamiseksi.

 

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrälle asetettu tavoite, 5-6 %  75 vuotta täyttäneistä, on Helsingissä vaikea saavuttaa. Yksin elävien vanhusten suuri määrä merkitsee sitä, ettei halukkuutta ja mahdollisuuksia omaishoitoon ole suurkaupungissa samalla tavalla kuin maaseudulla. Helsingissä omaishoidon tuen piirissä olevien yli 65-vuo­tiaiden henkilöiden määrä on tällä hetkellä 3,3 % ja tuon osuuden nostaminen vanhusväestön määrän kasvaessa on osoittautunut mahdottomaksi.

 

Palveluasumisen määrälle asetettu tavoite, 5-6 % 75 vuotta täyttäneistä, toteutuu Helsingissä jo tätä nykyä. Helsinki järjestää ympärivuorokautista palveluasumista tällä hetkellä 6,2 %:lle yli 75-vuotiaista.

 

Laitoshoidolle laatusuosituksessa asetettu tavoite, 4-6 % vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaalassa, ylittyy Helsingissä. Laitoshoidossa on Helsingissä 9,5 % 75 vuotta täyttäneistä, mihin lukuun sisältyvät myös lyhytaikaishoidossa tai pitkällä kuntoutusjaksolla olevat. Asetettu valtakunnallinen tavoite on Helsingille haaste. Sitä tukee kaupungin omassa vanhuspalveluohjelmassakin ilmaistu tavoite laitoshoidon vähentämisestä.

 

Linjaus dementoituvien hoidon järjestämisestä on perusteltu. Tämän lisäksi olisi tehostettava dementian diagnosoimista, koska suuri osa sairastuneista on edelleen ilman diagnoosia. Dementiaa sairastavien kotona asumisen tukeminen ja sitä edistävät keinot ovat myös keskeisiä. Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia dementiakoordinaattoreiden toiminnasta, koska he pystyvät auttamaan ja tukemaan sairastunutta ja hänen läheistään monimutkaisen palvelujärjestelmän käytössä. Uuden teknologian hyödyntäminen kotona asumisen tukena on tulevaisuudessa välttämätöntä. Sen tehokas edistäminen edellyttää, että selvitetään kustannusten jako eri tahojen kesken.

 

Asiakastietojen ja kirjaamisen merkitys on keskeinen laadukkaan ja suunnitelmallisen hoidon toteuttamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuus on välttämätöntä niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla.

 

Luonnoksessa korostetaan palvelutarpeen yksilöllistä arviointia ja palvelujen oikeaa kohdentamista. Nämä ovat keskeisiä tavoitteita, joiden toteuttamiseksi tarvitaan valtakunnalliset päätökset käytettävistä toimintakykymittaristoista sekä eri palvelujen piiriin pääsemisen perusteista. Näiden käyttö parantaisi myös vertailujen luotettavuutta.

 

Ikäihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi ehdotetaan perustettavaksi vanhus/seniorineuvoloita. Helsingissä toimi 1970-80 -luvuilla erillisiä vanhusneuvoloita. Niistä luovuttiin, koska käyttäjät olivat pääasiassa samoja vireitä vanhuksia, jotka käyttivät myös terveysasemien lääkärin ja terveydenhoitajan sairaanhoitopalveluja. Toiminnalla ei siis tavoitettu terveyden edistämistavoitteiden toteutumisen kannalta olennaisia muita vanhuksia.

 

Erillisen vanhusneuvolan sijasta Helsingissä on lähdetty kehittämään ”hyvinvointikeskus-toimintamallia”, joka toteutuessaan kokoaisi yhteen kunnan eri hallintokuntien sekä ikäihmisten palveluja tuottavien järjestöjen ja vapaaehtoistyön voimavarat. Terveyspalvelujen osalta nämä palvelut täydentäisivät terveysasemien toimintaa.

 

Henkilöstöstrategian korostaminen on perusteltua, koska ikääntyneiden palveluissa merkittävänä haasteena on työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Eräs keino selvitä niukoilla voimavaroilla kasvavasta asiakasmäärästä on tarkistaa ammattiryhmien välistä työnjakoa koulutuksen mukaisesti.

 

Mitoitukseen laskettavien henkilöstöryhmien osalta Helsingissä on päädytty samansuuntaisiin tuloksiin kuin suositusluonnoksessa.

 

Henkilöstömääriä koskevissa mitoituksissa Helsingissä on päädytty tasolle, joka vastaa suositusluonnoksen vähimmäis- tai keskiarvolukuja. Esimerkiksi pitkäaikaisessa sairaalahoidossa keskimääräinen mitoitus nostetaan Helsingissä lähiaikoina 0,63:een. Ministeriön luonnoksessa hyväksi mainittua, varsin korkeaa mitoitusta (0,8) ei ole perusteltua asettaa tavoitteeksi. Mitoitussuositusten laatimisessa tulee pitää huolta siitä, että ne eivät pakota erilaisia toimijoita täysin olosuhteista riippumatta kaavamaisiin ja toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

 

Laitoshoitoa koskeva painotus yhden hengen huoneiden lisäämiseen vaatii sairaalahoidon osalta tarkennusta ja väljentämistä. On huomattava, että potilaan ei ole tarkoitus asua sairaalassa. Kaikki potilaat eivät viihdy yksinään eivätkä siksi halua yhden hengen huoneeseen. Helsinki on peruskorjannut viime vuosina kaikki terveyskeskuksen pitkäaikaissairaaloiden osastot siten, että tavoitteena on ollut lisätä yhden hengen huoneiden määrää ja rakentaa korkeintaan 2-hengen huoneita sekä huonekohtaiset hygieniatilat. Sairaalarakennukset ovat kuitenkin osin vanhoja ja rakenteellisista syistä on joissakin tapauksissa päädytty useamman hengen huoneisiin. Tehdyt ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi ja inhimillisiksi.

 

Hoitoympäristöön liittyvä kannanotto palveluasumisessa tarjottavasta omasta huoneesta jokaiselle asukkaalle on merkittävä tulevaisuuteen tähtäävä linjaus palvelun laadun näkökulmasta. Tähän liittyvät asumiskustannukset ja asiakasmaksut ovat asia, jota erityisesti pääkaupunkiseudulla joudutaan pohtimaan tarkasti.

 

Osa suosituksessa esitetyistä palveluista on mahdollista toteuttaa olemassa olevilla voimavaroilla keskittämällä ne kulloinkin keskeisiin ajankohtaisiin haasteisiin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että pystytään tekemään valintoja ja asettamaan tarpeet tärkeysjärjestykseen. Helsingin näkökulmasta ajankohtaisia ovat mm. riskiryhmien tavoittaminen ja palvelutarpeen arviointi.

 

Kuntia ohjaavat suositukset ja sitovat säädökset ovat mahdottomia toteuttaa ilman toimintaan osoitettuja voimavaroja. Tähän kysymykseen laatusuositus ei tuo uutta. Suositukset näyttävät nykyoloissa muuttuvan minimiedellytyksiksi, joitten toteuttamista valvovat viranomaiset ryhtyvät vaatimaan.  Terveydenhuollon hoitotakuun suunnittelun yhteydessä tehdyistä virheistä tulee ottaa oppia.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 4.6.2007

 

Liite 2

Ikäihmisen hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositusluonnos

 

Liite 3

Terveyslautakunnan lausunto 14.8.2007

 

Liite 4

Sosiaalilautakunnan lausunto 21.8.2007

 

Liite 5

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 22.8.2007

 

 

 

 


2

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2007-1713

 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä toteaa (11.7.2007), että kuntayhtymän perussäännön mukaan on taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.

 

Lausuntopyynnössä todetaan, että vuoden 2008 talousarvion ja 2008-2010 taloussuunnitelman lähtökohtina ovat hoitopäivien määrän, henkilökunnan ja hoitopäivähinnan säilyttäminen nykytasossa.

 

./.                   Esitykset pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle 21.9.2007 mennessä. Lausuntopyyntö sekä vuoden 2007 talousarvio ja taloussuunnitelma 2007-2009 ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

./.                   Sosiaalilautakunta toteaa (21.8.2007) mm., että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ylläpitää 80-paikkaista Ridasjärven päihdehoitokeskusta, joka on laitoshoitoa tarjoava erityispalveluyksikkö. Helsinki on kuntayhtymän jäsenkunta. Lautakunnan lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

Stj toteaa, että päätösehdotus perustuu sosiaalilautakunnan lausuntoon.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä seuraavan lausunnon:

 

Ridasjärven päihdehoitokeskus on osa Helsingin päihdepalvelujärjestelmää. Vuonna 2006 helsinkiläisten hoitovuorokaudet vähenivät edellisvuoteen verrattuna 3 367 hoitovuorokaudesta 1 246 vuorokauteen. Kuluvana vuonna käyttö tulee edelleen vähenemään. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että pääosaan laitoskuntoutustarpeesta on kyetty vastamaan kaupungin omissa yksiköissä.

 

Sosiaalivirasto hankkii asiakkaiden tarvitsemat palvelut vuosittain vahvistettavan talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen antaman, vuoden 2008 talousarvion valmistelua koskevan ohjeen mukaan hintatason muutos vuodesta 2007 vuoteen 2008 on 1,5 % arvioitaessa muita kuin henkilöstö- ja investointimenoja.

 

Ridasjärven päihdehoitokeskuksen rooliin ja käyttöön tulee vaikuttamaan pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen, 31.10.2008 asti kestävä päihdehuollon kehittämishanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on päihdehuollon kuntouttavien laitospalvelujen uudelleen jäsentäminen ja yhteinen koordinaatio. Parhaillaan selvitetään palvelutarpeiden seudullista kokonaisuutta. Tässä yhteydessä pääkaupunkiseudun kunnat tulevat käsittelemään myös Ridasjärven päihdehoitokeskuksen roolia seudullisessa päihdehuollon palvelurakenteessa ja tekemään Ridasjärven päihdehoitokeskusta koskevia kehittämisehdotuksia.

 

Kirje Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen helsinkiläiselle edustajalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausuntopyyntö sekä vuoden 2007 talousarvio ja taloussuunnitelma 2007-2009

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 21.8.2007

 

 

 

 


1

TYÖTERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2007-1842

 

Työterveyskeskus toteaa (22.8.2007), että työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Anne Elisa Lilja on toiminut työterveyskeskuksessa työterveyslääkärinä sosiaali- ja terveyshuollon ja terveyskeskuksen työterveyshuollossa 1.1.2004 lähtien.

 

Hän hoitaa vastaavan työterveyslääkärin virkaa väliaikaisesti 18.3. – 30.9.2007. Tehtävässään hän on osoittanut hyvää perehtyneisyyttä työterveyshuollon erityiskysymyksiin ja hyvää organisaatio-, yhteistyö- ja johtamistaitoa.

 

Työterveyskeskus esittää, että työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Lilja otettaisiin vastaavan työterveyslääkärin virkaan 1.10.2007 lukien.

 

Sj toteaa, että työterveyskeskuksen johtosäännön mukaan Khs valitsee vastaavan työterveyslääkärin ja myös määrää tältä vaadittavan pätevyyden.

 

Vastaavalta työterveyslääkäriltä edellytetään laillistetun lääkärin pätevyyttä ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

 

Anne Lilja on toiminut työterveyskeskuksessa työterveyslääkärinä sosiaali- ja terveyshuollon ja terveyskeskuksen työterveyshuollossa 1.1.2004 lähtien. Hän hoitaa vastaavan työterveyslääkärin virkaa väliaikaisesti 18.3. – 30.9.2007.

 

Sj katsoo näin ollen, että Khn tulisi ottaa uudeksi vastaavaksi työterveyslääkäriksi työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Lilja. Lilja täyttää em. pätevyysvaatimukset ja hän on hoitanut menestyksekkäästi työterveyslääkärin ja myös vastaavan työterveyslääkärin tehtäviä. Hallintosäännön 13 §:n nojalla hänet voidaan nimittää virkaan suoraan, virkaa haettavaksi julistamatta, koska hän on hoitanut vastaavia tehtäviä yli kuuden kuukauden ajan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hallintosäännön 13 §:n nojalla ottaa ilman julkista hakumenettelyä työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Liljan työterveyskeskuksen vastaavan työterveyslääkärin virkaan 1.10.2007 lukien 5 348,33 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvine palkkaetuineen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, ettei Anne Liljan tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan, koska hän on jo kaupungin palveluksessa ja esittänyt vaaditun selvityksen aikaisemmin.

 

Pöytäkirjanote työterveyskeskukselle ja vastaavan työterveyslääkärin virkaan valitulle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

ALUEEN VARAAMINEN TALIN LIIKUNTAPUISTOSTA KANNELMÄEN LIIKUNTAKESKUS OY:LLE MONITOIMIHALLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-1854

 

Liikuntalautakunta toteaa (21.8.2007) mm., että Kannelmäen Liikuntakeskus Oy on lähettänyt liikuntavirastoon 9.8.2007 tontinvaraushakemuksen. Hakemus koskee aluetta, joka sijoittuu Talin keilahallin luoteispäädyn puoleisen päädyn ja kävelytien välille.

 

Kyseiselle tontille on tarkoitus rakentaa mailapeleihin erikoistunut monitoimihalli, jossa pääsääntöisesti tullaan harrastamaan sulkapalloa, sählyä ja squashia.

 

Halli mahdollistaa myös pöytätenniksen harjoittelu- ja kilpailutoiminnan. Harrastustoiminnan lisäksi kyseisellä areenalla tullaan järjestämään kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja em. lajeissa.

 

Varausta haetaan kahdeksi vuodeksi. Rakentaminen on ajoitettu ajalle 5/2008 – 6/2009.

 

Lautakunnan lausunto

 

Kannelmäen Liikuntakeskus Oy suunnittelee Talin liikuntapuiston alueelle monitoimihallia mailapeleille. Halli täydentää Helsingin liikuntapalveluja sulkapallon osalta, ja squashin osalta sillä on merkitystä koko pääkaupunkiseudulle. Suunnitellun hallin tilojen käyttö vaikuttaa tehokkaalta ja antaa siten tarvittavaa taloudellista pohjaa hankkeelle.

 

Yhtiö on tuottanut sisäliikuntapalveluja Kannelmäen alueella vuodesta 1994, joten sillä on kokemusta toimialasta.

 

Yhtiön nykyinen kiinteistö poistuu käytöstä ensi vuoden aikana, kun tontilla käynnistyy asuntorakentaminen.

 

Asemakaava

 

Varattavaksi esitetyllä alueella on voimassa 24.5.2002 lainvoiman saanut asemakaavan muutos, joka laadittiin alueelle tuolloin suunnitellun golfin lyöntiharjoitteluhallin rakentamiseksi, Talin tenniskeskuksen laajentamiseksi ja koko hallialueen pysäköintialueiden järjestämiseksi. Tennishallin laajennus on toteutettu, mutta keilahallin pohjoispuolelle suunnitellun golfin harjoitteluhallin rakentamisesta on myöhemmin luovuttu.

 

Helsingin Tennisstadion Oy on halukas edelleen laajentamaan Talin tennishallia. Laajennus tulee vaatimaan uuden asemakaavan muutoksen, jonka laatimista liikuntavirasto tulee esittämään kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle. Samassa yhteydessä asemakaavaa tultaneen tarkistamaan myös keilahallin alueella, koska keilahallin pohjoispuolelle nyt suunniteltu monitoimihalli on huomattavasti pienempi ja erimallinen kuin alueelle aiemmin suunniteltu golfin harjoitteluhalli. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 6 000 kem2 ja monitoimihallin suuruudeksi on suunniteltu 3 000 kem2.

 

Talin keilahallin vuokrasopimus

 

Keilahallin yhteyteen merkitty liikuntahallin rakennusala sijoittuu osittain keilahallin / Oy Bowling Ab:n vuokra-alueelle. Talin keilahallin vuokra-alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 2 000 kem2. Oy Bowling Ab on ilmoittanut, ettei se tule käyttämään vuokra-alueellaan olevaa hallin laajennusmahdollisuutta.

 

Yhtiön hallitus on 11.6.2007 päättänyt luovuttaa osan vuokra-alueestaan uuden sulkapallo- ja squash-keskus hankkeen käyttöön seuraavin edellytyksin: Talin keilahallin vuokrasopimus jatkuu entisin ehdoin. Tontti piirretään uudestaan rajoittuen kävelyteihin. Uusi rakennus mitoitetaan siten, että se on mahdollista muuttaa keilahalliksi. Rakennus ei estä kulkua Talin keilahallin pohjoispäädyssä sijaitseviin tiloihin. Uudesta rakennuksesta tulee kulkuyhteys Talin keilahalliin. Rakennushankkeesta ei aiheudu mitään kustannuksia Oy Bowling Ab:lle.

 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnan ja Oy Bowling Ab:n välinen, 11.12.1972, 680 § tehty vuokrasopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. Lautakunta toteaa, että Oy Bowling Ab:n vuokrasopimus on muutettavissa edellä esitetyllä tavalla. Keilahallin sopimuksen muutos ja uuden liikuntahallin vuokrasopimus tullaan valmistelemaan samanaikaisesti.

 

Maa-alueen varaus

 

Lautakunta esittää, että Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle varataan hakemuksen mukaisesti maa-alue monitoimihallin tarkempaa suunnittelua varten kahdeksi vuodeksi. Varattava alue käsittää voimassa olevan asemakaavan mukaisen hallialueen siltä osin, kun se ylittää keilahallin nykyisen vuokra-alueen. Alueen pinta-ala on 1 250 m2.

 

Liikuntahallihankkeiden varausmaksu on nykykäytännön mukaan laskettu maapinta-alan pohjalta siten, että neliövuokra on puolet liikuntaviraston kiinteistövirastolle maksamasta sisäisestä vuokrasta. Varausmaksuksi saadaan 625 euroa vuodessa.

 

Tuleva vuokrataso

 

Talin liikuntapuiston hallialueilla kiinteistöviraston määrittelemä maan pääoma-arvo on perustunut virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa (50 markan) 8,41 euron suuruiseen kerrosneliömetrihintaan. Nykyindeksillä (ind. kesäkuu 2007 = 1663) vastaava hinta on 139,86 euroa/k‑m2. Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta. Liikuntatoimen vuokrauksissa näin lasketusta vuokrasta on vuoden 2007 alusta alkaen peritty vain 50 %, mikäli kyseessä on yksinomaan liikuntatoiminta. Mikäli hallialueelle tulee 3 000 k‑m2:n rakennusoikeus, niin vuosivuokraksi tulee tällöin noin 10 500 euroa.

 

Pysäköintialueiden osalta vuokran lähtökohdaksi esitetään samaan vuokraa, kuin mitä liikuntavirasto maksaa kiinteistövirastolle eli noin 1 euro/m2 vuonna 2007.

 

Vuokralainen tulee vastaamaan kustannuksellaan pysäköintialueiden rakentamisesta sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta. Lisäksi edellytetään, että pysäköintialueet toimivat edelleen yleisinä liikuntapuiston pysäköintialueina. Työpaikkapysäköintiä alueilla voidaan rajoittaa esimerkiksi sallimalla alueella arkipäivisin vain neljän tunnin yhtäjaksoinen pysäköinti (Talin Tenniskeskukselle vuokrattujen pysäköintialueiden vuokrausperiaate on sama).

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee varata Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) Munkkiniemen kylän Rnr:o 420 tilaan 1:1172 kuuluvan noin 1 250 m2:n suuruisen liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.9.2007 – 31.8.2009 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausalue käsittää Talin keilahallin pohjoispuolelle kaavoitetun liikuntahallin rakennusalan siltä osin, kuin se ylittää nykyisen Oy Bowling Ab:n vuokra-alueen rajan. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.

Varausmaksu on 625 euroa vuodessa ja se on vuosittain maksettava 1.10. mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3                          Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4                          Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITTEET

Liite 1

Havainnekuva Kannelmäen liikuntakeskuksesta, ilmakuva

 

Liite 2

Havainnekuva Kannelmäen Liikuntakeskuksesta, julkisivu

 

 

 

 


3

ALUEEN VARAAMINEN TALIN LIIKUNTAPUISTOSTA HELSINGIN TENNISSTADION OY:LLE TENNISHALLIN LAAJENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2007-1853

 

Liikuntalautakunta toteaa (21.8.2007) mm., että Helsingin Tennisstadion Oy on lähettänyt liikuntavirastoon 23.7.2007 saapuneen hakemuksen, joka koskee mm. alueen varaamista.

 

Lisäksi yhtiö pyytää liikuntavirasto käynnistäisi Talin urheilupuistossa asemakaavan muutostoimenpiteet Talin Tenniskeskuksen sisähallin laajentamiseksi kolmella sisätenniskentällä nykyiseen rakennukseen liittyen.

 

Tenniksen harrastajamäärä Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla on jatkuvasti kasvussa. Lajin pariin tulee koko ajan lisää sekä lapsia että aikuisia. Talvikaudella kaikki kentät ovat käytössä ja valmennus- ja kurssitoiminnassa on huutava pula sopivista kenttävuoroista. Hallin laajennuksen tavoitteena on parantaa peliolosuhteita ja vahvistaa Talin Tenniskeskuksen asemaa tenniksen valmennus- ja kurssikeskuksena tulevien tennisharrastajien kehittämiseksi ja lisäämiseksi. Käytännön kokemuksen perusteella hallin nykyiset sosiaalitilat ja pysäköintipaikat riittävät hyvin palvelemaan myös lisäkenttien käyttäjäkuntaa.

 

Lautakunnan lausunto  Helsingin Tennisstadion Oy:n vuokrasopimus uusittiin vuonna 2002 tennishallin laajentamisen yhteydessä. Liikuntalautakunta vuokrasi 5.3.2002 Helsingin Tennisstadion Oy:lle noin 29 537 m2:n suuruisen rakennusmaa-, kenttä- ja piha-alueen sekä yhteensä noin 5 418 m2:n suuruiset pysäköintialueet liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.4.2002 – 31.12.2024.

 

Lisäksi liikuntalautakunta vuokrasi 30.8.2005 Helsingin Tennisstadion Oy:lle 4 643 m2:n suuruisen alueen lisäulkotenniskenttien rakentamista varten. Sopimus on voimassa 30.9.2015 saakka.

 

Helsingin Tennisstadion Oy:lle vuokrattujen alueiden yhteispinta-ala on noin 39 600 m2.

 

Alueella on voimassa 24.5.2002 lainvoiman saanut asemakaavan muutos nro 11024. Asemakaavan muutosalue käsittää Talin liikuntapuiston itäisen alueen ja se pohjautuu alueelle laadittuun yleissuunnitelmaan. Asemakaavan muutos mahdollisti mm. Talin Tenniskeskuksen laajentamisen ja sen yhteydessä vaadittujen pysäköintialueiden rakentamisen. Tenniskeskuksen koko rakennusoikeus on tällä hetkellä 16 500 k‑m2.

 

Tennishallin uutta laajennusta varten tehtävä maa-alueen varaus

 

Lautakunnan mielestä Helsingin Tennisstadion Oy:n esitys tennishallin laajentamiseksi on perusteltua. Hallin laajennusosa sijoittuu nykyisen hallin eteläpäätyyn ulkotenniskenttien länsipuolelle. Hallin laajennus ei vaikuta liikuntapuiston muuhun käyttöön. Tenniskeskuksen eteläpuolella kulkeva kevyen liikenteen raitti säilyy nykyisellään.

 

Tennishallin laajentaminen vaatii asemakaavan muutoksen ja liikuntavirasto tulee esittämään kaupunkisuunnitteluviraston kaavaosastolle Talin liikuntapuiston asemakaavan muuttamista siten, että kaava mahdollistaisi tennishallin laajentamisen hakemuksessa esitetyllä tavalla eli alueelle tulisi lisärakennusoikeutta 2 200 kem2.

 

Liikuntavirasto maksaa Talin liikuntapuiston alueesta sisäistä maanvuokraa 1,00 euroa/m2/v. Hallilaajennus ylittää nykyisen vuokra-alueen noin 2 000 m2:llä.

 

Lautakunta esittää, että Helsingin Tennisstadion Oy:lle varattaisiin Talin liikuntapuistosta noin 2 000 m2:n suuruinen alue tennishallin laajentamisen tarkempaa suunnittelua varten. Varausajaksi esitetään yhtä vuotta ja varausmaksuksi 1 000 euroa.

 

Sj toteaa, että päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee varata Helsingin Tennisstadion Oy:lle 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) Munkkiniemen kylän Rnr:o 420 tilaan 1:1172 kuuluvan noin 2 000 m2:n suuruisen karttaliitteeseen merkityn alueen liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.9.2007 – 31.8.2008 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 1 000 euroa ja se on maksettava 1.10.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3                          Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4                          Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Helsingin Tennisstadion Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Karttaliite (Helsingin Tennisstadion Oy:n aluevarausesitys)

 

 

 

 


4

MAA-ALUEEN VARAAMINEN TALOSAARESTA OY HUSÖN RATSASTUSKESKUS AB:LLE MANEESI- JA TALLIRAKENNUSTEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-1852

 

Liikuntalautakunta toteaa (21.8.2007) mm., että Oy Husön Ratsastuskeskus Ab on pyytänyt 1 000 m2:n suuruisen määräalan varaamista Talosaaresta. Alueelle on suunniteltu tallirakennusta, jonka pinta-ala on varastotiloineen n. 1 000m2 sekä lämmitettävää ratsastushallia, jonka pinta-ala on  n. 1 500 m2. Alue rajoittuu Husön Ratsastuskeskukselle vuokratun 1,62 ha pellon ja ratsastuskeskuksen omistaman maneesin väliin.

 

Lautakunnan lausunto

 

Varattavaksi esitettävä alue

 

Varattavaksi esitettävä alue käsittää Talosaaren ulkoilualueella sijaitsevan noin hehtaarin suuruisen alueen, jolle on suunniteltu rakennettavaksi 1 000 neliömetrin tallirakennus varastotiloineen ja 1 500 m2:n suuruinen maneesirakennus. Rakennukset tulisivat sijaitsemaan nykyisen maneesirakennuksen länsipuolella olevalla metsäalueella.

 

Husön kartanorakennusta ja sen lähipihapiiriä lukuun ottamatta Talosaaren ulkoilualue on liikuntaviraston hallinnassa. Liikuntavirasto on rakentanut alueelle ratsastusreitit ja ulkoiluteitä.

 

Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle vuokratut alueet

 

Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut Oy Husön Ratsastukeskus Ab:lle Talosaaren kartanon päärakennuksen ja sen pihapiirissä olevat rakennukset (ratsutupa, toimisto, kaksi tallirakennusta ja varastoa). Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin.

 

Liikuntatoimen kanssa yhtiöllä on seuraavat vuokrasopimukset:

 

Maneesin 2 000 m2:n maa-alue, vuokra-aika 15.10.1989 - 31.12.2019

Hevostallin 1 903 m2:n maa-alue, vuokra-aika  1.6.1994 - 31.12.2019

Hevosten 3,12 ha:n laidunalue, vuokra-aika 1.4.1999 - 31.3.2009

Ratsastukentän 4 000 m2:n maa-alue ja 30 m2:n rakennus, vuokra-aika 1.4.1999 - 31.3.2009

Hevosten 3,69 ha:n laidunalue, vuokra-aika 1.1.2006 - 31.12.2008

Riihen päädyssä oleva 48 m2:n asunto ja sauna, vuokra-aika 1.7.2005 - 30.6.2008.

 

Talosaarta koskevat suunnitelmat

 

Talosaaren ulkoilu- ja virkistysaluesuunnitelma on tehty vuonna 1988. Tarkoitus on käynnistää alueelle uuden yleissuunnitelman laatiminen. Suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon sekä ratsastustoiminnan edellytysten parantaminen että muiden virkistyspalvelujen kehittäminen. Liikuntatoimen vuoden 2008 talousarvioehdotukseen sisältyy ulkoilupalvelujen kehittäminen Vuosaaren – Talosaaren – Sipoonkorven alueilla.

 

Varausesitys

 

Hakemuksen mukainen alue esitetään varattavaksi yhdeksi vuodeksi tarkempaa suunnittelua varten ajaksi 1.7.2007 – 31.8.2008.

 

Varattava alue on noin yksi hehtaari, josta varausmaksuna perittäisiin aikaisempien vastaavien varauspäätösten mukaisesti puolet liikuntaviraston maksamasta sisäisestä vuokrasta. Sisäinen vuokra Sipoossa Talosaaren ulkoilualueella on 0,02 e/m2/vuosi, joten varausmaksuksi tulee 100 euroa.

 

Päätösehdotus on lautakunnan esityksen mukainen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee varata Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle liitekarttaan merkityn noin yhden hehtaarin maa-alueen Sipoon kunnassa sijaitsevalta Talosaaren ulkoilualueelta RNro 753-411-1-58 maneesi- ja tallirakennusten suunnittelua varten ajaksi 1.9.2007 – 31.8.2008 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 100 (alv 0 %) euroa ja se on maksettava 1.10.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Nyt varattavan alueen rajat tarkentuvat myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.


3                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, että hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista maanvuokrausta ei voida solmia.

4                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Karttapiirros (Maa-alueen varaaminen Talosaaresta Oy Husön Ratsastuskeskus Ab.:lle)

 

 

 

 


5

LAUSUNNON ANTAMINEN OPETUSMINISTERIÖLLE VALTION YLLÄPITÄMÄN HELSINGIN EUROOPPALAISEN KOULUN PERUSTAMISTA KOSKEVASTA LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE

 

Khs 2007-1817

 

Opetusministeriö pyytää 20.8.2007 saapuneella kirjeellä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 31.8.2007 mennessä. Esitys koskee valtion ylläpitämän Helsingin eurooppalaisen koulun perustamista. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 10.9.2007 saakka.

 

Esitys on jaettu erikseen Khn jäsenille.

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta. Siinä olisivat säännökset eurooppalaisen koulun perustamisesta ja koulussa annettavasta opetuksesta. Koulu olisi valtion koulu ja sen opetus jakaantuisi kaksivuotiseen esikouluun, viisivuotiseen alakouluun sekä seitsemänvuotiseen yläkoulu-lukioon.

 

Euroopan kemikaaliviraston perustaminen Helsinkiin sekä ulkomailta muihin määräaikaisiin työtehtäviin tulevien ja Suomeen palaavien perheiden lasten koulutustarpeet luovat paineita monikielisen opetuksen järjestämiselle. Koulun perustaminen helpottaisi henkilöstön rekrytointia ulkomailta. Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisessä toimipaikkasopimuksessa hallitus on sitoutunut tukemaan hanketta Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoidun koulun perustamiseksi Helsinkiin.

 

Eurooppalaisen koulun perustaminen mahdollistaisi Eurooppa-koulujen koulutusrakenteen ja opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen järjestämisen ja eurooppalaisen ylioppilastutkinnon eli EB-tutkinnon suorittamisen Suomessa. Koulun opetus jakaantuisi kieliosastoihin. Niiden määrästä ja opetuskielistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Kouluun olisi vapaa hakeutumisoikeus, mutta sinne otettaisiin ensisijaisesti kemikaaliviraston sekä perustettavan koulun henkilöstön lapsia.

 

Koulun perustamisen ja siellä annettavan opetuksen lisäksi laissa säädettäisiin koulun hallinnosta, henkilöstöstä ja muista koulun toiminnan kannalta tarpeellisista asioista.

 

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008.

 

Opetusvirasto toteaa lausunnossaan (29.8.2007) seuraavaa:

 

Esitys valtion ylläpitämän Helsingin eurooppalaisen koulun perustamiseksi tarjoamaan koulutusta Euroopan kemikaaliviraston henkilöstön lasten tarpeisiin on tarpeellinen. Samalla se osaltaan auttaa vastaamaan muun kansainvälisen henkilöstön lasten koulutustarpeisiin. Opetusvirasto pitää esitystä yleisesti kannatettavana.

 

Esityksestä ilmenee, että ao. kouluun otetaan valtion talousarvion rajoissa ensisijaisesti Suomessa sijaitsevan Euroopan yhteisöjen kemikaalivirastossa työskentelevien sekä ao. koulun henkilöstön lapsia (ns. I kategoria), joille koulutus on maksutonta. Muille lapsille koulutus olisi maksullista ja lapsia otettaisiin kouluun vain siinä tapauksessa, että koulussa on tilaa eikä tarvitse muodostaa uusia opetusryhmiä. Opetusviraston käsityksen mukaan ko. koulu vastaisi näin ollen muiden maahan muuttavien lasten kansainvälisen ja/tai vieraskielisen koulutuksen (kasvavaan) tarpeeseen ja kysyntään rajallisesti.

 

Esityksessä todetaankin, ettei ko. koulun perustamisella muutettaisi oikeutta hakeutua perusopetuslaissa (628/1999) tarkoitettuun maksuttomaan perusopetukseen. Opetusvirasto katsoo, että nykyisellään koulutusta koskeva lainsäädäntö ei kuitenkaan vastaa globalisaation haasteisiin ja viittaa tältä osin tarkemmin pääkaupunkiseudun kuntien laatimaan selvitykseen kansainvälisten perheiden koulutuspalveluista perusopetuksessa pääkaupunkiseudulla 2007, jossa esitetyt lainsäädännön muutostarpeet tullaan esittämään opetusministeriölle.

 

Esityksessä todetaan, että Helsingin eurooppalainen koulu tarjoaa mahdollisuuksien mukaan koulutuspaikkoja myös niille suomalaisille lapsille, jotka haluavat kansainvälisen koulutuksen perinteisen suomalaisen perus- ja lukiokoulutuksen sijaan. Tältä osin koulutus olisi maksullista. Opetusvirasto toteaa, että suomalaisessa koulutustraditiossa maksullisella koulutuksella on ollut lähinnä täydentävä osuus. Epäselväksi jää linjaako esitys tältä osin kansainvälisen ja/tai vieraskielisen koulutuksen maksullisuutta tulevaisuudessa myös yleisemmin vai voidaanko esimerkiksi kuntien mahdollisuuksia parantamalla tarjota maksutonta kansainvälistä ja/tai vieraskielistä koulutusta nykyistä laajemmin. Opetusvirasto kiinnittää tältä osin huomiota myös esityksen mahdolliseen oppilaita eriarvostavaan vaikutukseen sekä esittää täsmennettäväksi millä aikataululla ja missä määrin ko. koulussa opetusta tarjotaan muille kuin I kategorian lapsille.

 

Opetusvirasto yhtyy esityksessä yleisesti esitettyyn näkemykseen siitä, että kansainvälisen koulutuksen tarjonnan monipuolisuus erityisesti eri opetussuunnitelma- ja tutkintovaihtoehtojen sekä kielivalikoiman osalta vaatii kehittämistä. Opetusvirasto toteaa, että esityksessä mainittujen englannin, saksan ja ranskan lisäksi pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä mahdollista saada täysin vieraskielistä opetusta myös venäjäksi ja viroksi. Opetusvirasto esittää, että ko. koulun kieliosastoja määriteltäessä otettaisiin huomioon pääkaupunkiseudulla jo tarjolla olevan vieraskielinen opetus ja sen resurssit.

 

Lisäksi opetusvirasto esittää, että esityksessä täsmennettäisiin opetushallituksen roolia ja erityisesti sen suhdetta koulun johtokuntaan sekä sen tehtäviin.

 

Opetusvirasto pitää esityksessä todettua pyrkimystä noudattaa Helsingin eurooppalaisen koulun opettajien palkkauksessa Suomen opetushenkilöstön virkaehtosopimuksen mukaista palkkatasoa hyvänä.

 

Esityksen 5 luvun säädetään oppilaan arvioinnista ja opinnoissa etenemisestä. Vuosiluokalta siirtymistä koskevan säännöksen mukaan jos oppilas ei kaksi kertaa saman vuosiluokan käytyään suorita opintoja hyväksytysti, katsottaisiin hänet koulusta erotetuksi. Opetusvirasto katsoo, että tältä osin esityksessä jää epäselväksi kuka vastaa koulusta erotetun oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestämisestä.

 

Esityksen luvussa 6 säädetään oppimisen tukemisesta. Oppimisen tehostettua tukemista koskevassa säännöksessä todetaan, että oppilaalle järjestetään erityisiä tukitoimia koulun resurssien mukaisesti. Opetusvirasto katsoo, että tältä osin esitys ei huomioi riittävästi erilaisten erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetustarpeita. Epäselväksi jää voidaanko erityisopetuksen tai erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetus toteuttaa ko. koulussa ja jos ei, kuka vastaa opetuksen järjestämisessä tältä osin. Opetusvirasto katsoo, että esityksessä tulisi säätää ko. koulun oppilaiden opetukseen osallistumisen edellyttämistä tukipalveluista ja opintososiaalisista eduista perusopetus- ja lukiolain tasoisesti.

 

Esityksen 12 luvussa on säädetty oppivelvollisuuden suorittamisen rinnastamisesta siten, että ko. koulussa opiskelevien oppilaiden katsotaan suorittavan perusopetuslain mukaista oppivelvollisuuttaan. Lisäksi on säädetty koulun rehtorin ilmoitusvelvollisuudesta kouluun otetun oppivelvollisen osalta. Opetusvirasto toteaa, että säännös on tärkeä kunnan perusopetuksen järjestämis- ja oppivelvollisuuden valvontavastuun näkökulmasta.

 

Lopuksi opetusvirasto kiinnittää huomiota ala ja yläkoulukäsitteisiin, jotka vaihtelevat Euroopan eri maissa, ja esittää, että vastaavasta asiasta säädettäisiin luokka-asteittain tai ikäryhmittäin.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omana lausuntonaan lähettää opetusministeriölle opetusviraston 29.8.2007 antaman lausunnon valtion ylläpitämän Helsingin eurooppalaisen koulun perustamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle.

 

Kirje opetusministeriölle ja pöytäkirjanote opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

 

 


6

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJAKSI

 

Khs 2007-1860

 

Uudenmaan liitto toteaa (24.8.2007), että Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunta on opetusministeriön Uusimaa–työ­ryhmän ehdotuksen pohjalta perustettu yhteistyöelin, jossa edustettuina ovat Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät, Uudenmaan TE-keskus, Etelä-Suomen lääninhallitus, työmarkkinajärjestöt, pääkaupunkiseudun kunnat, Culminatum sekä aluekeskusohjelma-alueet, Itä-Uudenmaan liitto ja Uudenmaan liitto.

 

Neuvottelukunnan tavoitteena on huolehtia Uudellamaalla ja Itä-Uudel­lamaalla toimivien ammattikorkeakoulujen yhteisestä edunvalvonnasta sekä yhteen sovittaa ammattikorkeakoulujen aluekehittämistehtävää aluekehitysviranomaisten työn kanssa.

 

Uudenmaan liitto esittää, että kaupunki nimeäisi edustajansa ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi toimikaudelle, joka kestää kuluvan kunnallisvaalikauden loppuun.

 

Sj toteaa, että aiemmat sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajat ovat toimineet neuvottelukunnan puheenjohtajana. Koska ammattikorkeakoulujen kehittämisessä Helsingin kaupungilla on tärkeä rooli, olisi hyödyksi, jos puheenjohtaja edelleenkin olisi Helsingistä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.

 

Kirje Uudenmaan liitolle sekä pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

 

 


7

3.9.2007 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN TUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007 - 2009

 

Khs 2006-2266

 

Sj toteaa, että Kj asetti 11.10.2006, johtajistokäsittelyssä tutkimusohjelmatyön johtoryhmän. Johtoryhmän tehtäväksi annettiin kaupungin tutkimusohjelman valmistelu vuosille 2007–2009.

 

Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund ja jäseniksi rahoitusjohtaja Tapio Korhonen ja elinkeinojohtaja Eero Holstila talous- ja suunnittelukeskuksesta, kehittämisjohtaja Riitta Simoila terveyskeskuksesta, strategiapäällikkö Kim Aarva sosiaalivirastosta, opetustoimen johtaja Rauno Jarnila opetusvirastosta, toimistopäällikkö Timo Vuolanto kaupunkisuunnitteluvirastosta, johtaja Asta Manninen ja vs. tutkimusprofessori Markus Laine tietokeskuksesta, kulttuuritoimen apulaisjohtaja Marianna Kajantie kulttuuriasiankeskuksesta, ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund ympäristökeskuksesta ja vararehtori Jukka-Pekka Liljander Helsingin kaupungin ammattikorkeakoulusta. Lisäksi kaupunginjohtaja päätti kutsua työryhmän jäseniksi tilastojohtaja Jussi Simpuran Tilastokeskuksesta, vararehtori Mauno Kososen ja professori Mari Vaattovaaran Helsingin yliopistosta, erikoistutkija Annukka Jyrämän Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä projektipäällikkö Paula Tuurnalan Teknillisestä korkeakoulusta. Johtoryhmä kutsui tutkija Martti Tuomisen ohjelmatyön pääsihteeriksi. Vs. tutkimusprofessori Markus Laine on vastannut tutkimusohjelmatyön käytännön toteutuksesta.

 

Tietokeskus toteaa (22.5.2007), että keskeinen osa valmisteluprosessia on ollut kaupungin eri virastojen ja laitosten, Helsingin seudun yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden yhteistyötahojen edustajien kuuleminen ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin ja tutkimustoiminnan kehittämiseen liittyen. Tutkimusohjelman valmistelussa on hyödynnetty edellistä ohjelmakautta käsittelevää, vuoden 2006 lopussa kaupunkitutkimusyksiköstä tehtyä laatuarviota (Ilari Karppi, Lasse Oulasvirta & Anu Takala: Helsingin kaupungin tietokeskuksen kaupunkitutkimusyksikössä tehtävän tutkimustyön auditointi).

 

Aihepiirikohtaisia teemaseminaareja ja palavereita on järjestetty marraskuun 2006 ja maaliskuun 2007 välisenä aikana kaikkiaan kolmisenkymmentä, joissa on kuultu noin 150 henkilöä. Lisäksi 26.3.2007 järjestettiin avoimet ovet periaatteella "kaupunkitutkimuksen iltapäivä", jossa esiteltiin siihen mennessä kertyneitä tutkimushankeideoita niin kaupunkitutkimuksen tekijöille kuin tiedon tarvitsijoillekin. Tilaisuuteen osallistui yli 100 henkilöä. Valmistelutyön aikana kertyneet tutkimusideat ovat olleet esillä internetissä ja myös tätä kautta kertynyttä palautetta on hyödynnetty.

 

Tutkimusohjelma 2007–2009 koostuu viidestä osasta: kaupungin tutkimustoiminnan lähtökohdista ja periaatteista, tutkimushaasteiden ja hankkeiden esittelystä, kaupunkitutkimusprofessorien omista tutkimushankkeista, Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten tutkimushankkeista sekä yhteenvedosta. Tutkimusohjelmaan on ensimmäistä kertaa otettu mukaan kaupunkitutkimusprofessorien ja kaupungin virastojen tutkimushankkeet.  Lisäysten myötä ”Helsingin kaupungin tutkimusohjelma” on aiempaa informatiivisempi kokonaisuus.

 

Periaateosassa käsitellään tutkimuksen ja päätöksenteon suhteita, tutkimuksen organisointia kaupungin sisällä, sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tutkimustoiminnan voimavaroja.

 

Toisessa osassa tutkimushankkeet on ryhmitelty neljän ajankohtaisten kaupunkipoliittisen haasteen alle: Metropolialueen hallinta ja toimiva suurkaupunki, Kaupungin talouden ja elinkeinojen menestys, Asukkaille hyvä Helsinki ja Kaupunkihistorian ymmärtäminen.

 

Kolmannessa osassa on kuvattu kaupunkitutkimusprofessorien meneillään olevat tutkimushankkeet. Kaupunkitutkimusprofessuureja on yhdeksän ja verkoston rahoittajina toimivat Opetusministeriö, Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Lahden kaupunki. Professorien rooli on metropolialueen tutkimusyhteistyössä keskeinen.

 

Neljännessä osassa on kuvattu kaupungin niiden virastojen ja laitosten tutkimushankkeet, jotka toimittivat tiedot omasta tutkimustoiminnastaan. Helsingin kaupungin tutkimusohjelmassa on mukana yhdeksän virastoa tai laitosta: Helsingin ammattikorkeakoulu, kaupunginmuseo, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistöviraston geotekninen osasto, opetusvirasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto, terveyskeskus ja ympäristökeskus.

 

Kolmivuotisen tutkimusohjelman laatimisen tarkoituksena on suunnata kaupungin tutkimusvoimavarat tehokkaasti tärkeisiin tutkimuskohteisiin. Tutkimusohjelman tavoitteena on pitää Helsinki toimintaympäristöstään tietoisena kaupunkina. Kaupungin tutkimusorganisaation kehitys on kulkenut kohti verkostomallia, jossa kaupungin tietokeskuksella on toimintaa aktivoiva, koordinoiva ja kehittävä tehtävä. Tämä koskee ennen muuta sellaisia, myös kansainvälisiä aiheita, tietoja ja vertailuja, jotka palvelevat koko kaupunkia ja useita hallintokuntia yhteisesti. Kaupungin tutkimustoimintaa täydentävät hallintokuntien omat tutkimusohjelmat ja -hankkeet, jotka keskittyvät pääasiassa ko. hallintokunnan omaan toimintaympäristöön.

 

Tutkimusohjelman laatimisesta vastannut johtoryhmä esittää, että Khs

 

-                                       hyväksyisi esityslistan liitteenä olevan tutkimusohjelman noudatettavaksi kaupungin virastoissa ja laitoksissa ohjeellisesti

-                                       kehottaisi virastoja ja laitoksia varautumaan tutkimusohjelman toteuttamiseen

-                                       osoittaisi tietokeskuksen tehtäväksi suorittaa ohjelman mukaisia tutkimuksia ja tukea niiden muualla tapahtuvaa toteuttamista.

 

Sj toteaa, että Khs hyväksyi edellisen, vuosille 2004 – 2006 ajoittuneen Helsingin kaupungin tutkimusohjelman 31.5.2004. Uudessa, vuosille 2007 – 2009 ajoittuvassa tutkimusohjelmassa tutkimushankkeet on koottu neljän haasteen alle: metropolialueen hallinta ja toimiva suurkaupunki; kaupungin talouden ja elinkeinojen menestys; asukkaille hyvä Helsinki ja kaupunkihistorian ymmärtäminen. Näitä haasteita lähestytään eri tutkimuslinjojen kautta. Tutkimuslinjoja ovat mm. tiedon tuotanto ja hyödyntäminen kaupunkikehityksen hallinnassa, Helsingin metropolialue innovaatioympäristönä, kaupunkirakenteen kehitys ja ympäristön muutos, suurtapahtumat ja kulttuurin talous, kaupungin talous sekä palveluiden saatavuus ja laatu. Yksittäiset tutkimushankkeet on puolestaan ryhmitelty näiden tutkimuslinjojen alle. Kansainväliset vertailut, seudullisen yhteistyön lisääntyminen, metropolialueen kilpailukyky, väestön ikääntyminen ja maahanmuuttajataustaisen väestön määrän kasvu ovat seikkoja, jotka nousevat esiin monissa tutkimushankkeissa.

 

Helsingin kaupungin tutkimusohjelmaa valmisteltaessa on tälläkin kertaa kuultu laajasti eri tahoja. Ohjelmassa ovat ensi kertaa mukana myös kaupunkitutkimusprofessorien ja kaupungin virastojen tutkimushankkeet. Näin tutkimusohjelmasta saa aiempaa paremman kuvan Helsingissä tehtävästä kaupunkitutkimuksesta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin tutkimusohjelman vuosille 2007 - 2009 noudatettavaksi kaupungin virastoissa ja laitoksissa ohjeellisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa virastoja ja laitoksia varautumaan tutkimusohjelman toteuttamiseen.

 

Vielä kaupunginhallitus kehottaa tietokeskusta suorittamaan tutkimusohjelman mukaisia tutkimuksia ja tukemaan niiden muualla tapahtuvaa toteuttamista.

 

Pöytäkirjanote ja tutkimusohjelma tietokeskukselle kehotuksin toimittaa tutkimusohjelma kaupungin kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin tutkimusohjelma vuosiksi 2007-2009