Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 29.8.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

21

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.8.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 29.8.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuula Haataiselle ja Pentti Helolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vesa Vuorenkoskelle ja Vertti Kiukkaalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämisestä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Sosiaalilautakunta

 

 

– Lapsiperhejaosto

Vertti Kiukas

Tarja Kantola

Terveyslautakunta

Jouko Malinen

Vertti Kiukas

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, sosiaalilautakunnan lapsiperhejaostolle ja terveyslautakunnalle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Janne Kyllille ja Jehki Härköselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan lasten päivähoitojaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 10 813,69 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

8                          Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                                             hallintokeskuksen oikeuspalveluita toimimaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 12.9.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa niin, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 1 500 000 euroa ja että Helsingin kaupunki merkitsee korotuksesta omistusosuutta vastaavasti 210 osaketta 3 000 euron osakekohtaiseen merkintähintaan eli yhteensä 630 000 euroa, sekä

-                                                             talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan Helsingin kaupungin osuuden osakepääoman korotuksesta yhteensä 630 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19, Muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Varma Tennisklubi VTK ry:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupunginorkesterin valtuuskunnalle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

27                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan vaihtoehtoja, jotta suostumuksen pyytämiseltä toiseen virkaan siirtymiseksi 65 vuoden täyttämisen jälkeen voidaan virastojen ja laitosten päälliköiden osalta luopua.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Mikael Nord-qvistille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta hankesuunnitelman tekijänä ja HKR-Rakennuttajaa kustannusennusteiden laatijana aina jokaisessa hankkeessa ottamaan huomioon tontin eritysolosuhteet ja niistä hankkeelle aiheutuvat toimenpiteet kustannuk-sineen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä HKR-Rakennuttajalle.

 

15–20           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

21                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, joukkoliikennelautakunnalle, rakennus­lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

22                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

23                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

24                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

28                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

29–34           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

35                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Taina Taskilalle ja tekstiilisuunnittelija Maarit Tuija Kähärille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

26                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Aija Salolle ja kirjastovirkailija, filosofian maisteri Minna Murrolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

36–38           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          28.8.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                29.8.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        kansliapäällikkö

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


21

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.8.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.8.2006

rakennuslautakunta

28.8.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

23. ja 28.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                               28.8.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    30.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 28.8.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

7. ja 13.6. sekä 23.8.2007

nuorisolautakunta

30.8.2007

taidemuseon johtokunta

28.8.2007

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

28.8.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

24.8.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

23. ja 27.8.2007

museonjohtaja

24. – 29.8.2007

kaupunginorkesterin intendentti

23. – 27.8.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

15. – 30.8.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

27.8.2007

taidemuseon johtaja

16. – 28.8.2007

tietokeskus

 

- johtaja

20. – 29.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023