6

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.1.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 17.1.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Rakel Hiltuselle, Harry Bogomoloffille ja Minerva Krohnille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Elina Moisiolle ja Sallamaari Muhoselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Kalkille ja Sylvi Soramäki–Karlssonille.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle 15 400 000 euroa vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöön­oton edellyttämät  järjestelyt, Ruskeasuon bussivarikon uudelleenjärjestelyyn.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Asser Raassinalle ja Jussi Rantalalle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistövirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

19                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pirkko Alarannalle ja Anneli Lounevalle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20–24           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Ensio Lund­markille sekä Riitta Pyykölle ja Tapio Hirvoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

25, 26           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Kati Isoaholle ja radio- ja TV-asentaja Tauno Alaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    hyväksyä perustettavalle yhtiölle laaditut perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan asian 16 erillisten liitteiden 3– 5 mukaisesti,

 

2                    kehottaa sivistys- ja henkilöstötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tekemään kaupunginhallitukselle erillisen esityksen, jolla kaupunki aikanaan luovuttaa Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian toiminnan varoineen ja velkoineen perustetulle yhtiölle,

 

3                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiön perustamiskokouksessa sekä hoitamaan yhteistyössä yhtiön muiden osakastahojen kanssa yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,

 

4                    hyväksyä Stadian henkilöstön asemaa Stadian ja Evtekin toimintoja yhtiöitettäessä koskevan paikallisen sopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan asian 16 erillisen liitteen 8 mukaisena ja oikeuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä

5                    nimetä perustettavan ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen sen ensimmäisek­si toimikaudeksi

 

puheenjohtajaksi valtiotieteen maisteri Arvo Jäppisen sekä

 

jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan Ilkka-Christian Björklundin ja talousarvio­päällikkö Tuula Saxholmin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ammattikorkeakoulun hallitukselle, henkilöstökeskukselle, opetusvirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, yhtiön hallitukseen nimetyille sekä sivistys- ja henkilöstötointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

27–29           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

30, 31           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTA- JA JOHTOKUNNISSA

 

Khs 2007-84

 

Kj ilmoittaa, että hallintosäännön 7 §:n mukaan Khs määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja Khn alaisiin johtokuntiin. Lautakuntaan määrätty edustaa Khta myös lautakunnan jaostossa ja lautakunnan alaisessa johtokunnassa, jollei Khs toisin päätä. Edustajaa ei kuitenkaan määrätä tarkastuslautakuntaan, toimikuntiin eikä opetuslautakunnan alaisiin johtokuntiin.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Asuntolautakunta

Kauko Koskinen

Jan Vapaavuori

Eläintarhan johtokunta

Maria Björnberg–Enckell

Jan D. Oker-Blom

Joukkoliikennelautakunta

Sari Sarkomaa

Suvi Rihtniemi

Kaupungin taidemuseon johtokunta

Osku Pajamäki

Tiina Hiltunen

Kaupunginmuseon johtokunta

Pauli Leppä-aho

Juha Hakola

Kaupunginorkesterin johtokunta

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Risto Meriläinen

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Risto Rautava

Irmeli Wallden-Paulig

Kiinteistölautakunta

Elina Moisio

Kimmo Helistö

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Irmeli Wallden-Paulig

Risto Rautava

Liikepalvelulautakunta

Ulla-Marja Urho

Sirpa Asko-Seljavaara

Liikuntalautakunta

Mari Puoskari

Sari Näre

Nuorisolautakunta

Juha Hakola

Pauli Leppä-aho

Opetuslautakunta

Tarja Kantola

Anita Vihervaara

– Opetuslautakunnan suomenkieli-
   nen jaosto

Tarja Kantola

Anita Vihervaara

– Opetuslautakunnan ruotsinkielinen
   jaosto

Otto Lehtipuu

Sanna Hellström

Pelastuslautakunta

Sole Molander

Terhi Peltokorpi

Rakennuslautakunta

Jan D. Oker-Blom

Maria Björnberg–Enckell

Ruotsinkielisen työväenopiston
johtokunta

Sole Molander

Terhi Peltokorpi

Satamalautakunta

Jukka Lindeman

Outi Ojala

Sosiaalilautakunta

Sanna Hellström

Kimmo Helistö

– Lapsiperhejaosto

Vesa Vuorenkoski

Tarja Kantola

– Ensimmäinen aikuisjaosto

Suvi Rihtniemi

Sari Sarkomaa

– Toinen aikuisjaosto

Tiina Hiltunen

Osku Pajamäki

– Vanhusjaosto

Sirpa Asko-Seljavaara

Ulla-Marja Urho

– Lasten päivähoitojaosto

Sanna Hellström

Elina Moisio

– Ruotsinkielinen jaosto

Outi Ojala

Jukka Lindeman

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Jan Vapaavuori

Kauko Koskinen

Tekninen lautakunta

Risto Meriläinen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Terveyslautakunta

Jouko Malinen

Vesa Vuorenkoski

Yleisten töiden lautakunta

Sari Näre

Otto Lehtipuu

Ympäristölautakunta

Anita Vihervaara

Jouko Malinen

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille ja kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

 

 

 

 


8

HALLINTOKESKUKSEN INFORMAATIKON TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI

 

Khs 2007-148

 

Hallintokeskus esittää (18.1.2007), että seuraava työsuhteinen toimi muutetaan viraksi 1.2.2007 lukien.

 

Nimike                               Vakanssinumero

 

Informaatikko                   016668

 

Kuntalain mukaan julkista valtaa käyttävän henkilön tulee toimia virka­suhteessa. Tämä koskee myös julkista valtaa käyttävän viranhaltijan sijaisena toimivaa henkilöä. Hallintokeskuksessa toteutetun organisaatio­uudistuksen johdosta sijaisuusjärjestelyt on määritelty uudelleen. Hallin­tojohtaja on määrännyt hallintopalvelujen osastopäällikön tehtäväalueen merkittävyyden huomioon ottaen sijaisiksi kaksi henkilöä, joista projektipäällikkö Reijo Forssander toimii osastopäällikön ensisijaisena sijaisena ja informaatikko Leena Mällänen toissijaisena sijaisena. Jälkimmäinen sijaiseksi määrätty toimii tällä hetkellä työsuhteessa.

 

Mälläseltä on hankittu kirjallinen suostumus toimen lakkauttamiseen ja vastaavan viran perustamiseen. Mällänen tullaan siirtämään hallintojohtajan päätöksellä perustettavaan virkaan. Palvelussuhdelajin muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee perustaa 1.2.2007 alkaen hallintokeskuksen hallintopalveluihin sijoitetun informaatikon (vak.nro 016668) työsuhteisen toimen tilalle vastaavan samanpalkkaisen viran.

 

Pöytäkirjanote Leena Mälläselle, talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluille sekä taloussuunnitteluosastolle sekä hallintokeskuksen henkilöasioiden hoitajalle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       15.1.2007

satamalautakunta                                                          16.1.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      16.1.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUS 6.2.2007

 

Khs 2006-2328

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginhallituksen kokousta ei pidetä tiistaina 6.2.2007.

 

                                            Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta                                        11. ja 18.1.2007

asuntolautakunta                                                                            16.1.2007

asuntotuotantotoimisto                                                                                   

- toimitusjohtaja                                                                      11. – 16.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 1641/vaihde

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

taidemuseon johtokunta                                                                16.1.2007

 

eläintarhan johtaja                                                        12., 16. ja 18.1.2007

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 12.1.2007

museonjohtaja                                                             11. ja 16. – 18.1.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                        11. – 17.1.2007

taidemuseon johtaja                                                             15. – 17.1.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                                9.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RESURSSITARPEISIIN LIITTYVÄT VAKANSSIJÄRJESTELYT

 

Khs 2006-1433

 

Ryj toteaa, että ympäristölautakunta on 30.5.2006 esittänyt kahden ympäristökeskuksessa avoinna olevan toimen lakkauttamista sekä neljän uuden viran perustamista ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikköön. Kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa Khs lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. Esitys liittyy kaupungin taloussuunnitteluun, ja sen käsittely on tullut mahdolliseksi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 15.11.2006 ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2007. Esityksestä on pyydetty lausunnot henkilöstökeskukselta ja talous- ja suunnittelukeskukselta.

 

Ympäristölautakunta totesi (30.5.2006) mm. seuraavaa:

 

Ympäristökeskus on 30.1.2006 raportoinut ympäristöterveysyksikön vastuulla olevan elintarvikevalvonnan resurssivajauksesta, joka on ollut seurauksena valtion viranomaisten toteuttamasta, määrällisiä tavoitteita korostavasta tulosohjauksesta ja uudistuneen lainsäädännön valvontatyölle asettamista uusista vaatimuksista.

 

Ympäristökeskus esitti, että resurssivajauksen poistamiseksi vuoden 2007 talousarviossa ympäristöterveysyksikköön osoitettaisiin 3 terveystarkastajan ja 1 elintarviketarkastajan virka sekä vuodelle 2008 kaksi terveystarkastajan ja yksi elintarviketarkastajan virka ja vuodelle 2009 yksi terveystarkastajan virka. Lisäksi yksilöitiin esityksen kustannusvaikutukset.

 

Esitys, jota lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet tukivat omilla toimillaan, johti siihen, että ympäristölautakunnan vuoden 2007 talousarvion raamiin lisättiin 415 000 euroa. Lisäyksessä otettiin huomioon myös kahden vuoden palkankorotuksista johtuvat lisämenot.

 

Sittemmin talousarvioesitystä valmisteltaessa kävi ilmi, että korotettu raami mahdollistaa esityksen toteuttamisen sillä edellytyksellä, että virastossa avoinna olevia vakansseja (7 kpl) ja yhtä vuonna 2007 avoimeksi tulevaa vakanssia ei täytetä vuonna 2007 ja, että lisäresurssien rekrytointi ympäristöterveysyksikköön toteutetaan vähitellen vuoden 2007 aikana.

 

Ympäristökeskuksessa on 175 vakanssia, joista tällä hetkellä on 7 vailla vakinaista hoitajaa. Avoimet virat ja toimet ovat seuraavat:

 

1     ympäristölakimies      (v)                 HY                128038

2     toimistosihteeri                                 HY                016741

3     ympäristötarkastaja   (v)                 YVY              128015

4     ympäristötarkastaja   (v)                 YVY              023036

5     mikrobiologi                                      YL                 069095

6     tutkimuslaborantti                            YL                 023085

7     tutkimuslaborantti                            YSTY           023117

 

Avoimeksi tuleva kemistin toimen vakanssinumero on 023076.

 

Lakkauttamalla tässä yhteydessä kaksi avoinna olevaa tointa lisääntyy viraston vakanssien kokonaismäärä vain kahdella. Mikäli Helsingin ja Vantaan ympäristölaboratorioiden vuonna 2008 toteutuvaksi suunniteltu yhdistyminen toteutuu, voidaan siinä yhteydessä lakkauttaa mikrobiologin ja kemistin toimi.

 

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskukseen perustetaan 1.1.2007 alkaen seuraavat uudet virat:

 

-       kolme terveystarkastajan virkaa, tehtäväkohtainen palkka 2 125 euroa/kk

-       yksi elintarviketarkastajan virka, tehtäväkohtainen palkka 2 400 euroa/kk

 

Ympäristökeskuksessa virat sijoittuvat ympäristöterveysyksikköön.

 

Lisäksi ympäristölautakunta päätti esittää, että seuraavat avoinna olevat tai avoimeksi tulevat toimet lakkautetaan:

 

1.    tutkimuslaborantti

023085

2.    tutkimuslaborantti

023117

 

Esitystään ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön resurssien lisäämiseksi ympäristölautakunta perustelee seuraavasti:

 

Nykytila: Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön elintarvike- ja terveysvalvonnan vastuualueilla työskentelee 19 terveystarkastajaa, 5 elintarviketarkastajaa, 3 eläinlääkäriä ja 2 näytteenottajaa sekä esimiehinä kaupungineläinlääkäri ja johtava terveystarkastaja.

 

Kyseisten vastuualueiden tehtävänä on huolehtia kunnallisesta elintarvikevalvonnasta, tuoteturvallisuus-, talousvesi-, uimavesi-, tupakkalaki-, ja eläinsuojeluvalvonnasta sekä osaltaan jätehuollon ja yleisten alueiden terveysvalvonnasta sekä huolehtia eläinlääkinnän järjestämisestä. Tarkastushenkilöstön 28,5 henkilötyövuodesta 20,5 käytettiin vuonna 2005 elintarvikevalvontaan, 0,8 vesien valvontaan ja 0,3 tuoteturvallisuusvalvontaan, 5,2 terveydensuojelulain valvontaan, 1,0 eläinsuojeluvalvontaan ja 0,7 muihin tehtäviin. Kaikki tehtävät ovat lakisääteisiä.

 

Elintarvikevalvonta

 

Henkilöstön määrä on riittämätön. Elintarvikevalvontaan käytettiin Elintarvikeviraston arvion mukaan vuonna 2000 75 % minimitarpeesta ja vuonna 2004 60 %. Sekä Elintarvikevirasto että Etelä-Suomen lääninhallitus ovat kiinnittäneet huomiota henkilöstön riittämättömyyteen ja arvioivat elintarvikevalvonnan lisätarpeeksi 10 htv. Elintarvikevirasto ja Lääninhallitus ovat mm. pyytäneet selvitystä siitä, miksi tiukasti säädellystä lihantarkastuksesta suoritettiin vain 9 % vuonna 2002.

 

Elintarvikeviraston edustajat ovat tehneet ympäristökeskukseen käynnin vuonna 2003 keskustellakseen resurssivajeesta. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että koko maassa vastaava toteumaluku on 85 %. Asukaspohjaan nähden muualla maassa käytetään kaksi kertaa enemmän henkilöresursseja elintarvikevalvontaan kuin Helsingissä vaikka Helsingin erityispiirteiden, mm. suuren tuontimäärien ja lukuisten etnisten yritysten johdosta työvoiman tarve on keskimääräistä suurempi.

 

Niukkojen resurssien vuoksi 1.1.2006 elintarvikehuoneistojen hyväksymisilmoituksia oli käsittelemättä 417 kpl, kun vuodessa normaalisti käsitellään noin 400 lupaa eli jono on yli vuoden mittainen. 1.3.2006 voimaan tulleen uuden elintarvikelain mukaan luvat on hyväksyttävä 60 vrk kuluessa vireilletulosta. Lisäksi uusi laki edellyttää laadukkaampia dokumentoituja tarkastuksia jolloin tarkastuksia voidaan tehdä nykyistä vähemmän. Kun tarkastukset muuttuvat samalla maksullisiksi, tuloja jää saamatta.

 

Henkilöstövajausta on jouduttu kompensoimaan priorisoimalla elintarvikevalvonnan tehtäviä ja laiminlyömällä miltei täysin mm. tuoteturvallisuusvalvonta. Tarkoin lainsäädännössä yksilöidyt talousveden ja uimavesien valvonta on hoidettu normien mukaisesti.

 

 

 

Tuoteturvallisuusvalvonta

 

Tuoteturvallisuusvalvontaan on käytetty vuosina 2002–2003 2–3 % ja vuonna 2004 6 % Kuluttajaviraston edellyttämästä valvontaresurssista. Vajaus on yli 5 htv. Etelä-Suomen lääninhallitus on toistuvasti kehottanut lisäämään resursseja. Muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa tuoteturvallisuusvalvontaan on käytetty 15–30 kertaa enemmän resursseja väestöpohjaan suhteutettuna.

 

Elintarvikeviraston ja Kuluttajaviraston arvion mukaan tarkastajavajaus ympäristöterveysyksikön lakisääteisiin tehtäviin on yli 15 vakanssia. Lakimuutosten johdosta vajaus lisääntyy vuoden 2007 aikana ainakin 4 vakanssia ja sen jälkeen edelleen joitakin vakansseja. Yksikössä on elintarvikehuoneistojen hyväksymisessä noin vuoden jono.

 

Tulevaisuus: Seuraavien lakiuudistusten johdosta terveystarkastajien ja elintarviketarkastajien työmäärä tulee oleellisesti lisääntymään.

 

1.    1.3.2006 on tullut voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006), joka täsmentää ja lisää nykyisestään valvontavelvoitteita edellä mainitulla tavalla. Laki sisältää muiden velvoitteiden lisäksi myös ensisaapumispaikkojen valtiollistamisen siten, että valtio ostaa valvontapalvelut kunnilta vuonna 2008. Ensisaapumispaikkavalvonnan valtiollistaminen edellyttää lisäresurssien suuntaamista valvontaan siten, että toimintaan käytetään nykyisen 0,5 henkilötyövuoden sijasta 2 henkilötyövuotta alkaen vuonna 2008.

 

2.    Terveydensuojelulain muutos tuli voimaan 1.5.2006. Valvonnan suunnitelmallisuus lisääntyy ja tarkastukset tulevat maksullisiksi. Samalla valvonnan työmäärä lisääntyy.

 

3.    Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) tuli voimaan 16.2.2004. Lain soveltamisala laajeni. Valvonta säädettiin maksulliseksi siten että maksuja koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2006.

 

4.    Lääkelain muutos (22/2006) tuli voimaan 1.2.2006. Muutos merkitsee nikotiinivalmisteiden myyntimahdollisuutta vähittäismyymälöissä, kioskeissa ja huoltamoilla. Myynti tuli luvanvaraiseksi ja valvottavaksi, mistä huolehtii kunta.

 

5.    Tupakkalain muutos, joka tuli voimaan 1.5.2006, sekä hallituksen esitys tupakkalain muuttamisesta (226/2005) antavat lisätehtäviä ympäristöterveysyksikölle. Tupakkalain muutos ja esitys tähtäävät tupakoinnin rajoittamiseen ravintoloissa sekä valvonnan suunnitelmallisuuteen ja maksullisuuteen samoin kuin myynnin luvanvaraisuuteen.

 

Kun em. lakien mukainen valvonta tulee maksulliseksi tai maksullisuus laajenee, kaupungin tarkastuksista, näytteenotosta ja – analyyseistä saamat tulot kasvavat vuonna 2007 110 000 euroa ja seuraavina vuosina 175 000 – 205 000 euroa.

 

Erityisesti elintarvikelain uudistamista valmisteltaessa korotettiin, että valvonnan maksullisuuden laajenemisesta kunnille tulevat lisätulot tulisi kohdentaa ko. valvontasektorin resurssien lisäämiseksi.

 

Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että terveystarkastajien ja elintarviketarkastajan vakanssipohjana tulee olla virka, koska ko. tehtävissä käytetään julkista valtaa.

 

Vielä ympäristölautakunta toteaa, että vuoden 2007 talousarvioesitys perustuu siihen että edellä mainittujen lakkautettavien toimien palkkamäärärahat on kohdennettu ko. virkojen palkkamäärärahoiksi ja virat täytetään vaiheittain. Kaksi virkaa täytetään vuoden alusta ja kaksi myöhemmin vuoden aikana.

 

Henkilöstökeskus totesi (14.6.2006), että terveystarkastajan ja elintarviketarkastajan tehtäviä varten tulee perustaa virat niihin sisältyvän julkisen vallan käytön perusteella.

 

Ehdotettujen virkojen perustaminen ja täyttäminen ympäristölautakunnan kirjeessä esitetyllä tavalla on mahdollista ympäristökeskuksen vuoden 2007 korotetun talousarvioraamin puitteissa. Ehdotettujen virkojen palkkataso vastaa muiden vastaavien virkojen palkkatasoa ympäristökeskuksessa.

 

Henkilöstökeskuksella ei ole ympäristölautakunnan ehdotuksen johdosta huomautettavaa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus ilmoitti (8.12.2006), ettei sillä ole huomautettavaa ympäristölautakunnan esitykseen kolmen terveystarkastajan ja yhden elintarviketarkastajan viran perustamiseen 1.1.2007 alkaen ja toteaa, että perustettavaksi esitettyjen virkojen määrärahat sisältyvät ympäristökeskuksen vuoden 2007 talousarvioon.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee ympäristökeskukseen sijoitettujen seuraavien vakanssien osalta 1.2.2007 lukien:

 

Lakkauttaa seuraavat avoinna olevat tai avoimeksi tulevat toimet:

 

Nimike                                                 Vakanssinumero

tutkimuslaborantti                              023085

tutkimuslaborantti                              023117

 

Perustaa seuraavat uudet virat:

 

Nimike                                        Lukumäärä                Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

terveystarkastaja                       3                                  2 125,00

elintarviketarkastaja                 1                                  2 400,00

 

Ympäristökeskuksessa virat sijoittuvat ympäristöterveysyksikköön.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa ympäristökeskusta huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta vakanssinhaltijoille, joita vakanssijärjestely koskee.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä asianomaisille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   18.1.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                 18.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  16.1.2007

 

- lasten päivähoitojaosto                                                       18.1.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048