Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Xxxx Xxxxxxxx ym. ja Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx oikaisuvaatimukset johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottamista koskevasta hallintojohtajan päätöksestä 29.3.2007, 545 §

1

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Lisämäärärahan myöntäminen etuosto-oikeuden käyttämistä varten

14

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

17

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

18

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

19

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

20

 


4

XXXX XXXXXXXXXX YM. JA XXXX XXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUKSET JOHTAVAN KAUPUNGINASIAMIEHEN VIRKAAN OTTAMISTA KOSKEVASTA HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 29.3.2007, 545 §

 

Khs 2007-722

 

Hallintojohtaja päätti 28.2.2007, 536 §, va. kaupunginlakimiehen 26.2.2007 tekemän esityksen perusteella ottaa Jenni Ropen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen johtavan kaupunginasiamiehen virkaan 1.3.2007 alkaen todeten, että Rope on hoitanut mainittua virkaa 23.3.2006 lukien ja että hänet voidaan hallintosäännön 13 §:n nojalla ottaa virkaan ilman julkista hakumenettelyä.

 

Päätös asetettiin nähtäväksi 2.3.2007.

 

Xxxx Xxxxxxxx ja kahdeksan muuta henkilöä tekivät 16.3.2007 kunnan jäseninä oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätöksestä 28.2.2007, 536 §. Oikaisuvaatimuksessa mainittiin lisäksi viiden muun henkilön yhtyvän oikaisuvaatimukseen olematta kunnan jäseniä. Viimeksi mainitut eivät ole allekirjoittaneet oikaisuvaatimusta.

 

Hallintojohtaja päätti 29.3.2007, 545 §, poistaa aikaisemman päätöksensä hallintolain 50 §:n 1 momentin perusteella ja Jenni Ropen suostumuksella.

 

Samalla hallintojohtaja päätti va. kaupunginlakimiehen 26.2.2007 tekemän ja 27.3.2007 täydentämän esityksen sekä hallintosäännön 13 §:n perusteella ottaa Jenni Ropen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen johtavan kaupunginasiamiehen virkaan 29.3.2007 lukien virkaa haettavaksi julistamatta, koska Rope on menestyksellisesti hoitanut kyseistä virkaa 23.3.2006 lukien ja koska ottaen huomioon Ropen henkilökohtaiset ominaisuudet, koulutuksen, työkokemuksen ja muut päätöksen liitteistä ilmenevät perusteet Rope on pätevä ja sopiva hoitamaan kyseistä virkaa.

 

./.                   Va. kaupunginlakimiehen esitys 26.2.2007 ja esityksen täydennys 27.3.2007 sekä talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 26.3.2007, joihin päätöksessä perusteluina viitattiin, ovat esityslistan tämän kohdan liitteinä 1 – 2. Henkilökorttiote, jonka jakelu on rajoitettu julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan, on liitteenä kaupunginhallituksen jäsenille.

 

Lisäksi hallintojohtaja päätti todeta, että varatuomari Jenni Rope on hoitanut johtavan kaupunginasiamiehen virkaa (vakanssinumero 016850) 1.3.2007 lukien hallintojohtajan päätöksen 28.2.2007, 536 § , perusteella ja että tähän päätökseen perustuva viran hoito päättyy 28.3.2007.

 

Päätös asetettiin nähtäväksi 30.3.2007.

 

Khs päätti 16.4.2007, 561 §, merkitä tiedoksi, että Pulkkisen ym. oikaisuvaatimus 16.3.2007 raukeaa, koska päätös, jota se koskee, on poistettu.

 

Xxxx Xxxxxxxxx ja kaksi muuta henkilöä tekivät 2.4.2007 kunnan jäseninä oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätöksestä 29.3.2007, 545 §. Kuusi henkilöä ilmoitti 20.4.2007 saapuneella oikaisuvaatimuksen täydennyksellä kunnan jäseninä yhtyvänsä oikaisuvaatimukseen.

 

./.                   Xxxx Xxxxxxxxx ym. oikaisuvaatimus 2.4.2007 täydennyksineen 20.4.2007 on esityslistan tämän kohdan liitteenä.

 

Xxxx Xxxxxxxxx on 15.4.2007 lähetetyllä ja seuraavana arkipäivänä 16.4.2007 saapuneeksi merkityllä sähköpostiviestillään tehnyt oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätöksestä 29.3.2007, 545 §.

 

./.                   Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus 15.4.2007 on esityslistan tämän kohdan liitteenä.

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kaupunginhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jäsen.

 

Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 95 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hallintojohtajan päätös 29.3.2007, 545 §, on asetettu nähtäville 30.3.2007, joten kunnan jäsenen oikaisuvaatimusaika on päättynyt 13.4.2007.

 

./.                   Henkilöstökeskus ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteavat 28.5.2007 oikaisuvaatimusten johdosta lausuntonaan mm. seuraavaa:

 

Xxxx Xxxxxxxxx ja kaksi muuta henkilöä tekivät 2.4.2007 kunnan jäseninä oikaisuvaatimuksen hallintojohtajan päätöksestä 29.3.2007, 545 §. Kuusi henkilöä ilmoitti 20.4.2007 saapuneella oikaisuvaatimuksen täydennyksellä kunnan jäseninä yhtyvänsä oikaisuvaatimukseen. Täydennyksessä mainittiin lisäksi viiden muun henkilön yhtyvän oikaisuvaatimukseen olematta kunnan jäseniä. Viimeksi mainitut eivät ole allekirjoittaneet täydennystä.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan hallintojohtajan päätös 29.3.2007, 545 §, on kumottava lainvastaisena ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena sekä epätarkoituksenmukaisena. Johtavan kaupunginasiamiehen virka on asetettava julkiseen hakuun.

 

Perusteluissaan oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat, että hallintojohtajan uusi päätös ei korjaa edellistä päätöstä rasittavaa menettelytapavirhettä. Tarkempien perustelujen osalta oikaisuvaatimuksen tekijät viittaavat aiemmassa, rauenneessa oikaisuvaatimuksessa esitettyyn.

 

Oikaisuvaatimuksen oikeudellisina perusteina viitataan mm. perustuslain 21 §:n 2 momenttiin ja 125 §:n 2 momenttiin, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momenttiin, yhdenvertaisuuslain 4 §:n 1 momenttiin sekä hallintolain 6 §:ään ja 45 §:n 1 momenttiin. Lainkohtien sisältöä selostetaan jäljempänä.

 

Oikaisuvaatimusten käsittelyjärjestyksestä

 

Xxxxxxxxx ym. aiempi oikaisuvaatimus 16.3.2007 on rauennut eikä siihen ole tarvetta ottaa enemmälti kantaa. Oikaisuvaatimuksen sisältö on viittauksen takia silti otettava joiltakin osin huomioon myöhempää oikaisuvaatimusta arvioitaessa.

 

Xxxxxxxx ja kahden muun kunnan jäsenen myöhempi oikaisuvaatimus 2.4.2007 on saapunut määräajassa.

 

Tätä oikaisuvaatimusta koskeva 20.4.2007 päivätty täydennys on saapunut oikaisuvaatimuksen esittämiselle säädetyn määräajan jälkeen. Täydennyksen ovat tehneet kuusi jo aiempaan oikaisuvaatimukseen osallistunutta kunnan jäsentä, joiden tiedetään siten olevan osaisina nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Kuntalain nimenomaisen säännöksen puuttuessa tilanteeseen on sovellettava hallintolain 22 §:n 3 momenttia, jonka mukaan asianosainen voi omasta aloitteestaan täydentää asiakirjaa.

 

Täydennyksessä on mainittu viiden henkilön yhtyvän oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin olematta kunnan jäseniä. Maininnan muotoilun perusteella on ilmeistä, ettei sitä ole näiden henkilöiden osalta tarkoitettu varsinaiseksi oikaisuvaatimukseksi, koska heillä ei ole kuntalain 92 §:n 1 momentissa mainittua oikaisuvaatimusoikeutta. Heidän osaltaan maininta on lähinnä informatiivinen eikä siihen ole tarvetta ottaa enemmälti kantaa.

 

Edellä mainitun perusteella Xxxxxxxx ja kahdeksan muun kunnan jäsenen tekemä oikaisuvaatimus on tutkittava täydennyksineen.

 

Xxxxxxxx oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimuksen tekemiselle kuntalain 93 §:ssä säädetyn 14 päivän määräajan jälkeen. Se tulee siksi jättää tutkimatta.

 

Xxxxxxxx ym. oikaisuvaatimuksen sisällöstä

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat ensinnäkin, että hallintojohtajan päätös 29.3.2007, 545 §, on vastoin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momenttia. Säännöksen mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa ja lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimuksista ei ole erikseen säädetty tai päätetty. Virkaan nimitettävältä on käytännössä kuitenkin edellytettävä ylempää korkeakoulututkintoa oikeustieteessä. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan edellä mainittuja säännöksiä ei ole noudatettu, kun virka ei ole ollut julkisessa haussa eikä siinä sen vuoksi ole suoritettu ansiovertailua. Oikaisuvaatimuksessa ei sen sijaan ole väitetty, ettei Jenni Rope täyttäisi johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimuksia.

 

Kuten hallintojohtajan päätöksen 29.3.2007, 545 §, liitteenä 2 olevassa va. kaupunginlakimiehen esityksessä on todettu, Rope on hoitanut tehtävää viransijaisena keväästä 2006 alkaen, hän on hoitanut työtehtävänsä erityisellä ammattitaidolla menestyksekkäästi ja vastuuntuntoisesti, ja hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan erittäin pätevä ja pystyvä täytettävänä olevaan virkaan.

 

Siten hallintojohtajan päätöstä ei ole katsottava lainvastaiseksi sillä perusteella, että Jenni Ropelta puuttuisi kelpoisuus tehtävään.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat edelleen, että hallintojohtajan päätös 29.3.2007, 545 §, on vastoin kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momenttia, jossa edellytetään julkista hakumenettelyä. Samalla he katsovat, ettei kaupungin hallintosääntöä voida pitää riittävänä säädöstasona julkisesta hakumenettelystä poikkeamiseksi.

 

Perustuslaki ja kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki eivät edellytä, että kaikki avoimiksi tulevat virat on laitettava julkisesti haettaviksi. Sen sijaan edellytyksenä on, että vain laintasoisen normin perusteella virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetään tilanteista, jolloin virka voidaan 1 momentista poiketen täyttää ilman hakumenettelyä.

 

Lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 196/2002 vp) todetaan, että ”Virkasuhteen haettavaksi julistaminen on sekä ajallisesti että taloudellisesti raskas menettely. Kaikissa tilanteissa ei julkista hakumenettelyä voida pitää tarpeellisena. Esimerkiksi sijaista otettaessa saatetaan tarvita henkilö nopeasti hoitamaan tehtäviä. Lisäksi joissakin tilanteissa voidaan asian luonteesta johtuen katsoa, ettei haettavaksi julistaminen ole perusteltua. Nykyisessä mallivirkasäännössä on tyhjentävä tapauskohtainen luettelo tilanteista, joissa virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä. Tällaisen luettelon ottamista lakiin ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Tämän vuoksi [4] pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vain tavanmukaisimmista tilanteista, joissa hakumenettelyä ei edellytettäisi. Näitä olisivat esimerkiksi henkilön ottaminen sijaiseksi tai avoimen viran hoitajaksi, taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltija ottaminen toiseen virkasuhteeseen, ehdotuksen 21 §:n perusteella osa-aikaisen viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen ja 24 §:n perusteella viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen säännöksessä mainituissa tapauksissa. Koska muissakin vastaavantyyppisissä tilanteissa voi olla perusteltua, että julkista hakumenettelyä ei tarvitsisi noudattaa, ehdotetaan lisäksi säädettäväksi, että kunta voi johtosäännössä määrätä muistakin edellä mainittuihin verrattavista perusteista, jolloin julkista hakumenettelyä ei tarvittaisi.

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan sen lisäksi, mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetään, henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut vähintään kuusi kuukautta Helsingin kaupungin virka- tai työsuhteessa.

 

Hallintosäännön 13 § perustuu kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä 20/2003 antamaan malliin hallintosääntöön otettavasta määräyksestä. Monien muidenkin kuntien hallintosäännöissä on mallin mukainen määräys. Koska oikaisuvaatimuksen tekijät ovat kyseenalaistaneet määräyksen lainmukaisuuden, henkilöstökeskus on pyytänyt työmarkkinalaitokselta lausunnon määräyksen laillisuudesta.

 

Liitteenä olevan lausunnon mukaan ja siitä tarkemmin ilmenevin perustein Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 § on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukainen.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto on jo lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä hyväksynyt hallintosäännön eikä sen nyt puheena olevaa määräystä ole tuomioistuimessa todettu lainvastaiseksi. Helsingin kaupungin toimielimet, virastot ja laitokset toimivat lain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti.

 

Jos vakinainen virka Helsingin kaupungilla tulee avoimeksi, se julistetaan yleensä haettavaksi. Vain poikkeustapauksissa virka täytetään ilman hakumenettelyä. Esimerkiksi jos henkilö on hoitanut virkaa tai virkaan kuuluvia vastaavia tehtäviä pitkään menestyksellisesti ja on osoittautunut päteväksi ja sopivaksi hoitamaan sitä eikä häntä pätevämpiä tai sopivampia henkilöitä tiettävästi ole saatavilla, hänet on otettu siihen ilman hakumenettelyä. Jos virkaanottopäätöksen sisältö on etukäteen lähes varma, saattaa virkaanottoprosessin läpikäyminen olla muiden hakijoiden kannalta turhauttavaa.

 

Jenni Rope on hoitanut johtavan kaupunginasiamiehen virkaa noin vuoden. Näin ollen hän täyttää hallintosäännön edellytykset, jotka puolestaan on edellä mainituin perustein katsottava lainmukaisiksi.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat edelleen, että yhdenvertaisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. He katsovat, ettei hallintojohtajan päätös 29.3.2007, 545 §, täytä näitä vaatimuksia.

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksymässään hallintosäännössä vahvistanut yhdenmukaiset menettelytavat virkojen täytössä. Täyttäessään johtavan kaupunginasiamiehen viran hallintojohtaja on toiminut vahvistettujen menettelytapojen mukaisesti eikä hän ole rikkonut yhdenvertaisuuslain säännöksiä siten kuin oikaisuvaatimuksen tekijät väittävät.

 

Varsinaisten yksittäisten lainkohtien vastaisuutta koskevien huomioiden lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat hallintojohtajan päätöksen olevan hyvän hallinnon periaatteiden vastainen. He toteavat, että hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltujen päämäärien kanssa. Tästä syystä oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat, että hallintojohtaja on käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja että päätös on siksi ollut lainvastainen.

 

Oikaisuvaatimuksesta ei kuitenkaan ilmene, että hallintojohtajan päätöksellä olisi ollut jokin muu tarkoitusperä kuin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivimman ja parhaaseen viranhoitoon pystyvän henkilön saaminen virkaan. Hallintojohtajan on muutenkin katsottava tehneen tarpeelliset ja välttämättömät toimenpiteet tavoitteen (virantäytön) saavuttamiseksi. Hallintojohtajan ei voida katsoa menetelleen hallintolain 6 §:ssä mainittujen hyvän hallinnon perusteiden, yhdenvertaisuus-, suhteellisuus- ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteiden vastaisesti.

 

Aiemmassa oikaisuvaatimuksessa on vedottu myös siihen, ettei sen kohteena olevaa, sittemmin poistettua päätöstä ollut perusteltu laissa edellytetyllä tavalla. Hallintojohtajan uusi päätös 29.3.2007, 545 § , sisältää laajemmat perustelut, joita täydentävät päätöksen liitteiksi otetut muut asiakirjat. Näitä perusteluja on pidettävä kattavina eikä päätöstä siten ole pidettävä tälläkään oikaisuvaatimuksessa esitetyllä perusteella lainvastaisena.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi vaadittu päätöksen poistamista epätarkoituksenmukaisena. Siinä ei kuitenkaan ole tarkemmin yksilöity sitä, millä muulla perusteella kuin edellä jo käsitellyt lainmukaisuutta tai hyvän hallinnon periaatteita koskevat perusteet päätös olisi epätarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty, että hallintojohtajan päätöksen 29.3.2007, 545 §, aineellista lopputulosta, eli Jenni Ropen nimittämistä johtavan kaupunginasiamiehen virkaan, tulisi muuttaa.

 

Johtopäätökset

 

Xxxxxxxx ym. oikaisuvaatimus tulisi ottaa tutkittavaksi.

 

Mainitussa oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista päätöksen lainvastaisuuteen tai epätarkoituksenmukaisuuteen liittyvää perustetta, jonka takia hallintojohtajan päätös 29.3.2007, 545 §, tulisi kumota. Näin ollen oikaisuvaatimus tulisi hylätä.

 

Haapaniemen oikaisuvaatimus tulisi jättää myöhästyneenä tutkimatta.

 

./.                   Kunnallinen työmarkkinalaitos toteaa 7.5.2007 antamassaan lausunnossaan seuraavaa:

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan sen lisäksi, mitä kun­nallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetään, henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut vähintään kuusi kuukautta Helsingin kau­pungin virka- tai työsuhteessa.

 

Helsingin kaupungin hallintokeskuksen hallintojohtaja on päätöksellään em. 13 §:n nojalla valinnut hallintokeskuksen oikeuspalvelujen johtavan kaupun­ginasiamiehen virkaan ilman julkista hakua henkilön, joka on hoitanut ko. Virkaa viransijaisena noin vuoden ja saadun tiedon mukaan käytännössä jo tätä pidempäänkin.

 

Lausuntopyynnössä pyydetään kannanottoa ko. hallintosäännön määräyksestä ja ko. henkilön valinnan laillisuudesta.

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että Helsingin kaupungin hallintosäännön kyseessä oleva määräys on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukainen ja sen perusteella tapahtunut henkilön valin­ta virkasuhteeseen on ollut laillinen.

 

Kunnallinen työmarkkinalaitos on yleiskirjeessä 20/2003 todennut, että "Säännöksen 3 momentissa oleva luettelo tapauksista, joissa virkasuhtee­seen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, vastaa virkasäännön vastaavaa luetteloa pääosin. Luetteloa on hieman lyhennetty ja lisätty viimeiseksi koh­daksi muu säännöksessä mainittuihin rinnastettava johtosäännössä mainittu peruste. Näin ollen kunnat ja kuntayhtymät voivat harkita, onko esimerkiksi hallintosääntöön tarpeellista sisällyttää perusteita, joiden perusteella haku­menettelyä ei noudateta. Esimerkiksi MVS:n 5 §:n 3 momentin 8 ja 9 kohdat pitää ottaa hallinto- tai muuhun johtosääntöön, jos niitä halutaan soveltaa vastaisuudessa."

 

Mainitussa yleiskirjeessä on edellä mainitun perusteella malli hallintosään­töön otettavasta määräyksestä: "Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenette­lyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta/vuoden".

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia valmisteltaessa lain 4 §:n sisältö muotoutui siten, että lakiin kirjattiin mallivirkasäännön hakumenettelyä koskevasta poikkeusluettelosta osa. Koska kuitenkin tilanteet, joissa julkisen hakumenettelyn toteuttamista ei voida pitää tarpeellisena, vaihtelevat, lakiin kirjattiin mahdollisuus määrätä paikallisesti johtosäännössä muita perusteita, joissa julkista hakumenettelyä ei tarvitse suorittaa.

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön nyt kysymyksessä olevaa määräystä vastaava määräys on siten ollut aikaisemmin mallivirkasäännössä. Kun ote­taan huomioon, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n luettelo osaltaan vastaa myös aikaisemman mallivirkasäännön määräystä, on nyt ky­symyksessä olevan Helsingin kaupungin hallintosäännön määräyksen katsottava olevan viranhaltijalain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla rinnastettavissa laissa säädettyihin perusteisiin. Kunnallisesta viranhaltijasta annetulla lailla ei ollut tarkoitus muuttaa sinänsä ennen lain säätämistä voimassa olleita periaatteita. Lakiteknisesti ei ollut perusteltua säätää tyhjentävää pitkää luetteloa tilanteista, joissa virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, vaan tarkoitus oli jättää paikalliselle työnantajalle harkintavaltaa.

 

Julkisen hakumenettelyn tarkoitus on kelpoisuudet täyttävän ja sopivan henkilön saaminen virkasuhteeseen. Kun henkilö on ollut ao. työnantajan palveluksessa hallintosäännössä edellytetyn ajanjakso vastaavissa tehtävissä (Helsingin hallintosääntö 6 kuukautta), on selvää, että kyseisen henkilön henkilökohtaiset ominaisuudet, työtaito, sopeutuminen työyhteisöön ym. viranhoidon kannalta merkitykselliset seikat ovat tulleet ilmi. Tällöin on tarpeetonta käynnistää kallista ja työlästä julkista hakumenettelyä.

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön ao. määräys voidaan rinnastaa kunnal­lisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin viittaukseen lain 24 §:ssä tarkoitettuun viranhaltijan siirtämiseen toiseen virkasuhteeseen. Lain 24 § oikeuttaa muun ohessa siirtämään viranhaltijan toiseen virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä, jos perusteena on ko. viranhaltijan urakehitys. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa 24 §:n soveltamisen on estänyt vain se, että ko. henkilön vakituinen palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on ollut työsuhde eikä virkasuhde.

 

Kj toteaa, että oikaisuvaatimusten tekijöille on varattu tilaisuus antaa vastaselityksensä oikaisuvaatimuksia koskevista lausunnoista. Haapaniemi ei ole antanut vastaselitystä. Xxxxxxxx ym. ovat antaneet vastaselityksen 20.7.2007.

 

./.                   Xxxxxxxx ym. vastaselitys on esityslistan tämän kohdan liitteenä.

 

Kj toteaa vastaselityksestä seuraavaa:

Vastaselityksessä viitataan oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipymiseen. Oikaisuvaatimuksen käsittelijällä on kuitenkin laissa säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että asia tulee selvitetyksi sen laadun edellyttämällä tavalla. Nyt käsiteltävänä oleva oikaisuvaatimus ei koske pelkästään kaupungin viranhaltijan yksittäisen päätöksen pysyvyyden, vaan myös kunnallisen työmarkkinalaitoksen malliin perustuvan ja siten lähes kaikkien kuntien hallintosääntöihin sisältyvän määräyksen lainmukaisuuden arviointia, johon vastaselityksessäkin on viitattu. Asialla on siten laajempaa merkitystä ja sen perusteellinen käsittely on ollut tarpeen.

 

Oikaisuvaatimuksen jättämisen 2.4.2007 ja kaupunginhallituksen kokouksen 13.8.2007 välinen aika, 4 kuukautta 11 päivää, ei kesätauko huomioon ottaen ole merkittävästi pitempi kuin se 3 kuukauden ja 23 päivän käsittelyaika, jonka Helsingin hallinto-oikeus on eräällä toukokuussa 2007 antamallaan päätöksellä todennut kuntalain viivytyksettömän käsittelyn vaatimuksen mukaiseksi.

 

Vastaselityksessä todetaan myös, että oikaisuvaatimuksen tekijät kiirehtivät kesäkuun alussa asian käsittelyä. Mainittua kiirehtimisilmoitusta ei ole toimitettu asian valmistelijalle, kirjaamoon eikä hallintojohtajalle.

 

Vastaselityksessä viitataan edelleen siihen, ettei sellaisen pyytämistä olisi tarvittu eikä sitä edellytetä laissa. Oikaisuvaatimuksen käsittelijällä on kuitenkin laissa säädetty velvollisuus varata asianosaiselle tilaisuus lausua käsityksensä sellaisista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun, ellei tätä katsota ilmeisen tarpeettomaksi. Kuuleminen on tässä tapauksessa katsottu asian laajemman merkityksen vuoksi tarpeelliseksi.

 

Asianosaisen kuulematta jättäminen oikaisuvaatimusasiassa voi johtaa kaupunginhallituksen päätöksen syntymiseen virheellisessä järjestyksessä ja altistaa sen kumoamiselle, mikä oli esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden erään syyskuussa 2005 antaman päätöksen lopputulos.

 

Vastaselityksessä toistetaan lisäksi se jo oikaisuvaatimuksessa esitetty kanta, että julkisen haun tulisi olla pääsääntö kaupungin virkoja täytettäessä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa hallintojohtajan päätöksessä ja sen liiteaineistossa on kuitenkin mainittu kattavat perusteet sille, miksi nyt puheena oleva virka on täytetty ilman julkista hakumenettelyä.

 

Kj toteaa lisäksi, että Xxxxxxxxxxxx oikaisuvaatimus tulisi jättää tutkimatta ja Xxxxxxxx ym. oikaisuvaatimus hylätä lausunnoissa esitetyillä perusteilla.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee jättää Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx tekemän oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausunnoissa mainituilla perusteilla hylätä Xxxx Xxxxxxxx ym. tekemän oikaisuvaatimuksen.

 

Pöytäkirjanote liitteineen sekä muutoksenhakuosoituksin päätöksessä mainituille, hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

LIITTEET

Liite 1

Va. kaupunginlakimiehen esitys 26.2.2007 ja täydennys 27.3.2007

 

Liite 2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 26.3.2007

 

Liite 3

Salassa pidettävä liite JulkL 16 § 3 mom.

 

Liite 4

Xxxx Xxxxxxxxx ym. oikaisuvaatimus 2.4.2007 täydennyksineen 20.4.2007

 

Liite 5

Xxxx Xxxxxxxxxx oikaisuvaatimus 15.4.2007

 

Liite 6

Henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto 28.5.2007

 

Liite 7

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausunto 7.5.2007

 

Liite 8

Xxxx Xxxxxxxx ym. vastaselitys 20.7.2007

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          6.8.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


1

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN

 

Khs 2007-955

 

Kvsto päätti 9.5.2007 (128 §) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2007 talousarvion kohdassa 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa 30 000 000 eurolla etuosto-oikeuden käyttämiseksi Kapiteeli Oy:n ja Solidium Oy:n perustettavien yhtiöiden lukuun välisessä kiinteistökaupassa, joka on tehty 28.2.2007.

 

Khs päätti 14.5.2007 (726 §) käyttää kaupungin etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oy on 28.2.2007 myynyt Solidium Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun määräalan Helsingin kaupungin Etelä-Kaarelan kylässä sijaitsevasta Malmgård-nimisestä tilasta RN:o 4:19.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hallintokeskuksen oi­keus­palvelut käyttämään talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, 30 000 000 euroa kyseisen kauppahinnan maksamista varten ja kehottaa oikeuspalveluita huolehtimaan päätöksen tiedoksiantamisesta.

 

Solidium Oy on esittänyt (31.7.2007) kaupungille etuostoon liittyvän vaatimuksen mm. kauppakirjaan perustuvien korkojen suorittamisesta seuraavasti:

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen; Helsinki, Etelä-Kaarela, Määräala Malmgård RNO 4:19

 

Helsingin kaupunki on kirjeellä 12.6.2007 toimittanut kaupunginhallituksen pöytäkirjan otteen 14.5.2007 pidetystä kokouksesta, jonka 11 §:n kohdalla kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta otsikossa mainitussa 28.2.2007 allekirjoitetussa määräalan kaupassa, jossa sopijapuolina olivat Kapiteeli Oy ja Solidium Oy. Eero Pulkkiselta 24.7.2007 sähköpostilla saadun sähköpostin ja sitä seuranneen puhelinkeskustelun mukaan päätös saavutti Solidium Oy:lle ilmoitetun mukaan lainvoiman kohta sanotun päivän jälkeen.

 

Solidium Oy on 31.7.2007 luovuttanut kaupungille alkuperäiset saantokirjat ja etuostolaissa tarkoitetut asiakirjat, joista muun ohessa käy ilmi, että Solidium Oy on 10.4.2007 maksanut kiinteistöstä kauppahintaa 30.225.515 euroa.

 

Solidium Oy viittaa Suomen Pankin antamaan määräykseen, jonka mukaan korkolain mukainen viitekorko 1.7. – 31.12.2007 on 4,5 %.

 

Solidium Oy esittää täten Helsingin kaupungille etuoston johdosta seuraavan vaatimuksen ja varauman.

 

Kaupungin tulee suorittaa Solidium Oy:lle viipymättä maksettu kauppahinta 30.225.515 euroa lisättynä 4,5 %:n vuotuisella korolla 10.4.2007 alkaen ja laskettuna maksupäivään asti. Siinä tapauksessa, että Solidium Oy joutuu maksamaan kiinteistöveroa ostamastaan kiinteistöstä, kaupungin tulee korvata kiinteistöveron määrä lisättynä 4,5 %:n vuotuisella korolla kiinteistöveron maksupäivästä korvauksen maksupäivään asti.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut esittää (10.8.2007) seuraavaa:

 

Helsingin kaupunki on käyttänyt etuosto-oikeutta kiinteistönkaupassa, jossa Kapiteeli Oy on myynyt Solidium Oy:lle määräalan 91-402-4-19-M614. Kauppahinta on 30 000 000 euroa, mikä summa on suoritettu Solidium Oy:lle välittömästi saantokirjojen luovutuksen jälkeen 1.8.2007. Kaupunginvaltuusto on oikeuttaessaan kaupunginhallituksen käyttämään etuosto-oikeutta kaupungin puolesta, oikeuttanut kaupunginhallituksen ylittämään kiinteistönkauppoihin varatun määrärahan mainitulla 30 000 000 eurolla.

 

Solidium Oy on vaatinut kauppahinnan lisäksi 31.7.2007 päivätyllä kirjeellä Helsingin kaupunkia suorittamaan kauppahinnalle maksetun juoksevan koron. Koron määrä on yhteensä 225 515,00 euroa, minkä summan Solidium Oy on kauppakirjan liitteenä olevan kuitin mukaan suorittanut myyjälle yhdessä kauppahinnan kanssa 10.4.2007. Lisäksi Solidium Oy on vaatinut, että kaupunki maksaa sekä kauppahinnalle että kertyneelle korolle niiden suorittamisajankohdasta lukien korkoa 4,5 %.

 

Etuostolain (5.8.1977/608) 3 luvun 15 §:n mukaan kunnan tulee korvata ostajalle, mitä tämä on suorittanut ennen etuosto-oikeuden käyttämistä. Lisäksi tälle summalle on maksettava korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa maksupäivästä. Korkolain mukainen viitekorko on 30.6.2007 asti ollut 4,0 %, joten Solidium Oy vaatima 4,5 % korko liiallinen mainittuun ajankohtaan asti. Muutoin oikeuspalveluilla ei ole huomautettavaa Solidium Oy:n vaatimuksiin.

 

Kaupungin tulee näin ollen suorittaa Solidium Oy:lle seuraavat summat:

 

                    kauppasummalle kertynyt korko ajalta 7.1. – 10.4.2007 yhteensä 225 515,00 euroa

 

                    korkoa 30 225 515,00 eurolle 4,0 prosenttiyksikköä ajalta 11.4. – 30.6.2007 yhteensä 268 303,20 euroa

 

                    korkoa 30 225 515,00 eurolle 4,5 prosenttiyksikköä ajalta 1.7. – 31.7.2007 yhteensä 115 519,43 euroa

 

                    korkoa 225 515,00 eurolle 4,5 prosenttiyksikköä 1.8.2007 alkaen maksupäivään asti.

 

Kaj toteaa, että summat yhteensä ovat 609 893,69 euroa olettaen että korvaus maksetaan 20.8.2007. Päätösesitys on hallintokeskuksen oikeuspalveluiden esityksen mukainen.

 

./.                   Kaj toteaa, että jäljennös Kvston 9.5.2007 esityslistan asian Kaj/11 liitteenä olleesta, 28.2.2007 allekirjoitetusta kiinteistön kauppakirjasta on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2007 talousarvion tililtä 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset 610 000 euroa hallintokeskuksen oikeuspalveluiden käytettäväksi kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisen edellyttämien korkojen maksamiseksi Solidium Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITE

Jäljennös kauppakirjasta

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

7.8.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

7.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                                 7.8.2007

joukkoliikennelautakunta                                                        9.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 7.8.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja

8.8.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7.8.2007

museonjohtaja

9.8.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

7.8.2007

taidemuseon johtaja

1. ja 8.8.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Vuontisjärvi Tero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023