HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

25 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

9.7.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksessa tarkoitetun rakentamistöiden aloittamisen tulkinta

3

 

4

Valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön päätökset kuntajaon muuttamista Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä koskevista esityksistä

6

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Vehviläisen (varalla Ojala) ja Peltokorven (varalla Hellström) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON OSAKASSOPIMUKSESSA TARKOITETUN RAKENTAMISTÖIDEN ALOITTAMISEN TULKINTA

 

Khs 2007-1615

 

Vs. Kj toteaa, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen sopijapuolet ovat Helsingin kaupunki, Yleisradio Oy sekä Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungin Töölönlahden alueelle rakennettavan musiikkitalon kokonaisuuteen kuuluvat musiikkitalorakennuksen lisäksi rakennusta palvelevat ulkoalueet, rakennuksen asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämät pysäköintipaikat ja väestönsuojapaikat, sekä jalankulku- ja huoltoyhteys Töölönlahden pysäköintilaitokseen.

 

Vs. Kj toteaa, että Khs päätti 7.5.2007 § 694 kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon 14.5.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Samalla Khs päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiökokous hyväksyy projektinjohtourakointiin siirtymisen, rakennusrahaston kartuttamisen yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti ja osakassopimuksen 12.2 -kohdan muuttamisen todeten, että osakassopimuksen muutoksen hyväksymisellä kaupunki ei ota kantaa mainitun sopimuksen tulkintaan rakennustöiden aloittamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous voi päättää, että pohjarakennusurakka voidaan tarvittaessa tehdä erillisurakkana.

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon yhtiökokous päätti 14.5.2007 mm. hankkeen urakkamuodon osalta (osakassopimus
7.5 –kohta), että Musiikkitalo rakennetaan projektinjohtourakointimenettelyä käyttäen lukuun ottamatta patoseinä- ja huoltotunneliurakoita, jotka tehdään erillisurakoina. Edelleen yhtiökokous päätti muuttaa osakassopimuksen 12.2 –kohdan ensimmäisen lauseen kuulumaan seuraavasti:

 

Siinä tapauksessa, että sopimuksen mukaisia rakennustöitä ei ole voitu aloittaa 31.12.2007 mennessä tämä sopimus sekä koko musiikkitalohanke raukeaa ja sopijapuolet vastaavat musiikkitalon siihen mennessä toteutuneista kustannuksista yhtiöosuuksien suhteessa.

 

Yleisradio Oy on 2.7.2007 Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajalle lähettämässään sähköpostissa todennut seuraavaa:

 

Kunnioittavasti ilmoitan tiedoksenne, että Yleisradio voi sitoutua musiikkitalon pohjarakentamisurakkaa koskevaan päätökseen vain siten, että tällä päätöksellä rakentamista ei osakassopimuksen 12-kohdan mukaisesti tulkita aloitetuksi.

 

Vs. Kj toteaa, että osakassopimuksen kohdan 12 (sopimuksen päättäminen) koskevalla rakentamistöiden aloittamisen tulkinnalla on merkitystä, koska Musiikkitalon sopijapuoli voi luopua hankkeesta ennen rakennustöiden alkua, jos hankkeen urakkakustannukset ylittävät asetetun tavoitehinnan.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 72 §:n mukaan rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Lisäksi lupaa vaativassa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on puolestaan järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

 

Vs. Kj toteaa, että musiikkitalohanke on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tärkeä hanke. Se yhdistää Kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian toiminnan yhteen rakennukseen.

Musiikkitalo toimii samalla Töölönlahden- ja Finlandiapuiston alueen rakentamisen lähtölaukauksena. Rakennusalan suhdannetilanne on tällä hetkellä tilaajan kannalta vaikea. Urakoitsijoilla ei näytä olevan halukkuutta vaikeisiin ja pitkäaikaisiin urakoihin perinteisellä urakkamenettelyllä. Urakkakilpailuissa onkin siirrytty yhä yleisemmin projektinjohtourakoihin, joissa urakoitsijan riski on pienempi pienempiin kokonaisuuksiin jaettujen urakoiden ja hankintojen vuoksi.

 

Vs. Kj katsoo, että erillisenä hankkeena kilpailutettu pohjarakennusurakka tulisi käynnistää, koska sen urakkahinta oli kustannusarvion puitteissa ja töiden aloittamisella voidaan saavuttaa huomattavia aikataulu- ja kustannussäästöjä. Vs. Kj katsoo lisäksi, että erillisen hankkeen aloittaminen ei estä maankäyttö- ja rakennuslain 12 §:n mukaista rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin.

 

Vs. Kj toteaa lopuksi, että myös osakassopimuksen kolmas sopijapuoli, Senaatti-kiinteistöt, on valmis hyväksymään Yleisradio Oy:n ehdotuksen osakassopimuksen rakennustöiden aloittamista koskevasta tulkinnasta.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee osaltaan katsoa, että Musiikkitalon pohjarakennustöiden käynnistämistä erillisurakkana ei pidetä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen 12-kohdassa tarkoitettuna musiikkitalon rakennustöiden aloittamisena.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa kokouksen pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Kirje Yleisradio Oy:lle sekä Senaatti-kiinteistöille ja pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Harri Kauppinen, kehittämispäällikkö, puhelin 310 79531
Pekka Korpinen, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36010

 

 

 

 

 


4

VALTIONEUVOSTON JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET KUNTAJAON MUUTTAMISTA SIPOON KUNNAN, VANTAAN KAUPUNGIN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLILLÄ KOSKEVISTA ESITYKSISTÄ

 

Khs 2006-1601

 

./.                   Valtioneuvosto on 28.6.2007 päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Päätös on julkaistu säädöskokoelmassa 4.7.2007. Päätös, perustelumuistio ja liitekartta ovat esityslistan liitteinä 1-3.

 

Päätöksestä on ilmoitettu virallisissa ilmoituslehdissä. Päätös ja sen perustelut ovat nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkoilmoitustaululla 4.7.-3.8.2007.

 

Päätökseen saavat hakea muutosta Sipoon kunta, Vantaan kaupunki ja Helsingin kaupunki sekä niiden asukkaat valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

 

./.                   Sisäasiainministeriö on 28.6.2007 päättänyt hylätä Helsingin kaupunginvaltuuston 21.6.2006 päättämän esityksen kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Päätös ja perustelumuistio ovat esityslistan liitteinä 4-5.

 

                      Päätöksen perusteluissa todetaan, että on ilmeistä, että kuntajaon muuttamiselle esitetyt tavoitteet olisi säädettyjen edellytysten mukaisina mahdollista Sipoon osalta toteuttaa selvästi siirrettäväksi esitettyjä alueita pienemmällä aluesiirrolla. Siirrettäväksi esitetty alue on väestömäärältään ja pinta-alaltaan niin suuri, että esityksen toteuttamisen on sen tavoitteisiin nähden katsottava tarpeettomasti ja liiaksi heikentävän Sipoon kunnan taloudellista toimintakykyä.

 

                      Helsingin kaupungilla esityksen tekijänä on oikeus valittaa sisäasiainministeriön hylkäävästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätös on tullut tiedoksi 3.7.2007 hallintokeskuksen kirjaamoon. Valitusaika päättyy 2.8.2007. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

 

                      Vs. Kj toteaa, että kaupunginvaltuusto on lausunnossaan 28.2.2007 todennut, että kaupunginvaltuuston 21.6.2006 tekemä esitys kuntajaon muuttamiseksi Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin välillä antaisi paremmat mahdollisuudet pitkäntähtäyksen suunnittelulle ja kehittämiselle Helsingin seudulla kuin kuntajakoselvittäjän esitys. Kuntajakoselvittäjän esitys 30.11.2006 on kuitenkin oikean suuntainen ja korjaa merkittävästi nykyisen kuntajaon aiheuttamia ongelmia. Kaupunginvaltuusto on puoltanut kuntajakoselvittäjän esitystä, jonka mukaisesti valtioneuvosto on 28.6.2007 päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä. Tämän vuoksi em. valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön päätöksiin ei ole syytä hakea muutosta.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä ja sisäasiainministeriön päätöksen 28.6.2007 kuntajaon muuttamista Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä koskevan esityksen hylkäämisestä sekä tyytyä päätöksiin.

 

                                            Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

LIITTEET

Liite 1

Valtioneuvoston päätös 28.6.2007

 

Liite 2

Perustelumuistio 28.6.2007

 

Liite 3

Liitekartta

 

Liite 4

Sisäasiainministeriön päätös 28.6.2007

 

Liite 5

Perustelumuistio 28.6.2007