Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 19.6.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

8

Kaupunginvaltuuston 20.6.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

2

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

15

Ratahallintokeskuksen poikkeamishakemus

8

 

16

VR-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

17

 

17

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

26

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

27

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

28

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

29

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.6.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 19.6.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4               Kaupunginhallituksen kirjeet valtioneuvostolle (sähköinen lomake).

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 20.6.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 20.6.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveysvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Hannes Relanderille ja Martin Ren­lundille.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveysvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kansanedustaja Tuula Haataiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 5 kanssa)

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan muutetun takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 400-vuotis­kotisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sininauhasäätiölle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

21, 22           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10, 11           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja Helsin­gin Vedelle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntavirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, Helsingin Vedelle ja opetusvirastolle.

 

23, 24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Henry Strengille, Pii Huuskolle, lastenhoitaja Esko Pajuselle ja Maarit Miettiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa ja sosiaalivirastoa selvittämään ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen hallinnon yhdistämistä ottaen huomioon mm. naapurikuntien kokemukset sekä tekemään ehdotukset toimenpiteistä.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–3 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­lais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

25–28           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

20                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

29–32           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 6 kanssa)

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          19.6.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


15

RATAHALLINTOKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1588

 

Ratahallintokeskus pyytää (11.5.2007) poikkeamislupaa 17. kaupunginosan (Pasila) Vähä-Huopalahden kylässä olevalle tilalle RN:o 3:9 (Pohjois-Pasilan ratapiha-alue, Veturitie 20) junavaunujen huoltoa palvelevien käyttöhyödyketunnelien rakentamiseksi Pohjois-Pasilan ratapiha-alueelle. Hanke poikkeaa kaavoitusperiaatteista siten, että yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi osoitetulle alueelle laajennetaan ratapihan toimintoja.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että ratapihalla huolletaan noin 85 % Suomen junakalustosta. Valtakunnan junaliikenteen aikataulunmukaisuuden varmistamiseksi junakaluston huoltoa palvelevien käyttöhyödyketunnelien rakentaminen on kiireellistä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (21.6.2007), että hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 29.9.1978 vahvistettu asemakaava nro 7510. Asemakaavan mukaan alue on varattu rautatiealueeksi. Alueelle saa sijoittaa huoltorakennuksia ja liikenteen hoitoon liittyviä toimisto-, koulutus-, majoitus- ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Toimistotiloja saadaan rakentaa enintään 15 % alueen rakennusoikeudesta. Alueen rakennusoikeus on 120 000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku neljä.

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) alue on keskustatoimintojen aluetta.

 

Kaupunginvaltuuston 26.11.2003 hyväksymässä Yleiskaava 2002:ssa ratapiha-alueen eteläosa, jota hakemus koskee, on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Yleiskaavassa keskustatoimintojen alueen pohjoispuolella on liikennealue LR, jolle saa rakentaa liikenteen hoidon kannalta tarpeellisia tiloja ja laitteita sekä yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

 

Hakamäentien pohjoispuolelle yleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alue ulottuu noin 320 - 400 metriä leveänä vyöhykkeenä Ilmalan asemalta aina pääradalle saakka. Keskustatoimintojen alueeseen liittyy myös Pohjois-Pasilan ratapihan länsi- ja pohjoispuolelle osoitetut uudet asuinalueet. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 8.3.2007 Ilmalan aseman pohjoispuolelle sijoittuvan Pohjois-Pasilan työpaikka-alueen asemakaavan, jossa on yleiskaavan mukaisesti osoitettu mm. toimitilarakentamista kansirakenteena varikkoalueen päälle.

 

Pohjois-Pasilan ratapihan asemakaavan muutostyö on vireillä. Asemakaavan tavoitteena on säilyttää Pohjois-Pasilan varikko Suomen henkilöjunaliikenteen päähuoltopaikkana. Alueen eteläosassa varaudutaan yleiskaava 2002:n mukaiseen keskustarakentamiseen kansiratkaisuna ratojen päälle. Koska keskustatoimintojen suunnittelu alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on tarkoitus tässä vaiheessa laatia asemakaava, jossa varikon toiminta alueella voi jatkua ja kehittyä, mutta samalla turvataan mahdollisuus rakentaa tulevaisuudessa kansi rata-alueen päälle. Tämä tarkoittaa että asemakaavaan merkitään alueet, joihin kannen rakenteita voidaan sijoittaa.

 

Ratahallintokeskus ja VR-Yhtymä suunnittelevat Pohjois-Pasilan ratapiha-alueelle perusparannus- ja kehittämistoimenpiteitä, joita ovat mm. kauko- ja lähijunien hallien laajennukset, erilaisten uusien huolto- ja seisontaraiteistojen rakentaminen, päällysrakenteen uusinta ja aluevalaistuksen uusiminen. Haettu toimenpide on osa tätä suunniteltua uudistustyötä. Alueelle on haettu samanaikaisesti poikkeuslupaa myös veturipesuhallin rakentamiseksi (17-1052-07-S; Khs dnro 2007-1589).

 

Haettu toimenpide poikkeaa aluetta koskevista suunnittelutavoitteista siten, että siinä esitetty ratapihatoimintojen rakentaminen sijoittuu pääosin yleiskaavan mukaiselle keskustatoiminnan alueelle.

 

Pohjois-Pasilan uusien keskusta- ja asuinalueiden rakentaminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi vasta Keski-Pasilan rakentamisen jälkeen noin 10–20 vuoden kuluttua. Nyt tehtävät ratapihan rakenteet ovat pysyviä ja tarkoitettu kestämään 100 vuotta, joten niillä on suuri merkitys tulevaisuuden rakentamismahdollisuuksiin. Hankkeita suunniteltaessa on jo nyt varauduttava yleiskaavan mukaiseen kansirakentamiseen ratojen yläpuolelle.

 

Käyttöhyödyketunnelit sijaitsevat keskellä tulevaa keskusta-aluetta ja muodostavat Hakamäentieltä alkavan ja koko keskusta-alueen poikki ulottuvan noin 60 metriä leveän vyöhykkeen. Huoltotunneleiden alueella ratojen väleissä on vuorotellen huoltotunneli ja ajorata. On oleellista, että jo nyt aluetta rakennettaessa huomioidaan myöhemmin rakennettavan kannen tarvitsemat rakenteet ratojen väleissä. Jos kansirakenteeseen jää aukko, katkeaa Hakamäentienvarteen suunniteltu kaupunkirakenne käytännöllisesti katsoen kokonaan ja koko keskusta-alueen toteutuminen vaarantuu.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on alueen asemakaavatyöhön liittyen useaan otteeseen vuodesta 2004 lähtien pyytänyt Ratahallintokeskukselta suunnitelmaa, jossa yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle jäävälle ratapiha-alueelle näytettäisiin tilavaraukset ratapihan päälle rakennettavan kannen rakenteille. Kaupunkisuunnitteluviraston kanta on, ettei kyseiselle alueelle voi myöntää yksittäisiä poikkeuslupia ennen kuin koko alueesta on esitetty suunnitelma pilarien tai muiden rakenteiden paikoista, jotka mahdollistavat kannen rakentamisen.

 

Ratahallintokeskus on toimittanut 23.3.2007 kaupunkisuunnitteluvirastolle piirustuksen: Pilareiden paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella. Neuvottelujen jälkeen suunnitelmaa on täydennetty 29.3.2007 ja 5.6.2007 ja siihen on toimitettu lisäselvitykset 5.6.2007 ja 11.6.2007. Viimeisin piirustus (5.6.2007) ja lisäselvitykset ovat lausunnon liitteenä.

 

Ratahallintokeskuksen mukaan käyttöhyödyketunnelit voidaan tarvittaessa vapauttaa osittain kannen pilareiden rakentamiselle siirtämällä käyttöhyödykeputkistot kulkemaan esim. rakennettavan kannen alapinnassa. Tällöin voidaan pilarit rakentaa tunneleiden kohdalle ja kannen kuorman vaatima lisäpaalutus tehdä tunneleiden pohjan läpi. Vaihtoehtona pilareiden sijoitukselle Ratahallintokeskus esittää huoltotiealueita, mikäli pilareiden leveys ja toteutusajankohtana käytettävä huoltokalusto sen sallii.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkisuunnitteluvirasto on tilannut Insinööritoimisto Oy Matti Ollila & Co:lta Pohjois-Pasilan ratapiha-alueiden päälle tarvittavien kansirakenteiden rakenneteknisen tarkastelun. Työn tavoitteena on selvittää Ratahallintokeskuksen suunnitelmien vaikutuksia alueen rakentamiskelpoisuuteen ja kaavoitukseen. Insinööritoimisto Oy Matti Ollila & Co:n raportti Pohjois-Pasilan ratapiha-alueiden päälle rakennettavien keskustatoimintojen alueiden rakennetekninen tarkastelu 5.6.2007 ja sen täydennys 11.6.2007 ovat liitteenä.

 

Rakenneteknisessä tarkastelussa todetaan, että kannen vaatimat tilavaraukset pystysuunnassa ovat 1,5 – 2,3 metriä ja ne mahdollistavat kannen rakentamisen pääosin Hakamäentien tasoon siten, että kannen alle mahtuu vielä pysäköintitaso. Pilarit ovat levymäisiä, 0,8 metriä paksuja, jos kannen alla ei ole muita jäykistäviä rakenteita. Kun käytettävissä olevaan tilaan voidaan sijoittaa poikittaisia jäykistäviä levyjä, tukirakenteet voivat olla 0,8 metriä paksuja pilareita tai 0,6 paksuja levyjä.

 

Pilarilinjat tulevat asettamaan käytännössä rajoituksia rakennusten sijoittamiselle siten, että rakennuksista aiheutuvat kuormat tulisi saada mahdollisimman lähelle pilarilinjoja. Siten nyt ratojen rakentamisen yhteydessä sitoutuvilla pilarilinjoilla vaikutetaan tulevaan kaupunkirakenteeseen.

 

Tavoiteltava jänneväli on noin 16 metriä. Tällöin käytännöllinen maksimikerrosluku raidealueella on 20. Yli 20 metrin jännevälien alueilla on sovellettava kevyempää kannen päälle rakentamista kuten pihoja, katuja ja aukioita.

 

Kannen rakentamisen kannalta ongelmallisia kohtia ovat raidevälit, joissa pilaripaksuudeksi jää alle 0,6 metriä. Tällainen alue on suunnitellun veturipesuhallin itäpuolella oleva 6,6 m leveä raideväli 607/608.  Ratahallintokeskuksen piirustuksessa 5.6.2007 pilarin paksuudeksi on kuitenkin ilmoitettu 0,8 metriä. Tämä tarkoittaa, että Ratahallintokeskus sallii raiteiden yläpuolisen rakentamisen tukirakenteet 2,9 metrin etäisyydelle raiteiden keskilinjoista tai Ratahallintokeskus tulee siirtämään näitä raiteita viereisten raiteiden suuntaan leventäen näin ko. raiteiden välistä etäisyyttä. Samassa raidevälissä sijaitsevat hiekkasiilot ulottuvat lähemmäksi ko. raiteita.

 

Välit 601/602 ja 605/606 ovat 6,9 metriä. Näihin väleihin on ilmoitettu sallituksi pilarin/seinän paksuudeksi myös 0,8 metriä, mikä tarkoittaa 3,05 metrin etäisyyttä raiteiden keskilinjasta.

 

Raideväliin 711/712 on merkitty 130 metrin pituinen 0,4 metrin tilavaraus kannen tukirakenteille. Tukirakenteet ovat tarpeellisia ko. raidevälissä jännevälin pitämiseksi kohtuullisena. Tässä kohdassa on varsin pitkä yläpuolista rakentamista rajoittava alue.

 

Kansirakenteiden kannalta ongelmallisia ovat myös supistuvien raidekimppujen alueet, joiden kohdalle pilareita ei voi sijoittaa, jolloin jännevälit kasvavat yli 20 metriin. Tällaisia alueita on raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella, raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella. Näillä siirtymäalueilla samoin kuin näiden läheisyyteen väistämättä muodostuvilla rajatuilla jännemitoiltaan 20 – 22 metrisillä alueilla voitaneen soveltaa kevyempää päälle rakentamista kuten pihoja, katuja ja aukioita.

 

Raidekimppujen väliin jäävät alueet ovat vapaasti rakennettavissa. Näille alueille voidaan sijoittaa jäykistysrakenteita jäykistämään kantta raidetta vastaan kohtisuorassa suunnassa. Tämä antaa mahdollisuuden ohentaa pilareita 0,5 – 0,6 metriin asti.

 

Insinööritoimisto Oy Matti Ollila & Co:n rakenneteknisessä raportissa todetaan, että pilarit ja perustukset voidaan rakentaa jälkikäteen raideväleihin etenkin, kun samalla viereiset raiteet tai raide ovat poissa käytöstä tarvittavan ajan. Huoltotunneleissa olevat installaatiot siirretään rakennettavasta kannesta ripustettaviksi ja tunnelit poistuvat näiltä osin käytöstä. Installaatioiden siirto tapahtuu kahdessa vaiheessa - ensin maanpinnalle esim. tilapäiseen suojakouruun, sitten kannen alle lopulliseen asemaansa.

 

Liikennekatkoja tarvitaan myös tasojen rakentamisen aikana. Varsinainen kansi on niin korkealla että se voidaan valaa kokonaan paikalla käyttäen pelkästään pilarilinjoille tuettua muottia tai toteuttaa liittorakenteena, jolla tulee olla kyky jakaa tehokkaasti pistekuormia myös raiteen suunnassa. Pysäköintitaso tehdään liittorakenteisena.

 

Raiteiston päälle rakentaminen monine reunaehtoineen on itsessään haastava tehtävä. Oman lisänsä haasteisiin tuo käytettävissä olevien tukilinjojen erisuuntaisuus johtuen lukuisista vaihteista ja raidemäärien muutoksista. Tukilinjoja voidaan jossain määrin yhdensuuntaistaa kannen päällä matalalla rakentamisella ja sijoittamalla pilareita osittain alapuolisista tukirakenteista poikkeavasti.

 

Raiteistoalueella olevat pilarit mitoitetaan mahdolliselle junan törmäykselle pienellä alle 50 km/h nopeudella. Huomioon tulee ottaa myös vaunupalo. Myrkyllisten aineiden kuljetuksia tullee rajoittaa.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska toimenpidealue sijaitsee laajan ratapiha-alueen keskellä, jonka ympäröivät alueet myös liittyvät suurelta osalta ratapiha- ja kuljetustoimintoihin.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että saatujen lisäselvitysten jälkeen ja Insinööritoimisto Matti Ollila & Co:n lausunnon perusteella voidaan katsoa kannen rakentaminen ratapiha-alueen päälle tulevaisuudessa tietyin edellytyksin mahdolliseksi.

 

Ratahallintokeskuksen esittämä suunnitelma pilarien paikoista keskustatoimintojen alueella on vielä varsin yleispiirteinen ja osittain ristiriitainen. Ongelmallisia alueita ovat raidevälit, joiden pilarinpaksuudeksi jää alle 0,6 metriä sekä kapenevien raidekimppujen alueet raiteiden eteläpäissä, joissa jänneväleiksi muodostuu yli 20 metriä. Erityisesti vanhan veturitallin eteläpuolella oleva alue, jossa on sekä ahtaita raidevälejä että pitkien jännevälien alueita vaatii lisäselvitystä. Myös alueen pohjoisreunan rajautuminen syvälle keskusta-alueelle työntyvään paalulaattaan rajoittaa keskusta-alueen rakentamista. Ratahallintokeskus on lisäselvityksessään todennut että liitteenä olevassa piirustuksessa on yksi ehdotus kannen pohjoisreunan muodolle ja paikalle. Reunan paikkaa voi tarpeen mukaan muuttaa, mutta paalulaatta on pohjaolosuhteiden vuoksi ainoa vaihtoehto radan rakentamiselle esitetystä rajasta pohjoiseen päin.

 

Ratahallintokeskuksen mukaan käyttöhyödyketunnelit voidaan vapauttaa osittain kannen pilareiden rakentamiselle siirtämällä käyttöhyödykeputkistot kulkemaan esim. kannen alapinnassa. Vaihtoehtona pilareiden sijoitukselle Ratahallintokeskus esittää huoltotiealueita, mikäli pilareiden leveys ja toteutusajankohtana käytettävä huoltokalusto sen sallii.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että jotta kannen rakentamiselle ratapiha-alueen päälle ei tulevaisuudessa aiheutuisi toiminnallisia esteitä tai ylimääräisiä lisäkustannuksia, on käyttöhyödyketunneleiden rakentamisessa noudatettava Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) ja sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha / Aluerajaukset (21.6.2007) sekä seuraavia ehtoja:

 

-                     Hakija sitoutuu kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan huoltotunnelit tai vaihtoehtoisesti raiteiden väliset ajoväylät kannen tarvitsemille rakenteille. Käytöstä pois jäävät tunnelit ja toimintojen uudelleen järjestely eivät saa muodostua korvausperusteiksi, jotka lisäävät keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

-                     Kansialueen pohjoisrajan on voitava noudattaa pääosin yleiskaavassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajaa. Viemärilinjan pohjoispuolinen paalulaatta on rakennettava siten, ettei se muodosta estettä Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitettyjen pilaririvien jatkamiselle tälle alueelle. Tämä edellyttää, että tunneleiden kohdalla maanalainen tilavaraus pilareille on oltava tunneleiden levyinen (KSV:n piirustus, alue A). Uuden veturihallin eteläosan kohdalla on kansirakentamisen ajankohtaistuessa tarkemmin tutkittava kannen rakentamismahdollisuudet (KSV:n piirustus, alue B).

 

-                     Hakija sitoutuu jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuhallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue C), raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue D) ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue E). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että edellä luetelluin ehdoin Ratahallintokeskuksen suunnitelmat eivät aseta estettä rakentaa alueelle myöhemmin yleiskaavan mukainen keskustatoimintojen alue kansiratkaisuna.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen kokonaissuunnitelman toteutumisen edistäminen sekä junaliikenneolojen parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan edellä lueteltuja ehtoja ja Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) sekä sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha / Aluerajaukset (21.6.2007). Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1588/526 mukaisesti ehdolla, että käyttöhyödyketunneleiden rakentamisessa noudatetaan Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) ja sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha / Aluerajaukset (21.6.2007) sekä seuraavia ehtoja:

 

-                     Hakija sitoutuu kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan huoltotunnelit tai vaihtoehtoisesti raiteiden väliset ajoväylät kannen tarvitsemille rakenteille. Käytöstä pois jäävät tunnelit ja toimintojen uudelleen järjestely eivät saa muodostua korvausperusteiksi, jotka lisäävät keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

-                     Kansialueen pohjoisrajan on voitava noudattaa pääosin yleiskaavassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajaa. Viemärilinjan pohjoispuolinen paalulaatta on rakennettava siten, ettei se muodosta estettä Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitettyjen pilaririvien jatkamiselle tälle alueelle. Tämä edellyttää, että tunneleiden kohdalla maanalainen tilavaraus pilareille on oltava tunneleiden levyinen (KSV:n piirustus, alue A). Uuden veturihallin eteläosan kohdalla on kansirakentamisen ajankohtaistuessa tarkemmin tutkittava kannen rakentamismahdollisuudet (KSV:n piirustus, alue B).

 

-                     Hakija sitoutuu jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuhallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue C), raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue D) ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue E). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Aluepiirustus / Ratahallintokeskuksen suunnitelma (Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella)

 

Liite 4

Kaupunkisuunnitteluviraston piirustus (Pohjois-Pasilan ratapiha/Aluerajaukset)

 

 

 

 


16

VR-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1589

 

VR-Yhtymä Oy pyytää (30.3.2007) poikkeamislupaa 17. kaupunginosan (Pasila) Vähä-Huopalahden kylässä olevalle tilalle RN:o 3:9 (Pohjois-Pasilan ratapiha-alue, Veturitie 20) veturipesuhallin (460 k-m2) rakentamiseksi Pohjois-Pasilan ratapiha-alueelle. Hanke poikkeaa kaavoitusperiaatteista siten, että suunnitelmassa ei ole osoitettu varautumista yleiskaavan mukaiseen keskustatoimintojen alueen vaatimaan kansirakentamiseen ratapihan päälle.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakentaminen on voimassa olevan kaavan ja yleiskaavan mukaista. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakentaminen on voimassa olevan yleiskaavan vastaista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (21.6.2007), että hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 29.9.1978 vahvistettu asemakaava nro 7510. Asemakaavan mukaan alue on varattu rautatiealueeksi. Alueelle saa sijoittaa huoltorakennuksia ja liikenteen hoitoon liittyviä toimisto-, koulutus-, majoitus- ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Toimistotiloja saadaan rakentaa enintään 15 % alueen rakennusoikeudesta. Alueen rakennusoikeus on 120 000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku neljä.

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) alue on keskustatoimintojen aluetta.

 

Kaupunginvaltuuston 26.11.2003 hyväksymässä Yleiskaava 2002:ssa ratapiha-alueen eteläosa, jota hakemus koskee, on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Yleiskaavassa keskustatoimintojen alueen pohjoispuolella on liikennealue LR, jolle saa rakentaa liikenteen hoidon kannalta tarpeellisia tiloja ja laitteita sekä yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

 

Hakamäentien pohjoispuolelle yleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alue ulottuu noin 320– 400 metriä leveänä vyöhykkeenä Ilmalan asemalta aina pääradalle saakka. Keskustatoimintojen alueeseen liittyy myös Pohjois-Pasilan ratapihan länsi- ja pohjoispuolelle osoitetut uudet asuinalueet. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 8.3.2007 Ilmalan aseman pohjoispuolelle sijoittuvan Pohjois-Pasilan työpaikka-alueen asemakaavan, jossa on yleiskaavan mukaisesti osoitettu mm. toimitilarakentamista kansirakenteena varikkoalueen päälle.

 

Pohjois-Pasilan ratapihan asemakaavan muutostyö on vireillä. Asemakaavan tavoitteena on säilyttää Pohjois-Pasilan varikko Suomen henkilöjunaliikenteen päähuoltopaikkana. Alueen eteläosassa varaudutaan yleiskaava 2002:n mukaiseen keskustarakentamiseen kansiratkaisuna ratojen päälle. Koska keskustatoimintojen suunnittelu alueelle ei ole vielä ajankohtaista, on tarkoitus tässä vaiheessa laatia asemakaava, jossa varikon toiminta alueella voi jatkua ja kehittyä, mutta samalla turvataan mahdollisuus rakentaa tulevaisuudessa kansi rata-alueen päälle. Tämä tarkoittaa että asemakaavaan merkitään alueet, joihin kannen rakenteita voidaan sijoittaa.

 

Ratahallintokeskus ja VR-Yhtymä suunnittelevat Pohjois-Pasilan ratapiha-alueelle perusparannus- ja kehittämistoimenpiteitä, joita ovat mm. kauko- ja lähijunien hallien laajennukset, erilaisten uusien huolto- ja seisontaraiteistojen rakentaminen, päällysrakenteen uusinta ja aluevalaistuksen uusiminen. Haettu toimenpide on osa tätä suunniteltua uudistustyötä. Alueelle on haettu samanaikaisesti poikkeuslupaa myös käyttöhyödyketunneleiden rakentamiseksi (17-11572-07-S; Khs dnro 2007-1588).

 

Haettu toimenpide poikkeaa aluetta koskevista suunnittelutavoitteista siten, että siinä esitetty veturipesuhallin rakentaminen sijoittuu yleiskaavan mukaiselle keskustatoiminnan alueelle ja on siten yleiskaavan vastainen.

 

Pohjois-Pasilan uusien keskusta- ja asuinalueiden rakentaminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi vasta Keski-Pasilan rakentamisen jälkeen noin 10–20 vuoden kuluttua. Nyt tehtävät ratapihan rakenteet ovat pysyviä ja tarkoitettu kestämään 100 vuotta, joten niillä on suuri merkitys tulevaisuuden rakentamismahdollisuuksiin. Hankkeita suunniteltaessa on jo nyt varauduttava yleiskaavan mukaiseen kansirakentamiseen ratojen yläpuolelle.

 

Veturipesuhalli sijaitsee keskellä tulevaa keskusta-aluetta. On oleellista, että jo nyt aluetta rakennettaessa huomioidaan myöhemmin rakennettavan kannen tarvitsemat rakenteet hallin ympärillä ja ratojen väleissä. Kansirakenteeseen jäävät isot aukot voisivat katkaista Hakamäentienvarteen suunnitellun kaupunkirakenteen ja vaarantaa siten keskusta-alueen toteutumisen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on alueen asemakaavatyöhön liittyen useaan otteeseen vuodesta 2004 lähtien pyytänyt Ratahallintokeskukselta suunnitelmaa, jossa yleiskaavan keskustatoimintojen alueelle jäävälle ratapiha-alueelle näytettäisiin tilavaraukset ratapihan päälle rakennettavan kannen rakenteille. Kaupunkisuunnitteluviraston kanta on, ettei kyseiselle alueelle voi myöntää yksittäisiä poikkeuslupia ennen kuin koko alueesta on esitetty suunnitelma pilarien tai muiden rakenteiden paikoista, jotka mahdollistavat kannen rakentamisen.

 

Ratahallintokeskus on 23.3.2007 toimittanut kaupunkisuunnitteluvirastolle piirustuksen Pilareiden paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella. Neuvottelujen jälkeen suunnitelmaa on täydennetty 29.3.2007 ja 5.6.2007 ja siihen on toimitettu lisäselvitykset 5.6.2007 ja 11.6.2007. Viimeisin piirustus (5.6.2007) ja lisäselvitykset ovat lausunnon liitteenä.

 

Ratahallintokeskuksen piirustuksessa veturipesuhallin ympäristöön on merkitty kantavien rakenteiden alueet, jotka mahdollistavat kannen rakentamisen hallin yläpuolelle. Suunnitelmassa esitetään pilareiden paikat ratapiha-alueella myös veturipesuhallia laajemmalle alueelle, jonka kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo tarpeelliseksi keskustatoimintojen toteutumisen kannalta.

 

Saadut lausunnot           Kaupunkisuunnitteluvirasto on tilannut Insinööritoimisto Oy Matti Ollila & Co:lta Pohjois-Pasilan ratapiha-alueiden päälle tarvittavien kansirakenteiden rakenneteknisen tarkastelun. Työn tavoitteena on selvittää Ratahallintokeskuksen suunnitelmien vaikutuksia alueen rakentamiskelpoisuuteen ja kaavoitukseen. Insinööritoimisto Oy Matti Ollila & Co:n raportti Pohjois-Pasilan ratapiha-alueiden päälle rakennettavien keskustatoimintojen alueiden rakennetekninen tarkastelu 5.6.2007 ja sen täydennys 11.6.2007 ovat liitteenä.

 

Rakenneteknisessä tarkastelussa todetaan, että kannen vaatimat tilavaraukset pystysuunnassa ovat 1,5–2,3 metriä ja ne mahdollistavat kannen rakentamisen pääosin Hakamäentien tasoon siten, että kannen alle mahtuu vielä pysäköintitaso. Pilarit ovat levymäisiä, 0,8 metriä paksuja, jos kannen alla ei ole muita jäykistäviä rakenteita. Kun käytettävissä olevaan tilaan voidaan sijoittaa poikittaisia jäykistäviä levyjä, tukirakenteet voivat olla 0,8 metriä paksuja pilareita tai 0,6 paksuja levyjä.

 

Pilarilinjat tulevat asettamaan käytännössä rajoituksia rakennusten sijoittamiselle siten, että rakennuksista aiheutuvat kuormat tulisi saada mahdollisimman lähelle pilarilinjoja. Siten nyt ratojen rakentamisen yhteydessä sitoutuvilla pilarilinjoilla vaikutetaan tulevaan kaupunkirakenteeseen.

 

Tavoiteltava jänneväli on noin 16 metriä. Tällöin käytännöllinen maksimikerrosluku raidealueella on 20. Yli 20 metrin jännevälien alueilla on sovellettava kevyempää kannen päälle rakentamista kuten pihoja, katuja ja aukioita.

 

Kannen rakentamisen kannalta ongelmallisia kohtia ovat raidevälit, joissa pilaripaksuudeksi jää alle 0,6 metriä. Tällainen alue on suunnitellun veturipesuhallin itäpuolella oleva 6,6 m leveä raideväli 607/608. Ratahallintokeskuksen piirustuksessa 5.6.2007 pilarin paksuudeksi on kuitenkin ilmoitettu 0,8 metriä. Tämä tarkoittaa, että Ratahallintokeskus sallii raiteiden yläpuolisen rakentamisen tukirakenteet 2,9 metrin etäisyydelle raiteiden keskilinjoista tai Ratahallintokeskus tulee siirtämään näitä raiteita viereisten raiteiden suuntaan leventäen näin ko. raiteiden välistä etäisyyttä. Samassa raidevälissä sijaitsevat hiekkasiilot ulottuvat lähemmäksi ko. raiteita.

 

Välit 601/602 ja 605/606 ovat 6,9 metriä. Näihin väleihin on ilmoitettu sallituksi pilarin/seinän paksuudeksi myös 0,8 metriä, mikä tarkoittaa 3,05 metrin etäisyyttä raiteiden keskilinjasta.

 

Raideväliin 711/712 on merkitty 130 metrin pituinen 0,4 metrin tilavaraus kannen tukirakenteille. Tukirakenteet ovat tarpeellisia ko. raidevälissä jännevälin pitämiseksi kohtuullisena. Tässä kohdassa on varsin pitkä yläpuolista rakentamista rajoittava alue.

 

Kansirakenteiden kannalta ongelmallisia ovat myös supistuvien raidekimppujen alueet, joiden kohdalle pilareita ei voi sijoittaa, jolloin jännevälit kasvavat yli 20 metriin. Tällaisia alueita on raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella, raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella. Näillä siirtymäalueilla samoin kuin näiden läheisyyteen väistämättä muodostuvilla rajatuilla jännemitoiltaan 20 – 22 metrisillä alueilla voitaneen soveltaa kevyempää päälle rakentamista kuten pihoja, katuja ja aukioita.

 

Raidekimppujen väliin jäävät alueet ovat vapaasti rakennettavissa. Näille alueille voidaan sijoittaa jäykistysrakenteita jäykistämään kantta raidetta vastaan kohtisuorassa suunnassa. Tämä antaa mahdollisuuden ohentaa pilareita 0,5 – 0,6 metriin asti.

 

Insinööritoimisto Oy Matti Ollila & Co:n rakenneteknisessä raportissa todetaan, että pilarit ja perustukset voidaan rakentaa jälkikäteen raideväleihin etenkin, kun samalla viereiset raiteet tai raide ovat poissa käytöstä tarvittavan ajan. Huoltotunneleissa olevat installaatiot siirretään rakennettavasta kannesta ripustettaviksi ja tunnelit poistuvat näiltä osin käytöstä. Installaatioiden siirto tapahtuu kahdessa vaiheessa - ensin maanpinnalle esim. tilapäiseen suojakouruun, sitten kannen alle lopulliseen asemaansa.

 

Liikennekatkoja tarvitaan myös tasojen rakentamisen aikana. Varsinainen kansi on niin korkealla että se voidaan valaa kokonaan paikalla käyttäen pelkästään pilarilinjoille tuettua muottia tai toteuttaa liittorakenteena, jolla tulee olla kyky jakaa tehokkaasti pistekuormia myös raiteen suunnassa. Pysäköintitaso tehdään liittorakenteisena.

 

Raiteiston päälle rakentaminen monine reunaehtoineen on itsessään haastava tehtävä. Oman lisänsä haasteisiin tuo käytettävissä olevien tukilinjojen erisuuntaisuus johtuen lukuisista vaihteista ja raidemäärien muutoksista. Tukilinjoja voidaan jossain määrin yhdensuuntaistaa kannen päällä matalalla rakentamisella ja sijoittamalla pilareita osittain alapuolisista tukirakenteista poikkeavasti.

 

Raiteistoalueella olevat pilarit mitoitetaan mahdolliselle junan törmäykselle pienellä alle 50 km/h nopeudella. Huomioon tulee ottaa myös vaunupalo. Myrkyllisten aineiden kuljetuksia tullee rajoittaa.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska toimenpidealue sijaitsee laajan ratapiha-alueen keskellä, jonka ympäröivät alueet myös liittyvät suurelta osalta ratapiha- ja kuljetustoimintoihin.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Ratahallintokeskukselta saatujen lisäselvitysten jälkeen ja Insinööritoimisto Matti Ollila & Co:n lausunnon perusteella voidaan katsoa veturipesuhallin ja tulevaisuudessa kannen rakentaminen ratapiha-alueen päälle tietyin edellytyksin mahdolliseksi.

 

Ratahallintokeskuksen esittämä suunnitelma pilarien paikoista keskustatoimintojen alueella on vielä varsin yleispiirteinen ja osittain ristiriitainen. Ongelmallisia alueita ovat raidevälit, joiden pilarinpaksuudeksi jää alle 0,6 metriä sekä kapenevien raidekimppujen alueet raiteiden eteläpäissä, joissa jänneväleiksi muodostuu yli 20 metriä. Myös alueen pohjoisreunan rajautuminen syvälle keskusta-alueelle työntyvään paalulaattaan rajoittaa keskusta-alueen rakentamista. Ratahallintokeskus on lisäselvityksessään todennut että liitteenä olevassa piirustuksessa on yksi ehdotus kannen pohjoisreunan muodolle ja paikalle. Reunan paikkaa voi tarpeen mukaan muuttaa, mutta paalulaatta on pohjaolosuhteiden vuoksi ainoa vaihtoehto radan rakentamiselle esitetystä rajasta pohjoiseen päin.

 

Veturipesuhalli on pieni osa yleiskaavan keskustatoimintojen alueella tapahtuvaa Pohjois-Pasilan ratapihan perusparannusaluetta, jonka toteuttamisesta vastaa pääosin Ratahallintokeskus. VR-Yhtymä toimii kuitenkin koko Pohjois-Pasilan rata-alueilla. Kannelle ajatellun keskustatoimintojen alueen toteutusedellytysten kannalta on tärkeää, että alueella toimivana VR-Yhtymä sitoutuu myös niillä alueilla tapahtuviin keskustatoimintojen alueen toteutumisedellytysten varmistamiseen, joista Ratahallintokeskus vastaa. Tästä syystä veturipesuhallin lupaehtoihin on otettu myös koko raidealueelle esitetyt ehdot, jotka on esitetty käyttöhyödyketunneleita koskevassa poikkeuslupalausunnossa (17-1572-07-S; Khs dnro 2007-1588).

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että jotta kannen rakentamiselle ratapiha-alueen päälle ei tulevaisuudessa aiheutuisi toiminnallisia esteitä tai ylimääräisiä lisäkustannuksia, on veturipesuhallin rakentamisessa noudatettava halliin välittömästi liittyvillä alueilla Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) ja sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha/Aluerajaukset (21.6.2007) sekä seuraavia ehtoja:

 

1.                   Hakija sitoutuu kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan veturipesuhalliin liittyvät Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitetyt pilareille varatut alueet kannen tarvitsemille rakenteille. Veturipesuhalliin liittyvien toimintojen uudelleen järjestely ei saa muodostua korvausperusteeksi, joka lisää keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

2.                   Kansialueen pohjoisrajan on voitava noudattaa pääosin yleiskaavassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajaa. Viemärilinjan pohjoispuolinen paalulaatta on rakennettava siten, ettei se muodosta estettä Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitettyjen pilaririvien jatkamiselle tälle alueelle (KSV:n piirustus, alue A). Uuden veturihallin eteläosan kohdalla on kansirakentamisen ajankohtaistuessa tarkemmin tutkittava kannen rakentamismahdollisuudet (KSV:n piirustus, alue B).

 

3,                   Hakija sitoutuu yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue C), raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue D) ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue E). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että edellä luetelluin ehdoin veturipesuhallin rakentaminen ei aseta estettä rakentaa alueelle myöhemmin yleiskaavan mukainen keskustatoimintojen alue kansiratkaisuna.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen kokonaissuunnitelman toteutumisen edistäminen sekä junaliikenneolojen parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista,mikäli rakentamisessa noudatetaan edellä lueteltuja ehtoja ja Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) sekä sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha / Aluerajaukset (21.6.2007). Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-1589/526 mukaisesti ehdolla, että veturipesuhallin rakentamisessa noudatetaan halliin välittömästi liittyvillä alueilla Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) ja sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha/Aluerajaukset (21.6.2007) sekä seuraavia ehtoja:

 

1.                   Hakija sitoutuu kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan veturipesuhalliin liittyvät Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitetyt pilareille varatut alueet kannen tarvitsemille rakenteille. Veturipesuhalliin liittyvien toimintojen uudelleen järjestely ei saa muodostua korvausperusteeksi, joka lisää keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

2.                   Kansialueen pohjoisrajan on voitava noudattaa pääosin yleiskaavassa esitettyä keskustatoimintojen alueen rajaa. Viemärilinjan pohjoispuolinen paalulaatta on rakennettava siten, ettei se muodosta estettä Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitettyjen pilaririvien jatkamiselle tälle alueelle (KSV:n piirustus, alue A). Uuden veturihallin eteläosan kohdalla on kansirakentamisen ajankohtaistuessa tarkemmin tutkittava kannen rakentamismahdollisuudet (KSV:n piirustus, alue B).

 

3.                   Hakija sitoutuu yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita raiteiden 601 – 610 kohdalla veturipesuallin ja käyttöhyödyketunnelin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue C), raiteiden 720 – 723 ja 732 kohdalla uuden veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue D) ja raiteiden 708 – 716 kohdalla vanhan veturihallin eteläpuolella (KSV:n piirustus, alue E). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos

 

Liite 2

Ympäristökartta (4 s.)

 

Liite 3

Asemapiirros

 

Liite 4

Ratahallintokeskuksen suunnitelma (Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella)

 

Liite 5

Kaupunkisuunnitteluviraston piirustus (Pohjois-Pasilan ratapiha/Aluerajaukset)

 

 

 

 


17

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

19.6.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.6.2007

rakennuslautakunta

19.6.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

18. ja 20.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta

19.6.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

13.6.2007

opetuslautakunta

19.6.2007

- suomenkielinen jaosto

19.6.2007

 

 

eläintarhan johtaja

18.6.2007

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

15.6.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

15.6.2007

taidemuseon johtaja

18.6.2007

tietokeskus

 

- johtaja

14.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                 19.6.2007

joukkoliikennelautakunta                                                      20.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 21.6.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048