8

KAUPUNGINVALTUUSTON 6.6.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 6.6.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginmuseota toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jan Rossille ja Antti-Jussi Räihälle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

6                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

13                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kiinteistövirastolle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    omasta puolestaan hyväksyä kaupunginvaltuuston esityslistan 6.6.2007 liitteenä olevan Huvudstadsregionens svensk­språkiga yrkesskolor ‑nimisen kuntayhtymän purka­mista koskevan sopimuksen ja

2                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita huolehtimaan sopimuksen allekirjoittamisesta kaupungin osalta oikeut­taen oikeuspalvelut hyväksymään sopimukseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa huolehtimaan kaupungille kuuluvista, kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä edellä mainitun sopimuksen mukaisesti yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan kuntayhtymän eläkemenoperusteisen maksun Helsingille kuuluvan osuuden huomioon ottamisesta talousarvioissa.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote mainitulle kuntayhtymälle, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille sekä Kirkkonummen ja Sipoon kunnille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin mainitusta sopimuksesta hallintokeskukselle ja sen oikeuspalveluille, kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä mainitulle kuntayhtymälle.

 

14, 15           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16–18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098