6

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.5.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 9.5.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tatu Rauhamäelle, Jere Lahdelle ja Michael Sandbackalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­lö­re­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Leila Vasamalle ja psykoterapeutti Heidi Hertellille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lasten päivähoito­jaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa pelastuslaitosta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Juha Hakolalle ja Pauli Leppä-aholle.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, pelastuslaitokselle, hallinto­kes­kuk­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    myöntää kiinteistövirastolle 2 900 000 euron määrärahan talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, tilojen ostoa varten ja

 

2                    oikeuttaa kiinteistölauta­kunnan ostamaan Vilho Aholalta 2 900 000 euron kauppahinnasta rasituk­sista vapaina Vuo­saaren kylän tilat Villa Ivan Falin RN:o 5:10 sekä Solviksskog RN:o 5:51.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee käyttää kaupungin etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oy on 28.2.2007 myynyt Solidium Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun määräalan Helsingin kaupungin Etelä-Kaa­re­lan kylässä sijaitsevasta Malmgård-nimisestä tilasta RN:o 4:19.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa hallintokeskuksen oi­keuspalvelut käyttämään talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, 30 000 000 euroa kyseisen kauppahinnan maksamista varten ja kehottaa oikeuspalveluita huolehtimaan päätöksen tiedoksiantamisesta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle ja pelastuslaitokselle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

17                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Nina Grönmarkille ja yo-merkonomi Helena Maria Mälkille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

20                 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            8.5.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  9.5.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

8.5.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

3.5.2007

kiinteistölautakunta

3.5.2007

rakennuslautakunta

8.5.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4., 7., 8. ja 10.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

10.5.2007

opetuslautakunta

8.5.2007

- suomenkielinen jaosto

8.5.2007

taidemuseon johtokunta

8.5.2007

 

 

eläintarhan johtaja

3.5.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7. – 8.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

7. – 9.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

9.5.2007

museonjohtaja

8. – 9.5.2007

kaupunginorkesterin intendentti

7.5.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- apulaisrehtori

9.5.2007

taidemuseon johtaja

4.5.2007

tietokeskus

 

- johtaja

2.5.2007

työterveysjohtaja

4.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LÄNSIMETRON RAKENTAMISTA JA YLLÄPITOA VARTEN PERUSTETTAVAAN KESKINÄISEEN KIINTEISTÖYHTIÖÖN

 

Khs

 

Kvsto päätti 25.4.2007 § 114 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Helsingin kaupunki perustaa yhdessä Espoon kaupungin kanssa keskinäisen kiinteistöyhtiön hallinnoimaan, toteuttamaan ja ylläpitämään metroa välillä Ruoholahti (Helsinki) – Matinkylä (Espoo).

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että päätös on Helsingin kaupungin osalta ehdollinen ja edellyttää, että Espoon kaupunki tekee vastaavansisältöisen päätöksen.

 

Ryj toteaa Khn ilmoittaneen mm., että mikäli Kvsto hyväksyy sille tehdyn esityksen, Khs tulee nimeämään ehdokkaat perustettavan yhtiön hallitukseen.

 

Yhtiön hallituksessa on 7 jäsentä, joista Espoo nimeää 5 ja Helsinki 2. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Tarkoituksena on, että hallituksen jäsenet ovat osakkaiden nimeämiä asiantuntijoita.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä perustettava keskinäisen kiinteistöyhtiön hallitukseen toimitusjohtaja Matti Lahdenrannan liikennelaitoksesta ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikennelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              8.5.2007

liikepalvelulautakunta                                         8.5.2007

ympäristölautakunta                                            8.5.2007

yleisten töiden  lautakunta                                 10.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 7.5.2007 ja 8.5.2007

terveyslautakunta 7.5.2007

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048