11

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.4.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 25.4.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 6           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja opetusvirastoa opetuslautakunnan ja sen jaoston osalta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Paavo Arhinmäelle, Eija Loukoilalle ja Pekka Buttlerille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta julistamaan sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 10 813,69 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle 4 100 000 euroa vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,  Ruskeasuon bussivarikon uudelleenjärjestelystä kiinteistövirastolle aiheutuviin kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jan Vapaavuorelle, Sari Sarkomaalle, Juha Hakolalle, Suvi Rihtniemelle, Lea Saukkoselle ja Matti Enrothille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämistä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

 

Varaedustaja

 

 

 

 

Asuntolautakunta

Kauko Koskinen

 

(Vapaavuori)

Joukkoliikennelautakunta

(Sarkomaa)

 

Suvi Rihtniemi

Nuorisolautakunta

(Hakola)

 

Pauli Leppä-aho

Sosiaalilautakunta

 

 

 

– Ensimmäinen aikuisjaosto

Suvi Rihtniemi

 

(Sarkomaa)

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

(Vapaavuori)

 

 

Kauko Koskinen

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, asuntolautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, nuorisolautakunnalle, sosiaalilautakunnan ensimmäiselle aikuisjaostolle ja suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja pelastuslaitokselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Suursuon Ostoskeskus Oy:lle, Helsingin Yrittäjät ry:lle, Pro Maunula ry:lle ja Maunula-Seura ry:lle ym.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle, kaupunginkirjastolle, kaupunginmuseolle.

 

Toivomusponsi 1 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 ja 3 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

17                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          hyväksyä osakassopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan 25.4.2007 erillisen liitteen pohjalta sekä yhtiölle myöhemmin laadittavat perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä

2                          kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhteistyössä yhtiön toisena osakkaana olevan Espoon kaupungin kanssa yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon kaupungille.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


12

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 23.4.2007 KOSKIEN SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETUT TALENTIA HELSINKI RY:N TEKEMÄÄ VALITUSTA KAUPUNGINVALTUUSTON 1.3.2006, 75 §, TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ VALITA TM PAAVO VOUTILAINEN SOSIAAJOHTAJAN VIRKAAN

 

Khs 2006-195

 

Kaupunginvaltuusto on 1.3.2006, 75 §, valinnut teologian maisteri

Paavo Voutilaisen sosiaaliviraston sosiaalijohtajan virkaan 1.4.2006

lukien.

 

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki Ry valitti kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. 

 

./.                   Hallinto-oikeus on 23.4.2007 antamassaan päätöksessä 07/0481/2

(liite) kumonnut kaupunginvaltuuston 1.3.2006, § 75, tekemän päätöksen.

 

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa on todettu mm. seuraavaa:

 

”Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 § 1 momentin mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on sanotun lain 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Lain 3 §:ssä säädetty kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.”

 

Helsingin sosiaalitoimen johtosäännön 22 §:ään sisältyy vastaava kelpoisuusvaatimus.

 

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ”asiassa on kysymys siitä, onko Voutilaisen suorittamaa teologian kandidaatin tutkintoa pidettävä laissa tarkoitettuna tehtävään soveltuvana ylempänä korkeakoulututkintona täytettävänä olleeseen sosiaalijohtajan virkaan. Teologian kandidaatin tutkinto luetaan sinänsä ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Tutkinnon soveltuvuutta on puolestaan arvioitava viran tehtävien sisällön perusteella. Sosiaalitoimen johtosäännön 13 §:n mukaan viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Johtosäännön 19 §:n mukaan viraston päällikön tehtävät muodostuvat pääosin henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvistä tehtävistä. Voutilaisen teologian kandidaatin tutkintoon ei ole sisältynyt sosiaalityön mutta ei myöskään talous- tai henkilöstöhallinnon hoitamisen kannalta merkityksellisiä opintoja. Hänen suorittamaansa teologian kandidaatin tutkintoa ei sen sisällöstä saadun selvityksen perusteella ole pidettävä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 §:n 1 momentissa eikä Helsingin sosiaalitoimen johtosäännön 22 §:ssä tarkoitettuna tehtävään soveltuvana ylempänä korkeakoulututkintona. Koska Voutilainen ei ole kelpoinen sosiaalijohtajan virkaan, Helsingin kaupunginvaltuuston päätös on lainvastainen”.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut toteaa, että teologian maisterin tutkinto on laaja-alainen humanistinen yleistutkinto, joka luo valmiuksia vaativien yhteiskunnallisten ja yhteiskuntapoliittisten asioiden käsittelyyn. Voutilaisen suuntautumisvaihtoehto eli erikoistumisopinnot liittyvät diakonisiin ja sielunhoidollisiin tehtäviin. Diakoniaa eli kirkon sosiaalityötä peilataan sosiaalipoliittisesti ja työnjaollisesti yhteiskunnan sosiaalitoimeen. Sielunhoidon opinnot ovat verrattavissa sosiaalityön yksilökohtaisen asiakastyön ja perhetyön menetelmätapoihin. Näiden opintojen yhteydessä perehdytään syvällisesti sekä sosiaalityössä että johtamisessa tärkeiden ryhmänohjaustaitojen kehittämiseen. Voutilaisen pääainenimike on teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia. Sen sisällä hän erikoistui sosiaali- eli yhteiskuntaetiikkaan, joka on lähellä sosiaalipolitiikkaa. Voutilaisen tutkintoon kuuluu myös lääketieteellisessä tiedekunnassa suoritettuja psykiatrian opintoja, jotka edistävät johtajan tarvitsemia vuorovaikutustaitoja.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että teologian maisteri Paavo Voutilaisen suorittamaa tutkintoa on pidettävä sosiaalijohtajan tehtävään soveltuvana ylempänä korkeakoulututkintona ja että hän on siten ollut kelpoinen sosiaalijohtajan virkaan. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tulisi tämän vuoksi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Kj katsoo, että hallinto-oikeuden päätöksestä tulee valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin hallinto-oikeuden 23.4.2007 antamasta päätöksestä 07/0481/2 valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

                                            Poytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille valituksen laatimista varten sekä sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874
Tapiolinna Hilkka, kaupunginasiamies, puhelin 310 36185

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden 23.4.2007 antama päätös 07/0481/2

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          24.4.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                25.4.2007

tekninen lautakunta                                                      24.4.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

24.4.2007

asuntotuotantotoimikunta

18.4.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.4.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23. ja 24.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     24.4.2007

nuorisolautakunta                                                                          26.4.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              24.4.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      5. – 19.4.2007

- vararehtori 1.                                                                         5. ja 10.4.2007

- vararehtori 2.                                                                                    5.4.2007

- johtava talouspäällikkö                                           27.3. ja 2. – 12.4.2007

eläintarhan johtaja                                                                25. – 26.4.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                20. ja 23.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                             19. ja 26.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 20.4.2007

museonjohtaja                                                                       19. – 20.4.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                              23. – 27.4.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                24.4.2007

- apulaisrehtori                                                                                20.4.2007

taidemuseon johtaja                                                             19. – 26.4.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                    20. – 26.4.2007

- tutkimusprofessori                                                                        26.4.2007

- tietohuoltopäällikkö                                                                      26.4.2007

työterveysjohtaja                                                                              26.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                                    26.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS.STJ                             Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 24.4.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048