6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       18.4.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                18.4.2007

tekninen lautakunta                                                      17.4.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


1

KAMPPIPARKKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1016

 

Oy Kamppiparkki Ab ilmoittaa (16.4.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2007 kello 10.00 yhtiön toimistossa, Mannerheimintie 20 A, 3. krs.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (tilinpäätös, tilintarkastus sekä hallitus- ja tilintarkastajavaalit).

 

Kaj toteaa, että osakassopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet toimistopäällikkö Jaakko Stauffer ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen kiinteistövirastosta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Kamppiparkki Ab:n 27.4.2007 pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistövirastolle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.4.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.4.2007

kiinteistölautakunta

17.4.2007

rakennuslautakunta

17.4.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

3.4., 4.4. ja 17.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      12.4.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       18.4.2007

liikuntalautakunta                                                                           17.4.2007

opetuslautakunta                                                                            17.4.2007

- suomenkielinen jaosto                                                                17.4.2007

taidemuseon johtokunta                                                                17.4.2007

 

eläintarhan johtaja                                                               16. ja 17.4.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                16. ja 17.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       17.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 16.4.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         17.4.2007

museonjohtaja                                                                         4. – 17.4.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                                    5.4.2007

taidemuseon johtaja                                                             13. – 17.4.2007

työterveysjohtaja                                                                              13.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                               17.4.2007

liikepalvelulautakunta                                                            17.4.2007

joukkoliikennelautakunta                                                      19.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

Terveyslautakunta päätti 17.4.2007 (§ 123) äänin 6 (Heistaro, Lehtimäki, Nuorteva, Puhakka, Ranki, Ikävalko)  - 2 (Lehtola, Siitonen-Heinäluoma) yhden jäsenen (Brettschneider) pidättyessä äänestämästä puheenjohtaja Ikävalkon jäsen Rankin kannattaman tekemän ehdotuksen mukaisesti palauttaa lastenpsykiatrisen toiminnan uudelleenorganisointia koskevan asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavin evästyksin:

 

"Terveyslautakunta palauttaa lastenpsykiatrisen toiminnan uudelleenorganisoinnin uudelleen valmisteltavaksi siten, että HUSiin siirtämisen vaihtoehdoksi valmistellaan esitys, jossa perheneuvoloiden ja lasten arviointipoliklinikan lastenpsykiatriset toiminnot yhdistetään kaupungin omaksi lastenpsykiatrian poliklinikaksi painottaen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeyttä yhteistyössä perusterveydenhuollon neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kanssa. HUSin lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä.

 

Lähtökohtana on, että talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden mukaisesti perheneuvoloiden resurssit turvataan mahdollisten organisaatiomuutosten yhteydessä.

 

Terveyslautakunta edellyttää samalla, että vaihtoehtoiseen esitykseen sisältyy selkeä suunnitelma organisaatiomuutokseen liittyvistä resurssisiirroista mukaan lukien arvion lastenpsykiatristen avohoidon jonojen purkamiseen tarvittavista resursseista ja aikataulusta."

 

./.                   Terveyslautakunnan esityslistateksti 17.4.2007 on tämän asian liitteenä.

 

Esittelijän, terveyskeskuksen toimitusjohtajan päätösehdotus oli seuraava:

 

”Terveyslautakunta päättänee omalta osaltaan hyväksyä lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon keskittämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tehtäväksi lasten ja nuorisopsykiatrian selvitys-hankkeen toteuttamisen työryhmän esityksen mukaisesti, jolloin kaikki helsinkiläisten tarvitsemat lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut järjestää 1.8.2007 lukien HUS.

 

Samalla terveyslautakunta päättänee osaltaan hyväksyä työryhmän esityksen lastenpsykiatrian palvelujen organisoinnista.

 

Lisäksi terveyslautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnan keskittämistä HUSiin.

 

Edelleen terveyslautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättäisi edellyttää, että toiminta organisoidaan osaksi Lasten ja nuorten sairaalan toimintaa esityksessä kuvattuja linjauksia, periaatteita ja organisointiratkaisuja noudattaen.

 

Vielä terveyslautakunta päättänee omalta osaltaan esittää, että HUSiin (talousarviokohta 5 21 02) siirretään vuoden 2007 terveyskeskuksen määrärahoista (talousarviokohta 5 21 01) toiminnan siirron edellyttämä rahoitusosuus 423 750 euroa.

 

Lopuksi terveyslautakunta päättänee omalta osaltaan esittää, että kaupunginhallitus päättäisi oikeuttaa terveyskeskuksen toimitusjohtajan ja sosiaalijohtajan kummatkin alaisensa henkilökunnan osalta tekemään henkilökunnan HUSiin siirtymisen edellyttämät päätökset.”

 

./.                   Sosiaalilautakunta on osaltaan 12.4.2007 (§ 105) tehnyt samaa asiaa koskevan esityksen. Lautakunnan päätös oli seuraava:

 

”Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon keskittämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tehtäväksi lasten ja nuorisopsykiatrian selvityshankkeen toteuttamisen työryhmän esityksen mukaisesti, jolloin kaikki helsinkiläisten tarvitsemat lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut järjestää 1.8.2007 lukien HUS. Ruotsinkielisten palvelujen siirto HUSiin ja uudelleenorganisointi toteutetaan pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhankkeen suuntaviivojen perusteella viimeistään 1.1.2008. Organisoinnissa hyödynnetään ruotsinkielisen perheneuvolan kokemukset sekä huomioidaan keskitettyjen palvelujen tarve.

 

Samalla sosiaalilautakunta päätti osaltaan hyväksyä työryhmän esityksen lastenpsykiatrian palvelujen organisoinnista.

 

Edelleen sosiaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnan keskittämisen HUSiin.

 

Lisäksi sosiaalilautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus päättäisi edellyttää, että toiminta organisoidaan osaksi Lasten ja nuorten sairaalan toimintaa esityksessä kuvattuja linjauksia, periaatteita ja organisointiratkaisuja noudattaen.

 

Sosiaalilautakunta katsoo, että työryhmän esittämää määrärahasiirtoa (2,6 milj. euroa) perheneuvolasta ei tule toteuttaa. Perheneuvola tarvitsee nykyiset voimavaransa voidakseen hoitaa uudessa lastensuojelulaissa määrätyn ikäryhmän (0-18-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen) kasvatus- ja perheneuvonnan. Perheneuvolan resurssit ovat tähän asti kohdentuneet pääasiassa alle 13-vuotiaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä. HUSiin siirtyvän toiminnan rahoitus on järjestettävä muulla tavoin. Sosiaalivirasto laatii 31.8.2007 mennessä toimintasuunnitelman perheneuvolan laajennetusta toiminnasta. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä resurssien käyttösuunnitelma hyväksytään lautakunnassa.

 

Sosiaalilautakunta katsoo, että perheneuvoloiden määrää lisätään alueellista tarvetta paremmin vastaavaksi.

 

Sosiaalilautakunta päätti esittää, että lasten psykiatrisesta avohoidosta vastaavan tahon tulee laatia sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle tiedoksi vuosittainen toimintakertomus, mistä ilmenee helsinkiläisten kannalta mm. toiminnan keskeinen sisältö, haasteet sekä hoitotakuun toteutuminen.”

 

Sosiaalilautakunnan päätös syntyi usean äänestyksen jälkeen.

 

Khs päätti 16.4.2007, ettei se ota sosiaalilautakunnan 12.4.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Stj toteaa, että terveyslautakunnan nyt uudelleen valmisteltavaksi palauttama asia on hanke, joka koskee sekä sosiaalivirastoa, terveyskeskusta että HUSia. Hanketta on valmisteltu pitkään HUS-Helsingin sairaaloiden ja Helsingin terveyskeskuksen yhteisenä ns. Kalleus-hankkeen jatkotyönä virastojen ja HUSin yhteisissä työryhmissä. Olisi tärkeää saada asia ratkaistuksi. Tämän vuoksi terveyslautakunnan päätös olisi otettava Khn käsiteltäväksi, kumottava se ja pyydettävä HUSin lausunto sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan esittelijän esityksistä päätösehdotuksen mukaisesti. Samoin esityksistä on pyydettävä kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että järjestelyjen toteutusaikataulu on arvioitu liian optimistiseksi.

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan 17.4.2007 pöytäkirjan 123 §:n kohdalla tekemän päätöksen palauttaa lastenpsykiatrisen toiminnan uudelleenorganisointi uudelleen valmisteltavaksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kumota terveyslautakunnan em. päätöksen, ja pyytää terveyslautakunnan esittelijän asiaa koskevasta esityksestä ja sosiaalilautakunnan 12.4.2007 samaa asiaa koskevasta esityksestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asianomaisen toimielimen lausunnon 15.6.2007 mennessä todeten samalla, että esitetyt ratkaisut voidaan toteuttaa aikaisintaan 1.1.2008 alkaen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee pyytää mainituista esityksistä kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunnon 15.6.2007 mennessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota muita terveyslautakunnan kokouksessa 17.4.2007 tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Kirje HUSille ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilaitakunnalle sekä kaupungin henkilöstötoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Terveyslautakunnan esityslistateksti 17.4.2007