12

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.4.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 11.4.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin taidemuseota toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tapani Saloselle ja verkkotoimittaja Veli-Pekka Heinolle.

 

Pöytäkirjanote kaupungin taidemuseon johtokunnalle, kaupungin taidemuseolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vertti Kiukkaalle, Ari Karviselle ja Johannes Erralle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lasten päivähoito­jaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energiaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marja-Liisa Merivirralle ja Maj
Berg­rothille.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi, uudelta avattavalta alakohdalta 2 000 000 euron suuruisen pääomalainan Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle Sampo Pankki Oyj:n lainojen lyhennysten maksamiseksi vuosina 2007–2010 seuraavin ehdoin:

 

-                                       Pääomalainan korko on 4 %.

-                                       Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.

-                                       Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä
uudenpaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

-                                       Pääomalaina on vakuudeton.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää lykkäyksen vuosina 2007–2010 erääntyville kaupungin lainan nro 395-145 lyhennyksille, yhteismäärältään 403 651,02 euroa siten, että lyhennykset erääntyvät laina-ajan lopussa vuonna 2014.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeus­palveluita laatimaan pääomalainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

9                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

16                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10, 11           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

17                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Leo Mustonen, Inkeri Lohivesi–Virkilälle, Olli Miettiselle ja Antti-Jussi Räihälle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vararehtori Juha-Pekka Liljanderille ja vararehtori Riitta Konkolalle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

18                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19–23           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                11.4.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


15

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1017

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2007 klo 8.00 Isännöitsijäkonttori Oy:ssä, osoite Korvatunturintie 2, 00970 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n kokoukselle määräämät asiat sekä asemakaavan muutosasia.

 

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiöön yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen hallituksen jäsen ja yksi varajäsen sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä ovat hallituksen jäsenenä toimitilapäällikkö Unto Ojala ja varajäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskusen 20.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tarkastuslautakunnan nimeämänä tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkolan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


16

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-904

 

Vs. Kaj toteaa, että Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2007 klo 11.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, osoite Kluuvikatu 7, 4. krs, 00100 Helsinki.

 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 54,3 %.

 

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 13. pykälässä määrätyt mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen puheenjohtajana sekä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen ja kehityspäällikkö Ullan Soitinaho.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

Pekka Korpinen on ilmoittanut, ettei voi enää jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2007 ja

 

-                                       esittämään kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista kiinteistövirastosta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sekä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista talous- ja suunnittelukeskuksesta ja kehityspäällikkö Ulla Soitinahoa rakennusvirastosta hallituksen jäseniksi sekä

-                                       esittämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


17

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

 

asuntotuotantotoimikunta

4.4.2007

kiinteistölautakunta

3.4.2007

rakennuslautakunta

3.4.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10. ja 11.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             4.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 12.4.2007

taidemuseon johtaja                                                                         2.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                 10.4.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    12.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  12.4.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                         7.3.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048