6

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.3.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 14.3.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Aloite 6

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 11

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 37

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 38

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa selvittämään mahdollisuudet erillisen poikkihallinnollisen kehityshankkeen käynnistämiseksi Vaasanpuistikon kehittämistä varten.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Katariina Bargumille ja Ann-Maj Ginmanille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marina Stenforsille ja Ann-Louise Laaksoselle.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, Helsingin Satamalle, asuntotuotantotoimistolle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, liikennelaitokselle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13–96           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa julistamaan virastopäällikön viran haettavaksi virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

                      Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virastopäällikkö Matti Rytkölälle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9, 10             Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

97                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

98–100        Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

101               Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          13.3.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-163

 

Kj toteaa, että Khn 29.1.2007 valitsemien eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoihin on työn, sairastumisen tms. syyn vuoksi jouduttu tekemään vaihdoksia Khn edellisen muutoskäsittelyn eli 12.3.2007 jälkeen. Viimeisimmät muutokset on tehty vaalipäivänä 18.3.2007. Khn olisi hyväksyttävä tehdyt kokoonpanomuutokset.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä toimenpiteet, joilla eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoja on muutettu lisälistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

 

LIITE

Yhdistelmä kokoonpanomuutoksista

 

 

 

 


16

ASUNTO OY MERIMIEHENKATU 12:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-650

 

Kaj toteaa, että Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.3.2007 klo 15.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa Sörnäistenkatu 1, I kerros, 00580 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään tilinpäätösasiat ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsitellään yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutos.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisena jäse­nenä kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behr ja varajäsenenä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen.

 

Tarkastuslautakunta on 31.1.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotukses­ta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja varajäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Lehto) ja varatilintarkastajaksi KHT Pasi Pekkarisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


17

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-665

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2007 klo 9.00 kiinteistövirastossa, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiöstä sosiaaliviraston käytössä olevia tiloja. Kaupungin omistus osakkeista on 48,7 %.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet asiakaspäällikkö Sisko von Behr varsinaisena jäsenenä ja jaospäällikkö Jorma Vierinen varajäsenenä, molemmat kiinteistövirastosta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinaisessa
yhtiökokouksessa 29.3.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi jaospäällikkö Jorma Vierisen kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


18

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.3.2007

asuntotuotantotoimikunta

7.3.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.3.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12., 14. ja 15.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

taidemuseon johtokunta                                                                13.3.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                          12.3.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                   9. – 12.3.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                7. – 12.3.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                          9. – 13.3.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            9.3.2007

museonjohtaja                                                                       12. – 14.3.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                13.3.2007

taidemuseon johtaja                                                                9. – 14.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

LEHTISAAREN HUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-589

 

Ryj toteaa, että Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiö hallinnoi väestönsuojaa, jossa on 1 600 suojapaikkaa.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lehtisaaren seurakuntatalolla 27.3.2006 klo 16.00. Yhtiökokouksessa mm. esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2006, käsitellään talousarvio vuodelle 2007, valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Hallituksessa on toiminut kiinteistöpäällikkö Keijo Mäki pelastuslaitokselta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n 27.3.2007 pidettävässä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi kiinteistöpäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Keijo Mäelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              13.3.2007

liikepalvelulautakunta                                         13.3.2007

yleisten töiden  lautakunta                                 15.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 13.3.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048