HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

10 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

19.3.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet

3

 

4

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2008-2010 käsittelyjärjestys

6

 

5

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2007 - 2008

7

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

                                                                                                                                

1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Elcoteq SE:n sekä XXXX ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

9

 

2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Wärtsilä Oyj Abp:n sekä Suomen Osatontti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

11

 

3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemissä kiinteistökaupoissa

13

 

4

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous

16

 

5

Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

17

 

6

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous

18

 

7

Lasten päiväkoti Valkean peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

20

 

8

Haagan kortteleiden nro 29061 - 29063 ja 29065 - 29069 ym. alueiden (ns. Kultareuna-alue Etelä-Haagassa) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11656)

24

 

9

Munkkiniemen tontin 30013/2 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11654)

26

 

10

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Alppiharjun katualueen, Pasilan rautatie- ja katualueen sekä Vallilan puisto- ym. alueiden (Pasilan konepaja-alue, osa-alue 3) asemakaava-asiassa (nro 11505)

28

 

11

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Bostadsaktiebolag Ehrensvärdsvägen 21:n poikkeamishakemuksesta

31

 

12

Nuorisosäätiön poikkeamishakemus

34

 

13

Vartiokylän tontin 45322/9 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11639)

38

 

14

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

41

 

15

12.3.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Talman Kone Oy:n poikkeamishakemuksesta

66

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen

69

 

2

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien yhtiökokous ja edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi

71

 

3

Korkeasaaren ravintola Pukin peruskorjaus- ja laajennustöiden hankesuunnitelma

73

 

4

Kulttuuriasiainkeskuksen yhteispalvelupäällikön virkaan ottaminen

76

 

5

Kulttuuriasiainkeskuksen osastopäällikön virkaan ottaminen

79

 

6

12.3.2007 pöydälle pantu asia
Kaupungin henkilöstöraportti 2006

82

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

87

 

2

Lausunto yleissuunnitelmasta Hämeenlinnanväylä (vt 3) välillä Kehä III - Luhtaanmäen eritasoliittymä, Vantaa

89

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Jäsenten valitseminen Helsingin Seniorisäätiöön vuosiksi 2007 - 2008

95

 

2

12.3.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto esityksistä terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muutoksiksi

97

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2008-2010 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2007-601

 

Kj toteaa, että voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan Khs antaa vuosittain valmisteltavien toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista koskevat ohjeet.

 

./.                   Laatimisohjeet on jaettu esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kokonaistuotannon kasvu nopeutui Suomessa tuntuvasti vuoden 2006 alussa. Kasvulukuihin vaikutti selvästi edellisvuoden metsäseisokki, mutta myös peruskasvu oli vahvaa ja laaja-alaista. Koko vuoden kasvu oli 5,5 %. Kun edellä mainitut satunnaistekijät poistuvat, kokonaistuotannon kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2007, mutta säilyvän silti vielä 3 %:n tuntumassa.

 

Työllisyystilanne Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on parantunut. Helsingin työttömyysaste tammikuun lopussa 2007 oli työministeriön tietojen mukaan 7,6 %, vuotta aiemmin työttömyysaste oli 8,9 %. Tammikuussa 2007 Uudenmaan TE-keskuksen alueen työttömyysaste oli 6,5 % ja koko maan 9,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä tammikuun lopussa 23 150, mikä on 3 648 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 23 %, nuorisotyöttömien 15 % ja yli 50-vuotiaiden työttömyys 8 % edellisvuodesta.

 

Kaupungin tietokeskuksen mukaan Helsingin väkiluku jatkoi edellisvuoden tapaan kasvuaan. Vuodenvaihteessa 2006/2007 Helsingissä arvioidaan asuvan vakituisesti n. 564 600 asukasta. Väkiluvun arvioidaan kasvaneen n. 3 700 henkilöllä, kun se vuoden 2005 aikana kasvoi lähes 1 900:llä. Suurin yksittäinen tekijä näyttää olevan muuttovoitto ulkomailta, 2 300 henkeä. Kotimaassa Helsinki kärsii edelleen muuttotappiosta, vaikka määrä onkin supistunut. Helsingistä muuttaa muualle Suomeen enemmän väkeä kuin muualta Suomesta Helsinkiin. Väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku kasvaa vuosien 2007 ja 2008 aikana lievästi.

 

Kaupungin palveluksessa oli joulukuun 2006 lopussa 38 034 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia oli 32 042 (näistä tuntipalkkaisia 2 218) ja määräaikaisia 5 992 (näistä tuntipalkkaisia 212). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstön määrä on kasvanut 159 henkilöllä.

 

Kaupungin verotulokehitys on viime vuosina ollut selvästi hitaampaa kuin muiden suurten kaupunkien. Ansiotulojen ja niihin sisältyvien palkkatulojen kasvu on kolmen viime vuoden ajan ollut suurten kaupunkien vertailussa matalimpien kasvujen joukossa. Tuloveron osalta arviointia vaikeuttaa tilitysjärjestelmästä johtuvat vuosittaiset vaihtelut. Pidemmällä aikavälillä keskimääräinen kasvu on ollut alle maan keskiarvon. Kunnallisveron tuotoksi on vuoden 2008 taloussuunnitelmassa arvioitu 1 850,0 milj. euroa.

 

Helsingin yhteisöverotuotot ovat laskeneet vuoden 2001 tasosta
672 milj. eurosta vuoden 2006 toteutuneeseen 223 milj. euroon. Yhteisöverojen tilitysten prosentuaalinen kasvu on viime vuosina jäänyt selvästi muita suuria kaupunkeja heikommaksi. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan nykyisten verotusperusteiden mukaisesti pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2006. Tonttien verotusarvoihin mahdollisesti tulossa olevien korotusten vaikutuksia kiinteistöverokertymään ei ole puuttuvien tietojen vuoksi otettu huomioon.

 

Liitteessä 1 on esitetty raami vuoden 2008 talousarvion laatimisen lähtökohdaksi. Raami perustuu Kvston hyväksymässä vuoden 2008 taloussuunnitelmassa esitettyihin toiminnallisiin tavoitteisiin sekä menoihin ja tuloihin vuodelle 2008. Raamissa on otettu huomioon edellä kuvattu talouskehitys, vuoden 2007 talousarvioon tehdyt lisäykset sekä kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa esitetyt linjanvedot.

 

Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelusta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

 

Talousarvion ja –suunnitelman lähtökohtana laatimisohjeissa korostetaan edelleen toiminnallisten tavoitteiden ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa sekä niiden kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Kaupungin strategioista johdetut sitovat toiminnalliset tavoitteet kuvaavat vaikuttavuuden, laadun tai palvelutason tavoitteet ja mittarit. Talousarvioehdotuksissa lautakunnat esittävät ehdotuksen valtuuston päätettäviksi sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa strategioiden osoittamaan suuntaan.

 

Kaupungin strategioista tai toimialan ja tehtävän erityispiirteistä johdetut muut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat määrärahan käyttötarkoitusta, palvelukykyä tai toiminnan kehittämistä.

 

Jokaisen hallintokunnan vuoden 2008 talousarvioehdotukseen sisällytetään sitovat tavoitteet joko tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Talousarvioehdotusten perustelut esitetään laatimisohjeissa esitetyn perustelutekstin rakenteen mallin mukaisesti.

 

                      Henkilöstötoimikunta antaa (15.3.2007) laatimisohjeista lausunnon, joka jaetaan Khn kokouksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon ehdotusten valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

 

LIITE

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet

 

 

 

 


4

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN VUOSIKSI 2008-2010 KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2007-564

 

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2008-2010 käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavaksi:

 

 

 

 

Jako johtajistolle

pe

07.09.

Johtajiston käsittely

ke

12.09. klo 8.30

Jako Khlle ja ennakkojako Kvstolle

pe

28.09.

Info Khlle

ma

01.10. klo 16.45

Khn käsittely

ma

15.10. klo 16.00

Jako Kvstolle

pe

26.10.

Kvston käsittely

ke

31.10. klo 15.00

Kvston jatkokäsittely, vero- ja kiinteistöveroprosentit

ke

14.11. klo 16.00

 

 

KJ                                      Merkittäneen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

 

 

 


5

PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-390

 

Khs päätti 27.6.2005 valita toimikaudekseen 2005-2006 pelastuspalveluneuvottelukuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, palvelukeskuksen toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, Helsingin Sotilasläänin komentajan ja HUS:in kirurgian toimialajohtajan. Samalla Khs päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunginkanslian valmiuspäällikön ja pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Kj toteaa, että pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisjärjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimen johtajaa toimintatilanteessa.

 

Kj toteaa edelleen, että pelastuspalveluneuvottelukunta ehdotetaan asettavaksi toimikaudeksi 2007-2008 entisin tehtävin ja toimintaperiaattein sekä jäsenten nimeäminen aikaisempaan tapaan virkatehtävittäin.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita toimikaudekseen 2007 – 2008 pelastuspalvelutoimikuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, Palmian toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, Helsingin Sotilasläänin komentajan ja HUS:in kirurgian toimialajohtajan.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, toimikuntaan valituille, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


1

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ELCOTEQ SE:N SEKÄ XXXX JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-446

 

Laajasalon kylän tila RN:o 1:1005; Poikasaartentie

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä/Ostaja

Oik.tod.pvm.

ja kauppahinta

 

Laajasalon kylän tila RN:o 1:1005

 

Elcoteq SE / XXXX ja XXXX XXXX

 

29.12.2006

1 270 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kaupan kohteena on Laajasalon kylän tila Jääranta RN:o 1:1005 rakennuksineen. Tilan pinta-ala on 3 375 m2.

 

Kvsto on vahvistanut alueelle 17.1.2007 asemakaavan nro 11470. Kaavan mukaan tila muodostaa erillispientalojen korttelialueeseen kuuluvan tontin 49265/4 (AO/s), jolla on maisemallisia ja/tai kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka on säilytettävä. Tontin pinta-ala on 3 301 m2 ja rakennusoikeus 400 k-m2. Asuintontin lisäksi tilan alueesta osa on merkitty katualueeseen 49 K.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilan RN:o 1:1005 alueella sijaitsee vuonna 1932 valmistunut 40 k-m2:n suuruinen asuin-rakennus sekä vuonna 1973 valmistunut 282 k-m2:n suuruinen asuin-rakennus. Lisäksi tilalla on 36 k-m2:n suuruinen varastorakennus, jonka valmistumisvuodesta ei ole tietoa.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 1 270 000 euroa vastaa yksikköhintaa noin 376,30 euroa/m2 ja noin 3 175 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita ehtoja kuin luovutuskirjassa mainitut.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska tila on rakennettu, eikä kaupungilla ole mitään erityistä perustetta tilan hankkimiselle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.12.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Elcoteq SE on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan tilan Jääranta RN:o 1:1005 rakennuksineen XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kauppakirja

 

 

 

 


2

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN WÄRTSILÄ OYJ ABP:N SEKÄ SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-449

 

23. kaupunginosan (Toukola) kortteli nro 23669 määräala tontista nro 14; Arabianranta 2

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

23. kaupunginosa

kortteli 23669

määräala

tontista 14

Wärtsilä Oyj Abp / Suomen Osatontti Oy

28.12.2006

7 700 000 euroa

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on rakentamaton määräala 23. kaupunginosan (Toukola) korttelin nro 23669 tontista nro 14. Voimassa olevan asemakaavan mukaan määräala kuuluu ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialueeseen (TYYK).

 

Tontilla on vireillä asemakaavan muutos, jossa tontin käyttötarkoitusta esitetään muutettavaksi asuntorakentamiseen ja toimitilarakentamiseen. Vireillä olevan muutoksen mukaan myyty määräala muodostaa asuinkerrostalojen tontin 23669/22 (AK).

 

Myydyn määräalan pinta-ala on 4 082 m2 ja vireillä olevan asemakaavan muutoksen mukainen rakennusoikeus on 11 000 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 7 700 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 1 886,33 euroa/m2 ja noin 700 euroa/k-m2.

 

Kauppakirjan mukaan kauppahinta perustuu siihen, että kaupan kohteena olevasta määräalasta muodostettavalle AK-tontille nro 22 vahvistetaan rakennusoikeutta 11 000 k-m2 kaavaluonnoksen mukaisesti.
Mikäli tontille vahvistetaan rakennusoikeutta vähemmän kuin 11 000
k-m2, pienennetään kauppahintaa 700 euroa/alittava k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kauppaehdoissa osapuolet ovat sopineet mm. mahdollisista maaperän puhdistuskustannuksista. Kauppakirjan mukaan kaupan kohteen maa-perä on tutkimuksissa todettu olevan osittain pilaantunut. Myyjä vastaa kustannuksellaan kaupan kohteen maaperän puhdistamisesta siihen tasoon, jota viranomaiset asuntokäytöltä edellyttävät.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska kaupan kohde tulee ostajan toimesta rakentumaan vireillä olevan kaavan mukaiseen asuinkäyttöön.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 28.12.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Wärtsilä Oyj Abp on myynyt määräalan 23. kaupunginosan korttelin nro 23669 tontista nro 14 Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kauppakirja

 

 

 

 


3

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN TEKEMISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2007-443

 

10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10286 tontti nro 1; Vilhonvuorenkatu 2–4,

31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31131 tontti nro 12;
Itälahdenkatu 19 ja

46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46012 tontti nro 5;
Valimotie 1

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista, joihin kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

10. kaupunginosa

kortteli 10286

tontti 1

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 33 (c/o Aberdeen Property Investors Finland Oy)

 

3.1.2007

18 150 000 euroa

 

 

31. kaupunginosa

kortteli 31131

tontti 12

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Kiinteistö Oy Helsingin Itälahdenkatu 19 (c/o Aberdeen Property Investors Finland Oy)

 

3.1.2007

7 000 000 euroa

 

 

46. kaupunginosa

kortteli 46012

tontti 5

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 1 (c/o Aberdeen Property Investors Finland Oy)

3.1.207

11 160 000 euroa

 

 

Kauppojen kohteet          Kiinteistökauppojen kohteina ovat 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 286 tontti nro 1 sekä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31131 tontti nro 12 ja 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46012 tontti nro 5 rakennuksineen.

 

Tonttikohtaiset tiedot       Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 10286/1 kuuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K). Tontin pinta-ala on 4 006 m2 ja rakennusoikeus 12 016 k-m2. Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontin alueella sijaitsee vuonna 1962 valmistunut 14 971
k-m2:n suuruinen toimistorakennus.

 

Tontti 31131/12 kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (AL). Tontin pinta-ala on 4 529 m2 ja rakennusoikeus 8 830 k-m2. Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1978 valmistunut 8 637
k-m2:n suuruinen toimistorakennus.

 

Tontti 46012/5 kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaan toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY). Tontin pinta-ala on 3 050 m2 ja rakennusoikeus 11 000 k-m2. Tontilla sijaitsee rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan vuonna 1976 valmistunut 10 733 k-m2:n suuruinen toimistorakennus.

 

Kauppahinnat                  Tontin 10286/1 kokonaiskauppahinta on 18 150 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 4 530,70 euroa/m2 ja noin 1 510,49 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Tontin 31131/12 kokonaiskauppahinta on 7 000 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 1 545,60 euroa/m2 ja noin 792,75 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Tontin 46012/5 kokonaiskauppahinta on 11 160 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 3 659,02 euroa/m2 ja noin 1 014,55 euroa/k-m2 rakennuksineen.

 

Kauppojen muut ehdot

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kauppojen ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaupoissa ei ole sovittu muista kuin kauppakirjoissa mainituista ehdoista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupoissa, koska kaupan kohteet ovat rakennettuja.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.1.2007 tehdyissä kiinteistökaupoissa, joissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt 10. kaupunginosan korttelin nro 286 tontin nro 1 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 33:lle ja 31. kaupunginosan korttelin nro 31131 tontin nro 12 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Itälahdenkatu 19:lle sekä 46. kaupunginosan korttelin 46012 tontin nro 5 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 1:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Aberdeen Property Investors Finland Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartat

 

Liite 2

Kartat kohteista

 

Liite 3

Kauppakirja

 

Liite 4

Kauppakirja

 

Liite 5

Kauppakirja

 

 

 

 


4

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-529

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 –nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2007 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B, 00100 Helsinki. Yhtiökokouksessa valitaan mm. hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat päiväkotitilojen hallintaan. Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8:n yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi jäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja.

 

Kaupungin edustajana vuonna 2006 on yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä ollut toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt ehdolle yhtiön tilintarkastajaksi päätösehdotuksessa esitetyn.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 30.3.2007 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


5

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-499

 

Kaj ilmoittaa, että Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2007 klo 12.00 Ravintola Sassossa, Pohjoisesplanadi 17, Helsinki. Kaupunki omistaa yhtiöstä Ostostie 4:ssä olevan kirjastotilan hallintaan oikeuttavat osakkeet.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kontulan Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan ainakin yhden hallituksen varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä sekä toisen tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Helsingin kaupungin nimeämät. Hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta ja varajäsenenä asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 31.1.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n 16.4.2007 kello 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


6

KIINTEISTÖ OY KAMPIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-540

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2007 klo 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 15–17 B, 3. krs. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat mm. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastaja.

 

Yhtiön hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen valitsemina kuuluneet varsinaisina jäseninä valtiotieteen maisteri Leena Eerola, sosionomi Ritva Sänkiaho, työttömien asiamies Antti-Jussi Räihä, toimistopäällikkö Seppo Saine sosiaalivirastosta ja toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varajäseninä talousarviopäällikkö Tuula Saxholm talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsten kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon kiinteistössä on mm. sosiaaliviraston käytössä olevia tiloja ja Kampin palvelukeskus. Helsingin kaupunki omistaa autohalliosakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet. Autohalliosakkeet omistaa ja pysäköintitoimintaa tiloissa harjoittaa Malminkadun Pysäköinti Oy.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista ja vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Yhtiökokouksessa on valittava hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastaja kuluvaksi kalenterivuodeksi.

 

Tarkastuslautakunta on 31.1.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ‑nimisen yhtiön 4.4.2007 kello 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 


Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle

 

-                     varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan tila­keskuksesta ja toimistopäällikkö Seppo Sainen sosiaali­virastosta ja

 

 

-                     varajäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin tilakeskuksesta.

 

-                     tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


7

LASTEN PÄIVÄKOTI VALKEAN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-228

 

Kiinteistölautakunta toteaa (23.1.2007) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Lasten päiväkoti Valkea sijaitsee Paloheinässä osoitteessa Tuohimäentie 107. Rakennus on yksikerroksinen, sen julkisivut on muurattu kalkkihiekkatiilestä ja laajuus on 1 045 brm². Rakennus on valmistunut vuonna 1977 ja sen peruskorjaus on kiireellinen, koska vesikaton vuodot vaikeuttavat kohtuuttomasti päiväkodin toimintaa.

 

Rakennus peruskorjataan ja piha kunnostetaan.

 

Hanke sisältyy vuosien 20072011 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosina 2007–2008 toteutettavana hankkeena. Hankkeen suunnittelu on tarkoitus käynnistää maaliskuussa 2007 ja rakentaminen joulukuussa 2007, jolloin käyttöönotto olisi lokakuussa 2008. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on arvonlisäverottomana 1,8 miljoonaa euroa, arvonlisäverollisena 2,2 miljoonaa euroa.

 

Paloheinässä sijaitsee neljä päiväkotia, joista päiväkoti Valkea on vanhin. Päiväkoti Valkea on suunniteltu neljän ryhmän päiväkodiksi, mutta tällä hetkellä on hoidossa 73 lasta. Tilapaikoiksi on määritelty 86 paikkaa, joita ei päiväkodin nykyinen kunto ja puitteet huomioiden voida täysimääräisesti käyttää.

 

Päiväkodissa järjestettävä toiminta on pääasiallisesti 1–6-vuotiaiden lasten kokopäivätoimintaa. Päiväkoti Valkea on alueen palveluverkossa määritelty pysyväksi päiväkodiksi.

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1977. Rakennuksen laajuus on 1 045 brm², huoneistoala on 931 htm². Rakennuksessa on ollut useiden vuosien ajan vesivaurioita. Vesivuodot ovat aiheuttaneet seinärakenteen kostumista ja seinien lämmöneristävyyden alenemista. Vesivuodot johtuvat huonosti toimivasta vesikaton vedenpoistosta, katteen puutteellisesta vesitiiviydestä ja yläpohjan betonirakenteen ilmavuodoista.
Osa tiloista on jouduttu tyhjentämään kuivatuksen ajaksi. Rakennuksen LVIS- tekniikka on vanhentunutta ja se on uusittava. Keittiön varustus ja laitteet ovat uusimisen tarpeessa.

 

Suunnitelmien kuvaus  Ryhmätiloja avarretaan purkamalla pieniä hajallaan olevia tiloja ja osa käytävistä otetaan osaksi ryhmätiloja toiminnallisuuden parantamiseksi. WC- ja pesutilat rakennetaan uusien eteis- ja pukeutumistilojen yhteyteen. Sisäänkäynnit keskitetään kahteen uuteen märkäeteistilaan. Henkilökunnan tilat ja tekniset tilat on sijoitettu omiksi alueikseen keskelle rakennusta. Muutostöiden jälkeen rakennuksessa on toimivat tilat neljälle lapsiryhmälle.

 

Valmistuskeittiö kalusteineen uusitaan kokonaisuudessaan. Rakennuksen ikkunat korjataan. Vesikaton räystäsrakenteet, vedeneristeet, kattokaivot ja kantavan rakenteen betoniset kansilaatat sekä lämmöneristeet puretaan ja korvataan toimivalla uudella rakenteella. Sähköjärjestelmä, vesikalusteet ja ilmastointijärjestelmä uusitaan. Ilmanvaihtokonehuonetta suurennetaan.

 

HKR-rakennuttajan arvion mukaan teknisen peruskorjauksen osuus on 35 % ja toiminnallisten muutosten osuus 65 %.

 

Laajuus ja kustannukset

 

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan peruskorjauskustannukset ovat arvonlisäverottomana 1 800 000 euroa (1 722 euroa/ brm², 1 933 euroa/htm²) arvonlisäverollisena 2 200 000 euroa (2 098 euroa/brm², 2 363 euroa/htm²) kustannustasossa 10/2006, RI=117,6 ja THI=144,8. Hanke sisältyy vuosien 2007–2011 talonrakennushankkeiden rakennusohjelmaan vuosien 2007–2008 kohteena ja sille on varattu 800 000 euron määräraha vuodelle 2007 ja 500 000 euron määräraha vuodelle 2008.

 

Hankkeen laajuus on 1 045 brm², huoneistoala on 931 htm².

 

Aikataulu                          Hankkeen toteutussuunnittelu on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2007, jolloin rakentaminen voi alkaa joulukuussa 2007 ja rakennuksen käyttöönotto olisi lokakuussa 2008. Aikataulu poikkeaa hankesuunnitelmassa esitetystä alustavasta aikataulusta.

 

Käyttötalous ja henkilöstö

 

Tilojen vuokra peruskorjauksen jälkeen tulee tilakeskuksen tilapalvelujen laskelman mukaan olemaan yhteensä 16,67 euroa/m²/kk, kuukausivuokra 15 519,77 euroa ja vuosittainen vuokra 186 237 euroa. Nykyinen vuokra on 11,45 euroa/m²/kk, 8 910 euroa/kk ja vuosivuokra 106 925,64 euroa. Peruskorjaus ei vaikuta henkilöstömenoihin.

 

Lausunnot                        Sosiaalivirasto on antanut puoltavan lausuntonsa hankesuunnitelmasta 19.1.2007.

 

Lautakunta esittää Khlle LPK Valkean peruskorjauksen 30.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että kustannukset ovat arvonlisäverottomana 1 800 000 euroa, arvonlisäverollisena 2 200 000 euroa ja laajuus on 1 045 brm2.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (21.2.2007) hankesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että kyseessä on 1977 valmistunut yksikerroksinen 86 hoitopaikan päiväkoti. Päiväkoti on määritelty ns. pysyväksi päiväkodiksi.

 

Rakennuksen kosteusongelmat johtuvat pääosin huonosti toimivasta vesikaton (tasakatto) vedenpoistosta. Vesivuotojen takia päiväkodin tilapaikkoja ei ole voitu käyttää täysimääräisesti. Peruskorjauksen yhteydessä ryhmätiloja avarretaan, sisäänkäynnit keskitetään kahteen uuteen märkäeteistilaan ja henkilökunnan tiloja järjestellään uudelleen. Myös talotekniikka on käyttöikänsä päässä ja uusimisen tarpeessa.

 

Hankkeen laajuus on 1 045 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 2 200 000 euroa (veroton hinta 1 800 000 euroa) hintatasossa 10/2006. Peruskorjauksen neliökustannukseksi tulee 2 098 euroa/brm2 ja korjausasteeksi n. 69 %. Rakennuksen korjaamista voidaan korjausasteen perusteella pitää järkevänä purkamiseen verrattuna. 

 

Hanke sisältyy vuoden 2007 talousarvioon vuosille 2007–08 ajoitettuna.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä lasten päiväkoti Valkean peruskorjauksen 30.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 045 brm2 ja arvonlisäverolliset rakennuskustannukset enintään 2 200 000 euroa (veroton hinta 1 800 000 euroa) hintatasossa 10/2006.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 30.11.2006

 

Liite 2

Kustannusarvio 29.11.2006

 

 

 

 


8

HAAGAN KORTTELEIDEN NRO 29061 - 29063 JA 29065 - 29069 YM. ALUEIDEN (NS. KULTAREUNA-ALUE ETELÄ-HAAGASSA) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11656)

 

Khs 2007-432

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.2.2007) mm., että rakennuskielto on voimassa 25.4.2007 saakka 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) länsiosassa sijaitsevissa kortteleissa 29061–29063, 29065–29069 sekä tonteilla 29071/1 ja 3, 29072/1 ja 29073/2, 5–8 ja 11 Vihdintien, Lapinmäentien, Vanhan viertotien, Kangaspellontien, Ansaritien, Ruusutarhantien ja Korppaantien varrella.

 

Kaavatilanne                    Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

 

Alueella ovat voimassa vuosina 1952, 1959, 1960, 1969, 1975 ja 1989 vahvistetut asemakaavat. Asemakaavojen mukaan tontit ovat asuinkerrostalojen ja asuin-liiketalojen korttelialueita. Voimassa olevat asemakaa­vat eivät sisällä rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä.

 

Nykytilanne                      Alue on yhtenäinen 1950- ja 1960-luvun taitteessa rakennettu asuntoalue. Pääosan rakennuksista on suunnitellut arkkitehti Eino Tuompo. Vallitseva asuintalotyyppi on kolmikerroksinen punatiilinen pienkerrostalo, jossa on kaksoispulpettikatto. Alueen reunoilla on myös kaksikerroksisia rivitaloja, joiden muotokieli on sopusoinnussa em. pienkerrostalojen kanssa. Rakennukset edustavat aikakautensa korkeatasoista asuntorakentamista, ja ne muodostavat yhdessä vanhan puuston ja maastoa mukailevien katujen kanssa yhtenäisen harmonisen kokonaisuuden. Tämä viihtyisä asuntoalue, ns. Kultareuna-alue, on alun perin kuulunut vakuutusyhtiö Pohjolalle, ja se on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Alueen omistussuhteet ovat viime vuosina muuttuneet, ja rakennusten peruskorjaus hissi- ja ullakkorakentamishankkeineen on tullut ajankohtaiseksi. Rakennusten ja alueen suojeluarvot ovat vaarassa tuhoutua.

 

Alueelle tullaan laatimaan asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja ‑määräykset ajanmukaistetaan.

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi vuonna 2005 alkanutta rakennuskieltoa jatkaa päätösehdotuksessa mainituilla alueilla kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11656/15.2.2007.

 

Varajäsen Närö ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 29. kaupunginosan kortteleiden nro 29061–29063 ja 29065–29069 sekä korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5–8 ja 11 rakennuskieltoaikaa 25.4.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11656 (Haagan korttelit 29061 - 29063, 29065 - 29069 ym.; ns. Kultareuna-alue)

 

 

 

 


9

MUNKKINIEMEN TONTIN 30013/2 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11654)

 

Khs 2007-415

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (8.2.2007) mm., että rakennus­kielto on voimassa 30. kaupunginosan (Munkkiniemen) tontilla 30013/2 (Tallikuja 2–6).

 

Esityksen taustaa            Alvar Aalto Säätiö lähetti Khlle 12.6.2000 päivätyn kirjeen, joka koski arkkitehti Alvar Aallon rakennusten suojelua asemakaavoilla. Säätiön edustajat esittivät, että vielä kaavalla suojelematta olevaan ryhmään kuuluvien rakennusten arvo ja merkitys selvitettäisiin ja mahdollinen suo­jelu ja sen tavoitteet määriteltäisiin asemakaavassa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi säätiön kirjeestä lausunnon Khlle. Lautakunta esitti tavoitteenaan, että Helsingissä vielä jäljellä olevat Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset säilytetään ja varustetaan asian­mukaisin suojelumerkinnöin ja että rakennusten kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon selvittäminen on tarkoituksenmukaisinta tehdä tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Suojeluasemakaavojen laatimista varten alueet esitettiin määrättäväksi rakennuskieltoon.

 

Khs päätti 18.12.2000 määrätä alueet rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Khs on pidentänyt rakennuskieltoja viimeksi 4.12.2006 tekemällään päätöksellään 18.12.2008 saakka. Tämä rakennuskielto koskee myös tontin 30013/2 viereistä korttelia 30014 ja puistoaluetta.

 

Khs päätti 25.4.2005 määrätä Munkkiniemessä sijaitsevaan asuinraken­nuskokonaisuuteen myös kuuluvan tontin 30013/2 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Suunnittelutilanne          Suojeluasemakaavan laatiminen kortteliin 30014 sekä tontille 30013/2 on edelleen kesken. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi rakennuskieltoa tulisi jatkaa myös tontilla 30013/2 maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella asemakaavan hyväksymiseen asti, kuitenkin kauintaan 25.4.2009 saakka (kaupunkisuunnitteluviraston asema­kaavaosaston piirustus nro 11654/8.2.2007).

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 30. kaupunginosan korttelin nro 30013 tontin nro 2 rakennuskieltoaikaa 25.4.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11654 (Munkkiniemen tontti 30013/2)

 

 

 

 


10

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA ALPPIHARJUN KATUALUEEN, PASILAN RAUTATIE- JA KATUALUEEN SEKÄ VALLILAN PUISTO- YM. ALUEIDEN (PASILAN KONEPAJA-ALUE, OSA-ALUE 3) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11505)

 

Khs 2006-450

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2006 (asia nro 10) 12. kaupunginosan katualueen, 17. kaupunginosan rautatie- ja katualueen ja 22. kaupunginosan puisto-, rautatie- ja katualueiden sekä kaupunginosan rajan (muodostuu uusi kortteli nro 22400) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.1.2006 päivätyn piirustuksen nro 11505 mukaisena.

 

XXXX XXXX on hakenut muutosta Helsingin hallinto-oikeu­delta kaupunginvaltuuston päätökseen.

 

./.                   Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (23.1.2007) kaupunginvaltuuston lausuntoa valituksen johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut lausuu (27.2.2007) asiassa kaupun­kisuunnitteluviraston kanssa yhteistyössä valmisteltuna lausuntona mm. seuraavaa:

   

Valituksen pääasiallinen sisältö

 

XXXX XXXX on valituksessaan mm. kritisoinut rakennuksen kerroslukumäärän kasvua ja todennut, että liian iso toimistotalo aiheuttaisi koh­tuutonta haittaa asukkaille näköalan menetyksenä ja auringon varjostuksena.

 

Lausunto valituksen johdosta

 

Oikeuspalvelut viittaa asiassa kaupunginvaltuuston kaavapäätöksessä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksissä kaupunginhallitukselle 2.2.2006 ja 21.9.2006 lausuttuun.

 

Rakennuksen kerroslukumäärän kasvu

 

Valituksen yhtenä valitusperusteena todetaan rakennuksen olleen aikaisemmin 6-kerroksinen ja kritisoidaan rakennuksen kerroslukumäärän kasvua. Kysymyksessä ei ole ollut voimassa oleva asemakaava, vaan kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosluonnos. Luonnosvaiheen jälkeen alkaa varsinainen suunnittelutyö, joten suunnitelma saattaa vielä muuttua siitä, mitä luonnoksessa on esitetty.

 

Rakennuksen sijoittuminen

 

Rakennus sijoittuu kaupunkikuvassa nykyisellään hyvin vaikeasti hahmot­tuvaan kaupunkitilaan. Pasilan konepaja-alueen rakentaminen muut­­taa sen kaupunkirakenteellisesti merkittäväksi paikaksi, jota on ha­luttu korostaa sijoittamalla sille alueen maamerkki.

 

Rakennuksen varjostaminen ja näkymät

 

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuksen varjoanalyysit eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Rakennuksen varjo Itä-Pasilan asuinrakennuksille ulottuu ainoastaan muutaman tunnin ajan marraskuun alusta helmikuun loppuun. Aurinko laskee marras­kuussa jo noin klo 16.00 ja helmikuussa noin klo 17.30. Tällöinkin suurin osa varjosta syntyy jo viereisestä Elisa Oyj:n toimitalosta.

 

As Oy Sato-Pasilan rakennuksen näkymät etelään säilyvät ennallaan. Uudisrakennus tulisi peittämään rakennuksen näkymää 17 astetta etelän ja lounaan välillä. Kyseessä on kuitenkin vain noin kymmenen asteen näkymäsektori. Suora näkymä etelään säilyy ennallaan. Ehdotetun toimistotalon ylin korkeusasema on sama Itä-Pasilan korkeimpien asuinrakennusten kanssa.

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä täyttää lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset. Kaavalla ei myöskään aiheuteta laissa tarkoitettua elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä tai koh­tuutonta haittaa.

 

Päätös ei ole siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulee siten pyytää valituksen hylkäämistä aiheettomana ja perusteettomana.

 

Kaj toteaa, että kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.  

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

XXXX XXXX:n valitus Kvston päätöksestä Pasilan konepajan, osa-alue 3:n asemakaava-asiassa (nro 11505)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE BOSTADSAKTIEBOLAG EHRENSVÄRDSVÄGEN 21:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-412

 

Bostadsaktiebolag Ehrensvärdsvägen 21 pyytää (7.11.2006) poikkeamislupaa 6. kaupunginosan (Eira) korttelin nro 230 tontille 21 (Ehrensvärdintie 21) asuinrakennuksen ylemmän kellarikerroksen tilojen (120 m2) pysyväksi käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuintiloiksi, minkä jälkeen rakennusoikeuden ylitys kokonaisuudessaan tontilla on vähäistä suurempi (159 k-m2 eli 27,2 %).

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tilat ovat maanpäällisiä ja varustettu riittävillä ikkunoilla. Tilat on muutettu jo 1930-luvulla asuintiloiksi, mutta muutokselle ei ole haettu lupaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (19.2.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Voimassa olevan asemakaavan nro 7341 (vahvistettu 2.11.1976) mukaan tontti on asuntokerrostalojen korttelialuetta. Tontin sallittu kerrosala on 585 k-m2. Rakennuksen kerrosluvuksi on määrätty kolme. Tontilla olevaa rakennusta koskee merkintä so, jonka mukaan rakennusta tai sen osaa ei rakennushistoriallisen arvonsa tai arvokkaan kaupunkikuvan takia saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Tällä tontin osalla ei saa suorittaa sellaisia uudisrakentamista eikä sellaisia lisärakentamis-, muutos- tai korjaustöitä, jotka turmelevat rakennuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

 

Tontilla on vuonna 1912 valmistunut kolmekerroksinen asuinrakennus (suunnittelijana Emil Svensson), jossa on matala ullakko ja kaksi kellarikerrosta. Hakijan ilmoituksen mukaan ylempään kellarikerrokseen on rakennettu 1930-luvulla kaksi asuntoa. Ylemmässä kellarikerroksessa on lisäksi irtaimistovarastoja ja asukkaiden yhteinen varastotila (yhteensä 77 m2). Alemmassa kellarikerroksessa (244 m2) on lämpökeskus ja varasto, joka on vuokrattu ulos. Ullakolla on asukkaiden irtaimistovarastoja. Hakijan mukaan rakennuksen ulkopuoli aiotaan palauttaa mahdollisimman paljon alkuperäistä suunnitelmaa vastaavasti: rakennuksen julkisivujen rappaus korjataan ja maalaus uusitaan, puuttuvat koristeet ja rajaukset lisätään, pellitykset korjataan alkuperäisen kaltaisiksi ja katumuuri korjataan. Lisäksi 1970-luvulla hankitut kippi-ikkunat vaihdetaan puuikkunoiksi, joissa on sivusaranat ja alkuperäinen karmi- ja puitejako.

 

Kyseessä olevan hankkeen jälkeen rakennusoikeuden ylitys tontilla on yhteensä 159 k-m2 eli 27,2 %, ja tontin rakennettu kerrosala on 744 k‑m2.

 

Saadut lausunnot           Kaupunginmuseon mukaan hanke on ollut alustavasti esillä. Konservaattori Jaana Perttilän mukaan suunnitelmat ovat olleet hyväksyttävissä.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta tiedotettiin naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (12.1.2007) ja heille varattiin tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kellaritilojen 120 m2:n suuruisen osan merkitseminen asuintiloiksi on perusteltua. Tilat ovat maanpäällisiä, ikkunallisia ja ne ovat olleet asuinkäytössä jo vuosikymmeniä. Talon kellarikerrokseen ja ullakolle jää asukkaille varastotiloja. Rakennuksessa on tarkoitus aloittaa kunnostustyö, jossa julkisivuja kunnostetaan palauttaen. Haettu kellaritilojen muutos merkitsee 120 k-m2 lisäystä tontin rakennettuun kerrosalaan. Rakennusoikeuden ylitys tontilla on tällöin yhteensä 159 k-m2 eli 27,2 %.

 

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueen muullekaan järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellyttäen, että hankkeen yhteydessä tehdään hakemuksessa luetellut julkisivujen ja katumuurin korjaustyöt ja että muutos- ja korjaustyöt tehdään siten, etteivät ne turmele rakennuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Bostads-aktiebolag Ehrensvärdsvägen 21:lle haettuun toimenpiteeseen 6. kaupunginosan korttelin nro 230 tontille nro 21 ehdolla, että hankkeen yhteydessä tehdään hakemuksessa 17.7.2006 luetellut julkisivujen ja katumuurin korjaustyöt ja että muutos- ja korjaustyöt tehdään siten, etteivät ne turmele rakennuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Eiran tontti 230/21)

 

Liite 2

Asemapiirros (Eiran tontti 230/21)

 

 

 

 


12

NUORISOSÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-333

 

Nuorisosäätiö pyytää (25.1.2007) poikkeamislupaa 27. kaupunginosan (Vanhakaupunki) korttelin nro 27932 ohjeelliselle kaavatontille nro 1 (osoite Koskelantie) nuorisoasuntojen rakentamiseksi poiketen asemakaavassa osoitetusta rakennuksen osan suurimmasta sallitusta kerrosluvusta, rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemasta, rakennusalasta ja autopaikkamäärästä. Lisäksi halutaan varmistaa mahdollisuus johtaa ajo tontille ja kellariin rakennettaville pysäköintipaikoille yleisen pysäköintialueen kautta.

 

Hakija perustelee kerrosluvun ylitystä sillä, että kaavan salliman rakennusoikeuden käyttämiseksi täysimääräisesti tulee rakennus voida rakentaa täyskorkuisena myös puistoon laskeutuvan rinteen puolella. Näin rakennuksesta tulee rinteen eli Kellomäenkaaren puolella nelikerroksinen ja Koskelantien puolella kerrosluku on kaavan mukaisesti kolme. Seurauksena tästä ja rinteen korkeusasemasta rakennuksen vesikaton ylin kohta ylittyy. Rakennusalan ylitystä hakija perustelee sillä, että tontin rajan eli Kellomäenkaaren ympyrän kaaresta poikkeava muoto, jota rakennuksen tulisi noudattaa, on kallis toteuttaa tällaisessa Aran rahoittamassa hankkeessa, jossa taloudellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Koska asemakaavassa ei ole mainintaa autopaikkamäärästä erityisasumiselle, hakija esittää autopaikkoja rakennettavaksi sen verran kuin Nuorisosäätiön rakennuksissa on kokemuksen mukaan todettu asukkaiden vähävaraisuuden vuoksi riittäväksi.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (9.2.2007), että haetut toimenpiteet ovat vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Lisäksi hakemus koskee rakennuskorttelia, jonka tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 10.10.2003 vahvistettu asemakaava nro 10950. Asemakaavan mukaan koko korttelin käsittävä tontti on hotellirakennusten ja muiden matkailua palvelevien majoitusrakennusten korttelialuetta (KLH), jolle saa rakentaa myös erityisasuntoja ja niihin liittyviä työhuoneita. Tontin rakennusoikeus on 7 000 k-m2, ja sille saa rakentaa enintään kolmikerroksisen, rinteen puolelta kaksikerroksisen rakennuksen. Rakennuksen vesikaton ylimmäksi korkeusasemaksi on määrätty +23,5.

 

Tontti on rakentamaton.

 

Hakijan tarkoituksena on käyttää koko rakennusoikeus ja sen vuoksi toteuttaa rakennus pääpiirteissään tasakorkuisena siten, että rakennus on rinteen puolella nelikerroksinen ja Koskelantien puolella kolmikerroksinen. Vesikaton ylin korkeusasema on puistoon päin rakennuskaaren koko pituudelta enimmillään +25,5, ja Koskelantien puolella on kahden porrashuoneen ja niiden yläpuolella olevien teknisten tilojen vesikaton ylin korkeusasema +27,0.

 

Hakijan tarkoituksena on myös toteuttaa rakennuskaari ympyrän kaaren muotoon, jolloin rakennus työntyy rakennusalan ulkopuolelle.

 

Autopaikkoja on tarkoitus rakentaa 1 ap/250 k-m2. Tontille ja pysäköintikellariin ajo on suunniteltu johdettavaksi tontin ja Koskelantien väliin sijoittuvalta yleiseltä pysäköintialueelta (LP).

 

Suunnitellun rakennuksen päämassa on tasakorkuinen ja poikkeaa siten asemakaavasta, jonka mukaan rakennuksen tulisi porrastua rinteen puolella kerroksen verran kerroslukujen ollessa kolme ja kaksi. Tasakorkuisena rakennuksen enimmäiskerrosluku poikkeaa siten kaavasta rinteen puolella kahdella kerroksella mutta kadun puolella kerrosluku on kaavan mukaisesti kolme. Päämassan vesikaton ylin korkeusasema on kaksi metriä yli kaavan salliman ja porrashuoneiden ja niihin liittyvien teknisten tilojen kolme ja puoli metriä.

 

Kellomäenkaaren puolella rakennus ulottuu kaavan vastaisesti rakennusalan yli istutettavaksi tarkoitetulle tontin osalle lähes rakennuksen koko pituudelta.

 

Autopaikkojen määrän osalta suunnitelma poikkeaa kaavasta, koska kaavassa ei ole määräystä erityisasumisen autopaikoista. Sen sijaan tontille ja pysäköintikellariin ajo on suunniteltu asemakaavan tarkoittamalla tavalla yleisen pysäköintialueen kautta eikä kaava salli tontille ajoa mistään muualta.

 

Osallisten kuuleminen   On ilmeistä, ettei rakentaminen tuota sellaista muutosta kaavaan verrattuna, että kenenkään asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin koituisi huomattavaa vaikutusta. Tontin rakennusoikeus säilyy kaavan mukaisena ja lähinaapureita, joita rakennuksen korottuminen voisi haitata, ei ole, sillä Lahdenväylä ja Koskelantie erottavat rakennuspaikan riittävän kauas muusta asutuksesta.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että suunniteltu rakennus täyttää asemakaavan tavoitteen osoittaa maisemassa alueella 1500–1600-luvuilla olleen ensimmäisen Helsingin pohjoisrajan. Asemakaavan pohjana oli Kellomäen ympäristön yleissuunnitelma vuodelta 1998, jossa määriteltiin että rakennuksen tuli kaarevana ja muurimaisena muodostaa myös maamerkki Lahdenväylältä Helsinkiin saavuttaessa.

 

Kaavaa laadittaessa ei ollut käytettävissä tarkkoja tietoja tulevista maanpinnan korkeuksista Kellomäenkaaren kohdalla. Ne ovat nyt tarkentuneet suunniteltaessa rakennuksen alle sijoittuvaa yhteyttä teknisen huollon tunneliin. Tämän ja kerroskorkeutta kasvattaneiden uusien rakentamismääräysten takia on tarpeen ylittää asemakaavan määräämä rakennuksen enimmäiskorkeus.

 

Laajassa maisematilassa rakennuskaaren asemakaavasta poikkeava muoto ja kahta metriä korkeampi yhtenäinen rakennusmassa eivät ole kaupunkikuvallisesti merkittäviä muutoksia kaavaan nähden. Koskelantien puolella enimmäiskorkeuden kolmella ja puolella metrillä ylittävät ja päämassaa vertikaalisesti jäsentävät porrashuoneet tuovat katukuvaan tervetullutta vaihtelua ja ohjaavat yleistä kulkua rakennuksen läpi Kellomäenkaarelle. Ne eivät myöskään häiritse kaupunkikuvaa rakennuksen toisella puolella.

 

Kellomäenkaari on puistokäytävä, joka on suunniteltu rakennettavaksi Nuorisosäätiön rakennuksen kaarta noudattavaksi, ja säätiön toteutettavaksi tulee istutettava alue rakennuksen ja tien väliin. Siten kaavan vaatimus istutuksista Kellomäenkaaren ja rakennuksen välissä toteutuu. Kellomäenkaaren rakentamisesta istutusten verran syvemmälle puistoon ei ole merkitystä puiston käytölle.

 

Haettu autopaikkamäärä 1 ap/250 k-m2 on perusteltu, sillä sama autopaikkavaatimus on käytössä muualla Arabianrannan projektialueella eritysasumisen tonteilla.

 

Poikkeamisen erityinen syy on Helsingin ensimmäisen sijaintipaikan kokonaissuunnitelman toteutumisen edistäminen. Koska ei ole ilmennyt kiinnostusta hotellin rakentamiseksi tontille, on Helsingin syntysijojen ja kaupungin historian esille tuomisen kannalta tärkeää saada tontti ja sen ympäristö rakennetuksi. Kellomäenkaari on silloisen kaupungin pohjoisreunana olennainen osa Helsingin historian esittelemiseksi suunniteltua ns. vuosisatapolun reitistöä.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 15.1.2007 päivätyssä suunnitelmassa esitettyjä periaatteita. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevalla ehdolla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 15.1.2007 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2007-333/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Vanhakaupungin tontti 27932/1)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Vanhakaupungin tontti 27932/1)

 

Liite 3

Asemapiirros (Vanhakaupungin tontti 27932/1)

 

Liite 4

Julkisivuluonnos 15.1.2007

 

Liite 5

Leikkausluonnos 15.1.2007

 

Liite 6

Havainnekuva

 

 

 

 


13

VARTIOKYLÄN TONTIN 45322/9 JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11639)

 

Khs 2007-331

 

45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45322 tontin nro 9 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutosehdotus.

 

Linnanväenpolku 5

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (21.12.2006) mm., että tontin omistaja on pyytänyt 8.8.2006 asemakaavan muuttamista siten, että tonttiin liitettäisiin kaupungin omistuksessa oleva puiston osa varasto- ja autosuojarakennuksen rakentamista varten.

 

Asemakaavatilanne        Alueella on voimassa vuonna 2000 hyväksytty asemakaava nro 10853. Tontti on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Tontilla on pääkäyttötarkoituksenmukaista rakennus­oikeutta 2 300 k-m2 ja autotallin rakentamista varten 300 k-m2. Tontin kerrosalasta saa enintään 25 % käyttää toimistotiloja ja yritysten hen­kilökunnan tilapäisiä majoitustiloja varten. Majoitustiloja saa kuitenkin olla enintään 150 k-m2. Tontille saa sijoittaa asuntoja vain kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Enimmäiskerrosluku on kaksi. Pieni osa kaava-alueesta on lähivirkistysaluetta (VL).

 

Nykytilanne                      Tontilla sijaitsee 2 092 k-m2:n suuruinen teollisuusrakennus. Tontti rajautuu koillisessa ja luoteessa Linnanherranpuistoon. Tontin kaakkois- ja lounaispuolella on omakotitaloja.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tonttiin liitetään 140 m2:n suuruinen alue, joka nyt on osa Linnanherranpuistoa ja joka on aikaisemmin kuulunut tonttiin.

 

Tontille on tarkoitus rakentaa varasto- ja autosuojarakennus, joka on suuruudeltaan 140 k-m2.  Rakennus sijoitetaan tontille ja uudelle tonttiin liitettävälle alueelle. Tontin tämä nurkka on ainoa paikka, jonne auto­suo­ja voidaan rakentaa, kun otetaan huomioon perävaunullisten ajoneu­vojen kääntymissäteet pihalla. Nykyinen autosuojan rakennusoikeus ja rakennusala poistetaan.

 

Tontin piha-alueen ja omakotitonttien välille velvoitetaan istuttamaan yhtenäinen pensasvyöhyke.

 

Muutoin tontin kaavamerkinnät ja -määräykset on säilytetty ennallaan tontin pääkäyttötarkoituksen merkintää kuitenkin ajanmukaistaen (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia; TY).

 

Uuden tontin pinta-ala on 5 264 m2 ja rakennusoikeus 2 300 k-m2. Lisäksi saa rakentaa 140 k-m2:n suuruisen varasto- ja autosuojarakennuksen.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta naapureiden tai alueen virkistyskäytön kannalta. Tonttiin liitetään Linnanherranpuistoon kuuluva pieni lisäalue, jolle on tarkoitus rakentaa varastorakennus. Istutusvyöhyke parantaa suoja naapureiden kannalta.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 6.10.2006) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta esitettiin yksi mielipide.

 

Puotila-seura ry ei vastusta (29.10.2006) kaavamuutosta. Sen mielestä muutoksella ei ole vaikutusta alueen ulkoilureitteihin eikä alueen virkistyskäyttöön.

 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on neuvoteltu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 23.2.–9.3.2007, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45322 tontin nro 9 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 21.12.2006 päivätyn piirustuksen nro 11639 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11639 (Vartiokylän tontti 45322/9 ym.)

 

 

 

 


14

LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA

 

Khs 2006-2874

 

Uudenmaan liitto pyytää (18.12.2006) lausuntoa Uudenmaan 1. vai-hemaakuntakaavan luonnoksesta helmikuun 2007 loppuun mennessä (uusi määräaika 19.3.2007) ja toteaa lausuntopyynnössään mm. seuraavaa:

 

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan maakuntakaavan, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet Uudellamaalla pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavan laadintaprosessin aikana nousi esiin uusia asiakokonaisuuksia, jotka katsottiin tarpeelliseksi sisällyttää osaksi maakuntakaavaa. Asiakokonaisuuksien selvittäminen tämän maakuntakaavatyön yhteydessä olisi kuitenkin hidastanut käynnissä olevaa kaavaprosessia, mistä johtuen maakuntahallitus päätti syyskuussa 2003 erillisen vaihemaakuntakaavan laadinnasta

 

Nyt nähtävillä ja lausunnoilla oleva Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnos täydentää vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia:

 

-       Jätehuolto

-       Kiviaineshuolto

-       Moottoriurheilu- ja ampumaradat

-       Liikenteen varikot ja terminaalit

-       Laajat yhtenäiset metsäalueet

-       Hiljaiset alueet

 

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty kaavallinen ratkaisu näiden selvitettyjen asiakokonaisuuksien osalta. Lisäksi vaihekaavaluonnoksessa käsitellään eräitä tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan.

 

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.11.2006 hyväksymättä vaihemaakuntakaavaluonnoksen sisältöä pyytää Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausunnot liiton jäsenkunnilta, muilta viranomaisilta ja eri yhteisöiltä.

 

Lausuntoasiakirjoihin ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua myös Uudenmaan liiton kotisivuilla www.uudenmaanliitto.fi. Lisätietoja antavat tarvittaessa suunnittelupäällikkö Riitta Murto-Laitinen, puh. (09) 4767 4317 tai kaavoituspäällikkö Olavi Veltheim, puh. (09) 4767 4330.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa luonnoksesta (15.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Hallintokeskus pyytää kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, ympäristö-, joukkoliikenne-, yleisten töiden ja teknisen lautakunnan sekä Helen Sähköverkko Oy:n lausuntoja 23.2.2007 mennessä.

 

Kaavassa käsiteltyjen asiakokonaisuuksien lisäksi kaavaprosessin aikana nousi esiin asioita, joiden kaavallinen käsittely oli tarkoituksenmukaista liittää vaihemaakuntakaavaprosessiin. Tällaisia kysymyksiä ovat:

 

-       Uudenmaan maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden muutos Pornaisissa

-       Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyn maakaasu- ja sähkönsiirtoverkon täydennykset sekä maakuntakaavan voimalaitosalueiden muutokset ja täydennykset

-       Espoon Suomenojan jäteveden puhdistamon vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen ja niihin liittyvien siirtoviemäreiden käsittely

-       Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyn rataverkon täydentäminen Vantaalla osoittamalla Vuosaaren radan liittyminen Heli-radan linjaukseen.

 

Vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus kumota vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan jätehuoltoratkaisu ja käsitellä jätehuolto kokonaisuutena vaihemaakuntakaavassa, vaikka Uudenmaan maakuntakaavan jätehuollon alueet muodostavat keskeisen osan myös vaihemaakuntakaavan jätehuoltoratkaisusta.

 

Vaihemaakuntakaava koostuu kartasta ja siinä esitettyjä kaavamerkintöjä koskevista määräyksistä sekä selostuksesta, jota ei vahvisteta. Kaavaluonnoskartan mittakaava on 1:150 000. Vaihekaavaluonnos on laadittu koko Uudenmaan liiton alueelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

                      Kaavamerkinnät ja määräykset Helsingin alueella

 

Vahvistetun maakuntakaavan mukaisten keskustatoimintojen aluevarausten suunnittelumääräystä täydennetään vaihekaavassa seuraavasti: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille.

 

Kivikossa sijaitsevan YTV:n jätehuoltoalueen kohdemerkintä maakuntakaavasta kumotaan ja korvataan vaihekaavassa jäte- ja energiahuollon alueen kohdemerkinnällä, jonka kuvaus on seuraava:

 

Merkinnällä osoitetaan vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten. Merkinnällä on osoitettu Vantaan Långmossebergenin, Helsingin Kivikon, Lohjan Kirkniemen sekä Espoon Ämmässuon ja Juvanmalmin alueet. Laitoksista voidaan toteuttaa yksi tai useampia. Suunnittelumääräyksen mukaan Kivikon alue voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varata jätepolttoainetta käyttävälle voimalaitokselle ja muille jätehuollon ja/tai energiahuollon toiminnoille, muttei jätteen loppusijoitukselle.

 

Vaihekaavassa on Kivikossa ampumaradan kohdemerkintä, jolla osoitetaan merkitykseltään maakunnalliset tai maakunnallisiksi kehitettävät ampumaradat.

 

Vaihekaavassa on Malminkartanossa kohdemerkintä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatulle alueelle, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun. Merkinnän kuvauksen mukaan merkinnällä osoitetaan alueet, jotka varataan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Alueen tarkka sijainti ja laajuus määritetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen loppukäyttö tulee ottaa alueen suunnittelussa ja täyttötoiminnassa huomioon.

 

Vaihekaavassa on Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitoksen ja Länsisalmen välillä 400 kV:n voimalinjan ohjeellinen sijaintimerkintä.

 

Vuosaaren sataman ja sen Kehä III:lle suuntautuvien maaliikenneyhteyksien sekä Kehä III:n ympärille Espoon keskukseen asti jo vahvistetussa maakuntakaavassa esitetyn kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräystä täydennetään vaihekaavassa seuraavasti:

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueella tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Alueelle voidaan selvitysten perusteella osoittaa tarpeellisia merkitykseltään maakunnallisia logistiikkakeskuksia. Suunnittelussa tulee turvata logistiikkakeskusten joustavat yhteydet pääliikenneverkkoon.

 

Helsingin merialueella sijaitsevat Itätontun ja Soratontun merihiekkaesiintymät on vaihekaavassa merkitty alueiksi, jotka soveltuvat kivi­aineksen ottotoimintaan. Merkinnällä osoitetaan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.

 

Vahvistettua maakuntakaavaa täydennetään vaihekaavassa seuraavalla koko maakuntaa koskevalla suunnittelumääräyksellä:

 

Kunnan yleis- ja asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon ja turvata seudullisiin tarveselvityksiin perustuvat riittävät varikkoalueet joukkoliikenteen varikoille. Suunniteltaessa muuta maankäyttöä olemassa olevien varikoiden alueille on varmistettava, että korvaava varikkokapasiteetti on toteutettu ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä.

 

Helsingin ulkopuolisia kaavamerkintöjä

 

Vaihemaakuntakaavassa on Helsingin ulkopuolisella alueella kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, joilla on Helsingille merkitystä. Merkinnät ja määräykset, jotka eivät yksiselitteisesti kuulu jonkin Helsingissä lausuntoa antavan lautakunnan tai yhtiön toimialaan, koskevat ylijäämämassojen loppusijoitusalueita ja kiviaineksen ottamiseen soveltuvia paikkoja.

 

Vaihemaakuntakaava osoittaa ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuiksi paikoiksi Vantaalta Pitkäsuon ja Kulomäen nykyiset sijoituspaikat sekä Vantaan ja Tuusulan rajalta laajahkon uuden alueen. Viimeksi mainittu alue sisältää myös aiemmin toimineen Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämän ns. Kiilan alueen. Kunnilla on tarkoituksena kehittää aluetta maarakentamiseen erikoistuneena alueena. Vaihekaava osoittaa suurimman osan alueesta myös kiviaineksen ottotoimintaan soveltuvaksi, ja lisäksi alueella on kohdemerkintä jätteenkäsittelyalueesta voimalaitostuhkan ja -pohjakuonan loppusijoitusta varten. Pitkäsuon täyttömäen luoteisen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjelma on tällä hetkellä lausuntovaiheessa.

 

Espoon Ämmässuolle vaihemaakuntakaava osoittaa mm. laajan kiviaineksen ottoon soveltuvan alueen, joka pääosin sijoittuu YTV:n jätteenkäsittelyalueen kohdalle, sekä kaatopaikan itäpuolelle ylijäämämaiden loppusijoituspaikan kohdemerkinnän. Tämä on Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämä, Helsingille tärkeä, potentiaalinen uusi Kulmakorven sijoituspaikka.

 

Manneralueelle vaihemaakuntakaava osoittaa em. kallioperän kiviaineksen ottoon soveltuvien alueiden lisäksi vain muutaman vasta 40–50 km:n etäisyydellä Helsingistä sijaitsevan kohteen.

 

Lausunto     Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava ovat merkittäviä instrumentteja seudulle ja sen osana Helsingille alueen elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja kehittämisessä. Helsingille vaihemaakuntakaavalla on erityismerkitystä rakentamisen ja elämisen edellytysten turvaajana tapauksissa, joissa huoltoa, esim. massa- ja jätehuoltoa, ei voida enää yksinomaan toteuttaa Helsingin sisällä. Tältä kannalta on ollut kiitettävää, että vaihemaakuntakaavan laajat taustaselvitykset jätehuollosta, ampuma- ja moottoriurheiluradoista sekä osin yhtenäisistä metsäalueista on laadittu myös Itä-Uuttamaata koskien.

 

Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan juridinen suhde on perusteellisesti pohdittua, ja vaihemaakuntakaavan suunnitellun ohjausvaikutuksen esillepano on selkeydessään kiitettävää.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston edustajia on ottanut osaa vaihemaakuntakaavan asiantuntijatyöryhmien toimintaan. Kaavan laadinnan aikainen vuorovaikutus on kaikkiaan ollut laajaa, monipuolista ja hyvin toteutettua.

 

Vaihemaakuntakaavassa on taajamatoimintojen aluevarauksia muutettu maakuntakaavasta (Pornaisissa). Ns. Vesterkullan alue (kaava-alueen rajan ja Kehä III:n välinen alue Itäväylän ja Porvoonväylän välillä) tulisi varata taajamatoimintojen alueeksi. Alue sijaitsee kaavakartan kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeellä ja on strategisesti merkittävä seudun kehittämisen kannalta.

 

Vaihemaakuntakaavaan otettu maakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden lisämääräys joukkoliikenteen terminaaleista sekä niissä eri liikkumismuotojen huomioonottamisesta ja terminaalien toiminnallisuudesta on Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteiden mukainen.

 

Maakuntakaavan täydentäminen vaihemaakuntakaavassa annettavalla koko maakuntaa koskevalla yleismääräyksellä joukkoliikenteen varikoiden nykyisten alueiden turvaamisesta kuntakaavoituksessa ja siinä tarpeellisista seudullisista selvityksistä on Helsingin osalta tulkinnaltaan epäselvä. Vaihemaakuntakaavan jatkosuunnittelussa tulisi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tarkentaa seudullisesti merkittävän varikon ja seudullisen tarvesuunnittelun käsitteitä sekä joukkoliikennevarikoiden merkitsemistapaa vaihekaavaehdotukseen niin, että ne nykyistä paremmin vastaisivat tuolloin vallitsevaa varikoiden yleis- ja asemakaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistilannetta.

 

Maakuntakaavan täydentäminen vaihemaakuntakaavassa annettavalla lisämääräyksellä Kehä III:n kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeen logististen palveluiden tarpeen selvittämisestä ja maakunnallisten logistiikkakeskusten osoittamisesta rakentamiselle on kannatettavaa. Tällaiset toimet tukevat Vuosaaren sataman toimintoja.

 

Pääkaupunkiseudun jätteenpolttolaitosten osalta YTV:llä on tarkoituksena käynnistää neljän alueellaan sijaitsevan sijoituspaikan (Kivikko, Långmossebergen, Ämmässuo, Juvanmalmi) ympäristövaikutusten arviointimenettely. Kivikon jätekeskuksen soveltuvuus jätteenpolttoon sekä sen reunaehdot tulee selvittää myöhemmin tässä YVA-prosessissa, jonka ohjausryhmässä on kaupunkisuunnitteluviraston edustaja ja josta kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausuntonsa.

 

Helsingin kaupunki on luopunut Malminkartanon täyttömäen laajentamisesta, joten tätä tarkoittava kohdemerkintä tulee poistaa vaihemaakuntakaavan kartalta.

 

Vaihemaakuntakaavan osoittamien kiviaineksen ottokohtien vähäisyys ja riittämättömyys seudun tarpeisiin korostavat maanalaisen rakentamisen tuottaman louheen ja merihiekan merkitystä Helsingin uusien, suurien asuinalueiden rakentamisessa.

 

Kivikon asemakaavoitetun ja ympäristöluvitetun, mutta toistaiseksi toteutumattoman ampumaradan sekä Itätontun ja Soratontun merihiekka-alueiden, joiden ottotoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostuksesta kaupunginhallitus on 4.6.2001 antanut lausuntonsa, vaihekaavamerkintöjen osalta kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa.

 

Merkittiin, että puheenjohtaja Anttila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.2.2007) seuraavaa:

 

Kiinteistötoimen kannalta on vähän sanottavaa

 

Kiinteistötoimen ja maaomistuksen näkökulmasta on Uudenmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksesta melko vähän sanottavaa. Kaupungin muissa kunnissa omistamien maa-alueiden kannalta ei näytä olevan huomautettavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta ja teknisen alan asiantuntijalautakunnat antanevat luonnoksen sisällöstä perusteelliset ja asiantuntevat lausuntonsa. Seuraaviin yleisluonteisiin ja muutamiin yksityiskohtaisiin kommentteihin on kuitenkin aihetta.

 

Maakuntaliitot pitää yhdistää

 

Maakuntakaavasta ja -suunnitelmista aiemmin annetuissa lautakunnan lausunnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota seudun jakamiseen epätarkoituksenmukaisesti Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntiin. Uudenmaan maakunta ulottuu Hangosta Vantaan Vesterkullaan ja Pornaisiin eli toiminnallisesti yhtenäinen seutu on jaettu kahtia. Asiaan pitää saada korjaus mahdollisimman pian. Joitain positiivisia merkkejä muutoksesta on jo saatu muun muassa Sipoon suunnalta.

 

Osa vaihemaakuntakaavan laajoista taustaselvityksistä jätehuollosta, ampuma- ja moottoriurheiluradoista sekä osin yhtenäisistä metsäalueista on laadittu kuitenkin myös Itä-Uuttamaata koskien, kuten suunnitelman liitekartoista selviää.

 

Maakuntakaava on tärkeä

 

Kiinteistölautakunnan mielestä vaihemaakuntakaavan luonnos vaikuttaa perusteellisesti ja asiantuntevasti laaditulta. Maakuntakaavoitus voi olla tärkeä instrumentti ohjattaessa seudullista kehitystä ja varmistettaessa pääkaupunkiseudun elinvoimainen kehitys.

 

Nyt esillä olevassa vaihekaavan luonnoksessa käsitellään asunto- ja työpaikkarakentamisen sekä virkistyksen edellytystekijöitä eikä niinkään varsinaista yhdyskuntarakennetta.

 

Soran ja kallioaineksen ottopaikkojen sekä jätehuollon ja ylijäämämassojen sijoituspaikkojen riittävä osoittaminen on Helsingin uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

 

Kiinteistötoimen kompetenssissa ei varsinaisesti ole arvioida näiden merkintöjen riittävyyttä, mutta on hyvä, että asioita on nyt suhteellisen perusteellisesti arvioitu. On kuitenkin epäiltävissä, että varaukset eivät ehkä ole riittäviä ja ne joka tapauksessa sijaitsevat Helsingistä kovin kaukana.

 


Vuosaaren sataman huomioon ottaminen

 

Kaavaluonnokseen on merkitty maakuntakaavassa ollut Vuosaaren satamasta alkava ja Espooseen jatkuva Kehä III:a myötäilevä kehittämisvyöhyke. Suunnitelmassa on tarkennettu määräystä ja painotettu logististen palveluiden merkitystä. Vuosaaren satamarata on kartassa yhdistetty suunniteltuun Heli-rataan. On hyvä, että Vuosaaren sataman merkitys on maakuntakaavassa otettu huomioon.

 

Vesterkullan kiila taajama-alueeksi

 

Helsingin kaupunki on esittänyt Vantaan Vesterkullan kiilan liittämistä Helsingin hallinnolliseen alueeseen samalla, kun osa Länsi-Sipoosta esitetään liitettäväksi Helsinkiin. Maakuntakaavassa ei ole Sipoon alueita, mutta Vesterkullan kiila olisi syytä merkitä taajama-alueeksi.

 

Malmin lentokentälle ei ole osoitettu korvaavaa paikkaa

 

Maakuntakaavassa Malmin lentokentän on merkitty toisin kuin Helsingin yleiskaavassa jatkavan toimintaansa. Tämä kuvannee nykytilannetta, koska lentokentälle ei ole uutta sijaintipaikkaa osoitettu. Toisaalta valtion selvitykset asiassa ovat edelleen kesken. Myös Uudenmaan maakuntakaavoituksessa olisi kuitenkin joka tapauksessa syytä tutkia uuden lentokentän sijoitusmahdollisuuksia.

 

Ympäristölautakunta päätti (13.2.2007) antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

 

Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua Uudenmaan maakunta-kaavaa, ja siinä esitetään varaukset vaikeasti sijoitettaville, ympäristön maankäyttöä rajoittaville toiminnoille. Uudenmaan liiton alueella tällaisia, mm. melua tuottavia toimintoja tulisi mahdollisimman paljon keskittää samoille alueille.

 

Molemmat kaavat perustuvat huolellisesti laadittuihin selvityksiin. Vaihemaakuntakaavan luonnoksen selostuksessa esitetään suunnittelu-ratkaisujen perustelut hyvin. Vaikutukset on arvioitu maakuntakaavan yleispiirteisyyteen soveltuvalla tavalla.

 

Jätehuollon alueet

 

Vaihekaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, että yhdyskuntajäte-huollossa ollaan siirtymässä loppusijoituksesta jätteen hyödyntämiseen sekä materiaalina että energiana. Ympäristölautakunta toteaa, että jätehuollon muuttuminen yhä enemmän yritystoiminnaksi tehostaa jätteiden hyödyntämistä mutta samalla pidentää kuljetusmatkoja eri kunnissa sijaitseviin, tiettyjen jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin laitoksiin.

 

Helsingistä on kaavaluonnokseen otettu mukaan Malminkartanon täyttömäen lisätäyttö ja merkitty alue ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun. Ympäristölautakunnan mielestä Malminkartanon täyttömäen lisä-täytöstä tulisi luopua. Täyttökapasiteetti riittäisi vain kolmen vuoden tarpeisiin, mutta toiminta aiheuttaisi huomattavaa häiriötä lähiasutukselle ja mm. linnustolle ja estäisi alueen virkistyskäytön pitkäksi aikaa. Mäen kunnostaminen virkistyskäyttöön täytön loputtua veisi useita vuosia.

 

Ylijäämämaiden käsittely, hyödyntäminen ja loppusijoitus edellyttää jo nykyisin paljon kuntien yhteistyötä. Ympäristölautakunta pitää erittäin kannatettavana seudullisen, internet-pohjaisen massapankin tai ‑pörssin perustamista.

 

Vaihekaavaluonnokseen on merkitty jäte- ja energiahuollon alueiksi kaikki vaihtoehtoiset sijaintipaikat, joita tutkitaan alkamassa olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä YTV:n jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikaksi. Mukana on myös Helsingin Kivikko, jota kuitenkin koskevat mm. Malmin lentokentän esterajoitukset.

 

Moottoriurheiluradat ja ampumaradat

 

Moottoriurheiluradat ja ampumaradat ovat saaneet vaihekaava-aineis­tossa ja taustaselvityksissä huomattavan suuren roolin verrattuna muihin ulkona tapahtuviin urheilu- ja liikuntaharrastuksiin. Molemmat toiminnot aiheuttavat paljon ympäristöhäiriöitä. Selvitysten mukaan ulkoampumaratoja on Uudenmaan liiton alueella jo nykyisin kolmisenkymmentä ja sisäampumaradat ovat keskittyneet Helsinkiin. Lisäksi liiton alueella on seitsemän puolustusvoimien ulkoampumarataa, joita sopimusten perusteella voivat käyttää myös ampumaseurat ja riistan-hoitoyhdistykset.

 

Kivikon uuden ampumaradan rakentaminen sisältyy kaupungin talous-suunnitelmaan vuosille 2008 - 2010. Hankesuunnitelma on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn sen jälkeen, kun rakennusvirasto ja lii-kuntavirasto ovat saattaneet sen ajan tasalle. Rakentaminen on talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan tarkoitus aloittaa vuonna 2008 nykyisen ympäristöluvan mukaisena.

 

Vaihekaava-aineistoon sisältyy liitekartta, jossa on tarkasteltu ampumaurheilun harrastajien matkoja nykyisille ampumaradoille. Ympäristö-lautakunnan mielestä tarkastelutapa on erittäin hyvä. Samantapaiset, harrastajaseuroille tehtyihin kyselyihin pohjautuvat tarkastelut kannattaisi tuottaa myös Uudenmaan liiton alueen muista ulkoliikuntaharrastuksista kuten mm. retkeilystä, hiihdosta ja suunnistuksesta jatkuvasti.

 

Joukkoliikenteen terminaalit

 

Vahvistetun maakuntakaavan keskustatoimintojen alueisiin lisätty suunnittelumääräys, joka velvoittaa varaamaan riittävät alueet joukko-liikenneterminaaleille ja turvaamaan niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet sekä kiinnittämään erityistä huomiota kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin ja varaamaan terminaalien yhteyteen riittävästi tilaa liityntäpysäköintiin autoille ja pyörille on erittäin kannatettava ja kestävää kehitystä tukevan liikennepolitiikan mukainen.

 

Energiahuolto

 

Vaihekaavaluonnokseen on merkitty 400 kV voimalinjan yhteystarve välille Länsisalmi – Vuosaari. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut äskettäin.

 

Hiljaiset alueet

 

Vaihekaavaluonnoksen valmistelun aikana on laadittu erittäin hyvä perusselvitys Uudenmaan hiljaisista alueista. Ennen vaihekaavaehdotusta tulisi selvittää tarkemmin, missä ja millaisessa maankäytössä hiljaiset alueet ovat. Alueiden säilyminen tulisi turvata myös maakuntakaavoituksen keinoin.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (15.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Vaihekaavan luonnoksen joukkoliikenteen varikoista ja terminaaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat oikean suuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Liikenteen varikoiden osalta vaihekaavan luonnoksessa on todettu, että liikenteellisistä ja taloudellisista syistä joukkoliikenteen varikoiden tulisi sijaita mahdollisimman keskeisesti hoidettavaan liikennöintialueeseen nähden. Linja-autovarikoiden oikea mitoittaminen sekä varikkojen sijoittuminen seudun eri alueille ovat tärkeitä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, minkä lisäksi varikoiden sijainnilla ja riittävällä määrällä on merkitystä myös linja-autoliikenteen kilpailuttamista ajatellen. Raideliikenteen varikot ovat puolestaan kiinteä osa raidejärjestelmää.

 

On tärkeää, että ainakin toiminnan kannalta keskeisimmillä alueilla on riittävästi varikkokapasiteettia, joka turvaa joukkoliikenteen toimintakyvyn ja palvelee joustavasti muuttuvaa liikennöijäkenttää. Koska keskeisesti sijaitseville alueille kohdistuu kuitenkin myös muita maankäyttöpaineita eikä joukkoliikenteen varikoita toisaalta ole tarkoituksenmukaista esittää vaihemaakuntakaavan kaavakartalla, on vaihemaakuntakaavaluonnoksessa annettu koko kaava-aluetta koskeva määräys. Tämä määräys velvoittaa kuntia huolehtimaan yleis- ja asemakaavoituksessa riittävästä varikkotarjonnasta.

 

Raideliikenteen varikoiden kehittämistarpeiden osalta vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty kehittämistarve Roihupellon nykyiselle metrovarikolle sekä mahdolliselle uudelle Espoon Suomenojan varikolle. Nämä kehittämistarpeet ovat relevantteja. Raideliikenteen varikoiden kehittämistarpeisiin tulee kuitenkin lisätä raidejokerin varikko sekä Helsingin toisen metrolinjan (Laajasalo-Kamppi-Pasila-Maunula/Viikki) edellyttämien vaunujen säilytyshalli/varikko. Näiden varikoiden paikkoja ei suunnittelussa ole toistaiseksi identifioitu eikä varikoita tässä vaiheessa ole mahdollista vaihekaavan kartalle sijoittaa. Tarve näille varikoille tulee kuitenkin ilmaista tekstissä. Tarkoituksenmukainen paikka raidejokerin varikolle saattaa olla esim. Pirkkolassa ja toisen metrolinjan varikon tarkoituksenmukainen paikka metrolinjan varrella kallioperältään otollisessa kohdassa.

 

Joukkoliikenteen terminaaleista todetaan, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille. Vaihekaavan luonnoksessa on myös osoitettu matkustajaliikenteen terminaaleja ja vaihtopysäkkejä, jotka sijaitsevat liikennealueiden ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (8.3.2007) seuraavaa:

 

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on Helsingin alueelle sijoittuvia jäte- ja energiahuoltoa, ampumarataa, ylijäämämassa- ja kiviaineshuoltoa koskevia merkintöjä ja määräyksiä, sekä kannanotto liikenteen varikoihin ja terminaaleihin. Myös Kehä III:n ympäristöön sijoittuva kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeen merkintä ulottuu Helsingin alueelle koillisessa ja idässä.

 

Jätehuolto   Kaavassa on merkitty jäte- ja energiahuollon alue Kivikkoon nykyisen ongelmajäteaseman yhteyteen. Alue sopii hyvin keskeisen sijaintinsa puolesta jätteidenpolttolaitoksen sijoitukseen. YTV:n hallitus teki keväällä 2006 päätöksen syntypaikkalajitellun sekajätteen energiahyödyntämisestä arinakattilalaitoksissa. Laitoksen tai laitoksien sijoitus on vielä päättämättä.

 

Ylijäämämassat

 

Ylijäämämassojen sijoitus Helsingin alueelle on ongelmallista. Vaihekaavaan on merkitty Malminkartanon täyttömäki. Mäen laajentamisesta on olemassa suunnitelma, jota kaupunkisuunnittelullisista syistä ei voitane toteuttaa. Vaihekaavassa Malminkartanon täyttömäki olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista varmuuden vuoksi säilyttää.

 

Helsingin kannalta on erittäin tärkeää, että vaihekaavaan varataan loppusijoitusalueita pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita massojen käsittelyyn ja varastointiin. Massojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia ja liikenteen sekä päästöjen määrää. Kuntien ja yritysten yhteistyön lisääminen sekä internet-pohjainen massapörssitoiminta on kannatettava ajatus massojen hyötykäytön lisäämiseksi.

 

Kiviaineshuolto

 

Kaavaratkaisun pääperiaatteena on turvata kalliokiviaineksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Ottokohtia on kuitenkin vähän ajatellen lähivuosikymmenten rakentamisen todennäköistä laajuutta pääkaupunkiseudulla, ja varausten selvittämistä tulisi jatkaa. Uudenmaan rannikon merihiekkaesiintymän käyttöön otto edellyttää myös vielä lisäselvityksiä. Helsingin alueelle Soratontun ja Itätontun hiekkaesiintymien hyödyntämisen jatkaminen Vuosaaren eteläpuolella on vireillä.

 


Moottoriurheilu- ja ampumaradat

 

Olemassa olevia tai suunniteltuja moottoriurheiluratoja ei ole merkitty kaavaan niiden paikallisen luonteen takia. Sen sijaan Kivikon ampumarata on merkitty vaihekaavaan. Lahdenväylän varteen rakennettava uusi ampumarata on rakennuksenomaisena helppo suunnitella siten, että siitä ei aiheudu häiriötä ympäröiville asunto- ja virkistysalueille. Alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa hirvikiväärirataa tai haulikkoratoja.

 

Liikenteen varikot ja terminaalit

 

Vahvistetun maakuntakaavan mukaisten keskustatoimintojen aluevarausten suunnittelumääräystä täydennetään vaihekaavassa seuraavasti: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille.” Määräys on hyvien suunnitteluperiaatteiden mukainen, joskaan tiiviissä kaupunkirakenteessa ei aina mahdollinen autojen pysäköinnin osalta.

 

Tavaraliikenteen varikoiden sijainnista päättävät ensisijassa liikennöitsijät kaavoituksen maankäyttövarausten sallimissa puitteissa. Tavoite kuntien kaavoitusten riittävistä ja oikein sijoitetuista aluevarauksista po. toimintaan on oikeansuuntainen ja edellyttää koordinointia yli kuntarajojen.

 

Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke

 

Kehä III:n varteen Turunväylän liittymästä Vuosaaren satamaan on merkitty kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, jolla mm. tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Kehittämisvyöhykkeen rajaaminen maakuntakaavaan on kannatettava ajatus ja se generoi elinkeinotoimintaa hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikennettä aiheuttavia toimintoja keskittämällä voidaan toisaalla asuntoalueita rauhoittaa. Kehäkaupungin kehittämisvyöhykettä tulee suunnitella kokonaisuutena, ratkaisuiltaan kaupunkimaisena ja korkealaatuisena.

 

Laajat yhtenäiset metsäalueet

 

Vaihekaavaan on merkitty laajat yhtenäiset metsäalueet merkinnällä MLY: ”Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä”. Näitä alueita ei tulisi jatkomääräyksen mukaan pirstoa muulla maankäytöllä. Alueiden varaamisen tavoitteena on mm. yhteyden säilyminen monen merkittävän suojelualueen ja Natura-alueen välillä sekä yhteyden vahvistaminen ylimaakunnalliseen ja valtakunnalliseen ekologiseen verkostoon.

 

Nopeasti kehittyvässä Uudenmaan maakunnassa tavoitteellisesti säilytettävät yhtenäiset metsäalueet on perusteltua merkitä vaihekaavaan. Rakennusviraston hoitovastuulla olevat Helsingin kaupungin omistamat metsäalueet eivät sisälly näihin alueisiin.

 

Hiljaiset alueet

 

Vaihekaavatyön yhteydessä on kartoitettu hiljaiset alueet ts. alueet, jotka jäävät maantie-, raide-, ja vesiliikennemelun ulkopuolelle. Selvityksen mukaan potentiaalisimmat hiljaiset alueet sijoittuvat vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa sellaisille alueille, jotka tukevat ja edistävät hiljaisuusominaisuuksien säilymistä. Näitä alueita ei siksi ole erikseen merkitty vaihekaavakarttaan. Ne sijoittuvat kuitenkin osittain samoille alueille kuin kaavaan rajatut laajat yhtenäiset metsäalueet.

 

Kaj toteaa, että yleisten töiden lautakunnan päätös (8.3.2007) syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti 4 äänellä (Taina, Vaara, Louneva, Enroth) 2 ääntä (Sahlberg, Klemetti) vastaan jäsen Sahlbergin varajäsen Klemetin kannattamana tekemän muutosehdotuksen. Poissa olivat jäsenet Hänninen, Inkeroinen-Kalliokoski ja Johansson.

 

Muutosehdotuksen mukaan lautakunnan esityslistan sivulta 36 kohdasta ”Ylijäämämassat” olisi tullut poistaa ensimmäisen kappaleen viimeinen virke ja kappaleeseen lisätä seuraava teksti:

 

”Vaihekaavassa Malminkartanon täyttömäkeä ei ole tarkoituksenmukaista varmuuden vuoksi säilyttää. Alueelle on suunnitteilla Honkasuon asuinalue, jonka vuoksi kaupunkisuunnittelullisista syistä täyttömäen laajennusta ei tule toteuttaa.

 

Vaihekaavan yhteydessä tulisi myös selvittää, millä edellytyksillä kalliolouhinta-alueita voitaisiin jälkikäyttää ylijäämä­massojen sijoituspaikkana.”

 

Salhberg ja Klemetti ilmoittivat pöytäkirjaan merkittäväksi sen liitteenä olevan eriävän mielipiteensä.

 

Tekninen lautakunta toteaa (13.2.2007) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Helsingin Veden osalta todetaan seuraavaa:

 

Helsingin Vesi antoi ympäristöministeriön hyväksymästä kaavaehdotuksesta lausunnon 13.1.2004 teknisen lautakunnan kautta. Lausunnossa todettiin, että Helsingin Veden näkemykset oli otettu huomioon eikä Helsingin Vedellä tuolloin ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

Lausunnon antamisen jälkeen Helsingin Vedessä on tehty selvitys vedenpuhdistuslaitosten prosessien kehittämiseksi pitemmällä aika-jänteellä. Selvitystyössä tarkasteltiin olemassa olevien vedenpuhdistuslaitosten kehitystarpeita ja tulevaisuuden näkymiä.  Laitokset tuottavat hyvälaatuista vettä ja kapasiteettikin riittää toistaiseksi.  Kehittämisselvityksen tuloksena saatiin ohjelma toimenpiteistä, joihin tulevaisuudessa on syytä varautua. Lähitulevaisuudessa varaudutaan alavesisäiliökapasiteetin nostamiseen Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella ja vedenkäsittelykapasiteetin nostamiseen molemmilla nykyisillä laitoksilla. 

 

Pitemmän aikavälin tarpeita varten Helsingin Vesi on esittänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle tilavarauksen tekemistä uudelle vedenpuhdistuslaitokselle keskuspuiston alueelle lähelle Pitkäkosken vedenpuhdistus­laitosta siten, että nykyiseltä laitokselta olisi tunneliyhteydet uudelle laitokselle. Nykyiselle laitokselle jäisi maanpäällisiä toimitiloja ja vedenpumppaustoiminnot kallion sisälle. Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarpeen arviointi ja mahdollinen rakentamispäätös voisi ajoittua lähelle vuotta 2015. Mikäli laitos päätettäisiin rakentaa, se korvaisi nykyiset laitokset.

 

Vaihemaakuntakaavan asiakokonaisuuksiin eivät sisälly vesihuolto-ratkaisut.  Lausuntopyynnössä on kuitenkin todettu, että vaihekaava-luonnoksessa käsitellään myös tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan.

 

Tekninen lautakunta esittää, että maakuntakaavaan tehtäisiin varaus kallioon sijoitettavalle pääkaupunkiseudun kuntien yhteiselle veden-puhdistuslaitokselle oheisen karttaliitteen mukaisesti.

 


Helsingin Energian osalta todetaan seuraavaa:

 

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntien lämmitysratkaisu perustuu suurelta osin sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon. Monista perustelluista syistä osa yhteistuotantovoimalaitoksista käyttää kiinteää polttoainetta. Kiinteän polttoaineen poltossa syntyy tuhkia ja muita savukaasujen puhdistuksen tuotteita. Näiden hyötykäyttöön saamisessa on tehty paljon tutkimus- ja kehitystyötä ja sen tarve on laajenemassa. Kyseinen toiminta tarvitsee erityisalueita varastointiin ja jatkojalostukseen sekä poikkeustilanteissa myös loppusijoitukseen tai pitkäaikaisvarastointiin.

 

On hyvä, että Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on näihin toimintoihin osoitettu aluevaraus, joka voidaan luvittaa kyseisille toiminnoille. Koska jatkovalmistelussa voi tulla esiin seikkoja, jotka voivat viivästyttää tai kokonaan estää kyseisen alueen käytön osoitettuun tarkoitukseen, olisi tärkeää, että seudullisesti voitaisiin osoittaa useampia alueita, joiden soveltuvuus selvitettäisiin tarkemmin alemmanasteisessa kaavoituksessa.

 

Tuhkan ja pohjakuonan jälleenkäsittely ja välivarastointi maakunnan tasolla tarvitsevat niin pienen maa-alueen, että kiviainesten oton ja rakennusylijäämämaiden läjitykseen tarvittavien merkittävän suurten alueiden yhteydestä on löydettävissä alueet toimintaan. Tuhka- ja pohjakuona-alueet ovat pieni murto-osa ko. maa-ainestoimintojen tarpeista. Varsinaiseen loppusijoitukseen turvauduttaisiin vain poikkeustilanteissa ja näin luvitettavat alueet täyttäisivät tarpeen erittäin pitkällä aikajänteellä.

 

Sähköverkkotoiminnan osalta Helen Sähköverkko Oy antaa asiassa oman lausuntonsa, jossa on otettu huomioon Helsingin Energian näkökohdat.

 

Helen Sähköverkko Oy toteaa (16.2.2007) lausuntonaan seuraavaa:

 

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan maakuntakaavan, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet Uudellamaalla pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavan täydentämiseksi on laadittu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnos. Luonnoksessa käsitellään myös sähkönsiirtoverkon täydennyksiä.

 

Vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty maakunnallisesti merkittävä 400 kV ja 110 kV sähkönsiirtoverkko ilmajohtoverkon osalta sekä 400 kV sähköasemat. Maakuntakaavassa on esitetty myös Helsingin energiahuollon pääalueet (Salmisaari, Hanasaari ja Vuosaari) sekä sähkönsiirron pääyhteydet. Viimeksi mainituista eivät kaavassa kuitenkaan näy niiden maanalaiset osat eivätkä sähköasemat, jotka sijaitsevat energiahuollon pääalueiden ulkopuolella. Tämä johtuu maakuntakaavan mittakaavasta.

 

Maakuntakaavaehdotukseen antamassamme lausunnossa (Helsingin kaupunginhallitus 22.3.2004, Khs 2003–2093) todettiin, että alueen kehittyminen edellyttää sähkönsiirtoverkon vahvistuksia ja tulevaisuudessa myös 400 kV siirtoyhteyksiä sekä uusia 400/110 kV muuntopisteitä. Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan selostuksissa sähkönsiirtoverkon vahvistamistarpeet onkin huomioitu osana alueen kehittämisedellytyksiä.

 

Helen Sähköverkko Oy on sähkömarkkinalain mukainen jakeluverkonhaltija Helsingin alueella. Lain mukaan verkonhaltijan tulee kehittää sähköverkkoaan asiakastarpeiden ja käyttövarmuuden turvaamiseksi. Tässä esitetyt suunnitelmat ja tilavaraustarpeet ovat em. kehittämisvelvoitteen mukaisia.

 

Sähkönsiirtoverkon suunnittelutilanne

 

Uudenmaan maakuntakaavan käsittelyn jälkeen on pääkaupunkiseudun sähköverkkokokonaisuuden kehityskuvaa vuosina 2004–2006 suunniteltu alueella toimivien verkonhaltijoiden ja kantaverkkoyhtiön yhteistyönä.

 

Pitkän tähtäimen kehityskuvaksi on muodostunut 400 kV rengasverkko itäisen pääkaupunkiseudun alueella siten, että rengasyhteys rakentuu Länsisalmen - Vuosaaren - Suvilahden - Viikinmäen - Tammiston asemien välisistä 400 kV yhteyksistä. Kaikki edellä mainitut asemat toimisivat lopulta myös 400 kV muuntoasemapaikkoina.

 

Kehityskuvan toteuttamisen ensimmäisenä vaiheena ovat kantaverkkoyhtiö ja paikalliset verkonhaltijat käynnistäneet Länsisalmen ja Vuosaaren välisen 400 kV yhteyden toteutuksen, jonka osalta on tällä hetkellä YVA-prosessi käynnissä. Muiden myöhemmin toteutettavien 400 kV johtoyhteyksien osalta suunnittelutilanne on keskeneräinen.

 

Muuntoasemapaikkojen osalta voidaan todeta, että Vuosaaren energia-alueella ja Viikinmäessä on riittävät tilavaraukset (edellyttäen Viikinmäessä sähköasematontin nykyistä laajuutta). Suvilahden osalta riittävä tilavaraus pyritään toteuttamaan Hanasaaren energia-alueen suunnittelun ja Kalasataman alueen osayleiskaavan laadinnan yhteydessä.

 

Helsingin läntisellä suunnalla on varauduttava kasvattamaan voimansiirtojärjestelmän siirtokapasiteettia poikkeuttamalla Tammisto - Leppävaara - voimajohto Kannelmäen kytkinasemalla. Tämä valmius on merkitty myös Helen Sähköverkko Oy:n ja kantaverkkoyhtiön välisiin sopimuksiin. Kannelmäen kytkinaseman rakentamisen yhteydessä tehtiin voimajohdon poikkeuttamisen toteuttamiseksi johtoaluevaraus Hämeenlinnanväylän tiealueen linjalla, jotteivät kaikki voimajohdot tule kytkinasemalle yhdeltä suunnalta lännestä. Alkuperäinen johtoaluevaraus on myöhemmän asemakaavoituksen yhteydessä poistunut tarkemmasta kaavoituksesta. Koska yhteystarve on kuitenkin edelleen olemassa, on Helen Sähköverkko Oy sopinut paikallisen kaavaviranomaisen kanssa, että Hämeenlinnanväylän jatkosuunnittelussa huomioidaan voimajohdon sijoitusvaraus tiealueelle ja sen läheisyyteen.

 

Sähkönsiirtoverkon täydennysten merkitseminen maakuntakaavaan

 

YVA-prosessin alainen 400 kV yhteys Länsisalmi - Vuosaari on merkitty vaihemaakuntakaavan luonnokseen ohjeellisena linjauksena nykyisen 110 kV johdon Vaarala - Vuosaari reitille.

 

Muut 400 kV yhteystarpeet (Vuosaari - Suvilahti, Suvilahti - Viikinmäki, Viikinmäki - Tammisto) olisi suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi syytä merkitä tässä vaiheessa kehittämisperiaatemerkinnöin esimerkiksi liitteen 1 mukaisesti. Tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää nykyisiä johtoreittejä sijoittamalla niille 400 kV yhteyksiä tai 400 kV/110 kV yhteisyhteyksiä.

 

Tulevat 400 kV muuntoasemat olisi merkittävä aluevarauksina Viikinmäessä nykyisen 110 kV solmupistesähköaseman yhteyteen EN-merkinnällä ja tarvittaessa Vuosaaressa Vuosaaren energia-alueen yhteyteen sekä Suvilahdessa Hanasaaren energia-alueen yhteyteen.

 

Lisäksi maakuntakaavaan tulisi merkitä Helsingin läntisen suunnan 110 kV verkon vahvistuksen edellyttämä voimajohdon Tammisto - Leppävaara poikkeutus Kannelmäen kytkinasemalle ohjeellisena linjauksena Hämeenlinnanväylän varteen välille Kannelmäki - Hakuninmaa.

 

Yhteenveto

 

Helen Sähköverkko Oy pyytää tämän hetkisen suunnittelutilanteen mukaisesti merkitsemään maakuntakaavaan esitetyt 400 kV yhteystarpeet kehittämisperiaatemerkinnöin ja tulevat 400 kV muuntoasemapaikat aluevarauksina sekä 110 kV voimajohdon ohjeellisen linjauksen Hämeenlinnanväylän varteen välille Kannelmäki - Hakuninmaa.

 

Kaj toteaa, että kaavaluonnoksen asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kaavaluonnoksen aineisto kokonaisuudessaan löytyy myös Uudenmaan liiton nettisivuilta: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=92

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää perusteltuna varsinaisen maakuntakaavan ulkopuolelle jääneiden tai jätettyjen maankäyttömuotojen tarkastelemista yhtenä kokonaisuutena vaihekaavan kautta. Nyt käsiteltävänä olevat aihe-alueet ovat suurelta osin varsinaisille maankäyttömuodoille edellytyksiä tai rajoituksia luovia ja useimmiten ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja, joiden tarkasteleminen maakunnan tasolla on tarpeellista. Mukaan on otettu myös joitakin tiedossa olevia taajama-alueiden laajentumisalueita sekä joukkoliikenteen terminaali- ja varikkoalueita.

 

Taajama-alueet ja nk. kehäkaupungin kehittämisvyöhyke

 

Kaavaluonnokseen on merkitty jo varsinaisessa maakuntakaavassa ollut, Vuosaaren satamasta alkava ja lentoaseman kautta edelleen Espooseen jatkuva, Kehä III:a myötäilevä kehittämisvyöhyke. Sitä kutsutaan ”kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeeksi”. Helsingin seudun 14 kunnan yhteisissä nk. kärkihankkeissa samaa vyöhykettä kutsutaan Vuosaaren satama - Helsinki-Vantaan lentoasema - Kehä III -kaupallisteollinen vyöhyke. Kaupunginhallitus katsoo, että seutuyhteistyössä käytetty nimi kuvastaa paremmin vyöhykkeen maankäytön luonnetta.

 

Kyseisen kehittämisvyöhykkeen aseman tunnustaminen seudullisesti tärkeänä kehittämiskohteeksi on merkittävää ja vaihekaavassa annettava määräys tämän vyöhykkeen logististen palveluiden tarpeen selvittämisestä ja maakunnallisten logistiikkakeskusten osoittamisesta on erittäin kannatettavaa. Tärkeintä on, että kehittämisvyöhykettä suunnitellaan ratkaisuiltaan kaupunkimaisena ja korkealaatuisena kokonaisuutena. Helsingin kaupunki pitää Vuosaaren sataman luomien kehittämismahdollisuuksien mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä koko valtakuntaa ja seutua palvelevana hankkeena ja tässä valossa myös vaihekaavan merkintä Vuosaaren satamaradan yhdistämisestä Heli-ratavaraukseen on hyvä ja perusteltu.

 

Kesällä 2006 Helsingin kaupunki esitti valtioneuvostolle Vantaan nk. Vesterkullan kiilan liittämistä Helsingin hallinnolliseen alueeseen samalla, kun se esitti osaa Länsi-Sipoosta liitettäväksi Helsinkiin. Tämä vaihemaakuntakaava ei sisällä Sipoon alueita, mutta Vesterkullan kiila tulisi merkitä taajama-alueeksi.

 

Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että Malmin lentokentän korvaavaa sijoituspaikkaa olisi perusteltua etsiä myös tämän vaihekaavoituksen yhteydessä.

 

Jätehuollon alueet          Kaavaselostuksessa todetaan, että yhdyskuntajätehuollossa ollaan siirtymässä jätteen loppusijoituksesta jätteen hyödyntämiseen sekä materiaalina että energiana. Vaihekaavaluonnokseen on merkitty jäte- ja energiahuollon alueiksi kaikki ne vaihtoehtoiset sijaintipaikat, joita tutkitaan alkamassa olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) YTV:n jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikaksi.

 

Mukana ovat Helsingistä Kivikon nykyisen ongelmajäteaseman alue ja muista YTV-kunnista Vantaan Långmossebergen, sekä Espoon Ämmässuo ja Juvanmalmi. Keskeisen sijaintinsa puolesta Kivikon alue sopii hyvin jätteidenpolttolaitoksen sijoituspaikaksi, mutta muutoin toiminnan reunaehdot tullaan selvittämään YVA-prosessissa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että jätehuollon muuttuminen yhä enemmän yritystoiminnaksi paitsi tehostaa jätteiden hyödyntämistä, samalla pidentää kuljetusmatkoja eri kunnissa sijaitseviin, tiettyjen jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin laitoksiin. Myös nämä vaikutukset tulee arvioida laitoksia suunniteltaessa.

 

Kiviaineshuollon alueet

 

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu joitakin alueita, jotka sisältävät maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja. Kaavaratkaisun pääperiaatteena on turvata kalliokiviaineksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Yleisesti ottaen näitä varantoja osoittavia alueita on varsin vähän, ja ne sijaitsevat pääosin noin 40–50 km:n etäisyydellä Helsingistä, joten selvittämistä tulee jatkaa. Ottoalueiden vähäisyys korostaa maanalaisesta rakentamisesta saatavan louheen ja merihiekan merkitystä mm. Helsingin uusien suurien asuinalueiden rakentamisessa.

 

Helsingin merialueella sijaitsevat Itätontun ja Soratontun merihiekkaesiintymät on vaihekaavassa merkitty alueiksi, jotka soveltuvat kiviaineksen ottotoimintaan. Soratontun merihiekka-alueiden ottotoiminnan YVA-selostuksesta kaupunginhallitus on antanut lausunnon 4.6.2001 eikä kaupunginhallituksella ole huomautettavaa vaihekaavan merkinnöistä. Laajemman Uudenmaan rannikon merihiekkaesiintymän käyttöön otto edellyttää vielä lisäselvityksiä.

 

Ylijäämämassojen läjitysalueet

 

Helsingin rakentamistoiminta tulee etenkin tulevina vuosina olemaan erittäin vilkasta eikä sen omalla alueella ole perusteellisesta selvittelystä huolimatta löydetty riittävästi sijoituspaikkoja ylijäämämassoille. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että vaihekaavaan varataan loppusijoitusalueita muualle pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita massojen käsittelyyn ja varastointiin. Massojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia ja liikenteen sekä päästöjen määrää. Kuntien ja yritysten yhteistyön lisääminen sekä seudullisen, internet-pohjaisen massapankin tai ‑pörssin perustaminen ovat erittäin kannatettavia ajatuksia.

 

Vaihemaakuntakaava osoittaa ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuiksi paikoiksi Vantaalta Pitkäsuon ja Kulomäen nykyiset sijoituspaikat sekä Vantaan ja Tuusulan rajalta laajahkon uuden alueen. Viimeksi mainittu alue sisältää myös aiemmin toimineen Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämän ns. Kiilan alueen. Kunnilla on tarkoituksena kehittää aluetta maarakentamiseen erikoistuneena alueena.

 

Myös Espoon Ämmässuolle osoitettu nk. Kulmakorvan alue on ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämä ja Helsingin kannalta olennaisen tärkeä uusi läjitysalue.

 

Sen sijaan vaihekaavaan merkitty Malminkartanon täyttömäkeä koskeva merkintä tulee poistaa, koska täyttömäen laajentamiselle ei ole edellytyksiä ilman merkittäviä haittavaikutuksia Kehä II:n jatkeen suunnittelulle, läheiselle asutukselle ja Honkasuon uuden asuinalueen toteuttamiselle sekä nykyisen täyttömäen alueen virkistyskäytölle ja luonnonarvoille. Laajentamisesta aiheutuvat haitat olisivat liian suuret verrattuna vain noin kolmen vuoden läjitystarpeen tyydyttämiseen.

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

 

Moottoriurheiluradat ja ampumaradat ovat saaneet vaihekaava-aineis­tossa ja taustaselvityksissä merkittävän roolin, mikä johtuu erityisesti siitä, että toiminnot aiheuttavat ympäristöhäiriöitä ja ovat siten etenkin tiiviissä kaupunkirakenteessa osin hankalasti sijoitettavia.

 

Selvitysten mukaan ulkoampumaratoja on Uudenmaan liiton alueella nykyisin kolmisenkymmentä. Sisäampumaradat ovat keskittyneet Helsinkiin. Lisäksi liiton alueella on seitsemän puolustusvoimien ulkoampumarataa, joita sopimusten perusteella voivat jossain määrin käyttää myös ampumaseurat ja riistanhoitoyhdistykset. Seudullinen tarkastelu on tarpeen, jotta toiminnot voivat kehittyä ja eri tarkoituksiin soveltuvia ratoja ja paikkoja voidaan tarkastella kootusti.

 

Kivikon uuden ampumaradan rakentaminen sisältyy kaupungin talous-suunnitelmaan vuosille 2008 - 2010. Hankesuunnitelma on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn sen jälkeen, kun rakennusvirasto ja lii-kuntavirasto ovat saattaneet sen ajan tasalle. Rakentaminen on talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan tarkoitus aloittaa vuonna 2008 nykyisen ympäristöluvan mukaisena. Lahdenväylän varteen rakennettava uusi ampumarata on rakennuksenomaisena helppo suunnitella siten, ettei siitä ei aiheudu häiriötä läheisille asunto- ja virkistysalueille. Alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa hirvikiväärirataa tai haulikkoratoja.

 

Vaihekaava-aineistoon sisältyy liitekartta, jossa on tarkasteltu ampumaurheilun harrastajien matkoja nykyisille ampumaradoille. Tarkastelutapa on erittäin hyvä. Samantapaiset, harrastajaseuroille tehtyihin kyselyihin pohjautuvat tarkastelut kannattaisi tuottaa myös Uudenmaan liiton alueen muista ulkoliikuntaharrastuksista kuten mm. retkeilystä, hiihdosta ja suunnistuksesta.

 

Liikenteen varikot ja terminaalit

 

Vaihekaavaluonnoksen suunnittelumääräysten tavoitteena on mm. varata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Tavoitteena ovat eri kulkumuotojen sujuvat vaihtoyhteydet ja riittävät alueet autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille. Vaihekaavan luonnoksessa on myös osoitettu matkustajaliikenteen terminaaleja ja vaihtopysäkkejä, jotka sijaitsevat liikennealueiden ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.

 

Liikenteen varikoiden osalta vaihekaavan luonnoksessa on todettu, että liikenteellisistä ja taloudellisista syistä joukkoliikenteen varikoiden tulisi sijaita mahdollisimman keskeisesti hoidettavaan liikennöintialueeseen nähden. Linja-autovarikoiden oikea mitoittaminen ja sijoittuminen seudun eri alueille ovat tärkeitä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, minkä lisäksi niillä on merkitystä myös linja-autoliikenteen kilpailuttamista ajatellen.

 

Raideliikenteen varikot ovat kiinteä osa raidejärjestelmää. Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty kehittämistarve Roihupellon nykyiselle metrovarikolle sekä mahdolliselle uudelle Espoon Suomenojan varikolle. Nämä kehittämistarpeet ovat perusteltuja. Raideliikenteen varikoiden kehittämistarpeisiin tulisi kuitenkin lisätä tekstimainintana myös raidejokerin varikko sekä Helsingin toisen metrolinjan (Laajasalo-Kamppi-Pasila-Maunula/Viikki) edellyttämien vaunujen säilytyshalli/varikko.

 

Joukkoliikenteen varikoista ja terminaaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat sinällään oikean suuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Koska keskeisille alueille kohdistuu myös muita maankäyttötarpeita, ovat juuri yleis- ja asemakaavoitus oikea keino tehdä tarvittava yhteensovitus.

 

Vaihekaavan määritelmät varikoiden osalta ovat kuitenkin melko tulkinnanvaraisia. Jatkosuunnittelussa mm. seudullisesti merkittävän varikon ja seudullisen tarvesuunnittelun käsitteet sekä joukkoliikennevarikoiden merkitsemistapa tulee yhdessä kaupungin kanssa käydä läpi niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin varikoiden todellista suunnittelutilannetta yleis- ja asemakaavoissa sekä niiden ja toteuttamistilannetta.

 

Tavaraliikenteen varikoiden sijainnista päättävät ensisijassa liikennöitsijät kaavoituksen maankäyttövarausten sallimissa puitteissa. Tavoite kuntien kaavojen riittävistä ja oikein sijoitetuista aluevarauksista po. toimintaan on oikeansuuntainen mutta edellyttää koordinointia yli kuntarajojen.

 

Teknisen huollon alueet

 

Vaihemaakuntakaavan nyt käsiteltäviin asiakokonaisuuksiin eivät sisälly vesihuolto-ratkaisut.  Lausuntopyynnössä on kuitenkin todettu, että vaihekaava-luonnoksessa käsitellään myös tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan. Tämän perusteella kaupunginhallitus esittää, että maakuntakaavaan tehtäisiin varaus kallioon sijoitettavalle pääkaupunkiseudun kuntien yhteiselle veden-puhdistuslaitokselle lähelle Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta, keskuspuiston alueelle.  Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarpeen arviointi ja mahdollinen rakentamispäätös voisi ajoittua lähelle vuotta 2015. Mikäli laitos päätettäisiin rakentaa, se korvaisi nykyiset laitokset.

 

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntien lämmitysratkaisu perustuu suurelta osin sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon. Kiinteän polttoaineen poltossa syntyy tuhkia ja muita savukaasujen puhdistuksen tuotteita. Näiden hyötykäyttöön saamisessa on tehty paljon tutkimus- ja kehitystyötä ja sen tarve on laajenemassa. Kyseinen toiminta tarvitsee erityisalueita varastointiin ja jatkojalostukseen sekä joissakin tilanteissa myös loppusijoitukseen tai pitkäaikaisvarastointiin.

 

Kaavaluonnoksessa on tähän tarkoitukseen osoitettu vain yksi aluevaraus. Siltä varalta, että hanke viivästyisi, olisi tarpeen seudullisesti osoittaa useampia käyttökelpoisia alueita, joiden soveltuvuus selvitettäisiin tarkemmin alemmanasteisessa kaavoituksessa.

 

Toiminnot tarvitsevat esim. kiviainesten ottoalueisiin ja rakentamisen ylijäämämassojen läjitysalueisiin verrattuna melko pienen maa-alan, joten tuhkan ja pohjakuonan käsittelyyn ja poikkeustilanteissa myös loppusijoitukseen tarkoitettujen alueiden osoittaminen tällaisten alueiden yhteyteen tuntuisi perustellulta.

 

Sähkönsiirtoverkkojen osalta kaupunginhallitus toteaa, että YVA-prosessin alainen 400 kV:n yhteys Länsisalmi - Vuosaari on merkitty vaihemaakuntakaavan luonnokseen ohjeellisena linjauksena nykyisen 110 kV johdon Vaarala - Vuosaari reitille.

 

Muut 400 kV yhteystarpeet (Vuosaari - Suvilahti, Suvilahti - Viikinmäki, Viikinmäki - Tammisto) olisi suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi syytä merkitä tässä vaiheessa kehittämisperiaatemerkinnöin.  Tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää nykyisiä johtoreittejä sijoittamalla niille 400 kV yhteyksiä tai 400 kV/110 kV yhteisyhteyksiä.

 

Tulevat 400 kV muuntoasemat tulisi merkitä aluevarauksina Viikinmäessä nykyisen 110 kV solmupistesähköaseman yhteyteen EN-merkin­nällä.

 

Lisäksi maakuntakaavaan tulisi merkitä Helsingin läntisen suunnan 110 kV verkon vahvistuksen edellyttämä voimajohdon Tammisto - Leppävaara poikkeutus Kannelmäen kytkinasemalle ohjeellisena linjauksena Hämeenlinnanväylän varteen välille Kannelmäki - Hakuninmaa.

 

Laajat yhtenäiset metsäalueet ja hiljaiset alueet

 

Vaihekaavaluonnokseen merkittyjen laajojen yhtenäisten metsäalueiden varaamisen tavoitteena on mm. yhteyden säilyttäminen merkittävien suojelualueiden ja/tai Natura-alueiden välillä sekä yhteyksien varmistaminen ja vahvistaminen ylimaakunnalliseen ja valtakunnalliseen ekologiseen verkostoon.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Uudenmaan kaltaisessa nopeasti kehittyvässä ja rakentuvassa maakunnassa tällaiset tärkeät yhtenäiset metsäalueet on perusteltua merkitä vaihekaavaan. Helsingin kaupungin omistamia metsäalueita, jotka ovat rakennusviraston hoitovastuulla, ei kuitenkaan sisälly näihin alueisiin.

 

Vaihekaavaluonnoksen valmistelun aikana on laadittu erittäin hyvä perusselvitys Uudenmaan hiljaisista alueista ts. alueista, jotka jäävät maantie-, raide-, ja vesiliikennemelun ulkopuolelle. Ne sijoittuvat osittain samoille alueille kuin kaavaan rajatut laajat yhtenäiset metsäalueet ja ne sijoittuvat vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa sellaisille alueille, jotka tukevat ja edistävät niiden hiljaisuusominaisuuksien säilymistä. Näitä alueita ei siksi ole erikseen merkitty vaihekaavakarttaan.

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, tekniselle lautakunnalle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 


15

12.3.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TALMAN KONE OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-206

 

Talman Kone Oy pyytää (19.11.2004) poikkeamislupaa 10. kaupunginosan (Sörnäinen) katualueelle, 11. kaupunginosan (Kallio) katualueelle ja Töölön kylän tilan 5:2 vesialueelle (Hakaniemenranta, Siltavuorensalmi) ravintolalaivan pysyväksi sijoittamiseksi Hakaniemenrantaan.

 

Hakemus tarkoittaa tilapäisen luvan muuttamista pysyväksi. Rakennuslautakunta on myöntänyt luvan 7.9.1999 käyttää laivaa ravintolana Hakaniemenrannassa 31.8.2004 saakka.

 

Kiinteistölautakunta on vuokrannut alueen 1.11.1999 toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin ravintolalaivan sijoittamista varten.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että sijaintinsa puolesta paikka sopii ravintolalaivatoimintaan eikä siitä ole ollut haittaa ympäristölle.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (23.1.2007), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Osalla aluetta on voimassa 30.9.1981 vahvistettu asemakaava nro 8428 ja 12.11.1971 vahvistettu asemakaava nro 6481. Asemakaavojen mukaan vuokratusta alueesta laituri on katualueella.

 

Itse ravintolalaiva sijaitsee alueella, jolla ei ole asemakaavaa. Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue on vesialuetta. Alueelle saa rakentaa tiloja ja laitteita vesiliikenteen ja virkistystoiminnan käyttöön sekä laivaväyliä ja liikenteelle tarpeellisia siltoja.

 

Ravintolalaivaksi muokattu entinen matkustaja-alus on kiinnitetty Hakaniemenrannan laituriin ja sitä käytetään ympärivuotisena ravintolana. Laivalla on piirustusten mukaan noin 500 asiakaspaikkaa. Rannalla ei ole terassipaikkoja. Jätehuollon järjestelyt on toteutettu laivarungon sisällä ilman laiturilla tapahtuvaa varastointia.

 

Hakijan tarkoituksena on jatkaa ravintolatoimintaa edelleen.

 

Hakaniemenranta ja Siltavuorensalmi sisältyvät alueeseen, jonka maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ei ole vielä täysin ratkaistu. Pysyviä järjestelyjä voidaan alueelle toteuttaa vasta suunnitelmien selkiydyttyä ja kun alue on asemakaavoitettu.

 

Haettu toimenpide poikkeaa aluetta koskevista suunnittelutavoitteista siten, että pysyvää sijoitusta toiminnalle ei voida myöntää.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (8.12.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei tässä yhteydessä ole esitetty.

 

Merihaka-seura on lähettänyt kirjeen 24.1.2004 rakennusvalvontavirastolle, joka koskee ravintolalaivan tilapäisen luvan mahdollista jatkolupaa. Kirje on sisällöltään ennakkolausunto ja liitetty mukaan hakemukseen (jätetty 19.11.2004). Kirjeessä huomautetaan, että ravintolalaiva on liian lähellä asuintaloja. Kesäaikaan kuuluu musiikkimelua. Liikenne aiheuttaa vaaratilanteita pyöräilijöiden ja autojen kohdatessa jalankulku- ja pyörätiellä. Henkilökunta ja asiakkaat pysäköivät jalankulku- ja pyöräteille. Laivan kiinnitys rannan terästolppiin aiheuttaa kovaa kirskuntaa ja hakkaavaa ääntä, joka aiheutuu meriveden korkeuden vaihtelusta ja ohiajavien isompien alusten aallokosta. Laivasta lähtevissä putkissa on teippipaikkauksia ja -liitoksia.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että esitetty paikka sopii ravintolalaivatoimintaan. Etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on noin 65 metriä ja vieressä on vajaassa käytössä olevia autopaikkoja. Asemakaavassa on rannan itäpäässä katualueella rakennusala kahvilaa varten 25 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta. Kahvilaa ei kuitenkaan ole rakennettu.

 

Alueen vuokraussopimuksen ehtojen mukaan laivan ulkotiloissa ei saa soittaa musiikkia klo 22 jälkeen. Laivan kiinnittäminen rantamuuriin on tehtävä Helsingin Sataman antamien ohjeiden mukaisesti. Ranta-alueen kevyen liikenteen järjestelyt on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa. Pysäköinti alueella on kielletty. Koska liikenneturvallisuudesta on huomautettu, alueella on viime vuosina tehty liikennemerkkimuutoksia turvallisuuden parantamiseksi.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että koska vesialueella ei ole asemakaavaa, ei lupaa voida myöntää pysyvänä poikkeamislupana. Alueen vuokraussopimuksen ehtoja tulee noudattaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota liikenneturvallisuuteen ja laivan kiinnittämiseen rantalaituriin.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen kaupunkikuvan rikastuttaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 31.8.2009 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ehdolla, että ravintolatoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille. Lupaa puolletaan 31.8.2009 asti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä 31.8.2009 asti Talman Kone Oy:lle 10. kaupunginosan katualueelle, 11. kaupunginosan katualueelle ja Töölön kylän tilan 5:2 vesialueelle ravintolalaivan sijoittamiseksi Hakaniemenrantaan ehdolla, että ravintolatoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirros

 

Liite 3

Havainnepiirustus

 

 

 

 


1

JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-538

 

Jääkenttäsäätiö toteaa (5.3.2007), että säätiön vuosikokous pidetään 12.4.2007 klo 16.00 Jäähallissa. Säätiön sääntöjen mukaan Khs nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä tilintarkastajat. Nykyiset Khn nimeämät edustajat ovat Sallamaari Muhonen (pj), Juha Hakola, Kauko-Aatos Leväaho ja Petteri Huurre.

 

Säätiö pyytää Khta nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen kaudeksi, joka alkaa em. päivänä pidettävän vuosikokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2009 pidettävän vuosikokouksen päättyessä. Samalla säätiö pyytää Khta nimeämään tilintarkastajat.

 

Sj ilmoittaa, että säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Khs valitsee hallituksen puheenjohtajan ja kolme jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Hallituksen muiksi jäseniksi valitaan yksi Suomen Jääkiekkoliitto ry:n nimeämä henkilö, yksi Suomen Taitoluisteluliitto ry:n nimeämä henkilö ja yksi Työväen Urheiluliitto TUL ry:n nimeämä henkilö.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt päätösehdotuksen mukaiset tilintarkastajat.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Jääkenttäsäätiön hallitukseen vuoden 2007 vuosikokouksesta vuoden 2009 vuosikokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

 

puheenjohtajaksi

-

 

ja jäseniksi

-

-

Petteri Huurre liikuntavirastosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita tilintarkastajiksi vuodelle 2007 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Jääkenttäsäätiölle, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

KIINTEISTÖ OY LAAJASALON PALLOILUHALLIEN YHTIÖKOKOUS JA EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN JA TILINTARKASTAJIKSI

 

Khs 2007-567

 

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit ilmoittaa (5.3.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2007 klo 15.30 Palloiluhallin kerhohuoneessa.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Edellisen kerran hallituksen jäsenet on valittu 2005 yhtiökokouksessa, joten kaikki hallituksen jäsenet ovat erovuorossa.

 

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan valitaan vuosittain tilintarkastajat, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

 

Vuonna 2005 hallituksen nimettiin kaupungin edustajiksi Petteri Huurre, Matti Malinen ja Jenni Rope.

 

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään esitys yhtiöjärjestyksen täydentämiseksi arvonlisäverovastiketta käsittelevällä pykälällä sekä esitys ylimääräisestä yhtiövastikkeesta ja korjausrahaston purkamisesta investointien rahoittamiseksi.

 

Sj toteaa, että tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt päätösehdotuksen mukaiset tilintarkastajat.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit ‑nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 klo 15.30.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen

 

osastopäällikkö Petteri Huurteen

erityissuunnittelija Matti Malisen

kaupunginasiamies Jenni Ropen

 

toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2009 yhtiökokouksen päättyessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPGM Wideri Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sirpa Eriksson) ja ja varatilintarkastajaksi KHT Kai Sallin tarkastamaan yhtiön vuoden 2007 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote em. henkilöille, yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikuntavirastolle ja tarkastus-virastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


3

KORKEASAAREN RAVINTOLA PUKIN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSTÖIDEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2007-377

 

Eläintarhan johtokunta toteaa (8.2.2007), että vuonna 1884 rakennettu ja viimeksi vuonna 1989 osittain korjattu ravintola Pukki on eläintarhan pääravintola ja rakennuksena suojelukohde. Se on huonon kuntonsa vuoksi sekä sisä- että ulkorakenteiltaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi ravintolan keittiö on kooltaan ja varustelutasoltaan riittämätön palvelemaan nykyisiä kävijämääriä. Puutteiden vuoksi asiakkaiden jonotusajat ovat kesäisin ruuhka-aikoina jopa 30 – 45 min. Tilojen ahtauden vuoksi keittiöön ei myöskään mahdu useampia työntekijöitä ruuhkia helpottamaan.

 

Nyt tehdyillä suunnitelmilla on tarkoitus muuttaa tilat sellaisiksi, että kapasiteetti selvästi kasvaa. Ravintolapaikkojen määrä ei muutostöiden yhteydessä oleellisesti muutu, mutta keittiö palvelee myös ulkotiloihin sijoitettuja pöytiä. Rakennus laajenee 42 m2 siten, että keittiötilat siirtyvät uudisosaan ja tarjoilualue kasvaa nykyisen keittiön alueelle. Suurehko muutos on inva-WC:n siirto yläkertaan. Maalipinnat uusitaan sekä sisällä että ulkoseinissä ja ravintolan lattiamateriaali uusitaan. Hanke parantaa myös sosiaalitilojen kuntoa, rakennuksen heikkoa lämpötaloutta ja jätteiden lajittelumahdollisuuksia.

 

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa 2007, jolloin rakennus saataisiin käyttöön vuoden 2008 toukokuussa. Maalaustyöt voivat jatkua kesäkaudelle. Hanke rahoitetaan eläintarhan käyttöön vuoden 2007 – 2008 talousarvioihin osoitetusta ravintola Pukin peruskorjauksen määrärahasta (0,3 milj. euroa vuodelle 2007 ja 1,3 milj. euroa vuodelle 2008) ja tämän ylittävältä osalta eläintarhalle osoitettavasta vuosien 2007 ja 2008 investointimäärärahasta.

 

Hankkeen kokonaisarvio on 1,8 milj. euroa (alv 0 %). Peruskorjaus lisää eläintarhan vuokramenoja nykyisestä (31 650 euroa vuodessa) noin 137 520 euroon vuodessa. Ravintoloitsija vastaa rakennuksen energiamenoista ja vesimaksusta.

 

Hankkeen rakennuttaja on HKR-rakennuttaja.

 


Eläintarhan johtokunta esittää, että Khs hyväksyisi rakennusviraston 10.1.2007 laatiman ravintola Pukin peruskorjaus- ja laajennusosaston hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,8 milj. euroa (alv 0 %).

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (27.2.2007), että kyseessä on vuonna 1884 valmistunut suojeltu rakennus, joka on sisä- ja ulkorakenteiltaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen tehdään n. 42 brm2:n uudisosa, johon keittiö laajenee. Laajennuksella pystytään nostamaan keittiön ja ravintolan palvelukapasiteettia.

 

Hankkeen laajuus on 892 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 2 200 000 euroa (veroton hinta 1 800 000 euroa) hintatasossa 12/2006. Peruskorjauksen neliökustannukseksi tulee 2 462 euroa/brm2, mitä voidaan rakennuksen ikä ja suojeluvaatimukset huomioon ottaen pitää hyväksyttävänä.

 

Hanke sisältyy vuosien 2007 – 2009 taloussuunnitelmaan siten, että 300 000 euroa on varattu vuodelle 2007 ja 1 300 000 euroa vuodelle 2008. Eäintarha esittänee hankesuunnitelman kustannusennusteesta puuttuvan 200 000 euroa vuoden 2008 talousarvioehdotuksessaan.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

Sj ilmoittaa, että hankesuunnitelma kokonaisuudessaan on nähtävänä Khn kokouksessa.

 

Sj puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeen rahoitus tullaan käsittelemään vuoden 2008 talousarvion yhteydessä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä rakennusviraston 10.1.2007 laatiman ravintola Pukin peruskorjaus- ja laajennusosaston hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 892 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 2 200 000 euroa (veroton hinta 1 800 000 euroa) hintatasossa 12/2006.

 


Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Havainnekuva

 

 

 

 


4

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN YHTEISPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-605

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (1.3.2007), että kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muutos hyväksyttiin Kvstossa 11.10.2006 (asia 9). Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2007. Uuden johtosäännön mukaan kulttuuriasiainkeskuksessa on seuraavat osastot: kulttuuripolitiikka, kulttuuripalvelut ja yhteispalvelut.

 

Khs päätti 13.11.2006 perustaa kulttuuriasiainkeskukseen sijoitettaviksi kaksi osastopäällikön virkaa ja yhteispalvelupäällikön viran. Khs kehotti samalla lautakuntaa julistamaan kulttuuripalvelut osaston osastopäällikön ja yhteispalvelupäällikön virat haettaviksi. Virat ovat olleet julkisesti haettavina 28.11.2006 – 29.12.2006.

 

Yhteispalvelupäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen täydellinen hallitseminen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

./.                   Määräaikaan mennessä yhteispalvelupäällikön virkaan tuli 57 hakemusta. Kulttuuriasiainkeskuksessa laadittu yhdistelmä hakijoiden ansioista on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kulttuurijohtaja ja kulttuuripolitiikan osaston osastopäällikkö ovat haastatelleet kuutta henkilöä. Haastateltujen valinnassa painottuivat aikaisempi kokemus sekä monipuolinen kielitaito.

 

Yhteispalvelupäällikön viran haastatellut ovat ylitarkastaja XXXX XXXX (KTM), museonjohtaja XXXX XXXX (FK), johtaja XXXX XXXX (KM), hallintopäällikkö Anna-Kaarina Piepponen (OTK), kehitysjohtaja XXXX XXXX (FM) ja sittemmin hakemuksensa peruuttanut yksi hakija.

 

Hakijoista toiselle haastattelukierrokselle valittiin Anna-Kaarina Piepponen ja em. hakemuksensa sittemmin peruuttanut hakija.

 

Anna-Kaarina Piepponen on oikeustieteen kandidaatti, jolla hallitsee suomen, ruotsin ja englannin kielet ja ranskan tyydyttävästi. Hän on työskennellyt eduskunnassa lainsäädäntösihteerinä ja puhemiehen erityisavustajana, Suomen Kiinteistöliitossa johtavana lakimiehenä ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan asiamiehenä. Tällä hetkellä hän on Helsingin kaupungin taidemuseon hallintopäällikkö. Luottamustehtäviin on kuulunut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajuus vuosina 1997 – 2000.

 

Lautakunta esittää OTK Anna-Kaarina Piepposen ottamista avoinna olevaan yhteispalvelupäällikön virkaan siihen kuuluvin palkkaeduin.

 

Sj toteaa, että yhteispalvelut-osasto vastaa viraston keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista. Khs päätti 13.11.2006 perustaa yhteispalvelupäällikön viran 4 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävinä Khn kokouksessa.

 

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Sj viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjojen sekä haastattelujen perusteella Anna-Kaarina Piepposella on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Sj esittää virkaan otettavaksi Anna-Kaarina Piepposen, jota voidaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella pitää soveltuvimpana kyseiseen tehtävään.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti Anna-Kaarina Piepposen kulttuuriasiainkeskuksen yhteispalvelupäällikön virkaan 4 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 


Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITE

Yhdistelmä yhteispalvelupäällikön viran hakijoista

 

 

 

 


5

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-606

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (1.3.2007), että kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muutos hyväksyttiin Kvstossa 11.10.2006 (asia 9). Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2007. Uuden johtosäännön mukaan kulttuuriasiainkeskuksessa on seuraavat osastot: kulttuuripolitiikka, kulttuuripalvelut ja yhteispalvelut.

 

Khs päätti 13.11.2006 perustaa kulttuuriasiainkeskukseen sijoitettaviksi kaksi osastopäällikön virkaa ja yhteispalvelupäällikön viran. Khs kehotti lautakuntaa julistamaan kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön ja yhteispalvelupäällikön virat haettaviksi. Virat ovat olleet julkisesti haettavina 28.11.2006 – 29.12.2006.

 

Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen täydellinen hallitseminen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

./.                   Osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 76 hakemusta. Kulttuuriasiainkeskuksessa laadittu yhdistelmä hakijoiden ansioista on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kulttuurijohtaja ja kulttuuripolitiikan osaston osastopäällikkö ovat haastatelleet kuutta henkilöä. Haastateltujen valinnassa painottuivat aikaisempi kokemus sekä monipuolinen kielitaito.

 

Kulttuuripalvelut- osaston osastopäällikön virkaan haastateltiin tuotantopäällikkö XXXX XXXX (FM, DK), kulttuuriasiainneuvos Veikko Kunnas (FM), johtaja XXXX XXXX (MuM), johtaja XXXX XXXX (FT), johtaja XXXX XXXX (VTM), hallintojohtaja XXXX XXXX (FL).

 

Näistä toiselle haastattelukierrokselle valittiin XXXX XXXX ja Veikko Kunnas.

 

[Yhden hakijan henkilötunnistetiedot poistettu.]

 

Veikko Kunnas on valmistunut filosofian maisteriksi taidehistoria pääaineena. Hänellä on työkielinä suomen kielen lisäksi erittäin hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Hän osaa myös muita skandinaavisia kieliä sekä ranskaa. Kunnas on toiminut tukijana mm. Rakennustaiteen museossa, Rakennushallituksessa ja Museovirastossa. Vuodesta 1991 hän on ollut opetusministeriön palveluksessa. Kunnas on kulttuuriasiainneuvos opetusministeriön kulttuuriosaston taide- ja kulttuuriperintöyksikössä. Vuosina 1997 – 2001 Kunnas työskenteli Kööpenhaminassa Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvonantajana. Veikko Kunnas on toiminut useiden kulttuurialan järjestöjen luottamustehtävissä.

 

Lautakunta esittää filosofian maisteri Veikko Kunnaksen ottamista kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön virkaan siihen kuuluvin palkkaeduin.

 

Sj toteaa, että kulttuuripalvelut-osasto vastaa virastolle kuuluvien kulttuuripalvelujen järjestämisestä. Khs päätti 13.11.2006 perustaa osastopäällikön viran 4 300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävinä Khn kokouksessa.

 

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Sj viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjojen sekä haastattelujen perusteella Veikko Kunnaksella on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Sj esittää virkaan otettavaksi Veikko Kunnaksen, jota voidaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella pitää soveltuvimpana kyseiseen tehtävään.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee ottaa filosofian maisteri Veikko Kunnaksen kulttuuriasiainkeskuksen kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön virkaan 4 300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITE

Yhdistelmä osastopäällikön viran hakijoista

 

 

 

 


6

12.3.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

 

Khs 2007-452

 

Sj toteaa, että vuoden 2006 henkilöstöraportti on valmistunut. Henkilöstöraportti on jaettu erillisenä liitteenä.

 

Henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henkilöstöstä ja toimii henkilöstöpolitiikan kehittämisestä käytävän keskustelun apuvälineenä.

 

Henkilöstöraportti julkaistaan nyt yhdennentoista kerran. Sen rakennetta on edelleen uudistettu siten, että se kytkeytyy aikaisempaa selkeämmin kaupungin yhteisstrategioiden ja henkilöstöstrategian toteutumiseen ja palvelee näin entistä paremmin strategista päätöksentekoa ja seurantaa.

 

Henkilöstöraportin johdannossa kerrotaan tiivistetysti kaupungin arvoista, visiosta, yhteisstrategioista ja henkilöstöstrategiasta sekä strategiavalintojen perusteluista. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstöön liittyviä tilastoja ja tietoja, kerrotaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja osallistumisesta työyhteisöissä sekä panostuksista henkilöstön osaamiseen ja palkitsemiseen.

 

Sj kiinnittää huomiota mm. seuraaviin raportin tietoihin:

 

-                                       Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi hieman ja oli vuoden lopussa 38 034 eli 159 henkilöä suurempi kuin vuoden 2005 lopussa.

-                                       Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on kääntynyt lievään laskuun edellisestä vuodesta ja oli 5,2 % kokonaistyöajasta. Virastojen ja laitosten välillä on eroja, mutta muutoksen ei voida sanoa johtuvan yksittäisistä virastoista tai laitoksista. Pitkät yli 30 päivän sairauslomat ovat sen sijaan edelleen lisääntyneet trendinomaisesti.

-                                       Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että työelämän laatuun liittyvät tekijät koettiin jonkin verran aikaisempaa myönteisemmin kolmantena vuonna peräkkäin. Käsitys työn tavoitteista on aiempaa selkeämpi. Johtaminen ja esimiestyö on kehittynyt parempaan suuntaan sekä muutostilanteissa on aikaisempaa paremmin osattu ottaa huomioon henkilöstön hyvinvoinnin näkökulma.

-                                       Vakinaisesta palveluksesta eronneiden määrä laski hieman ja oli 3,1 % (2005: 3,2 %). Useimmiten siirryttiin joko yksityisen sektorin palvelukseen tai pois työelämästä, esimerkiksi opiskelemaan tai ulkomaille. Yleisimmin ensisijaisena poislähdön syynä mainittiin työtehtävien vastaamattomuus odotuksiin ja ammattitaitoon nähden sekä henkilökohtaiset syyt. Eronneiden keski-ikä oli 40,1 vuotta, mikä on selvästi alhaisempi kuin vakinaisen henkilöstön keski-ikä.

-                                       Koulutuksen ja kehittämisen painopisteitä olivat johtamisvalmiuksien ja esimiestyön kehittäminen sekä talous- ja henkilöstöasiantuntijoiden valmennus. Kaupunginjohtajan laatupalkinto -kilpailu järjestettiin kolmannen kerran. Kaupungin koulutuskustannukset olivat 11,5 miljoonaa euroa eli 1 miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2005.

-                                       Kaupungin palkkasumma ilman työllistettyjen palkkoja oli 1 083,2 miljoonaa euroa, joka on 3,4 % suurempi kuin vuonna 2005. Tulospalkkiojärjestelmien soveltaminen lisääntyi ja palkkioita maksettiin enemmän kuin edellisinä vuosina. Myös kannustuslisien käyttö kasvoi edellisvuoteen verrattuna selkeästi.

-                                       Työsuojelun ja työhyvinvoinnin yhteistoiminnan organisoinnin uudistuksen läpivientiä jatkettiin järjestämällä valmennusta. Uudistuksen keskeisiä linjoja ovat johdon vastuun korostaminen, ennakoiva toiminta ja konsultoiva työote sekä työyhteisötason työhyvinvointiosaamisen vahvistaminen.

 

Sj toteaa henkilöstöraportin johtopäätöksistä seuraavaa:

 

-                                       Vuosille 2006 - 2008 hyväksytyn henkilöstöstrategian ensimmäisenä toimintavuonna on aloitettu toimenpiteet myönteisen kehityssuunnan aikaansaamiseksi keskeisissä henkilöstökysymyksissä, jotka liittyvät henkilöstön saatavuuteen, osaamiseen, palkitsemiseen ja osallistumisen kehittämiseen.

-                                       Työvoiman saatavuuskysymys asettaa yhä suurempia haasteita ennakoivalle henkilöstösuunnittelulle sekä koulutustarpeen ennakoinnille. Eläkeikää lähestyvän henkilöstön tilanteisiin on löydetty keinoja jatkaa osittaista työssäoloa.

-                                       Kaikilla toimialoilla on henkilötyötä säästävien työprosessien ja tehtävien sisällön kehittämiseen kiinnitettävä huomiota ja luotava uusia työvälineitä.

-                                       Tilanne työssä hyvin pärjäävien ja huonosti voivien kesken on jakautumassa kahtia ja ero on edelleen kasvamassa. Henkilöihin, joilla työkyky on selvästi heikentynyt tai työkyvyn heikkenemisen riski on ennakoitavissa, tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä tarjota heille keinoja ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

-                                       Osaamisen johtamisen avulla varmistetaan se, että osaamista kyetään kehittämään suunnitelmallisesti. Ydinosaamisten määrittelyyn, niiden kartoitukseen ja vahvistamiseen tulee kiinnittää huomiota. Jatkossa on entistä tärkeämpää, että kaupungin koko henkilöstö on tavoitettavissa, kun halutaan koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin tarjota mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua. Tämän mahdollistamiseksi on erilaisia oppimismenetelmiä, kuten verkko-oppimista, hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin.

-                                       Palkitsemisjärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että painopisteenä on palkkauksen ja nopean palkitsemisen kehittäminen. Esimiehiä tuetaan erilaisten palkitsemiskeinojen käytössä.

-                                       Osallistumisjärjestelmiä (luottamusmies-, työsuojelun yhteistoiminta- ja yt-järjestelmä) on edelleen syytä kehittää siten, että käytettävät voimavarat ovat hyödynnettävissä tehokkaalla ja pitkäjänteisen kehittämistyön mahdollistavalla tavalla. Jatkossa on nähtävissä, että henkilöstön välittömän osallistumisen merkitys korostuu. Tähän osallistumiseen kannustavia menettelytapoja on edelleen tehostettava.

 

Sj toteaa vielä, että vuoden 2006 lopulla käynnistyi henkilöstöstrategian toteuttamiseen myönnetyn määrärahan (5 milj. euroa) sekä matalapalkkatukirahan (virastoille 3 milj. euroa, liikelaitoksille 1 milj. euroa) käyttösuunnitelman valmistelu. Khs hyväksyi käyttösuunnitelmat 8. ja 15.1.2007. Vuoden 2007 keskeinen painopiste on näiden lisäpanostusten hyödyntäminen henkilöstöstrategian toimenpiteiden toteuttamisen vauhdittamiseksi.

 

Henkilöstötoimikunta on 22.2.2007 käsitellyt henkilöstöraportin.

 

Henkilöstöraportti painatetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen ja jaetaan virastoille ja laitoksille sekä kaupungin yhteistyökumppaneille.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2006.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Pohjonen Tiina, kehittämispäällikkö, puhelin 310 54086
Kario Markku, erityissuunnittelija, puhelin 310 25581
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

 


 

 

 


1

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-326

 

Uudenmaan ympäristökeskus on (12.2.2007) varannut Helsingin kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa lausunto Helsingin kaupungin rakennusviraston lupahakemuksesta. Lausunto tulisi antaa 28.2.2007 mennessä.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa.

 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee lupaa Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen No YS 209/23.3.2000 määräyksen 31.1. muuttamiselle tiivistysrakenteen osalta. Lupa koskee Helsingin kaupungin Myllypuron kaatopaikkaa.

 

Ympäristölupapäätöksessä No YS 209/23.3.2000 lupamääräys 31.1. on tiivistysrakenteen osalta seuraava:

 

”-tiivistyskerros, 0,5 metriä, vedenläpäisevyys k 1 x 10 -9 m/s”

 

Lupaa haetaan määräyksen 31.1. kohtaa tiivistyskerroksen materiaalin ja paksuuden osalta. Hakemuksessa esitetään vaihtoehtoisiksi materiaaleiksi bentoniittimattoa ja Trisoplast –eristettä. Esitettyjen materiaalien vedenläpäisevyyskertoimet vastaavat vähintään 0,5 metrin paksuista kerrosta, jonka vedenläpäisevyys k 1 x 10-9 m/s. Vaihtoehtoisten tiivistysmateriaalien kerrospaksuudet ovat 6-70 mm.

 

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mielestä (26.2.2007) lupahakemuksessa esitetyt Myllypuron kaatopaikan molemmat vaihtoehtoiset pintarakenteen tiivistyskerrosrakenteet (70 mm Trisoplast- ja bentoniittimatto, bentoniitin määrä yli 4500 g/m2) täyttävät täysin kaatopaikoille asetetut ympäristönsuojelulliset ja tekniset vaatimukset.

 

Ympäristölautakunnalla ei (6.3.2007) ole huomautettavaa rakennusviraston Myllypuron entisen kaatopaikan ja pilaantuneen maaperän kunnostamiselle annetun ympäristölupapäätöksen muutoshakemukseen. Lopullinen tiivistysrakenteen ja -materiaalikoostumuksen valinnan tulee perustua tiivistyskykyyn ja Myllypuron kaatopaikan jätekartion rakenteellisten olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Tiivistyskerroksen rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja se tulee olla valvottua.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Myllypuron entisen kaatopaikan ja pilaantuneen maaperän kunnostamiselle annetun ympäristölupapäätöksen muutoshakemukseen.

 

Molemmat vaihtoehtoiset pintarakenteen tiivistyskerrosrakenteet täyttävät täysin kaatopaikoille asetetut ympäristönsuojelulliset ja tekniset vaatimukset. Lopullinen tiivistysrakenteen ja -materiaalikoostumuksen valinnan tulee perustua tiivistyskykyyn ja Myllypuron kaatopaikan jätekartion rakenteellisten olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Tiivistyskerroksen rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja se tulee olla valvottua.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


2

LAUSUNTO YLEISSUUNNITELMASTA HÄMEENLINNANVÄYLÄ (VT 3) VÄLILLÄ KEHÄ III - LUHTAANMÄEN ERITASOLIITTYMÄ, VANTAA

 

Khs 2007-184

 

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri toteaa (19.1.2007), että Valtatien 3 välin Kehä III – Luhtaanmäki yleissuunnitelman laatiminen valmistui joulukuussa 2006. Uudenmaan tiepiiri lähettää yleissuunnitelman ratkaisuehdotuksineen ja perusteluineen lausunnolle maantielain 503/2005 27 §:n mukaisesti.

 

Uudenmaan tiepiiri on lähettänyt suunnitelman ratkaisuehdotuksineen samanaikaisesti Vantaan kaupunkiin sekä Nurmijärven kuntaan ja pyytänyt kuntia pitämään suunnitelmat yleisesti nähtävänä.

 

Tiepiiri pyytää lausuntoa 31.3.2007 mennessä. Lausuntojen käsittelyn jälkeen Tiehallinto päättää suunnitelmien hyväksymisestä ja jatkosuunnittelusta.

 

../.                  Yleissuunnitelman esite on liitteenä 1. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Hankkeen internetsivut ovat osoitteessa: www.tiehallinto.fi/vt3kehaluhtaanmaki.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (22.2.2007) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Suunnittelualueelle ennustettu voimakas asukas-, työpaikka- ja liikennemäärien kasvu edellyttää Hämeenlinnanväylän ja siihen liittyvän tie- ja katuverkon kehittämistä. Yleissuunnitelmassa Hämeenlinnanväylän eritasoliittymät ovat maa-alaa tuhlaavia Keimolanportin liittymää lukuun ottamatta. Tiesuunnitteluvaiheessa kannattanee tutkia mahdollisuuksia toteuttaa eritasoliittymät tilaa säästävämpinä ratkaisuina ja vähentää väylän estevaikutusta.

 


Nykytilanne ja lähtökohdat

 

Hämeenlinnanväylä (valtatie 3) on Helsingin seudun säteittäinen pääväylä. Moottoritie on keskeinen tavarakuljetusten välittäjä ja tärkeä yhteys Helsingin satamiin. Hämeenlinnanväylä on osa joukkoliikenteen laatukäytäväverkkoa. Tien välityskyky on lähes kokonaan käytössä. Tie on ajoittain erittäin ruuhkainen Kehä III:lta Luhtaanmäen liittymään saakka.


Marja-Vantaan alueella on nykyisin noin 4 300 asukasta ja noin 1 300 työpaikkaa. Alue kasvaa voimakkaasti. Osayleiskaavassa Marja-Vantaa on mitoitettu vuonna 2030 noin 27 000 asukkaalle ja yhtä monelle työpaikalle. Kyseessä on yksi tärkeimpiä uusia asuin- ja työpaikka-alueita Helsingin seudulla. Myös Nurmijärvi kehittää maankäyttöään voimakkaasti. Klaukkalassa on varauduttu asukasmäärän kasvuun nykyisestä 15 000:sta 25 000:een.

Kehärata tuo toteutuessaan suuria muutoksia alueen liikenteeseen. Hämeenlinnanväylän yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on, että moottoritie ja sen rinnakkaisverkko pystyvät vastaamaan alueen kehittyvän maankäytön ja kasvavien liikennemäärien asettamiin tarpeisiin.

Hämeenlinnanväylän keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on nykyisin Kehä III:n ja Kivistön liittymien välillä 47 000 ja Keimolan kohdalla 43 000 ajoneuvoa. Vuonna 2030 liikennemäärän ennustetaan olevaan Kivistön liittymän eteläpuolella noin 90 000 ja Keimolan kohdalla noin 70 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

 

Yleissuunnitelman kuvaus

 

Valtatien 3 välin Kehä III–Luhtaanmäki yleissuunnitelma on laadittu valtatien parantamisesta kaupunkimoottoritienä nykyisellä paikallaan noin 8 kilometrin matkalla alkaen Kehä III:n Vantaankosken liittymän pohjoispuolelta ja päättyen Luhtaanmäen (seututien 132) eritasoliittymään.

 

Yleissuunnitelma sisältää myös rinnakkaisen tie- ja katuverkon ratkaisut sekä kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja liityntäliikenteen ja ympäristöhoidon periaatteet ja lisäksi keli- ja liikenneolosuhteiden seurannan, ruuhkien ja häiriöiden tiedottamis- ja varoitusjärjestelmän ja liityntäpysäköinnin opastuksen järjestelyjä.

 


Suunnitelmassa esitetään valtatielle 3 muun muassa seuraavia ratkaisuja:

 

-                                       Vantaankosken ja Kivistön sekä Keimolanportin ja Keimolan liittymien välillä tie parannetaan 4 + 4-kaistaiseksi ja Keimolan ja Luhtamäen liittymien välillä 3 + 3-kaistaiseksi.

-                                       Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä, kahta liittymää parannetaan (Kivistö ja Luhtaanmäki) ja lisäksi toteutetaan kaksi uutta eritasoliittymää (Keimonlanportti ja Keimola).

-                                       Keimolan eritasoliittymän eteläpuolelle ja Kirkantien pohjoispuolelle jäävä osuus puretaan ja lakkautetaan maantienä, kun Keimolan eritasoliittymän tai Hämeenlinnanväylän kolmannet kaistat toteutetaan.

-                                       Seututie 1301 ja yhdystie 11455 (Riipiläntie) lakkautetaan maantienä.

-                                       Nykyinen liikenteen palvelualue Keimolassa lakkautetaan valtatien 3 liitännäisalueena.

-                                       Yhteys Luhtaanmäen eritasoliittymästä suunnitellulle raskaan liikenteen palvelualueelle Hämeenlinnanväylän itäpuolelle on maantietä.

 

Yleissuunnitelman toimenpiteet yhdessä Kehäradan kanssa luovat mahdollisuuden muodostaa Kivistön seudulle keskeinen joukkoliikenteen vaihtopaikka. Joukkoliikenteen tarjonta alueella monipuolistuu ja kävely- ja pyöräteiden verkko laajenee huomattavasti nykyisestä.

Vaikutuksia

 

Suunniteltujen toimenpiteiden avulla tie- ja katuverkko pystyy vastaanottamaan liikenteen ennustetun kasvun. Toimenpiteiden ansiosta moottoritien palvelutaso turvataan vähintään välttävään tasoon.

 

Toimenpiteet parantavat liikenneturvallisuutta koko suunnittelualueella. Erityisesti nopeusrajoitusjärjestelyt, moottoritien nopeusrajoituksen alentamista tukevat liittymäjärjestelyt, liikennevalo-ohjaus tasoliittymissä, riista-aidat ja kevyen liikenteen ratkaisut parantavat turvallisuutta.

 


Joukkoliikennejärjestelyt muuttuvat ja monipuolistuvat selvästi nykyisestä alkuun Kehäradan ja myöhemmin Klaukkalan radan myötä. Kehäradan valmistuttua suuri osa busseista kulkee Kehäradan asemien kautta syöttäen matkustajia juniin. Tieliikenteen sujuvuuden turvaamisen myötä myös bussiliikenteen sujuvuus voidaan taata. Kivistön uuden keskustan kohdalle muodostuu korkeatasoinen joukkoliikenteen vaihtoalue, jota täydentää suuri liityntäpysäköintialue.

 

Uudet jalankulku- ja pyörätiet takaavat hyvät seudulliset ja paikalliset yhteydet sekä laadukkaat yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille.

 

Suunniteltu maankäyttö muuttaa maisemaa merkittävästi. Arvokkaalla maisema-alueella moottoritietä levennetään, mutta tien läheisyydessä sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden tai maisema-alueen arvo ei heikenny.

 

Merkittävimmät muutokset tiealueessa sijoittuvat Kivistön, Keimolanportin ja Keimolan eritasoliittymien alueelle. Näillä alueilla ei ole todettu esiintyvän arvokkaita luontokohteita, joihin kohdistuisi liikennejärjestelyistä merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

 

Valtaosa melulle altistuvista asuinrakennuksista onnistutaan suojaamaan. Myös nykyiseen asutukseen kohdistuvia meluhaittoja lievennetään. Laajasta meluntorjunnasta huolimatta osa asukkaista altistuu melulle.

 

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 108,2 miljoonaa euroa vuoden 2006 kustannustasolla. Hankkeen kustannukset jakautuvat valtion ja Vantaan kaupungin kesken. Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

 

Toteuttaminen

 

Toimenpiteet toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat ajallisesti hyvin lähekkäin ja käytännössä toteuttaminen voi tapahtua yhtä aikaa.

 

Ensimmäisen toteutusvaiheen laukaisee Retailpark-hanke, joka aloitetaan lähivuosina. Tässä yhteydessä toteutetaan Retailparkin ympäristön kadut ja Riipiläntiellä Kivistön eritasoliittymäalueella sujuvuustoimenpiteitä. Toinen toteutusvaihe on sidottu Kehäradan toteutumiseen. Kehäradan rakentamisen oletetaan alkavan ennen vuotta 2010. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Kehäradan Kivistön asema ja samaan aikaan valtatie 3 levennetään 3 + 3-kaistaiseksi välillä Kehä III–Kivistö.

 

Kivistön uuden keskustan ja Kehäradan aseman ympäristössä toteutetaan seututien 130 saneeraus, Riipiläntien leventäminen, Vanhan Nurmijärventien oikaisu sekä aseman ympäristön kadut ja bussiterminaalin ensimmäinen vaihe. Kivistöön rakennetaan myös yksitasoinen liityntäpysäköintialue.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Yleissuunnitelma käsitellään maantielain mukaisesti. Tiehallinto tekee yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen siitä saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella.

 

Seuraava suunnitteluvaihe on tiesuunnitelman laatiminen. Tiesuunnitelma tehdään rinnan alueen asemakaavoituksen ja Kehäradan suunnittelun kanssa.

 

Lausunto

 

Suunnittelualueelle ennustettu voimakas asukas-, työpaikka- ja liikennemäärien kasvu edellyttää Hämeenlinnanväylän ja siihen liittyvän tie- ja katuverkon kehittämistä.

 

Suunnitelmassa esitetyt valtatien liittymäjärjestelyt ovat kuitenkin maa-alaa tuhlaavia Keimolanportin liittymää lukuun ottamatta. Valtatien 3 lisäkaistat ja risteykset jakavat suunnitellussa muodossaan Marja-Vantaan "kaupungin" entistä pahemmin kahtia. Risteysalueet ja radan käännös eivät mittakaavastaan ja viemästään pinta-alasta johtuen tee lähiympäristöstä ja etäisyyksistä valtatien yli kovin inhimillisiä. Suunnitelmassa esitetyt istutukset ja rakenteelliset toimenpiteet kohentavat lähiympäristön laatua. Meluesteet vähentävät meluvyöhykkeellä asuvien lukumäärää.

 

Tiesuunnitteluvaiheessa kannattanee tutkia mahdollisuuksia toteuttaa eritasoliittymät tilaa säästävämpinä ratkaisuina ja vähentää väylän estevaikutusta.

 


Ryj viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Hämeenlinnanväylän (vt 3) väillä Kehä III (kt 50) – Luhtaanmäen eritasoliittymä yleissuunnitelmasta Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Suunnittelualueelle ennustettu voimakas asukas-, työpaikka- ja liikennemäärien kasvu edellyttää Hämeenlinnanväylän ja siihen liittyvän tie- ja katuverkon kehittämistä.

 

Suunnitelmassa esitetyt valtatien liittymäjärjestelyt ovat kuitenkin maa-alaa tuhlaavia Keimolanportin liittymää lukuun ottamatta. Valtatien 3 lisäkaistat ja risteykset jakavat suunnitellussa muodossaan Marja-Vantaan "kaupungin" entistä pahemmin kahtia. Risteysalueet ja radan käännös eivät mittakaavastaan ja viemästään pinta-alasta johtuen tee lähiympäristöstä ja etäisyyksistä valtatien yli kovin inhimillisiä. Suunnitelmassa esitetyt istutukset ja rakenteelliset toimenpiteet kohentavat lähiympäristön laatua. Meluesteet vähentävät asutukseen kohdistuvaa meluhaittaa.

 

Tiesuunnitteluvaiheessa kannattanee tutkia mahdollisuuksia toteuttaa eritasoliittymät tilaa säästävämpinä ratkaisuina ja vähentää väylän estevaikutusta.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Yleissuunnitelman yleisesite

 

 

 

 


1

JÄSENTEN VALITSEMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖÖN VUOSIKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-410

 

Helsingin Seniorisäätiö pyytää (8.2.2007) kaupunginhallitusta nimeämään toimikaudeksi 2007 - 2008 säätiön hallituksen viisi varsinaista jäsentä ja heille kullekin sääntöjen edellyttämät henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Lisäksi Helsingin seniorisäätiö pyytää kaupunginhallitusta valitsemaan säätiölle vuoden 2007 tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

 

Stj toteaa, että säätiön hallitukseen ovat vuosina 2005 – 2006 kuuluneet seuraavat henkilöt:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Mirja Winter-Heikkilä

Leena Paasivuori

Timo Leskinen

Pirkko Kiviniemi, Tuula Virtanen 9.10.2006 lukien

Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski

Riitta Snäll

Jukka Laitila

Juhani Arppe

Pirkko Etelävuori

Jukka Isola

 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski ja varapuheenjohtajana Mirja Winter-Heikkilä.

 

Helsingin Seniorisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä Antinkotisäätiön, Kannelkotisäätiön sekä Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiön perustajat niin kauan kuin he haluavat hallituksen jäseninä olla.  Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunginhallitus. Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää. Vuosikokouksessa todetaan mm. hallituksen kokoonpano.

 

Tarkastuslautakunta on 15.11.2006 päättänyt nimetä ehdolle Helsingin Seniorisäätiöön tilintarkastajiksi ja varantilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2007.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita toimikaudeksi 2007 - 2008 Helsingin Seniorisäätiöön seuraavat viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita hallituksen puheenjohtajaksi ______________  ja varapuheenjohtajaksi____________________.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee valita vuodeksi 2007 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, Helsingin Seniorisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


2

12.3.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO ESITYKSISTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATINHARJOITTAMISSÄÄDÖSTEN MUUTOKSIKSI

 

Khs 2007-403

 

Lausunto pyydetty 16.3.2007 mennessä

Kuulemistilaisuus 15.3.2007

 

./.                   Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 21.2.2007 hallintokeskukseen saapuneessa kirjeessä Helsingin kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 16.3.2007 mennessä. Luonnos hallituksen esitykseksi on liitteenä 1. Lainmuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä lokakuuta 2007.

 

./.                   Lisäksi ministeriö pyytää erillisellä 7.3.2007 hallintokeskukseen saapuneella pyynnöllä lausuntoa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 15.3.2007 mennessä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun 1 päivänä 2007. Luonnos asetusmuutokseksi on liitteenä 2.

 

Esityksissä mainitut keskeiset perustelut ja esitysten olennaisin sisältö

 

Esitykset ammattipätevyyksien tunnustamisesta

 

Esityksessä ehdotetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien säännösten uudistamista. Ehdotetut muutokset johtuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymästä direktiivistä ammattipätevyyden tunnustamisesta. Ammattipätevyysdirektiivi edellyttää tiettyjen muutosten tekemistä terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi nykyisessä ammattihenkilölaissa olevat säännökset terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen edellytyksistä ovat vaikeaselkoisia ja ulkopuoliselle vaikeasti avautuvia, joten tämän vuoksi lainsäädännön rakennetta on tarkoitus selkiyttää lainmuutosten avulla.

 

Esityksessä on ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatin harjoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Säännökset ryhmiteltäisiin sen mukaan, onko ammattihenkilö suorittanut koulutuksensa Suomessa, muussa EU- tai ETA-valtiossa vai EU- tai ETA-valtion ulkopuolella. Suomessa suoritetun koulutuksen osalta henkilön kansalaisuudella ei olisi merkitystä. Jos koulutus sen sijaan on suoritettu muualla, ammatinharjoittamisoikeuden ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiin vaikuttaisi paitsi se, missä koulutus on suoritettu, myös hakijan kansalaisuus.

 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi yleisluonteinen säännös myös terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytettävästä kielitaidosta. Ehdotetun säännöksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitäisi olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Kielitaitovaatimus ei voisi kuitenkaan olla EU- tai ETA-valtioiden kansalaisille ammattipätevyyden tunnustamisen edellytys, mutta säännös antaisi työnantajalle mahdollisuuden edellyttää heiltäkin ammatinharjoittamisen kannalta riittävää kielitaitoa.

 

Edellytys palvelussuhteesta toimintayksikköön

 

Lääkärin ja hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden saaminen on porrastettu. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ensin peruskoulutuksen (lääketieteen lisensiaatti tai hammaslääketieteen lisensiaatti) suorittamisen jälkeen oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä asianomaista ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuollon toimintayksikössä. Peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen laillistetut lääkärit suorittavat perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen ja hammaslääkärit käytännön palvelun itsenäisesti ammattiaan harjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Vasta suoritettuaan perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen tai käytännön palvelun lääkärit ja hammaslääkärit voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina sen jälkeen kun Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt heille mainitun oikeuden.

 

Nykyisessä ammattihenkilölaissa ei ole määritelty täsmällisesti, millaisessa palvelussuhteessa lääkärien on suoritettava perusterveydenhuollon lisäkoulutus ja hammaslääkärien käytännön palvelu terveydenhuollon toimintayksiköissä tai sosiaalihuollon toimintayksiköissä itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin tai hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa. Toiminta tapahtui aikaisemmin poikkeuksetta siten, että kyseiset lääkärit ja hammaslääkärit olivat palvelussuhteessa toimintayksikön ylläpitäjään. Sittemmin toiminta on siirtynyt yhä enemmän työvoimaa vuokraavien yritysten kautta tapahtuvaksi. Tämä on aiheuttanut lukuisia ongelmia muun muassa lääkärin tai hammaslääkärin vastuun, perehdytyksen, ohjauksen ja valvonnan osalta. Nämä ongelmat ovat myös vaarantaneet potilasturvallisuutta.

 

Lisäksi perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkäreiden (jäljempänä eurolääkäri) tai käytännön palvelua suorittavien hammaslääkäreiden (jäljempänä eurohammaslääkäri) asianmukaisen perehdytyksen, ammatillisen koulutuksen, ohjauksen ja valvonnan turvaamiseksi esityksessä ehdotetaan, että laissa todettaisiin nimenomaisesti, että eurolääkärin tai - hammaslääkärin pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön palveluksessa eli olla työ- tai virkasuhteessa toimintayksikön ylläpitäjään.

 

Opiskelijoiden toimintaa koskevat muutosesitykset

 

Opiskelijoiden oikeudesta toimia lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä määrätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa. Tämän asetuksen mukaan vähimmäisvaatimuksena lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan toimimiselle laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä on ensimmäiseen neljään opintovuoteen kuuluvien opintojen suorittaminen ja että opiskelijalla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen. Opiskelija voi toimia vain tilapäisesti laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin sijaisena lääkärin tai hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

 

Tässä yhteydessä esitetään nyt opiskelijoiden asianmukaisen perehdytyksen, ammatillisen koulutuksen, ohjauksen ja valvonnan turvaamiseksi asetuksen muuttamista niin, että opiskelijan pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön palveluksessa eli olla työ- tai virkasuhteessa suoraan toimintayksikön ylläpitäjään. Lisäksi asetukseen esitetään lääketieteen opiskelijoiden osalta muutosta, jonka mukaan lääketieteen opiskelija voisi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä, mikäli hän on suorittanut hyväksytysti nykyisen neljän sijasta vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja hänellä pitäisi olla riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen.

 

Lisäksi asetukseen ehdotetaan potilasturvallisuuden lisäämiseksi otettavaksi määräys, jonka mukaan opiskelijan päivystäessä hänellä on aina oltava itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeutettu nimetty takapäivystäjä. Takapäivystäjän pitää olla viivytyksettä tavoitettavissa ja tarvittaessa hänen on saavuttava toimintayksikköön opiskelijan avuksi.

 


Edellä kuvattujen asetusmuutosten perusteluna esityksen perusteluissa todetaan lisäksi mm. seuraavaa:

 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kesäkuussa 2006 kuntatiedotteen 8/2006: ”Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotot opiskelijoiden ja vuokratyövoiman käytöstä kunnallisessa terveydenhuollossa”. Ministeriön suositus oli, että opiskelijat olisivat työ- tai virkasuhteessa suoraan kuntaan tai kuntayhtymään eikä vuokratyövoimaa välittävän yrityksen palveluksessa, koska opiskelijan perehdytys, valvonta ja ammatillinen koulutus tosiasiallisesti toteutetaan kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Riittävinä edellytyksinä terveyskeskuslääkärin työn menetykselliseksi hoitamiseksi suositeltiin vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvien opintojen suorittamista hyväksytysti.

 

Tiedotteessa olevat ministeriön kannanotot eivät ole muuttaneet käytäntöä tarkoitettuun suuntaan. Valvontaviranomaisilta saadun palautteen perusteella pelkästään informaatio-ohjaus tässä tapauksessa ei ole riittävä ohjauksen väline. Tämän vuoksi ministeriössä on valmisteltu valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Hammaslääkärin tehtävissä hammaslääketieteen opiskelija voisi toimia niin kuin tähänkin asti eli kun hän on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja hänellä on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen. Hammaslääkärikoulutuksen kesto on kurssimuotoisena viisi vuotta.

 

Sosiaalivirasto toteaa (8.3.2007), että viraston palveluksessa työskentelee 2810 terveydenhuollon koulutuksen saanutta ammattihenkilöä (tilanne 31.1.2007). Näistä 510 on lakiuudistuksessa tarkoitettuja laillistettuja ammattihenkilöitä, joissa on mm. 22 lääkäriä, 302 sairaanhoitajaa ja 52 psykologia. Nimikesuojattuja ammattihenkilöitä sosiaaliviraston palveluksessa on 2300, joista 2091 on lastenhoitajia.

 

Hallituksen esitys ammattihenkilölain muuttamisesta on tervetullut uudistus ja olisi toteutuessaan erittäin myönteinen muutos nykyiseen käytäntöön. Esitykseen tuo selkeyttä myös se, että ammattipätevyyttä koskevat säännökset ryhmitellään sen mukaan, onko koulutus suoritettu Suomessa, muussa EU- tai ETA -valtiossa tai jossakin muualla.

 

Lakiesityksen mukainen uudistus edistäisi sosiaalitoimen asiakkaiden turvallisuutta takaamalla entistä selkeämmin ammattihenkilöiden ammattipätevyyden ja edellyttämällä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä hoitamiensa tehtävien edellyttämää kielitaitoa.

 

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkäreiden valvonnasta (Kuntatiedote 8/2006).  Ohjeistus oli potilasturvallisuuden kannalta tarpeellinen toimenpide, mutta toisaalta ohjeistuksen aiheuttama tilanne lisäkoulutusta suorittavien lääkärien suhteen on ollut haasteellinen.  Ohjeistuksen edellyttämä valvonta johti käytännössä siihen, että terveyden- tai sosiaalihuollon virassa oleva lääkäri ohjasi ja siten ainakin osittain vastasi lisäkoulutusta suorittavien lääkärien tehtävistä. Kuitenkin perusterveydenhuollon erityiskoulutuksessa ollut lääkäri, joka oli yksityisen, lääkäreitä välittävän yrityksen palveluksessa, sai selvästi korkeampaa palkkaa ja usein myös paremmat edut, kuin häntä ohjannut lääkäri.

 

Lakiesityksen tuoma muutos, että perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkärien pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksiköiden palveluksessa, on erittäin tervetullut ja työtehtäviä selkeyttävä. Se poistaa perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkärien asemaan ja vastuuseen liittyviä ongelmia. Toisaalta se myös toivottavasti helpottaa näiden lääkärien rekrytointia kunnallisiin terveydenhuollon tehtäviin.

 

Käytännön työssä on kaivattu myös nykyistä selkeämpää ohjeistusta opiskelijoiden oikeudesta toimia sijaistyövoimana. Lääkärien kohdalla on lakiesitykseen nyt kirjattu edellytys suoritetuista opinnoista, muiden työntekijäryhmien osalta tilanne on epäselvempi.

 

Terveyskeskus on 10.3.2007 antanut ehdotuksista päätösehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Stj  toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kaupungin edustajaa kuulemistilaisuuteen 15.3.2007 ammattihenkilöasetuksen 3 §:n muuttamisesta.

 

Asetusmuutoksessa ehdotetaan, että opiskelijan toimiessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä hänen pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön ylläpitäjän palveluksessa. Asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun 1 päivänä 2007.

 

Lausunto pyydetään antamaan myös kirjallisena kuulemistilaisuudessa.

 

Ministeriön kuulemis- ja lausuntopyyntö saapui 7.3.2007. Terveyskeskuksen edustaja käyttää tilaisuudessa virkamiespuheenvuoron, joka on sisällöltään  jäljempänä olevan päätösehdotuksen mukainen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät esitykset ammattipätevyyksien
tunnustamisesta

 

Esityksen 5 § 2 momentissa ehdotetaan, että vain henkilöllä, joka on suorittanut asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyttää asianomaista ammattinimikettä. Nykyisen säännöksen mukaan oikeus asianomaisen nimikkeen käyttöön on myös sitä vastaavan koulutuksen saaneella, mikä yhdessä asianomaisen lain 2 §:n 2 momentin määräyksen nojalla on mahdollistanut erilaisen koulutusnimikkeen omaavien henkilöiden joustavan ja tarkoituksenmukaisen palkkaamisen nimikesuojatuilla vakanssinimikkeillä. Terveyskeskuksissa ja sairaaloissahan on käytössä terveydenhuollon kouluasteen ammattikoulutuksen saaneilla työntekijöillä lähihoitajan ohella runsaasti aiempaan koulutukseen perustuvia ammattinimikkeitä (esim. perushoitaja ja mielenterveyshoitaja). Näiden aiempien ammattinimikkeiden mukaisen koulutuksen saaneita on työelämässä hyvin runsaasti ja nämä aiemman koulutuksen mukaiset ammattinimikkeet koetaan joissakin tehtävissä asianomaista tehtävää tarkemmin kuvaaviksi kuin lähihoitajan ammattinimike. Kaupunginhallitus korostaa, että mikäli säädös toteutuisi esitetyssä muodossa, se ei mahdollistaisi ammattinimikkeiden käyttöä vastaavan koulutuksen saaneilla työntekijöillä. Tällöin kouluasteen koulutuksen saanet työntekijät voisivat käyttää ainoastaan koulutusnimikettään,  esim. perushoitajakoulutuksen saaneet voisivat käyttää vain perushoitaja- nimikettä, mielenterveyshoitajat vain mielenterveyshoitaja-nimikettä ja lähihoitaja vain lähihoitaja-nimikettä. Sairaaloihin ja terveyskeskuksiin tulisi silloin perustaa samoihin tehtäviin eri nimikkeisiä vakansseja kulloisenkin henkilökunnan koulutusnimikkeestä riippuen ja muuttaa niitä jatkuvasti työntekijöiden vaihtuessa. Lisäksi Suomessa koulutuksen saaneet tulisivat epätasa-arvoiseen asemaan ulkomailla koulutettuihin verrattuina, koska ulkomailla vastaaviin tehtäviin koulutetuille TEO voisi antaa oikeuden esim. lähihoitajan nimikkeen käyttöön, mutta ei Suomessa esim. perushoitajaksi koulutetulle.

 

Kaupunginhallitus vastustaa esitettyä säädöstä epätarkoituksenmukaisena, hallinnollista työtä aiheuttavana ja käytännön toimintaa haittaavana. Kaupunginhallitus esittää, että säädös kirjoitetaan muotoon: henkilöllä, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan koulutuksen tai sitä vastaavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyttää asianomaista ammattinimikettä.

 

Muutoin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa esityksiin ammattipätevyyksien tunnustamissäännöksistä.

 

Palvelussuhde-edellytys lääkärin lisäkoulutusta ja hammaslääkärien käytännön
palvelusta suoritettaessa

 

Kaupunginhallitus kannattaa jäljempää ilmenevin varauksin esityksessä mainituin perustein esitystä, jonka mukaan eurolääkärin tai eurohammaslääkärin pitää olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön palveluksessa eli olla työ- tai virkasuhteessa toimintayksikön ylläpitäjään.

 

Päivystystoiminnan osalta esitetyn muutoksen täytäntöönpanolle tarvitaan siirtymäaika.

 

Terveyskeskuksen keskitetyn terveyskeskuspäivystyksen samoin kuin ns. pientraumapäivystyksen tehtävät kuuluvat terveyskeskuslääkäreiden hoidettaviksi. Viime vuosien lääkäripulatilanteessa on terveyskeskuslääkäreitä rekrytoitaessa olennaisen tärkeäksi muodostunut, että työantaja on voinut tarjota työn ilman pakkoa päivystää. Ottaen huomioon tämä ja lisäksi, että päivystysvuoroa seuraava aktiivivapaa merkitsee, että lääkäri on poissa terveysasemalta omalääkärin tehtävistään, on myös Helsingin terveyskeskuksen päivystys suurelta osin hoidettu vuokratyövoimalla. Vuokratyövoimasta olennainen osa on ollut eurolääkäreitä tai lääketieteen kandidaatteja.  Terveyskeskuksessa merkittäviä laatuongelmia ei ole ilmennyt päivystyksen vuokralääkärityövoiman palveluissa ylipäätään eikä myöskään eurolääkärien tai kandidaattien osalta.

 

Kaupunginhallitus pitää hyvin epätoivottavana työantajapolitiikkana joutua pakottamaan terveyskeskuslääkäreitä päivystämään. Päivystyspakko saattaa johtaa irtisanoutumisten myötä entisestään vaikeutuvaan terveyskeskuslääkärivajeeseen. Lääkäreiden vapaaehtoisuuden pohjalta taas on mahdollista järjestää vain osa päivystysvuoroista, joten lisätyövoimaa päivystysten hoitamiseen on saatava muualta tai päivystystoimintaa on supistettava nykyisestä.  Lisätyövoiman saaminen on teoriassa mahdollista perustamalla päivystävien lääkäreiden virkoja. Käytännössä on epätodennäköistä, että pelkästään päivystystä sisältävät virat houkuttelevat hakijoita.  Onkin todettava, että ilman eurolääkäreiden ja osin myös lääketieteen kandidaattien työpanosta päivystystä on mahdotonta järjestää nykyisessä laajuudessa.

 

Terveyskeskuksessa on valmistelussa päivystyslääkärityövoiman tarjouspyyntö ja tällä hetkellä terveyskeskus hankkii päivystykseen vuokralääkärityövoimaa lyhytkestoisilla, kuukauden sopimuksilla suorahankintana. Tarjouskilpailu on ollut tarkoitus järjestää niin, että uudet sopimukset olisi tehty kesäkuun alusta viimeistään vuonna 2011 optiovuoden jälkeen päättyviksi. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä kilpailuttaa päivystyksen lääkärityövoima siirtymäajaksi. Muutoin jo ensi kesänä päivystystoimintaa joudutaan supistamaan olennaisesti nykyisestä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lain täytäntöönpanolle tulee saada vuoden 2008 loppuun kestävä siirtymäaika, joka mahdollistaa toiminnan suunnittelemisen ja järjestämisen tässä olennaisesti muuttuvassa tilanteessa. 

 

Esitys lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita koskevista
asetusmuutoksista

 

Kaupunginhallitus kannattaa myös opiskelijoiden toimimista lääkärin ja hammaslääkärin tehtävissä koskevia muutosesityksiä samoin varauksin kuin edellä eurolääkäreiden osalta on todettu, mutta vastustaa esitettyä voimaan tulon ajankohtaa 1.5.2007. Terveyskeskus on jo sopinut suuresta määrästä ensi kesän lääkärien sijaisuuksien  hoitamisesta sellaisten lääketieteen kandidaattien kanssa, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot. Ensi kesäksi ei enää mitenkään ole mahdollista saada näiden opiskelijoiden tilalle riittävää määrää viidennenkin vuosikurssin opinnot suorittaneita lääkäreiden kesäsijaisia ja vuodeosastoja ja muita toimintoja jouduttaisiin kesällä sulkemaan siinä määrin, että tilanne olisi potilashoidon tarpeiden kannalta täysin kestämätön. Asetuksen voimaan tuloajankohta tulee ehdottomasti lykätä syksyyn.


 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Luonnos hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muutoksiksi

 

Liite 2

Luonnos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamiseksi