Kokousaika

20.11.2006 kello 16.00 – 16.50

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Malinen, Jouko

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Johansson, Stefan

varajäsen

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1418-1436 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1411 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 1418-1436 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1414 §)

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri


 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


1404-1405,


1406-1412,


1416-1422, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1413,


1423-1430, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1415,


1431-1433, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1434, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1414,


1435-1436,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1404

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1405

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1406

Kj/1

Helsingin kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen

 

1407

Kj/2

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

1408

Kj/3

Hankesuunnitelma: Hanasaaren A-voimalaitoksen purkaminen, nykyisen kivihiilen avovarastoalueen vapauttaminen muuhun käyttöön sekä korvaavan kivihiililogistiikan toteuttaminen

 

1409

Kj/4

Vuoden 2006 talousarvion eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

1410

Kj/5

Eräiden vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

1411

Kj/6

Lausunto kuntajaotuksen muuttamista Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista

 

1412

Kj/7

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1413

Kaj/8

Salmisaaren toimitilarakennusten korttelialueen 20048 vuokrausperusteet ja vuokraaminen osto-optiolla

 

1414

Stj/9

Esitys tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelmaksi Helsingissä 2007 - 2015

 

1415

Sj/10

Eron myöntäminen taidemuseon johtaja Berndt Arellille

 

1416

Kj/3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksiin TBT:llä pilaantuneiden sedimenttien hyötykäyttöä Vuosaaren satamarakenteissa koskevassa asiassa

 

1417

Kj/4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksiin TBT-pitoisen pintasedimentin puhdistusruoppaamista Vuosaaren satama-alueella koskevassa asiassa

 

1418

Kj/5

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus hallintokeskuksen hallintojohtajan päätöksestä 21.9.2006, 19 §

 

1419

Kj/6

13.11.2006 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 2007

 

1420

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 15.11.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1421

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1422

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1423

Kaj/1

Toimitilatonttien varaus ja varauksen jatkaminen Salmisaaresta

 

1424

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Alppikiinteistöt Oy:n sekä NCC Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1425

Kaj/3

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

 

1426

Kaj/4

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi suunnitelman laatimisesta kävelykatujen lisäämiseksi

 

1427

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45294/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11597)

 

1428

Kaj/6

Vartiokylän tontin 45446/15 asemakaavan muuttaminen (nro 11593)

 

1429

Kaj/7

Vartiokylän tontin 45457/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11599)

 

1430

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1431

Sj/1

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

 

1432

Sj/2

Eräiden virkojen lakkauttaminen

 

1433

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1434

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1435

Stj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2007-2008

 

1436

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1404 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1405 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                      Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1406 - 1415 §

Kaupunginvaltuuston 29.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1406 §

Helsingin kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 3102 5100

 

1407 §

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 4 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto toteaa (16.11.2006), että jaoston työnantajan edustajat ilmoittivat, että heillä ei ole huomauttamista hallintokeskuksen johtosäännön muutosehdotuksesta sääntötoimikunnan esittämässä muodossa. Jaoston henkilöstöä edustavat jäsenet ilmoittivat, että heillä ei ole huomauttamista ehdotuksesta muilta osin kuin että holhoustoimen edunvalvontatoimiston henkilökunnan kannanotto organisaatiouudistuksesta otetaan huomioon.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että 6a §:n otsikko ”Viestintä” muutetaan muotoon ”Viestinnän toimiala”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 169 2210

 

1408 §

Hankesuunnitelma: Hanasaaren A-voimalaitoksen purkaminen, nykyisen kivihiilen avovarastoalueen vapauttaminen muuhun käyttöön sekä korvaavan kivihiililogistiikan toteuttaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

1409 §

Vuoden 2006 talousarvion eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

1410 §

Eräiden vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2393
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 169 2368
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

1411 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.11.2006 pöydälle pantu asia
Lausunto kuntajaotuksen muuttamista Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista

 

 

Merkittiin, että Johansson teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kvsto päättänee peruttaa 21.6.2006 tekemänsä esityksen valtioneuvostolle kuntajaon muuttamiseksi Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä ja lausuntonaan Etelä-Suomen lääninhallitukselle todeta esityksestä ja siitä annetuista lausunnoista ja huomautuksista seuraavaa:

 

Sekä kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista että esityksestä annetuista lausunnoista ja huomautuksista on selkeästi käynyt ilmi, ettei esitys täytä kuntajakolain edellytyksiä kuntajaon muuttamiselle. Tämä koskee jo lain 3 §:ssä mainittuja yleisiä edellytyksiä, kun ei ole pystytty uskottavasti osoittamaan että kyseisen alueen asukkaiden elinolosuhteet, elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet tai kunnan taloudelliset toimintaedellytykset olisivat sillä tavalla heikot, että kuntajaon muutos olisi tarpeen. Kuten professori Kaarlo Tuori on todennut, oli 21.6. tehty esitys myös tämän perusteella, eikä vain menettelytavan osalta, kuntalain 90 § 2 mom tarkoittamalla tavalla lainvastainen.

 

Sipoon kunnan vastustaessa muutosta, lain edellytysten tulisi 5 §:n mukaisesti täyttyä vielä erityisen painavina. Näin ollen ei riittäisi edes lavea tulkinta 3 §:n edellytyksistä.

 

Tiheämpi ja ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne Helsingistä itään on hyvinkin mahdollista saavuttaa ilman kuntarajojen muutoksia. Mitä omiin tarpeisiin tulee, Helsingin kaavoituskatsaus kertoo historiallisen hyvistä mahdollisuuksista ja kaupunki kaavoittaakin parhaillaan omalla alueellaan kokonaan uusia asuntoalueita sekä täydennysrakentamista vähintään 80 000 asukkaalle.”

 

Johanssonin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Johansson ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 169 2210

 

1412 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.11.2006 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1413 §

Salmisaaren toimitilarakennusten korttelialueen 20048 vuokrausperusteet ja vuokraaminen osto-optiolla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1414 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.10.2006 pöydälle pantu asia
Esitys tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelmaksi Helsingissä 2007 - 2015

 

 

Merkittiin, että Johansson teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginvaltuusto päättänee, ettei kaupunki enää järjestä toimipaikkoihinsa tai niiden ulkoalueille erillisiä tupakointitiloja ja että täytäntöönpano-osan kohta 7 poistetaan.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Johanssonin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13 – 2. Vähemmistöön kuuluivat Reinikainen ja Wallden-Paulig.

 

 

Lisätiedot:
Calonius Helena, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1415 §

Eron myöntäminen taidemuseon johtaja Berndt Arellille

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

1416 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN TBT:LLÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN HYÖTYKÄYTTÖÄ VUOSAAREN SATAMARAKENTEISSA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2004-342

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi TBT:llä pilaantuneiden sedimenttien hyötykäyttöä Vuosaaren satamarakenteissa koskevan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2.11.2006 taltionumero 2914 sekä lähettää sen Helsingin Satamalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1417 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN TBT-PITOISEN PINTASEDIMENTIN PUHDISTUSRUOPPAAMISTA VUOSAAREN SATAMA-ALUEELLA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2004-1552

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi TBT-pitoisen pintasedimentin puhdistusruoppaamista Vuosaaressa koskevan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2.11.2006 taltionumero 2913 sekä lähettää sen Helsingin Satamalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1418 §

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 21.9.2006, 19 §

 

Khs 2006-1917

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

 

1419 §

13.11.2006 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKONFERENSSIIN 2007

 

Khs 2006-2395

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 169 3711

 

 

1420 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.11.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 15.11.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­t­e­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2008 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

3                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja laitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–7,

4                          kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan esityksen talousarvion kohtaan 3 52 07, Henkilöstöstrategian toteuttaminen, Khn käytettäväksi, varatusta 5 000 000 euron määrärahan käytöstä,

5                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 17 600 000 euron määrärahasta myönnettäväksi työmarkkinatuen kustannuksiin,

6                          kehottaa terveyslautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 2 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi pitkäaikais­hoidon 50 paikan kustannuksiin,

7                          kehottaa sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa yhdessä valmistelemaan esityksen lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 3 500 000 euron määrärahasta myönnettäväksi sujuvien hoitoketjujen järjestelyihin,

8                          kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa tekemään ennen vuoden 2008 budjettineuvotteluja kokonaisselvityksen musiikkiopistoista 31.5.2007 mennessä,

9                          kehottaa terveyslautakuntaa selvittämään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuolto yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Selvitystyössä on oltava opiskelijoiden edustus mukana,

10                       kehottaa terveyslautakuntaa suunnitelmakaudella arvioimaan kotihoidon yksikön toiminta, jonka pohjalta sitä voidaan kehittää ja arvioida lisäresursseja niin, että kotihoito vastaa entistä paremmin kotona asumisen hoidon ja tuen tarpeita.

 

Toivomusponnet 6 (8), 9 (25) ja 11 (33) kaupunginjohtajan val­mis­­tel­tavaksi.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4) 5 (7), 7 (15), 15 (44), 17 (49), 18 (52) ja 19 (60) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 13 (36) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 8 (17), 12 (34), 14 (43), 16 (45), 20 (61), 21 (62) ja 22 (64) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja lai­toksille.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

11                       lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymän toivomusponnen 10 (27) tarkastuslautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä

12                       toimittaa edellä mainitun päätöksen selvityksenä ponnen ehdottajalle (Birgitta Dahlberg) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote toivomusponnen 10 osalta tarkastuslautakunnalle, valtuutettu Birgitta Dahl­bergille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

5, 6               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

7                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Jukka Piekkarille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 400-vuotis­kotisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18, 19           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikennelaitokselle, kiinteistövirastolle, kaupunginmuseolle, rakennus­­virastolle ja pelastuslaitokselle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Antti-Jussi Räihälle ja kemisti-insinööri Juha-Heikki Miettiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vararehtori Riitta Konkolalle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

16                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                          perustaa maahanmuuttoasioiden johtajan viran ja

2                          kehottaa henkilöstökeskusta julistamaan viran haettavaksi 5 000 euron kokonaispalkan mukaisesti määräytyvin palk­kaeduin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja hallintokeskukselle (Seija Kaup­pinen).

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

22                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa ja liikennealan ammattioppilaitosta ryhtymään toimin­tojen yhdistämisen edellyttämiin henkilöstö- ym. järjestelyihin yhteistyössä henkilöstökeskuksen kanssa.

 

Pöytäkirjanote liikennealan ammattioppilaitoksen johtokunnalle, liikennealan ammattioppilaitokselle, opetusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITTEET

Liite 1

Liite 1 (Kohta 3)

 

Liite 2

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1421 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              15.11.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1422 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1423 §

TOIMITILATONTTIEN VARAUS JA VARAUKSEN JATKAMINEN SALMISAARESTA

 

Khs 2006-2196

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitilatontin 20048/5 (11 600 k-m2) 31.3.2007 saakka sekä jatkaa toimitilatontin 20048/3 (9 000 k-m2) varausta 31.3.2007 saakka.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että jos Technopolis Oyj tai sen tytäryhtiö tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista nro 20048/2 tai lähinnä siitä muodostuvasta uudesta toimitilatontista 31.3.2007 mennessä, edellä mainitut varaukset jatkuvat ilman eri päätöstä 31.5.2008 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimitilatontin nro 20048/5 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.7.2009 saakka, jos Technopolis Oyj tai sen tytäryhtiö tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 31.5.2008 mennessä toimitilatontista nro 20048/3 tai lähinnä siitä muodostuvasta uudesta tontista.

 

Varaukset ovat voimassa seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee tontin suunnittelussa ja toteutuksessa noudattaa kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymää Salmisaaren toteuttamista koskevaa yhteisjärjestelysopimusta 25.11.2005 ja siihen mahdollisesti ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä tehtäviä muutoksia.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tonttia koskevaa vuokrasopimusta tai kauppakirjaa saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote Technopolis Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1424 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ALPPIKIINTEISTÖT OY:N SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2412

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.8.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Alppikiinteistöt Oy on myynyt määräalat Helsingin kaupungin Tapanilan kylän K. 496-nimi­sestä tilasta RN:o 7:413 ja K. 483-nimisestä tilasta RN:o 7:241 NCC Rakennus Oy:lle omaan tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1425 §

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2006-2341

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1426 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI SUUNNITELMAN LAATIMISESTA KÄVELYKATUJEN LISÄÄMISEKSI

 

Khs 2005-2661

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2005 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1427 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45294/1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11597)

 

Khs 2006-2221

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45294 tontin nro 1 ja katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.9.2006 päivätyn piirustuksen nro 11597 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1428 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45446/15 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11593)

 

Khs 2006-2203

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45446 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 21.9.2006 päivätyn piirustuksen nro 11593 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote raken­nuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1429 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45457/4 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11599)

 

Khs 2006-2202

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45457 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.9.2006 päivätyn piirustuksen nro 11599 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1430 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

14.11.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.11.2006

rakennuslautakunta

7.11.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

14. ja 16.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1431 §

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Stn/Khs 2006-2430

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ålägga förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 27.11.2006 och uppmana företrädaren för staden att föreslå Henrica Bargum. till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 27.11.2006 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan Henrica Bargum yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Bilaga 1 / Liite 1

 

 

1432 §

ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN

 

Khs 2006-2424, 2006-2356, 2006-1341, 2006-1474, 2006-2043

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa esityslistan liitteestä ilmenevät virat 1.1.2007 lukien.

 

Pöytäkirjanote asianomaisille virastoille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITTEET

Liite 1

Liitteet 1 - 5

 

Liite 2

Liitteet 1 - 5

 

 

1433 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      9.11.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                   13.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                            31.10. – 15.11.2006

- vararehtori 1.                                                                                  1.11.2006

- vararehtori 2.                                                                               31.10.2006

- hallintopäällikkö                                                                         13.11.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                9.11.2006

- tietotekniikkapäällikkö                                                               10.11.2006

eläintarhan johtaja                                                             10. ja 15.11.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        16.11.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)               9., 13. ja 16.11.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       15.11.2006

museonjohtaja                                                                               17.11.2006

taidemuseon johtaja                                                           13. – 15.11.2006

tietokeskus

- tietohuoltopäällikkö                                                                    10.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1434 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                               14.11.2006

ympäristölautakunta                                                             14.11.2006

joukkoliikennelautakunta                                                    16.11.2006

yleisten töiden lautakunta                                                   16.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1435 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2007-2008

 

Khs 2006-2426

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2007 – 2008 valtiotieteiden opiskelija Mikko Kivipellon.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Y-Säätiön hallitukseen varajäseneksi toimikaudeksi 2007 – 2008 erityissuunnittelija Pertti Korteniemen sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1436 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 14.11.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

1420 §

VERKSTÄLLIGHET AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 15.11.2006

 

Stn

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

att beslutsförteckningen från stadsfullmäktiges sammanträde 15.11.2006 skall tillställas stadens alla nämnder och direktioner samt verk och inrättningar för kännedom och

 

att de fullmäktigebeslut som ingår i beslutsförteckningen får verkställas efter protokolljusteringen oberoende av eventuella besvär enligt följande:

 

Ärende         Åtgärd

 

Stadsdirektörens verksamhetsområde

 

– – –

 

3                    – – –

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt

1                    tillställa revisionsnämnden den av stadsfullmäktige godkända hemställningsklämmen 10 (27) för eventuella åtgärder

2                    tillställa den som föreslagit klämmen (Birgitta Dahlberg) beslutet ovan såsom en utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av beslutet.

 

Protokollsutdrag i fråga om hemställningskläm 10 till revisionsnämnden, till fullmäktigeledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna.

 

- - -

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, vikarierande stadsdirektören ärende 7.

 


Översättning:

1426 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: UTARBETANDE AV EN PLAN ÖVER VILKA GATOR

SOM KAN GÖRAS TILL GÅGATOR

 

Stn 2005-2661

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.12.2005 (Otto Lehtipuu), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 169 2244

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Pekka Reinikainen

Irmeli Wallden-Paulig

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  28.11.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1404-1423, 1425-1426, 1430, 1432-1434 ja 1436  §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1427-1429 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1424 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1404-1423, 1425-1426, 1430, 1432-1434 och 1436 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1427-1429 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1424 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.