Kokousaika

30.10.2006 kello 16.00 – 19.14

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 1333–1335 §)

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 1335 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1335 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 1333–1335 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

(paitsi 1320–1332 ja osa 1335 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1335 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja (paitsi osa 1335 §)

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 1334–osa 1335 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1335 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Olli, Seppo

kaupunginkamreeri (paitsi 1335 §)

 

 

Härkäpää, Markus

kehittämispäällikkö (1335 §:n kohdalla)

 

 

Mäkinen, Kirsi

suunnittelupäällikkö (1335 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1333 – 1334,

  

 Korpinen

 

1320 – 1321

 

1324 - 1327,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen


1328 – 1329, 1335, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1322 – 1323,


1330, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


1331, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


1332,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1320

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1321

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1322

Sj/1

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1323

Sj/2

Henkilöstökeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

1324

Kj/5

Eron myöntäminen hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehelle Eila Ratasvuorelle ja vapaan viran väliaikainen hoito sekä haettavaksi julistaminen

 

1325

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 25.10.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1326

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1327

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1328

Kaj/2

23.10.2006 pöydälle pantu asia

Esitys määrärahan varaamiseksi teettämisuhan täytäntöönpanoa varten

 

1329

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1330

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1331

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1332

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1333

Kj/3

25.9.2006 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Konserni- ja omistajaohjauksen kehittämislinjaukset

 

1334

Kj/4

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 

1335

Kaj/1

Strategiakokousasia: Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman (MA-ohjelma) valmistelu

 


 

1320 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Moisio) ja Vehviläisen (varalla Lindeman) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1321 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1322 - 1323 §

Kaupunginvaltuuston 15.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1322 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1323 §

Henkilöstökeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asiat 3 ja 4 sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan esityslistan asian 1 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

1324 §

ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOKESKUKSEN OIKEUSPALVELUIDEN KAUPUNGINLAKIMIEHELLE EILA RATASVUORELLE JA VAPAAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITO SEKÄ HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Khs 2006-2293

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Eila Ratasvuorelle eron hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kaupunginlakimiehen virasta 1.11.2006 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginlakimiehen viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä kaupunginlakimiehen virkaa väliaikaisesti hoitamaan oikeuspalveluiden johtavan kaupunginasiamiehen Harry Åhlgrenin ajalla 1.11.2006 – 28.2.2007, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes virka on vakinaisesti täytetty.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ratasvuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Liite 1

 

 

1325 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.10.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 25.10.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toil­le ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mikko Pantzarille, Janne Kyllille ja Arto Grönholmille.

 

Pöytäkirjanote lasten päivähoito­jaostolle, sosiaalivirastolle, hallinto­keskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen talous­­hallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sami Niemiselle ja Jarkko Tontille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sini Julinille ja Erja Kouvolle.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2006 talousarvion luvusta 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, sosiaalivirastolle 10 800 000 euroa työmarkkinatuen kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, terveyslautakun­nalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille ja taloussuunnitteluosastolle.

 

12–17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

18–21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, vapautuksen saaneille ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

22–25           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

11                 Kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.11.2006 lukien liikennelaitoksen matkalippujen tarkastuksen päällikön työsuhteisen toimen viraksi, josta maksettava tehtäväkohtainen palkka on 2 869,60 euroa kuukaudelta.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, liikennelaitokselle, matkalippujen tarkastuksen päällikkö Kaisa Maijalalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen)

 

26, 27           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1326 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     24.10.2006

satamalautakunta                                                        24.10.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              25.10.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1327 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1328 §

23.10.2006 pöydälle pantu asia

ESITYS MÄÄRÄRAHAN VARAAMISEKSI TEETTÄMISUHAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN

 

Khs 2006-1786

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1329 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

24.10.2006

asuntotuotantotoimikunta

18.10.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.10.2006

rakennuslautakunta

24.10.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

24.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja toimikunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1330 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                        26.10.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                      10. – 13. ja  20.10.2006

eläintarhan johtaja                                                                        25.10.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               23.10.2006

museonjohtaja                                                                               25.10.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                            23. – 24.10.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                             24.10.2006

- apulaisrehtori                                                                              23.10.2006

taidemuseon johtaja                                                                     24.10.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                 23. – 26.10.2006

- tietohuoltopäällikkö                                                                    23.10.2006

työterveysjohtaja                                                                           23.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1331 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             24.10.2006

yleisten töiden  lautakunta                                                  26.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1332 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 24.10.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

1333 §

25.9.2006 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: KONSERNI- JA OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMISLINJAUKSET

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä

 

1.

Konserniohjauksen kehittämislinjaukset liitteenä 1 olevan muistion

kohdan 3 mukaisesti seuraavasti:

                     

                    konserniohjausta tehostetaan tavoitteena tytäryhteisöjen toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamis- ja hallintokäytäntöjen yhtenäistäminen,

 

                    kaupunginhallituksen asemaa omistajaohjauksessa vahvistetaan laatimalla ensi vaiheessa selvitys kaupunginhallituksen konsernijaoston perustamiseen liittyvistä kysymyksistä toimenpide-ehdotuksineen 30.6.2007 mennessä

 

                    kaupunkikonsernin kokonaistaloudellista tarkastelua laajennetaan liittämällä konsernitilinpäätökseen tilivuodesta 2007 alkaen konsernitaseen lisäksi myös muut tilinpäätöksen mukaiset laskelmat ja tiedot, sekä

 


2.

Omistajapoliittiset periaatelinjaukset siten, että

 

                    nettobudjetoidut yksiköt, liikelaitokset sekä tytär- ja muut konserniyhteisöt jaotellaan omistuksen tarkoituksen mukaan liitteenä 2 olevan muistion kohdan 2 mukaisesti, ja että

 

                    kaikkia kaupungin tytäryhteisöjä koskevat seuraavat omistajapoliittiset yleislinjaukset liitteenä 2 olevan muistion kohdan 3 pohjalta seuraavasti:

 

                    toimintaa tehostetaan parantamalla tuottavuutta. Tuottavuutta mitataan ja vertaillaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

                    kassanhallintaa keskitetään osaksi kaupungin muuta kassanhallintaa siten, että kaupungin tytäryhteisöt liittyvät sovittavassa laajuudessa kaupungin sisäisen pankin ja konsernitilin käyttäjiksi

 

                    tytäryhteisöjen lainanotossa hyödynnetään kaupungin neuvotteluasemaa rahoitusmarkkinoilla ja rahoitusasiantuntemusta

 

                    tehostetaan hankintoja siten, että kaupunki kilpailuttaa tavaroiden ja palveluiden hankintoja koskevia puitesopimuksia tytäryhteisöjen käyttöön

 

                    yhdistetään etenkin saman toimialan tytäryhteisöjä tai niiden toimintoja, mikäli yhdistäminen on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua

 

                    lisätään etenkin saman toimialan tytäryhteisöjen toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä yhteistyöhyötyjen saavuttamiseksi

 

                    tehostetaan riskienhallintaa laatimalla yhteisökohtaiset riskienhallintasuunnitelmat

 

                    tehostetaan yhteisöjen hallintoa vähentämällä erityisesti kehittämisen ja sijoitustoiminnan välineenä toimivien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumäärää ja nimeämällä tällaisten yhtiöiden hallitusten jäseniksi myös ulkopuolisia asiantuntijoita

 

                    tehostetaan tytäryhteisöjen johtamista panostamalla tytäryhteisöjen ylimmän johdon johtamisvalmiuksien kehittämiseen henkilökohtaisin kehittämissuunnitelmin

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan tämän päätöksen edellyttämät yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset 30.6.2007 mennessä myöhemmin tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1334 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/4

 


                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1335 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN (MA-OHJELMA) VALMISTELU

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 27.11.2006 asti.

 

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 1.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  7.11.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

pöytäkirjan 1320 – 1323 ja 1325 – 1335 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

 


 

2

 

 

MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta

 

-                                       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

-                                       perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

-                                       valittajan nimi ja kotikunta

 

-                                       postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

-                                       päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

-                                       todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

-                                       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

1320 – 1323 och 1325 – 1335 § i protokollet

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

 


 

2

 

SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

-                                       det beslut i vilket ändring söks

-                                       till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

-                                       de grunder på vilka ändring yrkas

-                                       ändringssökandens namn och hemkommun

-                                       den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.


Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

-                                       det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

-                                       ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

-                                       de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.