Kokousaika

29.5.2006 kello 16.00 – 20.09

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 759 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 774-775 §)

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen (paitsi osa 774-775 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 774-775 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 774-775 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

(paitsi osa 774-775 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

(paitsi osa 774-775 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 774-775 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 774-775 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 774-775 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

 

Salo-Halinen, Anna-Leena

kaupunginasiamies (paitsi 774-775 §)

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi 774-775 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri (paitsi 774-775 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi 774-775 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 774-775 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi 774-775 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 757-osa 759

ja 774-775 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi 774-775 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Rajajärvi, Tuomas

virastopäällikkö (774 §:n kohdalla)

 

 

Härkäpää, Markus

kehittämispäällikkö (774 §:n kohdalla)

 

 

Rytkölä, Matti

virastopäällikkö (774 §:n kohdalla)

 

 

Nissinen, Heikki

satamajohtaja (774 §:n kohdalla)

 

 

Kaijansinkko, Matti

projektipäällikkö (774 §:n kohdalla)

 

 

Laitinen, Timo

projektinjohtaja (774 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


757-758,


-,


761-762, osa 774, 

 Korpinen

 

 

 

763, osa 774-775,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
759-760,


764-768, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


769, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


770, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


771-773,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

757

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

758

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

759

Kaj/1

Keski-Pasilan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11356)

 

760

Kaj/2

Pasilan kortteleiden nro 17057 ja 17058 osin ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 17053 (Yleisradion alue) ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11444)

 

761

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 22.5.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

762

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

763

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

764

Kaj/1

Helsingin koulurakennusten suojelu

 

765

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Yleisradion alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11444

 

766

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Yleisradion alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11444

 

767

Kaj/4

22.5.2006 pöydälle pantu asia

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaava-asiassa (nro 11425)

 

768

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

769

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

770

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

771

Stj/1

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva toimeksiantosopimus Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa

 

772

Stj/2

22.5.2006 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle kriminaalipotilaita koskevien säädösten yhteensovittamisesta rikos- ja mielenterveyslaeissa koskevasta työryhmämuistiosta

 

773

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

774

Kj/3

Jätkäsaaren ja Hernesaaren kehittäminen

 

775

Kj/4

Khn strategiakokouksessa 24.4.2006 pöydälle pantu asia: Ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen uustuotannon ja peruskorjausten rahoitus sekä osa-omistusmalli

 


 

757 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

758 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

759 - 760 §

Kaupunginvaltuuston 14.6.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

759 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.5.2006 pöydälle pantu asia
Keski-Pasilan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11356)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

760 §

Pasilan kortteleiden nro 17057 ja 17058 osin ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 17053 (Yleisradion alue) ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11444)

 

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asiat 3 ja 4 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

761 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 22.5.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 22.5.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

762 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          23.5.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

763 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

764 §

HELSINGIN KOULURAKENNUSTEN SUOJELU

 

Khs 2005-596

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

765 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN SENAATTI-KIINTEISTÖJEN KANSSA YLEISRADION ALUEEN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11444

 

Khs 2006-761

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen ja aikanaan esisopimuksen mukaisen luovutuskirjan sekä tekemään sopimukseen ja luovutuskirjaan mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

766 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN YLEISRADION ALUEEN ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11444

 

Khs 2006-58

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Yleisradion eläkesäätiön kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen ja aikanaan sopimuksen mukaiset luovutuskirjat sekä tekemään niihin mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

767 §

22.5.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA NS. MYLLYPURON PUISEN KAUPUNKIKYLÄN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11425)

 

Khs 2005-1535

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotukseen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­punginjohtajan lausumaan perustuvan lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

768 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta (nro 16/2006)

18.5.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta (nro 17/2006)

18.5.2006

kiinteistölautakunta

23.5.2006

rakennuslautakunta

23.5.2006

 

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

769 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                            11. ja 18.5.2006

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  23.5.2006

nuorisolautakunta                                                                          23.5.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   16.5.2006

 

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 22.5.2006

museonjohtaja                                                                      19. ja 23.5.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                23.5.2006

taidemuseon johtaja                                                             18. – 24.5.2006

työterveysjohtaja                                                                              24.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

770 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         23.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

771 §

RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUA KOSKEVA TOIMEKSIANTOSOPIMUS ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN KANSSA

 

Khs 2006-1356

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun järjestämistä koskevan toimeksiantosopimuksen Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa 1.6.2006 lukien sosiaalivirastoon sijoitettavan johtavan sovitteluohjaajan viran 2 600 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen lääninhallitukselle, sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Salin Olli, sosiaalipäivystyksen päällikkö, puhelin 31043816

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

772 §

22.5.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE KRIMINAALIPOTILAITA KOSKEVIEN SÄÄDÖSTEN YHTEENSOVITTAMISESTA RIKOS- JA MIELENTERVEYSLAEISSA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMUISTIOSTA

 

Khs 2006-1152

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle työryhmämuistiosta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus pitää perusteltuna työryhmän ehdotusta mielenterveyslain muuttamisesta siten, että rikollisen teon tehnyt syyntakeettomaksi todettu henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon myös lähellä mielisairauksia olevien työryhmämuistiossa todettujen persoonallisuushäiriöiden perusteella. Kyseeseen tulevat vaikeat persoonallisuushäiriöt, joista kärsivät henkilöt hyötyvät samoista hoitomenetelmistä kuin mielisairauksia sairastavat. Käytännön toiminnan ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että ko. potilasryhmä määritellään riittävän selkeästi.

 

Kriminaalipotilaita koskevan työryhmän ehdottama velvoitteinen avohoito, jonka laiminlyönyt potilas voitaisiin lähettää sairaalahoitoon ilman tarkkailulähetettä, on tarpeellinen. Mainittu hoito tulisi säännellä siten, että psykiatrisesta laitoshoidosta velvoitteiseen avohoitoon siirtyvä säilyttäisi hoitokontaktin hoidosta pääasiallisesti vastuussa oleviin tahoihin, ja että häntä riittävästi tuettaisiin mielenterveyslain mukaisesti - sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla ja tukitoimilla - itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan.

 

Työryhmän ehdotukset velvoitteisen avohoidon toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista menettelytavoista edellyttävät vielä selkiyttämistä mm. sairaanhoitopiirin määrittelyssä. Sinänsä ehdotus sairaanhoitopiirikohtaisten mallien laatimiseksi kriminaalipotilaiden hoidossa on kannatettava.  Samoin on erittäin toivottavaa, että laaditaan ohjeet kriminaalipotilaiden hoitoon liittyvistä erityiskysymyksistä tilanteessa, jossa velvoitteista avohoitoa toteutetaan hajautetusti eri puolilla maata olevissa psykiatrian toimintayksiköissä.

 

Työryhmän muistioon on sisällytetty kaksi lukua vankien psykiatrisen hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta sekä niiden jatkumisesta vankilasta vapautumisen jälkeen.

 

Kun kyse on erityisesti velvoitteisen avohuollon sekä osin myös vankilasta vapautuvien henkilöiden jälkihuollon osalta valtion järjestettäväksi kuuluvasta kriminaalihuollosta, on kyse sellaisesta tehtävästä, jonka kustannuksia ei voida sälyttää yksinomaan kunnille. Tämän vuoksi on jatkovalmistelussa arvioitava myös se, miten kustannusvastuu valtion ja kuntien välillä on jaettava.

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa vastauksena ministeriön kyselyyn, että tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana tapahtuvia potilaan perusoikeuksien rajoittamista koskevia mielenterveyslain 4a luvun mukaisia säädöksiä on ollut ongelmallista tulkita siltä osin, kun eristämisestä ja sitomisesta velvoitetaan ilmoittamaan potilaan edunvalvojalle tai lailliselle edustajalle. Ongelmana on, ettei edunvalvojaa joko ole tai hänestä ei ole tietoa hoitoyksikössä. Lainkohta edellyttää täsmentämistä.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

773 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                             10.5.2006

 

terveyslautakunta                                                         18.5.2006

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

774 §

JÄTKÄSAAREN JA HERNESAAREN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Laitinen Timo, projektinjohtaja, puhelin 169 2402
Kaijansinkko Matti, projektipäällikkö, puhelin 169 4211

 

 

775 §

KHN STRATEGIAKOKOUKSESSA 24.4.2006 PÖYDÄLLE PANTU ASIA: EHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE: KAUPUNGIN OMISTAMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN UUSTUOTANNON JA PERUSKORJAUSTEN RAHOITUS SEKÄ OSA-OMISTUSMALLI

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Pekka Reinikainen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  6.6.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 757-764, 767-770 ja 772-775 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

757-764, 767-770 och 772-775 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.