Kokousaika

24.4.2006 kello 16.00 – 19.35

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 601 §)

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

(paitsi osa 601 §)

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 600-601 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi 588 ja

600-601 §)

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi 600-601 §)

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri (paitsi 601 §)

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi 601 §)

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi osa 600-601 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 601 §)

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

(paitsi 600-601 §)

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja (600 §:n kohdalla)

 

Simoila, Riitta

kehittämisjohtaja (600 §:n kohdalla)


 

 

Kupiainen, Outi

terveysasemien johtaja

(600 §:n kohdalla)

 

 

Helminen, Seppo

johtajahammaslääkäri (600 §:n kohdalla)

 

 

Mäkinen, Kirsi

suunnittelupäällikkö (601 §:n kohdalla)

 

 

Härkäpää, Markus

kehittämisjohtaja (601 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan, paitsi 601 §:n kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


582-583,


-,


584-586, 588-589, 600-601, 

 Korpinen

 

 

 

587,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


590-595, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


596, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


597-598, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


599,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

582

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

583

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

584

Kj/3

Lausunto sisäasiainministeriölle kuntakonserni- ja liikelaitostyöryhmän mietinnöstä

 

585

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 19.4.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

586

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

587

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

588

Kj/9

Hallintokeskuksen hallintojohtajan viran määräaikainen hoitaminen

 

589

Kj/10

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen eräille henkilöille

 

590

Kaj/1

Elielin Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

591

Kaj/2

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n varsinainen yhtiökokous

 

592

Kaj/3

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous

 

593

Kaj/4

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous

 

594

Kaj/5

Vuotekno Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

595

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

596

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

597

Ryj/1

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

598

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

599

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

600

Kj/4

Terveysasemaverkon sekä hammashoitolaverkon kehittäminen

 

601

Kj/5

Asunto-ohjelma

 


 

582 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla  Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

583 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

584 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE KUNTAKONSERNI- JA LIIKELAITOSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

 

Khs 2006-716

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asiat 4 ja 5 esityslistan viimeisinä asioina.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

585 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.4.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 19.4.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3, 7       Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Juha Turkalle ja yrittäjä Heikki Virkkuselle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, kaupunginkans­lialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Vettä julistamaan toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän haku­ajoin ja virkaan kuuluvin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote toimitusjohtaja Timo Kulmalalle ja johtaja Esko Tiaiselle.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle ja opetusvirastolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikennelaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedel­le.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja Hakime Aratille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja sivilisaatiohistorian dosentti Tapani Hietaniemelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Matti Virkkuselle.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

18                 Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

22, 23           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

24–26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

4                    Kaupunginhallitus päätti

1                    lähettää kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä kehottaa niitä jatkamaan ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitään sekä

 

2                    kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia edistämään toiminnassaan helsinkiläisten yhteisöllisyyttä.

 

                      Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponnet 1 (2), 2 (12), 8 (34), 9 (35), 10 (37) ja 11 (42) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 5 (29) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (23), 4 (28), 6 (32) ja 7 (33) sivistys- ja hen­kilöstö­tointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

586 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          18.4.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                19.4.2006

tekninen lautakunta                                                      18.4.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

587 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

588 §

HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOJOHTAJAN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2006-1060

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 1.5.2006 avoimeksi tulevan hallintojohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi suostumuksensa mukaisesti hallintokeskuksen oikeuspalvelut osaston päällikön, kaupunginlakimies Eila Ratasvuoren 6 100 euron kokonaispalkkaeduin 1.5.2006 alkaen siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 31.8.2006 saakka.

 

Pöytäkirjanote Eila Ratasvuorelle ja hallintokeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ratasvuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

589 §

KULTAISEN HELSINKI-MITALIN MYÖNTÄMINEN ERÄILLE HENKILÖILLE

 

Khs 2005-2630

Esityslistan asia Kj/10

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin seuraaville henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta:

 

Gusatinsky, Eilina, päätoimittaja

 

Holm, Ansa, johtaja

 

Kokkila, Ilpo, vuorineuvos

 

Riikonen, Jukka, poliisikomentaja

 

Sailas, Raimo, valtiosihteeri

 

Söderholm, Annlis, lastenlääkäri

 

Usvasalo, Marja, toimitusjohtaja

 

Välimäki, Hans, keittiömestari

 

 

Kirjeet  mainituille henkilöille sekä pöytäkirjanote kaupunginkanslialle.

 

 

 

 

590 §

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-958

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Elielin Pysäköinti Oy:n 27.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja nimetylle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

591 §

KIINTEISTÖ OY AB PAKKALANTIE 30:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-948

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n 27.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi oikeustieteen ylioppilas Hanna Laineen, toimitusjohtaja Veikko Vermilän ja erityissuunnittelija Matti Malisen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä varajäseneksi Ville Ylikahrin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

592 §

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

 

Khs 2006-1025

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 27.4.2006 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Säterintie 2:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin ja varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2006 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

593 §

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUKSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

 

Khs 2006-1026

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen 27.4.2006 pidettävässä varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin ja asiamies Jenni Ropen sekä varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2006 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

594 §

VUOTEKNO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-984

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan 19.4.2006 (4115 §) tekemät toimenpiteet Vuotekno Oy:n 24.4.2006 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen varalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

595 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

11.4.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

20.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

596 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                          20.4.2006

opetuslautakunta                                                                            18.4.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                18.4.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                          21.4.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       13.4.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       12. ja 19.4.2006

museonjohtaja                                                                       13. – 18.4.2006

taidemuseon johtaja                                                             11. – 20.4.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             18.4.2006

työterveysjohtaja                                                                              13.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

597 §

TYÖMAAHUOLTO OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-949

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Työmaahuolto Oy:n 27.4.2006 klo 10.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään yhtiön

 

hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaviksi

 

oikeustieteen ylioppilas Hanna Laine

toimitusjohtaja Veikko Vermilä

erityissuunnittelija Matti Malinen

 

ja varajäseneksi

 

Ville Ylikahri

 

sekä

 

varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

598 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                          18.4.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 20.4.2006

yleisten töiden  lautakunta                                               20.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

599 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

sosiaalilautakunta                                                             20.4.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                    5.4.2006

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

600 §

TERVEYSASEMAVERKON SEKÄ HAMMASHOITOLAVERKON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi terveysasema- ja hammashoitolaverkoston kehittämissuunnitelmat sekä kehottaa terveyslautakuntaa ja terveyskeskusta jatkamaan suunnittelua tehtyjen kehittämislinjausten mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja terveyskeskukselle.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian terveysverkon osalta uudelleen valmisteltavaksi siten, ettei suunniteltuja terveysasemien siirtoja ei toteuteta.

 

Ojala ilmoitti palautusehdotukseen pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Toivola Matti, toimitusjohtaja, puhelin 3104 2215, puhelin

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

601 §

ASUNTO-OHJELMA

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa asunto-ohjelman valmistelua siten, että jatkossa laaditaan valtuustokausittain maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (MA-ohjelma).

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti, että selvitetään laadittavan ohjelman aikajänteen pidentämistä.

 

                                            Edelleen kaupunginhallitus päätti, että selvitetään kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan johdolla MA-ohjelman kytkemistä pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteiseen maankäytön ja asumisen ohjelmointiin.

 

                                            Vielä kaupunginhallitus päätti, että valmistelutyön vaihe saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi viimeistään 30.10.2006 siten, että varsinainen päätöksenteko asiasta tehdään alkuvuodesta 2007.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti panna kohdan 5.2 (Ehdotus kaupunginvaltuustolle kaupungin omistamien vuokra-asuntojen uustuotannon ja peruskorjausten rahoituksesta sekä osa-omistusmallista) pöydälle kaupunginhallituksen 29.5.2006 pidettävään strategiakokoukseen.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 601 §)

(601 §:n kohdalla)

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Osku Pajamäki

Suvi Rihtniemi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa   3.5.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 582-587, 595-596 ja 598-601 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

582-587, 595-596 och 598-601 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.