Tekstikehys:  

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS
LISÄLISTA 1/06.03.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN JA SEMINAARI ESPOOSSA 23.-24.3.2006

 

Khs 2006-464

 

Espoon kaupunki ilmoittaa kirjeessään (3.2.2006), että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ”Six-Pack
–Summit” järjestetään Espoossa 23.3.2006. Kutsukirjeessä pyydetään kaupunginhallituksia nimeämään kuusi edustajaansa tapaamiseen.

 

Luottamushenkilöjohdon tapaamisen aiheina ovat kunta- ja palvelurakenneuudistushanke ja suurkaupunkipolitiikka.

 

Tapaamisen yhteydessä pidetään 24.3.2006 teemaseminaari ”Kaupunkipolitiikka ja kaupunkien kilpailukyky”.

 

./.                   Kutsukirje on liitteenä.

 

Vs. Kj toteaa, että Kuntaliiton koulutusyhtiö Efeko Oy on järjestänyt aikaisemmin kuuden kaupungin luottamushenkilöjohdolle vuosittain koulutustilaisuuden. Viime vuonna luottamushenkilöjohdon tilaisuudessa on sovittu, että jatkossa kuusi suurinta kaupunkia järjestävät tapaamiset vuorotteluperiaatteella. Helsingin kaupunki varautuu myös omalta osaltaan myöhemmin tapaamisen järjestämiseen. Uutta yhteistyökäytäntöä luotaessa tarkoituksena on ollut, että luottamushenkilöjohdon tapaamisiin osallistuisivat Kvston ja Khn puheenjohtajistot.

 

Teemaseminaariin on kutsuttu myös kuutoskaupunkien kaupunginhallitusten jäsenet ja kaupunginjohtajat sekä mm. kansanedustajia.

 

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee nimetä kuusi edustajaa Espoossa 23.3.2006 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa em. luottamushenkilöiden lisäksi kaupunginhallituksen jäsenet osallistumaan Espoossa 24.3.2006 pidettävään kuuden suurimman kaupungin teemaseminaariin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITE

Kutsukirje

 

 

 

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 1.3.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 1.3.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maksim Potapenkolle ja Asser Raassinalle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maarit Tähtivaaralle ja Tarja Lamminperälle.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee

 

a                          hyväksyä tämän lisälistan liitteen mukaisen yhtiön perustamiskirjan sekä kaupunginvaltuuston esityslistan asian 6 erillisen liitteen 3 mukaisen yhtiöjärjestyksen,

b                          hyväksyä kaupunginvaltuuston esityslistan asian 6 erillisen liitteen 2 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki myy perustettavalle yhtiölle 1 524 050 euron kauppa­hinnasta Finlandia-talon liiketoiminnan varoineen ja velkoineen oikeuttaen samalla kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään kaup­pakirjaan luovutushetken mukaiset tarvittavat tarkistukset,

c                           hyväksyä henkilöstön siirtymistä yhtiöön koskevan pai­kalli­sen sopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan asian 6 erillisen liitteen 4 mukaisena ja oikeuttaa henkilöstökeskuk­sen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta,

d                          myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan rahoitusta varten 400 000 euron suuruisen lainan käyttäen vuoden 2006 talousarvion alakohtaa 9 01 02 23, Laina Finlandia-talolle, seuraavin lainaehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa siten, että lyhennykset alkavat vuonna 2007.

Lainan korko: Lainan korko määritellään lainan ensimmäisen nostopäivän 12 kk:n euribor-koron suuruiseksi lisättynä 0,05 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainanantajalla on mahdollisuus tarkistaa korkomarginaalia silloista markkinatilannetta vastaavaksi kolmen vuoden välein ensimmäisestä nostopäivästä lukien.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 teke­män päätöksen mukaisia yleisiä lainaehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

e                          nimetä myöhemmin ehdokkaat perustettavan yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi,

f                            kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään em. asiakirjoihin tarvit­taessa vähäisiä muutoksia,

g                          kehottaa sääntötoimikuntaa ryhtymään toimenpiteisiin tarvittavan muutoksen valmistelemiseksi kaupunginhallituksen johtosääntöön.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle, sääntötoimikunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–31           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Ronald McDonald Lastentalosäätiölle.

 

                      Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistövirastolle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kiinteistövirastolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

32, 33           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Matti Kesäläiselle, Johanna Ljungbergille, Esko Haapalalle ja Elisabeth Hindsbergille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

34                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

35                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote teologian maisteri Paavo Voutilaiselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

LIITE

Perustamiskirja, Finlandia-talo Oy

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          28.2.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


20

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.2.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.2.2006

rakennuslautakunta

28.2.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

27.2., 28.2. ja 2.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


2

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖÖN

 

Khs 2006-455

 

Helsinki-Instituutin säätiö pyytää (15.12.2005, saapunut 1.3.2006), että kaupunki nimeäisi tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan toimintakauden 2006 tilejä ja hallintoa.

 

Sj toteaa, että säätiön toiminnasta vastaa hallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta eli vuoden 2008 loppuun. Säätiön sääntöjen 14 §:n mukaan säätiöllä on kaksi vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsee kaupunki ja toisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan Helsingin yliopisto. Tilintarkastajien toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

 

Tarkastuslautakunta on 18.1.2006 ehdottanut päätösehdotuksessa mainittujen tilintarkastajien valitsemista tarkastamaan säätiön tilejä vuodeksi 2006.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Helsinki-Instituutin säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastus PK-Finland Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Eero Prepula) ja varatilintarkastajaksi KHT Sinikka Kontio-Alasen tarkastamaan säätiön tilejä vuonna 2006.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-Instituutin säätiölle sekä tehtäviin valituille ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                            28.2.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                28.2.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    16. – 24.2.2006

- vararehtori 1.                                                                13., 14. ja 21.2.2006

- sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja                            20. – 21.2.2006

- hallintopäällikkö                                                                            16.2.2006

- tietotekniikkapäällikkö                                                                  21.2.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                            15.2. ja 1.3.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                      28.2. ja 1.3.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         28.2.2006

museonjohtaja                                                                     27.2. ja 2.3.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                             20.2. – 2.3.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                     28.2 ja 1.3.2006

- apulaisrehtori                                                                                28.2.2006

taidemuseon johtaja                                                            24.2. – 1.3.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                   24.2. – 1.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         28.2.2006

joukkoliikennelautakunta                                   2.3.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 2.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 28.2.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292