6

KAUPUNGINVALTUUSTON 1.2.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 1.2.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Joachim Starkille ja Anders Westerholmille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle ­jaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen, 15 300 000 euroa käytettäväksi Arabianrannan esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


6                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2006 talousarvion

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöön­oton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

2 763 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

kiinteistövirastolle

 

8 673 900 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

Helsingin Satamalle

 

1 265 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin Vuosaaren sataman yritysalueella

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

70 000 euroa

 

keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

pelastuslaitokselle

 

2 258 000 euroa

 

Herttoniemen  pelastusaseman ja öljyntorjuntavarikon suunnitteluun ja rakentamiseen

 

liikuntavirastolle

 

22 000 euroa

 

Herttoniemenrannan esirakentamiseen (Laivalahden venesataman kanava)

 

kohdasta 8 03 14 kadut, Lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

rakennusvirastolle

 

300 000 euroa

 

Kaivantopuiston siltaan

 


 

kohdasta 8 06 11, Kamppi–Töölönlahti-alueen puistot

 

rakennusvirastolle

 

50 000 euroa

 

Kamppi–Töölönlahti-alueen puistoihin

 


kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

rakennusvirastolle

 

2 209 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

tilakeskukselle

 

119 500 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

342 400 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

110 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

283 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

90 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

rakennusvirastolle

 

19 000 euroa

 

lähiörahastokohteeseen (Malminkartanon aseman ympäristön valaistukseen tarkoitetun määrärahan siirto kaupunkisuunnitteluvirastosta)

 

liikennelaitokselle

 

465 000 euroa

 

lähiörahastokohteeseen (Kontulan metroasema)

 


 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

rakennusvalvontavirastolle

 

23 000 euroa

 

Helsingin arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän työhön

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus

 

talous- ja suunnittelukeskukselle lainojen maksamiseen seuraavasti:

 

alakohdasta 01

 

 

 

329 100 euroa

 

koulujen lainoihin

 

alakohdasta 04

 

 

 

971 000 euroa

 

sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettyihin lainoihin

 

alakohdasta 19

 

 

 

656 000 euroa

 

S-Asunnot Oy:lle / Kiinteistö Oy Pohjois-Haagan Ässäkodit myönnettyyn lainaan

 

alakohdasta 20

 

 

 

25 000 euroa

 

Helsinki-viikon Säätiön lainaan

 

alakohdasta 21

 

 

 

7 718 000 euroa

 

lainaan liikennelaitokselle

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan 1.2.2006 asian 6 liite 1 ao. virastoille ja laitoksille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille, varainhallinnalle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

7                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille jäljennöksin kaupunginvaltuuston keskustelupöytäkirjasta tämän asian osalta.

 

16, 17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8, 9, 10         Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee, että henkilöstöstrategia 2006–2008 toteutetaan tämän asian liitteenä olevan toimenpideohjelman mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja laitosten kanssa huolehtimaan toimenpideohjelman toteuttamisesta.

 

                      Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponsi 1 (1) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–12 (3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 25 ja 27) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Petra Kätölle ja yrittäjä Vesa Kallioniemelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Riitta Koivistolle, Noora Pyyrylle, Marjo Penille ja valtiotieteen tohtori Kristiina Koivuselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

LIITTEET

Liite 1

Investointimäärärahojen ylitykset

 

Liite 2

Henkilöstöstrategian toimenpideohjelma

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          31.1.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-2543

 

Kj toteaa, että Khs päätti viimeksi 23.1.2006 tasavallan presidentin vaalien vaalilautakuntien kokoonpanomuutoksista. Tämän jälkeen on kokoonpanoja jouduttu muuttamaan vaalipäivän 29.1.2006 osalta ja Khn olisi hyväksyttävä tehdyt kokoonpanomuutokset.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä toimenpiteet, joilla tasavallan presidentin vaalien vaalilautakuntien kokoonpanoja on muutettu vaalipäivän 29.1.2006 osalta esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

 

LIITE

Vaalilautakuntien kokoonpanomuutokset

 

 

 

 


17

PIHLAJAMÄEN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-246

 

Pihlajamäen Liiketalo Oy ilmoittaa (1.2.2006), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 10.2.2006 klo 13.00 osoitteessa Isännöitsijäkonttori Oy, Korvatunturintie 2, 00970 Helsinki.

 

Pihlajamäen Liiketalo Oy on kaupungin osakkuusyhtiö, jonka osakkeista kaupunki omistaa 23 %. Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pihlajamäen Liiketalo Oy:n 10.2.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen vuonna 2006 alkavalle toimintakaudelle kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön Hannu Määttäsen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle henkilölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Pihlajamäen Liiketalo Oy:n kokouskutsu ja esityslista 10.2.2006

 

 

 

 


18

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

31.1.2006

rakennuslautakunta

31.1.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

30.1. ja 1.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta                                                           31.1.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       31.1.2006

opetuslautakunta                                                                            31.1.2006

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   26.1.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                31.1.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    17. – 20.1.2006

- vararehtori 1.                                                                                  16.1.2006

- sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja                            16. – 23.1.2006

- palveluyksikön päällikkö                                                             13.1.2006

eläintarhan johtaja                                                               30.1. – 1.2.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                27. ja 30.1.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          2.2.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                              23. – 27.1.2006

taidemuseon johtaja                                                             26. – 31.1.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                    27. – 31.1.2006

työterveysjohtaja                                                                  31.1. ja 2.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            31.1.2006

joukkoliikennelautakunta                                   2.2.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 2.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 31.1.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292