8

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.12.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 13.12.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle sekä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungille.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

5                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutettu Eva Biaudet’lle ja valtiotieteen lisensiaatti Stefan Johanssonille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistölautakunnan käytettäväksi 40 300 000 euroa vuoden 2006 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, olevasta määrärahasta Suomen val­tion kanssa Töölönlahden alueella tehtävää aluejärjestelyä varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7, 8, 9           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

16–18           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Ulla-Maija Rajakankaalle ja perintäsihteeri Sinikka Tuulikki Ojalalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

19, 20           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hannele Luukkaiselle ja Sirkku Ingervolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

26–28           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

HELSINGIN JA PIETARIN KAUPUNKIEN VÄLINEN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA

 

Khs 2006-2787

 

Kj toteaa, että Khn jäsenille jaettiin 23.10.2006 tiedoksi luonnos Helsingin ja Pietarin välisestä yhteistyöpöytäkirjasta. Pöytäkirja on allekirjoitettu sittemmin sellaisenaan 29.10.2006.

 

Helsingin ja Pietarin kaupunkien välillä on sovittu yhteistyöstä vuodesta 1993 lähtien. Sopimuskausittain on pöytäkirjojen sisältöä pyritty kehittämään ja voimassaoloaikaa pidennetty. Nyt hyväksytty pöytäkirja tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 31.12.2009 saakka.

 

Uuden pöytäkirjan hyväksyminen liittyy Helsingin ja Pietarin välisen yhteistyön edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen kahdenvälisestä yhteistyöstä kattamaan myös Itämeren alueen verkostoyhteistyö. Allekirjoitus oli ajoitettu Baltic Development Forumin yhteistyössä ulkoministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa järjestämän Itämerikonferenssin ja Itämeren kaupunginjohtajien verkoston Baltic Metropolesin kokousten yhteyteen. Helsinki on jäsen molemmissa verkostoissa. Konferenssi oli osa Suomen EU –puheenjohtajuuskauden virallista oheisohjelmaa.

 

Nyt voimaan tulevassa pöytäkirjassa on aiempaa konkreettisemmin
sovittu käytännön yhteistyömuodoista. Pöytäkirjassa mainitaan yhteistyöaloina ympäristö- ja energia-ala, liikenneinfrastruktuuri, matkailu, kaupallinen ja taloudellinen yhteistyö, yhteistyö sosiaaliturvan ja terveydenhoidon alalla, kulttuuri, koulutus, nuorisopolitiikka sekä viestintä- ja hallintoyhteistyö.

 

Merkittävin pöytäkirjan perusteella käynnistyvä yksittäinen hanke tähtää Pietarin pohjoisen kokoojaviemärin rakentamisen edistämiseen. Uuden viemärin avulla saadaan loput, noin neljännes Pietarin käsittelemättömistä jätevesistä puhdistuksen piiriin. Kumppaneina hankkeen toteutuksessa ovat Helsingin Vesi ja Pietarin Vodokanal –yhtiö, joiden välinen tarkempi sopimus on tarkoitus allekirjoittaa vielä ennen vuoden vaihdetta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin ja Pietarin välisen yhteistyösopimuksen.

 


Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

LIITE

Helsingin ja Pietarin välinen yhteistyösopimus

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              13.12.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

 

Khs 2006-1913

 

Khs päätti 4.12.2006 kehottaa keskusvaalilautakuntaa tekemään esityksen kokeilusta, jossa ennakkoäänestyspaikkojen kattavuutta parannetaan keskeisellä paikalla sijaitsevilla julkisilla tai kaupallisilla tiloilla.

 

Keskusvaalilautakunta on kaupunginhallituksen kehotuksen johdosta selvittänyt asiaa ja toteaa seuraavaa:

 

Kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat on ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle viimeistään 4.1.2007, koska äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

 

Ennakkoäänestyspaikoista säännellään vaalilaissa. Vuoden 2002 vaalilain muutoksella (247/2002) siirrettiin päätösvalta yleisistä ennakkoäänestyspaikoista valtioneuvostolta kunnille. Vaalilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE1/2002) kunta voisi määrätä yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi pääasiassa omia virastojaan ja laitoksiaan. Soveltuvina ennakkoäänestyspaikkoja olisivat esimerkiksi kunnantalo, kirjastot, koulut ja palvelukeskukset. Paikkaa valittaessa tulisi myös pyrkiä varmistamaan, että paikka on aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta mahdollisimman puolueeton.

 

Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaan ennakkoäänestyspaikat tulisi sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi sijoittaa sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltä mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat.

 

Hallituksen esityksen ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaan ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. Tilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä äänestäjien henkilöllisyyden tarkastus- ja äänestyslipun antopisteitä, äänestyskoppeja sekä äänestyksen vastaanottopisteitä ja tilan tulisi olla siten mitoitettu ja siten järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta, paikan varsinaista toimintaa, ennakkoäänestystä tällaisessa tilassa järjestettäessä tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään saa häiritä äänestystä.  Suositeltavaa on, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai vastaava tila taikka selvästi erotellaan eri tila äänestystä varten.

 

Keskusvaalilautakunta päätti kokouksessaan 11.12.2006 selvittää Helsingissä sijaitsevien suurimpien kauppakeskusten mahdollisuutta järjestää tarvittavat tilat ennakkoäänestyspaikkaa varten. Asiaa päätettiin tiedustella seuraavista kauppakeskuksista: Columbus (Vuosaari), Forum (keskusta), Itäkeskus, Kamppi (keskusta) ja Nova (Malmi). Lisäksi ennakkoäänestyspaikkaa päätettiin tiedustella Asematunnelista.

 

Keskusvaalilautakunta asetti vaalilain säännökset huomioon ottaen seuraavia vaatimuksia ennakkoäänestyspaikalle:

 

1. Tilan koko

 

Tilan on oltava riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Tilaan on mahduttava vähintään kahden - kolmen vaalivirkailijan työpiste, vähintään kaksi - kolme äänestyskoppia sekä riittävästi jonotustilaa. Äänestyskopit on kyettävä sijoittamaan siten, että vaalisalaisuus säilyy eli niihin ei saa näkyä kopin ulkopuolelta (takaa, sivulta tai ylhäältä). Tila on pystyttävä rauhoittamaan äänestyskäyttöön eli tilan on oltava sellainen, että sen läpi ei tapahdu kulkua ja että se on muutoinkin riittävän rauhallinen äänestyskäyttöön.

 

2. Tietotekniikka

 

Tilaan on oltava mahdollista järjestää varma ja turvallinen tietoliikenneyhteys. Tietokoneet on voitava säilyttää tilassa tai ne on voitava helposti kuljettaa lukittuun säilytykseen.

 

3. Muut vaatimukset

 

Tilan on oltava keskeisellä paikalla kauppakeskuksessa, jotta äänestäjien on helppo tulla ja johon he vaivattomasti osaavat. Tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntavammaiset tai muut liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä.

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeristö otti yhteyttä kauppakeskusten tiloista ja niiden vuokrauksesta vastaaviin henkilöihin ja näiden puhelinkeskustelujen jälkeen lähetti kirjallisen tiedustelun kahteen kauppakeskukseen.

 

Kauppakeskus Forumista ilmoitettiin, ettei Forumin tiloihin mahdu ennakkoäänestyspaikkaa, koska tilat ovat niin täynnä.

 

Kauppakeskus Columbuksen kauppakeskuspäällikkö piti kauppakeskuksessa sijaitsevan postin tiloja parhaiten ennakkoäänestyspaikaksi sopivina kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksen aulatilat eivät hänen mielestään sovellu ennakkoäänestyspaikaksi.

 

Malmilla sijaitsevan kauppakeskus Novan tiloissa on vapaana pienehkö tila, joka ei sovellu ennakkoäänestyspaikaksi, koska se ei sijaitse keskeisellä paikalla kauppakeskuksessa (sijaitsee varsinaisten kauppakerrosten yläpuolella) eikä siihen ei ole järjestettävissä helposti äänestäjien käytettävissä olevaa esteetöntä kulkua. Kauppakeskuksen aulatiloihin ei ole järjestettävissä ennakkoäänestykseen soveltuvaa tilaa.

 

Kauppakeskus Kamppi ilmoitti, etteivät voi tarjota ennakkoäänestykseen vaadittavaa tilaa.

 

Asematunnelissa parhaiten ennakkoäänestykseen soveltuvassa tilassa ns. kompassitasanteella ei HKL:n mukaan turvallisuus syistä saada järjestää ennakkoäänestystä. Muut tilat asematunnelissa eivät sovellu turvallisuuteen ja tietotekniikkaan liittyvistä syistä.

 

./.                   Kauppakeskus Itäkeskus/Wereldhave Finland Oy tarjoaa ennakkoäänestyspaikaksi 75 m2 suuruista tilaa Itäkeskuksen Pasaasilta (tilan numero 122), jonka vuokra ennakkoäänestys ja valmistelutöiden ajalta 1. – 16.3.2006 on n. 5.500 euroa. Tila on vilkkaalla paikalla ja siten helposti ja esteettömästi äänestäjien tavoitettavissa. Tila on mahdollista järjestää ennakkoäänestyspaikaksi siinä tapahtuvan vuokralaismuutoksen johdosta ja vuokranantaja pystyy toteuttamaan uuden vuokralaisen edellyttämät tilan kunnostustyöt ennen ennakkoäänestystä ja luovuttamaan tilan uuden vuokralaisen käyttöön ennakkoäänestyksen jälkeen. Keskusvaalilautakunnan saamien tietojen mukaan tarvittavat tietoliikenneyhteydet voidaan tilaan rakentaa mutta tilan tulisi tällöin olla käytössä 1.3.2006 alkaen. Tilavuokran lisäksi kustannuksia aiheutuu ennakkoäänestyshenkilöstön palkoista, tietotekniikasta ja sen rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavan henkilöstön palkoista, kuljetuksista, koulutuksesta ja toimistokuluista, kokonaiskustannukset ovat n. 25 000 – 27 000 euroa. Kustannusarvio on siltä pohjalta, että ennakkoäänestyspaikka arkisin on avoinna kahdeksan tunnin ajan (esim. klo 12-20, viikonloppuisin klo 10-16).

 

Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestyskäyttöön tarjottu tila vuokrataan uudelle vuokralaiselle 1.4.2007 lukien eikä tila ole siten jatkossa käytettävänä ennakkoäänestyspaikkana. Tila sijaitsee varsin lähellä ennakkoäänestyspaikkana toimivaa Itäkeskuksen postia. Keskusvaalilautakunnan talousarviossa ei ole otettu huomioon kauppakeskukseen sijoitettavasta ennakkoäänestyspaikasta aiheutuvia kuluja, joten mikäli vuokrattavaksi tarjottu tila määrätään ennakkoäänestyspaikaksi, tulisi samassa yhteydessä päättää talousarvion ylittämisestä.

 

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kokeilua ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista keskeisille paikoille julkisiin tai kaupallisiin tiloihin selvitettäisiin ja valmisteltaisiin lisää sekä tilojen sijoittamisen että kustannusvaikutusten osalta. Tarvittaessa ennakkoäänestyspaikkojen kattavampaa sijoittelua voitaisiin kokeilla vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

 

Kj toteaa, että ennakkoäänestys on kokeiluluonteisesti mahdollista järjestää Itäkeskuksessa päätösehdotuksessa ehdotetulla tavalla. Kj:n tarkoituksena on myöntää tarvittavat määrärahat Khn päätöksen jälkeen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 4.12.2006 päätetyn lisäksi hyväksyä ennakkoäänestyspaikaksi eduskuntavaaleissa 2007 kauppakeskus Itäkeskuksessa Wereldhave
Finland Oy:n keskusvaalilautakunnalle ilmoittamat tilat.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan kaupungin puolesta sopimaan asian ja tarvittavista lisäjärjestelyistä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi Wereldhave Finland Oy:n kanssa.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 169 3669

 

 

LIITE

Karttoja 2 kpl

 

 

 

 


2

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN NESTE MARKKINOINTI OY:N SEKÄ BEST CHAIN OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2645

 

Ala-Tikkurilan kylän tila RN:o 3:405, RN:o 3:203 ja RN:o 3:399; Aamuruskontie 2

 

Kiinteistölautakunta toteaa (21.11.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus.

 

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja kauppahinta

 

Ala-Tikkurilan kylän tila RN:o 3:405, määräalat tiloista RN:o 3:203 ja RN:o 3:399

 

Naantalissa sijaitseva tontti 14-6-1

Neste Markkinointi Oy / Best Chain Oy

17.10.2006

3 100 000 euroa

 

Kaupan kohteet

 

Kaupan kohteena on Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitseva Sillankorva-niminen tila RN:o 3:405 sekä määräala M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräala M601 tilasta Salomaa RN:o 3:399. Samalla kauppakirjalla on myyty myös Naantalissa sijaitseva AM-tontti nro 14-6-1 sekä kauppakirjassa esitetyt rakennukset, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Pietarsaaressa ja Vaasassa.

 

Etuosto-oikeus kunnalla, jonka alueella sijaitsee suurin osa luovutuksista

 

Etuostolain 3 §:n mukaan milloin samalla luovutuskirjalla on myyty kahden tai useamman kunnan alueella olevia kiinteistöjä, etuosto-oikeus on sillä kunnalla, jonka alueella sijaitsee suurin osa kiinteistöjen yhteenlasketusta pinta-alasta.

 

Luovutettavien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 9 966 m2, josta Helsingin alueella sijaitsee suurin osa, yhteensä n. 5 397 m2. Naantalissa sijaitsevan tontin pinta-ala on 4 569 m2.

 

Asemakaava- ja rakennustiedot

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Helsingin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitsevat alueet muodostavat pääosan huoltoasemarakennusten korttelialueeseen (LH) kuuluvasta tontista nro 40061/13.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilalla RN:o 3:405 sijaitsee kaksi vuonna 1988 valmistunutta rakennusta: 515 k-m2:n suuruinen ravintolarakennus sekä 170 k-m2:n suuruinen kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus. Kauppakirjan mukaan huoltamorakennus kuuluu kauppaan, ravintolarakennus puolestaan on kolmannen osa-puolen omistama eikä sisälly kauppaan.

 

Kaupan ehdot

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita ehtoja kuin kauppakirjassa mainitut.

 

Kaupungin antama ennakkolausunto

 

Neste Markkinointi Oy pyysi 15.6.2006 päivätyllä kirjeellään kaupungilta etuostolain 8 §:n mukaista ennakkolausuntoa kaupungin mahdolli-sesta etuosto-oikeuden käyttämisestä. Khs päätti 14.8.2006, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan, mikäli Neste Markkinointi Oy tekee ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistö-kaupan kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä.

 

Koska kauppa on ennakkolausuntopyynnön mukainen, kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa.

 

Lautakunta esittää, ettei Helsingin kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 17.10.2006 tehdyssä kiinteistö-kaupassa, jossa Neste Markkinointi Oy on myynyt Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitsevan Sillankorva-nimisen tilan RN:o 3:405 sekä määräalan M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräalan M601 tilasta Salomaa RN:o 3:399 Best Chain Oy:lle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Neste Markkinointi Oy on 17.10.2006 myynyt Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitsevan Sillankorva-nimisen tilan RN:o 3:405 sekä määräalan M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräalan M601 tilasta Salomaa RN:o 3:399 Best Chain Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Best Chain Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus: Neste Markkinointi Oy/Best Chain Oy

 

Liite 2

Kauppakirja: Neste Markkinointi Oy/Best Chain Oy

 

Liite 3

Sijaintikartta; Aamuruskontie 2

 

Liite 4

Kartta kaupan kohteesta; Neste Markkinointi Oy/Best Chain Oy

 

Liite 5

Ennakkolausunto Neste Markkinointi Oy:n ja Best Chain Oy:n välisestä kiinteistökaupasta

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.12.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.12.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12. ja 14.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                   12.12.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       5.12.2006

liikuntalautakunta                                                                         12.12.2006

nuorisolautakunta                                                                        14.12.2006

opetuslautakunta                                                                          12.12.2006

- suomenkielinen jaosto                                                              12.12.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                              12.12.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            28.11.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                  1. – 5.12.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        11.12.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       8.12.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       7. ja 13.12.2006

museonjohtaja                                                                       8. – 13.12.2006

kaupunginorkesterin intendentti                          3.11. ja 5. – 11.12.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         6.11. – 11.12.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                      8. – 15.12.2006

- apulaisrehtori                                                                                8.12.2006

taidemuseon johtaja                                                             8. – 13.12.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                      4. – 5.12.2006

työterveysjohtaja                                                                           12.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             12.12.2006

pelastuslautakunta                                                               12.12.2006

joukkoliikennelautakunta                                                    12.12.2006

joukkoliikennelautakunta                                                    14.12.2006

yleisten töiden  lautakunta                                                  14.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                    7.12.2006

sosiaalilautakunta                                                               12.12.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285