9

ELINKEINOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2006-2593

 

Kj toteaa, että kaupunginhallitus perusti 3.4.2006 kaupunginvaltuuston 29.3.2006 päättämien keskushallinnon uudelleenjärjestelyjen täytäntöönpanon yhteydessä talous- ja suunnittelukeskukseen elinkeinojohtajan viran ja määräsi tietokeskuksen johtaja Eero Holstilan hoitamaan virkaa määräaikaisesti 1.5.2006 lukien 31.12.2006 saakka.

 

Kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus ja sen tultua hylätyksi (Khs 15.5.2006, 686 §) edelleen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen keskeinen peruste on elinkeinojohtajan viran täyttäminen määräaikaisena ja avoimeksi julistamatta. Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.

 

Elinkeinojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 14 §:n mukaan ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

 

Valtiotieteen maisteri Eero Holstila on 1.5.2006 lukien toiminut talous- ja suunnittelukeskuksessa avoimen elinkeinojohtajan viran väliaikaisena hoitajana, samalla virkavapaana tietokeskuksen johtajan virastaan. 

 

Eero Holstila on menestyksellisesti hoitanut virkaa määräaikaisena. Holstilan monivuotinen kokemus toiminnasta kaupunginjohtajan strategisessa valmisteluryhmässä on antanut hänelle erinomaiset lähtökohdat kytkeä kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseen liittyviä verkostoja ja toimintoja uuden elinkeinopoliittisen toimintakokonaisuuden yhteyteen. Holstilan johdolla on käynnistetty Helsingin elinkeinopoliittisen strategian valmistelu uudella tavalla kytkemällä yhteistyötahoja mukaan valmisteluun ja strategian linjaukset ovat tulossa käsittelyyn kaupunginhallitukseen vuodenvaihteessa.

 

Elinkeinopalvelun va. johtajana hän on osallistunut Forum Virium Helsinki -klusterihankkeen kehittämiseen sen ohjausryhmän puheenjohtajana. Holstila on vuosina 2001 - 2005 toiminut seudun osaamiskeskusohjelman toteuttamisesta ja mm. innovaatiostrategian valmistelusta vastanneen Culminatum Oy:n toimitusjohtajana ja 2006 alkaen yhtiön hallituksen jäsenenä.

 

Holstila on toiminut virastopäällikkönä vuodesta 1985 lähtien. Hän täyttää elinkeinojohtajan viran muodolliset pätevyysvaatimukset. Ote henkilökortista on nähtävillä Khn kokouksessa.

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 § mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa.

 

Kj toteaa vielä, että jos Holstila päätetään ottaa elinkeinojohtajan virkaan, hänen eronsa tietokeskuksen johtajan virasta viedään erillisenä asiana kaupunginvaltuuston päätettäväksi, kun elinkeinojohtajan valinta on lopullisesti vahvistunut. Väliajalle on tarkoituksenmukaista myöntää Holstilalle virkavapaata tietokeskuksen johtajan virasta.

 

Holstilan ottaminen elinkeinojohtajan virkaan tässä vaiheessa pysyvästi on edellytys myös tietokeskuksessa pitkään jatkuneiden sijaisuusjärjestelyiden purkamiselle.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Eero Holstilan elinkeinojohtajan virkaan 6 333,21 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää Eero Holstilalle virkavapaata tietokeskuksen johtajan virasta tässä vaiheessa 1.1.-31.12.2007 väliseksi ajaksi tai kauintaan siihen saakka, kun hänen virkanimityksensä elinkeinojohtajaksi saa lain voiman.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee todeta, että koska Holstila on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan jo aikaisemmin, häneltä ei sitä tässä yhteydessä edellytetä.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          5.12.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      5.12.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

PIHLAJISTON KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-848

 

Kaj toteaa, että Khs nimesi 3.4.2006 Pihlajiston Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi paloesimies Jouko Antilan, tradenomi Sari Kirjalainen-Halosen, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon ja osakkaiden edustajina Timo Halmeen ja Anna-Liisa Järvon sekä hallituksen varajäseniksi varatuomari Markku Nyyssölän ja osakkaiden edustaja Jouni Myllykankaan.

 

Sari Kirjalainen-Halonen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta ulkomaille muuton johdosta. Pihlajiston Kiinteistöt Oy on hallituksen täydentämiseksi kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 21.12.2006 klo 16.30 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloihin osoitteeseen Aleksanterinkatu 24, 00170 Helsinki.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pihlajiston Kiinteistöt Oy:n 21.12.2006 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen Sari Kirjalainen-Halosen tilalle ____________________ .

 

Pöytäkirjanote valitulle henkilölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Satu Säilä) ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


12

TEHDASKIINTEISTÖ OY KISÄLLITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-2664

 

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo ilmoittaa (1.12.2006), että yhtiön varsinainen syysyhtiökokous pidetään 14.12.2006 klo 15.00 osoitteessa Kisällitupa, Nokiantie 2 – 4, 00510 Helsinki.

 

Kaj toteaa, että Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo on kaupungin osakkuusyhtiö, jossa kaupungin omistus on 24 % yhtiön osakekannasta. Kaupungin omistamat tilat on vuokrattu sairaala-apteekille ja Pääkaupunkiseudun työttömät ry:lle.

 

Yhtiöjärjestyksen mukana tulee hallituksen yhden jäsenen olla Helsingin kaupungin nimeämä. Khs on 12.12.2005 nimennyt yhtiön hallitukseen vuodeksi 2006 asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon 14.12.2006 kello 15.00, osoitteessa Kisällitupa, Nokiantie 2 – 4, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi sanotun yhtiön hallitukseen vuodeksi 2007 asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Sisko von Behrille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

5.12.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

30.11.2006

kiinteistölautakunta

5.12.2006

rakennuslautakunta

5.12.2006

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

30.11., 4. ja 7.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


6

SÄHKÖISEN REKRYTOINTIMENETELMÄN HANKINTA

 

Khs 2006-2652

 

Sj toteaa, että Helsingin kaupungilla on jo joitakin vuosia ollut käytössä internetissä oma sähköinen rekrytointijärjestelmä (www.helsingintyopaikat.fi). Sieltä löytyvät avointen työpaikkojen ilmoitukset, ja siellä työnhakija voi jättää hakemuksen. Vanha järjestelmä on toteutettu yhteistyössä Satama MST:n kanssa, ja on käytännössä rakennettu laajentamalla viime vuosikymmenen lopulla perustettua ”Sisäiset avoimet työpaikat”-järjestelmää. Jatkuvasta kehitystyöstä huolimatta järjestelmästä tulee negatiivista palautetta työnhakijoilta. Tämä palaute kohdistuu eniten järjestelmän käytettävyyteen ja selkeyteen, ja sen on koettu vaikuttavan kielteisesti kaupungin kuvaan työnantajana.

 

Kaupunki omistaa myös nykyisen rekrytointijärjestelmän teknisen laitealustan, jota ylläpitää sopimuksella Xenetic Oy. Osa nykyisestä laitealustasta on tullut käyttöikänsä päähän ja vaatisi välitöntä uusimista. Oman laitealustan ylläpito tällaisissa järjestelmissä ei noudata enää tietotekniikkastrategian suosituksia.

 

Espoo ja Vantaa ovat rakentaneet yhteistyössä TietoEnator GMR Oy:n kanssa oman sähköisen rekrytointijärjestelmän, joka tunnetaan nimellä eRekry. Henkilöstökeskus on pyytänyt tarjouksen tämän järjestelmän käyttöönotosta niin, että se korvaisi nykyisen rekrytointijärjestelmän vuoden 2007 aikana. Pyydetty tarjous perustuu sovellusvuokraukseen (ns. asp), jossa järjestelmän toimittaja huolehtii myös kaikesta teknisestä palvelinalustan ylläpidosta itse sovelluksen toimittamisen lisäksi. Hankinnan ydinasiana nähdään jatkossa mahdollisuus yhdistää PKS:n kaupunkien rekrytointijärjestelmät niin, että siitä hyötyvät kaikki. Lisäksi uusi järjestelmä on hakijalle nykyistä käyttäjäystävällisempi.

 

Seudullista henkilöstöstrategiatyötä tehdään Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä ja kunkin kaupungin omana kaupunkitasoisena strategiatyönä. Yhteistoiminta ja sen edelleen kehittäminen nähdään tärkeänä, sillä ennusteiden mukaan työvoiman saatavuus tulee heikkenemään ratkaisevasti tulevaisuudessa. PKS:n kaupunkien tavoitteet ja tarpeet rekrytoinnissa ovat pitkälle yhteneväiset, ja kaupungit tulevat jakamaan tulevaisuudessa myös työvoiman saatavuusongelmat.

 


Siirtymä- ja aloituskustannukset uuteen järjestelmään ovat:

 

Toimitusprojekti

(kertakustannus aloitusvuonna)

 

44 905 euroa

 

Ohjelmiston lisenssihankinta

(kertakustannus aloitusvuonna)

 

75 000 euroa

 

Käyttöön oton koulutus

(aloitusvuonna)

 

20 000 euroa

 

Nämä kustannukset ovat yhteensä 139 905 euroa + alv 22 % jakaantuen vuosille 2006 ja 2007.

 

Järjestelmän jatkuvat käyttökustannukset ovat:

 

 

Käyttöpalvelukustannukset, kuukausiveloitus

 

4 500 euroa

Ylläpitopalvelut, kuukausiveloitus

(sis. 4 htp./kk)

 

3 792 euroa

Kehitysympäristön palveluvalmius,

kuukausiveloitus

1 500 euroa

 

Jatkuva kuukausiveloitus tulee edellä esitetyn perustella olemaan 9 792 euroa/kk, vuodessa yhteensä 117 504 euroa + alv 22 % eli yhteensä 143 355 euroa vuodessa.

 

Siirtymäkustannukset sekä vuotuiset käyttökustannukset maksetaan talousarviokohdalta henkilöstöpolitiikan tukeminen, toiminto työvoimapulaan varautuminen (vuonna 2006 ta 3 52 06 1569), jonne sähköistä rekrytointijärjestelmää varten on vuosittain varattu 180 000 euroa. Osa siirtymäkustannuksista maksetaan vuoden 2006 budjetista, sillä siirtymätyö aloitetaan jo joulukuussa 2006.

 

./.                   Tarjousasiakirjat ovat esityslistan tämän asian liitteenä. Hankinnassa on käytetty suoraa neuvottelumenettelyä, koska hankittavaa järjestelmää ei ole muualta saatavissa. Kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen 14 §:n 2-kohdan mukaan suoraa neuvottelumenettelyä voidaan käyttää, jos teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojelemiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Palvelu on rakennettu alusta saakka kaupunkien tarpeisiin Espoon ja Vantaan kaupunkien kolmikantasopimuksena TietoEnator GMR Oy:n kanssa. Kyseessä on liittyminen mukaan tähän sopimukseen yhteistyön kehittämiseksi kaupunkien välillä rekrytointikysymyksissä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstökeskuksen hankkimaan kaupungille TietoEnator GMR Oy:ltä sähköisen rekrytointijärjestelmän asp-palveluna kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen 14 §:n 2-kohdan nojalla suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankinnan siirtymäkustannus arvonlisäveroineen on 170 685 euroa kertakustannuksena. Vuosittainen käyttö-, ylläpito- ja kehityskustannus arvonlisäveroineen on 143 355 euroa, joka neljälle vuodelle laskettuna on yhteensä 573 420 euroa.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446
Aho Markku, erityissuunnittelija, puhelin 310 43605

 

 

LIITE

TietoEnatorin tarjous

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    22.11.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                30.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                              28.11. – 4.12.2006

- johtava talouspäällikkö                                                 28.11. – 5.12.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               30.11.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                          27.11. – 7.12.2006

museonjohtaja                                                                         1. – 7.12.2006

taidemuseon johtaja                                                                1. – 5.12.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                           30.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 7.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262