HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

45 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

11.12.2006 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet

3

 

4

Rakennushankkeiden seurantaraportti (Tilanne 30.11.2006)

6

 

5

Helsingin kaupungin osallistuminen Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n toimintaan

7

 

6

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

12

 

7

Vuoden 2007 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2008 avustusten hakumenettelystä

34

 

8

4.12.2006 pöydälle pantu asia
Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008

38

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Hakaniementorin alapuolisen maanalaisen tilan varausajan jatkaminen  pysäköintilaitoksen suunnittelua ja taloudellista selvitystyötä varten

41

 

2

Marian sairaalan tilojen käyttäminen terveyskeskuksen toimintaan

47

 

3

Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

51

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin yliopiston päärakennuksen, kirjastorakennuksen ja Fabiania-rakennuksen suojelusta

55

 

5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle kiinteistö Vuorimiehenkatu 1:n suojelusta

58

 

6

Suutarilan tonttien 40166/9 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 11602)

60

 

7

Arabianrannan ruotsinkielisen lasten päiväkoti Sesamin hankesuunnitelman hyväksyminen

63

 

8

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) ja YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

67

 

9

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) sekä NCC Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

70

 

10

4.12.2006 pöydälle pantu asia
Pohjoisesplanadi 5:ssä sijaitsevan rakennuksen varaaminen myytäväksi ja peruskorjattavaksi

72

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajien valitseminen

81

 

2

Yliopettajan viran perustaminen ammattikorkeakouluun

82

 

3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sekä eräiden toimivaltuuksien siirtäminen ammattikorkeakoululle ja ammattikorkeakoulun hallituksen nimittäminen

83

 

4

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

89

 

5

27.11.2006 pöydälle pantu asia
Kaupungin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittäminen

94

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Rautatieliikenne 2030 -suunnitelmasta

101

 

2

Lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun eräiden osakkeiden kaupassa

110

 

3

Tukkutorin pakastamon uuden osan saneerauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

111

 

4

Valtuutettu Tea Vikstedt-Nymanin toivomusponsi: Alppikylän meluesteiden toteuttaminen

114

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Selvitys HUSin taloudesta ja toiminnasta 30.9.2006

117

 

2

Määrärahojen osoittaminen sujuvien hoitoketjujen järjestelyihin

120

 

3

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa sekä uusien virkojen perustaminen

125

 

4

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta vuodeksi 2007

130

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

VUODEN 2007 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2006-2631

 

Kj toteaa, että Khs on vuosittain antanut ohjeet talousarvion toteuttamisesta talousarvion vahvistamisen jälkeen.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet.

 

Vuoden 2006 kolmannessa talousarvioennusteessa tuloslaskelman toimintakate on toteutumassa 22,8 milj. euroa talousarviota heikompana, mihin vaikuttavat osaltaan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioylitykset.

 

Vuosikatteen ilman liikelaitoksia arvioidaan olevan 52,2 milj. euroa, mikä 27,6 milj. euroa talousarviota parempi. Verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana. Samoin rahoitustulojen ja –menojen nettovaikutuksen ennakoidaan olevan talousarviota parempi.

 

Virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten yhdistetyn tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on 427,4 milj. euroa, joka on 142,5 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosikatteen kasvu johtuu suurimmalta osin Helsingin Energian arvioitua paremmasta tulokehityksestä.

 

Tilikauden tulos ilman liikelaitoksia on ennusteen mukaan 20,6 milj. euroa alijäämäinen ja on 93,6 milj. euroa talousarviota parempi. Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toimintapääoma pienenee 98,9 milj. eurolla, mikä 114,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Tämä johtuu 100 milj. euron siirrosta Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämästä kaupungin omaan pääomaan sekä satunnaisten tulojen kasvusta.

 

Vuoden 2007 talousarviossa vuosikate ilman liikelaitoksia on 3,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Liikelaitokset mukaan lukien vuosikate on 301,7 milj. euroa ja kattaa poistoista 101 % ja investoinneista 48 %.

 

Suhdannekatsauksen 3/2006 (12.9.2006) mukaan Suomessa kokonaistuotannon viimevuotinen 2,9 prosentin kasvu nopeutui tuntuvasti vuoden 2006 alkupuoliskolla. Alkuvuoden suuriin lukuihin tosin vaikuttivat osaksi satunnaistekijät, kuten viime vuoden metsäseisokki, mutta myös peruskasvu oli vahvaa ja laaja-alaista. Ulkomaankauppa jatkui vilkkaana, samoin kotitalouksien kulutus ja asuntoinvestoinnit. Myös yritysten investoinnit olivat kasvussa. Sekä kotitalouksien että yritysten näkymät ovat kesän aikana säilyneet hyvinä ja korkeasuhdanne jatkuu aiemmin arvioitua pidempään.

 

Yleiset talouden lähtökohdat taloussuunnitelmakaudelle ovat parantuneet. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan maan talouskasvu näyttää 4,5 %:n nousua vuodelle 2006 ja 3 %:n nousua vuodelle 2007. Sekä kunnallis- että yhteisöverotuloihin on odotettavissa nousua, mutta Helsingin verotulojen kasvuprosentti uhkaa jäädä heikommaksi kuin maassa keskimäärin. Tästä syystä veropohjaa on pyrittävä vahvistamaan elinkeino- ja asuntopolitiikan toimenpitein. Helsingin väestönkasvu on kääntynyt nousuun, mutta sen vaikutukset muuttoliikkeen rakenteen vuoksi ovat ongelmallisia ja sen myönteisetkin vaikutukset tulevat vasta viiveellä. Uhkatekijöinä on palvelutuotannon kustannusten nousu niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin opetus- ja sivistystoimessakin sekä investointitason nousu.

 

Viime vuosina Helsingin Energian hyvä tulos on mahdollistanut yhteensä 360 milj. euron siirrot Energian kertyneistä ylijäämistä kaupungin omaan pääomaan, eikä lisälainaa ole tarvittu. Energian hyvät tulokset ovatkin luoneet mielikuvan, että koko kaupungin talous on huomattavasti parantunut. Näin ei kuitenkaan ole todellisuudessa tapahtunut, koska kyse on ollut vain yhden liikelaitoksemme tuloksen parantumisesta. Kaupungin tulevien vuosien talouden tulee perustua terveelle tulorahoitukselle. Jatkossa on välttämätöntä, että tulot kattavat menot ilman liikelaitosten ylimääräisiä tuloutuksia. Tämä asettaakin tulevien vuosien toiminta- ja investointimenojen kehitykselle haasteen

 

Talouden tasapainottamiseen pyritään mm. jatkamalla palvelurakenteiden, toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmien ja toimintaprosessien kehittämistä, tukipalveluiden keskittämistä sekä jatkamalla siivous- ja ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamista opetustoimessa. Erityisen haasteen muodostaa sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hillitseminen.

 

                      Henkilöstötoimikunta antaa (7.12.2006) noudattamisohjeista lausunnon, joka jaetaan Khn kokouksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 


Pöytäkirjanote noudattamisohjein kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

 

LIITE

Vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet

 

 

 

 


4

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI (TILANNE 30.11.2006)

 

Khs 2006-1441

 

Kj toteaa, että johtajiston 26.10.1994 nimeämä rakennushankkeiden seurantaryhmä on raportoinut hankkeiden etenemisestä vuodesta 1994 alkaen aina kahdesti vuodessa, toukokuun ja marraskuun tilanteesta.

 

HKR-Rakennuttaja ja seurantaryhmä ovat koonneet liitteenä olevan rakennushankkeiden seurantaraportin marraskuun 2006 tilanteesta.
Raportissa on verrattu marraskuun tietoja sekä taloussuunnitelmaan 2007–2009 että edelliseen, toukokuun 2006 tilanteesta laadittuun seurantaraporttiin. 

 

Rakennushankkeiden seurantatiedot ovat liitteenä olevassa seurantaraportissa.

 

Raportissa on merkitty erikseen hankkeet (54 kpl), jotka ovat siirtyneet taloussuunnitelman 2007–2009 ajoitusmuutosten perusteella.

 

Erikseen on raportoitu hankkeet, joiden arvioitu valmistumisajankohta on siirtynyt vähintään 3 kk edellisestä raportista. Näitä hankkeita on 9 kpl ja ne on kommentoitu raportin kohdassa 4.

 

Raporttiin sisältyy HKR–Rakennuttajan laatima rakentamisen suhdannekatsaus.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 30.11.2006 (liite).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

 

LIITE

Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus, tilanne 30.11.2006

 

 

 

 


5

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN HELSINGIN UUSYRITYSPALVELU RY:N TOIMINTAAN

 

Khs 2006-2624

 

Kj toteaa, että kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n perustajajäsen ja että Khs päätti viimeksi 15.12.2003, että Helsingin kaupunki jatkaa Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n jäsenenä.

 

Samalla Khs päätti, että kaupunki osoittaa yhdistyksen käytettäväksi kaupunginkanslian yritysneuvontaan osoittamat henkilöstö-, toimitilat ym. voimavarat vuoden 2006 loppuun saakka.

 

Lisäksi Khs päätti nimetä yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajina kolme (3) henkilöä:

 

                          Terhi Kauti, yrittäjä, (1.1.2006 lähtien Satu Sasi, lehtori)

                          Arja Hörhammer, projektipäällikkö

                          Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö

 

Uusyrityskeskukset

 

Helsingin Uusyrityspalvelu ry (HUP) kuuluu 30 itsenäisen uusyrityskeskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä on Suomen Jobs and Society ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 30 uusyrityskeskusta.

 

Uusyrityskeskusten toimintamalli perustuu elinkeinoelämän, kuntien ja valtion yhteistyöhön ja on osoittautunut varsin tehokkaaksi.

Koko maan tilastojen mukaan toiminnan aloittaneista uusista yrityksistä on yli puolet joutunut lopettamaan ensimmäisen viiden vuoden aikana.

Uusyrityskeskusten tavoitteena on, että 80% aloittaneista on vielä toiminnassa viiden toimintavuoden jälkeen. Tavoite on toteutunut hyvin.

 

Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle.

 

Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

 


Yhdistyksen jäsenet vuonna 2006 ovat:

                          Aallon Tilitoimisto Oy

                          Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa

                          Asianajotoimisto Jukka Kallio Oy

                          Asianajotoimisto Matti Oksala Ky

                          Berggren Oy Ab

                          Elisa Oyj

                          Finib Oy

                          Helsingin kaupunki

                          Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

                          Helsingin seudun kauppakamari

                          Helsingin Yrittäjät ry

                          IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy

                          Innoforum Oy

                          Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

                          Keskuspuiston Nuorkauppakamari

                          Nooa Säästöpankki Oy

                          Nordea Pankki Suomi Oyj

                          Pukkila Graafinen/Offset Pukkila Oy

                          Pohjola

                          Sampo Pankki Oyj

                          Suomen Messut

                          Suomen Tilintarkastajaverkko Oy

                          Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

                          Tapiola-ryhmä

                          Tietomies Oy Rastor Ab

                          Tilitoimisto E. Husu Oy

                          Tuokko Laskenta Oy

                          Vuotekno Oy

 

sekä kannatusjäseninä / yhteistyökumppaneina

                          Finnvera Oyj

                          Uudenmaan TE-keskus / Helsingin työvoimatoimisto

                          Kauppalehti

                          Patentti- ja rekisterihallitus

 

Henkilöille, jotka harkitsevat yritystoiminnan aloittamista Helsingissä, yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia, toiminnan rahoittavat jäsenet. Lisäksi Uudenmaan TE-keskuksen työvoimaosasto on myöntänyt yhdistykselle rahoitusta Helsingin työvoimatoimiston pyytämiä starttilausuntoja varten vuodelle 2006.

 

Oleellisena osana yhdistyksen toiminnassa on eri toimintojen ja toimialojen asiantunteva neuvonantajaverkosto. Neuvonantajapalvelut ovat asiakkaille luottamuksellisia ja veloituksettomia. Verkosto koostuu yhdistyksen jäsenten henkilökunnasta, vapaaehtoisuuden pohjalta. HUP ohjaa asiakkaitaan asiantuntijoille tarpeen mukaan.

 

Toiminnan tavoitteena on varmistaa alkavalle yritykselle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset ja toisaalta varoittaa lähtemästä liikkeelle liian kevein perustein.

 

Nykyiset jäsenet ovat ilmaisseet edelleen kiinnostuksensa jatkaa yhdistyksen toiminnassa niin jäseninä kuin asiantuntijapalvelujen antajina. Samoin Uudenmaan TE-keskuksen / Helsingin työvoimatoimiston kanssa on tarkoitus jatkaa kiinteätä yhteistyötä.

 

Helsingin Uusyrityspalvelun toiminta

 

HUP:n asiakaspalvelutilat sijaitsevat, toukokuusta 2006, lähtien Unioninkatu 25:ssa ja henkilövahvuus on 4 yritysneuvojaa ja sihteeri. HUP:n henkilöstö kuuluu Talous- ja suunnittelukeskuksen Elinkeinopalveluun.

 

Helsingin Uusyrityspalvelun tarjoamiin palveluihin on kohdistunut vilkas kysyntä, vuositasolla HUP:iin ottaa yhteyttä 1.300 – 1.700 uutta asiakasta ja asiakkaat perustavat 400 – 500 uutta yritystä.

 

Tärkeänä osana HUP:n toiminnassa ja asiakaspalvelussa ovat, ennen henkilökohtaisia palavereja, viikoittain pidettävät iltapäivän kestävät, Yrittäjä-infotilaisuudet. Kuluvana vuonna tammi-lokakuussa näissä tilaisuuksissa osallistujia on ollut yli 400 henkilöä.

 

Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n asiakasneuvonnalle on vuonna 2003 myönnetty ISO 9001/2000 laatusertifikaatti.

 

Vuosittain kaikista HUP:n asiakkaista n. 20 % aloittaa yritystoiminnan ja vastaavasti n. 80 % päättää, käytyään Yrittäjä-infotilaisuuksissa ja keskusteltuaan henkilökohtaisesti yritysneuvojien sekä asiantuntijoiden kanssa, siirtää aloittamista tai luopua kokonaan yritystoiminnan aloittamisesta.

 

Yhdistyksen 14 vuoden toiminnan aikana asiakkaiden perustamista yrityksistä yli 80 % toimii edelleen (virallisen toiminnan lakkaamisilmoituksen kaupparekisteriin on tehnyt 13 % toiminnan aloittaneista yrityksistä).

 

Alkuvaiheessa asiakasyritys työllistää keskimäärin 1,2 henkilöä, HUP:n tavoitteena on että kahden vuoden kuluttua yritys työllistäisi keskimäärin 3 henkilöä.

 

Toiminnan tuloksia vuosilta 2004 - 2006

 

2006

2004-2005

 

tammi-lokakuu

 

Uusia asiakkaita

1 044

3 145

(Yrittäjä-infotilaisuuksissa osanottajia)

(449)

(1 194)

Perustettuja yrityksiä (rekisteri-ilmoitus tehty)

306

793

Työpaikkoja syntynyt aloitusvaiheessa

370

952

 

Samoissa toimitiloissa toimivan Helsingin Elinkeinopalvelun kanssa on yhteistyö jatkunut edelleen tiiviinä. Elinkeinopalvelun toiminta kohdistuu toimiviin yrityksiin ja HUP:n pääosin yritystoimintaa harkitseviin yksityishenkilöihin.

 

Kj toteaa edelleen, että kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöllä on voitu antaa mahdollisimman laaja ja asiantunteva tuki aloittelevalle yrittäjälle. Elinkelpoisten yritysten ja työpaikkojen syntymisen kautta on voitu vahvistaa kaupungin tulopohjaa, helpottaa työllisyystilannetta ja pienentää työttömyydestä aiheutuvia menoja.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki jatkaa Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n jäsenenä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki osoittaa yhdistyksen käytettäväksi talous- ja suunnittelukeskuksen yritysneuvontaan osoittamat henkilöstö-, toimitilat ym. voimavarat tällä päätöksellä vuoden 2009 loppuun saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajina kolme (3) henkilöä

 

                          _______________________________

 

                          _______________________________

 

                          _______________________________

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelua edustamaan kaupunkia yhdistyksen syyskokouksessa.

 

Pöytäkirjanote jaetaan hallitukseen nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä Helsingin Uusyrityspalvelu ry:lle.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 169 2575

 

 

 

 

 


6

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2006-2630, 2006-2365, 2006-2362, 2006-2364, 2006-2367, 2006-2360, 2006-2363, 2006-2265, 2006-853

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin innovaatiorahasto perustettiin Kvston päätöksellä 19.6.2002 ja sen peruspääomaksi siirrettiin vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 16 818 792,65 euroa. Rahaston sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

 

Innovaatiostrategian toteutukseen liittyen alla on kuvattu ne hankkeet, joille esitetään vuodelle 2007 jatkorahoitusta tai rahoituksen aloittamista innovaatiorahastosta:

 

Jatkorahoitushankkeet:

 

1

Forum Virium Helsinki

 

Forum Virium Helsinki (FVH) on digitaalisten sisältöjen ja palvelujen klusterihanke, jonka tavoitteena on luoda Pasilaan kansainvälisesti houkutteleva osaamiskeskus, jossa mukana olevat yritykset sekä kasvavan, digitaalisten sisältöjen ja palvelujen toimialan pk-yritykset voivat synnyttää uudenlaisia tuotteita ja palveluita globaaleille markkinoille sekä nopeuttaa merkittävästi yhteisten hankkeiden kautta syntyvien tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuloa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.1.2006 Helsingin kaupungin ja Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:n välisen sopimuksen sekä RTT:n, Forum Virium Helsinki –hankkeessa mukana olevien yhteisöjen ja Helsingin kaupungin keskinäisen Palveluntuottajasopimuksen.

 

Sopimuksen mukaan kaupunki huolehtii vain hankkeen hallinnon rahoituksesta ja yritykset vastaavat hanketoiminnan rahoituksesta. Hanketoiminnan käynnistämisestä ja koordinoinnista vastaa Kiihdytin, joka myös huolehtii hanketoiminnan rahoituksen järjestämisestä.

 

Kaupunginhallitus myönsi innovaatiorahastosta 600 000 euroa Forum Virium Helsinki –hankkeen vuoden 2006 hallinnollisiin kustannuksiin. Samalla varauduttiin vuosien 2007-2008 osalta vuosittain 600 000-800 000 euron rahoitukseen.

 

Forum Virium Helsinki –toimintakertomuksen, joka on jaettu erikseen Khn jäsenille, mukaan hankkeen tärkeimpiä tuloksia ovat vuonna 2006 mm. seuraavat:

 

Ensimmäisenä toimintavuonna on keskitytty toiminnan käynnistämiseen. Ensimmäinen päälinja on ollut Forum Virium Helsingin toiminnallisen infrastruktuurin rakentaminen - organisaatio, prosessit ja työkalut Työn ei voida sanoa olevan vieläkään täysin valmis; erityisesti viestinnän työkaluja tulee kehittää edelleen ensi vuonna. Erityinen kehityskohde on sekä sisäinen että ulkoinen tiedonkulku.

 

Toinen päälinja on ollut hanketoiminnan käynnistäminen. Hankkeita on käynnissä 8 kappaletta. Tähtäimenä on mahdollisimman nopeat konkreettiset hanketulokset. Näitä on saavutettukin monilla fokusalueilla.

 

Verkostoja on edistetty kaikilla tavoiteakseleilla:

                    klusterin sisäisesti

                    kotimaisten toimittajaklustereiden ja kehittäjätahojen suuntaan

                    yliopistojen ja tutkimuslaitosten suuntaan

                    PK-yrityssektorille

                    EU:n innovaatiojärjestelmän suuntaan.

 

Toimintakertomuksen mukaan Forum Viriumin menot vuonna 2006 ovat 1,3 milj. euroa ja tulot 1,3 milj. euroa. Tulos on ennuste tilanteesta vuoden lopussa ja perustuu kirjanpitoon 30.9.2006.

 

Forum Viriumin vuoden 2007 toimintasuunnitelman mukaan mm. hankemäärä nousee ensi vuonna noin puolitoistakertaiseksi verrattuna vuoteen 2006. Hanketoiminnan hoitamiseen tarvitaan jonkin verran lisäresursseja. Vuonna 2007 käynnistetään systemaattinen verkostotoiminta, jonka toteuttaminen suunnitellusti edellyttää lisäresursointia. Innovaatioympäristöä kehitetään hanketoiminnan kautta.

 

./.                   Liitteenä 1 olevan Forum Virium Helsinki –jatkorahoitushakemus vuodelle 2007.

 

Hankkeen hallinnoija on Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy.

 

Suunnitellun toiminnan toteuttaminen vuonna 2007 tarvitsee noin 1,1 milj. euron kokonaisrahoituksen, josta summasta 700 000 euroa haetaan innovaatiorahastosta hallinnon rahoitusta varten.

 

2

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu -projekti

 

Forum Virium Helsingin (FVH) yhteyteen liittyvä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu -projekti aloitti toimintansa kaupungin elinkeinopalvelun projektina 1.9.2005.

 

Sen tarkoituksena on edistää nopeasti kasvavan digitaalisten sisältöjen ja palvelujen toimialan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, parantaa niiden elinvoimaisuutta ja toimintaedellytyksiä sekä seudun kilpailukykyä.

 

Pk-yritysten kehittämispalvelu (myöh. Palvelu) etsii aktiivisesti digitaalisia sisältöjä ja palveluita kehittäviä yrityksiä, joilla on halua ja kykyä kasvaa ja kansainvälistyä. Näille yrityksille tarjotaan menestymisen mahdollisuudet erilaisten aineettomien kehityspalveluiden muodossa sekä keinoja verkostoitumiseen ja yhteistyön tiivistämiseen FVH:n jäsenistön kanssa. Palvelu jakautuu yleisiin palveluihin ja erityiseen valikoiduille pk-yrityksille räätälöityyn Kasvuohjelmaan.

 

Vuoden 2006 toiminnasta

 

Yleisissä palveluissa muodostetaan laaja Helsingin seudulla toimivien pk-yritysten digitaalisten sisältöjen ja palveluiden verkostoyhteisö. Syntyneestä poolista kytketään innovatiivisia pk-yrityksiä FVH:n ja muihin sopiviin hankkeisiin, asiakkuuksiin ja kumppanuuksiin. Verkostossa on jo noin 60 pk-yritystä.

 

Verkoston yrityksille tarjotaan yritysneuvontapalveluita ja yrittäjiä ohjataan soveltuvien kumppaneiden kehitys- ja koulutuspalveluihin. Tähän mennessä yritysneuvontaa on annettu noin 40 yritykselle, joita on samalla haastateltu kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.

 

Lisäksi on valmennettu neljää mediayrittäjäkoulutusohjelmaan osallistuvaa helsinkiläistä yrittäjää.

 

Vuoden 2006 toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat ennusteen mukaan 400 000 euroa.

 


Vuoden 2007 toiminnasta

 

Helsingin seudulla toimivien pk-yritysten digitaalisten sisältöjen ja palveluiden verkostoyhteisön rakentamista jatketaan. Verkoston pk-yrityksille tarjotaan yritysneuvontapalveluja ja yrittäjiä ohjataan soveltuvien kumppaneiden kehitys- ja koulutuspalveluihin.

 

Lisäksi valmennetaan ja kytketään verkostoon syksyllä 2006 käynnistyneen kevääseen 2007 jatkuvan mediayrittäjäkoulutusohjelma 2:een osallistuvia Helsingin seudun yrittäjiä.

 

Vuonna 2007 Finnish Mobile TV-hankkeessa keskitytään mobiilitelevision loppukäyttäjiin ja kuluttajapalautteen keräämiseen. Kuluttajille luodaan käyttäjäfoorumi, jonka avulla tuetaan uusien mobiili-tv-palveluiden käyttöönottoa ja kerätään palautetta palveluiden kehittämiseksi.

 

Kasvuohjelma 2 on tarkoitus käynnistää vuoden 2007 alussa, kun hankkeen rahoituksesta on saatu päätös. Ohjelman suunnittelussa hyödynnetään vuoden 2006 loppuun mennessä päättyvän kasvuohjelma 1:n kokemuksia. Erityisesti pyritään laajentamaan kaikkien osallistujien saamia perusosallistumismaksuun sisältyviä kehittämispalveluita ja kehittämään yrityskohtaista ohjausta.

 

./.                   Liitteenä 2 Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu –projektin vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006.

 

Hankkeen hallinnoija on talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu. Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 500 000 euroa.

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020

Urbaanin senioriväestön terveydenhoitopalveluiden ja –prosessien

sekä asuin- ja hoitoympäristön kehittäminen

 

Hanke koostuu Teknillisen korkeakoulun tutkimusprojekteista, joiden tavoitteet on asetettu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyssektorin tulevista kehitystarpeista. Projektien tutkimusaiheet liittyvät palvelumallien kehittämiseen ja tehostamiseen sekä tilasuunnitteluratkaisujen ja teknologioiden kehittämiseen ja soveltamiseen.

 

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 –hankkeessa on neljä toisiaan täydentävää osaprojekta

                    IKU –Ikäihmisten kuntouttavat hoito- ja toimintaympäristöt –projekti

                    LITE – Life Quality Improvement through Technology –projekti

                    AAPINEN – Auttavan Automaation Pilotointi –projekti

                    KUTRI – Kustannustehokas senioriasuminen –projekti.

 

Projektien kesto on keskimäärin kolme vuotta. Projektit ovat käynnistyneet vuoden 2006 aikana ja hankkeita jatketaan vuonna 2007.

 

Innovaatiorahastosta myönnettiin hankkeen vuoden 2006 rahoitukseen yhteensä 210 000 euroa, josta vuoden 2006 aikana arvioidaan käytettävän 97 500 euroa.

 

./.                   Liitteenä 3 Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 –hankkeen vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006.

 

Hankkeen hallinnoija on Teknillinen korkeakoulu/Sotera, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti. Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 212 600 euroa. Lisäksi esitetään, että vuonna 2006 käyttämättä jäänyt rahoitusosuus, 112 500 euroa, saadaan käyttää hankkeen vuoden 2007 kustannuksiin.

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

 

Kohtaamispaikka@lasipalatsi on aloittanut toimintansa 1.6.2005. Se on kokeellinen, uusia toimintatapoja ja yhteistyökuvioita kehittävä yksikkö, joka toimii sähköisen asioinnin, digi-tv-palveluiden ja mobiilipalveluiden osaamiskeskuksena. Kohtaamispaikka@lasipalatsissa ovat toimineet Helsingin kaupungin virastojen kanssa yritykset. Yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kesken on tuotettu kaupunkilaisille opastus- ja neuvontapalveluja, sekä markkinoitu Helsingin kaupungin tuottamia palveluja.

 

Haetulla rahoituksella maksetaan kohtaamispaikka@lasipalatsin vuokra sekä kolmen henkilön henkilöstömenot. Kaupunginkirjasto jatkaa osaltaan kohtaamispaikka@lasipalatsi–hankkeen toiminnan koordinointia ja vastaa muista kustannuksista. Yhteistyötä jatketaan myös Lasipalatsin Mediakeskuksen kanssa. Tavoitteena on edelleen löytää Kohtaamispaikalle myös ulkopuolisia toimijoita, joilta peritään tilojen käytöstä vuokraa.

 

Vuoden 2007 aikana kohtaamispaikka@lasipalatsi -hanketta kehitetään edelleen yhteistyössä kaupungin eri virastojen ja yritysten kanssa verkkopalvelujen esittely- ja kehittämispaikkana. Saatujen kokemusten perusteella tullaan painottamaan erityisesti markkinointia ja kehittämisosaamista. Toiminta perustuu kaupungin yhteisstrategiaan.

 

./.                   Liitteenä 4 kohtaamispaikka@lasipalatsi -hankkeen vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006.

 

Hankkeelle myönnettiin vuonna 2006 innovaatiorahastosta 150 000 euroa, jotka on käytetty kohtaamispaikan vuokriin.

 

Kaupunginkirjasto esittää, että kaupungin innovaatiorahastosta myönnetään vuodeksi 2007 Kohtaamispaikan toimintaa varten 249 000 euroa, josta vuokran osuus on 147 000 euroa.

 

Kaupunginkirjasto esittää lisäksi, että vuoden 2007 loppupuolella arvioidaan hankkeen jatko ja sen edelleen kehittäminen.

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen

(INNO-Kusti –hanke)

 

Kustaankartanossa toteutettava INNO-Kusti hanke on 5-vuotinen kehittämishanke, jossa sekä testataan erilaisia geroteknologisia sovelluksia että kehitetään hoitokäytäntöjä vanhusten hoidon tueksi. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja uusia käytäntöjä, joilla voidaan helpottaa vanhustenhuollossa tehtävää työtä, sekä lähtökohtaisesti lisätä hoidon laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Kustaankartanon vanhustenkeskuksesta kehitetään osaamis- ja innovaatiokeskus, joka palvelee Helsingin kaupungin muita hoitoyksiköitä niin avo- kuin laitospuolella yli sektorirajojen.

 

Vuoden 2006 toiminnasta

 

Hankkeen hankesuunnitelma on päivitetty.

 

Vuonna 2006 käynnistyvään Turvallisuus -osakokonaisuuteen kuuluva EMFIT turvalattia osaprojektin tutkimussuunnitelma on viimeistelyvaiheessa. Projekti käynnistyi 8/2006 ja projektin tutkimusosuus käynnistyy 11/2006, jolloin turvalaitteet asennetaan Kustaankartanon yhdelle osastolle ja varsinainen tutkimusseuranta alkaa. Projektin kokonaiskesto 2 vuotta.

 

Vuonna 2007 käynnistyvän Kotiinkuntoutus -osaprojektin tutkimussuunnitelman valmistelut ovat käynnistyneet 9/2006.

 

Hankkeen käynnistymisen ajankohta määrittyi rahoituspäätöksen myötä myöhäisemmäksi kuin alun perin oli suunniteltu. Projekti on käynnistymisen jälkeen edistynyt suunnitellun mukaisesti.

 

Innovaatiorahastosta myönnettiin hankkeen vuoden 2006 menoihin 657 780 euroa, josta ennusteen mukaan käytetään 349 000 euroa vuonna 2006.

 

Vuoden 2007 toiminnasta

 

Vuonna 2007 jatketaan Turvallisuus, Hyvä elämä ja Toimintakyky -osakokonaisuuksien projekteja. Lisäksi käynnistetään vuonna 2007 Kotiinkuntoutus –osaprojekti, jonka tutkimussuunnitelman valmistelut ovat käynnistyneet 9/2006. Projektin valmisteluvaihe kestää keväälle 2007, jolloin käynnistyy varsinainen tutkimusosuus, joka toteutetaan asiakkaiden kotona. Osaprojektin kokonaiskesto 3 vuotta.

 

Turvallisuus osakokonaisuus

 

Osaprojektien tavoitteena on tutkia ja kuvata voidaanko erilaisten hälytyslaitteiden avulla kartoittaa aiempaa tehokkaammin erilaisten onnettomuuksien ulkoisia riskitekijöitä ja -paikkoja sekä nopeuttaa avun saantia mahdollisen onnettomuuden tapahduttua. Toisena tavoitteena on tämän tiedon avulla ehkäistä kaatumisia, muita tapaturmia ja murtumia laitoshoidon asukkailla. Tavoitteena on myös tutkia helpottavatko ne hoitajien työn määrää sekä löytää mahdollisimman sujuvat luotettavat ja helpot toimintatavat kyseisten laitteiden käyttöön laitoshoidon asukkailla.

 

Lisäksi kartoitetaan asukkaiden ja heidän omaistensa turvallisuuden kokemuksia. Testattavina ovat hälyttävät matot, turvarannekkeet ja tunnistavat lattiat. Projektien pituudet 1-3 vuotta.

 

Osaprojektien tavoitteena on kotihoidon asiakkaan kotihoidon tukeminen uudenlaisella yhteydenpitovälineellä – interaktiivisella TV:llä. Tavoitteena hyvän elämän osalta on turvallisuuden ja hyvän olon tunteen lisääntyminen sosiaalisen osallistumisen avulla.

 

Hyvään elämään kuuluu myös asukkaiden unen laadun seurantavälineen testaaminen sekä unen laadun seuraaminen tavoitteena parantunut unenlaatu ja unilääkkeiden sekä muiden rauhoittavien lääkkeiden käytön väheneminen. Tavoitteena asukkaiden hyvä olo, joka näkyy levollisuutena ja osallistuvuutena mahdollisesti uni-valve rytmissä.

 

Toimintakyky osakokonaisuus

 

Säännöllinen ja monipuolinen ravitsemus yhdessä säännöllisen liikkumisen kanssa ovat omatoimisuuden tärkeimmät ylläpitäjät. Tutkimukset osoittavat erityisesti usein sairaalahoitoa tarvitsevien ja hiljattain sairaalahoidosta kotiutuneiden vanhusten ravitsemustilan olevan huonon.

Interaktiivista TV:tä tullaan käyttämään kuvayhteyden avaamisessa yhteisöllisen ruokailun ajaksi sekä päivittäisen liikuntatuokion ajaksi.

 

Toisena osaprojektina on päivittäiseen liikuntaan liittyvän aktiviteettitason määrittäminen Vivago -rannekkeen avulla. Tavoitteena mallittaa päivittäisen liikkumisen malleja, joilla tuetaan toimintakyvyn säilymistä laitoshoidon asukkailla. Projekti liittyy läheisesti myös hyvä elämä kokonaisuuteen. Osaprojektissa tavoitteena tehdä yhteistyötä fysioterapiayksikön kanssa.

 

./.                   Liitteenä 5 Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen –hankkeen päivitetty hankesuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006.

 

Hankkeen hallinnoija on sosiaalivirasto. Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 697 000 euroa. Lisäksi esitetään, että vuonna 2006 käyttämättä jäänyt osuus, 308 780 euroa, saadaan käyttää vuonna 2007 hankkeen rahoitukseen.

 

6

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa

(Ent. Huono-osaisuuden kasautumiseen puuttuminen terveydenhuollon keinoin)

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2006 (57 §) myöntänyt Innovaatiorahastosta terveyskeskuksen käytettäväksi vuonna 2006 Huono-osaisuuden kasautumiseen puuttuminen terveydenhuollon keinoin -hankkeelle 163 400 euroa.

 

Sosiaalilääketieteellinen tutkimus on osoittanut, että sosioekonominen huono-osaisuus on yhteydessä keskimääräistä korkeampaan sairastavuuteen ja heikossa asemassa olevat ihmiset tulevat muita huonommin hoidetuiksi.

                                           

Huono-osaisuuden kasautumiseen puuttuminen terveydenhuollon keinoin -hankkeen tavoitteena oli suunnata terveydenhuollon toimia kaikkiin huonosti voiviin väestönosiin. Terveyskeskus on suunnitellut kohdentavansa hankkeen rahoituksen aiempaa suunnitelmaa täsmentäen vanhusten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tämän aiempaa tarkemmin kohdennetun hankkeen nimenä olisi ”Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa. Lupaavien käytäntöjen jalostamishanke”. Hankkeen kohderyhmän supistamista ja tarkennusta perustellaan seuraavasti:

 

Yhdistetty sosiaaliviraston kotipalvelu ja terveyskeskuksen kotisairaanhoito eli terveyskeskuksen kotihoito-osasto on vuodet 2005–2008 kestävä kokeilu, jonka yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on kotihoidon innovatiivinen kehittäminen. Väestön ikärakenteen muuttuminen tulee hyvissä ajoin ennakoida ja kehittää kotihoitoon uusia, innovatiivisia ja omia rajoja ylittäviä toimintamalleja.

 

Syrjäytymisen ehkäisy kuuluu myös terveyskeskuksen strategiseen linjaukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään tällöin syrjäytymisvaarassa olevien palveluihin. Syrjäytymisvaarassa olevilla vanhuksilla ei välttämättä itsellä ole resursseja etsiä apua elämäntilanteen selkiinnyttämiseen. Tällöin kotihoidon rooli syrjäytymisvaarassa olevien, varsinkin yksinäisten, vanhusten hoidossa muodostuu merkittäväksi. 

 

Vastavalmistuneen Care Keys-tutkimuksen (Vaarama ym. 2006) mukaan Helsingin kotihoidon asiakkaiden psyykkinen toimintakyky oli heikompi kuin ikäisillään keskimäärin ja psykososiaalinen hoiva oli näkymätöntä. Helsinkiläisvanhukset kokivat myös yksinäisyyttä ja yksinäisyyden kokemisen todettiin heikentävän merkittävästi kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä elämään. Lääkkeiden ja alkoholin käyttö, yksinäisyys ja masennus ovat kotona asuvien ja syrjäytymisvaarassa olevien vanhusten elämän uhkia. Iäkkäiden mielenterveysongelmat ovat Helsingissä merkittävä ja kasvava kansanterveysongelma. Kotona asuvista 12–13 % kärsii masennuksesta.

 

Helsingin vanhuspalveluohjelmassa vuosille 2006–2009 strategisena linjauksena on kotona asumisen tukeminen. Ohjelman yhtenä keinona on ”Ikäihmisten syrjäytymistä ja turvattomuutta vähennetään sosiaali- ja lähityön keinoin sekä yhteistyöllä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa ja näin ehkäistään tarvetta siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon.”

 

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa –hanke tähtää Helsingin vanhustenhuollon kentällä syntyneiden lupaavien toimintamallien jalostamiseen niin sanotuiksi välitason sosiaalisiksi innovaatioiksi. Hankkeessa kootaan yhteen neljä toistaiseksi paljolti erillään ollutta näkökulmaa: syrjäytymisnäkökulma, työvoimanäkökulma, hyvien käytäntöjen näkökulma sekä teknologianäkökulma. Hankkeen tavoitteena on vanhustenhuollon lupaavien käytäntöjen tunnistaminen, kokoaminen, jalostaminen, yhteen kytkeminen ja muokkaaminen laajasti sovellettaviksi toimintamalleiksi.

 

Tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta vuonna 2006

 

Hanke on alkanut 1.10.2006. Hanke etenee viidessä vaiheessa, josta ensimmäinen ja toinen vaihe ajoittuvat loka-joulukuulle 2006.

 

                    Ensimmäisessä vaiheessa tiedotetaan laajasti hankkeesta sekä kootaan ja seulotaan saadut ehdotukset. Tämä vaihe on menossa ja se päättyy 01.12.2006.

 

                    Toisessa vaiheessa kaikista hanke-ehdotuksista valitaan sovittujen kriteerien mukaan parhaimmat ehdotukset (10-12 hanketta). Näille valituille hankkeille, lupaaville käytännöille, muodostetaan omistajaryhmät, jotka koostuvat kyseisen idean käynnistäneistä avainhenkilöistä, sitoutuneista toteuttajista, tarvittavista ulkopuolisista asiantuntijoista sekä asiakkaiden edustajista. Tämän vaiheen tuloksia esitetään hankkeen johtoryhmälle joulukuussa 2006.

 

Innovaatiorahastosta myönnetystä rahoituksesta käytetään vuonna 2006 yhteensä 44 500 euroa, joten myönnetyistä varoista jää käyttämättä 118 900 euroa vuonna 2006.

 

Hankkeen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007

 

Hankkeen kolmas vaihe, jalostusvaihe, on pisin ja se toteutetaan vuonna 2007 ja vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana. Hankkeiden jalostusvaiheessa työstetään kutakin lupaavaa käytäntöä sosiaaliseksi innovaatioksi käyttäen tukena hankkeen kehittäjä-tutkijoita sekä omasta kohteesta koottavaa seuranta-aineistoa. Kunkin lupaavan käytännön omistajaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa työstämään omaa kohdettaan. Prosessi toteutetaan ”Jalostuslaboratoriona”, joka on tähän tarkoitukseen muokattu muunnelma laajalti käytetystä Muutoslaboratorio-menetelmästä.

 

Helmikuussa 2007 on kullekin hankkeelle luotu kehittämissuunnitelma ja jalostuslaboratoriot on aikataulutettu ja ohjelmoitu. Jalostuslaboratoriot jatkavat toimintaansa tehtyjen suunnitelmien mukaan.

 

./.                   Liitteenä 6 Terveyskeskuksen hankkeiden jatkorahoitushakemukset.

 

Hankkeen hallinnoija on terveysvirasto. Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 83 000 euroa. Lisäksi esitetään, että vuonna 2006 käyttämättä jäänyt osuus, 119 000 euroa, saadaan käyttää vuonna 2007 hankkeen rahoitukseen.

 

7

”Hoitoa vailla mutta vaikea hoitaa” - vaikeahoitoisiksi arvioitujen

henkilöiden palvelutarvetta kartoittava hanke

 

Terveyskeskuksen psykiatriaosastolla tehtiin syksyllä 2005 selvitys, jossa kartoitettiin kaupungin eri hallintokuntien työntekijöiden käsityksiä psykiatrista hoitoa vailla olevien henkilöiden potentiaalisesta väkivaltaisuudesta. Mm. selvityksen perusteella päätettiin jatkaa hallintokuntayhteistyötä kyseisten henkilöiden tunnistamiseksi ja tarvittavan hoidon toteuttamiseksi. Samalla jatkotoimena sovittiin toteutettavaksi vuoden 2006 ajan kestävä psykiatriaosaston hallinnoima hanke, jonka tehtävänä on asianmukaista psykiatrista hoitoa vailla olevien, vaarallisiksi koettujen ja psyykkisesti oirehtivien henkilöiden määrän kartoittaminen ja palvelutarpeen arvioiminen sekä työmuotojen kehittäminen em. henkilöiden hoitoon ohjaamiseksi.

 

Toiminnan toteutus 2006

 

Hankkeen lähtökohtana on ollut niiden Asunnottomien sosiaalipalveluiden piirissä olevien helsinkiläisten kartoittaminen, jotka ovat psyykkisesti sairaita, potentiaalisesti väkivaltaisia ja asianmukaista psykiatrista hoitoa vailla ja jotka voisivat hyötyä heille kohdennetuista ja soveltuvista psykiatrisista palveluista.

 

25.10.06 mennessä on hankkeeseen ilmoitettu yhteensä 149 henkilöä, joista on kartoitettu 113. Lisäksi haastatteluja on toteutettu 23. Henkilökartoituksen ja haastattelujen perusteella on tehty mm. seuraavanlaisia havaintoja:

 

                    Kartoitetuista/haastatelluista henkilöistä noin puolet on potentiaalisesti väkivaltaisia ja psyykkisesti oirehtivia sekä asianmukaista psykiatrista hoitoa vailla. Osa heistä voisi arviomme mukaan hyötyä kohdennetuista ja soveltuvista psykiatrisista palveluista.

                    Jalkautuva ja etsivä työote on osoittautunut hyödylliseksi ja tehokkaaksi menetelmäksi asiakaskontaktien saamisessa.

                    Yhteistyökumppanit ovat pitäneet projektin kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamista ja heille suunnattujen asianmukaisten palveluiden kehittämistä tärkeänä ja tarpeellisena.

 

Hanke/toimintasuunnitelma vuodelle 2007

 

Toimintasuunnitelman 2007 mukaan mm.

                    Jatketaan ja kehitetään edelleen uusia työmuotoja, erityisesti erilaisia kenttätyön toimintamuotoja, kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden tavoittamiseksi, hoidon toteuttamiseksi ja palveluihin kiinnittymiseksi.

                    Uusien työmuotojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi hyödynnetään projektissa vuonna 2006 kertynyttä tietoa kohderyhmään kuuluvista henkilöistä, heidän käyttämistään palveluista sekä kehittämistarpeista palvelujärjestelmässä ja hoitoketjuissa.

                    Kehitetään ja toteutetaan edelleen sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä hallinnollisissa ratkaisuissa jatkamalla asunnottomien sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijän ja psykiatriaosaston sairaanhoitajan parityöskentelyn mallia.

                    Kehitetään yhteistyötä alueella olevien psykiatrian poliklinikoiden kanssa, jotta hoidosta pudonneet tai putoamassa olevat saataisiin takaisin hoidon piiriin.

 

Hankkeen hallinnoija on terveysvirasto. Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 100 000 euroa.

 

8

Yhteistyö Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kaupungin välillä/

Innovatiivinen kaupunki –ohjelma 2006-2010

 

Helsingin kaupunki ja Teknillinen korkeakoulu (TKK) käynnistivät vuonna 2001 Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman. Innovatiivinen kaupunki® –ohjelman tavoitteeksi vuosille 2006-2010 asetettiin keväällä 2006 käynnistää 3-4 kpl pääkaupunkiseudun kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta merkittävää, synergisistä t&k -projekteista koostuvaa hankekokonaisuutta.

 


Vuoden 2006 toiminnasta

 

Vuoden 2006 aikana on käynnistynyt yksi hanke ja valmisteltu kolmea uutta hankekokonaisuutta.

 

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 –hanke käynnistyi innovaatiorahaston 16.1.2006 tekemän positiivisen rahoituspäätöksen myötä. Hanke koostuu neljästä t&k –projektista ja sen koordinaattorina toimii TKK:n Sotera –instituutti, joka vastaa myös hankkeen raportoinnista innovaatiorahastolle.

 

Vuoden mittaan valmisteltiin kolmea uutta hankekokonaisuutta. Valmistelu käynnistettiin toteuttamalla kesäkuussa 2006 sähköinen kysely Teknillisen korkeakoulun professoreille sekä erillislaitosten ja tutkimusinstituuttien johtajille sekä Helsingin kaupungin virastojohdolle. Kyselyn tulosten ja vireillä olevien projektien, mm. Merenrantakaupunginosat 2008+ -hankkeen pohjalta ohjausryhmä hyväksyi seuraavat kolme teemaa edelleen valmisteltavaksi:

 

                    Urbaani asuminen

                    Kestävä rakentaminen

                    Tulevaisuuden joukkoliikenne

 

Innovaatiorahastosta on myönnetty 81 000 euroa Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman vuoden 2006 toimintaan.

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman toteutuneet ja arvioidut menot ajalla 1.1.-31.12.2006 ovat yhteensä 139 955,94 €, josta henkilöstökustannukset ovat n. 106 000 euroa. Vuodelle 2006 myönnetystä rahoituksesta jää käyttämättä 22 044,06 €, josta puolet 11 022,03 € on innovaatiorahastosta.

 

Vuoden 2007 toiminnasta

 

Vuoden 2007 aikana valmistellaan kolmea uutta hankekokonaisuutta ja ohjataan jo käynnistyneen Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 –hankkeen edistymistä yhdessä hankkeen koordinaattorin kanssa. Hanketoimintamallia tullaan kehittämään vuoden mittaan kun Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 –hankkeesta saadaan lisää kokemuksia ja valmisteilla olevat hankkeet saadaan käynnistymään.

 

Ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä hankevalmistelijoiden kanssa hankkeiden käynnistämiseksi vuoden 2007 aikana. Hankkeille järjestetään aloitusseminaarit sitä mukaan kun rahoitus toteutuu. Talousarviossa varaudutaan kaikkien kolmen hankkeen avausseminaarin järjestämiseen.

 

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelman arvio vuoden 2007 kustannuksista on 162 000 euroa, josta 129 000 euroa on henkilöstökustannuksia ja loput käytetään palvelujen ostoon, tilavuokriin, tarvikkeisiin ja yleiskustannuksiin.

 

./.                   Liitteenä 7 Innovatiivinen kaupunki –ohjelman jatkorahoitushakemus.

 

Hankkeen hallinnoija on Teknillinen korkeakoulu. Innovaatiorahastosta vuodelle 2007 haettava rahoitus hankkeen kustannuksiin on 81 000 euroa. Teknillinen korkeakoulu rahoittaa samalla summalla hanketta.

 

Lisäksi hakija esittää, että vuonna 2006 käyttämättä jäänyt rahoitusosuus 11 022 euroa saadaan käyttää vuonna 2007.

 

Vuonna 2007 käynnistyvä uusi hanke:

 

9

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet

 

Sosiaalivirasto toteaa (18.10.2006) mm., että helsinkiläisten ikäihmisten määrä kasvaa lähitulevaisuudessa, ratkaisevasti v. 2013 jälkeen. Kontulaan rakennetaan uusi 196-paikkainen vanhustenkeskus, jossa pyritään parantamaan hoidon taloudellisuutta ja laatua uudistamalla prosesseja sekä ottamalla käyttöön tietoteknisiä apuvälineitä ja uusia ratkaisuja.

 

Toukokuussa 2005 julkaistiin avoin ilmoitus, jossa pyydettiin yrityksiltä innovaatioehdotuksia Kontulan vanhustenkeskuksen toiminnan kehittämiseksi. Noin 40 yritystä lähetti ehdotuksensa, joista hakemuksen liitteessä 1 on toteutettavaksi esitetyt innovaatiot. Innovaatioiden lopullisessa valinnassa hyödynnetään Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa tapahtuvien testauksien kokemuksia ja suosituksia.

 

Innovaatioiden tavoitteena on

                    edesauttaa asukkaiden toimintakykyä

                    lisätä asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta

                    helpottaa henkilökunnan työskentelyä ja lisätä työviihtyvyyttä

                    säästää henkilökunnan aikaa

                    lisätä vanhuspalvelujen kiinnostavuutta

                    luoda uusia joustavampia työskentelytapoja

                    toimia esimerkkinä muille vanhainkodeille

                    toimia Helsingin kaupungin ja Suomen imagon kehittäjänä kansallisesti ja kansainvälisesti

 

./.                   Liitteenä 8 on ”Rahoitushakemus innovaatiorahastosta Kontulan vanhustenkeskukselle” innovaatiobudjetteineen.

 

Hankkeen hallinnoija on sosiaalivirasto.

 

Innovaatiorahastolta anotaan vuosille 2007–2009 yhteensä 1 395 500 euron rahoitusta Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeiden toteuttamista varten. Rahoitustarpeesta 140 000 euroa kohdistuu vuodelle 2007. Loppuosa käsitellään vuosien 2008 ja 2009 innovaatiorahaston käyttösuunnitelmissa.

 

Seuraaville hankkeille vuonna 2006 myönnetyn rahoituksen siirtäminen käytettäväksi vuonna 2007:

 

10

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden

yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

 

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla –hankkeelle myönnettiin rahastosta 200 000 euroa käytettäväksi vuonna 2006.

 

Hankkeen rahoitustarpeen perustelut olivat seuraavat:

 

Puhelinpalveluiden kehittäminen kuuluu kansallisen terveydenhuollon hankkeeseen, jonka tavoitteena on hoitoon pääsyn turvaaminen. Vastattujen asiakaspuheluiden määrää on seurattu Helsingin terveysasemilla systemaattisesti jo useita vuosia, vastattujen puheluiden vastausprosentit ovat parantuneet, noin 50 %:sta vuonna 2000  70 %:iin vuonna 2005. Terveysasemille tulevien puheluiden seurantajärjestelmä kertoo kutsujen kokonaismäärän, mutta ei yhteyttä yrittäneiden asiakkaiden määrää. Osa asiakkaista joutuukin soittamaan useita kertoja saadakseen yhteyden. Tätä silmälläpitäen ehdotetaan kokeiltavaksi Internet-pohjaista puhelinpalvelujärjestelmää 1-2 Helsingin terveysasemalla. Koekäytön tavoitteena on selvittää voidaanko uudella tekniikalla ja siihen liittyvillä toimintatapojen muutoksilla parantaa puhelimessa tapahtuvaa asiakaspalvelua ja työnhallintaa. Ensisijaisena tavoitteena on hoitoon pääsyä turvaavaan lakiin liittyvän välittömän yhteydensaannin varmistaminen siten, että asiakkaan ei tarvitse soittaa Helsingin terveysasemalle kuin kerran yhteyden saamiseksi. Toisena tavoitteena on puheluiden ruuhka-aikojen tasaaminen, joka puolestaan mahdollistaa henkilöstövoimavarojen paremman kohdentamisen puhelinpalvelun ja vastaanottotyön kesken.

 

Terveysvirasto esittää, että Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla –hankkeen kustannukset toteutuvat vasta vuoden 2007 puolella, koska vuonna 2006 on tehty vasta alustavaa suunnittelutyötä.

 

Järjestelmään liittyvä pilotointi tapahtuu vuonna 2007, joten saatu määräraha (200 000 euroa) esitetään kokonaisuudessaan siirrettäväksi vuodelle 2007.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

11

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja” –kehittämishanke

 

Hankkeesta aikaisemmin esitettyjen perustelujen mukaan helsinkiläisten ikäihmisten määrä kasvaa lähitulevaisuudessa, ratkaisevasti vuoden 2013 jälkeen. Helsinki purkaa laitosmaista hoitotapaansa avo- ja kotihoitopainotteiseksi. Myös entistä sairaampia ihmisiä hoidetaan ja palvellaan heidän kodeissaan. Hoitohenkilöstön työvoimapula asettaa haasteita tehtävästä selviytymisessä. Henkilöstöresurssi tulee jatkossa suunnata tarkoituksenmukaisesti ja kaikki toimivat apuvälineet on otettava käyttöön hoitokokonaisuuden järjestämiseksi.

 

Hankkeen tavoitteena on kokeilla kotihoidon välittömässä asiakastyössä tietoteknisiä ratkaisuja, jotka:

 

1)                  mahdollistavat hoitohenkilökunnan ajan säästön asiakkaan voinnin ja vitaalitoimintojen seurannassa, seurantatietojen keräämisessä, tallentamisessa ja välityksessä intervention ja hoidon tarpeen arvioimiseksi,

2)                  mahdollistavat lääketieteellisen etädiagnostiikan käytön

3)                  mahdollistavat suoran, hoito- ja palveluaikaan perustuvan asiakaslaskutuksen ja

4)                  mahdollistavat tiedon suoran siirron ja käsittelyn Pegasos –ohjelmassa (asiakastiedot, laskutustiedot) ja RAI –ohjelmassa (asiakkaiden toimintakyky ja hoidon laatu)

 

Innovaatiorahastosta myönnettiin (25.5.2006) 40 000 euroa em. kehittämishankkeen tietoteknisiä laitteita, niiden yhteensovittamista ja käyttökokeilua varten.

 

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja”- kehittämishanke on käynnistynyt vasta lokakuussa 2006, joten sen osalta esitetään 15 000 euroa siirrettäväksi vuodelle 2007.

 

Hankkeen hallinnoija on terveyskeskus.

 

12

Paikallinen kansalaisvaikuttamisen kanava yhdistetyssä DVB-T/H –verkossa, Sisällöntuotannollisten konseptien ja käytäntöjen tutkiminen sekä kehittäminen –hanke

 

Hankkeen tavoitteet ja perustelut:

 

Stadian tavoitteena projektissa on mm. kehittää konsepteja, työkaluja, oppimismenetelmiä, joiden avulla voidaan auttaa kansalaisia ottamaan käyttöön digitaalisia viestintävälineitä. Opiskelijat toteuttavat osana opintojaan sisällöntuotannon konsepteja yhdessä paikallisen yhteisön kanssa. Näitä yhteisöjä voivat olla koulut, päiväkodit, vapaat harrastustoiminnan ryhmät, vanhainkodit jne. Hanke soveltuu erinomaisesti myös erityisryhmien (maahanmuuttajat, kielelliset vähemmistöt) tarpeisiin.

 

Yhteisöt voivat toteuttaa dokumenttielokuvia, verkkosivuja, viihdettä, urheilutallenteita ja paikallisuutisia. Yhteisöissä tehtävät projektit antavat valmiuksia suunnitella ja hyödyntää uusia mediateknologioita ja toimia digitaalisessa viestintäympäristössä

 

Selvitys toteutusvalmiudesta:

 

Hanke voidaan toteuttaa opiskelijaprojekteina. Projektin yhteistyön luominen edellyttää opettajalta työaikaa yhteistyökumppaneiden ja verkoston rakentamiseen ja suunnitteluun sekä projektiraportointiin. Lisäksi hanketta varten tarvitaan joitakin teknisiä lisäfasiliteetteja. VTT:llä ja Stadian tekniikan toimialalla on perusvalmiudet lähetystekniseen ylläpitoon.

 

Syyt rahoituksen siirrolle:

 

Projekti toteutetaan osana opetusta yhdessä ulkopuolisten kumppanien kanssa. Yksi hankkeen kumppaneista on Ruskeasuon koulu. Projektin tavoite on luoda Ruskeasuon koulun vaikeavammaisille opiskelijoille oma voimaannuttava mediakanava, jonka välityksellä he voivat vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Projekti toteutetaan yhteistyössä Stadian viestinnän koulutusohjelman, toimintaterapian koulutusohjelman ja VTT:n kanssa. Projektin tarkoituksena on lähteä Ruskeasuon koulun opiskelijoiden omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.

 

Projektissa käytettävien teknisten työkalujen testaus vaatii aikaa, ja todellisia kansalaistoimintaprojekteja ei voida käynnistää ennen testausta.

 

Innovaatiorahastosta myönnettiin (25.5.2006) em. hankkeen vuoden 2006 kustannuksiin 50 000 euroa, josta vuonna 2006 on käytetty 7 800 euroa. Koska oppilaitostoiminta pääsi käyntiin täysimittaisesti vasta syyskuussa, ammattikorkeakoulu esittää, että 42 200 euroa siirrettäisiin käytettäväksi vuonna 2007.

 

./.                   Liitteenä 9 on ”Paikallinen kansalaisvaikuttamisen kanava yhdistetyssä DVB-T/H –verkossa, Sisällöntuotannollisten konseptien ja käytäntöjen tutkiminen sekä kehittäminen” –hankkeelle myönnetyn rahoituksen siirtäminen käytettäväksi vuonna 2007.

 

Hankkeen hallinnoija on Helsingin ammattikorkeakoulu.

 

Kj toteaa, että Khs on myöntänyt vuonna 2006 innovaatiorahastosta 13 hankkeen vuoden 2006 rahoitukseen yhteensä 2 904 180 euroa. Samalla on sidottu innovaatiorahaston varoja näiden hankkeiden vuosien 2007-2010 rahoitukseen yhteensä 4 853 120 euroa. Rahastossa on käytettävissä yhteensä 9 061 493,65 euroa.

 

Koska rahaston sääntöjen mukaan varoja käytetään joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa, hankkeen hallinnoijana voi toimia rekisteröity yhdistys, osakeyhtiö, säätiö tai muut vastaava. Hallinnoijana voi toimia myös jokin kaupungin hallintokunta. Rahaston hallinnollinen ja kirjanpidollinen käsittely riippuu siitä onko hankkeen hallinnoija kaupungin ulkopuolinen organisaatio vai hallintokunta.

 

Innovaatiorahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, jolloin rahastoa eivät koske budjettivuoden rajoitukset. Rahastosta voidaan sitoa varoja useammalle vuodelle. Kj:n mielestä on edelleen tarkoituksenmukaisinta myöntää hankkeen/projektin hallinnoijalle vuosittain hankkeen ao. vuoden osuus hankkeen Helsingin kokonaisrahoitusosuudesta. Vuosittain hankkeen hallinnoijan tulee lähettää selvitys varojen käytöstä.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelu on antanut yksityiskohtaiset ohjeet hallintokuntien hallinnoimien hankkeiden kirjanpitokäytännöstä.

 

Hankkeen/projektin päätyttyä on hallinnoijan lähetettävä kaupunginhallitukselle selvitys hankkeen toteutumisesta tuloksineen sekä tilinpäätös. Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle myönnetyt varat.

 

Samalla Kj toteaa, että terveyskeskuksen hankeen ”Huono-osaisuuden kasautumiseen puuttuminen terveydenhuollon keinoin” nykyinen tutkimussuunnitelma ei vastaa täysin sisällöllisesti hanketta, jolle myönnettiin rahoitus tammikuussa 2006. Kj pitää kuitenkin perusteltuna hankkeen rajaamista terveyskeskuksen esittämällä tavalla.

 

Edelleen Kj toteaa, että päätösehdotuksessa mainitut hankkeet vastaavat innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa ja hankkeen toteutusta varten voitaisiin myöntää rahoitus innovaatiorahastosta päätösehdotuksen mukaisesti. Rahoitus olisi perusteltua myöntää vuoden 2006 aikana, jotta hankkeen toteutus voisi käynnistyä/jatkua vuoden 2007 alussa.

 

Vielä Kj toteaa, että hankkeen hallinnoijat oikeutettaisiin käyttämään vuodelle 2006 myönnetystä rahoituksesta käyttämättä jääneen osuuden vuonna 2007 päätösehdotuksen mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 2 762 600 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2007 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Forum Virium Helsinki (2006-2008)

700 000

 

- hallinnoija : Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

2

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten

500 000

 

kehittämispalvelu -projekti

 

 

- hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 (2005-2008)

212 600

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu/Sotera, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

249 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon

697 000

 

vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006-2010)

 

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

6

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin

83 000

 

kotihoidossa (2006-2008)

 

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

”Hoitoa vailla mutta vaikea hoitaa”

100 000

 

- vaikeahoitoisiksi arvioitujen henkilöiden palvelutarvetta kartoittava hanke

 

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

8

Innovatiivinen kaupunki –ohjelma 2006-2010

81 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

9

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet (2007-2009)

140 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että seuraaville hankkeille vuonna 2006 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 808 502 euroa, saadaan käyttää vuonna 2007 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 (2005-2008)

112 500

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006-2010)

308 780

6

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa (2006-2008)

119 000

8

Innovatiivinen kaupunki –ohjelma 2006-2010

11 022

10

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

200 000

 

- hallinnoija Terveyskeskus

 

11

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja” –kehittämis-hanke

15 000

 

- hallinnoija Terveyskeskus

 

12

Paikallinen kansalaisvaikuttamisen kanava yhdistetyssä DVB-T/H –verkossa, Sisällöntuotannollisten konseptien ja käytäntöjen tutkiminen sekä kehittäminen –hanke

42 200

 

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu

 

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella heinäkuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2007, on toimitettava 14.7.2007 mennessä kaupunginhallitukselle.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2007 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2008 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2007 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä kaupunginhallitukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:lle, Teknilliselle korkeakoululle ja sen Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutille, kaupunginkirjastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, Helsingin ammattikorkeakoululle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle, elinkeinopalvelulle ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

LIITTEET

Liite 1

Forum Virium Helsinki -hankkeen jatkorahoitushakemus

 

Liite 2

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu -projektin vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006

 

Liite 3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020, vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006

 

Liite 4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi -hankkeen vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006

 

Liite 5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen -hankkeen päivitetty hankesuunnitelma, tilannekatsaus sekä varojen käyttö vuodelta 2006

 

Liite 6

Terveyeskeskuksen hankkeiden jatkorahoitushakemus

 

Liite 7

Innovatiivinen kaupunki -ohjelma 2006-2010, jatkorahoitushakemus

 

Liite 8

Rahoitushakemus innovaatiorahastosta Kontulan vanhustenkeskukselle innovaatiobudjetteineen

 

Liite 9

Paikallinen kansalaisvaikuttamisen kanava yhdistetyssä DVB-T/H -verkossa, Sisällöntuotannollisten konseptien ja käytäntöjen tutkiminen sekä kehittäminen -hanke, myönnetyn rahoituksen siirtohakemus

 

 

 

 


7

VUODEN 2007 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2008 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2006-2651

 

Kj toteaa, että kaupungin varoista yhteisöille myönnettäviä avustuksia koskevan yleisohjeen (Khs 21.1.2002, 93 §) mukaisesti Khn on annettava vuoden 2007 avustusmäärärahojen maksattamisesta tarkemmat ohjeet sekä ohjeet avustusten hakumenettelystä vuoden 2008 talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

 

Vuoden 2007 talousarviossa yhteisöille ja järjestöille varatut avustusmäärärahat on sidottu talousarvion liitteen 1 mukaisesti. Osa avustusmäärärahoista on osoitettu yhteisöille nimettyinä avustuksensaajina. Muut avustusmäärärahat on varattu Khn sekä lauta- ja johtokuntien käytettäväksi.

 

Nykyisen avustusjärjestelmän mukaan Khn sekä lauta- ja johtokuntien käytettäväksi osoitettuihin avustusmäärärahoihin sisältyy avustuksia järjestöille, jotka ovat hakeneet avustusta vuodeksi 2007 ohjeitten mukaisesti 28.4.2006 mennessä ja vuoden 2007 avustuksia, jotka julistetaan haettaviksi vuoden 2006 joulukuun 5. päivään mennessä (hakuilmoitus julkaistiin 1.12.2006). Khs on vuosittain antanut jako-ohjeet em. avustuksista.

 

Kj toteaa lisäksi, että Suomen Kansallisoopperan Säätiön avustus on merkitty vuoden 2007 talousarvion kohtaan 3 17 05, Khn käytettäväksi. Avustus on varattu Kvston (10.9.2003) hyväksymässä sopimuksessa esitetyn perusavustuksen ja talousarvion laatimisajankohdan mukaisten indeksitietojen perusteella. Sopimuksen mukaan Kansallisoopperalle vuonna 2007 maksettava todellinen avustus määräytyy kuitenkin kesäkuun 2007 indeksitietojen perusteella. Avustuksen maksatusajankohdat on myös määrätty sopimuksessa. Khn tulisi oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelun maksamaan Kansallisoopperan avustus sopimuksen mukaisesti.

 


Samalla Kj toteaa, että lauta- ja johtokuntien käyttöön osoitetut avustusmäärärahat on tarkoitettu yhteisöjen vuoden 2007 toiminnan tukemiseen, joten avustusmäärärahoja ei voi käyttää muiden hallintokuntien järjestämien projektien rahoittamiseen tai muun toiminnan tukemiseen.

 

Edelleen Kj toteaa, että avustusten yleisohjeiden mukaan niille hakijoille, joiden hakemukset ovat myöhästyneet määräajasta, ei tule esittää avustusta ja näin ollen lauta- ja johtokunnilla ei ole mahdollisuutta harkita myöhästymisen perusteella esim. avustuksen pienentämistä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2007 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2007 avustusta 28.4.2006 mennessä. Avustusmäärärahoja edellä mainituille yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että vuoden 2007 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000 - 11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2007 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2006.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja ellei avustuksen myöntänyt viranomainen ole saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksattamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2007 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelua maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päättänee vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2008 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 28.4.2006 mennessä avustusta vuodeksi 2007 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon tai laitokseen viimeistään 30.4.2007, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päättänee edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätösponteen 3.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion ponnen 3 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein kiinteistölautakunnalle, satamalautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle, hallintokeskuksen hallinto-

osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, sisäiselle tarkastukselle, varainhallinnalle sekä taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

 

 

 

 


8

4.12.2006 pöydälle pantu asia

SUUNNITTELUN YHTEISET LÄHTÖKOHDAT VUOSIKSI 2007 JA 2008

 

Khs 2006-2588

 

Kj toteaa, että Khs hyväksyy suunnittelun yhteiset lähtökohdat joka toinen vuosi. Asiakirjassa kuvataan kaupungin toimintaa ohjaavat ennusteet ja muut kaupunkia ja hallintokuntia koskevat yhteiset lähtökohdat sekä kaupunkia yhteisesti koskevat suunnitelmat ja ohjelmat.

 

./.                  Esityslistan tämän asian liitteenä ovat suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008.

 

Vuosina 2007 ja 2008 käsitellään kaupunkia kokonaisuutena koskevina suunnitelmina elinkeinostrategia, kansainvälisen toiminnan strategia, maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (MA-ohjelma), maankäytön kehityskuva, tietotekniikkastrategia sekä normaaliin vuosisuunnitteluun kuuluvat suunnitelmat ja raportit.  Lisäksi käsitellään pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteistyösopimuksia koskevat hankkeet ja suunnitelmat.

 

Kaupungin strategiat on linjattu kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa keväällä 2005 ja niitä toteutetaan valtuustokauden ajan. Toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle strategiaseminaarissa helmikuussa 2007 ja vaikutuksia arvioidaan valtuustokauden lopussa. Kaupunginhallitus linjaa keväällä 2007 kaupungin suunnittelujärjestelmän kehittämistä tavoitteenaan, että tulevalle valtuustokaudelle valmistellaan uuden valtuuston käsiteltäväksi strategiaohjelma.

 

Vuonna 2006 Suomen kokonaistuotannon kasvu nopeutuu 4,5 %:iin. Tuotannon kasvu jatkunee vakaana vuonna 2007, mutta hidastuen. Talouskasvu on hidastumassa keskipitkällä aikavälillä nykyisestä 3 %:n tuotannon kasvusta 2 %:n tuntumaan vuosikymmenen vaihteessa, jolloin työikäisen väestön määrä alkaa jo vähetä.

 

Väestöennusteen perusvaihtoehto perustuu näkemykseen, jonka mukaan Suomen ja Helsingin seudun talouden vuosina 2004 - 2005 uudelleen vahvistunut kasvu jatkuu vuonna 2006 ja siitä eteenpäin viennin ja kotimaisen kysynnän vetämänä. Perusvaihtoehdossa Helsingin seudun tuotanto kasvaa keskimäärin 3,5 % vuodessa ja työllisyys 1,5 % vuodessa jaksolla 2006 - 2010. Helsingin seudun kasvulukujen ennakoidaan olevan sekä tuotannossa että työllisyydessä 0,5 – 1 % -yksikköä korkeampia kuin koko maassa.

 

Perusvaihtoehdossa arvioidaan, että Helsingin seutu pysyy edelleen kohtuullisen kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena alueena ja pystyy ylläpitämään nykyisiä vahvuuksiaan sekä välttämään pahojen kansainvälisten ja kansallisten uhkien kärjistymisen.

 

Helsingissä oli 561 000 asukasta vuoden 2006 alussa, ja ennusteen perusvaihtoehdon mukaan väestö kasvaa 580 000 asukkaaseen vuonna 2016 sekä 595 000 asukkaaseen vuonna 2030. Vuoden 2006 alusta väestö kasvaa 19 000 asukkaalla vuoteen 2016 mennessä ja 34 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä, jonka jälkeen kaupungin väestömäärän arvioidaan kääntyvän loivaan laskuun. Väestönkasvusta suunnilleen puolet on muuttovoittoa ja puolet luonnollista väestökasvua.

 

Helsingin väestön ikärakenne muuttuu merkittävästi seuraavien vuosikymmenien aikana. Suurin muutos tulee olemaan ikääntyneiden asukkaiden määrän ja väestöosuuden kasvu. 65–74 -vuotiaiden määrä tulee Helsingissä kasvamaan jyrkästi lähimmän 15 vuoden aikana. Alle kouluikäisten 0-6-vuotiaiden määrän väheneminen tulee pysähtymään parin vuoden kuluessa, jonka jälkeen määrän ennakoidaan kääntyvän uudelleen loivaan kasvuun. Peruskouluikäisten 7-15 -vuotiaiden määrä vähenee nykyisestä 48 000:sta 40 000 vuoteen 2016 mennessä, minkä jälkeen määrä kääntyy uudelleen nousuun. 16–18 -vuotiaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan vielä vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen heidän määränsä ennakoidaan kääntyvän laskuun.

 

Helsingin talousalueen kehitysennusteet perustuvat oletuksiin hyvän talouskehityksen jatkumisesta. Kaupungin menokehitykseen kohdistuu kuitenkin useita epävarmuustekijöitä ja kustannuspaineita. Palvelutarpeita lisäävät mm. väestön ikääntyminen ja monikulttuuristuminen. Työvoiman saantivaikeudet uhkaavat lisätä palkkakustannuksia. Satamalta vapautuvien alueiden käyttöönotto edellyttää investointeja. Työllisyyskehityksen ja veropohjan vahvistamiseen vaikuttavat sekä kaupungin sisäisen että seudullisen elinkeino-, asunto- ja liikennesuunnittelun onnistuminen.

 

Hallintokuntien valmistellessa vuoden 2008 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotustaan palveluiden mitoituksen pohjana käytetään tässä raportissa esitettyä tietokeskuksen alue- ja ikäryhmäkohtaista väestöennustetta sekä tietokeskuksen julkaisemia tarkempia taulukoita. Tietokeskus laatii vuosittain uuden väestöennusteen.

 


KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee loppukevään 2007 strategiakokouksessa käsitellä suunnittelujärjestelmän kehittämistä ja tulevan valtuuston strategiaohjelman valmistelua.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239

 

 

LIITE

Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008

 

 

 

 


1

HAKANIEMENTORIN ALAPUOLISEN MAANALAISEN TILAN VARAUSAJAN JATKAMINEN  PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELUA JA TALOUDELLISTA SELVITYSTYÖTÄ VARTEN

 

Khs 2006-2409

 

11. kaupunginosan (Kallio) Hakaniementorin torialueen 11G101 alapuolella oleva yhteensä noin 11 500 m2:n suuruinen maanalainen määräala; Siltasaarenkatu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (31.10.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Hakaniementorin alapuolelta on varattu YIT Rakennus Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja taloudellista selvitystyötä varten maanalainen määräala 31.12.2006 saakka. Hankkeen toteuttamisen mahdollistava asemakaavan muutos nro 11313 on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2005.

 

Pysäköintilaitoksen suunnitelmat ovat valmiit rakennusluvan hakemista varten. Laitoksen rahoitus- ja omistusrakenteen järjesteleminen edellyttää vielä neuvotteluja toria ympäröivien kiinteistöjen omistajien kanssa, koska hankkeelle ei ole löytynyt ulkopuolista omistajaa, sekä mahdollisesti myös laitoksen koon uudelleen tarkastelua. Laitoksen rakentaminen voinee alkaa aikaisintaan keväällä 2007.

 

Hakemus                          YIT Rakennus Oy pyytää Hakaniementorin maanalaisen tilan varaus-ajan jatkamista perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun pysäköinti-laitoshankkeen kehittämistä sekä rahoitus- ja omistusrakenteen järjestelemistä varten 31.12.2008 saakka.

 

Yhtiön toimesta on laadittu rakennuslupakuvatasoiset suunnitelmat hankkeesta. Hankkeesta on myös käyty yksityiskohtaisia neuvotteluja rakennusvalvontaviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa liittyen kauppahallin huoltotilaan, torialueen rakentamiseen ja rakennuslupa-asioihin. Suunnittelutyön ohella on neuvoteltu hankkeen rahoitus- ja omistusjärjestelyistä sekä operaattoriratkaisuista.

 

Hakijan mukaan pysäköintilaitoksien omistajina ovat olleet lähes aina puheessa olleella alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat. Koska kohteelle ei ole löytynyt ulkopuolista omistajaa, on päädytty neuvotteluihin toria ympäröivien kiinteistöjen omistajien kanssa. Keskeiset omistajat eivät kuitenkaan ole vielä pystyneet ratkaisemaan kantaansa hankkeeseen. Ratkaisua haetaan tarkastelemalla uudelleen muun muassa laitoksen suuruutta (400 ap/650 ap). Pysäköintiratkaisun löytyminen on tärkeää koko Hakaniemen torialueen ja ympäristön kehittämiselle.

 

Varauspäätös                   Kiinteistölautakunta päätti 1.4.2003 (202 §) varata YIT Rakennus Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja taloudellista selvitystyötä varten 11. kaupungin-osan Hakaniementorin torialueen 11G101 alapuolelta yhteensä noin 14 480 m2:n suuruisen maanalaisen määräalan 31.12.2004 saakka muun muassa ehdolla, että maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamista edellyttävä asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Kiinteistölautakunta päätti 23.11.2004 (608 §) jatkaa YIT Rakennus Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun mainitun alueen varausaikaa 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Asemakaava                    Varausehtojen edellyttämä asemakaavan muutos nro 11313 on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2005.

 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 5 835 m2. Metron lippuhallia varten varattua kerrosalaa on entuudestaan maan alla 1 875 m2, josta 1 180 m2 on kioskimyymälöiden ja 695 m2 työhuone- ja sosiaalitilojen enimmäiskerrosalaa. Kauppahallin kerrosala on 2 960 k-m2. Pysäköintilaitoksen eteläiseen yhdyskäytävään on maan alle sijoitettu uutta rakennusoikeutta 1 000 k-m2 kioskimyymälöitä varten, joiden enimmäiskoko saa olla 300 m2. Ilmoitettu kokonaiskerrosala ei sisällä pysäköintikäyttöön varattua rakennusoikeutta.

 

Hakaniementorin alaiseen tilaan tason -6,6 yläpuolelle saa sijoittaa yleisen pysäköintilaitoksen, jonka autopaikkamäärä on enintään 700. Ajoyhteydet saa järjestää Sörnäisten rantatiellä olevan Merihaan kallio-suojan ajoluiskan kautta sekä ajoluiskana tontin 11/300/8 (Metallitalo) edustalla. Luiskat ovat kaksisuuntaisia. Pysäköintilaitokseen on sijoitettava Hakaniemen kauppahallin sekä metron lippuhallin huoltoyhteys tarvittavine lastausalueineen. Torialueelle saa rakentaa kolme uutta sisäänkäyntiä maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

 

Pysäköintilaitoksesta saa rakentaa yleisen jalankulkuyhteyden Haka-niemen kauppahalliin ja metron lippuhallitasolle. Lisäksi laitoksesta saa rakentaa tonteille 11/297/12 (entinen Elannon tavaratalo) ja 11/300/8 (Metallitalo) johtavan maanalaisen yleisen jalankulkutunnelin. Mainittujen tonttien päässä jalankulkuyhteyden uloskäytävää ei saa sijoittaa katualueelle. Metron lippuhallitasolta saa johtaa yleisen uloskäynnin tonteille 11/299/1 ja 11001/5 (Ympyrätalo).

 

Pysäköintilaitoksen maanpäällisten osien sovittamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla ilmeeltään keveitä ja läpinäkyviä sekä materiaaleiltaan korkealaatuisia.

 

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei niiden rakentaminen tai käyttö alenna pohja- tai orsiveden pintaa eikä vähennä sen virtausta sekä vaiheittain siten, että tori- ja hallikauppa pystyy toimimaan Haka-niementorilla keskeytyksettä.

 

Maanomistus                   Kaupunki omistaa kaava-alueen.

 

Maaperätiedot                  Kaupunkisuunnitteluvirasto on tutkinut Hakaniementorin maaperää, eikä siinä ole todettu sellaisia haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä.

 

Pysäköintilaitoshanke    Kaavamuutos luo edellytykset noin 700-autopaikkaisen ja kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen rakentamiselle Hakaniementorin alle.

 

YIT Rakennus Oy:n ilmoituksen 20.1.2006 mukaan koko pysäköintilaitoksen laajuus on 21 231 m2. Varsinaista pysäköintiä palvelevaa tilaa on 19 412 m2, josta pysäköintitiloja 18 690 m2 ja teknisiä tiloja 722 m2.

 

Laitoksen eteläiseen yhdyskäytävään voidaan maan alle sijoittaa uutta rakennusoikeutta 1 000 k-m2 kioskimyymälöitä varten, joiden enimmäiskoko saa olla 300 m2. YIT Rakennus Oy:n ilmoituksen 20.1.2006 mukaan tiedossa ei ollut vielä, milloin ja kuinka paljon yleiseen jalankulkukäytävään sijoitetaan kioskitiloja. Markkinointiselvitystä ei ollut tuolloin vielä tehty niiden osalta. Laitoksen lvis-suunnitelmissa on varauduttu, että laitokseen toteutetaan mahdollisesti kioskitiloja kysynnästä riippuen noin 500 - 1 000 m2.

 

Pysäköintilaitos parantaa torin, kauppahallin ja muiden torin läheisyydessä olevien kiinteistöjen toiminnallisia edellytyksiä sekä palvelee myös alueen asukkaita ja asiakkaita, kauppahallin ja metron lippuhallitason liikkeiden huoltoliikennettä sekä torin jätehuoltoa. Kauppahallin huoltoliikenteen ohjaamisella pysäköintihalliin voidaan mahdollistaa kauppahallin lastauspihan ottaminen esimerkiksi kahvila- ja tapahtumakäyttöön.

 

Alue rakennetaan kahdessa vaiheessa päältä kaivamalla, joten tavanomaista rakentamista suurempia räjäytystöitä ei työmaalla ole odotettavissa. Rakentaminen tulee suorittaa siten, että haitat kauppahallin toiminnalle ja torikaupalle ovat mahdollisimman lyhytaikaisia. Pysäköintilaitoksella ei ole todettu olevan merkitystä yleiseen ilman laatuun tai melutasoon.

 

Pysäköintilaitos on pääosin yksityinen hanke. Kaupungin osallistumisesta hankkeeseen tehdään erillinen esitys, jonka valmistelussa otetaan huomioon kaupungin eri hallintokuntien osallistuminen hankkeeseen. Alueen johtosiirrot kuuluvat hankkeen kustannuksiin.

 

Tilakeskuksen lausunto osallistumisesta hankkeeseen

 

Tilakeskuksen tonttiosastolle 20.10.2004 antaman lausunnon mukaan kaupungille aiheutuu hankkeesta arviolta yhteensä noin 2 620 000 euron kustannukset, joihin osaston budjetoinnissa on varauduttu muun muassa kauppahallin muutostöiden osalta 600 000 eurolla. Kaupungilta tarvitaan siten erillisrahoitusta noin 2 020 000 euroa, koska puheessa olleilla kustannuksilla ei saa rasittaa kauppahallin toimintaedellytyksiä.

 

Kaupungille aiheutuu, ottaen huomioon kaavamääräykset lisäkustannuksia pysäköintilaitoksen alemman kerroksen huoltoväylän lisäkorkeuden toteuttamisesta ja maanalaisen lastauslaiturin rakentamisesta kaupungin teettämän kustannusarvion mukaan yhteensä noin 1 000 000 euroa. Kustannuksia voitaneen karsia suunnitteluratkaisua muuttamalla.

 

Perustettavan pysäköintiyhtiön omistukseen tilakeskuksen on mahdollista osallistua ostamalla noin 30 autopaikan osakkeet. Kustannukset autopaikoista olisivat tällöin noin 30 x 34 000 euroa eli 1 020 000 euroa. Mainittu autopaikkojen määrä vastaa kauppahallin ja torin osalle tulevaa hyötyä pysäköintihallin rakentamisesta.

 

Sen sijaan tilakeskuksen mukaan torin pintarakenteet ja varusteet ovat nykyisin täysin kelvolliset, joten kaupungin ei tulisi osallistua muihin kuin torin laatutasoa parantaviin kustannuksiin.

 

Vuokrausperusteet         Kvsto päätti 1.2.2006 (33 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 11. kaupunginosan (Kallio) Hakaniementorin torialueen 11G101 alapuolelta yhteensä noin 12 690 m2:n suuruisen maanalaisen määräalan pysäköintilaitosta varten lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen kauintaan 31.12.2060 saakka.

 


Lyhytaikainen vuokraus ja varausajan jatkaminen

 

Hakija on valmistellut hanketta yhteistyössä muun muassa kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Valmiudet alueen lyhytaikaiseen vuokraamiseen rakennusluvan hakemista varten ovat olemassa sen jälkeen, kun pysäköintilaitoksen rahoitus- ja omistusrakenne saadaan hakijan puolesta järjesteltyä.

 

Hankkeen toteuttamisen mahdollistava asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi samoin kuin Kvston vahvistamat alueen vuokrausperusteet. Lisäksi pysäköintilaitoksen suunnitelmat ovat valmiit rakennusluvan jättämistä varten. Lyhytaikainen vuokrasopimus on valmisteltu yhteistyössä hakijan ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa.

 

Alueen varausaikaa on perusteltua jatkaa pysäköintilaitoshankkeen kehittämistä sekä rahoitus- ja omistusrakenteen järjestelemistä varten. Hankkeelle ei ole löytynyt ulkopuolista omistajaa, joten neuvotteluja on jatkettava torin ympärillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajien kanssa. Suunnitelmia saatettaneen joutua tarkastelemaan uudelleen muun muassa laitoksen koon osalta. Laitoksen rakentaminen voinee alkaa aikaisintaan keväällä 2007.

 

Kaj toteaa, että suunnitelma on tarkentunut siten, että varattava alue on nyt 11 500 m2.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa YIT Rakennus Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua sekä taloudellista selvitystyötä varten 11. kaupunginosan Hakaniementorin torialueen 11G101 alapuolelta esityslistan tämän asian liitteenä nro 3 olevaan karttaan merkityn, yhteensä noin 11 500 m2:n suuruisen maanalaisen määräalan varausaikaa 31.12.2007 saakka muutoin entisin ehdoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, YIT Rakennus Oy:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Hakemus 18.10.2006

 

Liite 3

Vuokra-aluekartta

 

 

 

 


2

MARIAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÄMINEN TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTAAN

 

Khs 2005-1580

 

Kaj toteaa, että Khs kehotti 21.11.2005 Meilahden yhteispalvelusairaalan hankesuunnitelmaa koskevan Kvston 16.11.2005 päätöksen täytäntöönpanopäätöksessä terveyslautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa selvittämään, onko tulevaa tarvetta käyttää Marian sairaalan rakennuksia terveydenhuollon väistötiloina tai terveysasemana ennen kuin sairaalarakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta asunto- ja toimistokäyttöön päätetään.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (17.10.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistöviraston tilakeskus yhdessä terveysviraston kanssa on
teetättänyt selvityksen, jossa on tarkasteltu eteläisen terveysaseman sijoittumista Marian sairaalan tiloihin. Selvitystyö on päivätty 20.9.2006. Selvitys ei ole tarveselvitystasoinen raportti, vaan siinä on tarkasteltu sairaalan käyttöä Khn toivomuksen mukaisesti.

 

Terveyslautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt selvityksen kokouksessaan 26.9.2006. Lisäksi terveyslautakunta on samassa kokouksessa päättänyt, että Malmin sairaalan yhteispäivystyksen peruskorjauksen ajaksi tarvittavat ao. päivystystoiminnan väistötilat vuokrataan Marian sairaalasta.

 

Tilojen käyttö                    Marian sairaalan rakennukset on nyt vuokrattu HUS-kuntayhtymälle määräaikaisella vuokrasopimuksella, jonka päättymispäivä on 31.12.2009. HUS-kuntayhtymä on ilmoittanut, ettei se tule jatkamaan sopimusta.

 

Marian sairaala-alueella on seuraavat kiinteistöviraston tilakeskuksen omistamat rakennukset:

 

-

rakennus 2, sairaala

1 176 brm²

-

rakennus 3, sairaala

2 623 brm²

-

rakennus 4, sairaala

   908 brm²

-

rakennus 5, tal.rak.

2 425 brm²

-

rakennus 7, sosiaali

   153 brm²

-

rakennus 8. päiväkoti

   176 brm²

-

rakennus 11, varasto

   336 brm²

-

rakennus 13, obduktio

   174 brm²

-

rakennus 14, kanslia

   192 brm²

-

rakennus 15, sairaala

6 960 brm²

 

Tehdyssä selvitystyössä on rakennukset 2 ja 15 muutettu terveyskeskuskäyttöön ja rakennus 4 kodinhoidon tukikohtakäyttöön. Nykyisin rakennuksessa 2 sijaitsevat Marian sairaalan hallintotilat ja patologian osasto ja rakennuksessa 15 kirurgian ja sisätautien poliklinikat, laboratoriotilat, röntgenyksikkö, ESWL ja urodynamia, kliinisen neurofysiologian laboratorio, isotooppilaboratorio ja päivystyspoliklinikka ja päivystysosastot P7 ja K6.

 

Merkittävimmät muutostyöt rakennuksessa 15 koskevat nykyisen pohjakerroksen, leikkausosaston ja kuvantamistilojen muuttamista vastaanottotiloiksi. Rakennukseen 2 rakennetaan hammashuoltoa varten uudet tilat. Näissä tiloissa muutostyöt aiheuttavat merkittäviä huone­tilamuutoksia, pintarakenteiden ja rakennusosien uusimisia ja uusia LVIS-asennuksia. Nykyiset käytössä olevat vastaanottotilat säilyvät ennallaan LVIS-muutoksia lukuun ottamatta.

 

Terveyskeskuskäyttöön muutettavan alueen kokonaispinta-ala on 10 350 brm².

 

Aikataulu                          Vuokrasopimus HUS-kuntayhtymän kanssa päättyy 31.12.2009. Rakennus olisi tämän jälkeen pienillä muutoksilla käytettävissä Malmin sairaalan väistötilana vuosina 2010–2011. Muutostyöt terveyskeskuskäyttöön alkaisivat tämän ajanjakson jälkeen. Hankkeen ajantarve investointipäätöksestä vastaanottoon kestää tämänkokoisessa hankkeessa noin 3 vuotta. Tätä ennen on tehtävä tarveselvitys ja hankesuunnittelu.

 

Kustannukset                  Peruskorjauksen kustannukset riippuvat hankkeen laajuudesta, tehtävistä toimenpiteistä ja suunnitellusta korjausasteesta. Jonkinlaisena vertailuna voidaan pitää vuosi sitten Hesperian sairaalan rakennuksen 32 peruskorjauksen (1 210 euroa/brm²) kustannuksia. Terveyskeskukseksi muuttaminen on arviolta kalliimpaa, joten kustannusten oletetaan nousevan yli 15 miljoonan euron. Tarkempi arvio kustannuksista saadaan tarveselvityksen ja hankesuunnittelun yhteydessä.

 

Kiinteistölautakunta lähettää oheisena selvityksen Marian sairaalan tilojen käytöstä terveyskeskuksen toimintoihin.

 

Samalla lautakunta pyytää kaupunginhallitusta kehottamaan kiinteistöviraston tilakeskusta ja terveyskeskusta jatkamaan hankkeen suunnittelua tarveselvityksen ja hankesuunnitelman tekemisellä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (14.11.2006) lausunnossaan, että selvityksen mukaan Marian sairaalan rakennukset 2 ja 15 näyttävät soveltuvan kohtuullisin muutoksin terveysasemakäyttöön sekä lisäksi rakennus 4 kodinhoidon tukikohtakäyttöön.

 

Näin syntyvä Marian terveysasema soveltuisi sijaintinsa perusteella korvaamaan nykyisen Viiskulman terveysaseman sekä palvelemaan Ruoholahden ja uuden Jätkäsaaren asukkaita. Väestömäärä olisi vuonna 2020 noin 62 000 asukasta.

 

Selvityksessä ei ole otettu kantaa siihen, mitä tapahtuisi Marian sairaala-alueella oleville muille rakennuksille, joiden kerrosala on yhteensä noin 6 100 brm2. Erityisesti sairaalakäytössä oleva suojeltu rakennus 3 on haasteellinen, koska se sijaitsee nyt terveyskeskuksen käyttöön ehdotettujen kolmen rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Sen osoittaminen muuhun käyttöön olisi hankalaa. Jos se voitaisiin liittää terveyskeskuksen alueeseen, korttelin eteläosa olisi tämän jälkeen yhtenäinen ja muutettavissa esim. asuntokortteliksi.

 

Rakennukset vapautuvat HUS -kuntayhtymän käytöstä 31.12.2009. Tämän jälkeen rakennukset voisivat pienillä muutoksilla toimia Malmin sairaalan väistötiloina sairaalan muutostöiden aikana vuosina 2010–2012.

 

Selvitys osoittaa, että eteläisen alueen pääterveysasema voidaan sijoittaa Marian sairaalan tiloihin, jolloin uutta terveysasemaa ei tarvitsisi rakentaa. Koska selvityksen kustannustiedot ovat vain suuntaa antavia, se ei anna taloudellista pohjaa vertailujen tekemiseksi uudisrakentamisen (Jätkäsaari) ja Marian terveysaseman välillä.

 

Koska rakennusten muutossuunnittelu terveysasemakäyttöön olisi tarpeen aloittaa vasta vuonna 2009–10, tässä vaiheessa ei ole syytä vielä käynnistää hankesuunnittelua.

 

Sen sijaan nyt tulisi selvittää, miten rakennuksia on tarkoitus käyttää HUSin luopuessa niistä vuoden 2009 lopussa. Missä laajuudessa rakennuksia tarvitaan Malmin sairaalan väistötiloina ja mitä, mahdollisimman pieniä muutostöitä se edellyttää. Jatkokäyttöä silmällä pitäen tulisi myös selvittää, mitä kaupungin terveys- ja sosiaalitoimen palveluja olisi mahdollista sijoittaa rakennukseen 3, jotta se voitaisiin liittää kaupungin käyttöön jäävään korttelin osaan. Samoin jatkosuunnittelussa on syytä myös ottaa huomioon pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö Marian ja Lauttasaaren terveysasemien palvelualuetta tarkasteltaessa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi 20.9.2006 tehdyn selvityksen Marian sairaalan tilojen käytöstä terveyskeskuksen toimintoihin.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta ja terveyskeskusta jatkamaan Marian sairaalan tilojen tulevan käytön suunnittelua ottaen huomioon talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta ilmenevät selvitettävät asiat.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Selvitys Marian sairaalan tilojen käytöstä terveysasemana

 

 

 

 


3

KANNELMÄEN TERVEYSASEMAN PERUSPARANNUS- JA MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2471

 

Kiinteistölautakunta toteaa (7.11.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kyseessä on Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyön hankesuunnitelma. Terveysaseman perusparannus- ja muutostyö on suunniteltu toteutettaviksi vuosien 2007–2008 aikana. Hankkeen bruttoala on 2 622 brm2, kustannusennuste arvonlisäverottomana on 2 400 000 euroa, arvonlisäverollisena 2 928 000 euroa.

 

Päätökset                          Terveyslautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt 24.10.2006 (330 §) Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyön hankesuunnitelman.

 

Selostus                            Kiinteistöviraston tilakeskuksen hankepalvelut on laatinut 31.8.2006 päivätyn Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyön hankesuunnitelman. Käyttäjän edustajat ovat osallistuneet suunnittelutyöhön.

 

Kannelmäen terveysasema sijaitsee yliopistolta vuokratulla tontilla. Tontin vuokra-aika on sopimuksen mukaan 31.8.2055 saakka.

 

Hanke käsittää Kannelmäen terveysasemarakennuksen teknisen peruskorjauksen sekä tilamuutoksia. Tarkoituksena on poistaa rakennuksen sisäilma- ja muut terveysongelmat ja tehdä rakennuksesta terveellinen, turvallinen sekä rakennusmääräysten ja -ohjeiden mukainen.

 

Terveyslautakunta päätti 28.3.2006, että Kannelmäen terveysasema peruskorjataan ja toiminnat pysytetään nykyisessä paikassaan peruskorjaamisen edellyttämän vuokrakauden, vuoden 2012 loppuun.

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1975 alun perin tekstiilitehtaaksi. Rakennus on saneerattu terveysasemakäyttöön vuonna 1978 ja siinä on sittemmin tehty eräitä korjaus- ja kunnostustöitä. Rakennuksessa on kaksi kerrostasoa, joista pohjakerroksessa on aputiloja ja autohalli sekä 1. kerroksessa varsinaiset vastaanottotilat. Rakennus sijaitsee rinteessä ja molempiin kerrostasoihin on portaaton yhteys ulkoa.

 

Sisäilmaongelmien takia kesäkuusta 2006 lähtien koko Kannelmäen terveysaseman lasten- ja äitiysneuvolatoiminta sekä oireileva henkilökunta on siirtynyt Malminkartanon terveysasemalle. Kannelmäen terveysasemalla työskentelevät avosairaanhoidon ja hammashuollon työntekijät.

 

Muutostyöt                        Keskeisenä lähtökohtana on korjata rakennuksessa esiintyviä ongelmia ja puutteita ilmastoinnissa, sisäilmassa sekä vesijohtoverkossa. Muutostyö laajeni rakennuksessa keväällä ja alkukesällä tehtyjen tutkimusten perusteella (muun muassa sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus 6.7.2006).

 

Sisäilmassa on havaittu kuitujäämiä, joita on osittain poistettu jo aikaisemmin huoneiden sisäänpuhalluselimiä korjaamalla. Tilanteen lopullinen korjaaminen edellyttää, että koko ilmastointi kanavistoineen uusitaan 1. kerroksessa. Ilmastointikanavien uusiminen johtaa samalla huoneiden kattoverhousten ja niissä olevien valaisinten uusimiseen. Alakattoverhouksista osa on mineraalivillalevyjä, jotka osaltaan ovat olleet myös mainittujen kuitujäämien lähteenä. Ilmanvaihtokonehuoneet siirretään uusiin tiloihin, joihin on mahdollista johtaa korvausilmaa lain edellyttämällä tavalla rakennuksen varjoisalta puolelta.

 

Koska teknisestä peruskorjauksesta tulee laajempi kuin kuntoarviossa arvioitiin, täytyy hankkeelle hakea rakennuslupa. Rakennuslupa edellyttää uusimpien rakennusmääräysten noudattamista. Rakennuksessa on tarpeen ottaa huomioon pyörätuolin käytön ja paarikuljetuksen sekä muun toiminnan asettamat tilatarpeet.

 

Vastaanottohuoneet pysyvät ennallaan lukuun ottamatta teknisten korjausten aiheuttamia muutoksia. Kaksikäytäväisen rakennuksen kapeista käytävistä toista leventämällä saadaan lähes kaikkiin hoito- ym. tiloihin pääsy paareilla samalla, kun myös pyörätuolin käyttäjien olosuhteet parantuvat. Välinehuollolle rakennetaan ohjeiden mukaiset tilat, joissa erotetaan likainen ja puhdas puoli toisistaan. Laboratoriolle rakennetaan uudet tilat neuvolan paikalle. Kokoushuonetta ja henkilökunnan ruokailutilaa laajennetaan. Hammashuollossa digitaalinen röntgenlukulaite on mahdollista sijoittaa asianmukaisesti ja henkilökunnan taukotilasta saadaan erotetuksi potilaiden tarvitsema toipumistila.

 

Kellarissa järjestetään asianmukaiset pukutilat naisille ja miehille sekä siivous- ja taukotilaa laajennetaan.

 

Hankesuunnitelma on esitetty 30.8.2006 työsuojelutoimikunnalle ja turvallisuuspäällikölle, joiden esittämät lisäykset on otettu huomioon suunnittelussa.

 

Käyttötalous ja henkilöstö

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvioima rakennuksen pääomavuokra tulee peruskorjauksen jälkeen olemaan 14,40 euroa/m2/kk ja ylläpitovuokra noin 3,60 euroa/m2/kk. Kokonaisvuokra on tällöin 18,00 euroa/m2/kk ja vuosivuokra 287 712 euroa.

 

Hanke ei aiheuta muutoksia henkilökuntajärjestelyihin.

 

Rakentamisen ajoitus ja kustannukset

 

HKR-Rakennuttajan laatima peruskorjauksen kustannusennuste on arvonlisäverottomana 2 400 000 euroa, arvonlisäverollisena 2 928 000 euroa, kustannustasossa RI = 116,5 ja THI = 145, heinäkuu 2006.

 

Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyö sisältyy talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2006–2010. Hanke on ajoitettu vuodelle 2006 ja sille on varattu rahoitus terveystoimen tilojen kehittämisen määrärahasta.

 

Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyö on suunniteltu aloitettaviksi syksyllä 2007 ja valmistuvaksi vuodenvaihteessa syksyllä 2008.

 

Lautakunta esittää Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyön 31.8.2006 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä laajuudeltaan 2 622 brm2 ja enimmäishinnaltaan arvonlisäverottomana 2 400 000 euroa, arvonlisäverollisena 2 928 000 euroa (RI = 116,5 ja THI = 145,0) hintatasossa 7/2006.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (24.11.2006) hankkeesta antamassaan lausunnossa, että terveysasema sijaitsee vuonna 1975 alun perin tekstiilitehtaaksi valmistuneessa rakennuksessa, joka muutettiin terveysasemakäyttöön vuonna 1978. Hankesuunnitelman tavoitteena on korjata rakennuksessa olevia ongelmia ja puutteita ilmastoinnissa, sisäilmassa sekä vesijohtoverkossa. Samalla tehdään tilajärjestelyihin muutoksia, joilla parannetaan niiden toimivuutta ja otetaan huomioon toiminnoissa tapahtuneet muutokset.

 

Hankkeen laajuus on 2 622 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 2,928 milj. euroa (veroton hinta 2,4 milj. euroa) hintatasossa 7/2006. Hankkeen neliökustannus on 1 117 euroa/brm2.

 

Hankkeen rahoitus on varattu talousarvion alakohtaan ”terveyskeskuksen rakennukset, terveysasemaverkon kehittäminen”.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kannelmäen terveysaseman 31.8.2006 päivätyn perusparannusten ja muutosten hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 2 622 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 2 928 000 euroa (veroton hinta 2 400 000 euroa) hintatasossa 7/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 31.8.2006

 

Liite 2

Terveyskeskuksen työsuojelutoimikunnan ja turvallisuuspäällikön lausunto 31.8.2006

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSEN, KIRJASTORAKENNUKSEN JA FABIANIA-RAKENNUKSEN SUOJELUSTA

 

Khs 2006-2017

 

Kaj toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskus pyytää (14.9.2006) Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin yliopiston päärakennuksen, kirjastorakennuksen ja Fabiania-rakennuksen suojeluasiasta. Koska rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, tulee kysymykseen niiden mahdollinen suojelu rakennussuojelulain nojalla. Lausunto pyydetään, lisäajan myöntämisen jälkeen, 30.11.2006 mennessä.

 

Asiasta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston (31.10.2006) ja kaupunginmuseon lausunnot. Kaupunginmuseo toteaa (11.10.2006), että sillä ei ole huomautettavaa siihen, että Helsingin yliopiston päärakennus, kirjastorakennus ja Fabiania-rakennus suojellaan rakennussuojelulain nojalla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle asiasta seuraavan sisältöisen, kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon perustuvan lausunnon:

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 2. kaupunginosan (Kluuvin) korttelin 27 tontin 1 ja korttelin 28 tontin 4 rakennusten suojelusta (Unioninkatu 36–Fabianinkatu 33, Unioninkatu 36–Fabianinkatu 35). Tonteilla sijaitsevat yliopiston päärakennus, kirjasto ja Fabiania-rakennus.

 

Rakennukset on suojeltu valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (275/1965) nojalla valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980. Rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, kun Senaatti-kiinteistöt on myynyt rakennukset 14.12.2005 allekirjoitetulla kauppakirjalla Helsingin yliopiston rahastoille. Kauppakirjassa on todettu, että ostaja on tietoinen valtioneuvoston suojelupäätöksestä ja että ostaja suostuu siihen, että rakennukset suojellaan rakennussuojelulain (60/85) nojalla. Samoin ostaja sitoutuu siihen, ettei se tule vaatimaan rakennussuojelulain mukaisia korvauksia. 

 

Tonteilla on voimassa 8.1.1988 vahvistettu asemakaava nro 8980. Asemakaavan mukaan tontit ovat opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Tontit ovat osa aluetta, joka on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Tällä alueella ei suojeltaviksi määrättyjä rakennuksia, rakennusten osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, purkaa tai hävittää, niin että kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Rakennukset ovat suojeltavia rakennuksia (sr) ja valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen mukaan suojeltavia rakennuksia (sk). Senaatintori on suojeltava aukio ja yliopiston päärakennuksen portaikko on suojeltava kohde. Kirjastorakennuksen tontilla on lisäksi suojeltava aita ja säilytettävä tai istutettava puurivi.

 

Museovirasto on antanut lausunnon 15.9.2005 rakennusten suojelutarpeesta. Lausunnossa todetaan muun muassa, että rakennuksilla on erittäin huomattavaa merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta. Museovirasto pitää tärkeänä, että luovutusten jälkeen huolehditaan kyseisten rakennusten suojelusta rakennussuojelulailla.

 

Ympäristöministeriö on antanut lausunnon 23.9.2005 rakennusten luovuttamisasiassa, jossa todetaan Museoviraston kannan mukaisesti, että rakennuksilla on erittäin huomattava merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta.

 

Museovirasto esittää lausunnossaan 10.8.2006 rakennuksille seuraavia suojelumääräyksiä rakennussuojelulain mukaan. Suojelumääräykset koskevat soveltuvin osin myös yliopiston päärakennuksen ja kirjastokorttelin piha-alueita.

 

-                     Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

 

-                     Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.

 

-                     Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia ja ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä vaalien. Päärakennuksen ja kirjastorakennuksen salitilojen ja muiden päätilojen suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 

-                     Rakennusten korjauksissa ja muutoksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi myöntää vähäisiä poikkeamia suojelumääräyksistä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lausunnon mukaisia rakennuksia koskevat erittäin yksityiskohtaiset asemakaavan suojelumääräykset.  Ottaen huomioon rakennusten valtakunnallisesti merkittävän historiallisen, kulttuurihistoriallisen, rakennustaiteellisen ja kaupunkikuvallisen arvon, kaupunginhallitus pitää perusteltuna rakennusten suojelua asemakaavan suojelumääräysten lisäksi myös rakennussuojelulain nojalla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


5

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ VUORIMIEHENKATU 1:N SUOJELUSTA

 

Khs 2006-2015

 

Kaj toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskus pyytää (14.9.2006) Helsingin kaupungin lausuntoa kiinteistö Vuorimiehenkatu 1:n rakennuksen suojeluasiasta. Koska rakennus on siirtynyt pois valtion omistuksesta, tulee kysymykseen mahdollinen suojelu rakennussuojelulain nojalla. Lausunto pyydetään, lisäajan myöntämisen jälkeen, 30.11.2006 mennessä.

 

Asiasta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston (23.10.2006) ja kaupunginmuseon lausunnot. Kaupunginmuseo toteaa (11.10.2006), että museolla ei ole huomau­tettavaa siihen, että kiinteistö Vuorimiehenkatu 1 suojellaan rakennussuojelulain nojalla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan sisältöisen, kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon perustuvan lausunnon:

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 100 tontilla nro 1 (Vuorimiehenkatu 1) sijaitsevan rakennuksen suojelusta.

 

Kyseessä on vuonna 1897 valmistunut rakennus, joka on suojeltu sekä asetuksen nojalla että asemakaavassa nro 7948. Kiinteistö on siirtynyt Senaatti-kiinteistöiltä YIT Rakennus Oy:n omistukseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että asetuksella suojellut valtion omistuksesta pois siirtyvät rakennukset on kaupunginhallituksen käsityksen mukaan siirretty rakennussuojelulain nojalla tapahtuvan rakennussuojelun piiriin. Kaupunginhallitus esittää, että suojelupäätös tehtäisiin mahdollisimman pikaisesti, koska vireillä on tontin asemakaavan muutos. Rakennussuojelulain nojalla tapahtuva suojelu tullaan sen jälkeen ottamaan huomioon asemakaavan muutoksessa. Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakennuksen palauttaminen asuinkäyttöön.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


6

SUUTARILAN TONTTIEN 40166/9 JA 10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11602)

 

Khs 2006-2391

 

40. kaupunginosan (Suutarilan, Tapulikaupungin) korttelin nro 40166 tonttien nro 9 ja 10 asemakaavan muutosehdotus.

 

Silatie 3

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (19.10.2006) mm., että tontin­omistaja on 25.8.2005 pyytänyt asemakaavan muuttamista siten, että tonttitehokkuusluku nostetaan e = 0.25:een ja tontti jaetaan kahtia.

 

Asemakaavatilanne        Alueella on voimassa asemakaava nro 7890 (vahvistettu 29.1.1979). Kaavan mukaan tontit ovat erillisten, enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO), jonka tonttitehokkuus on e = 0.20. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tonteille saa rakentaa enintään 70 % sallitusta kerrosalasta yhteen kerrokseen sekä kerrosalan lisäksi vaaditun autopaikkamäärän sisältävän autosuojan ja varastotilaa yhteensä enintään 25 m²/asunto.

 

Nykytilanne                      Tontit sijaitsevat pientaloalueella, jolla rakennusten rakentamistapa ja ‑aika on vaihtelevaa. Tontilla 9 on omakotitalo, mutta tontti 10 on raken­­­tamaton.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontit ovat edelleen erillispientalojen korttelialuetta (AO), mutta tonttitehokkuusluku on e = 0.25. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti saa rakentaa yhden asunnon. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa erillisiä talous- ja autosuojatiloja enintään 25 k-m2/asunto sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon.

 

Rakennuksissa on oltava avoräystäät ja harjakatto. Rakennusten enim­mäiskorkeudet ovat: 2-kerroksinen rakennus 7 m, 1-kerroksinen rakennus 5 m, autosuoja ja talousrakennus 3 m. Asuinrakennusten kattorakenteiden, ulkoseinien ja ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänen­eris­tävyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 75 dB vastaan. Tonttien pohjoisreunassa sijainnut pienehkö istutettava korttelinosa on poistettu, koska ajoyhteyden järjestäminen tontille 10 on molempien tonttien kannalta järkevintä juuri em. alueen kautta.

 

Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristöön on laadittu asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu e = 0.25:een.

 

Kaava-alueen pinta-ala on 1 185 m2 ja tehokkuuden e = 0.25 mukainen rakennusoikeus 279 k-m2 (lisäystä 60 k-m2).

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistu­mis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.11.–1.12.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muu­tetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuk­sia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40166 tonttien nro 9 ja 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuun­nitteluviraston asemakaavaosaston 19.10.2006 päivätyn piirustuksen nro 11602 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11602 (Suutarilan tontit 40166/9 ja 10)

 

 

 

 


7

ARABIANRANNAN RUOTSINKIELISEN LASTEN PÄIVÄKOTI SESAMIN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2399

 

Sosiaalilautakunta toteaa (31.10.2006) seuraavaa:

 

Päiväkoti Sesam tulee sijaitsemaan Arabianrannassa Kotisaaren-kadulla. Arabianranta kuuluu läntiseen–pohjoiseen päivähoitoalueeseen ja sijaitsee Vallila–Vanhakaupunki alueella. Arabianrannan väestömäärä on kasvanut ja kasvaa lähitulevaisuudessa.

 

Päiväkoti Sesam on sosiaaliviraston vuokrakohde. Tilojen hankinta-arvo, on 1 545 271 euroa (alv 0 %) eli 2 400 euroa/ohm2 kevään 2007 kustannustason mukaisesti. Hanke sisältyy Kvston 16.11.2005 hyväksymään vuosien 2006–2010 tilahankeohjelmaan. Toteutusajankohta on vuosina 2007–2008 sosiaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan tilahankeohjelmaehdotuksessa vuosille 2007–2011, hankkeena Arabianranta (ruotsink.).

 

Khs päättää hankesuunnitelmasta sosiaalilautakunnan esityksestä kun sosiaalivirasto tekee hankesuunnitelman yksityiseltä vuokrattaviin tiloihin ja rakentamiskustannukset ovat yli 1 milj. euroa, kuten lastenpäiväkoti Sesamissa on.

 

./.                   Hankesuunnitelma on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Päivähoidon tarve ja tarjonta

 

Väestöennusteen mukaan ruotsinkielinen 1-6-vuotias väestö pysyy lähes samansuuruisena koko Helsingin alueella. Koillisessa ja pohjoisessa suurpiirissä ruotsinkielinen 1-6 v väestö kuitenkin kasvaa. Ennusteen mukaan 47 lapsella vuoteen 2016 mennessä.

 

Päivähoidon tarve on laskettu väestöennusteiden pohjalta. Arabianrannan eteläosaan suunnitteilla oleva päiväkoti on 63 hoitopaikkainen, jonka käyttöönotto olisi aikaisintaan 1.8.2009. Päiväkoti Sesam Arabianrannassa tulee toimivien liikenneyhteyksien varrelle. Ruotsinkieliseen päivähoitoon kuljetetaan lapsia pitkiäkin matkoja. Keskisen suurpiirin lisäksi päiväkoti tulee palvelemaan sekä koillisen, pohjoisen että itäisen suurpiirin alueita. Lähtökohtana on että päiväkotiin voisi sijoittaa myös erityishoitoa tarvitsevia lapsia.

 

Tontti 23103/1 sijaitsee Arabianrannassa muutama kortteli pohjoisempana Arabianrannan kampuksesta sisältäen erilaisia ruotsinkielisiä palveluja ja oppilaitoksia; Arcada – Nylands svenska yrkesskola, Yrkesinstitutet Prakticum, Norrvalla Folkhälsan Ab sekä opiskelija-asunnot Toukolanrannassa ja Cor-talossa. Näin ollen on perusteltua perustaa alueelle ruotsinkielinen päiväkoti, joka palvelisi ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä lapsiperheitä.

 

Päivähoidon palvelurakenteen arviointia tehdään vuosittain toteutuvien asukasmäärien ja uusien ennusteiden perusteella.

 

Toiminnan kuvaus          Päiväkoti Sesam muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta. Tilojen taloudelliseen käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Tilat mahdollistavat lapsiryhmien muodostamisen joustavasti huomioon ottaen eri-ikäiset lapset, hoitoajat ja erityisen tuen tarpeet sekä pienryhmätoiminta. Toiminnassa otetaan huomioon alueen ominaispiirteet, alueella sijaitsevat oppilaitokset ja yhteistyön mahdollisuudet. Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti hyvin rakennettu kasvu- ja oppimisympäristö on viihtyisä sekä kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään eri tavoin. Tärkeää on myös lasten oma mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun ja käyttöön osana erilaisten sisältöjen ja teemojen toteuttamista.

 

Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat

 

Päiväkoti Sesamin tilasuunnitelman mukaan on tilaa varattu kolmelle kokopäiväryhmälle. Yhdessä ryhmässä tulee olemaan 12–21 lasta ja tilassa voidaan joustavasti muodostaa ryhmiä eri-ikäisten lasten tarpeiden ja hoitoaikojen mukaan. Päiväkodissa tulee enimmillään olemaan 63 lasta hoidossa.

 

Henkilöstö                        Päiväkodin henkilökunnan vahvuus tulee olemaan 12 työntekijää. Päiväkodinjohtaja tulee olemaan useamman yksikön johtaja.

                     

Päiväkodin laajuus ja tilaohjelma

 

Päiväkodin arvioitu huoneistoala on 575 m2. Tilaohjelma on hankesuunnitelman liitteenä.

 

Hankkeen laatutaso       Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan sosiaaliviraston Päiväkodin tilasuunnitteluohjetta, joka on päivätty 4.5.2001 ja rakennusviraston tekemiä päiväkodin LVI- ja sähkösuunnitteluohjeita. Päiväkodin tilat suunnitellaan siihen laatutasoon kuin Helsingin kaupunki yleensäkin toteuttaa päiväkodit.

 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknillisten järjestelmien ja laitteiden laatu noudattaa tämän päivän päiväkotirakennusten tasoa. Suunnitelmissa otetaan huomioon myös kestävän kehityksen periaatteet.

 

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstökustannukset

 

Päiväkodin toiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 100 000 euroa.

 

Vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset kuten palkka- ja henkilöstömenot, tarvikkeet, huoneistomenot sekä kuljetus- ym. palvelut ovat, yhteensä 471 847 euroa, joista henkilöstömenojen osuus on 382 847 euroa.

 

Päiväkodin pääomavuokra on n. 12 euroa/m2/kk ja ylläpitovuokra (sisältää tontinvuokran 1,03 euroa/m2/kk) n. 5 e/m2/kk eli neliövuokra on yhteensä n. 17 euroa. Vuokramaksupinta-alan ollessa 575 m2 vuokra on n. 9 775 euroa kuukaudessa eli 117 300 euroa vuodessa (alv = 0%).

 

Hankkeen aikataulu       Päiväkoti Sesam sisältyy Kvston 16.11.2005 hyväksymään vuosien 2006–2010 tilahankeohjelmaan ja toteutusajankohta on vuosina 2007–2008 sosiaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan tilahankeohjelmaehdotuksessa vuosille 2007–2011, hankkeena Arabianranta (ruotsink.).

 

Hankesuunnitelman hyväksyy Khs, jonka jälkeen sosiaalijohtaja allekirjoittaa esivuokrasopimuksen.

 

Rakentaminen aloitetaan vuonna 2007. Hanke valmistuu kesällä 2009, päiväkoti voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2009.

 

Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä ja esittää edelleen Khlle hyväksyttäväksi Arabianrantaan sijoittuvan ruotsinkielisen lasten päiväkoti Sesamin hankesuunnitelman.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (23.11.2006) hankkeesta antamassaan lausunnossa, että kyseessä on asuinrakennuksen pohjakerrokseen rakennettava 63 hoitopaikan päiväkoti, jonka tilat sosiaalivirasto vuokraa käyttöönsä.

 

Hankkeen laajuus on 635 htm2 sisältäen myös 60 m2:n koulutilavarauksen. Hankeen arvonlisäverollinen hankinta-arvo on 1,885 milj. euroa (veroton hinta 1,545 milj. euroa). Hankkeen neliökustannukseksi tulee 2 969 euroa/htm2.

 

Hanke sisältyy vuosien 2007–2009 taloussuunnitelmaan vuosille 2007–08 ajoitettuna vuokrahankkeena.

 

Tilakeskus on ollut mukana hankkeen suunnittelussa ja vuokraneuvotteluissa ja pitää esitettyä vuokratarjousta hyväksyttävänä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Arabianrannan ruotsinkielisen lasten päiväkoti Sesamin 20.10.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 635 htm2 ja arvonlisäverollinen enimmäishinta 1 885 000 euroa (veroton hinta 1 545 000 euroa).

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma liitteineen, 20.10.2006

 

 

 

 


8

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION (SENAATTI-KIINTEISTÖT) JA YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2643

 

21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21017 tontti nro 4 ja korttelin nro 21018 tontti nro 1; Sörnäistenkatu 19

 

Kiinteistölautakunta toteaa (21.11.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja
kauppahinta

 

21. kaupunginosa
kortteli 21017
tontti 4

 

21. kaupunginosa
kortteli 21018
tontti 1

Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt / YIT Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun

15.9.2006
3 785 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21017 tontti nro 4 ja korttelin nro 21018 tontti nro 1. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 21017/4 kuuluu autopaikkojen korttelialueeseen (LPA) ja tontti 21018/1 kuuluu asuin-kerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 6 705 m2 ja rakennusoikeus 4 980 k-m2.

 

Kauppakirjan mukaan tontilla 21018/1 sijaitsee vähäiseltä osin varasto-rakennus, jonka myyjä purkaa ennen rakentamistöiden aloittamista. Rakennusvalvontaviraston tietorekisterissä ei ole tietoja rakennuksesta.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 3 785 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 564,50 euroa/m2 ja noin 760,04 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kauppakirjan mukaan myyjän omistusaikana kaupan kohdetta on käytetty vankilatarkoituksiin. Kaupan kohteesta on 8.2.2005 laadittu maa-perän pilaantuneisuustutkimus. Ostaja on tutustunut edellä mainittuun tutkimukseen ja huolehtii kustannuksellaan toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tutkimusraportissa todettujen raskasmetallien poistamiseksi niin sanottuun ohjearvo-tasoon. Mikäli toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ylittävät 182 300 euroa, myyjä maksaa ylittävän osan kustannuksista ostajalle.

 

Kauppakirjan mukaan ostaja rakentaa tontin 21018/1 autopaikat omistukseensa LPA-tontille 21017/4 sekä myyjän omistuksessa oleville LPA-tonteille 21016/1 ja 21017/3 myöhemmin tehtävän rasitesopimuksen mukaisesti.

 

Ostaja on kauppaehdoissa myös sitoutunut maksamaan Helsingin kaupungille Sörnäistenkadun maaperän puhdistus- ja rakennustöiden yhteydessä kaupungin suorittamista paikoitustonttien perustustöistä kustannusarvion mukaisesti.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska tontit tulevat ostajan toimesta rakentumaan kaavan mukaiseen käyttöön.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeut­taan 15.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21017 tontin nro 4 ja korttelin nro 21018 tontin nro 1 YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 15.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtion puolesta Senaatti-kiinteistöt on myynyt 21. kaupunginosan korttelin nro 21017 tontin nro 4 ja korttelin nro 21018 tontin nro 1 YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


9

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION (SENAATTI-KIINTEISTÖT) SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2644

 

21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21018 tontti nro 3;
Sörnäistenkatu 15

 

Kiinteistölautakunta toteaa (21.11.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja
kauppahinta

 

21. kaupunginosa
kortteli 21018
tontti 3

 

 

Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) / NCC Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun

29.9.2006
3 622 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21018 tontti nro 3. Voimassa olevan asema-kaavan mukaan tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin pinta-ala on 5 872 m2 ja rakennusoikeus 4 980 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 3 622 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 616,83 euroa/m2 ja noin 727,31 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kauppakirjan mukaan myyjän omistusaikana kaupan kohdetta on käytetty vankilatarkoituksiin. Kaupan kohteesta on 8.2.2005 laadittu maa-perän pilaantuneisuustutkimus. Ostaja on tutustunut edellä mainittuun tutkimukseen ja huolehtii kustannuksellaan toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tontin maaperän puhdistamiseksi kaikista maaperässä mahdollisesti olevista saasteista ja haitta-aineista viranomaisten vahvistamaan ohjearvo-tasoon saakka. Tehdyn arvion mukaan tontin kunnostuksen kustannusarvio on 287 150 euroa, josta Helsingin kaupungin vastattavaa on noin 40 % suuruista osa-aluetta koskevat puhdistuskustannukset.

 

Kauppakirjan mukaan ostaja rakentaa tontin 21018/3 autopaikat myyjän omistuksessa oleville LPA-tonteille 21016/1 ja 21017/3 myöhemmin tehtävän rasitesopimuksen mukaisesti.

 

Ostaja on kauppaehdoissa myös sitoutunut maksamaan Helsingin kaupungille Sörnäistenkadun maaperän puhdistus- ja rakennustöiden yhteydessä kaupungin suorittamista paikoitustonttien perustustöistä kustannusarvion mukaisesti.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska tontit tulevat ostajan toimesta rakentumaan kaavan mukaiseen käyttöön.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21018 tontin nro 3 NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtion puolesta Senaatti-kiinteistöt on myynyt 21. kaupunginosan korttelin nro 21018 tontin nro 3 NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteesta

 

Liite 3

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


10

4.12.2006 pöydälle pantu asia

POHJOISESPLANADI 5:SSÄ SIJAITSEVAN RAKENNUKSEN VARAAMINEN MYYTÄVÄKSI JA PERUSKORJATTAVAKSI

 

Khs 2006-2304

 

Kiinteistölautakunta toteaa (17.10.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kaupungintalokortteleiden käytön monipuolistamiseksi esitetään, että rakennus Pohjoisesplanadi 5, ns. Lampan talo, varattaisiin käydyn tarjouskilpailun voittaneelle jatkosuunnittelua varten tavoitteena rakennuksen myyminen, kun asemakaavan muutos tulee voimaan. Rakennus peruskorjataan hotelliksi.

 

Taustaa                             Kiinteistölautakunta esitti 28.6.2005 Khlle, että Khs kehottaisi lautakuntaa vapauttamaan Kruununhaan korttelista nro 4 (Elefantti-kortteli) virastokäytössä olevia tiloja aluetta monipuolistavaan käyttöön ja ilmoittamaan vapautuvat tilat vuokrattavaksi tarvittaessa pitkäaikaisin, 30–40 vuoden sopimuksin.

 

Lisäksi lautakunta esitti, että Khs kehottaisi kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään esityksen korttelin asemakaavan muuttamisesta siten, että YH-korttelialueiden käyttötarkoitusta voidaan laajentaa myös yksityisiin ja kaupallisiin käyttötarkoituksiin.

 

Khs päätti 26.9.2005 (1155 §) kehottaa kiinteistölautakuntaa vapauttamaan Kruununhaan korttelissa nro 4 virastojen käytössä olevia tiloja aluetta monipuolistavaan käyttöön ja ilmoittamaan vapautuvat tilat pääsääntöisesti vuokrattavaksi tarvittaessa pitkäaikaisin 30–40 vuoden vuokrasopimuksin seuraavasti:

 

-                     Osoitteessa Pohjoisesplanadi 9 sijaitsevan ns. Kleinehin hotellin tilat (Goviniuksen talo) tulee vapauttaa 3–5 vuoden kuluessa ja etsiä kyseisissä tiloissa oleville kiinteistöviraston yksiköille uudet tilat kaupungintalokortteleiden ulkopuolelta.

 

-                     Osoitteessa Pohjoisesplanadi 5 sijaitsevat tilat (Lampan talo) vapautetaan kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaessa niistä viimeistään vuoden 2006 alkuun mennessä.

 

Samalla Khs päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mm. tekemään esityksen Elefantti-korttelin asemakaavan muuttamisesta siten, että YH-korttelialueen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa myös yksityisiin ja kaupallisiin käyttötarkoituksiin.

 

Rakennus Pohjoisesplanadi 5

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1817. Sen rakennutti kauppias Johan Lampa ja suunnitteli linnoitusupseeri Pehr Granstedt. Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy myi rakennuksen tontteineen 4,4 miljoonalla silloisella markalla Helsingin kaupungille vuonna 1935, josta lähtien siinä on toiminut kaupungin eri virastojen yksikköjä.

 

Rakennuksen kerrosala nykymuodossaan on noin 1 990 k-m2 ja huoneistoala, porrashuonetilat mukaan lukien noin 1 530 htm2. Kadunvarsiosat ovat kolmikerroksiset ja piharakennus kaksikerroksinen.

 

Rakennuksen sisätiloihin on vuosikymmenten kuluessa tehty käyttäjien tarpeista johtuvia lukuisia muutostöitä mm. huonetilojen ja talotekniikan osalta. Nykytarpeita ajatellen rakennus on vaatimattomasti varusteltu. Sen pitkäjänteinen käyttö vaatii lähivuosina teknisen peruskorjauksen tulevasta käyttötarkoituksesta riippumatta.

 

Rakennuksesta on 28.11.2003 laadittu kuntoarvion päivitys. Rakennuksen kirjanpidollinen jäännösarvo 31.12.2005 on 276 455 euroa.

 

Kaupunginmuseo on laatinut rakennuksesta 17.8.2006 päivätyn muistion alustavista suojelutavoitteista.

 

Tarjouspyyntö                  Kiinteistöviraston tilakeskus julkisti 8.11.2005 lehti-ilmoituksin rakennuksen Pohjoisesplanadi 5 sekä tilakokonaisuuden Aleksanterinkatu 16:ssa ensisijaisesti vuokrattavaksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Alustavat tarjoukset tuli jättää 20.1.2006 mennessä. Tarjouksissa tuli esittää kuvaus toiminnasta ja tilojen käyttötarkoituksista, alustavat selvitykset hankkeen toteutus- ja rahoitusjärjestelyistä vastuutahoineen sekä investointitarpeesta. Lehti-ilmoituksessa todettiin, että saatujen tarjousten perusteella pyydetään valituilta tahoilta lopulliset tarjoukset.

 

Tarjouksia saatiin yhteensä seitsemän, joista viisi koski vain kohdetta Pohjoisesplanadi 5, yksi koski vain kohdetta Aleksanterinkatu 16 ja yksi koski kumpaakin kohdetta.

 

Kiinteistölautakunta päätti 9.5.2006 mm. oikeuttaa kiinteistöviraston pyytämään täsmentävät tarjoukset kohteesta Pohjoisesplanadi 5 siten, että tarjoajille annettiin mahdollisuus jättää tarjouksensa joko

 

-                     pitkäaikaisena vuokratarjouksena, jolloin vuokraan sisältyy rakennus ja tontti

 

-                     tarjouksena rakennuksen ostohinnaksi, jolloin tontinvuokra on 5 % pääoma-arvosta 800 euroa/k-m2 ja vuokra-aika 60 vuotta

 

-                     tarjouksena rakennuksen ja tontin ostohinnaksi.

 

Samalla lautakunta päätti hylätä ne kaksi tarjousta, joissa lähtökohtana on edellytys, että Helsingin kaupunki rakennuksen omistajana peruskorjaisi rakennuksen ja vuokraisi sen tarjouksen jättäneelle. Täsmentäviä tarjouksia pyydettiin neljä.

 

Tarjoukset ja niiden vertailu

 

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä tahoilta. Kaikissa tarjouksissa rakennuksen tuleva pääkäyttötarkoitus oli majoitus/hotelli.

 

Yhden tarjouksen lähtökohtana oli, että piharakennus puretaan ja Helenankadun suuntaisesti rakennetaan sisäpihan puolelle noin 640 m2:n uudisrakennusosa. Suunnitelma on selkeässä ristiriidassa kaupunginmuseon laatimien kohteen rakennussuojelutavoitteiden ja kaupunkisuunnitteluviraston laatiman alustavan asemakaavaluonnoksen kanssa. On ilmeistä, ettei tarjouksen edellyttämää asemakaavan muutosehdotusta tultaisi hyväksymään. Tarjoajan hintatarjous koko kiinteistöstä, rakennuksesta ja tontista, on 3 574 800 euroa.

 

Kolme muuta tarjousta ovat tarjoukseen liitetyn luonnossuunnitelman perusteella asemakaavan muutoksen ja rakennussuojelun kannalta kiinteistölautakunnan mielestä toteutuskelpoisia.

 

Tarjoushintojen vertailu:

 

 

rakennuksen
vuokraus

rakennuksen osto
tontin vuokraus

rakennuksen osto
tontin osto

 

(tarjous 1

-

-

3 574 800 euroa)

tarjous A

  13 000 euroa/v

   114 000 euroa

1 483 000 euroa

tarjous B

184 240 euroa/v

2 142 000 euroa

3 100 000 euroa

tarjous C

-

3 200 000 euroa

-

 

Tarjouspyynnössä oli lähtökohdaksi ilmoitettu tontin vuokra-ajaksi 60 vuotta, tontinvuokraksi 5 % pääoma-arvosta 800 euroa/k-m2. Kun rakennuksen kerrosala on noin 2 000 k-m2, on tontin vuosivuokra 80 000 euroa.

 

Kiinteistölautakunta pitää tarjousta C kaupungin kannalta parhaana.

 

Kauppahinta-arvio          Kiinteistövirasto on tilannut riippumattomalta taholta arviokirjan osoitteissa Pohjoisesplanadi 5, Katariinankatu 1–3 ja Aleksanterinkatu 16 (Elefantti-korttelin tonteilla nro 4 ja 9) sijaitsevista rakennuksista. Arviokirjassa on tarkasteltu rakennuksia ja tonttia sekä vuokraoikeutta rakennuksiin ja tonttiin. Toisaalta tarkasteltavana ovat rakennukset nykykunnossaan ja peruskorjattuina. Tarjous C ylittää arviokirjan mukaisen rakennuksen arvon vuokratontilla.

 

Varaus on perusteltu      Kiinteistölautakunta pitää kohteen varaamista jatkosuunnittelua varten päätösehdotuksessa mainituin ehdoin perusteltuna. Hanketta ei ole mahdollista toteuttaa ilman asemakaavan muutosta. Varausaikana kaupunkisuunnitteluviraston on tarkoitus valmistella asemakaavan muutosehdotus rinnan ja yhteistyössä hankkeen yksityiskohtaisen ja toteutukseen tähtäävän varauksensaajan vastuulla olevan rakennussuunnittelun kanssa.

 

Rakennuksen hinta on varausajan kiinteä

 

Mahdollisten viivytysten takia varausaikaa esitetään 31.10.2007 saakka. Hanke on kuitenkin tarkoitus toteuttaa niin nopeasti kuin mahdollista asemakaavan muutoksen ja muiden luovutuksen edellytysten toteuduttua.

 

Varausehtojen mukaan kauppa rakennuksesta tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen voimaantulosta.

 

Tarjoukseen perustuva rakennuksien kauppahinta on kiinteä varausajan loppuun saakka. Mikäli kauppaa ja tontin luovutusta ei ole voitu tehdä varausajan loppuun mennessä, asiasta on tehtävä uudet päätökset.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että Khs varaa 31.8.2006 päättyneen tarjouskilpailun nojalla Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 4 tontin nro 4 ja sillä olevan rakennuksen (Pohjoisesplanadi 5 / Helenankatu 2) korkeimman tarjouksen tehneelle Helsingin Taidesisustus / Kari Management Company Oy:lle 31.10.2007 saakka sekä muuten seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että

 

-                     tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan

 

-                     varauksensaaja asettaa rakennuksen kaupan ja tontin vuokrauksen vakuudeksi 100 000 euron vakuuden. Vakuus vapautetaan rakennuksen kaupan ja tontin vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Vakuutta ei vapauteta, mikäli sopimusta ei synny varauksensaajasta johtuvasta syystä. Ks. kohta 8.

 

2                    Rakennukset peruskorjataan varauksensaajan toimesta pääosin hotelliksi laadittavan asemakaavan muutoksen ja varauksen saajan tekemän ostotarjouksen mukaisesti.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennukset varauksensaajalle tämän 31.8.2006 tekemän tarjouksen mukaisella 3 200 000 euron kauppahinnalla sekä ehdolla, että maanvuokra lasketaan pitäen perusteena 800 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa, josta vuosivuokra on 5 %. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

8                    Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tontille laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

Jos kauppa viivästyy myyjästä johtumattomasta syystä, varauksensaajalta peritään 5 % vuotuista korkoa kauppahinnasta, maanvuokran osuus sekä rakennuksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset em. ajankohdasta lukien.

 

9                    Rakennus luovutetaan tyhjänä, vuokrasopimuksista vapaana ja siinä kunnossa, kuin se on luovutushetkellä.

 

10                 Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

11                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennusten luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

12                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on sanottu.

 

Samalla lautakunta esittää, että kiinteistölautakunta oikeutetaan tarvittaessa, asemakaavan voimaantulon lykkääntyessä, jatkamaan varausta 30.6.2008 saakka.

 

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan varaajan luonnossuunnitelman toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan muutosehdotuksen.

 

Kaj toteaa, että tarjouskilpailussa kaupungin kannalta paras tarjous on tehty niin, että Pohjoisesplanadi 5:n rakennus myydään tarjoajalle, mutta tontti jää kaupungin omistukseen ja se vuokrataan rakennuksen ostajalle. Vaihtoehto, jossa sekä rakennus että tontti olisi vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella, ei tuottanut hyväksyttävää tarjousta.

 

Kiinteistölautakunnan esityksessä varausehto 7:n mukaan kaupunki myy rakennuksen varauksen saajalle tämän 31.8.2006 tekemän tarjouksen mukaisella 3 200 000 euron kauppahinnalla ja ehdolla, että maanvuokra lasketaan pitäen perusteena 800 euroa/k-m2 suuruista
rakennusoikeuden pääoma-arvoa, josta vuosivuokra on 5 % ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Rakennuksen myyminen ja tontin vuokraaminen tuodaan erikseen päätettäväksi.

 

Khlla on kaupungin johtosäännön mukaan oikeus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, jos omaisuuden arvo on enintään 5 000 000 euroa. Päätösvalta vuokrata tontti 60 vuodeksi on Kvstolla. Varaukseen tulee näin ollen vielä lisätä ehto, jonka mukaan varaus on voimassa ehdolla, että Kvsto hyväksyy ehdotetut vuokrausperusteet.

 

Korkeimman tarjouksen tehneellä Helsingin Taidesisustus / Kari Management Company Oy:llä on tarkoitus saneerata Pohjoisesplanadi 5:n rakennus korkeatasoiseksi hotelliksi. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä Khn kokouksessa ja sitä ennen hallintokeskuksessa asian valmistelijalla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata 31.8.2006 päättyneen tarjouskilpailun nojalla 1. kaupunginosan korttelin nro 4 tontin nro 4 ja sillä olevan rakennuksen Helsingin Taidesisustus / Kari Management Company Oy:lle 31.10.2007 saakka sekä muuten seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että

 

-                     tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan

 

-                     kaupunginvaltuusto hyväksyy tontin vuokrausperusteet

 

-                     varauksensaaja asettaa rakennuksen kaupan ja tontin vuokrauksen vakuudeksi 100 000 euron vakuuden. Vakuus vapautetaan rakennuksen kaupan ja tontin vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Vakuutta ei vapauteta, mikäli sopimusta ei synny varauksensaajasta johtuvasta syystä. Ks. kohta 8.

 

2                    Rakennukset peruskorjataan varauksensaajan toimesta pääosin hotelliksi laadittavan asemakaavan muutoksen ja varauksen saajan tekemän ostotarjouksen mukaisesti.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennukset varauksensaajalle tämän 31.8.2006 tekemän tarjouksen mukaisella 3 200 000 euron kauppahinnalla sekä ehdolla, että maanvuokra lasketaan pitäen perusteena 800 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa, josta vuosivuokra on 5 %. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

8                    Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tontille laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

Jos kauppa viivästyy myyjästä johtumattomasta syystä, varauksensaajalta peritään 5 % vuotuista korkoa kauppahinnasta, maanvuokran osuus sekä rakennuksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset em. ajankohdasta lukien.

 

9                    Rakennus luovutetaan tyhjänä, vuokrasopimuksista vapaana ja siinä kunnossa, kuin se on luovutushetkellä.

 

10                 Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

11                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennusten luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

12                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on sanottu.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tarvittaessa, asemakaavan voimaantulon lykkääntyessä, jatkamaan varausta 30.6.2008 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan varaajan luonnossuunnitelman toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan muutosehdotuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Taidesisustus / Kari Management Company Oy:lle, Rausanne Oy:lle, Helsingin Saaristolaivat Oy:lle, Valborg Oy ja Suomenlinnan Panimo Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Voittaneen tarjouksen luonnossuunnitelma

 

 

 

 


1

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2006-2646

 

Helsingin teatterisäätiö pyytää (28.11.2006) Khta valitsemaan säätiölle säätiön sääntöjen 6 §:n mukaisesti kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudelle 2007.

 

Sj mainitsee, että tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa esitetyt ovat tarkastuslautakunnan 15.11.2006 esittämiä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja KHT Jari Miikkulaisen sekä varatilintarkastajiksi KHT Yrjö Tuokon ja KHT Maria Rekolan tarkastamaan säätiön vuoden 2007 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote tilintarkastajiksi valituille, Helsingin teatterisäätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


2

YLIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN

 

Khs 2006-2647

 

Ammattikorkeakoulun hallitus toteaa (30.11.2006), että ammattikorkeakoulun vuoden 2007 talousarvioon sisältyy äidinkielen ja viestinnän yliopettajan viran perustaminen (tehtäväkohtainen palkka 2 769,02 euroa /kk). Yliopettaja tarvitaan suomen kielen ja viestinnän pedagogisen kehittämisen tehtäviin ja näiden aineiden koordinoivaksi asiantuntijaksi koko ammattikorkeakoulussa. Yliopettajan tehtävistä 40 % on opetustehtäviä osaamisyhteisöissä ja 60 % tutkimus- ja kehittämistehtäviä ammattikorkeakoulun sisällä sekä strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa.

 

Viran perustamisesta on neuvoteltu henkilöstökeskuksen edustajien kanssa talousarvioneuvottelujen yhteydessä.

 

Virkaan on pysyvä tarve huolimatta Helsingin ammattikorkeakoulun ja Evtek-ammattikorkeakoulun toimintojen mahdollisesta yhdistämisestä ja osakeyhtiön perustamisesta.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus esittää Khlle yliopettajan viran perustamista 1.1.2007 alkaen.

 

Sj toteaa, että viran perustaminen on tarkoituksenmukaista. Palkkauksesta on neuvoteltu henkilöstökeskuksen kanssa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee perustaa ammattikorkeakouluun sijoitettavaksi 1.1.2007 lukien yliopettajan viran (äidinkieli ja viestintä) 2 769,02 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


3

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS SEKÄ ERÄIDEN TOIMIVALTUUKSIEN SIIRTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE JA AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN

 

Khs 2004-2224

 

Ammattikorkeakoulun hallitus toteaa (30.11.2006), että päätöksellään 13.11.2006 korkein hallinto-oikeus on vahvistanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan hallinto-oikeus on kumonnut Kvston päätöksen (15.12.2004) ammattikorkeakoulun johtosäännön osalta.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus toteaa lisäksi, että ammattikorkeakoululain (351/2003) 10 §:n mukaan ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori. Lain 11 §:n mukaan ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallituksessa ovat lisäksi edustettuina ammattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat. Hallituksen nimittää ammattikorkeakoulun ylläpitäjä.

 

Khs päätti 31.5.2004, että ammattikorkeakoulun hallituksessa on rehtorin lisäksi kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen kokoonpano on seuraava:

-                                       rehtori

-                                       yksi muun johdon edustaja

-                                       kaksi päätoimisen opettajan edustajaa

-                                       yksi muun päätoimisen henkilöstön edustaja

-                                       kaksi päätoimisten opiskelijoiden edustajaa

-                                       kaksi työelämän edustajaa.

 

Lisäksi Khs päätti, että hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2006 lopussa.

 

Ammattikorkeakoulu on kuluvan vuoden keväällä päättyneen organisaatiotyön yhteydessä muuttanut ammattikorkeakoulun sisäiset säännöt ja siihen sisältyvät toimivaltuudet vastaamaan uuden ammattikorkeakoulun itsehallinto-periaatetta.

 

Johtosäännön kumouduttua ja ottaen huomioon Stadian ja Evtek-ammattikorkeakoulun yhteenliittymisen sekä tammikuussa 2007 muodostuvaksi kaavaillun uuden ylläpitomuodon, ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa hyväksyä Stadia -ammattikorkeakoululle enää erillistä omaa johtosääntöä. Toimivaltuudet voidaan toteuttaa siirtämällä ne ammattikorkeakoululle Khn toimesta Khn yleisten toimivaltuuksien mukaisesti.

 

Toimivaltuuksista päätettäessä tulisi ammattikorkeakoululle aiemman Khn päätöksen mukaisten normitusten lisäksi antaa mm. valtuus ottaa muu kuin opetushenkilökuntansa. Opettajat se ottaa lain nojalla.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus esittää em. perusteilla, että Stadian ylläpitäjän ominaisuudessa Khs toteaisi ammattikorkeakoulun toimialan ja organisaation sekä siirtäisi ammattikorkeakoululle tietyt kumotussa johtosäännössä kuntalain mukaisesti siirretyt tehtävät. Muut em. johtosäännössä määrätyt tehtävät kuuluvat ammattikorkeakoululle korkeimman hallinto-oikeuden kumoamispäätöksen nojalla.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus esittää, että Khs toteaisi seuraavaa:

 

-                                       Ammattikorkeakoulu huolehtii Khn alaisuudessa ammattikorkeakoululain mukaisesta ammatillisesta korkeakoulutuksesta ensisijaisesti Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun alueella.

-                                       Ammattikorkeakoulun päällikkönä on rehtori. Lisäksi ammattikorkeakoulussa on kaksi vararehtoria ja muuta henkilökuntaa. Ammattikorkeakoulun muusta organisaatiosta päättää ammattikorkeakoulu.

 

Lisäksi ammattikorkeakoulun hallitus esittää, että Khs päättäisi seuraavaa:

 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on muun ohella

-                                       päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta,

-                                       päättää hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon,

-                                       myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on ammattikorkeakoulua koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka kun vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi,

-                                       panna täytäntöön muuta henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset ottaen huomioon, mitä Khn johtosäännössä on määrätty,

-                                       hakea kaupungin puolesta ammattikorkeakoulun toimialaan liittyvät valtionosuudet, -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta,

-                                       ottaa vastaa kaupungin puolesta ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä varten avustuksia ja lahjoituksia

-                                       ottaa muu henkilökunta.

 

Ammattikorkeakoulun hallitus esittää vielä, että Khs nimittäisi ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenet vuoden 2007 alussa alkavaksi uudeksi toimikaudeksi päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Sj toteaa, että Kvsto hyväksyi 15.12.2004 (asia 11) kaupungin ammattikorkeakoulun johtosäännön Khn esityksen mukaisena siten, että johtosääntö tulee voimaan 1.1.2005 lukien. Samalla Kvsto kumosi ammattikorkeakoulun aiemman johtosäännön. Kvston päätöksestä tehtiin valitus Helsingin hallinto-oikeudelle. Khs antoi 11.4.2005 kaupungin selityksen hallinto-oikeudelle esittäen valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeus kumosi Kvston päätöksen ammattikorkeakoulun johtosäännön osalta. Kaupunki valitti tästä päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa lopullisen päätöksen 13.11.2006. Se on tutkinut asian ja hylännyt kaupungin valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

 

./.                   Jäljennökset korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ja kumotusta säännöstä ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Mainituissa päätöksissä on katsottu, että ammattikorkeakouluille on ammattikorkeakoululailla turvattu olennaisesti laajempi sisäisiin asioihin liittyvä itsehallinto kuin Kvston vahvistamassa johtosäännössä on otettu huomioon.

 

Tässä vaiheessa olisi perusteltua menetellä ammattikorkeakoulun hallituksen esittämällä tavalla. Uutta johtosääntöä ei ole tarkoituksenmukaista enää laatia ottaen huomioon vireillä oleva Helsingin ammattikorkeakoulun ja Evtek -ammattikorkeakoulun toimintojen yhdistämishanke. Khs voi johtosääntönsä 8 §:n 1 momentin nojalla siirtää toimivaltaansa edelleen. Ne tehtävät, jotka aiemmin hyväksytyssä johtosäännössä ovat kiistatta kuntalain mukaan ylläpitäjälle kuuluvia, voitaisiin Khn päätöksin siirtää ammattikorkeakoulun hallituksen esityksen mukaisesti edelleen ammattikorkeakoululle. Muut kumotussa johtosäännössä ammattikorkeakoulun hallitukselle tai sen rehtorille siirretyt tehtävät kuuluvat korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen nojalla ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan suoraan ammattikorkeakoululle.

 


Ammattikorkeakoulun hallituksen osalta ammattikorkeakoululain 11 § määrää, että valinta perustuu ammattikorkeakoulun sääntöihin. Ammattikorkeakoulun vaalisäännön mukaan edustajat valitaan ao. tahojen kokouksissa. Elinkeinoelämän sekä muun työelämän edustajat valitaan erikseen ammattikorkeakoulun neuvottelukuntien puheenjohtajien kokouksessa neuvottelukuntien ehdottamista henkilöistä. Valinnat on suoritettu em. mukaisesti. Khn olisi nimettävä hallitus.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 13.11.2006 antaman päätöksen, jolla on kumottu kaupunginvaltuuston 15.12.2004 tekemä päätös ammattikorkeakoulun johtosäännön hyväksymisen osalta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta,

 

että Helsingin ammattikorkeakoulu huolehtii kaupunginhallituksen alaisuudessa ammattikorkeakoululain mukaisesta ammatillisesta korkeakoulutuksesta ensi ensisijaisesti Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun alueella sekä

että ammattikorkeakoulun päällikkönä on rehtori, jonka lisäksi ammattikorkeakoulussa on kaksi vararehtoria ja muuta henkilökuntaa, sekä että ammattikorkeakoulun muusta organisaatiosta päättää ammattikorkeakoulu.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee johtosääntönsä 8 §:n 1 momentin nojalla, että ammattikorkeakoulun tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

 

päättää ammattikorkeakoulun huonetilojen vuokralle ottamisesta,

 

päättää hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon,

 

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on ammattikorkeakoulua koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka kun vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi,

 

panna täytäntöön muuta henkilökuntaansa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset ottaen huomioon, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty,

 

hakea kaupungin puolesta ammattikorkeakoulun toimialaan liittyvät valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta,

 

ottaa vastaan kaupungin puolesta ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä varten avustuksia ja lahjoituksia sekä

 

ottaa muu henkilökunta ammattikorkeakouluun.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimittää Helsingin ammattikorkeakoulun hallituksen vuoden 2007 alussa alkavaksi uudeksi toimikaudeksi siten, että siihen kuuluvat puheenjohtajana toimivan ammattikorkeakoulun rehtorin lisäksi seuraavat jäsenet:

 

muun johdon edustaja, koulutusjohtaja Elina Eriksson,

 

päätoimisten opettajien edustajat, yliopettajat Kari Björn ja Riitta Lumme,

 

muun päätoimisen henkilöstön edustaja, johtava informaatikko Nina Hyvönen,

 

päätoimisten opiskelijoiden edustajat, opiskelijat Antti Lehtinen ja Taija Ståhlberg sekä

 

työelämän edustajat, osastonhoitaja Anita Karhu-Hämäläinen HUS/HYKS/syöpätautien klinikalta ja toimitusjohtaja Jussi Karinen Protab Oy:stä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa ammattikorkeakoulua toimittamaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, mainituille henkilöille, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ammattikorkeakoulun johtosäännön kumoamisesta sekä johtosääntö

 

 

 

 


4

HENKILÖSTÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2006-2634

 

Sj toteaa, että Khs on 12.12.2005, 1 489 §, vahvistanut voimassa olevat henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vastikkeet.

 

Verohallitus vahvisti 24.11.2006 ennakonpidätyksessä vuonna 2007 noudatettavat luontoisetujen laskentaperusteet.

 

Verohallituksen päätöksen mukaan ravintoedun arvo vuonna 2007 on 5,00 euroa (4,90 euroa vuonna 2006) ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,00 euroa (4,90 euroa vuonna 2006) ja enintään 8,40 euroa (8,20 euroa vuonna 2006). Jos tämä määrä alittaa 5,00 euroa tai ylittää 8,40 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

 

Edellä oleva merkitsee mm. sitä, että työnantajan periessä työntekijältä ateriasta 5,00 – 8,40 euroa työntekijälle ei synny verotettavaa etuutta.

 

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,75 euroa (3,68 euroa vuonna 2006) ateriaa kohden.

 

Ravintola-alan henkilökunnan saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,25 euroa (4,17 euroa vuonna 2006) ateriaa kohden.

 

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,00 euroa (2,94 euroa vuonna 2006).

 

Sj toteaa, että ravintoedun verotusarvon nouseminen johtuu palkka- ja materiaalikustannusten kohoamisesta.

 

Sjn mielestä henkilöstöltä tulisi periä aterioista kohtuullinen hinta, jotta ruokapalvelujen käyttö olisi mahdollisimman laajaa. Hinta ei kuitenkaan saisi olla niin alhainen, että ravintoedusta on suoritettava ennakonpidätys. Tavanomaisen lounaan ja kouluaterian luonteisen aterian hinta tulisi vahvistaa ravintoedun raha-arvon mukaisena ja kevyt lounaan hintaa tulisi korottaa ravintoetujen raha-arvojen nousua vastaavalla määrällä pyöristettynä lähimpään täyteen kymmeneen senttiin.

 

Henkilöstön maksamat ateriakorvaukset eivät kata kaikkia henkilöstöruokailukustannuksia. Tämän takia Helsingin kaupunki subventoi henkilöstöruokailua vuosittain useilla miljoonilla euroilla.

 

Vahvistaessaan 12.12.2005 aterian hinnat kaupunginhallitus samalla päätti

 

-                                       oikeuttaa viraston tai laitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin lounaan, kevyt lounaan ja kouluaterian luonteisen aterian hinnan sekä

 

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja että

 

-                                       muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,60 euroa aterialta ja että henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja että

 

-                                       henkilöstöruokailussa käytetään Lounasseteli Oy:n painattamia 6,40 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 4,90 euroa.

 

Verohallituksen 24.11.2006 tekemän, vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavia luontoisetujen laskentaperusteita koskevan päätöksen 14 §:n mukaan enintään 8,40 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 5,00 euroa. Nimellisarvoltaan yli 8,40 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 3 momentin mukaan milloin työpaikkaruokailu on järjestetty ulkopuolisessa työpaikkaruokalassa tai ravitsemusliikkeessä, kunta voi osallistua pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruokaloissa vastaavanlaisesta ateriasta yleisesti perityn ateriakorvauksen. Muussa tapauksessa kunta voi korvata ateriasta aiheutuvia kustannuksia verotusarvon ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 25 % ateriaa kohti.

 

Kaupunginhallituksen 20.2.1995, 317 §, hyväksymien toimipaikkaruokailun periaatteiden mukaan kaupungin toimipaikkaruokailu toteutetaan alla mainitun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

 

a      Kaupungin henkilöstöravintolat

b      Kaupungin ulkopuolisen ravitsemusliikkeen kanssa tehdään

         ruokailusopimus

c       Sovitaan ruoan kuljettamisesta työpaikalle

d      Käytetään lounasseteleitä.

 

Ulkopuolisten eli muiden kuin kaupungin omistamien ravitsemusliikkeiden kanssa tehtyä ruokailua on subventoitu enintään 1,35 eurolla aterialta vuodesta 1999 vuoteen 2001. Khs vahvisti vuosille 2002, 2003 ja 2004 subvention suuruudeksi 1,50 euroa ja 1,60 euroa vuosille 2004 ja 2005. Sjn mielestä subvention suuruus vuonna 2007 voisi olla 1,65 euroa.

 

Vuosina 2002, 2003 ja 2004 kaupungilla oli käytössä 6 euron hintaiset lounassetelit ja vuosina 2005 ja 2006 on käytetty 6,40 euron hintaisia lounasseteleitä. Sj:n mielestä vuonna 2007 tulisi edelleen käyttää 6,40 euron hintaisia lounasseteleitä.

 

Sj toteaa, että toimipaikkaruokailun ja lounassetelien subventoiminen edellä esitetyllä tavalla on virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaista eikä siitä aiheudu verotuksellisia seuraamuksia.

 

Sj toteaa vielä, että Palmia on uusimassa kassajärjestelmäänsä. Samassa yhteydessä kaupungin henkilöstölle hankitaan sirullinen henkilöstökortti. Järjestelmä mahdollistaa mm. aterioista perittävien hintojen maksamisen suoraan palkasta sekä sen, että Palmia voi laskuttaa aterioiden subventio-osuuden virastoilta ja laitoksilta sen mukaan, miten niiden henkilöstö ruokailee. Tavoitteena on, että järjestelmä olisi käytössä kesäkuussa 2007. Samalla luovuttaisiin Palmian ruokailulipukkeiden käytöstä

 


SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat 1.1.2007 lukien seuraavasti:

 

Nykyinen hinta

 

Uusi hinta

Lounas

 

4,90 euroa/ruokalippu

 

5,00 euroa/ruokalippu

automaatista ostettuna tai 10 kpl:n lipukevihkoa käytettäessä

automaatista ostettuna tai 10 kpl:n lipukevihkoa käytettäessä taikka käytettäessä kaupungin sirullista henkilöstökorttia

 

5,10 euroa/käteishinta

 

5,20 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

 

3,70 euroa

 

3,80 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,17 euroa

 

4,25 euroa

Kouluaterian luonteinen ateria

 

3,68 euroa

3,75 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa viraston tai laitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan.

 


Vielä kaupunginhallitus päättänee,

 

-                                       että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,65 euroa aterialta ja että henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen

-                                       että henkilöstöruokailussa käytetään Lounasseteli Oy:n painattamia 6,40 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 5,00 euroa, ja

-                                       että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2007 lukien ja on voimassa 31.12.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

 

 

 

 


5

27.11.2006 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN KOULU- JA OPPILAITOSVERKOSTON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-159

 

Asiantuntija:                     opetustoimen johtaja Rauno Jarnila, opetusvirasto

 

Sj mainitsee, että Kvsto käsitteli 22.6.2006 (asia 11) suomenkielisen opetuksen kouluverkon tarkistamista. Tällöin päätettiin opetuslautakunnan esityksen mukaisesti suorittaa eräiden peruskoulujen yhdistämiset hallinnollisesti.

 

Khs totesi perusteluissaan, että kyseisillä kouluverkon kehittämistoimilla pystytään ainoastaan pienentämään kiinteistömenojen kasvua aiemmin suunniteltuun verrattuna. Lisäksi todettiin, että oppilasmäärän alenemisen vaikutuksen kompensoiminen siten, että oppilasta kohden lasketut tilakustannukset eivät kasvaisi, ei lautakunnan tuolloin tekemällä esityksellä onnistu.

 

Khs mainitsi edelleen, että lautakunta on Kvstolle tehdyn esityksensä yhteydessä merkinnyt tiedoksi suunnittelun lähtökohdat sisältävän asiakirjan. Samalla todettiin, että opetusvirasto tulee valmistelemaan jatkotoimia sen pohjalta ja että lautakunta tekee erikseen jatkopäätökset sekä mahdolliset esitykset Kvston päätöksiksi vuoden 2006 jälkeen toteutettavista kouluverkkojärjestelyistä.

 

Sj toteaa, että opetusvirasto on vuoden 2006 aikana selvityttänyt ulkopuolisen konsultin avulla kaupungin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämistarpeet. Konsulttiraportti on opetusvirastossa valmisteltavan esityksen taustamateriaalia.

 

./.                   Selvityksen tuottaneen konsultin, Net Effect Oy:n esitykset Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämiseksi ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämisen lähtökohdat

 

Helsingin uusimman väestöennusteen mukaan 7 – 12 -vuotiaiden määrä vähenee vuosina 2006 – 2010 yhteensä 3507 oppilaalla ja 13 – 15 -vuotiaiden määrä 978 oppilaalla. Peruskouluikäisten määrä laskee yhteensä ko. aikana 4 485 oppilaalla. Vuonna 2015 kaupungissa asuisi 5 098 vähemmän 7 – 12 -vuotiaita ja 3 263 vähemmän 13 – 15 –vuo­tiaita kuin vuonna 2006 eli peruskouluikäisiä on yhteensä 8 361 oppilasta vähemmän kuin kuluvana vuonna.

 

Toisaalta 16 – 18 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2010 mennessä 1 100 henkilöllä, mutta määrä kääntyy sen jälkeen laskuun. Vuonna 2015 kaupungissa on ko. ikäluokkaa 1 165 henkilöä vähemmän kuin kuluvana vuonna.

 

Koulutuspoliittiset tavoitteet ja reunaehdot

 

Kouluverkkotarkistuksen tavoitteena on suomen- ja ruotsinkielisen koulu- ja oppilaitosverkoston kehittäminen ja tarkistaminen siten, että olemassa olevien tilojen käyttö saadaan optimoitua koko kaupungin kannalta nykyistä paremmin ja että tilakustannukset voidaan sopeuttaa oppilas- ja opiskelijamäärien muutosta vastaavasti. Ehdotettavat toimenpiteet koskevat syksystä 2008 alkavaa ajanjaksoa ja ulottuvat vuoteen 2015.

 

Tarkistaminen koskee perusopetusta, nuorten lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta järjestäviä kaupungin kouluja ja oppilaitoksia, kaupungin sopimuskouluja sekä soveltuvin osin muita kaupungin alueella toimivia kouluja ja oppilaitoksia. Siinä otetaan huomioon suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen erilaiset lähtökohdat, kuten erilaiset kouluverkkojen tiheydet, koulumatkojen pituudet, oppilasmäärien kehitykset ja esiopetuksen toteutus.

 

Lisäksi konsulttiselvityksessä tuli ottaa huomioon seuraavat koulutuspoliittiset tavoitteet:

 

Perusopetuksen koulutuspoliittiset tavoitteet

 

(1) Yhtenäinen perusopetus tarjotaan kaikille helsinkiläisille peruskouluikäisille omalla lähialueella

-                                       koko kaupunkia palvelevat erikoiskoulut, erityiskoulut ja ruotsinkielinen luokkamuotoinen erityisopetus ovat poikkeus lähikouluperiaatteeseen

-                                       huolehditaan opetuksellisesta yhtenäisyydestä 1. – 9. -luokilla

-                                       yhtenäistetään ja laajennetaan oppilaaksiottoalueita

-                                       muodostetaan mahdollisuuksien mukaan hallinnollisesti yhtenäisiä peruskouluja (luokat 1–9)

 


(2) Alueellinen tasapuolisuus toteutuu koulutuspalveluissa ja tiloissa

-                                       huolehditaan koulurakentamisesta uusilla asuinalueilla ja luovutaan ylimääräisistä koulutiloista

-                                       soveltuvuuskoekoulujen ja vieraskielisen opetuksen tarjonta on kaikkien kaupungin oppilaiden käytettävissä. Verkostoja ei laajenneta

 

Toisen asteen koulutuksen koulutuspoliittiset tavoitteet

 

(3) Vähintään 60 % peruskoulun päättävien helsinkiläisten ikäluokasta voi käydä lukiota.

 

(4) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarjonnan tavoitteena on turvata yhdessä lukioiden kanssa koulutuspaikat 100 %:lle peruskoulun päättävien helsinkiläisten ikäluokasta kaupungin, yksityisten koulutuksen järjestäjien ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä viimeistään vuoteen 2015 mennessä.

 

Lisäksi selvityksessä tuli ottaa huomioon seuraavat reunaehdot:

 

(1) Kapasiteeteissa otetaan huomioon muuttuva toimintakulttuuri (mm. moniammatillisuus) sekä erityisopetuksen ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen ennakoitu kasvu. Suomenkielisessä perusopetuksessa erityisluokat sijoitetaan vastaamaan kyseisen alueen erityisopetuksen tarpeita.

 

(2) Perusasteella aamu- ja iltapäivätoiminnalle ei varata erillisiä tiloja. Kaikille toisen asteen koulutuspaikkaa ilman jääville tarjotaan lisäopetuspaikka (n. 8 % ikäluokasta). Perusasteella vieraskuntalaisten toissijainen oppilaaksiotto ei edellytä lisäresursointia tiloissa.

 

(3) Toisella asteella oppilaitokset toimivat mahdollisuuksien mukaan omissa rakennuksissaan. Lukion 4. vuoden opiskelijoiden suhteellinen osuus mitoitetaan nykyisen osuuden mukaan ja vieraskuntalaisille varataan toisen asteen koulutuspaikkoja samassa suhteessa kuin nykyisin.

 

Konsulttiselvityksen esitysten jatkovalmistelu

 

Konsulttiselvitys on tausta-aineistoa opetusviraston valmistellessa esitystä kouluverkon tarkistamiseksi. Koulujen johtokunnat ja muut tahot antavat esityksestä lausuntonsa 7.11. – 15.12.2006. Asukkaita kuullaan neljässä asukastilaisuudessa, joista yksi on ruotsinkielinen. Päätösesityksen luonnos valmistuu helmikuussa 2007, jonka jälkeen on uusi kuulemiskierros niiden koulujen osalta, joita opetusviraston esitykset koskevat. Päätösesitys etenee jaostojen ja opetuslautakunnan käsittelyyn huhti – -toukokuussa 2007 ja tarvittavilta osin Khn ja Kvston käsittelyyn kesä-elokuussa 2007.

 

Konsultin esitykset pohjautuvat pääasiassa oppilaitoksissa käytössä olevaan huoneistoalaan ja oppilasmääräkehityksen mukaiseen tilatarpeeseen ja tilakustannuksiin.

 

Kehittämisesityksen jatkovalmistelussa tulee edellä mainittujen määrällisten tekijöiden lisäksi ottaa huomioon laadulliset tekijät, kuten opetukselliset ja kasvatukselliset erityisperustelut sekä alueiden ympäristötekijät ja koulurakennusten kunto.

 

Kouluverkon tarkistuksesta syntyvä taloudellinen liikkumavara

 

Kvston 15.11.2006 hyväksymässä vuoden 2007 talousarviossa ja vuosien 2007 – 2009 taloussuunnitelmassa toimenpiteinä yhteisstrategioiden toteuttamiseksi ovat mm:

 

-                                       Yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten tilankäyttöä tehostetaan kouluverkkoa uudistamalla. Kouluverkkoa tarkistetaan oppilasmäärän vähentymisen edellyttämällä tavalla.

-                                       Tilankäytön tehostamisesta syntyvää liikkumavaraa kohdennetaan aiemmin tehtyjen tuntikehysleikkausten asteittaiseen purkamiseen aloittaen nuorimmista ikäluokista.

 

Lukuvuosina 2003 – 2004 ja 2004 – 2005 alennettiin peruskoulujen ja lukioiden tuntikehystä yleisopetuksen osalta yhteensä perusopetuksen 1 – 6 vuosiluokilla 4 %, perusopetuksen 7 – 10 vuosiluokilla 6 % sekä lukioissa ja aikuislukioissa 6 %. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin vastaavat sopeutustoimenpiteet. Tuntikehyksen alentaminen vastaavasti vaikutti alentavasti myös yksityisille sopimuskouluille maksettaviin kaupungin korvauksiin. Toimenpiteiden kustannuksia alentava vaikutus vuodessa arvioidaan seuraavaksi:

 

Suomenkielinen perusopetus ja sopimuskorvaukset yht.

6 236 000 euroa

- vuosiluokat 1-6 yleisopetuksen osalta

2 480 000 euroa

- vuosiluokat 7-10 yleisopetuksen osalta

3 756 000 euroa

Suomenkieliset lukiot ja aikuislukiot

1 806 000 euroa

Ruotsinkielinen perusopetus yht.

508 000 euroa

- vuosiluokat 1-6 yleisopetuksen osalta

196 000 euroa

- vuosiluokat 7-10 yleisopetuksen osalta

312 000 euroa

Ruotsinkieliset lukiot ja aikuislukio

276 000 euroa

Ammatilliset oppilaitokset

2 100 000 euroa

 

 

Vuotuinen tuntimääräsäästö yhteensä

10 926 000 euroa

 

Ammatillisilla oppilaitoksilla ei ole käytössä tuntikehystä, joten niiden osalta säästövaikutusta on arvioitava kokonaisuutena lähtökohtana, että yhden prosentin muutos tuntimäärissä vaikuttaa vuodessa n. 3 50 000 euroa.

 

Opetusviraston vuoden 2007 talousarvio perustuu siihen, että 1.8.2007 alkaen suomenkielisten ja ruotsinkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1 – 6 tuntimääriin kohdistetuista säästöistä luovutaan. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten lähiopetustuntien nostoon on vuoden 2007 talousarviossa tehty 450 000 euron määrärahalisäys. Vuodelle 2007 tehtyjä lisäyksiä ei ole vielä otettu huomioon vuosien 2008 – 2009 taloussuunnitelmassa.

 

Kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten koulutuspalvelujen tilakustannukset ovat vuonna 2006 yhteensä n. 108,5 milj. euroa.

 

Kaupungin suomenkielisten ja ruotsinkielisten peruskoulujen osuus tilakustannuksista on vuonna 2006 yhteensä n. 82,337 milj. euroa eli n. 2 036 euroa/oppilas. Kun perusopetuksen oppilasmäärä vähenee vuoteen 2010 mennessä 4 485 oppilaalla, kasvaisivat ilman kouluverkon tehostamista perusopetuksen tilakustannukset oppilasta kohden laskettuina 2 290 euroon eli 12,5 %. Jos oppilaskohtaiset tilakustannukset säilyvät ennallaan ja opetusviraston kokonaisrahoitusta ei oppilasmäärän alenemisen johdosta alenneta, syntyy kouluverkon tehostamisesta liikkumavaraa 9,133 milj. euroa. Tämä riittäisi mm. yläasteiden, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tuntikehyksiin ja tuntimääriin tehtyjen 6 %:n leikkausten poistamiseen ja tuntikehysten palauttamiseen lukuvuoden 2002 – 2003 tasolle, mikä ala-asteiden osalta on päätetty toteuttaa lukuvuodesta 2007 – 2008 alkaen.

 

Sj korostaa, että konsulttiselvitys perustuu em. väestö- ja oppilasennusteisiin ja vaatii määrällisten tekijöiden lisäksi ottamaan huomioon mm. opetukselliset ja kasvatukselliset tekijät sekä alueiden ympäristötekijät ja koulurakennusten kunnon. Khn tulisi merkitä konsulttiselvitys tiedoksi ja kehottaa opetuslautakuntaa sekä virastoa ryhtymään jatkotoimenpiteisiin tietokeskuksen ikäluokkaennusteiden pohjalta.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetuslautakuntaa ja opetusvirastoa jatkamaan kaupungin tietokeskuksen ikäluokkaennusteiden mukaisesti Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämisen valmistelua esitettyjen koulutuspoliittisten tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta sekä ottamaan jatkovalmistelussa huomioon paitsi määrälliset myös laadulliset näkökohdat.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että koulujen ja oppilaitosten tilankäytön tehostamisesta syntyvä taloudellinen liikkumavara pyritään kohdentamaan aiemmin tehtyjen tuntikehysleikkausten purkamiseen ja koulutussisältöjen kehittämiseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi verkoston kehittämisen tausta-aineistona Net Effect Oy:n 30.10.2006 päivätyn konsulttiselvityksen.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Konsultin selvitys 30.10.2006

 


 

 

 


1

LAUSUNTO RAUTATIELIIKENNE 2030 -SUUNNITELMASTA

 

Khs 2006-2351

 

Ratahallintokeskus pyytää (30.10.2006) lausuntoa Rautatieliikenne 2030 –suunnitelmasta 15.12.2006 mennessä.

 

Rautatieliikenne 2030 –suunnitelmassa käsitellään aluksi radanpidon ja rautatieliikenteen nykytilaa, toimintaympäristön muutoksia sekä haasteita ja tavoitteita. Radanpidon suunnitelma esitetään vuoteen 2015 asti radanpidon ohjelmoinnin mahdollistavalla tarkkuudella ja siitä eteenpäin suuntaa-antavasti. Lopuksi kuvataan suunnitelman vaikutukset herkkyystarkasteluineen.

 

Lausunnossa pyydetään vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 

1.    Ovatko suunnitelmassa esille tuodut haasteet ja megatrendit näkemyksenne mukaan oikeaan osuneita ? Puuttuuko joitain tärkeitä muutossuuntia ? Ovatko niistä tehdyt, liikennettä ja kuljetuksia koskevat tulkinnat oikeita ?

 

2.    Rautatiet ovat yksi liikennejärjestelmän osa. Olemmeko mielestänne esittäneet rautatiet sille kuuluvassa roolissa vai pitäisikö sen painoa suhteessa muihin liikennemuotoihin muuttaa ?

 

3.    Suunnitelmassa on esitetty joukko toimenpiteitä rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Parantavatko ne ihmisten matkustamista ja tavaroiden kuljettamismahdollisuuksia odottamallanne tavalla vai tulisiko painotuksia muuttaa ?

 

4.    Oliko hankkeen vuorovaikutusprosessi onnistunut ? Miten sitä pitäisi kehittää ?

 

Rautatieliikenne 2030 –suunnitelman lähtökohdat ja vaikutusten arviointi on dokumentoitu maaliskuussa 2006 valmistuneessa väliraportissa. Siinä on tarkasteltu mm. edellisen suunnitelman ”Rataverkko 2020” toteutumista sekä loppuraporttia laajemmin toimintaympäristön kehitystä. Väliraportti julkaistaan nyt samanaikaisesti kuin varsinainen suunnitelma.

 

Rautatieliikenne 2030 –suunnitelmaraportin sekä väliraportin pdf-versiot voi ladata Ratahallintokeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta: www.rhk.fi.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (16.11.2006) seuraavaa:

 

Suunnitelmassa esitetään rautatieliikenteen haasteita ja yhteiskunnallisia megatrendejä. Ne ovat uskottavia ja oikeaan osuvia. Pääkaupunkiseudulla raideliikenteen osuus joukkoliikennematkoista on jatkuvasti kasvanut ja sitä on mahdollisuus edelleen kasvattaa. Seudun asukas- ja työpaikkamäärät tulevat lisääntymään ja joukkoliikenneosuuden pitäminen korkealla edellyttää hyviä raideyhteyksiä. Sen etuna on suuri kuljetuskapasiteetti, täsmällisyys ja nopeus. Kaupunkien katuverkon ruuhkautuessa raideliikenteen oman infrastruktuurin edut vain korostuvat.

 

Suunnitelma sisältää konkreettisia hankkeita pääkaupunkiseudulle. Kehärata on saatava rakenteille. Espoon kaupunkirata kuuluu PLJ:n 1. korin hankkeisiin. Se parantaa yhteyksiä lentoasemalle sekä poikittaisliikenteessä. Pisaralenkki on myös vaikutuksiltaan myönteinen, koska siten turvataan kaikkien junien pääsy Helsingin keskustaan myös jatkossa ja parannetaan yhteyksiä Töölön ja Hakaniemen suunnalle. Pisarasta hyötyvät vielä helsinkiläisiä enemmän muut junaliikenteen matkustajat ja Pisaran kustannukset tuleekin kohdentaa hyötyjille.

 

Pääradalta lentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden lisäksi suunnitteilla on Helsingin toinen metrolinja, joka kulkisi Kampista Pasilan kautta lentoasemalle. Nämä raideyhteydet eivät ole toisiaan pois sulkevia, sillä lentoasemametro on Helsingin ja Vantaan maankäyttöön perustuva pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehitystä tukeva hanke ja vain pienehkö osa linjan matkustajamääristä tulee lentoasemalta. On kuitenkin selvitettävä, onko lentoasemametron ja Kehäradan lisäksi tarkoituksenmukaista toteuttaa vielä kolmas raideyhteys lentoasemalle.  

 

Vuoden 2030 jälkeen ajoittuu suunnitelmassa Heli-rata. Helsingillä on suunnitelmia metron mahdolliseksi jatkamiseksi Sipooseen. Metro kulkisi Porvoonväylän eteläpuolella ja Heli-rata pohjoispuolella. Metro ei sinällään muodosta fyysistä estettä Heli-radan toteuttamiseksi eikä Heli-rata metrolle. Nykyisen tiedon valossa metro on ratkaisuna kustannustehokkaampi.

 


Suunnitelmasta puuttuvat liikennesuunnitelmat. Suunnitelmien vaikuttavuuden perusteelliseksi arvioimiseksi pitäisikin selvittää, miten liikennöitäisiin esim. Klaukkalan radalla, Heli-radalla tai pääradasta erkaantuvalla Lentokenttäradalla. Klaukkalan radan liikenne vaatinee Huopalahden ja keskustan välille kaksi lisäraidetta, Heli-radan liikenne olisi vaikea mahduttaa pääradan kauko- ja lähiliikenteen raiteille ilman lisäraiteita Tapanilan ja keskustan välille ja lentokenttäradan kautta kulkiessaan junilta jäisi Tikkurila sivuun.

 

Liikennesuunnitelmien teko voi osoittaa osan rata- ja rautatieliikennehankkeista mahdottomiksi toteuttaa. Rakentamisen tai liikenteen järjestämisen kannalta mahdollisesti epärealistiset visiot ja aluevaraukset tulisi selvästi epärealistisin osin karsia pois suunnitelmista yleiskaavoista, jotta liikenteen ja maankäytön suunnitteluresurssit saadaan oikein ja tehokkaasti hyödynnettyä.

 

Eräs Helsingin lähiliikenteen merkittävää lisäämistä haittaava tekijä on pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen korkea hintataso. Nykyisellä kustannusrakenteella ei ole mielekästä lisätä merkittävästi rautatieliikenteeseen perustuvaa liityntäliikennettä. Paikkakilometrikustannus lähijunilla on nykyisin suurempi kuin bussiliikenteellä ja 3,5-kertainen verrattuna metroon. Lähijunaliikenteen hintaa tulisikin saada selvästi alhaisemmaksi, jotta joukkoliikennejärjestelmää voitaisiin tasapainoisesti kehittää entistä voimakkaamman liityntäliikenteen suuntaan.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (23.11.2006) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen rungon muodostaa entistä selvemmin rautateiden lähiliikenne ja metroliikenne, joihin tukeutuen kaupunki- ja keskusrakenne kehittyy. Raideliikenteen osuus joukkoliikennematkoista on jatkuvasti kasvanut ja sitä on mahdollisuus edelleen kasvattaa. Lähijunaliikenteessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota junien pysymiseen aikataulussa ja matkustajien turvallisuuteen sekä junien ja asemien siisteyteen.

 

Väestön keskittyminen kaupunkiseuduille lisää rautatieliikenteen kysyntää. Rautatieliikenteen suosio kaukoliikenteessä on riippuvainen siitä, miten hyvin matkustajien ja tavarankuljettajien tarpeisiin vastataan koko matkaketju huomioon ottaen.

 


Lausunto

1. Haasteet, megatrendit ja muutossuunnat

 

Pääkaupunkiseutu

 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen rungon muodostaa entistä selvemmin rautateiden lähiliikenne ja metroliikenne, joihin tukeutuen kaupunki- ja keskusrakenne kehittyy. Raideliikenteen osuus joukkoliikennematkoista on jatkuvasti kasvanut ja sitä on mahdollisuus edelleen kasvattaa.

 

Helsingin keskustaan suuntautuva autoliikenne ei voi merkittävästi kasvaa, mutta poikittainen liikenne kasvaa voimakkaasti lisäten tarvetta kehittää myös poikittaista joukkoliikennettä seudun reuna-alueiden maankäytön kehittymisen myötä.

 

Kaukojunaliikenne

 

Kaukojunaliikenteen kilpailukyvylle keskeistä on nopeus ja matkan sujuvuus lähtöpaikasta määräpaikkaan, mikä edellyttää hyviä liityntäyhteyksiä. Junaliikenne on edullista liikenneturvallisuuden, energiankulutuksen sekä ilmansaasteiden vähentämisen kannalta.

 

Kaukojunien johtaminen lentoaseman kautta on yleistä, millä pyritään korvaamaan lyhyet lennot junamatkoilla. Suurnopeusjunat edistävät kaupunkien kilpailukykyä ja lisääntynyt ostovoima mahdollistaa laajamittaisen kaupunkiuudistamisen asemien ympäristössä.

 

Kansainväliset rautatieyhteydet 

 

Vuorovaikutus Baltian ja Venäjän suuntaan kasvaa voimakkaasti elinkeinoelämän, kulttuurin ja matkailun aloilla. Helsingin ja Tallinnan vahvuuksien hyödyntäminen yhteistyötä tehostamalla lisää niiden merkitystä Itämeren alueen keskuksena.

 

Venäjälle suuntautuvan rautatieliikenteen ohella myös Rail Balticaa pitkin Tallinnasta Itä- ja Keski-Eurooppaan suuntautuvalla rautatieliikenteellä on kehittymismahdollisuuksia. Rail Baltica sisältyy yleiseurooppalaisiin liikenneverkkoihin (TEN -verkot), joita Euroopan unioni kehittää kansainvälisen liikenteen tarpeisiin.

 


Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liikenneministerit ovat 27.3.2006 allekirjoittaneet Rail Balticaa koskevan julistuksen, jossa muun muassa kiinnitetään huomiota tarpeeseen selvittää valtioiden rajanylityskohdat. Helsinki – Tallinna -rautatietunneli tai vaihtoehtoisesti rautatielauttayhteys sisältyy Baltic Metropoles - verkoston 30.10.2006 julkistamaan listaan liikennehankkeista, joita Itämeren alueen 11 metropolia sitoutuvat ajamaan eteenpäin.

 

2. Rautatiet liikennejärjestelmän osana

 

Liikennejärjestelmän tasapainoinen kehittäminen

 

Liikennejärjestelmän ja sen osana rautateiden kehittämistä käsitellään parhaillaan lausuntokierroksella olevassa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa PLJ 2007.

 

PLJ 2007:n aiesopimuksen valmistelu aloitetaan lausuntokierroksen aikana. Aiesopimuksen merkitys on suuri pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa. Liikenneinfrastruktuuria koskevista linjauksista tulisi PLJ 2007:n valmistelun yhteydessä esitetyn mukaisesti päättää poliittisesti nykyistä laajemmalla pohjalla ja sitovammin yhtä hallituskautta pitemmällä, mielellään 10-15 vuoden aikajänteellä.

 

3. Toimenpiteet rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi

 

Pääkaupunkiseudulla tulisi erityistä huomiota kiinnittää rautatieliikenteen pysymiseen aikataulussa ja matkustajien turvallisuuden tunteeseen sekä junien ja asemien siisteyteen. Pitemmillä matkoilla tulisi hyödyntää mahdollisuuksia käyttää matkustusaika huviksi tai työntekoon sekä etenkin yöllä lepoon. Myös liityntäpysäköintiin tai auton kuljettamiseen mukana junassa tulisi olla mahdollisuus.

 

Ajantasainen informaatio sekä sujuvat matkaketjut lähtöpaikasta määräpaikkaan ovat tärkeitä sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Matkatavaroiden lähettäminen määräpaikkaan tulisi olla mahdollista myös matkustettaessa usealla eri liikennevälineellä, esimerkiksi lentäen ja junalla.

 

4. Hankkeen vuorovaikutusprosessi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole osallistunut hankkeen vuorovaikutusprosessiin, mutta vuorovaikutus suunnitelmaa laadittaessa vaikuttaa riittävältä.

 

Ryj toteaa, että lausunnoissa on tuotu esiin Helsingin kannalta keskeisimpiä asioita rautatieliikenteen kehittämisen kannalta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Rautatieliikenne 2030 -suunnitelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

 

1. Haasteet, megatrendit ja muutossuunnat

 

Pääkaupunkiseutu

 

Pääkaupunkiseudun asukas- ja työpaikkamäärät tulevat lisääntymään. Seudun joukkoliikenteen rungon muodostavat entistä selvemmin rautateiden lähiliikenne ja metroliikenne, joihin tukeutuen kaupunki- ja keskusrakenne kehittyy. Raideliikenteen etuina ovat suuri kuljetuskapasiteetti, täsmällisyys ja nopeus. Kaupunkien katuverkon ruuhkautuessa raideliikenteen oman infrastruktuurin edut korostuvat. Raideliikenteen osuus joukkoliikennematkoista on jatkuvasti kasvanut ja sitä on mahdollisuus edelleen kasvattaa.

 

Helsingin keskustaan suuntautuva autoliikenne ei voi merkittävästi kasvaa, mutta poikittainen liikenne kasvaa voimakkaasti lisäten tarvetta kehittää myös poikittaista joukkoliikennettä seudun reuna-alueiden maankäytön kehittymisen myötä.

 

Suunnitelma sisältää konkreettisia hankkeita pääkaupunkiseudulle. Kehärata on saatava rakenteille. Espoon kaupunkirata kuuluu PLJ:n 1. korin hankkeisiin. Se parantaa yhteyksiä lentoasemalle sekä poikittaisliikenteessä. Pisaralenkki on myös vaikutuksiltaan myönteinen, koska siten turvataan kaikkien junien pääsy Helsingin keskustaan myös jatkossa ja parannetaan yhteyksiä Töölön ja Hakaniemen suunnalle. Pisarasta hyötyvät vielä helsinkiläisiä enemmän muut junaliikenteen matkustajat ja Pisaran kustannukset tuleekin kohdentaa hyötyjille.

 

Pääradalta lentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden lisäksi suunnitteilla on Helsingin toinen metrolinja, joka kulkisi Kampista Pasilan kautta lentoasemalle. Nämä raideyhteydet eivät ole toisiaan pois sulkevia, sillä lentoasemametro on Helsingin ja Vantaan maankäyttöön perustuva pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehitystä tukeva hanke ja vain pienehkö osa linjan matkustajamääristä tulee lentoasemalta.

 


Vuoden 2030 jälkeen ajoittuu suunnitelmassa Heli-rata. Helsingillä on suunnitelmia metron mahdolliseksi jatkamiseksi Sipooseen. Metro kulkisi Porvoonväylän eteläpuolella ja Heli-rata pohjoispuolella. Metro ei sinällään muodosta fyysistä estettä Heli-radan toteuttamiseksi eikä Heli-rata metrolle. Nykyisen tiedon valossa metro on ratkaisuna kustannustehokkaampi.

 

Suunnitelmasta puuttuvat liikennesuunnitelmat. Suunnitelmien vaikuttavuuden perusteelliseksi arvioimiseksi pitäisikin selvittää, miten liikennöitäisiin esim. Klaukkalan radalla, Heli-radalla tai pääradasta erkaantuvalla Lentokenttäradalla. Klaukkalan radan liikenne vaatinee Huopalahden ja keskustan välille kaksi lisäraidetta, Heli-radan liikenne olisi vaikea mahduttaa pääradan kauko- ja lähiliikenteen raiteille ilman lisäraiteita Tapanilan ja keskustan välille ja lentokenttäradan kautta kulkiessaan junilta jäisi Tikkurila sivuun.

 

Kaukojunaliikenne

 

Kaukojunaliikenteen kilpailukyvylle keskeistä on nopeus ja matkan sujuvuus lähtöpaikasta määräpaikkaan, mikä edellyttää hyviä liityntäyhteyksiä. Junaliikenne on edullista liikenneturvallisuuden, energiankulutuksen sekä ilmansaasteiden vähentämisen kannalta.

 

Kaukojunien johtaminen lentoaseman kautta on yleistä, millä pyritään korvaamaan lyhyet lennot junamatkoilla. Suurnopeusjunat edistävät kaupunkien kilpailukykyä ja lisääntynyt ostovoima mahdollistaa laajamittaisen kaupunkiuudistamisen asemien ympäristössä.

 

Kansainväliset rautatieyhteydet 

 

Vuorovaikutus Baltian ja Venäjän suuntaan kasvaa voimakkaasti elinkeinoelämän, kulttuurin ja matkailun aloilla. Helsingin ja Tallinnan vahvuuksien hyödyntäminen yhteistyötä tehostamalla lisää niiden merkitystä Itämeren alueen keskuksena.

 

Venäjälle suuntautuvan rautatieliikenteen ohella myös Rail Balticaa pitkin Tallinnasta Itä- ja Keski-Eurooppaan suuntautuvalla rautatieliikenteellä on kehittymismahdollisuuksia. Rail Baltica sisältyy yleiseurooppalaisiin liikenneverkkoihin (TEN -verkot), joita Euroopan unioni kehittää kansainvälisen liikenteen tarpeisiin.

 


Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liikenneministerit ovat 27.3.2006 allekirjoittaneet Rail Balticaa koskevan julistuksen, jossa muun muassa kiinnitetään huomiota tarpeeseen selvittää valtioiden rajanylityskohdat. Helsinki – Tallinna -rautatietunneli tai vaihtoehtoisesti rautatielauttayhteys sisältyy Baltic Metropoles - verkoston 30.10.2006 julkistamaan listaan liikennehankkeista, joita Itämeren alueen 11 metropolia sitoutuvat ajamaan eteenpäin.

 

2. Rautatiet liikennejärjestelmän osana

 

Liikennejärjestelmän tasapainoinen kehittäminen

 

Liikennejärjestelmän ja sen osana rautateiden kehittämistä käsitellään parhaillaan lausuntokierroksella olevassa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa PLJ 2007.

 

PLJ 2007:n aiesopimuksen valmistelu aloitetaan lausuntokierroksen aikana. Aiesopimuksen merkitys on suuri pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa. Liikenneinfrastruktuuria koskevista linjauksista tulisi PLJ 2007:n valmistelun yhteydessä esitetyn mukaisesti päättää poliittisesti nykyistä laajemmalla pohjalla ja sitovammin yhtä hallituskautta pitemmällä, mielellään 10-15 vuoden aikajänteellä.

 

3. Toimenpiteet rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi

 

Pääkaupunkiseudulla tulisi erityistä huomiota kiinnittää rautatieliikenteen pysymiseen aikataulussa ja matkustajien turvallisuuden tunteeseen sekä junien ja asemien siisteyteen. Pitemmillä matkoilla tulisi hyödyntää mahdollisuuksia käyttää matkustusaika huviksi tai työntekoon sekä etenkin yöllä lepoon. Myös liityntäpysäköintiin tai auton kuljettamiseen mukana junassa tulisi olla mahdollisuus.

 

Ajantasainen informaatio sekä sujuvat matkaketjut lähtöpaikasta määräpaikkaan ovat tärkeitä sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Matkatavaroiden lähettäminen määräpaikkaan tulisi olla mahdollista myös matkustettaessa usealla eri liikennevälineellä, esimerkiksi lentäen ja junalla.

 

4. Hankkeen vuorovaikutusprosessi

 

Vuorovaikutus suunnitelmaa laadittaessa vaikuttaa riittävältä.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITE

Rautatieliikenne 2030 -suunnitelma

 

 

 

 


2

LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VIHERTUKUN ERÄIDEN OSAKKEIDEN KAUPASSA

 

Khs 2006-2542

 

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku ilmoittaa (21.11.2006), että Kiinteistöyhtiön osakas Helsingin Kukkatoimitus Oy on myynyt Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku nimisen kiinteistö-osakeyhtiön osakkeet nro:t 5507-5597 (91 kpl), jotka oikeuttavat huoneiston 202 hallintaan, yhtiön ulkopuoliselle Raila Kerolle.

 

Myyntihinta on 84 000 euroa. Huoneiston pinta-ala on 91 m2 = työtila.

 

Lunastusaika on 30 vrk ja päättyy 21.12.2006.

 

Ryj toteaa, että Helsingin kaupunki on yhtiössä vähemmistöosakkaana. Helsingin osuus osakkeista on 19 %. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan etuoikeus osakkeiden lunastamiseen, jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle.

 

Helsingin Tukkutori ilmoittaa (27.11.2006), ettei se näe tarpeelliseksi käyttää Helsingin kaupungin etuosto-oikeutta koskien Tukkutorilla olevan kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun osakkeita. Osakkeilla on hallintaoikeus toimistotiloihin, joiden tarve ei ole Tukkutorin vuokrauksien kannalta olennainen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä lunastusoikeuttaan Kiinteistön Oy Helsingin Vihertukun osakkeiden 5507-5597 kaupassa.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukulle ja Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

TUKKUTORIN PAKASTAMON UUDEN OSAN SANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2600

 

Liikepalvelulautakunta toteaa (28.11.2006), ettei Helsingin Tukkutorin pakastamon uudessa eikä vanhassa osassa ole tehty peruskunnostusta sitten niiden valmistumisvuosien 1973 ja 1953. Tilat ovat päässeet ajan myötä huonoon kuntoon eivätkä täytä nykyisellään elinkeinoelämän ja elintarvikelainsäädännön vaatimuksia.

 

Liikepalvelulautakunta valtuutti 13.6.2006 Tukkutorin teettämään hankesuunnitelman pakastamorakennuksen saneerauksesta. Hankesuunnitelman yhteydessä tehtiin kuntokartoitus, jonka perusteella todettiin, että rakennusten rungot ja perusteet ovat kunnossa.

 

Kuntokartoituksessa pakastamon uuden osan katossa ilmeni sortumavaara, mikä johtuu sisäkaton rakenteisiin kertyneestä jääkuormasta. Tämä osa joudutaan korjaamaan turvallisuussyistä nopeasti. Talousarviossa ei ollut varauduttu tähän yllättävään korjaustarpeeseen.

 

Hankesuunnitelman kustannusarvion pohjalta laskettiin saneerauksen kannattavuus. Tässä päädyttiin siihen, että vain pakastamon uusi osa kannattaa saneerata ajanmukaiseksi. Saneerauksen avulla tilat saadaan vastaamaan yritysten ja elintarvikehygieenisiä vaatimuksia. Lisäksi saneerauksen avulla pystytään parantamaan energian käytön tehokkuutta (direktiivi 2006/32/EY). Uuden osan saneerauksen kannattavuuslaskelma ja kannattavuusarviointi ovat liitteinä .

 

Korjausinvestoinnin kustannukset ovat 1,47 miljoonaa euroa, alv 0 %. Tästä noin 200 000 euroa siirretään Tukkutorin vuoden 2006 investointibudjetista, joten lisärahoituksen tarve on 1,27 miljoonaa euroa. Korjausinvestointi saadaan kuoletettua korjattavan osan tuloilla normaalin poisto-ohjelman mukaisesti. Korjausinvestoinnin takaisinmaksuaika on 11 – 13 vuotta 3 – 5 %:n korolla.

 

Vanha osa pidetään vuokrauskelpoisena ylläpitokorjaustöin vielä muutamia vuosia. Vanhan osan pakastustilat pyritään korvaamaan uudisrakennukseen sijoitettavilla nykyaikaisilla pakkasvarastoilla.

 

Liikepalvelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tukkutorin pakastamon uusi osa saneerataan ja saneeraukseen myönnetään 1,47 miljoonaa euroa käytettäväksi vuoden 2007 aikana.

 

./.                   Hankesuunnitelma, , kustannusarvio sekä kannattavuuslaskelma  ja –arviointi ovat liitteinä 1 – 4.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (30.11.2006), että Tukkutorin pakastamorakennuksen uudempi osa on rakennettu vuonna 1973 ja vanhempi osa vuonna 1953. Pakastamorakennuksen pääosin alkuperäiset vesi-, lämpö ja viemäriputkistot sekä sähköverkostot ja ilmanvaihto ovat elinkaarensa päässä. LVISA-tekniikkaan ei ole tehty laajempia saneerauksia elinkaaren aikana. Tilat eivät myöskään nykyisellään vastaa kaikilta osin elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. Pakastamon kylmätekniikka uusittiin vuosina 2000 – 2001.

 

Liikepalvelulautakunta oikeutti 13.6.2006 Tukkutorin teettämään hankesuunnitelman pakastamorakennuksen saneerauksesta. Rakennusviraston hankesuunnitelman yhteydessä tekemässä kuntokartoituksessa havaittu, uuden osan kattorakenteisiin kertynyt jääkuorma edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Pakastamon uuden osan teknisten järjestelmien uusiminen ja tilojen kunnostaminen elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisiksi on tarkoituksenmukaista tehdä samassa yhteydessä. Toimenpiteet rakennuksen vanhemman osan osalta päätetään erikseen.

 

Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 1,47 milj. euroa (alv 0 %). Tukkutorin arvioimiin vuokratuottoihin perustuen hankeen takaisinmaksuaika on 3 – 5 % laskentakorkoa käyttäen 11 – 13 vuotta.

Lisäksi on huomioitava, että pakastamorakennus toimii kylmänlähteenä myös lähirakennuksille Tukkutorin alueella.

 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää hanketta perusteltuna ja puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankkeeseen ei varattu määrärahaa talousarvioon 2007 hankesuunnittelun keskeneräisyyden vuoksi.

 

Hankkeen suunnittelun Tukkutori voi hoitaa vuoden 2006 talousarvion määrärahoilla. Muu rahoitus on tarkoitus sisällyttää vuodelta 2006 säästyvien investointimäärärahojen perusteella esitettäviin ylityksiin vuoden 2007 talousarvioon.

 

Ryj pitää hanketta perusteltuna. Pakastamon kattorakenteiden korjaaminen on kiireellisin toimenpide. Korjauksiin ryhdytään heti vuoden 2007 alkupuolella ja koko korjaustyö valmistuu vuoden 2007 aikana.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Tukkutorin pakastamon uuden osan saneerauksen 21.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat 1,47 milj. euroa.

 

Pöytäkirjanote Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITTEET

Liite 1

Pakastamon uuden osan hankesuunnitelma

 

Liite 2

Pakastamon kustannusarvio

 

Liite 3

Kannattavuusarviointi

 

Liite 4

Kannattavuuslaskelma

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDT-NYMANIN TOIVOMUSPONSI: ALPPIKYLÄN MELUESTEIDEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2006-1902

 

Ryj toteaa, että hyväksyessään 30.8.2006 Suurmetsän kortteleiden 41290-41304 ym. alueiden asemakaavan sekä tontin 41002/9 ym. alueiden (Alppikylä) asemakaavan muutoksen (nro 11370) Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

“Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki pyrkii siihen, että Lahdentien meluesteet on valmiiksi rakennettu, kun asukkaat muuttavat Alppikylään. (Tea Vikstedt-Nyman, äänin 49-0).

 

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

 

Khs kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa antamaan lausuntonsa toivomusponnen johdosta 30.11.2006 mennessä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (16.11.2006) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä

 

Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 hyväksymän asemakaavan määräyksissä edellytetään, että Alppikylän uudet asuinrakennukset saadaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun tontit on riittävästi suojattu Lahdenväylän melua vastaan.

 

Lausunto     Valtuuston 30.8.2006 hyväksymän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mukaan koko aluetta koskevissa määräyksissä sanotaan:

 

”Alppikylän uudet tämän asemakaavan mukaiset asuinrakennukset saadaan ottaa käyttöön sen jälkeen kun tontti on riittävästi suojattu Lahdenväylän melua vastaan”.

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on käynnistänyt Lahdenväylän läntisen ajoradan meluesteen tiesuunnitelman laatimisen välille Porvoonväylä Suurmetsäntie. Tiesuunnitelman on määrä valmistua maaliskuussa 2007, jonka jälkeen se etenee maantielain mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn. Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn vaatima aika on noin puoli vuotta. Meluesteen rakentaminen voi alkaa arviolta syksyllä 2007, kun tiesuunnitelma on hyväksytty.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan ensimmäisten uusien asuinrakennusten rakentaminen Alppikylän alueelle alkaa aikaisintaan syksyllä 2007. Katu- ja puisto-osasto on ilmoittanut pyrkivänsä meluesteen rakentamisessa siihen, että se valmistuu asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Alppikylän meluesteen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston investointiohjelmassa vuosina 2007–2009.

 

Täten toivomusponnen mukainen meluesteiden toteutusaikataulu on huomioitu jo kaavamääräyksissä ja rakennusvirasto on jo käynnistänyt meluesteiden käsittävän tiesuunnitelman laatimisen sekä varautunut jatkosuunnitteluun ja rakentamiseen siten, että asuinrakennusten käyttöönotto on mahdollista suunnitellussa aikataulussa.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (19.10.2006) mm. seuraavaa:

 

Katu- ja puisto-osasto on käynnistänyt Lahdenväylän läntisen ajoradan meluesteen tiesuunnitelman laatimisen välille Porvoonväylä - Suurmetsäntie. Tiesuunnitelman on määrä valmistua maaliskuussa 2007, jonka jälkeen se etenee maantielain mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn. Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn vaatima aika on noin puoli vuotta. Meluesteen rakentaminen voi alkaa, kun tiesuunnitelma on saanut lainvoiman, arviolta syksyllä 2007.

 

Alppikylän meluesteen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston investointiohjelmassa 2007 - 2011. Meluesteen rakentamiseksi on varattu rahoitus vuosille 2007 - 2009. Rahoituksessa on varauduttu lähinnä vuonna 2007 meluesteen suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun, vuonna 2008 meluesteen rakentamiseen ja vuonna 2009 viimeistelytöihin.

 

Alppikylän katujen ja vesihuollon suunnittelu on käynnistymässä ja suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2007. Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston investointiohjelmassa 2007 - 2011. Katujen rakentamiseksi on varattu rahoitus vuosille 2007 - 2011. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2007. Alppikylän uusien asuinrakennusten käyttöönotto ei ole mahdollista ennen kuin tontteja ympäröivät kadut ja vesihuolto on rakennettu.

 

Alppikylän rakentamista koordinoi talous- ja suunnittelukeskus. Talous- ja suunnittelukeskuksen tiedon mukaan ensimmäisten uusien asuinrakennusten rakentaminen Alppikylän alueelle alkaa aikaisintaan syksyllä 2007. Näin ollen ensimmäiset uudet asukkaat voisivat muuttaa Alppikylään loppuvuodesta 2008. Katu- ja puisto-osasto pyrkii meluesteen rakentamisessa siihen, että se valmistuu asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.8.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt-Nyman) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedt-Nymanille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

SELVITYS HUSIN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA 30.9.2006

 

Khs

 

Terveyslautakunta toteaa (21.11.2006), että Khs on velvoittanut terveyslautakunnan esittämään Khlle erillisen raportin HUSin taloustilanteen kehittymisestä neljännesvuosittain. Raportissa esitetään toimintakulujen kehitys, tietoja henkilöstöstä sekä kuntalaskutuksen ennuste. Lisäksi HUSin kanssa on sovittu, että raporttiin sisällytetään tiedot hoitotakuun toteuttamistilanteesta. Raportissa on lisäksi kirjattuina HUSin yhtymähallinnon näkemys merkittävimmistä syistä poikkeamiin sekä selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

 

Terveyslautakunnan selvitys

 

Terveyslautakunta päätti lähettää Khlle seuraavan selvityksen HUSin toiminnan ja talouden toteumasta liitteenään HUSin antama selvitys:

./.                   HUSin laatima raportti liitteineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kuntayhtymän toimintakulujen ennustetaan ylittävän budjetin 25,4 milj. eurolla (1,9 %). Khlle esitettyyn edelliseen neljännesvuosiraporttiin nähden on ylitys kasvanut vajaat 8 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan hyvityksen (noin 44 milj. euroa) jälkeen päätyvän 7,5 milj. euroa ylijäämiseksi. Hyvityksen arvio on edellisestä neljännesvuosikatsauksesta noussut noin 9 milj. eurolla. Investointien ennustetaan jäävän noin 17 milj. euroa (-11,9 %) alle talousarvion. Rahoituksen arvioidaan olevan ennakoitua pienempi perustuen mm. investointien toteumaennusteeseen.

 

Kuntalaskutuksen ylitysennuste on 6,7 milj. euroa mikä on noin 1,7 % talousarviosta. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköistä suurin ylitysuhka on kirurgian, sisätautien sekä syöpätautien tulosyksikössä. Ylijäämän hyvitykseksi arvioidaan 18,4 milj. euroa, jota ei ennusteessa kuitenkaan ole kohdennettu toimialakohtaisesti. Kokonaisuutena Helsingin laskutuksen ennustetaan olevan hyvin lähellä vuoden 2005 toteutunutta tasoa.

 

Helsinkiläisten hoitojonoja on purettu. Vuoden 2005 aikana helsinkiläisten yli 6 kk:n jonoja purettiin 5 200 potilaalla (73 %), vuoden 2006 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana edelleen 900 henkilöllä (46 %). Lokakuun lopussa yli 6 kk jonottaneita oli 1030.

 

Helsinkiläisten potilaiden lähetteet HUSiin tammi-lokakuussa 2006 ovat lisääntyneet 2,1 %:lla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Terveyskeskuslähetteiden määrä nousi 1,9 %, joten vuoden ensimmäisinä kuukausina todettu lähetteiden määrän kasvu on tasaantunut.

 

Lautakunnan esittelijän, terveyskeskuksen toimitusjohtajan kannanotot

 

HUSin ennusteen kehitys muistuttaa aiempia vuosia. Ylijäämää kertyy loppuvuotta kohden kiihtyvällä tahdilla, syyskuun lopussa Helsingin osuuden ollessa 18,4 milj. euroa. HUSin kuluissa tai sen tuottavuudessa ei sinänsä ole tapahtunut mitään positiivista käännettä, ainoastaan hyvityskelpoisen ylijäämän määrä on kasvanut. Toimitusjohtaja pitääkin yllättävänä, että ylijäämä kasvaa säännönmukaisesti aina loppuvuonna, vaikka kehityksen voisi arvioida aiemman kokemuksen perusteella olevan varsin helposti ennustettavissa jo aikaisemmassa vaiheessa vuotta.

 

HUSin kuntalaskutuksen ylitysennuste on vuoden aikana pienentynyt alkuvuoden lukemista, mutta HUSin perimien sakkomaksujen ennuste on noussut vastaavalla määrällä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että lähes koko terveystoimen talousarvioylitys liittyy HUSille maksettaviin eriin. Tätä tosiasiaa ei muuta se, että osa maksuista eli sakkomaksut näkyvät terveyskeskustoiminnan talousarviokohdalla.

 

Selvityksen liitteenä toimitettujen taulukoiden pohjalta ei pysty juurikaan saamaan kuvaa siitä mihin palveluihin tai mihin yksiköihin ylitys oikeastaan liittyy. Epäselvää on esimerkiksi se mikä osa suoritemäärien muutoksesta liittyy tuotteistuksessa tehtyihin muutoksiin tai miten nyt ennustettu hyvitys kohdentuu HYKSin eri toimialoille.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi terveyslautakunnan toimittaman selvityksen HUSin taloudesta ja toiminnasta tilanteessa 30.9.2006.


 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pöytäkirjanote jäljennöksin terveyslautakunnan selvityksestä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

LIITE

HUSin laatima raportti 9.11.2006

 

 

 

 


2

MÄÄRÄRAHOJEN OSOITTAMINEN SUJUVIEN HOITOKETJUJEN JÄRJESTELYIHIN

 

Khs

 

Stj toteaa, että vuoden 2007 talousarvion lukuun 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi on varattu yhteensä 23 100 000 euroa. Perusteluissa todetaan seuraavaa: ”Määrärahasta pääosa on varattu työmarkkinatuesta aiheutuviin kustannuksiin. Määrärahasta on varattu 3,5 milj. euroa sosiaali- ja terveystoimen yhteisesti sovittaviin sujuvien hoitoketjujen järjestelyihin. Määrärahasta on varattu 2 milj. euroa pitkäaikaishoidon 50 paikan kustannuksiin.

 

Edelleen Stj toteaa, että Khs päätti 23.10.2006 (1318 §) kehottaa terveyslautakuntaa mahdollisimman nopeasti lisäämään akuuttisairaalan sairaansijakapasiteettia terveyskeskuksen omana toimintana tarjoamalla ensisijaisesti pysyviä työsuhteita. Samalla Khs päätti kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa kiireellisesti selvittämään omien hoitopaikkojen ja akuuttisairaansijojen lisäämisen sekä tarpeen täydentää omana työnä tuotettavia palveluja ostopalveluilla.

 

 

Terveyslautakunta toteaa (21.11.2006), että terveyskeskuksen vuoden 2007 tulosbudjettien laadinta on käynnistynyt, joten budjettisuunnittelun tässä vaiheessa on välttämätöntä osoittaa terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalalle kyseinen 2 milj. euron rahoitus 50 sairaansijan aukipitämiseksi vuoden 2007 ajan.

 

Lautakunta esittää, että Khn käyttövaroista 2 milj. euroa osoitetaan terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalalle 50 sairaansijan kustannuksia varten.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (28.11.2006), että virastot ovat selvittäneet asiaa hoitoketjujen sujuvuuden ja kokonaistalouden näkökulmista sekä laatineet suunnitelman hoitopaikkojen lisäämiseksi ja HUS-sakkojen poistamiseksi.

 

Hoitoketjujen toimimattomuus tuottaa jonoja kaikkien hoitotasojen rajapinnoille. Keskimäärin 17 potilasta jonottaa päivittäin erikoissairaanhoidon sakkopaikoilla kaupungin jatkohoitopaikoille. Noin 120 -130 potilasta jonottaa koko ajan terveyskeskuksen akuutti- ja pitkäaikaissairaanhoidosta sosiaalitoimen paikoille. Sosiaaliviraston mahdollisuudet ottaa vastaan jonottavia asiakkaita ovat rajalliset, koska vanhusten palveluissa on hoidossa noin 130 asiakasta enemmän, kuin mihin vuoden 2007 talousarviossa on varauduttu. Paikkamäärää ei ole ollut mahdollista vähentää sairaanhoidon jatkuvan jonopaineen takia.

 

Asiakkaista kaupungille koituva kokonaiskustannus vaihtelee hoitoketjun eri osissa. Yksi sakkopaikka maksaa noin 547 500 euroa vuodessa. Asiakasmaksut huomioituna sakkopaikan hinnalla saisi 5 akuuttihoitopaikkaa, 19 vanhainkotipaikkaa tai 23 palveluasumispaikkaa. HUS:ssa suunnitteilla olevan uuden porrastetun sakkomallin arvioidaan nostavan sakot nykyisillä päivien määrillä 12-13 milj. euroon.

 

Virastojen mahdollisuutta lisätä omia hoitopaikkoja lyhyellä aikavälillä rajoittavat ennen kaikkea henkilöstön saatavuus sekä erityisesti sosiaaliviraston osalta hoitotiloiksi sopivien omien tilojen puute.

 

Suunnitelma hoitoketjujen tehostamiseksi

 

Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen suunnitelman lähtökohta on sakkojen välttäminen ja tarvittavien hoitopaikkojen lisääminen sosiaalitoimen puolella, mikä on vanhuspalveluohjelman linjan mukaista ja kokonaistaloudellisesti edullisinta. Lisäksi hoitoketjun toimintaa tehostetaan laadullisesti muuntamalla hoitopaikkoja paremmin asiakkaiden hoidon tarvetta vastaaviksi.

 

Terveyskeskuksen akuuttihoito on nykyisin lähes yksinomainen jatkosijoitusväylä erikoissairaanhoidosta siirtyville. Syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi potilaita on voitava siirtää akuuttihoidon lisäksi myös suoraan kotihoitoon ja sosiaaliviraston palveluihin.

 

Jatkossa terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston palveluja tullaan tarkastelemaan yhtenä kokonaisuutena. Virastopäälliköt johtavat operaatiota yhdessä käyttäen apunaan ”hoitoketjujohtajaa” ja johtavista viranhalti­joista koottua johtoryhmää.

 

Laajoin valtuuksin toimiva ”hoitoketjujohtaja” valvoo asiakkaiden sijoittamista hoitoketjun eri tasoille. Hänellä on käytössään tarvittava määrä työntekijöitä, jotka etsivät potilaille tarkoituksenmukaiset jatkohoitopaikat. Hänellä on myös oikeus päättää sijoituksesta ja vastaanottavan tahon on otettava potilas vastaan määräajassa.

 

Hoitoketjujen kuntoon saattamisen ensimmäisenä vaiheena terveyskeskuksen akuutti- ja pitkäaikaishoidossa jonottavia, alle 65 –vuotiaita asiakkaita siirretään sosiaaliviraston asumispalveluihin, jolloin akuuttisairaanhoidossa vapautuu paikkoja erikoissairaanhoidosta tuleville asiakkaille. Alle 65-vuotiaat asiakkaat ovat päihdedementikkoja, muita dementiapotilaita, fyysisesti toimintarajoitteisia asiakkaita ja mielenterveyskuntoutujia.

 

Suoraan sosiaalivirastoon siirtymisen helpottamiseksi ”hoitoketjujohtajan” käyttöön luodaan uusi, joustava vaihtoehto lähinnä yli 65-vuotiaiden potilaiden tarpeisiin. Tällöin tukeudutaan sosiaalivi­raston vakiintuneisiin yhteistyökumppaneihin, joiden kanssa virastolla on voimassa oleva ostopalvelusopimus. Näitä paikkoja otetaan käyttöön tarvittaessa pääosin nykyisten sopimusten pohjalta.

 

Toiminnan laadullista tehostamista tapahtuu sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Sosiaaliviraston omien palveluasumispaikkojen henkilöstömitoituksia lisätään, jolloin asiakkaaksi voidaan ottaa intensiivistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Samalla käyttöastetta nostetaan kohti 100 prosenttia. Järjestelyillä saadaan sijoitettua noin 60 henkilöä.

 

Dementiahoitopaikkoja lisätään muuntamalla somaattisia paikkoja dementiapaikoiksi. Neuvottelujen kohteena on 135 ostopalvelupaikkaa.

 

Sosiaaliviraston nykyistä paikkamäärää ei vähennetä, jotta hoitoketjun normaali virtauma akuuttihoidosta laitos- ja palveluasumiseen ei häiriinny.

 

Suunnitelman taloudelliset vaikutukset

 

Suunnitelman mukaan terveyskeskuksen volyymejä ei esitetä lisättäväksi vuoden 2006 budjetin tasosta. Tavoitteena on, että HUS-sakkoja ei synny.

 

Sosiaaliviraston vuoden 2007 talousarvio sisältää omien palveluasumispaikkojen henkilöstömitoituksen noston aiheuttaman 2,2 milj. euron menolisäyksen.

 

Hoitoketjujen tehostamissuunnitelmaan liittyvät henkilöstön palkkamenot, 0,3 milj. euroa terveyskeskukselle sekä hoitoketjujohtajan käyttöön ostovaltuuksia varten tarvittavat 2,2 milj. euroa sosiaalivirastolle esitetään rahoitettavaksi Khn käyttövaroilla. Määrärahalla voidaan hankkia vuositasolla noin 60 lisäpaikkaa, joihin sisältyy terveyskeskuksessa jonottavien alle 65-vuotiaiden asumispalvelupaikkoja. Myös ostopalvelupaikkojen dementiapai­koiksi muuttamiseen tarvittavat noin 1 milj. euroa esitetään rahoitettavaksi Khn käyttövaroilla.

 

Nykyisen paikkamäärän säilyttäminen jää sosiaaliviraston vuoden 2007 talousarvion ylityspaineeksi. Talousarviossa esitetty toimintakate ei kuitenkaan heikkene, koska osa menoista palautuu asiakasmaksuina ja sosiaaliviraston tulokertymän odotetaan olevan muutenkin talousarviossa esitettyä suurempi.

 

Sosiaalilautakunta esittää, että talousarviokohtaan 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatuista määrärahoista osoitetaan 0,3 milj. euroa terveyskeskuksen käyttöön hoitoketjuhenkilöstön palkkamenoihin ja 3,2 milj. euroa sosiaaliviraston käyttöön seuraavasti:

 

-                                       asiakaspalvelujen ostojen lisäkapasiteetin hankintaan 2,2 milj. euroa

-                                       ostopalvelupaikkojen muuttamiseen dementiapaikoiksi 1 milj. euroa.

 

Stj toteaa, että sosiaalilautakunnan esityksessä mainittu asia esiteltiin terveyslautakunnalle suullisesti 21.11.2006, ja on lautakunnan käsittelyssä sen kokouksessa 7.12.2006, mutta lautakunnan esitys ei ole tiedossa tämän esityslistan kirjoittamisen aikaan. Terveyslautakunnan esitys jaetaan Khn kokouksessa.

 

Terveyslautakunnan esittelijän, terveyskeskuksen toimitusjohtajan esitys terveyslautakunnalle on samansisältöinen kuin sosiaalilautakunnan päätös. Sosiaali- ja terveysvirastot ovat yhdessä laatineet suunnitelman hoitoketjujen tehostamiseksi kuten sosiaalilautakunta toteaa. Toimitusjohtaja toteaa lisäksi, että terveyskeskuksen määrärahalla jatkettaisiin ylilääkäri Kristina Backlundin palkkaamista ensi vuodeksi ”hoitoketjujohtajaksi”. Lisäksi määrärahalla palkattaisiin 3 kokenutta hoitajaa, joiden tehtävänä on huolehtia potilaiden siirroista siten, että sakkomaksut vältetään.

 

Stj:n mielestä asiassa tulisi menetellä päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2007 talousarvion lukuun 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi merkitystä määrärahasta

 

1                          terveyskeskuksen käyttöön 2 300 000 euroa, josta 2 000 000 euroa terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalan 50 sairaansijan kustannuksiin ja 300 000 euroa hoitoketjuhenkilöstön palkkamenoihin sekä

2                          sosiaaliviraston käyttöön 3 200 000 euroa, joista 2 200 000 euroa asiakaspalvelujen ostojen lisäkapasiteetin hankintaan ja 1 000 000 euroa ostopalvelupaikkojen muuttamiseen dementiapaikoiksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että sosiaali- ja terveys-

lautakuntien esityksissä mainituilla perusteilla akuuttisairaalan sairaansijakapasiteettia ei tässä vaiheessa lisätä.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

 

 


3

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA SEKÄ UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2006-2528, 2006-2603

 

Sosiaalilautakunta toteaa (14.11.2006), että kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Sosiaalivirastossa on toiminnallista syistä tarpeen tehdä eräitä virkanimikemuutoksia. Aikuisten palvelujen vastuualueen sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä esitetään yhden toimistosihteerin viran muuttamista etuuskäsittelijän viraksi, koska tehtäviin kuuluu jatkossa toimeentulotukipäätösten ohella myös asiakasmaksupäätösten teko. Lisäksi aikuisten palvelujen vastuualueella esitetään sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikössä muutettavaksi kaksi pakolaissihteerin virkaa sosiaalityöntekijöiden viroiksi, mikä selkeyttäisi viraston ammattiryhmärakennetta. Pakolaissihteerin tehtävämäärittely on vastannut sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa (ml. toimeentulotukipäätökset) ja tehtävän kelpoisuusvaatimus on ollut sama kuin sosiaalityöntekijällä.

 

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikössä esitetään yhden sosiaalityöntekijän viran muuttamista johtavaksi sosiaalityöntekijän viraksi Metsälän vastaanottokeskuksessa. Vastaanottojärjestelmän paikkojen käyttöasteen arvioidaan nousevan, kun muista lakkautettavista vastaanottokeskuksista siirretään turvapaikanhakijoita Helsingin vastaanottokeskuksiin (Metsälän vastaanottokeskus ja Helsingin vastaanottokeskus). Sosiaalityön merkitys korostuu pysyvimpien majoitusratkaisujen lisääntyessä nykyiseen transit-toimintaan verrattuna sekä yksityismajoituksessa asuvien turvapaikanhakijoiden määrän säilyessä suurena (n. 450 asiakasta/kk). Metsälän ja Helsingin vastaanottokeskuksissa ei ole ennestään sosiaalityön esimies-, kehittämis- ja arviointityöstä vastaavaa tehtävää.

 

Edelleen aikuisten palvelujen vastuualueen sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa esitetään kahden sosiaalityöntekijän ja yhden sosiaalineuvojan viran muuttamista sosiaaliohjaajan viroiksi, mikä vastaa viraston hyväksymää linjausta, jonka mukaan sosiaaliasemilla siirretään toimeentulotukeen liittyvää sosiaaliturvatyötä sosiaaliohjaajille.

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualueen lasten sijaishuollon yksikössä esitetään muutettavaksi jälkihuoltotarkastajan virka jälkihuoltopäällikön viraksi ja laitoshoidon tarkastajan virka laitoshoidon päällikön viraksi.  Jälkihuoltotarkastaja toimii itsenäistymistä tukeva toiminta –toimintalohkon ja laitoshoidon tarkastaja lastenkotitoiminta –lohkon päällikkötasoisena linjaesimiehenä lasten- ja nuorisokotien laitosjohtajille ja kumpikin vastaa osaltaan ostopalveluista. Esitettävät nimikkeet ovat yhdenmukaisia lasten sijaishuollon kahden muun toimintalohkon esimiesnimikkeen kanssa: vastaanottopäällikkö ja perhehoitopäällikkö.

 

Virkanimikemuutosten ohella esitetään seuraavien tehtävien muuttamista viroiksi. Aikuisten palvelujen vastuualueen sosiaalisessa kuntoutuksessa esitetään yhden toimistonhoitajan tehtävän muuttamista toimistonhoitajan viraksi läntisellä A-klinikalla ja katkaisuhoitoasemalla, jotta työtehtävään voidaan liittää yksilöhuollon päätöksenteko katkaisuhoidon osalta. Lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikössä esitetään muutettavaksi yksi sosiaaliohjaajan tehtävä sosiaaliohjaajan viraksi, koska työtehtäviin liitetään toimeentulotukipäätösten teko. Edelleen aikuisten palvelujen vastuualueella esitetään vammaistyö-yksikössä muutettavaksi yksi ohjaajan tehtävän sosiaaliohjaajan viraksi, jotta vakanssin haltija voi tehdä kuljetuspalveluun liittyviä yksilöhuollon päätöksiä.

 

Vanhusten palvelujen vastuualueen sosiaali- ja lähityön yksikössä esitetään yhden ylilääkärin tehtävän muuttamista ylilääkärin viraksi, koska ylilääkäri osallistuu kliiniseen lääkärityöhön ja vastaa mahdollisiin lääketieteellistä hoitoa koskeviin kanteluihin sekä toimii muiden lääkäreiden ammatillisena esimiehenä. Lisäksi sosiaali- ja lähityön yksikössä esitetään yhden sosiaaliohjaajan tehtävän muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi, koska työtehtäviin sisältyy vanhuspalveluun liittyvä yksilöhuollon päätöksenteko.

 

Edellä mainituista virkanimikemuutoksista muodostuu säästöä 73,60 euroa/kk ja tehtävien muuttamisesta viroiksi aiheutuu kustannuksia 104,56 euroa/kk, jolloin lisäkustannukset ovat yhteensä 30,96 euroa/kk. Valtio korvaa näiden osalta 100 % aikuisten palvelujen vastuualueen sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikön vastaanottokeskustoiminnasta aiheutuvat kulut ja siten myös kahden sosiaalityöntekijän ja johtavan sosiaalityöntekijän viroista aiheutuvat palkkakustannukset. Lisäkustannukset on otettu huomioon viraston ensi vuoden talousarvioesityksessä.

 


Lautakunta esittää päätösehdotuksen mukaisia virkamuutoksia.

 

Sosiaalivirasto toteaa (24.11.2006), että Kvsto hyväksyi 15.11.2006 sosiaaliviraston talousarvion vuodelle 2007. Talousarvioon sisältyy palkkamäärärahat kuuden sosiaalityöntekijän viran ja neljän sosiaaliohjaajan viran perustamista varten 1.1.2007 lukien seuraavasti: neljä sosiaalityöntekijän virkaa lapsiperheiden palvelujen vastuualueelle sosiaalipäivystykseen 2396,71 euron tehtäväkohtaisella palkalla, kaksi sosiaalityöntekijän virkaa vanhusten palvelujen vastuualueelle sosiaali- ja lähityöhön 2334,10 euron tehtäväkohtaisella palkalla, yksi sosiaaliohjaajan virka vanhusten palvelujen vastuualueelle SAS-toimintaan 1966,51 euron tehtäväkohtaisella palkalla sekä kolme sosiaaliohjaajan virkaa vanhuspalveluihin omaishoidontukeen 1927,64 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Yksi omaishoidontuen sosiaaliohjaajan viroista sijoittuu aikuisten palvelujen vastuualueelle ruotsinkielisiin vanhuspalveluihin ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa vanhusten palvelujen vastuualueelle.

 

Sosiaalivirasto esittää, että Khs päättäisi 1.1.2007 lukien perustaa sosiaalivirastoon kuusi sosiaalityöntekijän virkaa ja neljä sosiaaliohjaajan virkaa.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.1.2007 lukien, ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

037326

sosiaalineuvoja

sosiaaliohjaaja

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

036951

jälkihuoltotarkastaja

jälkihuoltopäällikkö

035303

laitoshoidontarkastaja

laitoshoidon päällikkö

 


 

2                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

 

Nykyinen nimike

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

038976

toimistonhoitaja

toimistonhoitaja

013966

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

042145

ylilääkäri

ylilääkäri

025296

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

 

3                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

038248

toimistosihteeri

1688,88

etuuskäsittelijä

1761,06

012713

sosiaalityöntekijä

2244,10

johtava
sosiaalityöntekijä

2551,24

036882

sosiaalityöntekijä

2244,10

sosiaaliohjaaja
1.5.2007 lukien

1927,64

083957

sosiaalityöntekijä

2244,10

sosiaaliohjaaja

1927,64

320006

pakolaissihteeri

2244,10

sosiaalityöntekijä

2334,10

011794

pakolaissihteeri

2244,10

sosiaalityöntekijä

2334,10

 

4                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

025435

ohjaaja

1823,08

sosiaaliohjaaja

1927,64

 


 

5                          Perustaa seuraavat uudet virat

 

Nimike

 

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

Lapsiperheiden vastuualue

 

Sosiaalityöntekijä

4

2396,71

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

Sosiaaliohjaaja

1

1927,64

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

sosiaalityöntekijä

2

2334,10

sosiaaliohjaaja

1

1966,51

sosiaaliohjaaja

2

1927,64

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


4

HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2007

 

Khs 2006-2201

 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö toteaa (10.10.2006), että säätiön sääntöjen mukaan Khs valitsee vuosittain joulukuussa säätiön viisijäseniseen hallitukseen seuraavaa kalenterivuotta varten kaksi jäsentä ja heille varamiehet. Säätiö pyytää Khta nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen vuodeksi 2007.

 

Nykyiset Khn nimeämät hallituksen jäsenet ovat Tuula Öhman varajäsenenään Yrjö Jäntti sekä Pekka Sormunen varajäsenenään Riitta Huber.

 

Edelleen säätiö pyytää Khta valitsemaan seuraavaa tilikautta varten toisen säätiön kahdesta tilintarkastajasta ja tälle varamiehen. Kuluvana tilikautena Khn valitsemana tilintarkastajan on toiminut KPGM (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajana KHT Raimo Saarikivi.

 

Stj mainitsee, että tasa-arvolain ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

 

Tarkastuslautakunta on 15.11.2006 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2007.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuodeksi 2007 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

-

-

-

-

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodeksi 2007 säätiön tilintarkastajaksi KMPG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Raimo Saarikiven.

 

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, hallitukseen ja tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285