14

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.11.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 29.11.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa keskusvaalilautakuntaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Ilkka Tuomiselle ja sopimussihteeri Risto Ahoselle.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

                      7                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          perustaa hallintokeskukseen hallintopalvelujen päällikkönä toimivan osastopäällikön viran (kokonaispalkka ­­­­4 700 euroa) ja viestinnän päällikkönä toimivan viestintäpäällikön viran (kokonaiskuukausipalkka 5 366 euroa) sekä lakkauttaa hallintotoimiston hallintopäällikön viran (vakanssinro 016670) ja tiedotuspäällikön viran (vakanssinro 016875) 1.1.2007 lukien,

2                          kehottaa hallintokeskusta julistamaan hallintokeskuksen hallintopalvelujen osastopäällikön viran haettavaksi johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 21 päivän hakuajoin,

3                          siirtää tiedotuspäällikkö Eero Warosen hallintokeskuksen viestinnän viestintäpäällikön virkaan 1.1.2007 lukien,

4                          määrätä hallintokeskuksen hallintojohtajan sijaisiksi 1.1.2007 lukien hallintopalvelujen osastopäällikön, kaupun­ginlaki­miehen, viestintäpäällikön sekä turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön mainitussa järjestyksessä sekä näidenkin estyneenä ollessa virassa vanhimman saapuvilla olevan kaupunginsihteerin,

5                          määrätä projektipäällikkö Reijo Forssanderin hoitamaan avointa hallintopalvelujen osastopäällikön virkaa 4 500 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2007 lukien siihen asti, kun virka on vakinaisesti täytetty, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.4.2007 asti.

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen), hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastojen päälliköille ja kaupunginsihteereille sekä projektipäällikkö Reijo Forssanderille.

 

                      8                    Kaupunginhallituksen kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tietokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

                      11                 Aloite 1

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 8

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16, 17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

18, 19           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Markus Karhuselle ja sairaanhoitaja Anu Rissaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa taidemuseon johtokuntaa julista­maan taidemuseon johtajan viran julkisesti haettavaksi siten, että viran vähimmäiskokonaispalkka on 4 484,64 euroa kuukaudelta ja siten, että hakuilmoituksessa ilmoitetaan kielitaitosäännön erivapausmääräyksestä mahdollisia ulkomaalaisia hakijoita silmällä pitäen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Berndt Arellille.

 

Pöytäkirjanote taidemuseon johtokunnalle.

 

20–23           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

24, 25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          kehottaa virastoja ja laitoksia selvittämään Savuton Helsinki ‑ohjelman edellyttämät konkreettiset toimenpiteet omassa toiminnassaan sekä jatkotyöstämään omille lautakunnilleen esitykset ohjelman käytännön toteuttamiseksi ja ottamaan ne huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmissaan,

2                          kehottaa terveyskeskusta toteuttamaan väestöön kohdistu­vat uudet tukitoimet tupakoinnista luopumiseksi, kuten vieroitusklinikkatoiminnan käynnistäminen ja nikotiinikorvaushoidon aloituspakkausten harkittu jakaminen maksuttomas­ti asiakkaille,

3                          kehottaa terveyskeskusta ja työterveyskeskusta järjestämään kaupungin henkilöstölle tarvittava tuki tupakoinnin lopettamiseksi,

4                          kehottaa opetusvirastoa, sosiaalivirastoa ja nuorisoasiainkeskusta toteuttamaan lapsiin ja nuoriin kohdistettavat toimenpiteet tupakoinnin ehkäisemiseksi ja heidän käyttämiensä kaupungin toimitilojen, harrastetilojen ja ulkotilojen savuttomuuden takaamiseksi ja käyttämään toimenpiteitä valmisteltaessa lasten ja nuorten asiantuntemusta hyväksi,

5                          kehottaa terveyskeskusta toteuttamaan kaikissa toiminnois­saan tupakoimattomuutta tukevat ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntouttamiseen liittyvät toimenpiteet,

6                          kehottaa terveyskeskusta pikaisesti suunnittelemaan, miten toimintaympäristö myös psykiatristen potilaiden hoitopaikoissa voidaan muuttaa savuttomaksi,

7                          kehottaa terveyskeskusta seuraamaan helsinkiläisten tupa­kointitottumusten muutoksia Kansanterveyslaitoksen terveyskäyttäytyminen-tutkimuksen, Kouluterveyskyselyn sekä muista lähteistä saatavien tilastotietojen perusteella,

8                          kehottaa kaikkia hallintokuntia tehostamaan tupakkalain säännösten ja Savuton Helsinki ‑ohjelman edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa kaikessa toiminnassaan sekä

9                          kehottaa kaikkia hallintokuntia työpaikkojen hakuilmoituksissa kertomaan toimivansa savuton työpaikka ‑peri­aat­teen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

26, 27           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    28.11.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.11.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.11.2006

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

27.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                          28. ja 30.11.2006

liikuntalautakunta                                                              21. ja 30.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  21. – 24.11.2006

- vararehtori 1.                                                                     23. ja 28.11.2006

- vararehtori 2.                                                                               20.11.2006

- johtava talouspäällikkö                                                    21. – 23.11.2006

eläintarhan johtaja                                                             24. ja 27.11.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               24.11.2006

museonjohtaja                                                                    24. ja 28.11.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                      20. – 23.11.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                             22.11.2006

taidemuseon johtaja                                                           23. – 29.11.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                           22.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                       28.11.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 28.11.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 30.11.2006

yleisten töiden lautakunta                                                30.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                               28.11.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                    22.11.2006

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285