7

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.11.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 15.11.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­t­e­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2008 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

3                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja laitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–7,

4                          kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan esityksen talousarvion kohtaan 3 52 07, Henkilöstöstrategian toteuttaminen, Khn käytettäväksi, varatusta 5 000 000 euron määrärahan käytöstä,

5                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 17 600 000 euron määrärahasta myönnettäväksi työmarkkinatuen kustannuksiin,

6                          kehottaa terveyslautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 2 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi pitkäaikais­hoidon 50 paikan kustannuksiin,

7                          kehottaa sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa yhdessä valmistelemaan esityksen lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 3 500 000 euron määrärahasta myönnettäväksi sujuvien hoitoketjujen järjestelyihin,

8                          kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa tekemään ennen vuoden 2008 budjettineuvotteluja kokonaisselvityksen musiikkiopistoista 31.5.2007 mennessä,

9                          kehottaa terveyslautakuntaa selvittämään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuolto yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Selvitystyössä on oltava opiskelijoiden edustus mukana,

10                       kehottaa terveyslautakuntaa suunnitelmakaudella arvioimaan kotihoidon yksikön toiminta, jonka pohjalta sitä voidaan kehittää ja arvioida lisäresursseja niin, että kotihoito vastaa entistä paremmin kotona asumisen hoidon ja tuen tarpeita.

 

Toivomusponnet 6 (8), 9 (25) ja 11 (33) kaupunginjohtajan val­mis­­tel­tavaksi.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4) 5 (7), 7 (15), 15 (44), 17 (49), 18 (52) ja 19 (60) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 13 (36) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 8 (17), 12 (34), 14 (43), 16 (45), 20 (61), 21 (62) ja 22 (64) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

                     

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja lai­toksille.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

1                          lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymän toivomusponnen 10 (27) tarkastuslautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä

2                          toimittaa edellä mainitun päätöksen selvityksenä ponnen ehdottajalle (Birgitta Dahlberg) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote toivomusponnen 10 osalta tarkastuslautakunnalle, valtuutettu Birgitta Dahl­bergille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

5, 6               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

7                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Jukka Piekkarille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 400-vuotis­kotisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18, 19           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikennelaitokselle, kiinteistövirastolle, kaupunginmuseolle, rakennus­­virastolle ja pelastuslaitokselle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Antti-Jussi Räihälle ja kemisti-insinööri Juha-Heikki Miettiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vararehtori Riitta Konkolalle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 


16                 Kaupunginhallitus päättänee

 

3                          perustaa maahanmuuttoasioiden johtajan viran ja

4                          kehottaa henkilöstökeskusta julistamaan viran haettavaksi 5 000 euron kokonaispalkan mukaisesti määräytyvin palk­kaeduin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja hallintokeskukselle (Seija Kaup­pinen).

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

22                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa ja liikennealan ammattioppilaitosta ryhtymään toimin­tojen yhdistämisen edellyttämiin henkilöstö- ym. järjestelyihin yhteistyössä henkilöstökeskuksen kanssa.

 

Pöytäkirjanote liikennealan ammattioppilaitoksen johtokunnalle, liikennealan ammattioppilaitokselle, opetusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              15.11.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

14.11.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.11.2006

rakennuslautakunta

7.11.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

14. ja 16.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      9.11.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                   13.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                            31.10. – 15.11.2006

- vararehtori 1.                                                                                  1.11.2006

- vararehtori 2.                                                                               31.10.2006

- hallintopäällikkö                                                                         13.11.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                9.11.2006

- tietotekniikkapäällikkö                                                               10.11.2006

eläintarhan johtaja                                                             10. ja 15.11.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        16.11.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)               9., 13. ja 16.11.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       15.11.2006

museonjohtaja                                                                               17.11.2006

taidemuseon johtaja                                                           13. – 15.11.2006

tietokeskus

- tietohuoltopäällikkö                                                                    10.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOLELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                               14.11.2006

ympäristölautakunta                                                             14.11.2006

joukkoliikennelautakunta                                                    16.11.2006

yleisten töiden lautakunta                                                   16.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 14.11.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285