7

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.9.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 27.9.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marja-Leena Kuuselalle ja Irma Sippolalle.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ympäristökeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 14

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 17

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 46

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa yhteistyössä terveyskeskuksen sekä Terve- ja turvallinen kaupunki ‑neuvottelukunnan kanssa päivittä­mään perheväkivallan vastaisen ehkäisyohjelman.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä Terve- ja turvallinen kaupunki ‑neuvottelukunnalle.

 

15                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee varata YIT Rakennus Oy:lle korttelin nro 13414 tontin nro 19 rakennuksen suunnittelua varten 2.10.2006 alkaen 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksen kohteena olevalle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkeatasoisia omistus- tai vuokra-asun­to­ja.

 

2                    Varauksensaajalla on oikeus ja velvollisuus ostaa tontti kaupungilta sen jälkeen, kun tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan. Ellei lopullisen kaupan ajankohdasta osapuolten kesken myöhemmin muuta sovita, kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan, kuitenkin viimeistään 31.12.2007.

 

3                    Tontin kauppahinta määräytyy rakennusoikeuden yksikköhinnan 2 304 euroa/k-m2 ja laadittavan asemakaavan mukaisen tontin rakennusoikeuden määrän perusteella. Yksik­köhintaa korotetaan 1.1.2007 alkaen kaupantekopäivään saakka sille laskettavan 3 %:n suuruisen vuotuisen koron mukaan.

 

4                    Varauksensaaja sitoutuu noudattamaan 8.9.2005 päivätyn toteutussuunnitelman, kaavasta nro 10438 myönnettyjen poikkeamispäätösten sekä 4.4.2006 päivätyn myyntiesitteen mukaisia ehtoja ja tonttien toteutusperiaatteita sekä käytävän arkkitehtuurikutsukilpailun voittavan ehdotuksen mukaisia suunnitteluratkaisuja.

 

Ostajat ovat velvolliset keskenään ratkaisemaan ja sopimaan tonttien rakentamisen edellyttämässä laajuudessa muun muassa miten tonttien maanalaiset pysäköinti- ja yhteistilat, muut yhteisjärjestelyt ja korttelialueiden yhteiset rakenteet toteutetaan ja miten niiden käyttö-, hoito- ja ylläpito järjestetään sekä niistä aiheutuvat kustannukset jaetaan. Ostajien on pyrittävä tekemään mainitut keskinäiset sopimukset ennen lopullisten tonttikauppojen tekemistä.

 

5                    Varauksensaajalla ei ole oikeutta siirtää tässä varaussopimuksessa sovittuja oikeuksia tai velvoitteita edelleen kolmannelle ilman kaupungin erikseen antamaa suostumusta.

 

6                    Mikäli varauksensaaja luopuu hankkeesta eikä osta tällä sopimuksella varattua tonttia tai muulla tavalla rikkoo varaussopimuksen tai esisopimuksen ehtoja, varauksensaaja on velvollinen maksamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 2 235 000 euroa.

 

7                    Lisäksi noudatetaan esityslistan tämän asian erillisenä liitteenä 3 olevia varaussopimuksen ehtoja, kaupungin kiinteistökaupoissa käyttämiä tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä mahdollisia lisäehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan va­rausta siinä tapauksessa, että varattua tonttia koskevaa lopullista kiinteistökauppaa ei voitaisi tehdä viimeistään 31.12.2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, YIT Rakennus Oy:lle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kaupunginvaltuuston esityslistan asian 8 erillisenä liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisen esisopimuksen Fastighets Ab Svenska Handelsläroverketin koko osakekannan myymisestä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle tai sen perustamalle yhtiölle sekä

2                    oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen perusteella lopullisen kauppakirjan osakkeiden myymisestä ja tekemään tarvittaessa esisopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennus­­lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

16–20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote leski- ja orpoeläkekassan hallitukselle ja varatuomari Irmeli Lembergille.

 

21                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

22                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

23                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          26.9.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      26.9.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YHDISTÄMISSELVITYKSEN NOPEUTTAMINEN

 

Khs 2006-783

 

Kj toteaa, että pääkaupunkiseudun kaupunkien 22.5.2006 hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaisesti on alkukesästä 2006 käynnistynyt laaja yhteistyön tiivistämiseen tähtäävä selvitystyö.

 

Selvityksen kohteena on myös vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistäminen. Tätä koskeva selvitystyö on käynnistynyt työryhmässä, jossa on sekä kaikkien PKS-kaupunkien että Helsingin Veden, Espoon Veden ja Vantaan Veden edustus. Työryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin Veden va. toimitusjohtaja Esko Tiainen. Työryhmän työ on edistynyt hyvin ja edennyt jo vaiheeseen, jossa työryhmä arvioi konkreettisia yhdistämisvaihtoehtoja.

 

Kj toteaa, että PKS-neuvottelukunnassa, koordinaatioryhmässä ja kaupunginjohtajien yhteistyöryhmässä on yksituumaisuutta vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisestä ja myös halua nopeuttaa selvitystyön valmistumista siitäkin syystä, että työryhmän työ on edennyt jo tässä vaiheessa konkreettisten yhdistämisvaihtoehtojen arvioimiseen.

 

Edellä mainituista syistä on perusteltua esittää selvitystyötä ohjaavassa kaupunginjohtajien kokouksessa, että työryhmän selvitystyön valmistumisaikataulua nopeutetaan niin, että selvitystyö voi valmistua jo kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukainen määräaika työryhmälle on vuoden 2007 joulukuu.

 

Selvitystyön valmistuttua voidaan myös arvioida, onko Helsingin Veden nykyisen toimitusjohtajan viran pysyvä täyttäminen tarpeen vai tullaanko virka toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä lakkauttamaan.

 

KJ                                         Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi ja todeta, että Helsingin Veden yksikön johtaja Esko Tiainen on 1.5.2006 lukien määrätty kaupunginvaltuuston 19.4.2006 tekemällä päätöksellä hoitamaan väliaikaisesti Helsingin Veden toimitusjohtajan avointa virkaa siihen asti, kun virkaan on pysyvästi täytetty, kuitenkin kauintaan 31.12.2006 asti.

 

                                           


Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

25.9.2006

asuntotuotantotoimikunta

20.9.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.9.2006

rakennuslautakunta

26.9.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

21. ja 27.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      21.9.2006

henkilöstökassatoimikunta                                                           28.9.2006

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  26.9.2006

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           26.9.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)               22., 25. ja 28.9.2006

museonjohtaja                                                                                 28.9.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                26.9.2006

taidemuseon johtaja                                                             20. – 26.9.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             27.9.2006

työterveysjohtaja                                                              6., 27. ja 28.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                            26.9.2006

yleisten töiden  lautakunta                                                    28.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 26.9.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Calonius Helena, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292