14

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.9.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 18.9.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee muuttaa päätöstään 24.1.2005 edusta­jiensa nimeämisestä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

                                           

Lauta- tai johtokunta

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Eläintarhan johtokunta

Birgitta Dahlberg

Stefan Johansson

Rakennuslautakunta

Stefan Johansson

Birgitta Dahlberg

 

                      Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa asianomaisia hallinto­kuntia toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalve­luihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jan D. Oker-Blomille ja Stefan Johanssonille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, rakennusvalvontavirastolle, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Hon­kaheimo) sekä nimetyille henkilöille.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jonna Savolaiselle, Ilpo Haajalle ja Outi Havialle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, hallintokeskuksel­le (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen

 

1                          500 000 euroa (alv. = 0) käytettäväksi Salmisaaren hiilivarastoalueen täyttötöihin ja

2                          430 000 euroa (alv. = 0) käytettäväksi Eiranrannan katu- ja puistoalueiden maaperän kunnostukseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Jarmo Ahonen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15, 16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, sosiaalivirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

17–23           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Vertti Kiukkaalle ja Jukka Saarestolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

24, 25           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

26–28           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

29                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          12.9.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                13.9.2006

tekninen lautakunta                                                      12.9.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.9.2006

rakennuslautakunta

12.9.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

11. ja 14.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      4. – 12.9.2006

- vararehtori 1.                                                                                    6.9.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           14.9.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       14.9.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                   5.9.2006

museonjohtaja                                                                      11. ja 13.9.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                                    6.9.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                        11.9.2006

taidemuseon johtaja                                                                8. – 13.9.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                                5.9.2006

työterveysjohtaja                                                                   11. ja 13.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              12.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 12.9.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285