5

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.8.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 30.8.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Annukka Mickelssonille ja Lea Saukkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Eila Ratasvuorelle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

21                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja  Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lauta­kun­­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Energialle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Ratahallintokeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle ja sosiaalivirastolle.

 

22–26           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Tuomo Lahtiselle, Marjut Virvonen–Heiskaselle, Esko Matti Pajukoskelle ja Anneli Juutiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Tuula Niemelle ja Leena Tanhuanpäälle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

27–32           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

19                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokuntia kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hankesuunnitelmavaiheen kustannusarviot laaditaan oikein ja riittävän tarkkojen tietojen pohjalta.

 

                      Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

20, 33           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

34–36           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


6

LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N TEKEMÄSTÄ VALITUKSESTA KOSKIEN KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ

 

Khs 2005-414

 

Kvsto päätti 30.3.2005 (76 §) valita kauppatieteiden maisteri Jussi Pajusen 1.6.2005 avoimeksi tulleeseen kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi.

 

XXXX XXXX ja XXXX XXXX valittivat kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi 6.4.2006 tekemällään päätöksellä valituksen.

 

Khs merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi 18.4.2006 (559 §).

 

./.                   XXXX  ja XXXX ovat valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä ja muut asiakirjat ovat nähtävillä Khn kokouksessa.

 

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt (5.7.2006) selitystä valituksesta 31.8.2006 mennessä. Määräaikaa on pidennetty pyynnöstä 15.9.2006 saakka.

 

Vs. Kj toteaa, että Khn johtosäännön 8 §:n 5 kohdan mukaan Khs antaa selityksen Kvston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos Khs katsoo voivansa yhtyä Kvston päätöksen lopputulokseen.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut  toteaa lausuntonaan (8.8.2006) seuraavaa:

 

Rakennuttajakonsultti XXXX XXXXja diplomi-insinööri XXXX XXXXuudistavat asiassa aikaisemmin lausutun.

 

Hallinto-oikeus on päätöksessään 6.4.2006 todennut mm., ”että XXXX ja XXXX eivät ole väittäneetkään, etteikö kaupunginjohtajan virka ole ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaisesti julkisesti haettavana. He eivät ole myöskään esittäneet mitään selvitystä siitä, että joku tosiasiassa olisi jättänyt hakematta virkaa valituksessa mainitun kolmen puolueen kesken tiedotusvälineissä kerrotulla tavalla tehdyksi väitetyn sopimuksen johdosta. Ei ole ilmennyt, että jonkun viranhakijan hakemusta ei olisi otettu valmistelussa huomioon. Sillä perusteella, että asian valmistelussa ja sitä käsiteltäessä valituksen mukaan olemassa olutta sopimusta koskevia seikkoja ei ole nimenomaisesti otettu esiin, päätöksen valmistelua ei ole pidettävä virheellisenä. Kun otetaan huomioon täytettävänä olevan viran (kaupunginjohtaja) luonne ja sen kelpoisuusvaatimukset, poliittisia näkökohtia sisältävä vaalia edeltävä valtuustoryhmien tai niiden edustajien sopimus ei sinänsä edes merkitsisi sitä, että valituksessa tarkoitetussa valmistelussa olisi toimittu syrjivästi”.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei toisin säädetä.

 

Kaupunginjohtajan virka on ollut haettavana 24.2.-14.3.2005 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu kaikissa kaupungin hyväksymissä ilmoituslehdissä ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Lisäksi virkaa on voinut hakea kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun kautta. Kaupunki on julkaissut laajasti hakuilmoituksen.

 

Hakuilmoituksessa on mainittu, että virka täytetään seitsemän vuoden määräajaksi ja että kaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

 

Kaupunginjohtajan virkaa on voinut hakea julkisen hakumenettelyn kautta kuka tahansa siitä kiinnostunut eikä kaupunki ole millään tavalla rajoittanut mahdollisuutta hakea virkaa.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 17 §:n mukaan kaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.  Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

 

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 71 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.

 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen ehdotus.

 

Kuntalaissa tai johtosäännöissä ei ole tarkemmin säännelty, miten kaupunginvaltuustossa päätettävän asian valmistelun tulee kaupunginhallituksessa tapahtua. Valtuusto voi lähtökohtaisesti itse harkintansa mukaan päättää, pitääkö se suoritettua valmistelua riittävänä.

 

Kaupunginhallitus on kuntalain 53 §:n mukaan valmistellut valtuuston päätettävän kaupunginjohtajan viran valinnan.

 

Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sitä ennen kaupunginkansliassa. Kaupunginhallitus on valmistellut asian. Kaupunginjohtajan virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:n yleiset nimitysperusteet ja erityiset kelpoisuusvaatimukset eikä syrjintää ole tapahtunut. Valtuutetut ovat voineet vertailla hakijoiden ansioita. Kauppatieteiden maisteri Jussi Pajunen oli hakenut virkaa. Valituksessa ei ole väitetty, etteikö hän täyttäisi viran kelpoisuusehtoja.

 

Väite siitä, että kaupunginvaltuuston 30.3.2005,76 §, tekemä päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja olisi lainvastainen on perustunut lehdistössä olleisiin kirjoituksiin poliittisesta sopimuksesta.

 

Valituksessa esitetty väite siitä, että lukuisat henkilöt olisivat luopuneet kaupunginjohtajan viran hakemisesta, on arvailua eikä valituksessa ole mitenkään yksilöity, ketä hakijoista olisi syrjitty.

 

Huomioon on otettava, että kaupunginjohtajalla on kuntalain 24 §:n mukaan lakisääteinen asema hallinnon, taloudenhoidon ja muun toiminnan johtajana ja 25 §:n mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Näistä on pääteltävissä, että valtuustolla on kaupunginjohtajan valinnassa suuri harkintavalta, koska on välttämätöntä, että kaupunginjohtaja nauttii valtuuston luottamusta.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että kaupunginvaltuuston 30.3.2005,76 §, tekemä päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimivaltaa ei ole ylitetty eikä se ole lainvastainen.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemä valitus tulee hylätä ja Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2006 ja kaupunginvaltuuston 30.3.2005, 76 §,  tekemät päätökset tulee pysyttää voimassa.

 

Vs. Kj toteaa, ettei asiassa ole tuotu esiin uusia seikkoja ja tehty valitus tulisi em. lausunnon mukaisesti esittää hylättäväksi.

 

VS. KJ                                                     Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita antamaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osaston lausunnon mukaisen lausunnon sekä siinä esittämään valituksen hylkäämistä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista varten.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITE

XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n valitus

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          29.8.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                30.8.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


19

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

29.8.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.8.2006

rakennuslautakunta

29.8.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

28., 29. ja 30.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      24.8.2006

nuorisolautakunta                                                                          31.8.2006

opetuslautakunta                                                                            29.8.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                29.8.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              29.8.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                         15. ja 21. – 28.8.2006

- johtava talouspäällikkö                                           16.2., 3.4 ja 19.6.2006

- tietotekniikkapäällikkö                                                                    4.8.2006

eläintarhan johtaja                                                               28. ja 30.8.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           23.8.2006

museonjohtaja                                                                      25. ja 29.8.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                        18. – 30.8.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                31.8.2006

- apulaisrehtori                                                                                29.8.2006

taidemuseon johtaja                                                             23. – 29.8.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                   25. ja 29.8.2006

- arkistotoimen päällikkö                                                                10.1.2006

työterveysjohtaja                                                                              25.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             29.8.2006

yleisten töiden lautakunta                                                   31.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                    23.8.2006

lasten päivähoitojaosto                                 24.8.2006

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285