4

KAUPUNGINVALTUUSTON 18.1.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tommi Kytölälle ja yrittäjä Aulis Ignatiukselle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Rasmus Wikmanille ja Jan Lilljalle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, kaupun­ginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Hanna Fontanalle ja Kaarina Huhtiselle.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jukka Pajariselle, Hannu Sipilälle ja Mikko Virkamäelle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lasten päivähoitojaostolle, lapsiperhejaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20–22           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Reino Naukkariselle ja Soili von Hertzenille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

23, 24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Soile Korttiselle ja pääluottamusmies, perhepäivähoitaja Eila Pelttarille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa julistamaan rehtorin viran haettavaksi siten, että viran vähimmäiskokonaispalkka on 4 405,34 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote rehtori Ellinor Gubelle.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle ja ruotsinkieliselle työväenopistolle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Taina Törmälle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

16                 Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

17                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

18                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2006.

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Jukka Pajariselle ja Juho Köntille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          17.1.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                18.1.2006

tekninen lautakunta                                                      17.1.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

MUUTOKSET TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIEN VAALITOIMIKUNTIIN JA VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2005-2543, 2005-2544

 

Kj toteaa, että tasavallan presidentin vaalien toista kierrosta varten olisi vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja muutettava esteen ilmoittaneiden osalta esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee muuttaa tasavallan presidentin vaaleja varten valittujen vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja vaalien toista kierrosta varten esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

 

LIITE

Yhdistelmä luottamushenkilövaihdoksista

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.1.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.1. ja 19.1.2006

rakennuslautakunta

17.1.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12. ja 17.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      12.1.2006

henkilöstökassatoimikunta                                                         30.11.2005

liikuntalautakunta                                                                           17.1.2006

taidemuseon johtokunta                                                                17.1.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      2. – 12.1.2006

- vararehtori (1.)                                                                          2. – 4.1.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                  4.1.2006

- palveluyksikön päällikkö                                                               3.1.2006

- hallintopäällikkö                                                               19. ja 28.12.2005

museonjohtaja                                                                          16.-19.1.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                               21.12.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori           23.9.2005, 29.-30.12.2005

                                                                                                 ja 16.-19.1.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                18.1.2006

taidemuseon johtaja                                                                13.-17.1.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                       10.-13.1.2006

työterveysjohtaja                                                                       12.-13.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


5

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANTAANJOKI-NEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2006-11

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry pyytää tekemään ehdotuksia Vantaanjoki-neuvottelukunnan jäseniksi ja asiantuntijoiksi yhteystietoineen 31.1.2006 mennessä.

 

Vantaanjoki-projekti aloitti toimintansa Uudenmaan liitossa 1998. Vantaanjoki-projektin tehtävänä on ollut edistää Vantaanjoen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamista, selvittää rahoitusmahdollisuuksia ja parantaa tiedonkulkua sekä tehdä vesistöä tunnetuksi.

 

Helmikuussa 2001 Vantaanjoki-projekti siirtyi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykseen. Vantaanjokeen liittyvän opetus- ja valitustoiminnan edistäminen, virkistyskäytön ja niiden oheispalveluiden kehittäminen sekä vesistökuormituksen vähentäminen ovat olleet projektin viime vuosien painopisteitä. Keskeistä projektissa on edelleen ollut tiedonkulun lisääminen, yhteistyön edistäminen ja hankkeiden koordinointi.

 

Vantaanjoki-projektin toimintaa on ohjannut sen yhteistyötahojen edustajista koostuva johtoryhmä.  Vuoden 2006 alusta lähtien Vantaanjoki-projekti muutetaan muutaman kerran vuodessa kokoontuvaksi Vantaanjoki-neuvottelukunnaksi ja se liitetään kiinteäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Neuvottelukuntaan kutsutaan toimikaudelle 2006-2009 riittävä edustus vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista ja joen käyttöön liittyvistä eri intressitahoista. Neuvottelukunnan kokousten teemojen perusteella voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita kuultaviksi.

 

Neuvottelukunnan tekemät ehdotukset käsitellään yhdistyksen hallituksessa.

 

Neuvottelukuntaan kutsutaan enintään 20 jäsentä.

 

Ympäristökeskus esittää (13.1.2006), että Vantaanjoki-neuvottelukuntaan toimikaudelle 2006-2009 esitettäisiin edustajaksi johtava ympäristötutkija Liisa Autio Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Yhteystiedot: Liisa Autio, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, PL 500, 00099 Helsingin kaupunki, puh. 7312 2939, sähköposti: liisa.h.autio@hel.fi.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee esittää Vantaanjoki-neuvottelukuntaan toimikaudelle 2006-2009 Helsingin kaupungin edustajaksi ympäristötutkija Liisa Autio Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. RYJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                             17.1.2006

joukkoliikennelautakunta                                        17.1.2006

joukkoliikennelautakunta                                        19.1.2006

yleisten töiden lautakunta                                       19.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 17.1.2006

lasten päivähoitojaosto 19.1.2006

 

terveyslautakunta 17.1.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292