HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

29 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

21.8.2006 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lainan myöntäminen Käpylän Juniorihalli Oy:lle

3

 

4

Työllistämistoimikunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Saksaan

6

 

5

Nopeusrajoituksen ja aallokonaiheuttamiskiellon laajentaminen Hevossalmen sillan itäpuolisella vesialueella

8

 

6

14.8.2006 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin ilmoituslehdet ja ilmoittelua koskevat ohjeet

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Tammisalon tontin 44024/12 määrääminen rakennuskieltoon (nro 11559)

15

 

2

1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11566)

17

 

3

Kruununhaan, Punavuoren, Ullanlinnan ja Kaivopuiston eräiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11571)

20

 

4

Oulunkylän Maaliikennekeskuksen alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11573) 

23

 

5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

25

 

6

Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön hankesuunnitelman hyväksyminen

27

 

7

Toimitalon tutkimusta ja suunnittelua varten Vallilasta varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle

31

 

8

Tonttien varausten jatkaminen Myllypuron uuden palvelukeskuksen toteuttamiseksi

34

 

9

Toimistotontin varaaminen Falck Security Oy:n uutta toimitaloa varten Haagasta

38

 

10

Elielin Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

42

 

11

14.8.2006 pöydälle pantu asia
Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa OP-Eläkesäätiön sekä Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiön välisessä kiinteistökaupassa

43

s

12

14.8.2006 pöydälle pantu asia
Esisopimus Herttoniemeen kaavoitettavan asuinkerrostalotontin tai -tonttien myymisestä

46

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Eheytetyn koulupäivän hyödyt ja haitat sekä toteuttamismahdollisuudet

53

 

2

Uuden jäsenen valinta Helsingin Teatterisäätiön edustajistoon

55

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Oikeuskanslerin vastaus XXXX XXXX:n kirjoitukseen kielilainsäädännön noudattamisesta Helsingin terveysasemilla

57

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

LAINAN MYÖNTÄMINEN KÄPYLÄN JUNIORIHALLI OY:LLE

 

Khs 2006-1611

 

Käpylän Juniorihalli Oy on 19.5.2006 toimittanut liikuntavirastoon hakemuksen, jossa yhtiö anoo kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 120 000 euron annuiteettilainaa 6 vuodeksi juniorijalkapallon ylipainehallin ja tekonurmikentän rakentamisen rahoittamiseksi. Hankkeen kustannusarvio on 393 000 euroa (alv 22 %), josta omarahoitusosuus on 250 000 euroa, haettavan UEFA/HatTrick -avustuksen osuus 23 000 euroa ja kaupungin lainan osuus 120 000 euroa. Kenttähankkeen kokonaiskustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

 

Kustannus, euroa

Rakennuttajan kustannukset yhteensä

38 000 

- rakennusvalvonta

5 000

- arkkitehtisuunnittelu

3 000

- rakennesuunnittelu

2 000

- sähkösuunnittelu

2 000

- muu suunnittelu ja tutkimus

2 000

- liittymismaksut (maakaasu ja sähkö)

13 000

- kopiointikustannukset

1 000

- muut rakennusaikaiset kustannukset

10 000

(rahti, vakuutukset, vartiointi yms.)

 

 

 

Rakennustekniset työt

- halli ja perustukset

250 000

 

 

Muut rakennuskustannukset

90 000

- hallin pinnoite, tekonurmi

 

- maapohjan täyttö

 

- tekninen tila, hallin säilytys

 

- aita hallin ympärille

 

 

 

Kalusteet, varusteet, laitteet

15 000

 

 

Yhteensä

393 000

 

Liikuntalautakunta toteaa (13.6.2006) lausunnossaan mm., että

Käpylän Juniorihalli Oy:n rakennushanke on urheilu- ja ulkoilutarkoituksia palvelevana rakennustyönä Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke.

 

Lautakunta katsoo, että Kanta-Helsingin alueella ei ole riittävässä määrin jalkapallon harjoitteluun tarvittavia tiloja. Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.  Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien hallien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden aikana. Käpylän Juniorihalli Oy:n hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on hyvä. Yhtiöllä on tavoitteena rakentaa alueelle tekonurmikenttä, joka talvisin on katettuna ylipainehallilla. Halli lasketaan alas kesäkausiksi, jolloin alue toimii ulkokenttänä. Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Käpylän Juniorihalli Oy:llä on toteuttamiseen liittyvät käytännön edellytykset ja rahoitusjärjestelyt vankalla pohjalla. Yhtiön osakkaina ovat mm. Käpylän Pallo ry ja Korkat Oy. Käpylän Pallo ry, Toukolan Teräs ry ja Helsingin Ponnistus ry ovat yhdessä allekirjoittaneet sitoumuksen, jossa seurat ilmoittavat kannattavansa hanketta ja olevansa valmiit juniorihallin yhteiskäyttöön.

 

Lautakunta toteaa, että hakijalla on voimassa oleva vuokrasopimus kaupungin kanssa. Liikuntajohtaja (5.6.2006, 51 §/yleiset asiat) päätti vuokrata Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) alueella sijaitsevan Kumpulan kylän numero 410 tilaan RNro 2:13 kuuluvan alueen Käpylän Juniorihalli Oy:lle juniorijalkapallon ylipainehallin ja tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitämistä varten ajaksi 1.7.2006 – 30.6.2012. Vuokratun alueen koko on noin 4 500 neliömetriä ja alueelle sijoitettava ylipainehalli käsittää laitetiloineen noin 2 930 kerrosalaneliö-metriä. Alueella on voimassa asemakaavan muutos, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta.

 

Lautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista. Hakemus noudattaa lautakunnan aikaisemmissa lausunnoissa puoltamaa linjaa lainan määrän ja laina-ajan osalta. Lautakunta puoltaa omalta osaltaan 120 000 euron lainan myöntämistä kuuden vuoden laina-ajalla Käpylän Juniorihalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena kuplahallin rakentamiseksi Käpylän liikuntapuistosta vuokratulle alueelle.

 

Kj pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten 120 000 euron lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Käpylän Juniorihalli Oy:lle perusteltuna. Rahaston varoja on käytettävissä lainojen myöntämiseen noin 20 milj. euroa. Päätösehdotuksen mukainen korko on tällä hetkellä 3,25 %.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Käpylän Juniorihalli Oy:lle 120 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista jalkapallon tekonurmikentän ja ylipainehallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehtoin:

 

Laina-aika: Laina on annuiteettilaina, joka on maksettava takaisin
6 vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi kentän vuokraoikeuteen kiinnitettyjä panttikirjoja ja Käpylän Juniorihalli Oy:n koko osakekannan tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


4

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA SAKSAAN

 

Khs 2006-1777

 

Kj toteaa, että työllistämistoimikunta on esityksensä mukaan valmistellut virkamatkaa Saksaan, Hampuriin ja Rostockiin 4. - 6.10.2006. Matkalla on tarkoitus tutustua Saksan alueen työllisyyden hoitoon sekä tavata paikallisia työvoimaviranomaisia Hampurin ja Rostockin työvoimatoimistossa. Samalla on tarkoitus vierailla Hampurin alueen ”työministeriössä” sekä tutustua Baltic Training Centeriin, joka järjestää mm. työvoimakoulutuksia.

 

Virkamatkaan osallistuisivat työllistämistoimikunnan varsinaiset jäsenet. Lisäksi virkamatkaan osallistunevat toimikuntaan nimetyt pysyvät asiantuntijat eri virastoista ja ulkopuolisista organisaatioista.

 

Virkamatkan kustannukset olisivat varsinaisten jäsenten osalta yhteensä noin 9 400 euroa ja ne maksettaisiin kaupunginhallituksen käyttövaroista.

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia virkamatkoja.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa työllistämistoimikunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan, Hampuriin ja Rostockiin 4. - 6.10.2006 Saksan alueen työllisyyden hoitoon tutustumista varten.

 

                                                                  Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset tulkkauskuluineen maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista talousarvion kohdalta 1 04 02 02, virkamatkat,
vastuualue 13.

 

                                           


Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, työllistämistoimikunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen maksuliikenteelle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

 

LIITE

Työllistämistoimikunnan virkamatkaesitys 7.8.2006

 

 

 

 


5

NOPEUSRAJOITUKSEN JA AALLOKONAIHEUTTAMISKIELLON LAAJENTAMINEN HEVOSSALMEN SILLAN ITÄPUOLISELLA VESIALUEELLA

 

Khs 2006-1655

 

Suomenlahden merenkulkupiiri pyytää (26.6.2006) kaupungin lausuntoa sen johdosta, että Asunto Oy Helsingin Rantatörmä ja seitsemän muuta asuntoyhtiötä taikka tahoa ovat esittäneet vesikulkuneuvojen nopeusrajoituksen (10 km/h) ja aallokonaiheuttamisen kiellon laajentamista 2,4 metrin väylällä Hevossalmen sillan itäpuolella noin 500 metriä itään.

 

Kj toteaa, että esityksen johdosta on hankittu Helsingin Sataman, liikuntaviraston, ympäristökeskuksen ja kiinteistöviraston lausunnot. Lausunnonantajat ilmoittavat, ettei niillä ole esityksen johdosta huomautettavaa. Lausunnoissa korostetaan mm., että esityksellä vähennetään laitureiden rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta, parannetaan veneiden turvallisempaa kiinnittämistä laitureihin, alennetaan alueen melutasoa ja edistetään mm. Furuvikin yleisen uimarannan virkistyskäyttöä.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Suomenlahden merenkulkupiirille lausuntonaan, ettei Helsingin kaupungilla ole huomauttamista Asunto Oy Helsingin Rantatörmän ym. esitykseen, jolla Hevossalmen sillan vesialueen nopeusrajoitusta (10 km/h) ja aallokonaiheuttamisen kieltoa laajennetaan 2,4 metrin väylällä Hevossalmen sillan itäpuolella noin 500 metriä itään. 

 

Kaupunki katsoo, että nopeusrajoituksen ja aallokonaiheuttamisen kiellon laajentamisella vähennetään laitureiden rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta, parannetaan veneiden turvallisempaa kiinnittämistä laitureihin, alennetaan alueen melutasoa ja edistetään mm. Furuvikin yleisen uimarannan virkistyskäyttöä.

 

                                            Kirje Suomenlahden merenkulkupiirille ja pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle ja liikuntavirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


6

14.8.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN ILMOITUSLEHDET JA ILMOITTELUA KOSKEVAT OHJEET

 

Khs 2006-1775

 

Khs päätti 10.4.2006 (515 §), että Helsingin kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan jatkossa julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ohella suomenkielisinä enintään kahdessa tarjouskilpailun perusteella valittavassa sellaisessa lehdessä, jonka toimituksellisesta sisällöstä merkittävä osa on suomenkielistä sekä ruotsinkielisinä yhdessä tarjouskilpailun perusteella valittavassa sellaisessa lehdessä, jonka toimituksellisesta sisällöstä merkittävä osa on ruotsinkielistä, sekä näiden lisäksi suomen- ja ruotsinkielisinä kaupungin verkkosivuille perustettavalla sähköisellä ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoituslehdeksi voidaan valita säännöllisesti vähintään kaksi kertaa viikossa ilmestyvä
lehti.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta ja hallintokeskuksen tiedotustoimistoa toteuttamaan kaupungin virallisten ilmoituslehtien tarjouskilpailun meneillään olevan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi ehdotuksen perusteluissa mainittujen periaatteiden mukaisesti ja tuomaan tarjouskilpailun tulokset kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta laatimaan tämän ehdotuksen perusteluissa esitettyjen periaatteiden pohjalta uudet ohjeet kaupungin virastojen ja laitosten ilmoittelusta ja tuomaan ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi samanaikaisesti tarjouskilpailun tulosten kanssa.

 

Kj toteaa, että hankintakeskus on yhteistyössä hallintokeskuksen tiedotustoimiston kanssa toteuttanut Khn päätöksen edellyttämän tarjouskilpailun. Määräaikaan 2.6.2006 mennessä kaupunki sai suomenkielisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta seitsemän tarjousta ja ruotsinkielisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta yhden tarjouksen.

 

Tarjouskilpailun päätöksentekoperusteina olivat ensinnäkin lehdessä julkaistavien kuulutusten ja ilmoitusten puolueettomaan yleisötutkimukseen perustuva valmiin aineiston kontaktihinta (veroton netto) 200 mm:n mv/ arkipäivä/ -teksti-ilmoitukselle euroa/ 1000 kunta-asukaslukijaa Helsingin kaupungin alueella, josta tarjousvertailussa saattoi saada enintään 60 pistettä, sekä puolueettomassa yleisötutkimuksessa varmistettu lehden lukijamäärä Helsingin kaupungin alueella, josta tarjousvertailussa saattoi saada enintään 40 pistettä.

 

Tarjousvertailussa tarjousten pistemäärät on laskettu kontaktihintaperusteen osalta niin, että kontaktihinnaltaan edullisin tarjous on saanut 60 pistettä, ja muiden tarjousten osalta pistemäärät on laskettu seuraavasti: pistemäärä = edullisimman tarjouksen kontaktihinta jaettuna asianomaisen tarjouksen kontaktihinnalla ja kerrottuna 60 pisteellä.

 

Lukijamääräperusteen osalta tarjousten pistemäärät on laskettu niin, että lukijamäärältään suurimman sanomalehden tarjous on saanut 40 pistettä, ja muiden tarjousten osalta pistemäärät on laskettu seuraavasti: pistemäärä = asianomaisen tarjouksen edustaman lehden lukijamäärä Helsingin kaupungin alueella jaettuna tarjouskilpailun suurimman lukijamäärän omaavan lehden lukijamäärällä ja kerrottuna 40 pisteellä.

 

Tarjousvertailu on esitetty liitteenä olevassa yhteenvedossa. Tarjousvertailusta ilmenee, että suomenkielisten ilmoitusten osalta parhaimmat pistemäärät ovat saaneet Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaisema Uutislehti 100 ja Helsingin Sanomat Oy:n julkaisema Helsingin Sanomat. Ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen on jättänyt Hufvudstadsbladet-nimistä sanomalehteä julkaiseva Hufvudstadsbladet Ab.

 

Kj toteaa edelleen, että tarjouskilpailun perusteella tulee valita kuluvan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi eli vuoden 2008 loppuun saakka Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaisema Uutislehti 100 ja Helsingin Sanomat Oy:n julkaisema Helsingin Sanomat. Kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi tulee puolestaan valita ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättänyt Hufvudstadsbladet Ab:n julkaisema
Hufvudstadsbladet.

 

Lisäksi ilmoituslehtipäätöksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista kumota olemassa olevat kaupungin ilmoittelua ja ilmoituslehtiä koskevat ohjeet sekä antaa kaupungin hallintokuntien ilmoittelusta uudet, Khn 10.4.2006 tekemän päätöksen (515 §) mukaiset ohjeet. Nämä ohjeet on perusteltua liittää osaksi Khn 5.11.2001 hyväksymiä kaupungin viestinnän ohjeita (1441 §), joissa ne korvaavat kohdassa 2.3.2 olevan aikaisemman julkisia kuulutuksia ja ilmoituksia koskevan ohjetekstin. Hallintokeskus valmistelee parhaillaan näiden viestinnän ohjeiden laajempaa uudistamista, jolloin nyt hyväksyttävät kaupungin ilmoittelua koskevat ohjeet sisällytetään tänä syksynä Khn käsiteltäväksi tuotavaan ehdotukseen kaupungin uusiksi viestinnän ohjeiksi.

 

Alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita kuluvan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi eli vuoden 2008 loppuun saakka Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat suomenkielisiä ilmoituksia koskevat tarjoukset jättäneet Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaiseman Uutislehti 100:n ja Helsingin Sanomat Oy:n julkaiseman Helsingin Sanomat. Kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi kaupunginhallitus päättänee valita samaksi ajaksi tarjouskilpailussa ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättäneen Hufvudstadsbladet Ab:n julkaiseman Hufvudstadsbladetin sekä oikeuttaa hallintokeskuksen tekemään lehti-ilmoittelua koskevat sopimukset kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kumota kaupunginvaltuuston 27.3.1985 (asia 5) ja kaupunginhallituksen 28.2.2000 (259 §) tekemät kaupungin ilmoituslehtiä koskevat päätökset sekä tarpeelliselta osin näiden päätösten perusteella annetut muutkin kaupungin ilmoitusvälineitä ja ilmoittelua koskevat ohjeet.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee hyväksyä seuraavat kaupungin julkisia kuulutuksia ja ilmoituksia sekä muuta ilmoittelua koskevat ohjeet, jotka korvaavat otsikon ”Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset” alla olevan tekstin kaupunginhallituksen 5.11.2001 (1441 §) antamissa kaupungin viestinnän ohjeissa:

 

Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset sekä kaupungin muu ilmoittelu

 

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Kuntalain ja kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää niistä ilmoitusvälineistä, joissa julkaistaan kaupun­gin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset. Tällaisia ilmoituksia ja kuulutuksia ovat kuntalain ohella mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. ilmoitettavat ja kuulutettavat asiat. Myös virkoja ja työsuhteisia tehtäviä koskevat hakuilmoitukset kuuluvat kunnan virallisiin ilmoituksiin.

 

Helsingin kaupungin viralliset ilmoitukset tulee julkaista kuntalain edellyttämällä tavalla julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja lisäksi kaupungin verkkosivuilla olevilla kaupungin eri hallintokuntien sähköisillä ilmoitustauluilla sekä suomenkielisinä enintään kahdessa merkittävässä määrin suomenkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä ilmoituslehdessä ja ruotsinkielisinä yhdessä merkittävässä määrin ruotsinkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä ilmoituslehdessä, jotka kaupunginhallitus valitsee tarjouskilpailun perusteella aina valtuustokaudeksi kerrallaan. Virkojen ja työsuhteisten tehtävien hakuilmoitusten osalta vain niiden virkojen hakuilmoitukset, joihin henkilön valitsee jokin kaupungin toimielin, kuten kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta, pitää julkaista sähköisen ilmoitustaulun lisäksi myös kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä.

 

Kaupungin virallisten ilmoituslehtien tulee olla vähintään kahdesti viikossa ilmestyviä lehtiä. Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan niissä edellyttäen, että ne ilmestyvät sellaisena päivänä, jolloin kuulutus tai ilmoitus julkaistaan. Hallintokuntien harkinnan mukaan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset voidaan tarvittaessa julkaista myös muissa ilmoitusvälineissä, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista oikean kohderyhmän saavuttamiseksi.

 

Muun kuin virallisen ilmoittelun osalta ilmoitusvälineistä päättävät kaupungin virastot ja laitokset itse kuitenkin niin, että niiden tulee aina

 

-                                       päättäessään omista ilmoitusvälineistään selvittää riittävän luotettavasti oman asiakaskuntansa tai kohderyhmänsä kannalta mahdollisimman kattavan peiton ja edulliset kontaktihinnat käsittävä mediavalinta;

 

-                                       käyttää koko kaupungin väestölle suunnatussa ilmoittelussa ensisijaisesti kaupungin virallisia ilmoituslehtiä;

 

-                                       ottaa omassa ilmoittelussaan huomioon kielilain (423/2003) 32 §:n määräys, jonka mukaan kaksikielisen viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet tulee antaa sekä suomen että ruotsin kielellä. Myös muussa viestinnässä, esimerkiksi kaupungin virastojen ja laitosten mainonnassa, on huolehdittava sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön tiedonsaantitarpeista, vaikka viranomaisella ei olekaan velvollisuutta kääntää kaikkea tiedotusaineistoa toiselle kotimaiselle kielelle sellaisenaan.”

 

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen, esityslista teksteineen ja liitteineen tarjoajille, sekä pöytäkirjanote hankintakeskukselle, hallintokeskukselle ja kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, tiedotuspäällikkö, puhelin 169 2321

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tarjouspyyntö HO5-06-1 Helsingin kaupungin virallisten lehti-ilmoitusten julkaiseminen 3.5.2006

 

Liite 2

Tarjouspyynnön HO5-06-2 täydentäminen ja vastaukset esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin 17.5.2006

 

Liite 3

Tarjousvertailu 12.6.2006

 

Liite 4

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen, Kvston pöytäkirja 27.3.1985, asia 5

 

Liite 5

Alueuutiset-ilmaisjakelulehden hyväksyminen kaupungin ilmoituslehdeksi, Khn pöytäkirja 28.2.2000, 259 §

 


 

 

 


1

TAMMISALON TONTIN 44024/12 MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11559)

 

Khs 2006-1650

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.6.2006) mm., että rakennuslautakunta myönsi 25.4.2006 luvan asemakaavassa sr-1-suojelu­mer­kinnällä varustetun tulipalossa pahoin vaurioituneen rakennuksen purkamiselle 44. kaupunginosan (Tammisalon) tontilla 44024/12 (Airotie 6).

 

Alueella on voimassa 8.3.1988 vahvistettu asemakaava nro 9308, jonka mukaan tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tontin rakennusoikeus on 450 + 60, missä ensimmäinen luku ilmaisee asuntokerros­alan kerrosalaneliömetreinä ja toinen luku autosuojien ja varastojen enimmäismäärän neliömetreinä. Rakennusalalle sallitaan enintään 4 asuntoa. Tontilla on myös sr-1-merkinnällä varustettu suojeltava rakennus. Lisäksi tontilla on kaupunkikuvallisesti arvokasta puustoa, joka on säilytettävä.

 

Sr-1-rakennusala sijaitsee keskeisesti tontilla, ja uudisrakennusala kiertää tätä rakennusalaa. Uudisrakennusala on suureksi osaksi korkeuskäyrän +3.0 alapuolella ja osittain käyrän +2.0 alapuolella. Kun vanha rakennus puretaan, on mahdollista sijoittaa uudisrakentaminen tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, mikä edellyttää asemakaavan muuttamis­ta.

 

Lautakunta esittää, että kyseisen tontin asemakaavaa muutetaan ja että tontti määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella rakennuskieltoon asemakaavan hyväksymiseen asti, kuitenkin kauintaan kahdeksi vuodeksi.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä 44. kaupunginosan korttelin nro 44024 tontin nro 12 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11559 (Tammisalon tontti 44024/12)

 

 

 

 


2

1. - 8. SEKÄ 13. JA 14. KAUPUNGINOSAN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11566)

 

Khs 2006-1579

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (8.6.2006) mm., että rakennuskielto on voimassa eräillä 1.–8. (Kruununhaka, Kluuvi, Kaartinkaupunki, Kamppi, Punavuori, Eira, Ullanlinna ja Katajanokka) sekä 13. ja 14. (Etu-Töölö ja Taka-Töölö) kaupunginosien alueilla 11.10.2006 saak­ka piirustuksen nro 11328 mukaisesti.

 

Esityksen taustaa            Kvsto päätti 11.10.1961 muuttaa 1.–8. sekä 10.–14. kaupunginosien asemakaavaa. Samassa yhteydessä Kvsto päätti näiden alueiden rakennusoikeudesta. Päätöksen perusteella tuli näissä kaupunginosissa voimaan rakennuskielto rakennuslain 42 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla. Kvsto on muuttanut 18.6.1969 ja 23.6.1976 edellä mainittua päätöstään rakennusoikeuden osalta.

 

11.10.1961 voimaan tullutta rakennuskieltoa on sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön ja Khn (viimeksi 27.9.2004) päätöksillä pidennetty kaksi vuotta kerrallaan rakennuslain 42 §:n 3 momentin ja vuoden 2000 alusta maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla. Niiltä alueilta, joille on kiellon voimassa ollessa hyväksytty asemakaavan muutokset, rakennuskielto on päättynyt. Katajanokan tontilla 148/2 rakennuskielto on tullut voimaan rakennuslain 42 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla.

 

Yleiskaava                        Kvston 23.6.1976 hyväksymä kantakaupungin yleiskaava on ollut asemakaavan muutosten laatimisen pohjana siihen saakka kunnes Kvsto hyväksyi 9.12.1992 Helsingin yleiskaava 1992:n, joka siitä lähtien ohjasi asemakaavan muutostyötä. Kvsto on 26.11.2003 hyväksynyt Yleiskaava 2002:n, joka on tullut rakennuskieltoalueella voimaan 23.12.2004.

 

Suunnittelutilanne          Pääosalle vuonna 1961 rakennuskieltoon asetettua aluetta on laadittu asemakaavan muutokset. Viimeisen kahden vuoden kuluessa rakennuskieltoalueelle on hyväksytty joitakin hankekohtaisia asemakaavan muutoksia. Rakennuskieltoalueesta on poistettu 1. kaupunginosan (Kruununhaka) tontti 11/6, koska tontti sisältyy myös toiseen rakennuskieltoon.

 

Osittain vielä keskeneräisen uudelleenkaavoitustyön takia rakennuskieltoa tulisi jatkaa kahdella vuodella niillä alueilla, joille ei ole 11.10.1961 jälkeen hyväksytty asemakaavan muutosta, joilla rakennuskielto ei ole rauennut tai joille ympäristöministeriö jättäessään hyväksytyn asemakaavan muutoksen vahvistamatta on samalla määrännyt rakennuskiellon (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11566/8.6.2006). 

 

Kaj toteaa, että rakennuskielto Helsingin kantakaupungin yllä mainituis­sa kortteleissa on ollut voimassa poikkeuksellisen pitkään, vuodesta 1961 ja sitä esitetään edelleen jatkettavaksi niiltä osin, joille vielä ei ole laadittu asemakaavan muutosta. Syynä kiellon pitkäkestoisuuteen on pääasiassa se, että alun perinkin rakennuskielto annettiin poikkeuksellisen suurelle alueelle, joka kuitenkin uudistuu suhteellisen hitaasti julkis­ten ja yksityisten hankkeiden ja kehittämistarpeiden sekä suojelu­nä­kökohtien tullessa ajankohtaiseksi.

 

Suurehkoista alueista, joilla kieltoa edelleen esitetään pidennettäväksi, mukana ovat mm. Olympiastadionin ympäristö sekä Töölönlahden ja Kaisaniemen puiston ympäristöt, kuten myös Kauppatorin alue ja Taivallahden alue.

 

Olympiastadionin suojeleminen rakennussuojelulailla kesäkuussa 2006 tuo vireillä jo olevalle kaavoitukselle yhden selkeän lähtökohdan ja myös Kaisaniemen puiston ja sen ympäristön suunnittelu on merkitty lähiaikoina ajankohtaiseksi viimeisimpään Khn käsittelemään kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelmaan. Muutoin asemakaavojen laadinta tulee yleisimmin ajankohtaiseksi juuri hankkeiden yhteydessä. Kun voi­massa olevat asemakaavat ovat erittäin vanhoja ja monelta osin vanhen­tuneita, rakennuskiellolla on syytä varmistaa, ettei niiden perusteella suoraan voida myöntää rakennuslupia. Edellä esitetyillä perusteilla kiellon jatkaminen on edelleen tarpeen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11566/8.6.2006 ilmenevien 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 11.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11566 (1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosat)

 

 

 

 


3

KRUUNUNHAAN, PUNAVUOREN, ULLANLINNAN JA KAIVOPUISTON ERÄIDEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN PUURAKENNUSTEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11571)

 

Khs 2006-1651

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.6.2006) mm., että rakennuskielto on voimassa 9.9.2006 saakka Kruununhaan tontilla 15/3, Punavuoren tonteilla 112/8 ja 14, Ullanlinnan tonteilla 104/15, 109/7, 126/19 ja 129/9 sekä Kaivopuiston tontilla 199/24.

 

Taustaa                             Khs esitti 9.2.1994 Merimiehenkatu 13:n tontilla sijaitsevan puisen kadunvarsirakennuksen saattamista suojeltavaksi ja tontin rakennuskieltoon saattamista. Samassa yhteydessä Khs kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa selvittämään niemen puutalojen suojelutilanteen yhdessä kaupunginmuseon kanssa sekä tekemään mahdolliset tarpeelliseksi katsomansa suojelukaavaesitykset. Kaupunginmuseon johtokunta teki 10.3.1998 Khlle suojeluesityksen tähän kehotukseen perustuen.

 

Kaupunginmuseon johtokunnan esitykseen sisältyvät puutalot edustavat Helsingissä harvinaiseksi käynyttä 1800-luvun lopun ja vuosisadan vaihteen puutalokantaa. Ne ovat viimeisiä jäänteitä Helsingin puukaupungista, joka tämän vuosisadan aikana on lähes tyystin hävinnyt. Kau­pungin rakentumisvaiheista ja asutushistoriasta kertovat rakennukset ovat arvokas osa niemen rakennuskantaa, vaikka yksittäisiin säilyneisiin rakennuksiin ei liittyisikään erityisiä arkkitehtonisia tai rakennustaiteellisia arvoja. Rakennusten suojelussa on olennaista, että rakennukset säilyvät nykyisillä paikoillaan.

 

Kvsto päätti 9.9.1998, että näiden tonttien osalta laaditaan suojeluasemakaavat ja asetti tontit rakennuslain 42 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaiseen rakennuskieltoon. Khs on 23.8.2004 viimeksi jatkanut rakennuskieltoa kahdella vuodella.

 

Alueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta tonttia Kaivopuiston tonttia 199/24, jonka omistaa säätiö.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella päätösehdotuksessa mainituilla tonteilla siihen asti, kun tontteja koskevat asemakaavat hyväksytään, kuitenkin kauintaan 9.9.2008 saakka (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11571/15.6.2006).

 

Kaj toteaa, että kuten edellä esityslistalta ilmenee, kaupunginmuseon johtokunta on kahdeksan vuotta sitten eli vuonna 1998 tehnyt esityksen eräiden, otsikossa mainittujen kortteleiden vielä jäljellä olevien puurakennusten suojelusta. Pääasiassa näiden rakennusten suojeluarvot ovat yleensä historiallisia, eivätkä kaikissa tapauksissa arkkitehtonisia tai rakennustaiteellisia. Tämän vuoksi, kaupunkisuunnitteluviraston ase­makaavaosastolta saadun selvityksen mukaan, kaavoitukseen ei ryhdytä erillisinä vaan muiden tontilla tarpeellisten ja asemakaavan muuttamista edellyttävien rakentamishankkeiden yhteydessä. Ne taas ajankohtaistuvat yleisemmin maanomistajien kuin kaupungin aikataulujen ja tarpeiden perusteella. Rakennuskielto osaltaan turvaa kuitenkin niiden säilymistä ja tarpeellisen tiedonsiirron sekä poikkeamisharkintavallan Khlle silloin, kun tonteille haetaan rakennuslupia vanhentuneiden kaavojen perusteella. Tämän vuoksi kiellon jatkaminen on edelleen tarpeen eikä kaavojen valmistumiselle voida asettaa ehdottomia määräaikoja. Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolta saadun tiedon mukaan kyseisten tonttien asemakaavan muutoksia kuitenkin otetaan mukaan toimintasuunnitelmaan myös viraston aloitteesta vuosittain, aina sen mukaan kuin kiireellisemmät kaavoitustehtävät sen sallivat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 1. kaupunginosan korttelin nro 15 tontin nro 3, 5. kaupunginosan korttelin nro 112 tonttien nro 8 ja 14, 7. kaupunginosan korttelin nro 104 tontin nro 15, korttelin nro 109 tontin nro 7, korttelin nro 126 tontin nro 19, korttelin nro 129 tontin nro 9 ja 9. kaupunginosan korttelin nro 199 tontin nro 24 rakennuskieltoaikaa 9.9.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11571 (Helsingin niemen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten tontit)

 

 

 

 


4

OULUNKYLÄN MAALIIKENNEKESKUKSEN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11573)

 

Khs 2006-1652

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (15.6.2006) mm., että alue sijaitsee Oulunkylässä, Metsälän osa-alueella Veturitien, Metsäläntien ja Postintaipaleen rajaamalla alueella n. 6 km:n etäisyydellä keskustasta ja 1 km etäisyydellä Käpylän asemalta.

 

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueen maanvuokrasopimuk­set ovat voimassa vuoden 2015 loppuun, paitsi alueella sijaitsevan toimistotalon (Kiinteistö Maaliikenne Oy) osalta, jonka maanvuokrasopi­mus on voimassa vuoden 2025 loppuun.

 

Rakennuskielto               Alue on rakennuskiellossa Khn 28.10.2002 tekemällä päätöksellä. Khs päätti 25.10.2004 pidentää rakennuskieltoaikaa 28.10.2006 saakka.

 

Suunnittelutilanne          Alueella on voimassa 1.8.1978 vahvistettu asemakaava nro 7751, jonka mukaan alue on pääosin maaliikennekeskusaluetta (LTV). Alueen koillisnurkassa Metsäläntien ja Veturitien kulmauksessa on luonnontilai­sena säilytettävä puistoalue.

 

Kvston 26.11.2003 hyväksymässä Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty osittain kerrostalovaltaiseksi ja osittain pientalovaltaiseksi alueeksi.

 

Alue sisältyy Pohjois-Pasilan yleissuunnitelmaan. Pitkän aikavälin suun­nitelmaluonnos on laadittu käsittämään koko Ilmalan asemalta Met­säläntielle ulottuva alue Keskuspuiston ja Pohjois-Pasilan ratapihan välissä.

 

Postin toimistorakennuksen pohjoispuolista postinlajittelukeskuksen aluetta ja Maaliikennekeskuksen aluetta suunnitellaan tulevaisuuden asuinalueiksi. Asuinalueet rakentuvat sekä kerrostalokortteleista että tiiviistä ja matalista pien- ja kaupunkirivitalokortteleista.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Asemakaavan muutostyön keskeneräisyyden vuoksi tulisi 28. kaupunginosan (Oulunkylän) liikenne- ja puistoalueen (Maaliikennekeskusalue) rakennuskieltoa jatkaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla siihen asti, kun Kvsto hyväksyy valmisteilla olevan asemakaavan, kuitenkin kauintaan 28.10.2008 saakka (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11573/15.6.2006).

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11573/15.6.2006 ilmenevän 28. kaupunginosan liikenne- ja puistoalueen (Maaliikennekeskus) rakennuskieltoaikaa 28.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11573 (Maaliikennekeskuksen alue Oulunkylässä)

 

 

 

 


5

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1701

 

Laajasalon kylän tila RN:o 1:150, Villinki, Pukkiluoto

 

Kiinteistövirasto toteaa (20.6.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistönkaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

 

Myyjä / Ostaja

Oik.tod. pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

Laajasalon kylän tila RN:o 1:150

 

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola/
XXXX XXXX

29.5.2006

515 315 euroa

 

 

 

Kaupan kohde                 Kaupan kohteena on Laajasalon kylässä sijaitseva Bockholmen niminen tila RN:o 1:150 rakennuksineen. Tilan pinta-ala on 29 070 m2.

 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymässä yleiskaavassa 2002 tilat on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi virkistysalueeksi, jolla on loma-asu­mis­ta. Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa tila on pääosin merkitty yhteisrantaiseksi loma-asunto-, matkailu- ja toimintakeskusten alueeksi (RM) ja osa retkeilyalueeksi (VR). Tila ei rajoitu kaupungin omistuksessa oleviin maihin.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilalla sijaitsee kaksi vapaa-ajan asuntorakennusta, jotka ovat valmistuneet vuonna 1951 (62 k-m2 ja 56 k-m2). Lisäksi tilalla sijaitsee vuonna 1901 valmistunut 105 k-m2:n suuruinen venevaja.

 

Kauppahinnat ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta on 515 315 euroa vastaa yksikköhintaa noin 17,73 euroa/m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei sisälly muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kaupan taustaa               Kaupan kohteet ovat osa yhteensä noin 7,85 hehtaarin suuruista kokonaisuutta, joka on toiminut Pohjola-konsernin henkilökunnan virkistys-alueena ja lomanviettopaikkana. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ovat myyneet em. virkistysalueen kolmena erillisenä osakokonaisuutena. Tehty kauppa vastaa yhtä näistä osakokonaisuuksista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska alue tulee yksityiseen lomanviettokäyttöön, eikä kaupungilla ole mitään erityistä perustetta tilojen hankkimiselle.

 

Lautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan Bockholmen nimisen tilan RN:o 1:150 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan Bockholmen nimisen tilan RN:o 1:150 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteena olevasta alueesta

 

Liite 3

Tiedot rakennuksista

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


6

LAAKSON SAIRAALAN RAKENNUKSEN 2 INFEKTIO-OSASTON MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1397

 

Kiinteistölautakunta toteaa (23.5.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kyseessä on Laakson sairaalan infektio-osaston muutos- ja korjaustyön hankesuunnitelma. Osaston muutos- ja korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2007 aikana. Hankkeen bruttoala on 1 900 brm2, kustannusennuste arvonlisäverottomana on 2 940 000 euroa,
arvonlisäverollisena 3 580 000 euroa. Hankkeelle on talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmassa 2006–2010 varattu 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2006.

 

Päätökset                          Terveyslautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt 25.4.2006 (117 §) Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön hankesuunnitelman.

 

Selostus                            HKR-Rakennuttaja on laatinut 30.3.2006 päivätyn Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön hankesuunnitelman. Käyttäjän edustajat ovat osallistuneet suunnittelutyöhön.

 

Infektio-osasto on tarkoitus sijoittaa sairaala-alueen rakennukseen 2, joka on valmistunut 1920‑luvulla. Rakennuksen vuodeosastot on pääosin korjattu 1990‑luvulla vastaamaan terveyskeskussairaaloiden korjausohjelman kriteereitä. Nyt kyseessä olevan kolmannen kerroksen vuodeosastot ovat vielä korjaamatta ja nämä osastot muutetaan korjaustyön yhteydessä infektio-osastoksi.

 

Infektio-osaston perustamisella on tarkoitus keskittää akuuttisairaaloiden infektiopotilaat samalle asianmukaiselle osastolle. Tällä hetkellä
infektiopotilaita hoidetaan tavallisilla vuodeosastoilla pienissä yhden hengen potilashuoneissa. Tilat eivät vastaa rakenteiltaan nykyisiä kosketuseristyksen vaatimuksia.

 

Tällä hetkellä pelkästään MRSA-potilaiden määrä on niin suuri, että akuuttisairaala tarvitsee mahdollisimman nopeasti kosketuseristyksen nykyvaatimukset täyttävän infektio-osaston, jossa on asianmukaiset eristystilat ja jossa voidaan hoitaa akuutisti sairastuneita MRSA-potilaita, jotka eivät tarvitse yliopistotasoista erikoissairaanhoitoa.
Aiemmin Suomessa erittäin harvinaiset bakteerien ESBL-kannat ovat viime vuosina lisääntyneet Helsingin kaupungin sairaaloissa räjähdysmäisesti. Viime vuonna uusia ESBL-tapauksia ilmeni Helsingin kaupungin sairaaloissa 181. Myös jatkuvasti lisääntyneiden ESBL-tapausten vuoksi tarvitaan asianmukaisia eristystiloja, jotta tartuttavimmat ESBL-potilaat voitaisiin hoitaa kosketuseristyksessä.

 

Infektio-osastolle on suunniteltu 27 potilaspaikkaa. Yhden hengen potilashuoneita on suunnitelmassa 19 ja kahden hengen huoneita 4. Kolme yhden hengen huonetta varustetaan ilmastoinnin osalta sekä ylipaine- että alipainemahdollisuudella. Muissa huoneissa on alipaineistusmahdollisuus normaalin ilmastoinnin lisäksi.

 

Potilashuoneiden rakentaminen alipaineistetuiksi lisää mahdollisuuksia hoitaa helsinkiläisiä tartuntavaarallisten epidemioiden (keuhkotuberkuloosi, lintuinfluenssa, Sars) aikana, koska HUS:n infektioklinikan tilat ovat rajalliset.

 

Potilasmäärän ja infektiotilanteen vaihteluiden vuoksi infektio-osaston tilat suunnitellaan muunneltaviksi. Tällöin rajattu osa osastosta voidaan tarvittaessa varata tietyn tyyppisille infektiopotilaille tai tarvittaessa infektiotilanteen salliessa käyttää osaa osastosta muiden terveyskeskussairaalapotilaiden hoitoon.

 

Varsinainen infektio-osasto on kooltaan 1 201 htm2 ja 1 565 brm2. Koko korjausalue on kooltaan 1 900 brm2, koska joudutaan menemään alapuolella olevaan kerrokseen tekniikan liitäntöjen vuoksi.

 

Hanke on esitelty työsuojelulle ja turvallisuuspäällikölle.

 

Käyttötalous ja henkilöstö

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvioima rakennuksen pääomavuokra tulee peruskorjauksen jälkeen olemaan 13,60 euroa/m2/kk ja ylläpitovuokra noin 3,70 euroa/m2/kk. Kokonaisvuokra on tällöin 16,93 euroa/m2/kk ja vuosivuokra 243 995 euroa.

 

Hanke ei aiheuta muutoksia henkilökuntajärjestelyihin.

 

Rakentamisen ajoitus ja kustannukset

 

HKR‑Rakennuttajan laatima peruskorjauksen kustannusennuste on arvonlisäverottomana 2 940 000 euroa ja arvonlisäveroineen 3 580 000 euroa, kustannustasossa RI = 128,0 ja THI = 142,1, tammikuu 2006.

 

Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyö sisältyy talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2006–2010. Hanke on ajoitettu vuodelle 2006 ja sille on varattu arvonlisäverottomana 2,5 miljoonan euron suuruinen määräraha. Puuttuva rahoitusosuus osoitetaan muista terveyskeskuksen hankkeista säästyvillä varoilla.

 

Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyö on suunniteltu aloitettavaksi alkuvuodesta 2007 ja valmistuvaksi joulukuussa 2007.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön 30.3.2006 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hanke on laajuudeltaan 1 900 brm2 ja enimmäishinnaltaan arvonlisäverottomana 2 940 000 euroa, arvonlisäverollisena 3 580 000 euroa (RI = 128,0 ja THI = 142,1 hintatasossa 1/2006).

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (12.6.2006) hankesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa, että po. rakennuksen kolmannen kerroksen vuodeosastot ovat vielä korjaamatta ja nämä osastot muutetaan nyt infektio-osastoksi. Potilaspaikkoja tulee 27.

 

Hankkeen laajuus on 1 900 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 3,58 milj. euroa (veroton hinta 2 940 000 euroa) hinta-tasossa 1/2006. Hankkeen neliökustannus on 1 884 euroa/brm2.

 

Hankkeen rahoitukseen on pääosin varauduttu jo vuoden 2006 talous-arviossa ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2007 alussa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Laakson sairaalan rakennus 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön 30.3.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 900 brm2 ja arvonlisäverollinen enimmäishinta on 3 580 000 euroa (veroton hinta 2 940 000 euroa) hintatasossa 1/2006.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Hankesuunnitelma 30.3.2006

 

 

 

 


7

TOIMITALON TUTKIMUSTA JA SUUNNITTELUA VARTEN VALLILASTA VARATUN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY:LLE

 

Khs 2006-1707

 

22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22400 suunniteltu tontti nro 1; Aleksis Kiven katu, Ratapihantie, Teollisuuskatu

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä

 

Khlle esitetään Vallilassa Teollisuuskadun Pasilan puoleisessa päässä sijaitsevan asemakaavan muutosehdotuksen mukaisen toimistotontin 22400/1 (13 000 k-m2) varauksen jatkamista vuodella NCC Property Development Oy:lle. Suunniteltu toimitalo tulee muodostamaan huomattavan kaupunkikuvallisen maamerkin ja samalla viestimään konepajan alueelle rakennettavasta uudesta kaupunkirakenteesta. Varaushetkellä hankkeeseen sitoutuneen pääkäyttäjän, SysOpen Oyj:n suunnitelmat ovat muuttuneet varauspäätöksen jälkeen Digia Oy:n kanssa tapahtuneen yhtymisen vuoksi. Tämän vuoksi varauspäätökseen esitetään ehtoa siitä, että kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tontille sijoittuva pääkäyttäjä. Tontin rakentaminen on suunniteltu toteutettavan ennen Keski-Pasilan rakentamisen käynnistymistä.

 

Hakemus     NCC Property Development Oy on 24.5.2006 lähettänyt kiinteistövirastolle osoitetun kirjeen, jossa yhtiö pyytää Vallilan tontin 22403/1 varauk­sen jatkamista 30.6.2007 saakka.

 

Yhtiö perustelee varauksen jatkohakemusta asemakaavan keskeneräisyydellä ja hankkeen markkinatilanteella varaushetkellä olleen rakennukseen pääkäyttäjän, SysOpen Oyj:n suunnitelmien muututtua fuusion johdosta.

 

Nykyinen varaus

 

Kiinteistölautakunta päätti 8.12.2004 (664 §) varata NCC Property De-velopment Oy:lle 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 22403 suunnitellun tontin nro 1 SysOpen Oyj:n uuden toimitalon tutkimista ja suunnittelua varten 30.6.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan ase-makaavan muutosta, tonttia ei saada kokonaan kaupungin omistukseen eikä tonttia voida luovuttaa.

 

Asemakaavatilanne

 

Hankkeen suunnittelu on tapahtunut yhteistyössä varauksensaajan kanssa. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut varauksensaajan palkkaama Arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen Oy kaupunkisuunnitteluviraston ohjeiden mukaan.

 

Tämän yhteistyön pojalta alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jonka mukaan alueelle rakennettaisiin toimistotalo, joka tulee muodostamaan huomattavan kaupunkikuvallisen maamerkin ja samalla viestimään konepajan alueelle rakennettavasta uudesta kaupunkirakenteesta. Rakennus asettuu viereisen konepajan alueen uusien asuin-rakennusten jatkeeksi ja päätteeksi. Se koostuu kolmesta vihreällä kuparilla päällystetystä toimisto-osasta sekä kolmesta porrastornista, jotka erikorkuisina muodostavat yhdessä ympäristöönsä suhteutetun rakennuksen. Rakennuksen hahmolla ja materiaaleilla viestitään alueen teollisesta historiasta ja muotokielestä. Rakennuksen kerrosluku on asuntokorttelin puolella 10 ja Ratapihantien puolella 15.

 

Pysäköintipaikat sijoitetaan kahteen kerrokseen maan alle ja niihin ajo tapahtuu Aleksis Kiven kadulta. Autopaikkojen enimmäisnormina on käytetty Vallilan teollisuusalueelle hyväksyttyä normia, joka on 1 ap/
120 m2 toimistokerrosalaa.

 

Näin muodostettu uusi tontti muodostaa korttelin 22400 toimistotontin nro 1, jonka rakennusoikeus on 13 000 k-m2. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 2.2.2006 hyväksynyt aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 11505. Kaava on tällä hetkellä lausuntokierroksella eikä vielä ole lainvoimainen.

 

Varauksen jatkaminen perusteltua

 

Ottaen huomioon asemakaavan keskeneräisyys kiinteistölautakunta puoltaa varauksen jatkamista hakemuksen mukaisesti vuodella. Hankkeen kaavoitus käynnistyi yhtiön vuonna 2000 tekemän esityksen pohjalta. Varaus-hetkellä hankkeeseen sitoutuneen pääkäyttäjän, SysOpen Oyj:n suunnitelmat ovat muuttuneet varauspäätöksen jälkeen Digia Oy:n kanssa tapahtuneen yhtymisen vuoksi. Tämän vuoksi varauspäätökseen tulisi ottaa ehto siitä, että kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tontille sijoittuva pääkäyttäjä.

 

Pieni osa tontista on edelleen ratahallintokeskuksen omistuksessa, mutta tontinosan kaupasta on päästy sopimukseen ja kiinteistölautakunta on tehnyt siitä esityksen Khlle.

 

Tontin vuokrausehtoihin mahdollisine osto-optioineen ei ole syytä ottaa kantaa vielä tässä vaiheessa, kun asemakaava ei ole lainvoimainen eikä hankkeen aikataulu ja pääkäyttäjä ole tiedossa.

 

Kaj toteaa, että tontin varausta on perusteltua jatkaa kiinteistölautakunnan esittämällä tavalla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa NCC Property Development Oy:lle toimitalon tutkimista ja suunnittelua varten varatun 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22400 suunnitellun tontin nro 1 varausta 30.6.2007 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäehdolla:

 

-                     Tontille sijoittuva pääkäyttäjäyritys on hyväksytettävä kaupungilla.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Property Development Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

NCC Property Development Oy:n kirje 24.5.2006

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Karttapiirros varattavasta tontista

 

 

 

 


8

TONTTIEN VARAUSTEN JATKAMINEN MYLLYPURON UUDEN PALVELUKESKUKSEN TOTEUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-1720

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Myllypuron nykyisen ostoskeskuksen alueelle ja sen ympäristöön on vahvistettu asemakaava, joka mahdollistaa uuden palvelukeskuksen rakentamisen alueelle. Kaavan toteuttaminen edellyttää nykyisen ostoskeskuksen purkamista. Alueen tontit on vuokrattu pitkäaikaisesti vuosina 2030 ja 2035 päättyvin vuokrasopimuksin, eikä ostoskeskuksen purkaminen siten ole mahdollista sopimatta asiasta nykyisten ostoskeskusyhtiöiden kanssa.

 

Lautakunta päätti 4.10.2005 (590 §) varata nykyisen ostoskeskuksen alueen ja sen vieressä olevan asuntokerrostalotontin sen suurimmalle omistajalle Citycon Oyj:lle yhdessä YIT Rakennus Oy:n ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kanssa.

 

Varausehtojen mukaan varauksensaajien tuli 31.3.2006 mennessä saavuttaa nykyisten ostoskeskusyhtiöiden ja niiden osakkaiden kanssa neuvottelutulos ehdoista, joilla poistetaan nykyisistä maanvuokrasopimuksista aiheutuvat uudisrakentamisen toteuttamisen esteet. Tämän jälkeen varauksensaajien tulee rakentaa uusi palvelukeskus vaiheittain siten, että ostoskeskuksen keskeiset toiminnot voivat jatkua uuden rakentamisen aikanakin.

 

Varattavat tontit on tarkoitus luovuttaa yhtiöille tai niiden määräämille omistusoikeudella vaiheittain uuden keskuksen toteuttamisen myötä. Luovutusehdoissa otetaan tällöin erikseen sovittavalla tavalla huomioon nykyisten maanvuokrasopimusten päättämisestä samoin kuin mahdolliset erityiset toteutuskustannukset.

 

Koska neuvottelutuloksen saavuttaminen ostoskeskusyhtiöiden ja niiden osakkaiden kanssa on osoittautunut vaikeaksi ja on siksi viivästynyt, vaikka neuvottelut ovatkin edenneet, varausaikaa esitetään jatkettavaksi.

 

Varauskohde                   Myllypuron keskustan 16.4.2004 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavamuutoksessa nro 11153 nykyisen kauppakeskuksen alueelle ja sen tuntumaan on osoitettu asuin- ja liikerakennusten korttelialueet 45185, 45541 ja 45542. Näiden yhteinen rakennusoikeus on 25 000 k-m2. Kaavamääräysten mukaan käytetystä rakennusoikeudesta vähintään noin 6 000 k-m2 on oltava liike-, toimisto- ja lähipalveluiden kerrosalaa ja loput, vähintään 12 450 k-m2  asuntorakennusoikeutta. Lisäksi viereiselle nyt pysäköintikäytössä olevalle alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue, jonka rakennusoikeus on 3 800 k-m2.

 

Varausehdot                    Lautakunnan päättämä varaus Myllypuron uuden palvelukeskuksen ja siihen liittyvien asuntojen rakentamista varten tehtiin seuraavin ehdoin:

 

1                    Palvelukeskuksen suunnittelun tulee perustua vahvistettuun asemakaavaan ja tapahtua yhteistyössä kaupunki-suunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Varauksensaajien tulee maaliskuun loppuun 2006 mennessä saavuttaa aluetta maanvuokrasopimusten perusteella hallitsevien yhtiöiden Myllypuron Ostoskeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n ja niiden osakkaiden kanssa neuvottelutulos, jolla poistetaan nykyisistä maanvuokrasopimuksista aiheutuvat uudisrakentamisen esteet.

 

Kiinteistövirasto osallistuu tarvittaessa ostoskeskusyhtiöiden kanssa käytäviin neuvotteluihin ja pyrkii myötävaikuttamaan ratkaisujen saavuttamiseksi niissä.

 

3                    Ehdon 2 täytyttyä varaus jatkuu keskuksen jatkosuunnittelun ja markkinoinnin mahdollistamiseksi siten, että rakentamisen ensi vaiheen tulee käynnistyä 30.6.2007 mennessä.

 

4                    Palvelukeskus tulee rakentaa vaiheittain siten, että alueen kaupalliset palvelut voivat mahdollisimman suuressa määrin jatkua keskeytymättä rakentamisen aikana.

 

5                    Varattaville tonteille rakennettavat asuinrakennukset tulee toteuttaa vapaarahoitteisina.

 

6                    Alue rakennuksineen tulee varustaa nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavalla tietoverkolla ja palvelukeskuksen toimintaa suunniteltaessa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon kaupungin Helsingin kauppakorkeakoulun Liiketaloustieteellisellä tutkimuslaitoksella teettämä selvitys e-kaupan ja -palveluiden soveltamismahdollisuuksia uudessa palvelukeskuksessa.

 

7                    Varauksen kohteena olevat tontit luovutetaan varausehtojen täytyttyä varauksensaajille tai näiden nimeämille omistusoikeudella käypään hintaan, jota määriteltäessä otetaan vähentävinä tekijöinä huomioon kaupungin arvioima kohtuullinen hyvitys vuokrasopimusten lyhentämisestä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista, samoin selvitetyt erityiset toteutuskustannukset.

 

8                    Mikäli varaus raukeaa johtamatta tontinluovutuksiin, kaupunki ei vastaa varauksensaajille asiassa syntyneistä kustannuksista.

 

Varausehtojen toteutuminen

 

Varauksensaajien tuli varausehtojen mukaan saavuttaa nykyisten ostoskeskusyhtiöiden kanssa neuvottelutulos nykyisten maanvuokrasopimusten päättämisen ehdoista 31.3.2006 mennessä. Neuvottelut ovat kuitenkin osoittautuneet vaikeiksi, eikä sanottua aikataulua ole kyetty noudattamaan, ja varauksensaajat pyytävät siksi varausaikaa jatkettavaksi. Koska asiassa kuitenkin ilmeisesti nyt on päästy etenemään, ja toisaalta suunnitelmat keskuksen vaiheittaiseksi rakentamiseksi ovat kehittyneet niin, että hanke sinänsä vaikuttaa toteutuskelpoiselta, varausaikaa tulisi jatkaa. Vaiheistukselle esitetty aikataulu kokonaisuudessaan siirtyy neuvotteluratkaisun viivästyksen myötä, joten suunnitelmassa esitetyt vuosiluvut siirtyvät vastaavasti.

 

Koska neuvottelut kuitenkin vielä ovat kesken ja lopputuloksen saavuttamiseksi neuvotteluratkaisut on muun muassa hyväksyttävä ostoskeskusyhtiöiden puolella niin yhtiöiden kuin niiden osakkaiden puolesta, realistiseksi takarajaksi neuvottelutuloksen saavuttamiselle voitaisiin asettaa kuluvan vuoden loppu.

 

Neuvottelutulokseen päästyä varauksensaajien kanssa on tarkoitus tehdä esisopimus, jossa tarkemmin määritellään varausehtojen mukaiset luovutusehdot luovutushintoineen ja neuvotteluratkaisuun liittyvine korvauksineen sekä toteutusaikataulu.

 

Kaj toteaa, että kiinteistölautakunnan ehdotuksessa varaus raukeaa, jos varauksen saajat ja nykyiset maanvuokrasopimuksen haltijat eivät ole päässeet sopimukseen vuoden 2006 loppuun mennessä ehdoista, jotka poistavat nykyisistä sopimuksista aiheutuvat uudisrakentamisen esteet. Kiinteistölautakunnalle tulisi antaa oikeus perustelluista syistä jatkaa varausta enintään vuoden 2007 loppuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee jatkaa kiinteistölautakunnan päätöksellä 4.10.2005 (590 §) Citycon Oyj:lle, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle ja YIT Rakennus Oy:lle Myllypuron uuden palvelukeskuksen ja siihen liittyvien asuntojen rakentamista varten varattujen asemakaavamuutoksen nro 11153 mukaisten Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin nro 45129 tontin nro 5, korttelin nro 45185 tontin nro 2, korttelin nro 45541 tontin nro 1 ja korttelin nro 45542 tontin nro 1 varausta seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajien tulee vuoden 2006 loppuun mennessä saavuttaa aluetta maanvuokrasopimusten perusteella hallitsevien yhtiöiden Myllypuron Ostoskeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n ja niiden osakkaiden kanssa neuvottelutulos, jolla poistetaan nykyisistä maanvuokrasopimuksista aiheutuvat uudisrakentamisen esteet. Palvelukeskuksen suunnittelun tulee perustua vahvistettuun asemakaavaan ja tapahtua yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Muuten noudatetaan kiinteistölautakunnan 4.10.2005 (590 §) päättämiä varausehtoja lukuun ottamatta ehdossa 3 rakentamisen aloittamiselle asetettua määräaikaa, josta tulee sopia myöhemmin erikseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan varausta perustelluista varauksensaajista johtumattomista syistä enintään 31.12.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Citycon Oyj:lle, Nordea henkivakuutus Suomi Oy:lle, YIT Rakennus Oy:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hakemus

 

Liite 2

Asemapiirustus

 

 

 

 


9

TOIMISTOTONTIN VARAAMINEN FALCK SECURITY OY:N UUTTA TOIMITALOA VARTEN HAAGASTA

 

Khs 2006-1721

 

29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29015 tontti nro 1;
Nuijamiestentie 12, Metsäläntie

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Hotelli Haagan pohjoispuolelta Metsäläntien ja Nuijamiestentien risteysalueelta esitetään varattavaksi noin 3 200 k-m2:n toimistotontti Falck Security Oy:n uutta toimitaloa varten. Falck Security Oy toimii kasvavalla turvallisuusalalla ja yhtiö on uusien tilojen tarpeessa. Yhtiön liikevaihto on noin 75 miljoonaa euroa. Henkilökunnan määrä on noin 2 000 henkeä, joista Haagaan sijoittuisi toimistohenkilökuntaa noin 100 henkeä.

 

Rakennustyöt tontilla on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2007 niin, että ne valmistuisivat vuoden 2007 lopulla.

 

Hakemus     Falck Security Oy ja Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy ovat lähettäneet kaupunginhallitukselle osoitetun 3.5.2006 päivätyn seuraavan kirjeen:

 

”Group 4 Falck ja Securicor fuusioituivat heinäkuussa 2004 Group 4 Securicoriksi. Group 4 Securicor konserni toimii 108 maassa ja työntekijämäärä on noin 360 000 henkilöä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Lontoossa.

 

Konsernin Suomen liiketoiminnasta vastaa Falck-yhtymä ja sen liikevaihto on noin 75 miljoonaa euroa. Henkilökunnan määrä on noin 2 000 henkeä.

 

Toimialat ovat:

 

-                     Falck Security Oy; vartiointipalvelut, turvallisuustekniikka ja lukitus (Emoyhtiö).

 


-                     G4S Cash Services (Finland) Oy; arvokuljetuspalvelut.
Lisäksi Falck Security Oy:n omistukseen siirtyi 31.3.2006
I & E Systems tuolloin tehdyllä kaupalla.

 

Falck Security Oy:n nykyiset toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäellä Valimotie 1:ssä. Nämä toimitilat eivät vastaa liiketoimintamme nykyaikaisia toiminnallisia vaatimuksia.

 

Olemme tutkineet jo pidempään erilaisia toimitilojemme sijoitusvaihtoehtoja, mitkä täyttäisivät niin toiminnalliset kuin liikenteellisetkin vaatimuksemme.

 

Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy on tutkinut yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Haagan tontin 29015/1 soveltuvuutta Falck Secutity Oy:n tarpeisiin. Tehtyjen selvitysten perusteella tontti sopisi yhtiön tarpeisiin erinomaisen hyvin, mutta tontin rakennusoikeus tulisi tarkistaa noin 3 200 k-m2:iin ja turvata riittävät toiminnan vaativat varastotilat ja autojen säilytystilat.

 

Mikäli tämä ei ole mahdollista poikkeamisluvan turvin, niin tontille tulisi laatia asemakaavan muutos.

 

Pyydämme Helsingin kaupunginhallitusta varaamaan allekirjoittaneille edellä mainitun Etelä-Haagan toimitilatontin Falck Security Oy:n uuden toimitalon suunnittelua varten 31.12.2006 asti.

 

Tavoitteenamme on, että tontti olisi rakentamiskelpoinen siten, että rakennustyöt voisivat käynnistyä vuoden 2007 alussa, jotta hanke olisi valmis viimeistään 31.12.2007 käyttöön otettavaksi.

 

Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy vastaa puolestamme hankkeemme johtamisesta, joten pyydämme, että varauspäätös tehdään yhdessä molemmille allekirjoittaneille.”

 

Kaavatilanne

 

Hakemuksen kohteena oleva tontti 29015/1 sijaitsee Haagassa Hotelli Haagan ja Hotelli- ja ravintolaopiston pohjoispuolella Metsäläntien ja Nuijamiestentien rampissa, jossa sijaitsi aikaisemmin Esson huolto-asema.

 


Ympäristöministeriö on 30.9.1999 vahvistanut alueen asemakaavan muutoksen ja se on saanut lainvoiman. Asemakaavan mukaan tontti kuuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen ja tontin rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvulla e =1,0. Tontin pinta-ala on 3 171 m2 ja rakennusoikeus samoin 3 171 k-m2.

 

Tontin varaaminen

 

Falck Security Oy on selvittänyt kuluvan vuoden aikana uuden toimitalonsa erilaisia sijaintikysymyksiä. Tekemiensä selvitysten ja kiinteistöviraston kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen yhtiö pitää Haagaa parhaiten tarpeitansa palvelevana kohteena.

 

Kiinteistölautakunta pitää tontin 29015/1 varaamista Falck Security Oy:n uuden toimitalon suunnittelua varten elinkeinopoliittisista syistä perusteltuna. Yhtiö on suuri kansainvälinen turvallisuusalan yritys, jonka toiminta on voimakkaassa kasvussa. Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:llä on pitkäaikainen kokemus vastaavien hankkeiden johtamisesta, joten varauksen tekeminen hakemuksen mukaisesti molempien nimiin on perusteltua.

 

Hankkeesta on neuvoteltu kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Alustavien suunnitelmien mukaan yhtiön tilatarpeet voitaisiin toteuttaa mainitulla tontilla, mutta niiden toteuttaminen edellyttäisi kuitenkin poikkeamislupaa muun muassa massoittelun osalta. Poikkeamiset koskevat rakennuksen korkeutta sekä autojen säilytystilojen määrää ja sijaintia.

 

Koska varauspäätös siirtyy kesälomien jälkeen päätettäväksi ja hankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeamispäätöstä, varausajaksi on sovittu hakemusta pidempi aika eli 30.6.2007 saakka.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata 29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29015 suunnitellun tontin nro 1 Falck Security Oy:lle ja Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:lle Falck Security Oy :n uuden toimitalon suunnittelua varten 30.6.2007 saakka seuraavilla ehdolla:

 

Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Falck Security Oy:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Karttapiirros varattavista tonteista

 

Liite 3

Falck Security Oy:n kirje 3.5.2006

 

 

 

 


10

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-958

 

Elielin Pysäköinti Oy ilmoittaa (10.8.2006), että yhtiön varsinainen
yhtiökokous pidetään 24.8.2006 klo 17.00 VR-Yhtymä Oy:n kokouskeskuksessa Rautatientorin varrella.

 

Kaj toteaa, että yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös 1.1.–30.6.2006, vahvistetaan tuloslaskelma ja tase, päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä valitaan yhtiön hallitus ja tilintarkastajat.

 

Yhtiön osakassopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Khs on 24.4.2006 nimennyt kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Yhtiön yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että yhtiön tilikausi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Näin ollen yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä nyt tilikauden päätyttyä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Elielin Pysäköinti Oy:n 24.8.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti sekä yhtiökokouksessa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi kaupungin edustajaksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kokouskutsuasiakirjoista hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetylle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


11

14.8.2006 pöydälle pantu asia

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ SUOMEN ORTODOKSISEN KULTTUURIKESKUKSEN SÄÄTIÖN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1703

 

Vuosaari, Kallahti, Kallvikintie 28–30

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.6.2006), että OP-Eläkesäätiö on 13.6.2006 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

Suunnitteilla olevan kaupan kohteena on Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Kallahti) korttelin 54202 tontti nro 1 ja sillä sijaitsevat rakennukset. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi yhtenä kokonaisuutena siten, että kiinteistön maapohja sekä yksi kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista myydään Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuk-sen Säätiölle ja muut rakennukset erillisellä kauppakirjalla Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiölle perustettavan osakeyhtiön lukuun. Etuostolain mukaan kaupungilla on etuosto-oikeus vain kiinteistönkauppaan, jossa myydään maapohja ja yksi tontilla sijaitsevista rakennuksista.

 

Tontin 54202/1 kaava- ja rakennustiedot

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 54202/1 kuuluu opetus-toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YOA), jolle saa rakentaa sisäoppilaitoksen henkilökunta-asuntoineen. Tontin pinta-ala on 55 000 m2 ja rakennusoikeus 11 700 k-m2.

 

Kallahdenniemen alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Vuonna 2002 laadittujen Kallahdenniemen suunnitteluperiaatteiden mukaan pääosa tontista 54202/1 on varattu opetus- ja virkistyspalveluille ja pieni osa tontin alueesta on merkitty kuulumaan huvilamaiseen asumiseen (AO/s), jolla maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot on säilytettävä.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee kahdeksan rakennusta. Maapohjan kanssa myytävä asuinrakennus on valmistunut vuonna 1963 ja on suuruudeltaan 312 k-m2. Erillisellä kauppakirjalla myydään seuraavat rakennukset: vuonna 1958 valmistuneet 1 944 k-m2:n ja 192 k-m2:n suuruiset oppilaitosrakennukset, vuonna 1950 valmistunut 40 k-m2:n suuruinen asuinrakennus, vuonna 1979 valmistunut 1 248 k-m2:n suuruinen kerrostalorakennus, vuonna 1980 valmistunut 3 100 k-m2:n suuruinen oppilaitos, vuonna 1950 valmistunut 30 k-m2:n suuruinen saunarakennus ja vuonna 1963 valmistunut 1 847 k-m2:n suuruinen oppilaitosrakennus.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Ennakkolausuntopyynnön mukaan kiinteistön maapohjan ja asuinrakennuksen kauppahinta on 700  000 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 12,73 euroa/m2 rakennuksineen. Erillisellä kauppakirjalla myytävien muiden rakennusten kauppahinta on 2 500 000 euroa.

 

Kiinteistökaupan ehdot on esitetty liitteenä 1 olevassa kauppakirjaluonnoksessa.

 

Tonttiin kohdistuvat suunnitelmat

 

Ostajan tavoitteena ja tarkoituksena on hankkia ja säilyttää kaupan kohde vain ortodoksisen kulttuurikeskuksen ja siihen välittömästi liittyvässä koulutus-, hiljentymis- ja kulttuurikäytössä.

 

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistön-luovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Koska kaupan kohde on rakennettu ja tontti tulee säilymään kaavan mukaisessa käyttötarkoituksessa, kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa OP-Eläkesäätiölle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli OP-Eläkesäätiö ja Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiö tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa OP-Eläkesäätiölle, että Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelin 54202 tontti nro 1 ja sillä sijaitsevat rakennukset. myydään ennakkolausuntopyynnössä 13.6.2006 ilmoitetuilla ehdoilla.

 

Kirje OP-Eläkesäätiölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ennakkolausuntopyyntö 13.6.2006 ja kauppakirjaluonnos

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta alueesta

 

 

 

 


12

14.8.2006 pöydälle pantu asia

ESISOPIMUS HERTTONIEMEEN KAAVOITETTAVAN ASUINKERROSTALOTONTIN TAI -TONTTIEN MYYMISESTÄ

 

Khs 2006-1543

 

43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43140 tontti nro 2 ja korttelin nro 43141 tontti nro 1; Hiihtäjäntie 1 ja 3

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä   Herttoniemen metroaseman lähellä olevan vanhan ostoskeskuksen alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka mukaan vanha ostos-keskus ja sen pohjoispuolella oleva huonokuntoinen asuinkerrostalo puretaan. Rakennukset ovat kaupungin vuokratonteilla. Vakuutusyhtiö Varma omistaa kerrostalon ja on tehnyt sopimuksen ostoskeskuksen ostamisesta. Purettavien rakennusten tilalle rakennetaan kuusi asuin-kerrostaloa sekä metroaseman puolelle ensimmäiseen kerrokseen ravintola- ym. liiketiloja. Lisäksi asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nuorisolle tarkoitetun vuokra-asuntokohteen laajentaminen.

 

Asemakaavan muutoksen toteuttamiseksi esitetään tehtäväksi kaupungin ja Varman kesken esisopimus rakennusten purkamisesta ja asemakaavan muutoksella muodostettavan uuden tontin tai tonttien myymisestä Varmalle, jonka tarkoituksena on rakentaa alueelle vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

 

Voimassa olevat vuokrasopimukset ja vuokralaiset

 

Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:lle on vuokrattu Herttoniemessä tontti 43140/2 liiketarkoituksiin ajaksi 1.1.1959–31.12.2009. Tontin rakennusoikeus on 2 760 k-m2. Tontilla sijaitsee osin kaksikerroksinen liike-rakennus, jonka kerrosala on 2 225 k-m2. Tontin nykyinen vuosivuokra on noin 26 800 euroa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jossa on kahdeksan osakasta, yhtenä kaupunki. Kiinteistössä harjoitetaan pää-osin ravintolatoimintaa ja pienehköä liiketoimintaa. Päivittäistavara-kauppaa rakennuksessa ei enää ole. Ympäristön liiketilatarjonnan kehityttyä voimakkaasti kiinteistön merkitys kauppapaikkana on vähentynyt ja rakennus on tullut teknisen ja kaupallisen kehityksensä loppuun.

 

Tontilla oleva rakennus ei ole arvoltaan sellainen, että sen peruskorjaaminen olisi tarkoituksenmukaista, eikä maanvuokrasopimusta tulla vuokrakauden päättyessä jatkamaan.

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (jäljempänä Varma) on vuokrattu naapuritontilla 43141/1 osoitteessa Hiihtäjäntie 3/Sivakka-polku 3 sijaitseva asuinkerrostalotontti työsuhdeasuntoja varten ajaksi 1.5.1975–31.12.2035. Tontin rakennusoikeus on 4 492 k-m2. Tontilla sijaitsee huonokuntoinen ja varustukseltaan epäajanmukainen raskaaseen peruskorjausvaiheeseen tullut vapaarahoitteinen vuokratalo. Tontin nykyinen vuosivuokra on noin 21 900 euroa ja vuokratuoton pääoma-arvo vuokrasopimuksen loppuun on noin 336 000 euroa.

 

Tontilla oleva asuinrakennus on tullut peruskorjausvaiheeseen, jonka kustannukset ylittäisivät rakennuksen nykyarvon.

 

Rakennusten purkaminen on perusteltua

 

Tontit sijaitsevat Herttoniemen metroaseman tuntumassa ja sopisivat siksi hyvin asumiseen. Kaupunkisuunnitteluviraston alustavissa selvityksissä on todettu, että tonteilla nyt sijaitsevien rakennusten purkaminen mahdollistaisi alueelle merkittävän lisärakentamismahdollisuuden, mikä olisi myös kaupunkirakenteellisesti hyvin perusteltavissa. Kaupunki on ryhtynyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi siten, että mainittujen vuokratonttien alueelle osoitettaisiin mahdollisuus rakentaa asuinrakennuksia.

 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että tonttien vuokralaisten kanssa saadaan sovittua siitä, millä ehdoin nämä ovat valmiit luopumaan vuokrasopimuksistaan ja purkamaan tonteilla nyt sijaitsevat rakennukset kaavamuutoksen mukaisen uudisrakentamisen tieltä.

 

Asemakaavan muutos on vireillä

 

Alueelle on valmisteltu asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on, että alueelle rakennetaan laadukkaita ja vaihtelevan kokoisia asuntoja. Suunnitelma edellyttää nykyisten tonteilla 43140/2 ja 43141/1 sijaitsevien rakennusten purkamista ja korvaamista uudisrakennuksilla. Tilalle suunnitellut rakennukset olisivat pistemäisiä asuinkerrostaloja lukuun ottamatta tontin eteläreunaa, jonne osoitettaisiin paikka Hiihtäjäntietä reunustavalle lamellitalolle, jonka kadunvarsikerrokseen tulisi sijoitettavaksi liiketiloja. Luonnostarkastelun perusteella tontille sijoitettavien rakennusten rakennusoikeus voisi olla yhteensä noin 13 500 k-m2, mistä alle 1 000 k-m2 olisi liiketilaa. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville kesällä 2006.

 

./.                   Nykytilannetta ja asemakaavaluonnoksen mukaista tilannetta kuvaavat kartat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Kiinteistökaupan esisopimus on tarpeen

 

Kaupungin ja Varman välillä neuvoteltu esisopimus perustuu järjestelyyn, jossa Varma ostaa itselleen Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n koko osakekannan ja sen jälkeen purkaa vanhan ostoskeskusrakennuksen, purkaa vuokratontillaan olevan asuinrakennuksensa ja rakennuttaa tilalle asemakaavamuutoksen mukaiset asuinrakennukset.

 

Samalla kaupunki sitoutuu myymään muodostettavan uuden tontin tai tontit esisopimuksessa määriteltyyn yksikköhintaan asemakaavamuutoksen vahvistuttua. Tontin hinnoittelussa otetaan tällöin vähentävinä tekijöinä huomioon Hiihtäjäntie 1:n osakkaille maksettavat korvaukset nykyisistä tiloista, Varmalle oman rakennuksensa purkamisesta aiheutuva arvonmenetys samoin kuin molempien rakennusten purkukustannukset.

 

Esisopimuksessa on myös ehdot maanvuokrasopimusten päättymisestä sekä sopimuksen mahdollisesta raukeamisesta ja uusista neuvotteluista, mikäli asemakaavan muutos ei määräaikaan 31.12.2009 saa lainvoimaa tai asuntorakennusoikeus jää liian alhaiseksi.

 

Korvaukset Hiihtäjäntie 1:n osakkaille

 

Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n osakkaat ja Varma ovat neuvotelleet esisopimuksen, jonka mukaan yksittäisille osakkaille korvattaisiin menetettävät tilat ja joltain osin liiketoiminnan menetys. Esisopimus perustuu järjestelyyn, jossa kiinteistöyhtiön kaikki tilat luovutetaan vuoden 2007 lopussa Varmalle, joka purkaa ne. Tämä merkitsee osakkaille toisaalta kahden vuoden vuokra-ajan menetystä siihen mahdollisesti liittyvine liiketoiminnan menetyksineen, toisaalta säästöä purkukustannuksissa. Purkukustannukset on tarjousten perusteella arvioitu yhteensä 110 000 euroksi, ja osakkaille maksettavan myynti- ja korvaushinnan määräksi jää veroineen yhteensä noin 185 000 euroa. Purkukustannuksineen kauppahinnan alennus Hiihtäjäntie 1:n osalta muodostuisi näin yhteensä 295 000 euroksi.

 

./.                   Varman sekä yhtiön ja sen osakkaiden välinen esisopimus laskelmineen on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 

Korvaukset vakuutusyhtiö Varmalle

 

Hiihtäjäntie 3:n arvo on yhtiön kirjanpidossa 3 808 000 euroa. Tämä tulee vähennettäväksi kauppahinnasta. Tämän lisäksi tulee vielä rakennuksen purkukustannus, jonka määräksi on arvioitu 392 000 euroa. Järjestelyn toteuttaminen ilman näitä kompensaatioita on Varman mukaan taloudellisesti mahdotonta. Varman selvitys hankkeen taloudesta

./.                   on esityslistan tämän asian liitteenä 4.

 

Tontin hinnoittelu            Uusi tontti esitetään hinnoiteltavaksi 500 euron kerrosneliömetrihintaan niin asuin- kuin liiketilojenkin osalta. Tämä vastaa Herttoniemen vuokra-asuntokohteissa viimeksi noudatettua hinnoittelua.

 

Taloudellinen lopputulos

 

Yhteensä kauppahintaa alentavien erien määrä on 4 495 000 euroa. Jos oletetaan, että tontille osoitettavan uuden rakennusoikeuden määräksi muodostuu suunniteltu 13 500 k-m2, kauppahinnan määräksi ennen vähennyksiä muodostuisi 6 750 000 euroa ja vähennysten jälkeen 2 255 000 euroa. Summa vaikuttaa pieneltä, mutta on kaupungille selvästi edullisempi kuin nykytilanne eli asemakaavan pysyminen ja sopimusten jatkuminen nykyisellään. Kiinteistökaupan taloudellista tulosta tärkeämpää voivat olla hankkeen toteuttamisen elinkeino- ja asuntopoliittiset vaikutukset ja ehkä myös vaikutukset kunnallistalouteen.

 

Vertailun vuoksi voidaan arvioida, että jos odotettaisiin Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n vuokra-ajan loppuun asti ja ryhdyttäisiin vasta sitten rakentamiseen, pois jäisivät Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:lle suoritettavat korvaukset 295 000 euroa. Jotta suunniteltu asemakaavamuutos olisi toteutettavissa, pitkäaikaisen vuokrasopimuksen haltijan Varman kanssa olisi kuitenkin sovittava toteutuksesta, jolloin toteutuksesta aiheutuvat menetykset ja kustannukset tulisi kuitenkin korvata.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä on Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n lyhyestä jäljellä olevasta vuokra-ajasta huolimatta kaupungin kannalta perusteltua edetä asiassa suunnitellusti ehdotuksen mukaisen esisopimuksen kautta, koska näin saadaan merkittävästi aiennettua hankekokonaisuuden toteuttamista ja rakennusoikeus kaksinkertaistetaan. Tämä on kaupungin näkökulmasta toivottavaa huomioon ottaen kohteen erinomaisen sijainnin kaupunkirakenteessa. Nykytilanteessa jatkaminen on joka tapauksessa huonoin vaihtoehto myös taloudellisesti, koska tonttien pääoma-arvot nykyisillä vuokrasopimuksilla ovat yhteensä vain noin 1 080 000 euroa.

 

Ostoskeskustontille voitaisiin tietenkin vuokrasopimuksen päätyttyä tehdä uusi vuokrasopimus nykyistä suuremmasta pääoma-arvosta, jolloin todennäköisesti päädyttäisiin taloudellisesti lähelle nyt esillä olevan esisopimuksen taloudellista tulosta. Tällöin alueelle ei kuitenkaan saataisi juurikaan nykyistä enempää asuntoja. Näissä arvioissa ei lisäksi ole otettu huomioon nuorisolle tarkoitettujen vuokra-asuntojen lisäystä, minkä pääoma-arvo on 800 000 euron luokkaa.

 

Esisopimus on perusteltu

 

Kiinteistölautakunta pitää ehdotettua esisopimusta kaupungin kannalta taloudellisesti sekä elinkeino- ja asuntopoliittisesti perusteltuna. Hankkeen toteuduttua voidaan tarjota melko runsaasti vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja työntekijöille liikenteellisesti erittäin keskeiseltä paikalta. Myös ravintola- ym. palveluiden jatkuminen alueella turvataan.

 

Tontin tai tonttien luovuttaminen myymällä on perusteltua, koska kauppahinnasta voidaan selkeästi vähentää menetykset: rakennusten arvot, purkukustannukset sekä liiketulojen menetys. Vuokrauksessa näiden vähennysten tekeminen olisi vaikeampaa. Vakuutusyhtiöt pitävät maan omistamista vakavaraisuussäännösten kannalta suotavana.

 

Kaj pitää esisopimuksen tekemistä perusteltuna kiinteistölautakunnan esittämällä tavalla. Näin mahdollistuu purettavien rakennusten paikalle merkittävä asuntojen lisärakentaminen.

 

./.                   Liitteenä 5 on kiinteistövirastosta lisäselvitykse­nä saatu laskelma Herttoniemen ostoskeskuksen tonttien arvosta ja ase­makaavan muutoksen ja esisopimuksen taloudellisista vaikutuksista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lopullisen kiinteistökaupan sekä tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

2 karttaa

 

Liite 2

Kaupungin ja Varman välinen esisopimus

 

Liite 3

Varman ja Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n ja sen osakkaiden välinen esisopimus liitteineen

 

Liite 4

Varman laskelma hankkeen taloudesta

 

Liite 5

Laskelma Herttoniemen ostoskeskuksen tonttien arvosta

 


 

 

 


1

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: EHEYTETYN KOULUPÄIVÄN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET

 

Khs 2005-2461

 

Sj ilmoittaa, että käsitellessään 16.11.2005 (asia 3) vuoden 2006 talousarviota ja vuosia 2006 – 2008 koskevaa taloussuunnitelmaa Kvsto hyväksyi mm. seuraavan toivomusponnen:

 

4                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen arvioivan ns. eheytetyn koulupäivän hyödyt ja haita eri näkökulmista sekä toteuttamisen mahdollisuudet pitemmällä aikavälillä." (Maija Anttila, äänin 51-1)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Sosiaalilautakunta (21.3.2006), opetuslautakunta (28.3.2006) ja opetusvirasto (26.6.2006) ovat antaneet asiassa lausuntonsa. Jäljennökset lausunnoista ovat esityslistan tämän asian liitteinä.

 

Sj viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että opetuslautakunnan lausunnon mukaisesti koulupäivä ja iltapäivätoiminta käytännössä jo nyt muodostavat eheytetyn koulupäivän. Tämä koskee 1. – 2. luokkalaisia sekä erityisoppilaita silloin, kun iltapäivätoiminta jatkuu suoraan koulupäivän jälkeen. Lautakunnan mielestä myös muille ikäluokille tulisi kehittää toimintaa tähän suuntaan.

 

Opetusvirasto selvittää erillisessä lausunnossaan eheytetyn koulupäivän merkitystä opetuksellisesti ja pedagogisesti. Virasto toteaa, että koulupäivän rakenteelliset muutokset vaikuttavat keskeisesti opettajien sekä muun koulun henkilöstön työhön ja työaikaan sekä vastuuseen. Varsinaisen koulutoiminnan ulkopuolinen toiminta on laadukasta vain silloin, kun ohjaajat ovat päteviä hoitamaan tehtävänsä. Virasto viittaa myös eheytetyn koulupäivän kokeilussa saatuihin kustannusselvityksiin.

 

Sj toteaa, että eheytetyn koulupäivän järjestelmällinen toteuttaminen useilla luokka-asteilla saattaisi muodostua askeleksi kohti kokopäiväkoulua, jonka opetukselliset, kasvatukselliset ja laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset vaatisivat perusteellisempaa selvitystä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Maija Anttilalle, opetusvirastolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaalilautakunnan lausunto vt Maija Anttilan toivomusponnen johdosta

 

Liite 2

Opetuslautakunnan lausunto vt Maija Anttilan toivomusponnen johdosta

 

Liite 3

Opetusviraston lausunto vt Maija Anttilan toivomusponnen johdosta

 

 

 

 


2

UUDEN JÄSENEN VALINTA HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2006-1765

 

Sj toteaa, että Khs valitsi 4.4.2005 Helsingin Teatterisäätiö – Helsingfors Teaterstiftelse –nimisen säätiön edustajistoon vuosiksi 2006 – 2009 yhteensä 14 varsinaista jäsentä ja seitsemän varajäsentä. Yhdeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin kauppatieteiden maisteri Annukka Mickelsson.

 

Annukka Mickelsson pyytää (31.7.2006) eroa edustajiston jäsenen tehtävästä ulkomaille muuton vuoksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

myöntää kauppatieteiden maisteri Annukka Mickelssonille eron Helsingin Teatterisäätiö – Helsingfors Teaterstiftelse –nimisen säätiön edustajiston jäsenen tehtävästä ja

 

valita uudeksi jäseneksi mainittuun edustajistoon vuoden 2009 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 

­–.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 


 

 

 


1

OIKEUSKANSLERIN VASTAUS XXXX XXXX:N KIRJOITUKSEEN KIELILAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA HELSINGIN TERVEYSASEMILLA

 

Khs 2005-532

 

Oikeuskanslerinvirasto kehotti 2.3.2005 Khta toimittamaan XXXX XXXX:n kirjoituksen sisältämän kantelun tutkimista varten tarpeellisen selvityksen.

 

XXXX:n kirjoitus kuului seuraavasti:

 

”Olen kaksikielinen Suomen kansalainen ja Helsingin kaupungin asukas.

 

Suomen perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Helsinki on kaksikielinen kaupunki.

 

Teen virallisen valituksen siitä, että Helsingin kaupungin terveyskeskusten kyltit, jonotuslaput ym. tekstit ovat pelkästään suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä ei ole (juuri) lainkaan. Asiantilaan tulee saada mitä pikimmin korjaus.”

 

Terveyslautakunta totesi 3.5.2005 asian johdosta seuraavaa:

 

Ruotsinkielisten terveyspalveluiden kehittämiseksi Helsingin terveyskeskukseen on perustettu erillinen suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että terveyskeskuksen kaikkien osastojen toiminnassa tullaan täyttämään 1.1.2004 voimaan astuneen kielilain vaatimukset. Jo ennen uuden kielilain voimaan tuloa terveyskeskuksessa on kiinnitetty huomiota ruotsinkielellä toteutettaviin palveluihin, mutta erityisesti määrättyjen ruotsinkielellä palvelemaan kykenevien henkilöstöryhmien saatavuudessa on esiintynyt vaikeuksia.

 

Terveysasemat-osastossa, johon moite kohdistuu, on erillinen ruotsinkielisten palvelujen vastuu- ja suunnitteluryhmä. Kaksikielisyydestä tullaan huolehtimaan kaikilla terveysasemilla.  Parhaillaan on menossa kaikkien 31 terveysaseman opasteiden, ilmoitustaululla olevien kaupungin ilmoitusten ja tiedotteiden kaksikielisyyden varmistaminen. Helsingin kaupungin hankintakeskus on kilpailuttanut maaliskuussa 2005 puuttuneiden kaksikielisten opasteiden valmistamisen. Uusi sopimus on astunut voimaan 1.4.2005. Ensimmäiset uudet kyltit valmistuvat kesäkuuksi 2005, jolloin myös kantelijan oman terveysaseman Munkkiniemen kyltit uusiutuvat. Kylttien mallit yhtenäistetään kaikilla terveysasemilla niiden uudistamisen myötä.

 

Terveyskeskuksen asiakkaille ja potilaille kohdistamat ilmoitukset, tiedotteet ja potilasohjeet ovat jo aikaisemminkin olleet kaksikielisiä.

 

Kaikkien terveysasemien omille ilmoitustauluille tai muille näkyville paikoille asetetut terveyskeskuksen tiedotteet ovat kaksikielisiä.

 

Khs päätti 23.5.2005 toimittaa oikeuskanslerille terveyslautakunnan lausunnon mukaisen selvityksen.

 

Oikeuskanslerinvirasto on (25.7.2006) ilmoittanut, että XXXX XXXX:n kirjoitus ei ole aiheuttanut enempiä oikeuskanslerin toimenpiteitä. Khlle on lähetetty jäljennös asian ratkaisusta, jossa oikeuskansleri toteaa XXXX XXXX:lle seuraavaa:

 

”Kirjoituksenne johdosta Helsingin kaupunginhallitus on antanut 23.5.2005 päivätyn selvityksen, josta oheisena seuraa jäljennös tiedoksenne. Selvityksestä ilmenee, että kaupungin kaikkien terveysasemien opasteiden, ilmoitusten ja tiedotteiden kaksikielisyyden varmistamiseen oli ryhdytty, sikäli kuin ne jo eivät olleet kaksikielisiä.

 

Tämän vuoksi minulla ei ole asiassa aihetta enempiin toimenpiteisiin.”

 

VS.STJ                             Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi oikeuskanslerin vastauksen 25.7.2006 XXXX XXXX:n kirjoitukseen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin oikeuskanslerin ratkaisusta terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292