HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

28 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

14.8.2006 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Helsingin kaupungin ilmoituslehdet ja ilmoittelua koskevat ohjeet

3

 

4

Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysten lykkääminen ja laina-aikojen pidentäminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Sopimuksen tekeminen 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin nro 41295 tontteja nro 1-3 koskevasta asemakaavaehdotuksesta (nro 11370)

11

 

2

Sopimuksen tekeminen 41. kaupunginosan (Suurmetsä) tontteja 41290/5 ja 41292/1 koskevasta asemakaavaehdotuksesta nro 11370

13

 

3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

15

 

4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

18

 

5

Asunto Oy Kiviahontie 1:n poikkeamishakemus

20

 

6

Liikuntaviraston suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus

23

 

7

VR-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

26

 

8

Senaatti-kiinteistöjen poikkeamishakemus

29

 

9

Helsingin Osuuskauppa Elannon poikkeamishakemus

32

 

10

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa Neste Markkinointi Oy:n sekä Best Chain Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

35

 

11

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa OP-Eläkesäätiön sekä Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiön välisessä kiinteistökaupassa

38

 

12

Veteraanien palvelutalotonttia koskeva Helsingin Tammenlehvätalo ry:n hakemus ja tontinvarausehdon muuttaminen

41

 

13

Esisopimus Herttoniemeen kaavoitettavan asuinkerrostalotontin tai -tonttien myymisestä

49

 

14

Apulaisoikeuskanslerin päätös kaupungin vuokra-asukkaiden omaisuuden käsittelystä kuolemantapauksissa koskevassa asiassa

55

 

15

Wärtsilä Oyj Abp:n ja Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n poikkeamishakemus

57

 

16

26.6.2006 ja 7.8.2006 pöydälle pantu asia
Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva raportti

59

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Tietokeskuksen kehittämispäällikön viran täyttäminen

90

 

2

Vaikeasti vammaisten lasten perusopetuksen järjestäminen valtion erityiskoulussa

96

 

3

Vt Stefan Johanssonin toivomusponsi: Ystäväoppilaiden välitysjärjestelmän luominen vanhuksia varten

100

 

4

SOK ABC-ketjuohjauksen maa-alueen varauksen jatkaminen polttonesteiden jakeluasemaa varten Kipparlahden venesatamasta, Herttoniemenrannasta

102

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: nikotiinivalmisteiden myyntiluvat päivittäistavarakaupoille myönnetään mahdollisimman nopeasti

106

 

2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

109

 

3

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Agroksenmäen jääkellarin vuokraus Tukku Heino Oy:lle

112

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupahakemuksesta

114

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

VS. KJ         Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN KAUPUNGIN ILMOITUSLEHDET JA ILMOITTELUA KOSKEVAT OHJEET

 

Khs 2006-1775

 

Khs päätti 10.4.2006 (515 §), että Helsingin kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan jatkossa julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ohella suomenkielisinä enintään kahdessa tarjouskilpailun perusteella valittavassa sellaisessa lehdessä, jonka toimituksellisesta sisällöstä merkittävä osa on suomenkielistä sekä ruotsinkielisinä yhdessä tarjouskilpailun perusteella valittavassa sellaisessa lehdessä, jonka toimituksellisesta sisällöstä merkittävä osa on ruotsinkielistä, sekä näiden lisäksi suomen- ja ruotsinkielisinä kaupungin verkkosivuille perustettavalla sähköisellä ilmoitustaululla. Kaupungin ilmoituslehdeksi voidaan valita säännöllisesti vähintään kaksi kertaa viikossa ilmestyvä
lehti.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta ja hallintokeskuksen tiedotustoimistoa toteuttamaan kaupungin virallisten ilmoituslehtien tarjouskilpailun meneillään olevan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi ehdotuksen perusteluissa mainittujen periaatteiden mukaisesti ja tuomaan tarjouskilpailun tulokset kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta laatimaan tämän ehdotuksen perusteluissa esitettyjen periaatteiden pohjalta uudet ohjeet kaupungin virastojen ja laitosten ilmoittelusta ja tuomaan ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi samanaikaisesti tarjouskilpailun tulosten kanssa.

 

Vs. Kj toteaa, että hankintakeskus on yhteistyössä hallintokeskuksen tiedotustoimiston kanssa toteuttanut Khn päätöksen edellyttämän tarjouskilpailun. Määräaikaan 2.6.2006 mennessä kaupunki sai suomenkielisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta seitsemän tarjousta ja ruotsinkielisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta yhden tarjouksen.

 

Tarjouskilpailun päätöksentekoperusteina olivat ensinnäkin lehdessä julkaistavien kuulutusten ja ilmoitusten puolueettomaan yleisötutkimukseen perustuva valmiin aineiston kontaktihinta (veroton netto) 200 mm:n mv/ arkipäivä/ -teksti-ilmoitukselle euroa/ 1000 kunta-asukaslukijaa Helsingin kaupungin alueella, josta tarjousvertailussa saattoi saada enintään 60 pistettä, sekä puolueettomassa yleisötutkimuksessa varmistettu lehden lukijamäärä Helsingin kaupungin alueella, josta tarjousvertailussa saattoi saada enintään 40 pistettä.

 

Tarjousvertailussa tarjousten pistemäärät on laskettu kontaktihintaperusteen osalta niin, että kontaktihinnaltaan edullisin tarjous on saanut 60 pistettä, ja muiden tarjousten osalta pistemäärät on laskettu seuraavasti: pistemäärä = edullisimman tarjouksen kontaktihinta jaettuna asianomaisen tarjouksen kontaktihinnalla ja kerrottuna 60 pisteellä.

 

Lukijamääräperusteen osalta tarjousten pistemäärät on laskettu niin, että lukijamäärältään suurimman sanomalehden tarjous on saanut 40 pistettä, ja muiden tarjousten osalta pistemäärät on laskettu seuraavasti: pistemäärä = asianomaisen tarjouksen edustaman lehden lukijamäärä Helsingin kaupungin alueella jaettuna tarjouskilpailun suurimman lukijamäärän omaavan lehden lukijamäärällä ja kerrottuna 40 pisteellä.

 

Tarjousvertailu on esitetty liitteenä olevassa yhteenvedossa. Tarjousvertailusta ilmenee, että suomenkielisten ilmoitusten osalta parhaimmat pistemäärät ovat saaneet Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaisema Uutislehti 100 ja Helsingin Sanomat Oy:n julkaisema Helsingin Sanomat. Ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen on jättänyt Hufvudstadsbladet-nimistä sanomalehteä julkaiseva Hufvudstadsbladet Ab.

 

Vs. Kj toteaa edelleen, että tarjouskilpailun perusteella tulee valita kuluvan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi eli vuoden 2007 loppuun saakka Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaisema Uutislehti 100 ja Helsingin Sanomat Oy:n julkaisema Helsingin Sanomat. Kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi tulee puolestaan valita ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättänyt Hufvudstadsbladet Ab:n julkaisema
Hufvudstadsbladet.

 

Lisäksi ilmoituslehtipäätöksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista kumota olemassa olevat kaupungin ilmoittelua ja ilmoituslehtiä koskevat ohjeet sekä antaa kaupungin hallintokuntien ilmoittelusta uudet, Khn 10.4.2006 tekemän päätöksen (515 §) mukaiset ohjeet. Nämä ohjeet on perusteltua liittää osaksi Khn 5.11.2001 hyväksymiä kaupungin viestinnän ohjeita (1441 §), joissa ne korvaavat kohdassa 2.3.2 olevan aikaisemman julkisia kuulutuksia ja ilmoituksia koskevan ohjetekstin. Hallintokeskus valmistelee parhaillaan näiden viestinnän ohjeiden laajempaa uudistamista, jolloin nyt hyväksyttävät kaupungin ilmoittelua koskevat ohjeet sisällytetään tänä syksynä Khn käsiteltäväksi tuotavaan ehdotukseen kaupungin uusiksi viestinnän ohjeiksi.

 

Alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee valita kuluvan valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi eli vuoden 2007 loppuun saakka Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat suomenkielisiä ilmoituksia koskevat tarjoukset jättäneet Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaiseman Uutislehti 100:n ja Helsingin Sanomat Oy:n julkaiseman Helsingin Sanomat. Kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi kaupunginhallitus päättänee valita samaksi ajaksi tarjouskilpailussa ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättäneen Hufvudstadsbladet Ab:n julkaiseman Hufvudstadsbladetin sekä oikeuttaa hallintokeskuksen tekemään lehti-ilmoittelua koskevat sopimukset kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kumota kaupunginvaltuuston 27.3.1985 (asia 5) ja kaupunginhallituksen 28.2.2000 (259 §) tekemät kaupungin ilmoituslehtiä koskevat päätökset sekä tarpeelliselta osin näiden päätösten perusteella annetut muutkin kaupungin ilmoitusvälineitä ja ilmoittelua koskevat ohjeet.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee hyväksyä seuraavat kaupungin julkisia kuulutuksia ja ilmoituksia sekä muuta ilmoittelua koskevat ohjeet, jotka korvaavat otsikon ”Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset” alla olevan tekstin kaupunginhallituksen 5.11.2001 (1441 §) antamissa kaupungin viestinnän ohjeissa:

Julkiset kuulutukset ja ilmoitukset sekä kaupungin muu ilmoittelu

 

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Kuntalain ja kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää niistä ilmoitusvälineistä, joissa julkaistaan kaupun­gin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset. Tällaisia ilmoituksia ja kuulutuksia ovat kuntalain ohella mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. ilmoitettavat ja kuulutettavat asiat. Myös virkoja ja työsuhteisia tehtäviä koskevat hakuilmoitukset kuuluvat kunnan virallisiin ilmoituksiin.

 

Helsingin kaupungin viralliset ilmoitukset tulee julkaista kuntalain edellyttämällä tavalla julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja lisäksi kaupungin verkkosivuilla olevilla kaupungin eri hallintokuntien sähköisillä ilmoitustauluilla sekä suomenkielisinä enintään kahdessa merkittävässä määrin suomenkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä ilmoituslehdessä ja ruotsinkielisinä yhdessä merkittävässä määrin ruotsinkielistä toimituksellista aineistoa sisältävässä ilmoituslehdessä, jotka kaupunginhallitus valitsee tarjouskilpailun perusteella aina valtuustokaudeksi kerrallaan. Virkojen ja työsuhteisten tehtävien hakuilmoitusten osalta vain niiden virkojen hakuilmoitukset, joihin henkilön valitsee jokin kaupungin toimielin, kuten kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta, pitää julkaista sähköisen ilmoitustaulun lisäksi myös kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä.

 

Kaupungin virallisten ilmoituslehtien tulee olla vähintään kahdesti viikossa ilmestyviä lehtiä. Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan niissä edellyttäen, että ne ilmestyvät sellaisena päivänä, jolloin kuulutus tai ilmoitus julkaistaan. Hallintokuntien harkinnan mukaan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset voidaan tarvittaessa julkaista myös muissa ilmoitusvälineissä, mikäli tämä on tarkoituksenmukaista oikean kohderyhmän saavuttamiseksi.

 

Muun kuin virallisen ilmoittelun osalta ilmoitusvälineistä päättävät kaupungin virastot ja laitokset itse kuitenkin niin, että niiden tulee aina

 

-                                       päättäessään omista ilmoitusvälineistään selvittää riittävän luotettavasti oman asiakaskuntansa tai kohderyhmänsä kannalta mahdollisimman kattavan peiton ja edulliset kontaktihinnat käsittävä mediavalinta;

 

-                                       käyttää koko kaupungin väestölle suunnatussa ilmoittelussa ensisijaisesti kaupungin virallisia ilmoituslehtiä;

 

-                                       ottaa omassa ilmoittelussaan huomioon kielilain (423/2003) 32 §:n määräys, jonka mukaan kaksikielisen viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet tulee antaa sekä suomen että ruotsin kielellä. Myös muussa viestinnässä, esimerkiksi kaupungin virastojen ja laitosten mainonnassa, on huolehdittava sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön tiedonsaantitarpeista, vaikka viranomaisella ei olekaan velvollisuutta kääntää kaikkea tiedotusaineistoa toiselle kotimaiselle kielelle sellaisenaan.”

 

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen, esityslista teksteineen ja liitteineen tarjoajille, sekä pöytäkirjanote hankintakeskukselle, hallintokeskukselle ja kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, tiedotuspäällikkö, puhelin 169 2321

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tarjouspyyntö HO5-06-1 Helsingin kaupungin virallisten lehti-ilmoitusten julkaiseminen 3.5.2006

 

Liite 2

Tarjouspyynnön HO5-06-2 täydentäminen ja vastaukset esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin 17.5.2006

 

Liite 3

Tarjousvertailu 12.6.2006

 

Liite 4

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen, Kvston pöytäkirja 27.3.1985, asia 5

 

Liite 5

Alueuutiset-ilmaisjakelulehden hyväksyminen kaupungin ilmoituslehdeksi, Khn pöytäkirja 28.2.2000, 259 §

 

 

 

 


4

KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN LYHENNYSTEN LYKKÄÄMINEN JA LAINA-AIKOJEN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2006-1485

 

Kalliolan Kannatusyhdistys ry anoo (7.6.2006) kaupungilta saamiensa lainojen lyhennysten lykkäämistä vuoden 2006 osalta ja laina-aikojen pidentämistä yhdellä vuodella. Yhdistys toteaa anomuksessaan, että se on 87 vuotta vanha helsinkiläinen monialayhdistys, joka tuottaa nuorisotyön, lastensuojelutyön, kansalaisopistotoiminnan, päihdehoitotyön ja kansalaistoiminnan palveluja. Ostopalvelusopimus Kalliolalla on Helsingin kaupungin kanssa sekä lastensuojelu- että päihdepalvelujen tuottamisesta. Yhdistyksen palveluksessa on tällä hetkellä noin 130 kokopäivätoimista työntekijää, 270 tuntityöntekijää ja 40 vapaaehtoistyöntekijää. Liikevaihto on noin 8 milj. euroa vuodessa.

 

Viime vuosina Kalliolan Kannatusyhdistyksen toiminta on laajentunut voimakkaasti, varsinkin lastensuojelutyön ja kansalaistoiminnan saralla. Taloudellisia vaikeuksia yhdistyksellä on ollut päihdehoitotyössä, erityisesti Kiskon klinikalla, koska klinikan käyttöasteet ovat viime vuosina jääneet jälkeen tavoitteista. Klinikan käyttöasteongelmat näkyvät Kalliolan maksuvalmiudessa. Säästötoimenpiteisiin on jo ryhdytty, samoin toiminnallisia kysymyksiä on tarkennettu.

 

Sosiaalivirasto toteaa lausunnossaan (20.6.2006) mm., että se ostaa sosiaalilautakunnan 4.12.2001 hyväksymällä ostopalvelusopimuksella päihdehuoltopalveluja Kalliolan Kannatusyhdistykseltä. Nurmijärven toimintayksiköltä ostetaan v. 2006 yhteensä 3654 hoitovuorokautta ja Kiskon klinikalta 2706 hoitovuorokautta. Kiskon klinikan jatkohoitoyksikön tuottamia päihdehuollon asumispalveluja sosiaalivirasto ostaa 1095 vuorokautta ja Nurmijärven klinikan asumispalveluja 1500 vuorokautta. Lisäksi ostetaan yhdistyksen tuottamia avohoitoyksiköiden palveluja, joiden osalta toteuttamisohjelmien mukainen ostojen yhteissumma vuonna 2006 on 1 270 328 euroa. Em. ostopalvelusopimuksen perusteella kaupunki ostaa yhdistykseltä myös lastensuojelun laitoshuoltopalveluja siten, että Mäkirinteen nuorisokodilta ostetaan kuluvana vuonna 2920 vuorokautta ja Kalliolan nuorisokodilta samoin 2920 vuorokautta. Näiden ostojen yhteissumma on 1 520 736 euroa.

 

Helsingin päihdehuollon palvelukokonaisuudessa Kalliolan kannatusyhdistyksen palveluilla on merkittävä osuus. Sosiaaliviraston näkökulmasta ongelmia on ollut lähinnä Kiskon klinikan käyttöasteen vaihtelussa, mikä osaltaan edellyttää klinikan käytön ja roolin arviointia. Klinikka tarjoaa huumeongelmaisille pitkäaikaisen, lääkkeettömyyteen perustuvan hoitojakson. Helsinki on klinikan palvelujen suurin käyttäjäkunta. Ostopalvelukiintiö on pyritty sopeuttamaan arvioon käyttötarpeesta ja käytettävissä oleviin määrärahoihin. Vuoden 2006 toteumatietojen perusteella Helsinki tulee näillä näkymin käyttämään toteuttamisohjelmassa sovitun määrän.

 

Sosiaalivirasto puoltaa Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen osalta sitä, että vuodelle 2006 myönnetään lyhennysvapaus ja että lainojen laina-aikaa vastaavasti jatketaan yhdellä vuodella.

 

Vs. Kj toteaa, että Khs on myöntänyt Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle lainoja seuraavasti (lainamäärät ennen vuoden 2006 lyhennyksiä):

 

Päätös

Numero

Euroa

28.6.1993, § 1099

340-159

56 511,15

19.5.1997, §   876

340-177

162 021,02

7.8.2000,   §   982

340-191

104 393,52

6.8.2001,   § 1007

340-194

98 244,95

17.6.2002, §   901

340-202

78 130,28

7.6.2004,   §   788

340-206

316 129,04

 

 

 

 

 

Yhteensä  815 429,96

 

Vuonna 2006 lainojen lyhennykset olisivat yhteensä 83 669,56 euroa. Lainojen vakuutena on yhdistyksen omistamiin kiinteistöihin kiinnitettyjä panttikirjoja sekä yhdistyksen omistamia kiinteistö- ja asunto-osakkeita. Kj pitää sosiaaliviraston lausuntoon viitaten perusteltuna lyhennysvapauden myöntämistä Kalliolan Kannatusyhdistyksen lainoille vuoden 2006 osalta sekä lainojen laina-aikojen jatkamista yhdellä vuodella muiden lainaehtojen säilyessä ennallaan.

 

VS. KJ         Kaupunginhallitus päättänee myöntää Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle vapautuksen vuoden 2006 lyhennysten maksamisesta lainojen nrot 340-159, 340-177, 340-191, 340-194, 340-202 ja 340-206 osalta siten, että laina-aikoja pidennetään vastaavasti yhdellä vuodella muiden lainaehtojen säilyessä ennallaan.

 

                     


Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


1

SOPIMUKSEN TEKEMINEN 41. KAUPUNGINOSAN (SUURMETSÄ) KORTTELIN NRO 41295 TONTTEJA NRO 1-3 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA (NRO 11370)

 

Khs 2005-1582

 

Kiinteistölautakunta toteaa (28.6.2005) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Alppikiinteistöt Oy:n kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, joka liittyy yhtiön omistamien kahden tilan asemakaavan toteuttamiseen.

 

Yhtiö maksaa kaupungille 230 000 euron korvauksen tilojen rakentamis­mahdollisuuksien paranemisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun mainittu asemakaava on saanut lainvoiman.

 

Asemakaava                    Alppikiinteistöt Oy:n omistamat Tapanilan kylän tilat K. 483 RN:o 7:241 ja K. 496 RN:o 7:413 on merkitty kuulumaan kaupunkisuunnittelulauta-kunnan 16.12.2004 (592 §) hyväksymässä asemakaavaehdotuksessa pääosin tontteihin 41295/1-3.

 

Tiloista muodostettaville tonteille ja tontinosille on merkitty kerrostalo-rakennusoikeutta 3 500 k-m2 ja pientalorakennusoikeutta noin 4 793

k-m2.

 

Tiloista on merkitty kuulumaan katualueeksi noin 970 neliömetriä.

 

Maapoliittiset neuvottelut ja sopimusehdotus

 

Asemakaavan takia tilojen arvo nousee merkittävästi, minkä vuoksi on neuvoteltu kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisesti. Neuvottelujen tuloksena on laadittu sopimusehdotus, jonka mukaan yhtiö maksaa kaupungille tilojen rakentamismahdollisuuden paranemisesta korvausta 230 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

./.                   Sopimusluonnos on esityslistan tämän kohdan liitteenä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Sopimusluonnos

 

 

 

 


2

SOPIMUKSEN TEKEMINEN 41. KAUPUNGINOSAN (SUURMETSÄ) TONTTEJA 41290/5 JA 41292/1 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA NRO 11370

 

Khs 2006-1717

 

41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin nro 41290 tontti nro 5 ja korttelin nro 41292 tontti nro 1; Mikontie 7

 

Kiinteistölautakunta toteaa 20.6.2006 mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Väinö Raihokarin oikeudenomistajien kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, joka liittyy oikeudenomistajien omistaman tilan asemakaavan toteuttamiseen. Sopimukseen liittyy aluevaihto, jossa kaupunki maksaa oikeudenomistajille välirahaa 155 000 euroa.

 

Asemakaava                    Väinö Raihokarin oikeudenomistajien omistama Tapanilan kylän tila
R. 434 RN:o 8:413 on merkitty kuulumaan kaupunkisuunnittelulauta-kunnan 16.12.2004 (592 §) hyväksymässä ja 4.5.2006 muutetussa asemakaavaehdotuksessa osittain (3 034 m2) asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tonttiin 41290/5 ja osittain (1 701 m2) liike- ja toimisto-rakennusten korttelialueen (K) tonttiin 41292/1. Lisäksi tilasta menee maata katualueeseen noin 526 m2.

 

Maapoliittiset neuvottelut ja sopimusehdotus

 

Asemakaavan takia tilan arvo nousee merkittävästi, minkä vuoksi on neuvoteltu Khn 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisesti. Neuvottelujen tuloksena on laadittu sopimusehdotus, joka sisältää seuraavan esisopimuksen aluevaihdosta:

 

Kaupunki luovuttaa Väinö Raihokarin oikeudenomistajille Tapanilan kylän tilasta Rasmus RN:o 8:621 noin 172 m2:n suuruisen määräalan
41. kaupunginosan korttelin nro 41290 tonttiin nro 5.

 

Väinö Raihokarin oikeudenomistajat luovuttavat kaupungille Tapanilan kylän tilasta R.434 RN:o 8:413 noin 1701 m2:n suuruisen määräalan rakennuksineen 41. kaupunginosan korttelin nro 41292 tonttiin nro 1 ja noin 526 m2 katualuetta.

 

Kaupunki maksaa välirahaa 155 000 euroa. Kehittämiskorvaus on otettu huomioon välirahaa määriteltäessä.

 

./.                   Sopimusluonnos on esityslistan tämän kohdan liitteenä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Sopimusluonnos

 

 

 

 


3

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN SEKÄ XXXX XXXX:n VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1699

 

Laajasalon kylän tilat RN:o 1:178, 1:92 ja 1:177, Villinki

 

Kiinteistövirasto toteaa (20.6.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistönkaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

 

Myyjä / Ostaja

Oik.tod. pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

Laajasalon kylän tilat RN:o 1:178, 1:92 ja 1:177

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola /
XXXX XXXX

19.5.2006

934 700 euroa

 

 

 

Kaupan kohteet               Kaupan kohteina ovat Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Markattan II RN:o 1:178, Impivaara RN:o 1:92 sekä Villinge Utsiktsberg n:o 2
RN:o 1:177 rakennuksineen. Tilojen yhteenlaskettu maapinta-ala on 35 650 m2 ja vesialueiden pinta-ala 12 260 m2.

 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymässä yleiskaavassa 2002 tilat on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi virkistysalueeksi, jolla on loma-asumista. Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa tilat RN:o 1:178, 1:92 ja osa tilasta RN:o 1:177 on merkitty yhteisrantaiseksi loma-asunto-, matkailu- ja toimintakeskusten alueeksi (RM). Merkinnän mukaan rakentaminen alueella on sallittu tehokkuusluvulla e= 0,02 - 0,04. Pääosa tilasta RN:o 1:177 on merkitty kuulumaan retkeilyalueeseen (VR). Tilojen vesialueet kuuluvat osayleiskaavassa vesialueeseen (W). Tila RN:o 1:177 rajoittuu kaupungin omistuksessa oleviin maihin.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tiloilla sijaitsee yhteensä neljä vapaa-ajan asuntorakennusta sekä sauna. Tilan RN:o 1:178 vapaa-ajan asuntorakennuksista kaksi on merkitty Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa suojeltaviksi; vuonna 1955 valmistunut 173 k-m2:n suuruinen ja vuonna 1901 valmistunut 50 k-m2:n suuruinen rakennus. Lisäksi tilalla RN:o 1:178 sijaitsee vuonna 1992 valmistunut 77 k-m2:n suuruinen saunarakennus. Rekisterin mukaan tilan RN:o 1:92 alueella sijaitsee vuonna 1901 valmistunut 78 k-m2:n suuruinen vapaa-ajan asuntorakennus ja tilalla RN:o 1:177 on vuonna 1901 valmistunut 113 k-m2:n suuruinen vapaa-ajan asuntorakennus.

 

Kauppahinnat ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 934 700 euroa vastaa yksikköhintaa noin 26,22 euroa/maam2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei sisälly muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kaupan taustaa               Kaupan kohteet ovat osa yhteensä noin 7,85 hehtaarin suuruista kokonaisuutta, joka on toiminut Pohjola-konsernin henkilökunnan virkistys-alueena ja lomanviettopaikkana. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ovat myyneet edellä mainitun virkistysalueen kolmena erillisenä osakokonaisuutena. Tehty kauppa vastaa yhtä näistä osakokonaisuuksista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska alue tulee yksityiseen lomanviettokäyttöön, eikä kaupungilla ole mitään erityistä perustetta tilojen hankkimiselle.

 

Lautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 19.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Markattan II RN:o 1:178, Impivaara RN:o 1:92 sekä Villinge Utsiktsberg n:o 2 RN:o 1:177 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 19.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Markattan II RN:o 1:178, Impivaara RN:o 1:92 sekä Villinge Utsiktsberg n:o 2 RN:o 1:177 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteena olevista alueista

 

Liite 3

Tiedot rakennuksista

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


4

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMEN SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1700

 

Laajasalon kylän tilat RN:o 1:77 ja 1:148, Villinki

 

Kiinteistövirasto toteaa (20.6.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistönkaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

 

Myyjä / Ostaja

Oik.tod. pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

Laajasalon kylän tilat RN:o 1:77 ja 1:148

 

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi/ XXXX XXXX

19.5.2006

565 630 euroa

 

 

 

Kaupan kohteet               Kaupan kohteina ovat Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Bergebo
RN:o 1:77 ja Bergebo I RN:O 1:148 rakennuksineen. Myytyjen tilojen pinta-ala on yhteensä 13 790 m2.

 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2003 hyväksymässä yleiskaavassa 2002 tilat on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi virkistysalueeksi, jolla on loma-asu-mista. Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa tilat on merkitty yhteisrantaiseksi loma-asunto-, matkailu- ja toimintakeskusten alueeksi (RM). Merkinnän mukaan rakentaminen alueella on sallittu tehokkuusluvulla e=0,02 - 0,04. Tila RN:o 1: 77 rajoittuu kaupungin omistuksessa oleviin maihin.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilalla RN:o 1:77 sijaitsee vuonna 1920 valmistunut 128 k-m2:n suuruinen vapaa-ajan asuntorakennus ja tilalla RN:o 1:148 sijaitsee vuonna 1950 valmistunut 267 k-m2:n suuruinen lomarakennus.

 


Kauppahinnat ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta on 565 630 euroa vastaa yksikköhintaa noin 41,02 euroa/m2 rakennuksineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei sisälly muita kuin luovutuskirjassa mainitut ehdot.

 

Kaupan taustaa               Kaupan kohteet ovat osa yhteensä noin 7,85 hehtaarin suuruista kokonaisuutta, joka on toiminut Pohjola-konsernin henkilökunnan virkistysalueena ja lomanviettopaikkana. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ovat myyneet em. virkistysalueen kolmena erillisenä osakokonaisuutena. Tehty kauppa vastaa yhtä näistä osakokonaisuuksista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska alue tulee yksityiseen lomanviettokäyttöön, eikä kaupungilla ole mitään erityistä perustetta tilojen hankkimiselle.

 

Lautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 19.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Bergebo RN:o 1:77 ja Bergebo I RN:O 1:148 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 19.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Bergebo RN:o 1:77 ja Bergebo I RN:O 1:148 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kartta kaupan kohteena olevista alueista

 

Liite 3

Tiedot rakennuksista

 

Liite 4

Kauppakirja

 

 

 

 


5

ASUNTO OY KIVIAHONTIE 1:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1119

 

Asunto Oy Kiviahontie 1 pyytää (23.1.2006) poikkeamislupaa 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin nro 41080 tontille nro 7 (Kivi­ahontie 1) asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (e=0,25) ylittämiseen siten, että uusi rakennusoikeus vastaisi 0,30 tehokkuutta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennusoikeuden lisäys mahdollistaa jäljellä olevan rakennusoikeuden tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (24.4.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 6.4.1971 vahvistettu asemakaava nro 6181. Asemakaavan mukaan tontti on asuinrakennusten korttelialuetta, jossa saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m2 kohti (A 1/500). Rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,25. Tontin koko on 844 m2 ja rakennusoikeus 211 k-m2.

 

Tontilla on vuonna 1986 rakennettu yksikerroksinen pientalo. Rakennusoikeudesta on käytetty 175,5 m2 ja käyttämätöntä rakennusoikeutta on 35,5 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on korottaa yksikerroksinen paritalorakennus 2-kerroksiseksi. Hakemuksen liitteenä olevassa luonnossuunnitelmassa on rakennukseen esitetty rakennettavaksi toinen asuinkerros, jossa karkean mittauksen perusteella näyttäisi olevan yli 120 m2 kerrosalaksi laskettavaa tilaa. Todelliseksi tehokkuusluvuksi suunnitelmaluonnoksen perusteella muodostuisi lähes e=0,35.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että tontin rakennusoikeus ylittyy merkittävästi.

 

Osallisten kuuleminen   Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakennusoikeuden ylittyessä esitetyssä laajuudessa rakentaminen edellyttää poikkeamisenpäätöksen sijasta asemakaavan muutosta. Kaavasta poikkeamiselle tai asemakaavan muuttamiselle rakennusoikeuden osalta kaupunkisuunnitteluvirasto ei katso seuraavista syistä olevan perusteita:

 

Koillis-Helsingin pientaloalueilla on asemakaavoissa enimmäistehokkuudeksi määritelty e=0,25. Tietyillä alueilla tehokkuus on edelleen e=0,2 ja näillä alueilla on tonttitehokkuutta maanomistajan hakemuksesta nostettu viime vuosina e=0,25:een. Tehokkuusluku e=0,25 tuottaa varsin tiivistä, mutta pientalomaiselle ympäristölle edelleen luonteenomaista rakentamista, jossa tonteilla jää asuinrakentamisen lisäksi mahdollisuus järjestää piha-aluetta sekä pysäköintipaikat ajoneuvoille. Tehokkuusluvun nosto suuremmaksi kuin e=0,25 edellyttää nykyistä tarkempia rakennusten suunnittelua ohjaavia kaavamääräyksiä. Monien kiinteistöjen osalta e=0,25 korkeamman rakennusoikeuden hyödyntäminen tontilla ei ole mahdollista purkamatta nykyistä rakennusta.

 

Tehokkuusluvun alueellinen yhdenmukaisuus luo edellytykset maanomistajien tasapuoliseen kohteluun alueella. Tonttitehokkuuden nostaminen yksittäisellä tontilla olisi ennakkotapaus, joka johtaisi nykyisten asemakaavojen rakennusoikeutta koskevien pelisääntöjen murentumiseen. Tällä olisi merkittäviä vaikutuksia pientaloalueen viihtyisyyteen, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Tehokkuuden nostoa voidaan harkita vain alueellisesti laadittavilla asemakaavan muutoksilla, jolloin on suunnittelun yhteydessä mahdollista tutkia, voidaanko tehokkuutta nostamalla edelleen turvata asuinalueen viihtyisyys, pientaloalueelle luonteenomainen tietty yksityisyyden tarve sekä tontinomistajien tasapuolinen kohtelu.

 

Puistolan alueen pientalotonteilla on kaupunkisuunnitteluviraston tekemän tarkastelun perusteella erityisesti pientalotonteilla merkittävästi käyttämätöntä rakennusoikeutta (23 % nykyisten kaavojen mukaisesta rakennusoikeudesta). Alue tulee jatkossa tiivistymään merkittävästi nykyisestä. Vuosittain alueella toteutetaan kymmeniä uusia rakennushankkeita, jotka perustuvat nykyisen tehokkuusluvun e=0,25 noudattamiseen. Yksittäinen mahdollisuus korottaa tonttien enimmäisrakennusoikeutta asettaisi alueen maanomistajat eriarvoiseen asemaan suhteessa mahdollisuuksiin hyödyntää tämä huomattava taloudellinen etu tontillaan.

 

Haettu toimenpide johtaisi pitkällä aikavälillä vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja aiheuttaisi merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen myöntämiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää erityistä syytä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei puolla hakemusta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 20.4.2006 merkinnyt tiedoksi edellä olevan lausunnon.

 

Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus antaa vastineensa tästä lausunnosta kaupunginhallitukselle 19.5.2006 mennessä.

 

Kaj toteaa, että Asunto Oy Kiviahontie 1 on toimittanut Helsingin kaupunginhallitukselle 30.5.2006 päivätyn vastineen kaupunkisuunnitteluviraston 24.4.2006 antamaan lausuntoon koskien tonttia 41080/7. Vastine on annettu määräajan jälkeen. Kaj katsoo, että vastineessa ei ole esitetty sellaisia näkökohtia, jotka vaikuttaisivat asian ratkaisuun.

./.                   Vastine on esityslistan tämän asian liitteenä nro 4.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, viitaten kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon, ettei se myönnä poikkeamista rakennusoikeuden ylittämiseksi ja tonttitehokkuuden korottamiseksi vastaamaan 0,30 tehokkuutta 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin nro 41080 tontille nro 7.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja Asunto Oy Kiviahontie 1:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Suurmetsän tontti 41080/7)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Suurmetsän tontti 41080/7)

 

Liite 3

Asemapiirustus (Suurmetsän tontti 41080/7)

 

Liite 4

Asunto Oy Kiviahontie 1:n vastine 30.5.2006

 

 

 

 


6

LIIKUNTAVIRASTON SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1500

 

Helsingin kaupungin liikuntavirasto pyytää (9.3.2006) suunnittelutarveratkaisua 28. kaupunginosan 403 kylässä (Haaga) sijaitsevalle tilalle RN:o 1:142 (Pirkkolan liikuntapuisto) huoltorakennuksen rakentamiseksi alueelle, jolla on voimassa rakennuskielto ja joka on suunnittelutarvealuetta.

 

Suunnittelutarveratkaisua haetaan noin 120 k-m2:n suuruisen kylmän huoltorakennuksen rakentamiseen. Rakennus tulee purettavan huoltorakennuksen paikalle Pirkkolan liikuntapuiston uimalammen viereen. Alue on yleiskaavassa osoitetun Keskuspuiston aluetta, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Sijainti on vuonna 1995 laaditun liikuntapuiston yleissuunnitelman mukainen.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että nykyinen huoltorakennus on huonokuntoinen ja lisäksi sillä, että rakennukseen saadaan integroitua vedenpuhdistuslaitteiston laitekontti. Nykyisen huoltorakennuksen vieressä sijaitsevan laitekontin väliaikainen rakennuslupa raukeaa syksyllä 2007.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (31.5.2006), että hakemus koskee aluetta, jolla ei ole asemakaavaa, ja joka on siten maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

 

Lisäksi hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto nro 11296, joka on voimassa 7.6.2006 saakka. Kaupunkisuunnittelulautakunta on esittänyt 6.4.2006 kaupunginhallitukselle, että kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksessa nro 11546 ilmenevän alueen rakennuskieltoa jatketaan kahdella vuodella 7.6.2008 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

Selostus                            Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen asemakaavoitus on käynnistetty osana koko Keskuspuiston asemakaavoittamattomien alueiden kaavoitusta. Keskuspuiston suunnitteluperiaatteita esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle kesäkuussa 2006. Kaavaehdotus valmistuu toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2007.

 

Helsingin yleiskaavassa 2002 alue on merkitty Keskuspuiston alueeksi ja virkistysalueeksi. Maakuntavaltuuston joulukuussa 2004 hyväksymässä maakuntakaavassa alue on virkistysaluetta.

 

Nykyisin alueella on huonokuntoinen huoltorakennus ja väliaikaisella rakennusluvalla oleva vedenpuhdistuslaitteiston laitekontti.

 

Liikuntaviraston tarkoituksena on rakentaa uusi huoltorakennus, joka sisältää pukusuojat, valvojan tilat, varaston ja kioskin sekä tilan vedenpuhdistuslaitteistolle.

 

Haettu toimenpide on suunnittelutavoitteiden mukainen.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ilmoituksella Pirkkolan uimalammen uimakopilla ja Pirkkolan uimahallin ilmoitustaululla (28.4.–15.5.2006). Ilmoitus on ollut myös kaupunkisuunnitteluviraston www-sivuilla kohdassa Keskuspuiston keski- ja pohjoisosan virkistysalue. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.

 

Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle, ja koska alue sijaitsee puistossa yli 100 metrin päässä lähimmistä tonteista.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haettu toimenpide voidaan toteuttaa suunnittelutarvealueella. Rakennuskiellosta voidaan poiketa, koska toimenpide parantaa nykyistä tilannetta ja hanke on suunnittelutavoitteiden mukainen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Toimenpide ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

Kaj toteaa, että kaupunginhallitus on 8.5.2006 § 667 päättänyt pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11546 ilmenevän alueen (Keskuspuisto) rakennuskieltoaikaa 7.6.2008 saakka.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1500/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätösluonnos (Pirkkolan liikuntapuisto)

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirros

 

Liite 4

Havainnekuva

 

 

 

 


7

VR-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1175

 

VR-Yhtymä Oy / Kiinteistöyksikkö pyytää (5.4.2006) pyytää poikkeamispäätöstä 17. kaupunginosan (Pasila) Vähä-Huopalahden kylässä oleva tilalle RN:o 3:9 (Veturitie 20).

 

Poikkeamista haetaan huoltohallin (16 100 k-m2) rakentamiseksi poiketen rakennuskiellosta alueella, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakentaminen on voimassaolevan kaavan ja yleiskaavan mukaista.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (2.5.2006), että hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai laatiminen on vireillä, ja jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 29.9.1978 vahvistettu asemakaava nro 7510. Asemakaavan mukaan rakennuspaikka on rautatiealuetta (LR). Rakennuspaikkaa koskee määräys: Rautatiealueen osa, jolle saadaan sijoittaa huoltorakennuksia ja liikenteen hoitoon liittyviä toimisto-, koulutus-, majoitus- ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja ja niihin verrattavia tiloja. Toimistotiloja saadaan rakentaa enintään 15 % alueen rakennusoikeudesta. Rakennusalalle merkitty rakennusoikeus on 120 000
k-m2.

 

Rakennusalalle on rakennettu useita varikko-, huolto- ja laitesuojarakennuksia. Hakijan rakennusoikeuslaskelman mukaan olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 48 152 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa paikalle junien huoltohalli, jonka pituus on 344 m ja leveys 40 m. Hallin jatkeena on pesuhalli, jonka pituus on 72 m ja leveys 20 m. Uudisrakennuksen kerrosala on 15 000 k-m2.

 

Haettu toimenpide ei poikkea voimassa olevasta asemakaavasta. Haettu toimenpide on yleiskaavan mukainen ja toteuttaa niitä tavoitteita, joita laadittavalle asemakaavan muutokselle tullaan asettamaan.


 

Osallisten kuuleminen   Rakennuspaikka sijaitsee keskellä laajaa rautatieliikennealuetta. Rakennuspaikka on ratahallintokeskuksen hallinnassa. Lähin naapuri on idässä Veturitien toisella puolen, tämä alue on hakijan VR-Yhtymä Oy:n hallinnassa. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hankkeen toteuttaminen on voimassaolevan yleiskaavan ja asemakaavan mukaista ja toteuttaa niitä tavoitteita, joita laadittavalle asemakaavan muutokselle tullaan asettamaan.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueelle tarpeellisen palvelutason ja toimintaympäristön parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 30.3.2006 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

Kaj toteaa, että hakemuksen käsittelyn kuluessa on ilmennyt, että huoltohallista tulee 26 metriä pitempi kuin hakemuksessa esitetty yhteensä 416 metriä pitkä rakennus, siten 442 metriä pitkä. Uudisrakennuksen kerrosala on 16 100 k-m2. Uuden rakennuksen jälkeen käyttämätöntä rakennusoikeutta jää 55 748 m2. Esitetty rakennuksen kasvaminen ei oleellisesti muuta jo ennestään pitkää rakennusta eikä siten vaikuta kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon sisältöön. Hakija on toimittanut uudet 22.5.2006 päivätyt piirustukset rakennusvalvontavirastoon.

 


KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2006–1175/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 22.5.2006 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Pasilan kaupunginosan Vähä-Huopalahden tila RN:o 3:9)

 

Liite 2

Ote asemakaavasta (Pasilan kaupunginosan Vähä-Huopalahden tila RN:o 3:9)

 

Liite 3

Asemapiirros (Pasilan kaupunginosan Vähä-Huopalahden tila RN:o 3:9)

 

 

 

 


8

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1335

 

Senaatti-kiinteistöt pyytää (21.9.2005) poikkeamislupaa 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 591 tontille nro 2 (Unioninkatu 35 / Yrjö Koskisen katu 3).

 

Poikkeamista haetaan opetustoimintaa palvelevan rakennuksen (Svenska social- och kommunalhögskolan) rakentamiseksi YO-alueelle poiketen voimassa olevasta asemakaavasta siten, että rakennusalan raja ylittyy. Lisäksi poiketaan asemakaavaan merkitystä jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta katualueen osa -merkinnästä siten, että huolto- ja tontilleajo sallitaan Unioninkadun puolelta Yrjö Koskisen katua pitkin aina uudisrakennuksen etuovelle saakka.

 

Koulun käyttöön tulee lisäksi vanha rakennus Snellmaninkatu 12. Rakennusoikeutta ei ylitetä.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että asemakaavan lähtökohtana on ollut Snellmaninkatu 12:n rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella. Tämä tavoite on vanhentunut, ja arkkitehtuurikilpailun avulla on pyritty löytämään ratkaisu, jossa käyttämätön rakennusoikeus on sijoitettu tontille vanha rakennus säilyttäen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (18.5.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 8.1.1988 vahvistettu asemakaava nro 8980. Asemakaavan mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO).

 

Tontilla on vuonna rakennettu 3-kerroksinen biokemian laitos (v. 1962, arkkit. Einari Teräsvirta), 3-kerroksinen sairaalarakennus (v. 1848, arkkit. J.E. Söderlund), joka on suojeltu asemakaavassa sr-merkinnällä sekä 4-kerroksinen purettavaksi aiottu Snellmaninkatu 12 (v. 1946, arkkit. P. Salomaa). Asemakaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 8 150 k-m2  ja käytetty 3 902 k-m2. Suunnitelman kerrosalan toteuttamisen (4 211 k-m2) jälkeen tontin käytetty kerrosala on 8 150 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on säilyttää Snellmaninkatu 12:n rakennus ja liittää se osaksi rakennettavaa koulurakennusta. Uudisrakennus on tarkoitus rakentaa katulinjasta sisään vedettynä ja Snellmaninkadun puoleinen pääty yhtä kerrosta matalampana, kuin mitä kaava sallisi.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että rakennusalan raja Yrjö Koskisen kadun puolella ylittyy. Lisäksi poiketaan asemakaavaan merkitystä jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta katualueen osa -merkinnästä siten, että huolto- ja tontilleajo sallitaan Unioninkadun puolelta Yrjö Koskisen katua pitkin aina uudisrakennuksen etuovelle saakka. Etuoven eteen on suunniteltu sijoitettavaksi myös 2 inva-autopaikkaa sekä pyörätelineet Yrjö Koskisen kadun istutusalueelle.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (6.3.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Asunto-osakeyhtiö Villisika (1-17-3 ja 8) on esittänyt muistutuksen. Asunto-osakeyhtiö pitää puistomaiseman menetystä selkeänä haittana ja esittää rakentamisen painopisteen siirtämistä enemmän Unioninkadun puolelle. Se vastustaa rakentamista puistoalueen menetyksen johdosta ja pitää rakennuksia alueelle soveltumattomina. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että suunniteltu rakennus on arkkitehtuurikilpailun tuloksena löydetty korkeatasoinen ratkaisu, joka ottaa nykyistä kaavaa paremmin huomioon kaupunkikuvalliset ja rakennussuojelulliset arvot. Alue on tonttimaata eikä puistoaluetta ja sille voidaan perustellusti rakentaa yleishyödyllinen koulurakennus. Nykyisessä suunnitelmassa säilytetään tontilla olevista arvokkaista puista mahdollisimman moni etenkin Snellmanin kadun puoleisessa päässä tonttia.

 

Poikkeamisen erityinen syy on kaupunkikuvan rikastuttaminen ja suojelutavoitteiden edistäminen; vanha rakennus säilytetään ja rakennuskokonaisuus sovitetaan kaupunkikuvaan. Tontille ajon salliminen koulurakennuksen pääovelle asti asemakaavasta poiketen on julkisen rakennuksen toiminnan kannalta välttämätöntä. Asemakaava tullaan muuttamaan vuoden 2006 aikana siten, että huoltoajo Yrjö Koskisen kadulla sallitaan koko pituudella. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa kuitenkin, että kävelykadulle esitetyt inva-autopaikat tulisi siirtää pois istutus- ja katualueelta ja pyörätelineet siirtää tontin alueelle. Liikuntaesteisten pysäköinti ratkaistaan tulevan asemakaavan muutoksen yhteydessä.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta sillä ehdolla, että

 

-                     inva-autopaikat poistetaan Yrjö Koskisen kadulta,

 

-                     kävelykadun istutusalueelle sijoitetut pyörätelineet siirretään tontin puolelle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1335/526 mukaisesti ehdolla, että inva-autopaikat poistetaan Yrjö Koskisen kadulta ja, että kävelykadun istutusalueelle sijoitetut pyörätelineet siirretään tontin alueelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Kruununhaan tontti 591/2)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Kruununhaan tontti 591/2)

 

Liite 3

Asemapiirros (Kruununhaan tontti 591/2)

 

Liite 4

Asemakaavaote (Kruununhaan tontti 591/2)

 

 

 

 


9

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1418

 

Helsingin Osuuskauppa Elanto pyytää (7.3.2006) poikkeamislupaa 34. kaupunginosan (Pakila) korttelin nro 98 tontille nro 13 (Pakilantie 63) liikerakennuksen käyttötarkoituksen pysyväksi muuttamiseksi pysäköintikäyttöön poiketen asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan huonokuntoisen rakennuksen tarpeettomuudella ja viereisen tontin liikerakennuksen pysäköintialueen laajentamisella.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (29.5.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 11.6.1973 vahvistettu asemakaava nro 6193. Asemakaavan mukaan tontti on liikerakennusten korttelialuetta, jonka rakennusoikeus on 600 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Asemakaavaan on merkitty 5 metrin levyinen istutettava tontinosa Pakilantien ja Kyläkunnantien puoleisille tonttirajoille. Asemakaavassa on liittymäkielto em. tonttirajoilla lukuun ottamatta 7 metrin matkaa tontin kaakkois- ja koilliskulmasta lukien. Tontin istutettavilla osilla Kyläkunnantien ja Pakilantien puoleisilla rajoilla on puurivistö, joka katkeaa Pakilantien puolella ajoneuvoliittymän kohdalla.

 

Tontille on vuonna 1976 rakennettu yksikerroksinen liikerakennus (594 k-m2), jossa on toiminut mm. Pakilan posti. Rakennuksen julkisivut ovat erittäin huonokuntoiset suunnittelu- ja rakennusvirheistä johtuen. Julkisivujen tiililaatoitus on jäätymisen seurauksena osittain rapautunut.

 

Hakijan tarkoituksena on purkaa rakennuksen maanpäällinen kerros ja rakentaa sen pohjalaatalle 17 autopaikkaa muun piha-alueen 65 paikan lisäksi. Maanpintaa ylempänä olevan laatan reunoille rakennetaan betonikaide ja kellariin johtavien portaiden suojaksi porrashuoneet. Kellaria käytetään väestösuojana. Nykyinen, rakennuksen eteläpäädyssä oleva, kellarikerrokseen johtava luiska täytetään.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden suhteen.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (20.4.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Vastapäinen, Pakilantien länsipuolella oleva Asunto Oy Lepokoto (osoite Pakilantie 60) on ainoana jättänyt vastustavan huomautuksen, jota se on myöhemmin vielä täydentänyt.

 

Asunto Oy Lepokoto vastustaa pysäköintipaikan rakentamista. S‑marketin tulo vastapäätä on jo aiheuttanut rauhattomuutta ja pysäköintialue vähentäisi yhtiön mukaan edelleen kiinteistön markkina-arvoa. Kaavassa tontille on hyväksytty liikerakentaminen; toimistorakennus on asuntoyhtiön puolesta hyväksyttävä, mutta laajamittainen kauppapalvelu ei sovi tontille, koska vastapäätä on yhtiön asuinrakennus, jonka asumisviihtyisyyttä tulee kunnioittaa.

 

Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Helsingin Osuuskauppa Elanto on ostanut sekä hakemuksen kohteena olevan kiinteistön että viereisen liiketalokiinteistön, johon on huhtikuussa 2006 avattu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti suuri päivittäistavaramyymälä. Liiketalon pysäköinti on piha-alueella, johon hakemuksen kohteena oleva kiinteistö liittyy. 22.12.2006 päivätyn suunnitelman mukaisesti piha-alueelle tulee yhteensä 82 autopaikkaa. Liittymä on ainoastaan Kyläkunnantien puolelta ja yhteys Pakilantielle poistuu. Hakemuksen kohteena olevan liiketalon paikalle muodostuu muuta piha-aluetta korkeammalla oleva, betonikaiteella rajattu pysäköintikansi. Ratkaisussa säilyy muistuma poistuvasta rakennuksesta ja liiketalon pihaa rajaava elementti Pakilantielle ja Kyläkunnantielle. Pihan pysäköintipaikkojen järjestely helpottuu. Vastapäisen, vilkasliikenteisen Pakilantien varrella olevan asuntoyhtiön markkina-arvoon kokoojakadun toisella puolella olevan huonokuntoisen liiketalon purkaminen, ison päivittäistavarakaupan korkea palvelutaso ja tarkoituksenmukaiset pysäköintijärjestelyt vaikuttavat pikemminkin lisäävästi kuin sitä heikentävästi.

 

Poikkeamisen erityinen syy on tarkoituksenmukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 22.12.2005 päivättyä suunnitelmaa puuistutusten osalta tarkistettuna. Pakilantien puoleisella istutettavalla tontinosalla oleva puurivi on täydennettävä uusilla istutuksilla siten, että katunäkymä on puustoltaan yhtenäinen ja nykyinen ajoyhteys Pakilantielle poistuu.

 

Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 22.12.2005 päivättyä suunnitelmaa edellä mainituin tarkistuksin.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1418/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 22.12.2005 päivättyä suunnitelmaa puuistutusten osalta tarkistettuna. Pakilantien puoleisella istutettavalla tontinosalla oleva puurivi on täydennettävä uusilla istutuksilla siten, että katunäkymä on puustoltaan yhtenäinen ja nykyinen ajoyhteys Pakilantielle poistuu.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Pakilan tontti 34098/13)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Pakilan tontti 34098/13)

 

Liite 3

Asemapiirros (Pakilan tontti 34098/13)

 

 

 

 


10

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA NESTE MARKKINOINTI OY:N SEKÄ BEST CHAIN OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1702

 

Ala-Tikkurila, Aamuruskontie 2

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.6.2006), että Neste Markkinointi Oy on 1.6.2006 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa yhtiö myy Neste Oil Oyj:n omistamalle kiinteistöyhtiö Best Chain Oy:lle liikepaikkatontin Helsingistä ja Naantalista. Em. kiinteistöjen lisäksi samalla kauppakirjalla myydään eri puolella Suomea sijaitsevia liikepaikkarakennuksia.

 

Etuosto-oikeus kunnalla, jonka alueella sijaitsee suurin osa luovutuksista

 

Etuostolain 3 §:n mukaan milloin samalla luovutuskirjalla on myyty kahden tai useamman kunnan alueella olevia kiinteistöjä, etuosto-oikeus on sillä kunnalla, jonka alueella sijaitsee suurin osa kiinteistöjen yhteenlasketusta pinta-alasta.

 

Luovutettavien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 10 021 m2, josta Helsingin alueella sijaitsee suurin osa, yhteensä noin 5 452 m2. Naantalissa sijaitsevan tontin pinta-ala on 4 569 m2.

 

Kaupan kohteet               Suunnitteilla olevan kaupan kohteena on Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitseva Sillankorva niminen tila RN:o 3:405 sekä määräala M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräala M601 tilasta
Salomaa RN:o 3:399. Samalla kauppakirjalla on tarkoitus myydä myös Naantalissa sijaitseva AM-tontti nro 14-6-1 sekä liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa esitetyt rakennukset, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Pietarsaaressa ja Vaasassa.

 

Tontin 40061/13 kaava- ja rakennustiedot

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Helsingin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitsevat kaupan kohteet muodostavat huoltoasemarakennusten korttelialueeseen (LH) kuuluvan tontin nro 40061/13. Tontin pinta-ala on 5 452 m2 ja rakennusoikeus 1 090 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tilalla RN:o 3:405 sijaitsee kaksi vuonna 1988 valmistunutta rakennusta: 515 k-m2:n suuruinen ravintolarakennus sekä 170 k-m2:n suuruinen kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus. Kauppakirjaluonnoksen mukaan huoltamorakennus kuuluu kauppaan, ravintolarakennus puolestaan on kolmannen osapuolen omistama eikä sisälly kauppaan.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kaupan kokonaiskauppahinta on 5 300 000 euroa. Kiinteistöjen osuus kauppahinnasta on 3 100 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 309,35 euroa/m2 rakennuksineen.

 

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistön-luovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Koska kokonaiskauppahinta on suuri ja kaupan kohteina on myös eri puolella Suomea sijaitsevia rakennuksia, kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaisi Neste Markkinointi Oy:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Neste Markkinointi Oy ja Best Chain Oy tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa Neste Markkinointi Oy:lle, että Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitseva Sillankorva niminen tila RN:o 3:405 sekä määräala M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräala M601 tilasta Salomaa RN:o 3:399 myydään ennakkolausuntopyynnössä 15.6.2006 ilmoitetuilla ehdoilla.

 

Kirje Neste Markkinointi Oy:lle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ennakkolausuntopyyntö 15.6.2006 ja kauppakirjaluonnos

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta myytävästä alueesta

 

 

 

 


11

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ SUOMEN ORTODOKSISEN KULTTUURIKESKUKSEN SÄÄTIÖN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1703

 

Vuosaari, Kallahti, Kallvikintie 28–30

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.6.2006), että OP-Eläkesäätiö on 13.6.2006 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

Suunnitteilla olevan kaupan kohteena on Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Kallahti) korttelin 54202 tontti nro 1 ja sillä sijaitsevat rakennukset. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi yhtenä kokonaisuutena siten, että kiinteistön maapohja sekä yksi kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista myydään Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuk-sen Säätiölle ja muut rakennukset erillisellä kauppakirjalla Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiölle perustettavan osakeyhtiön lukuun. Etuostolain mukaan kaupungilla on etuosto-oikeus vain kiinteistönkauppaan, jossa myydään maapohja ja yksi tontilla sijaitsevista rakennuksista.

 

Tontin 54202/1 kaava- ja rakennustiedot

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 54202/1 kuuluu opetus-toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YOA), jolle saa rakentaa sisäoppilaitoksen henkilökunta-asuntoineen. Tontin pinta-ala on 55 000 m2 ja rakennusoikeus 11 700 k-m2.

 

Kallahdenniemen alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Vuonna 2002 laadittujen Kallahdenniemen suunnitteluperiaatteiden mukaan pääosa tontista 54202/1 on varattu opetus- ja virkistyspalveluille ja pieni osa tontin alueesta on merkitty kuulumaan huvilamaiseen asumiseen (AO/s), jolla maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot on säilytettävä.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee kahdeksan rakennusta. Maapohjan kanssa myytävä asuinrakennus on valmistunut vuonna 1963 ja on suuruudeltaan 312 k-m2. Erillisellä kauppakirjalla myydään seuraavat rakennukset: vuonna 1958 valmistuneet 1 944 k-m2:n ja 192 k-m2:n suuruiset oppilaitosrakennukset, vuonna 1950 valmistunut 40 k-m2:n suuruinen asuinrakennus, vuonna 1979 valmistunut 1 248 k-m2:n suuruinen kerrostalorakennus, vuonna 1980 valmistunut 3 100 k-m2:n suuruinen oppilaitos, vuonna 1950 valmistunut 30 k-m2:n suuruinen saunarakennus ja vuonna 1963 valmistunut 1 847 k-m2:n suuruinen oppilaitosrakennus.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Ennakkolausuntopyynnön mukaan kiinteistön maapohjan ja asuinrakennuksen kauppahinta on 700  000 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 12,73 euroa/m2 rakennuksineen. Erillisellä kauppakirjalla myytävien muiden rakennusten kauppahinta on 2 500 000 euroa.

 

Kiinteistökaupan ehdot on esitetty liitteenä 1 olevassa kauppakirjaluonnoksessa.

 

Tonttiin kohdistuvat suunnitelmat

 

Ostajan tavoitteena ja tarkoituksena on hankkia ja säilyttää kaupan kohde vain ortodoksisen kulttuurikeskuksen ja siihen välittömästi liittyvässä koulutus-, hiljentymis- ja kulttuurikäytössä.

 

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistön-luovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Koska kaupan kohde on rakennettu ja tontti tulee säilymään kaavan mukaisessa käyttötarkoituksessa, kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa.

 

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa OP-Eläkesäätiölle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli OP-Eläkesäätiö ja Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiö tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa OP-Eläkesäätiölle, että Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelin 54202 tontti nro 1 ja sillä sijaitsevat rakennukset. myydään ennakkolausuntopyynnössä 13.6.2006 ilmoitetuilla ehdoilla.

 

Kirje OP-Eläkesäätiölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ennakkolausuntopyyntö 13.6.2006 ja kauppakirjaluonnos

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta alueesta

 

 

 

 


12

VETERAANIEN PALVELUTALOTONTTIA KOSKEVA HELSINGIN TAMMENLEHVÄTALO RY:N HAKEMUS JA TONTINVARAUSEHDON MUUTTAMINEN

 

Khs 2006-69

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Helsingin Tammenlehvätalo ry hakee kaupungilta tonttia veteraanien palvelutaloa varten. Sosiaalilautakunta ei näe estettä tonttien varaamiselle vanhusten palvelutaloille edellyttäen, että toiminnan toteuttamista ei suunnitella kaupungin ostopalveluiden pohjalle. Sosiaaliviraston lausunnossa todetaan, että vanhusten palveluasumisen valtakunnalliset määrälliset suositukset jo toteutuvat Helsingissä. Kaupunkisuunnittelu-viraston, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen mielestä hankkeelle sopivia tontteja olisi Pohjois-Haagassa, Maunulassa ja Kontulassa. Tosin nämä tontit ovat otettavissa käyttöön vasta 2–3 vuoden kuluttua.

 

Khn käsitellessä 13.2.2006 asuntotonttien varaamista todettiin, että erityisasuntojen rakentamiseen on varattu selvästi tavoitetta enemmän kohteita. Tältä kannalta katsoen lisävarauksia vanhusten palvelutaloille ei olisi tarpeen tehdä.

 

Pohjois-Haagassa 13.2.2006 varatussa kolmen tontin hitas-kohteessa varausehtojen mukaan voidaan tonttien kerrosalasta neljännes eli noin 45 asuntoa suunnata ikääntyville. Varauksen saaja on YH-Suomi Oy. Asunnot voidaan joko myydä tai vuokrata. Tämän kohteen varausehtoihin esitetään lisättäväksi kohta, jonka mukaan noin 40 ikääntyvien asuntoa on tarjottava ensi sijassa helsinkiläisille veteraaneille. Näin voidaan hoitaa veteraanien asuntotarvetta tekemättä uutta tontinvarausta erityisasumiseen.

 

Hakemus                          Helsingin Tammenlehvätalo ry on lähettänyt Khlle kirjeen, jossa todetaan seuraavaa:

 

”Helsingin Tammenlehvätalo ry:n ovat perustaneet Helsingin Seudun Sotaveteraanit ry, Rintamaveteraaninen Helsingin piiri ry, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry ja Sotainvalidien Veljesliiton Aivoinvalidit ry tarkoitukselle rakennuttaa helsinkiläisille sotiemme veteraaneille asuntoja, joissa olisi saatavilla tarpeelliset palvelut ikääntyville veteraaneille. Kun otetaan huomioon veteraanien keski-ikä, 83 v., päätettiin tehdä mahdollisen talon rakentaminen yhteistyössä Itä-Helsingin lähimmäistyö HELY ry:n kanssa.

 

Jäsenistömme keskuudessa suorittamamme kyselyn perusteella voimme todeta, että noin kolmella sadalla henkilöllä on vastaisuudessa jonkinlainen avuntarve päivittäisten askareiden suorittamisessa.

 

Helsingissä on monia eritasoisia palvelu- ja senioritaloja, mutta tiedusteluihimme saimme vastauksen, että yleisesti ottaen kaikki ovat tällä hetkellä täysin varattuja, ja lisäksi kaikkiin taloihin on uusien asukkaiden jono. Asia on todettu myös tiedotusvälineissä (HS 19.12.05).

 

Talon rakentamiseen ei olisi tarpeellista käyttää Helsingin kaupungin varoja, koska vuoden 2005 alusta voimaan tullut Raha-automaatti­yhdistyksen rahoitusta vastaava ARA voisi lainoittaa ja osittain avustaa rakennuksen rahoittamisessa. Vastaava esimerkki on Sotaveteraanien Kettutien palvelutalon laajennushanke, jonka rakentamiseen päästäneen maaliskuussa 2006.

 

Palvelutalossa asuvien tulee itse kustantaa asumisensa niin pitkälle kuin mahdollista, joten ylläpito ei rasittaisi kaupungin rahoitusta. Jos kuitenkaan asukkaan tulot eivät riittäisi palvelukustannuksiin niiden lisääntyessä ajan myötä, jäisi kaupungin kustannettavaksi vain asukkaan tulojen ylittävä osa kustannuksista.

 

Neuvotteluissa Tammenlehvätalo ry:n, Itä-Helsingin lähimmäistyö
HELY ry:n ja YH-Suomi Oy:n kesken on todettu, että ensisijaisesti sotaveteraaneille tarkoitettu talo voitaisiin yhteisvoimin rakennuttaa, mutta sitä varten tarvittaisiin kaupungin omistama tontti. Kysymykseen tulisi myös käytöstä poistettava rakennus, joka saneerataan uuteen käyttöön.

 

Saamamme tiedon mukaan Pohjois-Haagassa on kaavoituksessa varattu tontteja kyseisen tapaista rakennusta varten ja Oulunkylän kuntoutussairaalan tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 1 800 m2. Molemmat rakennuspaikat olisivat erittäin sopivia kyseisille rakennuksille, sillä niissä olisi jo nyt tehtävään tarvittavat erikoistilat ja palvelut käytettävissä, joten käyttöä varten tarvittaisiin vain asuintilat eikä kalliita erikoistiloja tarvitsisi rakentaa.

 

Viitaten esitettyihin asioihin anomme kunnioittavasti, että Helsingin kaupunginhallitus osoittaisi meille joko esittämämme tontin tai jonkun muun veteraaneille tarkoitetun palvelutalon rakentamiseen soveltuvan tontin.”

 

Lausunnot                        Kiinteistöviraston tonttiosasto pyysi 16.1.2006 kaupunkisuunnitteluvirastolta, sosiaalivirastolta ja terveyskeskukselta hakemuksesta lausunnot.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

./.                   Kaupunkisuunnitteluviraston liitteenä 2 olevassa 20.2.2006 annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

Pohjois-Haagassa Laajasuontien varrella on kaksi rakentamatonta tonttia, jotka soveltuvat veteraanien palvelutalon tarpeisiin. Tontilla 29129/1 on rakennusoikeutta 3 100 k-m2 ja tontilla 29128/1 2 700 k-m2.

 

Oulunkylän tontti 28099/2, jolla sijaitsee kuntoutussairaala, on merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kerrosala on 11 000 k-m2, josta on käyttämättä 1 800 k-m2. Tontti soveltunee veteraanien palvelutalon rakentamiseen.

 

Toinen mahdollinen veteraanien palvelutaloksi soveltuva kohde on Suursuontien ja Suursuonlaidan risteysalueella sijaitseva puistoalue. Alue merkittäneen asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja kerrosala tulee olemaan 1 500 - 2 000 k-m2. Ehdotus on todennäköisesti kaupunki-suunnittelulautakunnan käsittelyssä alkuvuodesta 2006.

 

Sosiaalivirasto

 

./.                   Sosiaaliviraston liitteenä 3 olevassa 31.3.2006 annetussa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

 

Senioriasumisella tässä tarkoitetaan ikääntyville kohdennettuja vuokra- tai omistusasuntoja, joissa asukkaille on asetettu yhtiöjärjestyksessä ja/tai tontinvuokrasopimuksessa ikärajavaatimus (usein yli 55–65 vuotta). Hoidolliset palvelut senioriasumiseen tarjoaa yksityinen tai kunnallinen kotihoito.

 

Vanhusten palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, johon kuuluu sekä asunto että asumiseen liittyvät asukkaiden jokapäiväiseen suoriutumiseen välttämättömät peruspalvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelutaloissa asuu palveluja ja/tai hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon turvin eivätkä tarvitse laitoshoitoa.

 

Tulevaisuuden vanhusten palvelujen rakenteeksi vanhuspalveluohjelmassa on suunniteltu monipuolisia vanhusten keskuksia. Palvelut tuodaan ympärivuorokautista hoitoa ja palveluja tarvitsevan asiakkaan luo eikä hänen tarvitse siirtyä vointinsa muuttuessa hoitopaikasta toiseen. Palvelut kattavat avopalvelut ja eriasteisen ympärivuorokautisen hoidon. Vanhuspalveluohjelman mukaan Helsingin vanhuspalvelujen kokonaisuuden suunnittelussa otetaan entistä kiinteämmin huomioon myös yksityisten senioriasuntojen tuotanto.

 

Sosiaaliviraston tietoon asemakaavan muutosten yhteydessä seniori-asumiseen soveltuvina kohteina on tullut Kontulan vanhusten keskuksen läheisyydessä oleva asuinkerrostalojen korttelialue tai mahdollisesti Maunulan Suursuontien ja Suursuonlaidan risteysalueella puistoalueella sijaitseva tontti.

 

Maunulan koillisosassa puistoalueella sijaitseva tontti on lähellä terveysasemaa, sosiaalikeskusta, yksityistä palvelutaloa, sairaalaa sekä kaupungin rakentamaa esteetöntä liikuntapuistoa. Suhteessa väestöön Maunulan peruspiirissä 75 vuotta täyttäneitä vuoden 2005 alussa oli 1 041 ja 12,1 % väestöstä. Väestöennusteen mukaan määrä on laskeva, mutta suhteellinen osuus väestöstä ennusteen mukaan pysyy yli 10 prosenttina vuoteen 2015.

 

Senioriasumisen sijoittumista Kontulan vanhusten keskuksen läheisyyteen puoltavat väestön vanheneminen erityisesti itäisellä alueella, kaupungin investoinnit vanhusten keskukseen ja vanhuspalveluohjelman mukainen suunnitelma kehittää Kontulasta monipuolinen vanhusten keskus. Mellunkylän peruspiirissä vuoden 2005 alussa 75 vuotta täyttäneitä oli 1 937 ja 5,3 % väestöstä. Väestöennusteen mukaan vuoteen 2015 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on 2 782 ja 7,8 % väestöstä. On myös mahdollista, että senioriasuntoihin muuttavilta vapautuisi isompia asuntoja perheiden käyttöön.

 

Terveyskeskus

 

./.                   Terveyskeskuksen liitteenä 4 olevassa 19.4.2006 päivätyssä lausunnossa todetaan, että Oulunkylän terveysaseman toiminta siirretään Koskelaan vuosien 2008–2013 aikana. Terveyskeskuksen mielestä Maunulan ja Kontulan tontit soveltuisivat senioriasumiseen.

 

Erityisasumiseen on liikaa varauksia suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin

 

Khn esityslistalla todettiin 13.2.2006, että kiinteistölautakunnan katsauksessa tonttien lisävaraustarpeesta suhteessa asunto-ohjelman tavoitteisiin huomio kiinnittyy tonttivarauksiin, jotka on tehty erityisasunnoille. Muiden kuin kaupungin toimesta tehtäviä säänneltyjä vuokra-asuntoja on varauksissa huomattavasti enemmän kuin asunto-ohjelman tavoitteissa on asetettu. Ylitys on ollut peräti 994 asuntoa. Näistä säännellyistä vuokra-asunnoista valtaosa on erityisryhmille tulevia asuntoja.’

 

Kaupunginhallituksen kehotus lähentää varauksia tavoitteisiin

 

Käsitellessään tontinvarauksia 13.2.2006 Khs antoi lautakunnalle seuraavan kehotuksen: ”Vielä kaupunginhallitus toteaa, että kumulatiivinen tontinvarausten summa poikkeaa oleellisesti kaupunginvaltuuston päättämästä asunto-ohjelmasta. Kaupunginhallitus kehottaa kiinteistölautakuntaa valmistelemaan kiireellisesti suunnitelman varausten ja asunto-ohjelman lähentämiseksi toisiaan.”

 

Khlle 11.4.2006 esittämässään selvityksessä ja ohjelmassa lautakunta totesi mm. seuraavaa: ”Seuraavissa kaupunginhallitukselle tehtävissä tontinvaraus- sekä varausten jatko- ja muutosesityksissä pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan kumulatiivista varausten summaa asunto-ohjelman tavoitteiden mukaiseksi.”

 

Edellä oleva merkinnee, että lisävarauksia erityisasuntojen kuten palvelutalojen rakentamiseen ei ole syytä tehdä.

 

Oulunkylän kuntoutussairaalan säätiö ei halua luovuttaa osaa tontistaan

 

Tammenlehvätalo ry:n kirjeessä mainitaan yhtenä hyvänä sijoitusvaihtoehtona palvelutalolle Oulunkylän veteraanien kuntoutussairaalan tontti 28099/2. Kaupunkisuunnitteluviraston käsityksen mukaan tontti soveltunee veteraanien palvelutaloa varten.

 

Oulunkylän Sairaskotisäätiölle vuokratusta tontista 28099/2 on syytä todeta, että tontti on 9.3.1990 vuokrattu säätiölle pitkäaikaisella vuokra-sopimuksella. Tontin käyttämättä olevan rakennusoikeuden käyttäminen on vuokralaisen päätettävissä oleva asia, mihin vuokranantajalla ei vuokrasopimuksen ehtojen mukaan ole mahdollisuutta puuttua.

 

Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuokralainen ei saa luovuttaa tonttia tai sen osaa toisen käytettäväksi ilman kaupungin suostumusta.

 

Tontin 28099/2 koko rakennusoikeus on 11 000 k-m2, josta on käyttämättä noin 1 800 k-m2. Säätiö ei ole halukas luovuttamaan osaa tontistaan ja rakennusoikeudestaan.

 


Hankkeelle soveltuvia tontteja olisi useita

 

Kuten edellä olevasta selviää, Tammenlehvätalo ry:n hakemalle veteraanien palvelutalolle olisi useitakin sopivia tontteja. Mikään näistä tonteista ei kuitenkaan ole otettavissa käyttöön heti.

 

Haagassa tonttien käyttöönoton estää toistaiseksi maaperän esirakentaminen. Haagassa on toisaalta jo nyt useita vanhusten palvelutaloja, joten hankkeen sijoittaminen muualle olisi perusteltua.

 

Maunulassa ja Kontulassa asemakaavan muuttaminen on kesken ja mahdolliset valitukset voivat lykätä rakentamisen aloittamista.

 

On syytä myös huomata, että kaikille esillä oleville tonteille on rakennettavissa tavallisia asuntoja. Erityisasumisen tontit ovat useimmiten olleet joko Y- tai AKS-tontteja (yleisten rakennusten tai asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialueita).

 

Yhteistyökumppaneille varattu kohde soveltuisi veteraanille

 

Tammenlehvätalo ry ilmoittaa kirjeessään yhteistyökumppaneikseen YH-Suomi Oy:n ja Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n.

 

YH-Suomi Oy yhdessä Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry:n kanssa haki tonttia vanhusten palvelutaloa tai usean sukupolven laajempaa hanketta varten Pohjois-Haagasta.

 

Khn päätöksellä 13.2.2006 varattiin YH-Suomi Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-ehdoin Haagan kolme kerrostalotonttia 29108/2–4, joiden rakennusoikeus on yhteensä 8 250 k-m2. Hankkeen suunnittelu on lähdössä käyntiin ja rakentamiseen päästäneen vuoden 2007 alussa.

 

Varausehtojen mukaan neljännes kohteen kerrosalasta eli 40–50 asuntoa voidaan suunnitella erityisesti ikääntyville sopiviksi. Tämä tarkoittaa mm., että talot, pihat ja asunnot tulee suunnitella esteettömiksi ja niin, että asunnoissa on tilaa myös avustajan toiminnalle. Edelleen asuntojen keskikoko voinee olla yleistavoitetta pienempi, mutta yhteistiloja tarvitaan normaalia enemmän. Ajatuksena on, että osa kohteen asunnoista myydään ikääntyville, mutta osa asunnoista voisi olla ikääntyvien vuokra-asuntoja, jotka omistaisi Lähimmäistyö ry. Omistajana voisi ehkä olla myös Tammenlehvätalo ry tai sen jäsenyhdistykset. Asunnot voisivat soveltua sellaisille veteraaneille, jotka eivät enää ilman apua selviydy omassa kodissaan, mutta eivät vielä tarvitse laitoshoitoa.

 

Koska Lähimmäistyö ry:llä ja veteraanijärjestöillä on jo ollut muita yhteistyöhankkeita, lienee mahdollista, että myös tässä Haagan kohteessa tehdään yhteistyötä. Tuoreeseen varauspäätökseen esitetään lisättäväksi kohta, jonka mukaan kohteen ikääntyville tarkoitetuista asunnoista noin 40 tulee tarjota ensi sijassa helsinkiläisille veteraaneille, joiden arvioidaan selviytyvän tuetussa asumisessa.

 

Kaj:n mielestä kiinteistölautakunnan esitys Tammenlehvätalo ry:n hakemuksesta on hyväksyttävissä. Tällä tavoin ei asunto-ohjelmakaudella lisätä erityisasumiseen tarkoitettuja tontteja, mutta helsinkiläisten veteraanien asuntoasiaa voidaan edesauttaa. Kiinteistövirastosta saadun tiedon mukaan YH-Suomi Oy:n ja Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry:n kanssa on neuvoteltu varausehtoihin tehtävästä lisäyksestä. Ne eivät ole sitä vastustaneet.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginhallituksen 13.2.2006 (222 §) tekemää asuntotonttien varaamista koskevaa päätöstä muutetaan niin, että Pohjois-Haagan korttelin nro 29108 tonttien nro 2–4 varausehtoja täydennetään seuraavalla kohdalla:

 

-                                       Noin 40 ikääntyville tarkoitettua asuntoa tulee tarjota ensi sijassa helsinkiläisille veteraaneille, joiden arvioidaan selviytyvän tuetussa asumisessa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, YH-Suomi Oy:lle, Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry:lle, Helsingin Tammenlehvätalo ry:lle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tammenlehvätalo ry:n kirje 3.1.2006

 

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 20.2.2006

 

Liite 3

Sosiaaliviraston lausunto 31.3.2006

 

Liite 4

Terveyskeskuksen lausunto 19.4.2006

 

Liite 5

Kartat tonteista

 

 

 

 


13

ESISOPIMUS HERTTONIEMEEN KAAVOITETTAVAN ASUINKERROSTALOTONTIN TAI -TONTTIEN MYYMISESTÄ

 

Khs 2006-1543

 

43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43140 tontti nro 2 ja korttelin nro 43141 tontti nro 1; Hiihtäjäntie 1 ja 3

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä   Herttoniemen metroaseman lähellä olevan vanhan ostoskeskuksen alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka mukaan vanha ostos-keskus ja sen pohjoispuolella oleva huonokuntoinen asuinkerrostalo puretaan. Rakennukset ovat kaupungin vuokratonteilla. Vakuutusyhtiö Varma omistaa kerrostalon ja on tehnyt sopimuksen ostoskeskuksen ostamisesta. Purettavien rakennusten tilalle rakennetaan kuusi asuin-kerrostaloa sekä metroaseman puolelle ensimmäiseen kerrokseen ravintola- ym. liiketiloja. Lisäksi asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nuorisolle tarkoitetun vuokra-asuntokohteen laajentaminen.

 

Asemakaavan muutoksen toteuttamiseksi esitetään tehtäväksi kaupungin ja Varman kesken esisopimus rakennusten purkamisesta ja asemakaavan muutoksella muodostettavan uuden tontin tai tonttien myymisestä Varmalle, jonka tarkoituksena on rakentaa alueelle vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

 

Voimassa olevat vuokrasopimukset ja vuokralaiset

 

Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:lle on vuokrattu Herttoniemessä tontti 43140/2 liiketarkoituksiin ajaksi 1.1.1959–31.12.2009. Tontin rakennusoikeus on 2 760 k-m2. Tontilla sijaitsee osin kaksikerroksinen liike-rakennus, jonka kerrosala on 2 225 k-m2. Tontin nykyinen vuosivuokra on noin 26 800 euroa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jossa on kahdeksan osakasta, yhtenä kaupunki. Kiinteistössä harjoitetaan pää-osin ravintolatoimintaa ja pienehköä liiketoimintaa. Päivittäistavara-kauppaa rakennuksessa ei enää ole. Ympäristön liiketilatarjonnan kehityttyä voimakkaasti kiinteistön merkitys kauppapaikkana on vähentynyt ja rakennus on tullut teknisen ja kaupallisen kehityksensä loppuun.

 

Tontilla oleva rakennus ei ole arvoltaan sellainen, että sen peruskorjaaminen olisi tarkoituksenmukaista, eikä maanvuokrasopimusta tulla vuokrakauden päättyessä jatkamaan.

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (jäljempänä Varma) on vuokrattu naapuritontilla 43141/1 osoitteessa Hiihtäjäntie 3/Sivakka-polku 3 sijaitseva asuinkerrostalotontti työsuhdeasuntoja varten ajaksi 1.5.1975–31.12.2035. Tontin rakennusoikeus on 4 492 k-m2. Tontilla sijaitsee huonokuntoinen ja varustukseltaan epäajanmukainen raskaaseen peruskorjausvaiheeseen tullut vapaarahoitteinen vuokratalo. Tontin nykyinen vuosivuokra on noin 21 900 euroa ja vuokratuoton pääoma-arvo vuokrasopimuksen loppuun on noin 336 000 euroa.

 

Tontilla oleva asuinrakennus on tullut peruskorjausvaiheeseen, jonka kustannukset ylittäisivät rakennuksen nykyarvon.

 

Rakennusten purkaminen on perusteltua

 

Tontit sijaitsevat Herttoniemen metroaseman tuntumassa ja sopisivat siksi hyvin asumiseen. Kaupunkisuunnitteluviraston alustavissa selvityksissä on todettu, että tonteilla nyt sijaitsevien rakennusten purkaminen mahdollistaisi alueelle merkittävän lisärakentamismahdollisuuden, mikä olisi myös kaupunkirakenteellisesti hyvin perusteltavissa. Kaupunki on ryhtynyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi siten, että mainittujen vuokratonttien alueelle osoitettaisiin mahdollisuus rakentaa asuinrakennuksia.

 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että tonttien vuokralaisten kanssa saadaan sovittua siitä, millä ehdoin nämä ovat valmiit luopumaan vuokrasopimuksistaan ja purkamaan tonteilla nyt sijaitsevat rakennukset kaavamuutoksen mukaisen uudisrakentamisen tieltä.

 

Asemakaavan muutos on vireillä

 

Alueelle on valmisteltu asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on, että alueelle rakennetaan laadukkaita ja vaihtelevan kokoisia asuntoja. Suunnitelma edellyttää nykyisten tonteilla 43140/2 ja 43141/1 sijaitsevien rakennusten purkamista ja korvaamista uudisrakennuksilla. Tilalle suunnitellut rakennukset olisivat pistemäisiä asuinkerrostaloja lukuun ottamatta tontin eteläreunaa, jonne osoitettaisiin paikka Hiihtäjäntietä reunustavalle lamellitalolle, jonka kadunvarsikerrokseen tulisi sijoitettavaksi liiketiloja. Luonnostarkastelun perusteella tontille sijoitettavien rakennusten rakennusoikeus voisi olla yhteensä noin 13 500 k-m2, mistä alle 1 000 k-m2 olisi liiketilaa. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville kesällä 2006.

 

./.                   Nykytilannetta ja asemakaavaluonnoksen mukaista tilannetta kuvaavat kartat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

Kiinteistökaupan esisopimus on tarpeen

 

Kaupungin ja Varman välillä neuvoteltu esisopimus perustuu järjestelyyn, jossa Varma ostaa itselleen Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n koko osakekannan ja sen jälkeen purkaa vanhan ostoskeskusrakennuksen, purkaa vuokratontillaan olevan asuinrakennuksensa ja rakennuttaa tilalle asemakaavamuutoksen mukaiset asuinrakennukset.

 

Samalla kaupunki sitoutuu myymään muodostettavan uuden tontin tai tontit esisopimuksessa määriteltyyn yksikköhintaan asemakaavamuutoksen vahvistuttua. Tontin hinnoittelussa otetaan tällöin vähentävinä tekijöinä huomioon Hiihtäjäntie 1:n osakkaille maksettavat korvaukset nykyisistä tiloista, Varmalle oman rakennuksensa purkamisesta aiheutuva arvonmenetys samoin kuin molempien rakennusten purkukustannukset.

 

Esisopimuksessa on myös ehdot maanvuokrasopimusten päättymisestä sekä sopimuksen mahdollisesta raukeamisesta ja uusista neuvotteluista, mikäli asemakaavan muutos ei määräaikaan 31.12.2009 saa lainvoimaa tai asuntorakennusoikeus jää liian alhaiseksi.

 

Korvaukset Hiihtäjäntie 1:n osakkaille

 

Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n osakkaat ja Varma ovat neuvotelleet esisopimuksen, jonka mukaan yksittäisille osakkaille korvattaisiin menetettävät tilat ja joltain osin liiketoiminnan menetys. Esisopimus perustuu järjestelyyn, jossa kiinteistöyhtiön kaikki tilat luovutetaan vuoden 2007 lopussa Varmalle, joka purkaa ne. Tämä merkitsee osakkaille toisaalta kahden vuoden vuokra-ajan menetystä siihen mahdollisesti liittyvine liiketoiminnan menetyksineen, toisaalta säästöä purkukustannuksissa. Purkukustannukset on tarjousten perusteella arvioitu yhteensä 110 000 euroksi, ja osakkaille maksettavan myynti- ja korvaushinnan määräksi jää veroineen yhteensä noin 185 000 euroa. Purkukustannuksineen kauppahinnan alennus Hiihtäjäntie 1:n osalta muodostuisi näin yhteensä 295 000 euroksi.

 

./.                   Varman sekä yhtiön ja sen osakkaiden välinen esisopimus laskelmineen on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 


Korvaukset vakuutusyhtiö Varmalle

 

Hiihtäjäntie 3:n arvo on yhtiön kirjanpidossa 3 808 000 euroa. Tämä tulee vähennettäväksi kauppahinnasta. Tämän lisäksi tulee vielä rakennuksen purkukustannus, jonka määräksi on arvioitu 392 000 euroa. Järjestelyn toteuttaminen ilman näitä kompensaatioita on Varman mukaan taloudellisesti mahdotonta. Varman selvitys hankkeen taloudesta

./.                   on esityslistan tämän asian liitteenä 4.

 

Tontin hinnoittelu            Uusi tontti esitetään hinnoiteltavaksi 500 euron kerrosneliömetrihintaan niin asuin- kuin liiketilojenkin osalta. Tämä vastaa Herttoniemen vuokra-asuntokohteissa viimeksi noudatettua hinnoittelua.

 

Taloudellinen lopputulos

 

Yhteensä kauppahintaa alentavien erien määrä on 4 495 000 euroa. Jos oletetaan, että tontille osoitettavan uuden rakennusoikeuden määräksi muodostuu suunniteltu 13 500 k-m2, kauppahinnan määräksi ennen vähennyksiä muodostuisi 6 750 000 euroa ja vähennysten jälkeen 2 255 000 euroa. Summa vaikuttaa pieneltä, mutta on kaupungille selvästi edullisempi kuin nykytilanne eli asemakaavan pysyminen ja sopimusten jatkuminen nykyisellään. Kiinteistökaupan taloudellista tulosta tärkeämpää voivat olla hankkeen toteuttamisen elinkeino- ja asuntopoliittiset vaikutukset ja ehkä myös vaikutukset kunnallistalouteen.

 

Vertailun vuoksi voidaan arvioida, että jos odotettaisiin Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n vuokra-ajan loppuun asti ja ryhdyttäisiin vasta sitten rakentamiseen, pois jäisivät Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:lle suoritettavat korvaukset 295 000 euroa. Jotta suunniteltu asemakaavamuutos olisi toteutettavissa, pitkäaikaisen vuokrasopimuksen haltijan Varman kanssa olisi kuitenkin sovittava toteutuksesta, jolloin toteutuksesta aiheutuvat menetykset ja kustannukset tulisi kuitenkin korvata.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä on Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n lyhyestä jäljellä olevasta vuokra-ajasta huolimatta kaupungin kannalta perusteltua edetä asiassa suunnitellusti ehdotuksen mukaisen esisopimuksen kautta, koska näin saadaan merkittävästi aiennettua hankekokonaisuuden toteuttamista ja rakennusoikeus kaksinkertaistetaan. Tämä on kaupungin näkökulmasta toivottavaa huomioon ottaen kohteen erinomaisen sijainnin kaupunkirakenteessa. Nykytilanteessa jatkaminen on joka tapauksessa huonoin vaihtoehto myös taloudellisesti, koska tonttien pääoma-arvot nykyisillä vuokrasopimuksilla ovat yhteensä vain noin 1 080 000 euroa.

 

Ostoskeskustontille voitaisiin tietenkin vuokrasopimuksen päätyttyä tehdä uusi vuokrasopimus nykyistä suuremmasta pääoma-arvosta, jolloin todennäköisesti päädyttäisiin taloudellisesti lähelle nyt esillä olevan esisopimuksen taloudellista tulosta. Tällöin alueelle ei kuitenkaan saataisi juurikaan nykyistä enempää asuntoja. Näissä arvioissa ei lisäksi ole otettu huomioon nuorisolle tarkoitettujen vuokra-asuntojen lisäystä, minkä pääoma-arvo on 800 000 euron luokkaa.

 

Esisopimus on perusteltu

 

Kiinteistölautakunta pitää ehdotettua esisopimusta kaupungin kannalta taloudellisesti sekä elinkeino- ja asuntopoliittisesti perusteltuna. Hankkeen toteuduttua voidaan tarjota melko runsaasti vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja työntekijöille liikenteellisesti erittäin keskeiseltä paikalta. Myös ravintola- ym. palveluiden jatkuminen alueella turvataan.

 

Tontin tai tonttien luovuttaminen myymällä on perusteltua, koska kauppahinnasta voidaan selkeästi vähentää menetykset: rakennusten arvot, purkukustannukset sekä liiketulojen menetys. Vuokrauksessa näiden vähennysten tekeminen olisi vaikeampaa. Vakuutusyhtiöt pitävät maan omistamista vakavaraisuussäännösten kannalta suotavana.

 

Kaj pitää esisopimuksen tekemistä perusteltuna kiinteistölautakunnan esittämällä tavalla. Näin mahdollistuu purettavien rakennusten paikalle merkittävä asuntojen lisärakentaminen.

 

./.                   Liitteenä 5 on kiinteistövirastosta lisäselvitykse­nä saatu laskelma Herttoniemen ostoskeskuksen tonttien arvosta ja ase­makaavan muutoksen ja esisopimuksen taloudellisista vaikutuksista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lopullisen kiinteistökaupan sekä tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

2 karttaa

 

Liite 2

Kaupungin ja Varman välinen esisopimus

 

Liite 3

Varman ja Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n ja sen osakkaiden välinen esisopimus liitteineen

 

Liite 4

Varman laskelma hankkeen taloudesta

 

Liite 5

Laskelma Herttoniemen ostoskeskuksen tonttien arvosta

 

 

 

 


14

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS KAUPUNGIN VUOKRA-ASUKKAIDEN OMAISUUDEN KÄSITTELYSTÄ KUOLEMANTAPAUKSISSA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-165

 

Kaj toteaa, että apulaisoikeuskansleri otti tutkittavakseen tiedotusvälineissä tammikuussa 2006 olleiden kirjoitusten perusteella, onko Helsingin kaupunki riittävästi ohjeistanut kaupungin vuokrataloja siitä kuinka tulee menetellä vuokra-asunnoissa kuolleiden omaisuuden hoidossa ja valvotaanko ohjeiden noudattamista. Ilmi oli tullut tapaus, jossa vainajan omaisuus oli hävitetty ennen kuin omaiset saivat sen haltuunsa. Apulaisoikeuskansleri halusi tutkia oliko kyseessä yksittäistapaus vain laajempi ongelma.

 

Khs antoi 20.3.2006 selvityksensä asiasta. Apulaisoikeuskansleri on 20.6.2006 antanut asiasta päätöksen nro 2/50/06, joka on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään ilmoittanut, että asia ei anna aihetta hänen puolestaan enempiin toimenpiteisiin. Apulaisoikeuskansleri on kuitenkin nostanut esille kysymyksen olisiko kaupungin asianomaisissa toimielimissä aiheellista käydä läpi kuolintilanteiden varalle annettujen ohjeistusten noudattamista varmistavat järjestelmät, jotta asiat hoidetaan oikein myös sijaisuus- ja lomajärjestelyjen aikana. Tapaus, jossa oli menetelty virheellisesti vainajan omaisuuden hoidossa, oli syntynyt tilanteessa, jossa toimijana oli muu henkilö kuin asioita yleensä hoitava virkamies.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä apulaisoikeuskanslerin päätöksen nro 2/50/06 tiedoksi ja lähettää sen sosiaalivirastolle ja kiinteistövirastolle tiedoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa edellä mainittuja virastoja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että kaupungin vuokra-asukkaiden kuoleman varalle antamaa ohjeistusta noudatetaan aina myös loma- ja sijaisuusjärjestelyjen aikana.

 


Pöytäkirjanote ja jäljennös apulaisoikeuskanslerin päätöksestä sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Apulaisoikeuskanslerin päätös nro 2/50/06

 

 

 

 


15

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N JA KIINTEISTÖ OY RAJASAMPAANRANTA 2:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1345

 

Wärtsilä Oyj Abp ja Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 pyytävät (22.5.2006) lupaa poiketa 23. kaupunginosan (Toukola) korttelin 23669 tontin nro 14 (osoite Arabianranta 2) rakennusten lukumäärää koskevasta asemakaavamääräyksestä.

 

Hakijat perustelevat hakemustaan tarpeella jakaa kahden omistajan hallussa oleva tontti siten, että kummallekin omistajalle muodostetaan oma tonttinsa heidän tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (20.6.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 19.2.2001 hyväksytty asemakaava nro 10914. Asemakaavan mukaan tontti on ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialuetta. Tontin rakennusoikeus on 40 000 k-m2. Tontille saa rakentaa enintään kuusikerroksisen rakennuksen.

 

Hakijoiden tarkoituksena on hakea kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta tonttijaon muutosta siten, että tontti jaettaisiin kahteen osaan.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että asemakaavamääräyksen mukaan tontin rakennusalalle saa rakentaa vain yhden rakennuksen.

 

Osallisten kuuleminen   Naapureita on kuultu (asemakaavaosaston kirje 147/2.6.2006), eikä heillä ole huomauttamista asiaan.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavamääräys, joka mahdollistaa vain yhden rakennuksen rakentamisen rakennusalalle, on tarkoitettu ensi sijassa Arabianrannan asuntotonttien rakentamisen ohjaamiseen. Kyseisen toimitilatontin osalta poikkeamisella tästä määräyksestä ei käytännössä ole minkäänlaisia haitallisia seurausvaikutuksia.

 

Poikkeamisen erityinen syy on tontin ja rakennusalan tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1345/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Toukolan tontti 23669/14)

 

Liite 2

Sijaintikartta (Toukolan tontti 23669/14)

 

Liite 3

Ympäristökartta (Toukolan tontti 23669/14)

 

Liite 4

Ote asemakaavasta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset

 

 

 

 


16

26.6.2006 ja 7.8.2006 pöydälle pantu asia

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILAA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJA KOSKEVA RAPORTTI

 

Khs 2002-692

 

Kaj toteaa, että kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 5.6.2002 § 49 perustaa ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja selvittävän työryhmän (Ulkomainosryhmä). Työtä käynnistettäessä ongelmaksi oli muodostunut mm. se, että ulkomainoslaitteiden sijoittamisesta kaupungissa ei ollut selvää toimintamallia, osa ulkomai­noslaitteista oli kaupunkikuvaan sopimattomia ja malliltaan vanhentuneita, ulkomainoslaitehakemusten määrä oli jatkuvasti kasvanut ja, että ulkomainoslaitteiden lupa-asioita käsiteltiin päällekkäisesti eri hallinto­kunnissa.

 

Työryhmän tavoitteena oli menettelytapojen ja prosessien selkiyttäminen, ohjeiden laatiminen, luvattomien laitteiden poistaminen, sekavan ulkomainontatilanteen selkiyttäminen, kaupungin tulojen turvaaminen, ja valmistautuminen kilpailuun. Työryhmä luovutti 17.5.2005 Helsingin kaupunginjohtajalle 10.5.2005 päivätyn loppuraporttinsa.

 

Raportissa on käsitelty sellaisia ulkomainoslaitteita, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisia lupia. Mainonnan sisältöön ei raportissa oteta kantaa. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty rakennusten julkisivuille, katoille tai sisätiloihin sijoitettava mainonta ja muiden kuin ulkomainosyrittäjien harjoittama mainonta. Liikennevälineisiin sijoitettua mainontaa ei käsitellä. Työryhmä on lisäksi rajannut siirrettävien mainostelineiden eli ns. A-standien käsittelyn toimeksiantonsa ulkopuolelle.

 

./.                   Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva loppuraportti on liitteenä 1.

 

Ulkomainosryhmä on esittänyt, että kaupunginhallitus kehottaisi ulkomainosryhmää ryhtymään ulkomainonnasta vuonna 2006 käytävän kilpailuttamisen edellyttämiin valmisteltaviin toimenpiteisiin ryhmän raportissa esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Jatkotoimenpiteiksi työryhmä suosittaa, että Helsingin ulkomainontaa kehitetään mm. ulkomai­noslaiteverkostoa modernisoimalla ja painottamalla laitteiden laadukkuutta ja ympäristöön sopivuutta. Laitteiden sijoituksessa tulisi huomioida kaupungin tiedotus- ym. tarpeet. Rakennusvalvontaviraston ulkomainoslaitteita koskevia ohjeita, kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa vyöhykekarttaa sekä liikennesuunnitteluosaston laatimia liikenneturvallisuusohjeita tulisi noudattaa kilpailumenettelyssä. Yhteistyötä eri virastojen välillä tulisi parantaa prosesseja ja menettelytapoja yksinkertaistamalla ja kehittämällä.

 

Hallintokeskus (ent. kaupunginkanslia) pyysi raportista lausunnon oikeuspalvelut-osastolta, Kaupunginmuseon johtokunnalta, sosiaalilautakunnalta, pelastuslautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, joukkoliikennelautakunnalta, rakennuslautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, kaupunkisuunnittelulautakunnalta, Helsingin Energialta, Helsingin Satamalta, Ratahallintokeskukselta, Viacom Outdoor Oy:ltä, Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitolta, JCDecauxilta, Clear Channel Suomi Oy:ltä sekä Infobase Towers Oy:ltä.

 

Oikeuspalvelut on (19.8.2005) lausunut mm. seuraavaa:

 

Oikeuspalvelut toteaa, että loppuraportin selvitys oikeusohjeista sekä nykytilanteesta ongelmineen ja taloudellisine vaikutuksineen on riittävässä määrin tuotu esiin uudistusten toteuttamiseksi. Kun vuokrasopimusten voimassaolo päättyy 31.7.2008, oikeuspalvelujen näkemyksen mukaan laitteiden kilpailuttaminen voidaan toteuttaa hyvissä ajoin. Kaikki suositukset jatkotoimenpiteistä ovat huomionarvoisia. Myös selvien ongelmien poistaminen jatkotoimenpiteinä tulisi ottaa huomioon. Lisäksi tulisi kehittää raportissa mainittua koko kaupunkia koskeva ATK-pohjainen ulkomainoslaitteiden paikkatietojärjestelmä, jota ylläpitää ja päivittää yksi viranomainen.

 

Edelleen oikeuspalvelut toteaa, että 1.8.2008 toteutettavassa prosessikaavio 4:ssä kaikille vuokrausta harjoittaville on samanlainen käsittely ja lausuntokierros ennen vuokrapäätöstä. Osapuolet olisivat yhdenvertaisessa asemassa ja eri tahojen vaatimukset tulisi yhdellä kertaa kartoitetuiksi kaupunkimiljöön, liikenteen vaatimusten ja kulttuurihistoriallisten tarpeiden näkökohdat huomioon ottaen. Lausuntokierros saattaisi yhtenäistää ulkomainoslaitteiden laatua, sijoitusta ja turvallisuutta olivatpa laitteet pysyviä tai tilapäisiä. On myös todennäköistä, että mallihyväksynnän ja laadun myötä vanhentuneet ja kaupunkikuvaa rumentavat ulkomainoslaitteet poistuvat ja kaupungin taloudellinen tilanne parantuisi. Rakennusvalvontaviraston lupapäätös voisi myös nopeutua.

 

Prosessikaavio 4:ään sisältyvä jatkolupamenettely mahdollisen luvan menetyksestä kaavoituksellisista syistä saattanee muodostua ongelmalliseksi niissä vuokrasopimustapauksissa, joissa lupapäätös laitteen sijoittamisessa on lyhyempi kuin itse vuokrasopimus. Tällaisen tilanteen estämiseksi tulisi hakijalle tiedottaa hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuspäätöstä mahdolliset kaavoitukselliset toteutukset, jotta vältytään ristiriidoilta. Toinen keino on pyrkiä siihen, että vuokrasopimuksen ja lupapäätöksen kesto ovat yhtenevät. Kun kysymykseen tulee jatkolupa, tulisi myös vuokrasopimusaikaa tarkistaa. Kolmas vaihtoehto olisi ottaa vuokrasopimukseen vastaavaa ehto niissä tapauksissa, kun kaupunki on vuokranantajana. Tällaisissa tapauksissa irtisanomisajan tulisi olla riittävän pitkä. Vaihtoehto ei voine sopia tilanteisiin, kun valtio ja yksityinen omistavat maapohjan.

 

Voimassa olevista sopimuksista 1.8.2008 jälkeen oikeuspalveluilla ei ole muuta huomautettavaa kuin, että metroasemien mainoslaitteisiin voitaneen jatkotoimenpiteinä myös kiinnittää huomiota.

 

Helsingin kaupunginmuseon johtokunta on (23.8.2005) todennut, että kaupunginmuseo pitää ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskevan työryhmän työtä arvokkaana ja tarpeellisena, jotta ulkomainonnan ohjeistusta ja eri viranomaisten käytännön työtä saataisiin selkeytettyä. Ulkomainontaan liittyvien rakenteiden ulkoasun ja sijoittamisperiaatteiden ohjeistaminen on kaupunkikuvan kannalta erittäin tärkeä asia. Muutoin nykyisessä kaupallisuuden leimaamassa tilanteessa aukiot ja katutilat sekä –näkymät muuttuisivat nopeasti levottomiksi markkinakentiksi.

 

Työn ulkopuolelle on rajattu siirrettävät mainostelineet eli ns. A-standit, joista kuitenkin on olemassa rakennuslautakunnan rakentamistapaohjeistus vuodelta 2001. Jatkossa katukuvan ja jalankulkualueiden ilmeeseen ja levottomuuteen vaikuttavien mainostelineiden sijoituskäytännöt ja mahdollisesti kokonaan rauhoitettavat alueet tulee selvittää.

 

Raportin ulkopuolelle on lisäksi rajattu rakennusten julkisivuille, katoille tai sisätiloihin sijoitettava mainonta. Rakennuksiin sijoitettavaa mainontaa säädellään rakennuslautakunnan v. 1997 hyväksymässä rakentamistapaohjeessa. Erityisen hyvänä kaupunginmuseon johtokunta pitää periaatetta, että ulkomainoslaitteita ei pääsääntöisesti sallita kiinnitettävän rakennusten seiniin. Samoin yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet ohjeistuksineen ovat välttämättömät. Tällä periaatteella turvataan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti kaikkein arvokkaimpien ja herkimpien alueiden arvojen säilyminen. Työryhmä esittääkin vyöhykekartan kehittämistä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon kanssa edelleen niin, että eri vyöhykkeiden sisältä löydetään ne alueet, jotka jäävät kokonaan ulkomainonnan ulkopuolelle. Kaupunginmuseon johtokunta pitää ehdotusta kannatettavana.

 

Raportissa esiteltyjen, nykyisin käytössä olevien mainoslaitteiden muodostama tuoteperhe tuo kaupunkikuvaan tiettyä rauhallisuutta. Tällaista ulkomainoslaitteiden yhdenmukaisuutta voidaan pitää hyvänä lähtökohtana ja kannatettavana periaatteena jatkossakin. Mainostaulujen yhdistämisellä pysäkkikatoksiin saadaan vähennettyä erillisten mainostaulujen määrää ja tarvetta.

 

Kaupunginmuseon johtokunta pitää tärkeänä sitä, ettei mainoslaitteiden kokoa tulevaisuudessa kasvateta. Myös rakenteiden keveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jottei mainoslaitteista kasva nykyisiä mainoslaitteita massiivisempia. Joissakin kulttuurihistoriallisesti merkittävissä paikoissa yksilöllisesti juuri siihen paikkaan suunniteltu, viereisten rakennusten arkkitehtuuriin ja muihin rakennelmiin sovitettu mainoslaite toisi epäilemättä paremman lopputuloksen. Tämä onkin periaatteessa mahdollista, mutta mallihyväksynnän vaatimus saattaa suosia valmiiksi mallihyväksyttyjä mainoslaitteita.

 

Lopuksi kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että työryhmän raportin loppupäätelmänä esitetyt suositukset jatkotoimenpiteiksi ovat kaikki erittäin kannatettavia ja tarpeellisia ja pitää keskeisenä tavoitetta kehittää ulkomainontaa kaupungin arvon mukaiseksi, mikä edellyttää laitteiden laadun vaatimusta ja ympäristön ja kaupunkikuvan nykyistä parempaa huomioon ottamista. Ulkomainostilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kaupungin ja kansalaisjärjestöjen ilmoittamisen ja tiedotuksen tarpeet sellaisissa paikoissa, joissa kansalaiset liikkuvat, kuten esimerkiksi ostoskeskuksissa.

 

Sosiaalilautakunta on (6.9.2005) pitänyt tärkeänä, että ulkomainoslaitteita sijoitettaessa huolehditaan ympäristön esteettömyydestä, kuten raportissa todetaankin. Sosiaalilautakunta katsoo, että myös ns. A‑standien sijoittelua tulee valvoa siten, etteivät ne muodosta kulkuesteitä jalankulku- tai kevyen liikenteen väylille, vaikka niitä ei olekaan varsinaisesti käsitelty tässä raportissa. Vaihtoehtona olisi tutkittava A‑standien kieltämistä erikseen määritellyillä alueilla. Asiaa on sivuttu raportissa ja Ulkomainos -työryhmän jäsen Tapio Sademies on jättänyt niistä eriävän mielipiteen, jonka mukaan nämä A-standit olisi pitänyt sisällyttää tähän raporttiin. Huolimattomasti sijoiteltuna A-standit aiheuttavat sekavuutta kaupunkiympäristöön ja haittaavat esteetöntä liikkumista. A-standeja koskee erillinen Siirrettävät mainostelineet eli standit – sijoittamisperiaatteet -raportti, joka on hyväksytty rakennuslautakunnassa 24.4.2001.

 

Päiväkotien ja leikkipuistojen läheisyyteen mainostauluja sijoitettaessa tulee noudattaa erityistä harkintaa. Mainostajilta tulee vaatia kuluttaja-asiamiehen ohjeiden noudattamista. Kuluttaja-asiamiehen Alaikäiset, markkinointi ja ostokset –ohjeessa katsotaan, että koska ulkomainonnassa käytetään julkista tilaa eikä mainosta voi välttyä kohtaamasta, ulkomainonta kohtaa myös lapset ja nuoret. Näin ollen tätä markkinointia voidaan arvioida kuten lapsille suunnattua markkinointia. Häiritsevä mainonta loukkaa kuluttajan oikeutta rauhalliseen asuinympäristöön ja vahvistaa usein vallitsevia sukupuolistereotypioita.

 

Erityisesti lasten ja nuorten ympäristö tulisi rauhoittaa liialliselta markkinoinnilta. Vaikka vastuun mainonnan sisällöstä kantavat mainostajat, on kaupungilla ulkomainonnasta hyötyvänä osapuolena myös vastuu huolehtia siitä, että mainonnan sisältö on asiallista ja ohjeisiin perustuvaa.

 

Ulkomainoslaitteita sijoitettaessa on kiinnitettävä huomio myös erityisryhmien tarpeisiin. Sijoittelulla ei saa vaikeuttaa liikkumista esim. pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. Sijoittelu ei saa haitata kaupunkiympäristön hahmottamista. Näkövammaisten osalta on otettava huomioon, että mainoslaitteiden tulee olla hahmotettavissa kepin kanssa alhaalta asti. Sivulle ylhäältä levenevät laitteet voivat aiheuttaa ongelmia. Pysäkkikatoksissa on huolehdittava, että tilaa jää pyörätuolilla kääntymiseen. Tämä helpottaa myös lastenvaunujen kanssa liikkuvia.

 

Tulevaisuudessa ulkomainoksiin liitetään myös ääniä. Joissakin paikoissa näitä äänimainostauluja on jo käytössä. Tästä ei ollut mainintaa loppuraportissa, mutta asia on tarpeen ottaa huomioon. Äänien osalta tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne häiritse esimerkiksi liikennevalojen ääniopastuksen havainnointia eivätkä aiheuta lisähälyä jo ennestään meluisaan kaupunkiympäristöön.

 

Sosiaalilautakunta pitää työryhmän esittämiä suosituksia jatkotoimenpiteiksi hyvinä ja tärkeinä ottaen kuitenkin huomioon esteettömyysasiat sekä markkinoinnin yleiset eettiset periaatteet.

 

Pelastuslautakunta on (13.9.2005) todennut mm., että kiinteiden mainoslaitteiden sijoituksessa on otettava huomioon visuaalisten ja liikenneturvallisuusnäkökohtien lisäksi pelastusturvallisuuteen kuuluvat asiat. Raportissa on kiinteiden mainoslaitteiden sijoittelussa jätetty tyystin huomioimatta pelastustiet. Reitti nostolavayksikölle sijaitsee paikoin kevyenliikenteen väylällä, viheralueella, julkisella torialueella jne. eli reiteillä, jotka eivät ole perinteisiä tontille ajoreittejä. Varsinkin nostolavalle varatun reitin geometria on tilaa vievä, kääntösäteen ollessa 12 m, tulee normaali tiestönkin reittitarkastelut tehdä huolella.

 

Pelastusviranomainen olisi toivonut selkeitä pelisääntöjä A-standien käytölle, semminkin kun pelastuslain mukaan muidenkin onnettomuuksien kuin tulipalojen ennaltaehkäisyyn tulee laitoksen kiinnittää huomiota.

 

Raporttiin on lisättävä pelastustoimen osio, missä viitataan pelastuslakiin, pykäliin 21 ja 33. Suunnittelun yhteydessä on aina selvitettävä olemassa olevat pelastustiet. Niille ei saa sijoittaa kiinteitä mainoslaitteita.

 

Määritettäessä jatkosuunnittelussa sijoitusohjeet kiinteille mainoslaitteille on myös määriteltävä käyttöohjeet nk. A-standeille.

 

Esteettömyystarkastelujen tulisi olla mukana kaikessa Helsingin kaupungin suunnittelussa (vrt. Esteetön Helsinki-projekti). Nyt on rajattu raportin ulkopuolelle nk. A-standit, joilla on suuri merkitys kaupunkitilan toimivuuteen. Vanhusten, näkö- ja liikuntavammaisten liikkumisen sujuvuus heikentyy samoin lastenrattaiden kera kulkevien. A-standit jopa aiheuttavat vaaratilanteita: kohtaamisonnettomuuksia, kompurointeja jne.

 

Yleisten töiden lautakunta on (15.9.2005) esittänyt seuraavaa:

 

Lupaprosessi                   Rakennusviraston rooli ulkomainoslaitteiden sijoittamisessa rajoittuu nykyisin lähinnä ulkomainosyrittäjälle annettavan kaivuluvan myöntämiseen ja valvontaan sen jälkeen, kun kiinteistövirasto on tehnyt ulkomainospaikasta vuokrasopimuksen kaupunkisuunnitteluvirastoa kuultuaan ja rakennusvalvontavirasto puolestaan antanut toimenpideluvan mainoslaitteen sijoittamiseen.

 

Kaivulupa myönnetään prosessin loppuvaiheessa juuri ennen mainoslaitteen asentamista. Jos tässä yhteydessä paljastuu esim. maanalaisista johdoista johtuvia esteitä mainoslaitteen sijoittamiselle suunniteltuun paikkaan, on sille etsittävä uusi paikka ja pahimmassa tapauksessa koko prosessi voidaan joutua käymään läpi uudestaan.

 

Raportissa prosessia ehdotetaan muutettavaksi 1.8.2008 lähtien siten, että jo ennen mainospaikkaa koskevan vuokrasopimuksen tekemistä rakennusvirasto antaisi lausunnon mainospaikan soveltuvuudesta mm. johtojen ja katuympäristön kannalta. Tällä muutoksella voidaan varmistaa, että lupaprosessia ei jatketa turhaan paikoissa, joissa mainoslaitteen sijoittamiselle ei ole teknisiä edellytyksiä. Katu- ja puisto-osasto pitää tätä muutosta perusteltuna.

 

Ulkomainoslaitteisiin liittyvä lupaprosessi on hakijan ja kaupungin hallinnonkin kannalta moniportainen, joten raportissa esitetään sen yksinkertaistamista siten, että jo mainospaikan vuokrauspäätös sisältäisi kaikki tarvittavat luvat, mm. kaivuluvan. Yleisten alueiden vuokrauksia tekevät nykyisin sekä kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa vuokrauksista kaupallisiin tarkoituksiin, sekä rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, jolle kuuluvat muut luvat. Vaikka nykyinen järjestelmä toimii kohtalaisen hyvin, olisi pidemmällä aikavälillä rationaalisempaa keskittää kaikki yleisten alueiden vuokrausasiat yhteen yksikköön. Yleisten alueiden käytön vastuullisena tahona luontevin sijoituspaikka tälle yksikölle olisi katu- ja puisto-osasto.

 

Esteettömyys                    Mainoslaitteiden sijoittamisessa on otettava huomioon esteettömyysnäkökulma, eli laitteita ei esimerkiksi tulisi sijoittaa paikkoihin, joita näkövammaiset eivät voi havaita valkoisen kepin avulla kaduilla liikkuessaan. Mainoslaitteilla ei tule myöskään rajoittaa kohtuuttomasti kulkuväylien leveyttä, jotta niillä voidaan liikkua esteettömästi esim. pyörätuolilla. Mahdollisuuksien mukaan mainoslaitteet on sijoitettava kaduilla kohtiin, joissa ei ole jalankulkua, esim. välikaistoille ym.

 

Esteettömyysnäkökohtien arvioimisessa on syytä käyttää valtakunnallisessa esteettömyysprojektissa kehitettyjä mitoitusohjeita.

 

Mainoslaitteiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat laitteita huollettaessa ja mainoksia vaihdettaessa sekä laitteita ympäröivien alueiden ylläpidettävyys, mm. aurausmahdollisuus.

 

Yhteiskunnallinen tiedottaminen mainoslaitteissa

 

Kaupungilla on nykyisin kiinteistöviraston hallinnoimina käytössään 159 kaupungin omaan tiedottamiseen liittyviä mainostiloja, ns. Abribus-valomainostauluja, joita on toistaiseksi käytetty lähinnä kulttuuripalvelujen mainostamiseen. Kahden viikon kampanjan mainostilavuokra on kaupungin eri hallintokunnille 1 590 euroa.

 

Rakennusvirastolla on jatkuvaa tarvetta erilaisiin asenne- ym. kampanjointiin (mm. Helli Helsinkiä, roskaamiskampanjat). Jos ulkomainoslaitteiden kilpailuttamisessa varattaisiin tietty määrä tällaista "ilmaista" mainostilaa, voitaisiin kaupungin kannalta tärkeitä siisteys- ym. teemoja edistää vähäisin kustannuksin, mutta laajalla näkyvyydellä. Ulkomai­noslaitteita kilpailutettaessa tulisi ottaa tämä näkökulma huomioon.

 

Myös asukasjärjestöjen ja kaupungin omaa tiedottamistarvetta palvelevien ilmoitustaulujen mahdollisuutta tulisi selvittää. Näiden ylläpito voitaisiin tehdä esimerkiksi yhteistyössä asukasjärjestöjen kanssa.

 

Jatkotoimenpiteet            Raportissa ehdotetaan useita jatkotoimenpiteitä, joista seuraavat koskevat rakennusvirastoa:

 

Yhteistyötä eri virastojen välillä tulee parantaa prosesseja ja menettelytapoja yksinkertaistamalla ja kehittämällä. Tämä tarkoittaa

 

-                                       eri virastojen roolien selkiyttämistä ja rajapinnoista sopimista ja jatkossa ulkomainonnan parissa olevien toimijoiden vähentämistä kaupungin kentässä

-                                       paikkatietojärjestelmän pikaista kehittämistä ja käyttöönottoa. Järjestelmän tulee palvella kaikkia kaupungin toimijoita (vastuullisena kiinteistövirasto)

-                                       ulkomainoslaitteiden paikkojen huomioimista laadittavissa suunnitelmissa, mm. katu- ja ympäristösuunnitelmissa sekä katutilaa koskevien suunnitteluohjeiden laatimista, joissa huomioidaan myös ulkomainoslaitteiden mitoitus ja sijoittamisedellytykset (kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto).

 

Ulkomainoslaitteiden paikat kilpailua varten teetetään konsulttityönä (kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä muiden virastojen kanssa) ja soveltuvin osin virastojen omana työnä.

 

Kaupungin tulee katutilan omistajana ja haltijana ottaa kantaa siirrettäviin mainostelineisiin eli standeihin, joista yleisimpiä ovat ns. A-standit.

 

Katu- ja puisto-osaston mielestä tavoite vähentää ulkomainoslaitteiden kanssa toimivia hallintokuntia nykyisestä neljästä on perusteltu ja se ehdottaakin tutkittavaksi, voitaisiinko yleisille alueilla sijoitettavien ulkomainoslaitteiden vuokraustoiminta siirtää kiinteistövirastosta rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, joka vastaa katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muutoinkin toimii katu- ja puistoalueiden isäntänä. Katu- ja puisto-osastolla ollaan yhdistämässä katu- ja puistoalueiden paikkatietorekisterit yhdeksi yleisten alueiden rekisteriksi, johon voitaisiin luontevasti liittää myös ulkomainoslaitteita koskevat tiedot.

 

Katusuunnittelun yhteydessä on toistaiseksi otettu kantaa ulkomainoslaitteiden sijoittamiseen vain satunnaisesti. Katu- ja puisto-osasto pitää työryhmän ehdotusta ulkomainoslaitteiden huomioimiseksi katusuunnitteluvaiheessa perusteltuna eikä näe esteitä sille, että jatkossa katusuunnitelmissa ja niihin liittyvissä suunnitelmaselostuksissa tarkistetaan ulkomainoslaitteiden sijoittamismahdollisuudet sekä tehdään niihin tarvittavat tilavaraukset.

 

Siirrettävien mainoslaitteiden osalta katu- ja puisto-osasto toteaa, että etenkin eräillä keskustan alueilla ns. A-standeista on haittaa kadun käyttäjille ja kunnossapidolle. Näiden laitteiden käytöstä tehdyt ohjeet on hyväksytty rakennuslautakunnassa 24.4.2001. Järjestyslain voimaan tulon johdosta kaupungin järjestyssääntö, jonka perusteella näitä mainoksia olisi pystytty tehokkaasti valvomaan, on kumottu. Laitteiden valvontavastuu on nykyisin rakennusvalvontavirastolla ja poliisilla, mutta resurssit tähän ovat riittämättömät. Esteettömyyden lisäämiseksi niiden käyttöä tulisikin pystyä rajoittamaan ja valvomaan nykyistä paremmin.

 

Joukkoliikennelautakunta on (22.9.2005) esittänyt mm. seuraavaa:

 

Ulkomainoslaitteista liikennelaitoksen vastuulle kuuluvat raitiovaunu- ja bussipysäkkien sadekatokset. Niiden pystytyksestä ja kunnossapidosta liikennelaitoksella on vuoden 2015 loppuun kestävä sopimus, joka jatkuu viisi vuotta kerrallaan irtisanomisajan ollessa 24 kuukautta. Sopimukseen kuuluu tällä hetkellä 1210 katosta (vuoden 2005 lopussa 1255 modulia) ja niitä rakennetaan vielä 140 lisää vuoden 2009 loppuun mennessä.

 

Pysäkkikatoksia on kahta tyyppiä, leveä- ja kapeapäätyisiä, leveäpäätyinen suojaa paremmin sateelta ja tuulelta, joten se on matkustajapalvelun kannalta huomattavasti parempi. Pysäkkikatoslupia käsiteltäessä ei matkustajapalvelua kuitenkaan aina riittävästi huomioida vaan kapeapäätyisiä katoksia joudutaan asentamaan kohteisiin, joissa pysäkkitila riittäisi leveämmällekin mallille.

 

Joukkoliikenteen osalta kaupungin tarpeet karttainformaatiolle ja tiedottamiselle on jo nyt huomioitu, mutta kaupungin kulttuurin ja muun tiedottamisen tarpeeseen ei ole varauduttu.

 

Näköpiirissä ei ole pysäkkikatoksiin liittyviä muutostarpeita, mutta viimeistään vuonna 2013, ennen nykyisen sopimuskauden irtisanomisajan umpeutumista ne luonnollisesti tarkistetaan.

 

Rakennuslautakunta on (27.9.2005) todennut mm. seuraavaa.

 

Rakennusvalvontaviraston rooli on toimia lupaviranomaisena, joka myöntää ulkomainoslaitteille luvat maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Yleensä ulkomainoslaitteet edellyttävät toimenpidelupaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n mukaisesti. Asetuksen toimenpidelupaa ei kuitenkaan tarvita, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

 

Helsingissä on lisäksi omaksuttu ns. mallihyväksyntämenettely. Aluksi itse laitteelle haetaan mallihyväksyntä, jonka jälkeen yksittäisten laitteiden luvat haetaan pelkästään esittämällä laitteen asemapiirros ja ympäristösuunnitelma.

 

Vanhojen ennen vuotta 1990 käyttöön otettujen laitteiden luvat oli myönnetty yleensä määräaikaisina (esim. pylvästauluille ja suurtauluille normaalisti viideksi vuodeksi).

 

Myös laitteiden lupien valvonta kuuluu rakennusvalvontavirastolle. Lisäksi Helsingin kaupunginvaltuusto on määrännyt rakennuslautakunnan toimimaan viranomaisena, joka valvoo, että liikenneväylät, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.

 

Rakentamisen ohjaamiseksi rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista (Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2 §). Kun toimenpide toteutetaan rakentamistapaohjeen mukaisesti, lupaa toimenpiteeseen ei tarvitse hakea. Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin edellyttää luvan hakemista erityisestä syystä.

 

Työryhmän suosituksista

 

Työryhmä suosittaa, että kantakaupungin keskeisissä osissa, raportin liitekartan vyöhykkeellä I, luovutaan vanhoista ennen vuotta 1990 käytössä olleista laitteista vuoden 2008 jälkeen. Käytetty karttaliite on otettu ilmeisesti sellaisenaan kaupunkisuunnitteluviraston jo aikaisemmin laatimasta kartasta, jota on käytetty annettaessa lausuntoja mainostauluhankkeista.

 

Esitetyllä vyöhykeajattelulla tavoitellaan menettelyjen yksinkertaistamista. Sen avulla on mahdollista selkiyttää ulkomainoslaitteiden sijoittamiskäytäntöjä ja esim. kehittää kullekin alueelle sen tarpeisiin sopivat luvanvaraisuussäännöt.

 

Kartan mukainen vyöhyke I on kuitenkin kovin laaja ja sisältää eri lailla arvotettavia alueita. Asiaa voitaisiin tarkastella eritellymmin niin, että ulkomainoslaitteet empirekeskustassa ja muutamalla muulla ydinkeskustan kaikkein arvokkaimmalla alueella kiellettäisiin kokonaan ja linja olisi vapaampi näiden alueiden ulkopuolella.

 

Myös esitys siltä osin, millainen laitekanta eri vyöhykkeillä ylipäätänsä olisi mahdollista, on tiukahko. Sähköisiä mainos- ja informaatiotauluja sallittaisiin vyöhykkeellä I vain korttelien sisäpihojen kaltaisissa paikoissa. Pylvästaulut olisi kielletty kokonaan. Vyöhyke I kattaa koko niemen.

 

Rakennuslautakunnan mielestä vyöhykeajattelu on liian summittainen keino ratkaista kysymys arvokkaiden alueiden rauhoittamiseksi häiritsevältä ulkomainonnalta ja ulkomainoslaitteilta. Juuri niemen alueella liikkuu eniten kaupunkilaisia ja matkailijoita. Esimerkiksi matkailijat tarvitsevat informaatiota, jota kaksipuolisilla sähköisillä laitteilla on voitu välittää.

 

Rakennuslautakunta esittää, että vyöhykeajattelu korvataan yksityiskohtaisemmalla tarkastelulla, jossa erityisen arvokkaat ympäristöt nostetaan esiin ja arvotetaan ulkomainonnan kannalta. Erään lähtökohdan tähän tarjoaa valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä koskeva Museoviraston uusi tarkistettu luettelo. Olemassa oleva valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriperintökohteita koskeva inventointi ja julkaisu on vuodelta 1993.

 

Työryhmän kanta, että mainoslaitteiden laadukkuutta tulee kilpailutettaessa painottaa, on oikea. Mainoslaitteiden nykyinen kaupunkikuvallinen ilme on vain keskinkertainen. Juuri kilpailuttaminen on se vaihe, jossa kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa käytettyjen laitetyyppien valintaan ja siihen, että laitteita jatkuvasti kehitetään. Ulkomainoslaitteita koskevat sopimukset päättyvät pääosin kesällä 2008 ja laitteistot ja laitepaikat on tarkoitus kilpailuttaa sitä ennen. Työryhmän esitykset tähtäävätkin kilpailun valmisteluun ja kilpailun jälkeiseen tilanteeseen.

 

Suositusten mukaan yhteistyön parantaminen virastojen välillä tarkoittaa mm. selkeiden periaatteiden laatimista ulkomainonnalle rakentamistapaohjeiden muodossa. Tällainen jo olemassa oleva rakentamistapaohje on Mainosroskakorit, sijoittamisperiaatteet, vuodelta 2004. Aiheeseen liittyy myös rakentamistapaohje Mainoslaitteet rakennuksissa, jonka aihepiirin työryhmä on rajannut raporttinsa ulkopuolelle.

 

Lisäksi rakennusvalvonnassa on tehty työtä ulkomainoslaitteita, ulkomainonnan suurtauluja sekä pylvästauluja koskevien ohjeiden laatimiseksi.

 

Toinen vastaava kehityskohde raportissa on valvonnan tehostaminen. Rakennusvalvontavirastossa on kaksi katujen valvontaan erityisesti tarkoitettua rakennusmestarin virkaa. Katuvalvonnan painopiste on talviaikaisessa liukkaudentorjunnassa, mutta virasto on myös pannut toimeen esimerkiksi ns. A-standeihin keskittyviä valvontaiskuja yhteistyössä poliisin kanssa.

 

Työryhmän raporttiin liittyy jäsen Sademiehen eriävä mielipide, joka koskee etupäässä juuri A-standejä. Mielipiteen mukaan standit tulisi kieltää työryhmän esittämän I vyöhykkeen alueelta. Työryhmä tyytyy katsomaan, että kaupungin tulee katutilan omistajana ja haltijana ottaa tämäntapaisiin telineisiin kantaa. Rakennuslautakunta on omalta osaltaan vuonna 2001 hyväksynyt rakentamistapaohjeen Siirrettävät mainostelineet eli standit, sijoittamisperiaatteet ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tiedoksi ja kiinteistölautakunnalle toimenpiteitä varten.

 

Paikkatietojärjestelmä     Lupaviranomaisen kannalta tarkasteltuna kehitys 1980-luvulta on mainoslaitteiden osalta ollut ongelmallinen. Vanhojen ennen vuotta 1990 käyttöön otettujen laitteiden luvat oli myönnetty yleensä määräaikaisina (esim. pylvästauluille ja suurtauluille 5 vuodeksi). Tämä on osittain johtanut siihen, että määräaikojen jatkoille ei ole lupia haettu, tai näitä jatkolupia ei ole kyetty voimavarojen niukkuudesta johtuen asianmukaisesti käsittelemään. Kun ulkomainoslaitteiden määrä on suuri, on tuhansien laitteiden seuranta osoittautunut vaikeaksi. Työryhmä esittääkin kehitettäväksi ja käyttöön otettavaksi ulkomainoslaitteita koskevan paikkatietojärjestelmän. Järjestelmän avulla laitteiden paikkojen vuokraus, lupakäsittely, valvonta ja seuranta helpottuisivat. Vastuuvirastona on kiinteistövirasto.

 

Rakennuslautakunta kannattaa paikkatietojärjestelmän pikaista käyttöön saamista.

 

Rakennusvirasto katuhallintokuntana

 

Eri virastojen työnjaon mukaisesti olisi tarkoituksenmukaista, että rakennusvirasto katuhallintokuntana suunnittelisi katutilan käyttöä raportissa esitetyllä tavalla. Virasto suunnittelee tai suunnitteluttaa kadunkalusteiden paikat ja myöntää luvat teknisille laitteille. Olisi järkevää, että rakennusvirasto myös määrittelisi normaalien katuympäristöön sijoitettavien ulkomainoslaitteiden paikat katusuunnitelmissa ja katusuunnitelmaa täydentävissä ympäristösuunnitelmissa. Tällöin erillistä rakennusvalvonnan lupakäsittelyä ei enää lainkaan tarvittaisi.

 

Vyöhykekartta, liikenneturvallisuusohjeet ja rakennusvalvontaviraston ohjeet loisivat puitteet laitteiden sijoittamiselle virastojen sopiman työnjaon mukaisesti.

 

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto

 

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on antanut Ulkomainostyöryhmän loppuraportista oman lausuntonsa 17.8.2005.

 

Neuvottelukunta suosittelee pylväsmainonnan kehittämistä kohti kulttuurimainontaa. Banderollimainontaa pitäisi kehittää innovatiiviseksi kertomaan kaupungin eri aktiviteeteista. Tällaisesta on löydettävissä hyviä esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa.

 

Kun ulkomainonta kaupungin toimesta kilpailutetaan, tulee ulkomainostyöryhmän jäseniä olla edustettuna laadittaessa kilpailutuksen kehykset.

 

Lopuksi        Rakennuslautakunta pitää ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskevaa loppuraporttia hyvänä lähtökohtana valmisteltaessa ulkomainoslaitteista käytävää kilpailua. Raportissa esitetyt jatkotoimenpidesuositukset ovat rakennusvalvonnan näkökulmasta pääosin tarkoituksenmukaisia ja ovat omiaan selkiyttämään ja yksinkertaistamaan nykyisiä käytäntöjä.

 

Esitetystä vyöhykeajattelusta tulee kuitenkin luopua. Kolmiportainen aluejako voidaan korvata eri tilanteet paremmin huomioon ottavalla yksityiskohtaisemmalla tarkastelulla, jossa alueiden sopivuus tai sopimattomuus erityyppiseen ulkomainontaan harkitaan.

 

Samalla kun kaupalliseen tarkoitukseen tulevaa laitekantaa kehitetään, tulisi kaupungin entisestään voimistaa keinoja osoittaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan, kuten kaupunginosayhdistysten käyttöön sovel­tuvia ilmoitustauluja. Tällaisesta käytännöstä on jo muutamia hyviä esimerkkejä eri puolilla kaupunkia. Tarvetta kansalaistiedottamiseen on enenevässä määrin.

 

Helsingin Satama on (28.9.2005) pitänyt hyvänä raportissa esitettyjä pääperiaatteita koko kaupungin ulkomainonnan keskitetystä koordi­noinnista. Helsingin Satama pitää hyvänä myös sitä, että käytettävät laitteet tyyppihyväksyttäisiin.

 

Helsingin Sataman mielestä mainoslaitteita sijoitettaessa Sataman hallinnoimilla alueilla on otettava huomioon alueen liikenteelliset ja paikalliset olosuhteet, joten mainoslaitteiden sijoittelusta Sataman pitää saada päättää itse.

 

Lisäksi Helsingin Satama korostaa sitä, että sen lisäksi mitä vaatimuksia mainoksille muutoin asetetaan, ne eivät saa olla Sataman liiketoiminnan vastaisia.

 

Helsingin Satama haluaakin olla sen alueille sijoitettavien mainoslaitteiden lupahakemusten valmistelussa mukana ja vaikuttaa niitä koskevien sopimusten sisältöön. Parhaiten tämä toteutuu oman sopimuksen kautta ja mieluiten niin, että sama sopimus kattaa sekä ulkoalueiden mainokset että terminaalien sisällä olevat mainokset.

 

Helsingin Energia on (26.10.2005) todennut mm., että mainoslaitteet liittyvät Helsingin Energian liiketoimintaan mm. seuraavissa yhteyksissä: pylvästaulut (n. 2 000 kpl) on sijoitettu pääsääntöisesti ulkovalaistuksen pylväisiin ja mainosroskakoreista (n. 1 000 kpl) huomattava osa on kiinnitetty myös valaisinpylväisiin. Valaistujen ulkomainosten liittymisjohdoista lähes kaikki on liitetty ulkovalaistusverkkoon. Pienehkö osa mainoslaitteista tarvitsee jatkuvaa sähköä, jolloin niillä on liittymisjohto jakeluverkkoon.

 

Helsingin Energia toteaa, että pylvästaulujen sijoituksessa ja kiinnityksessä tulisi ottaa myös pylvään omistajan näkökanta entistä paremmin huomioon. Esim. tuulisille paikoille ei tulisi lainkaan asentaa pylvästauluja, koska pylväitä ei ole mitoitettu taulujen aiheuttamalle tuulikuormalle. Samasta syystä esim. banderollien kiinnittäminen pylväisiin on kaikkialla kiellettyä.

 

Pylvästaulujen ja mainosroskakorien kiinnityslaitteet ja –tavat tulisi toteuttaa pylvään pintakäsittelyä suojaavalla tavalla ja kiinnitys ei saa estää pylvään sähkölaitteiden kytkentätilan avaamista. Liittymisjohtojen tilaukset suositellaan tehtäviksi hyvissä ajoin etukäteen, jolloin tarvittaessa ehditään tutkimaan edullisempaa vaihtoehtoista paikkaa ja liittymisjohtoreittiä. Valaistujen mainostaulujen luminanssin (pintakirkkauden) tulee olla oikeassa suhteessa ympäröivään julkisen ulkotilan valaistukseen.

 


Kiinteistölautakunta on (1.11.2005) todennut mm. seuraavaa.

 

Kiinteistöhallinnon rooli Paikkojen vuokraaminen ulkomainoslaitteita varten, pysäkkikatoksia lukuun ottamatta, on ollut kiinteistöhallinnon tehtävä noin 60 vuoden ajan eli siitä alkaen, kun järjestettyä sekä säädeltyä ulkomainontaa on kaupungissamme ollut. Kiinteistöhallinnolla on edelleen parhaat edellytykset kaupungille menestyksellisen ulkomainosvuokrauksen hoitamiseen.

 

Toisaalta saattaa olla jatkossa paikallaan miettiä pysäkkikatoksien hallinnointia. Pysäkkikatosten lupamenettely poikkeaa suuresti mainoslaitepaikkojen menettelystä. Pysäkkikatoksia käytetään ulkomainonnan lisäksi tuotekohtaiseen mainontaan. Pysäkkikatoksien maapohjalle ei ole määritelty vuokraa. Jatkossa saattaisi tulla ongelmia kilpailuttamisen myötä siitä, että pysäkkikatosten ylläpito kuuluu liikennelaitokselle, jolla ei ole katoksille omaa käyttöä, kun liikennöinnin on voittanut jokin muu yhtiö. Tällöin pahimmillaan saattaisi olla seurauksena, että jonkin linjan voittaneella yhtiöllä on erillissopimus pysäkkikatosmainonnasta jonkin toisen ulkomainosyhtiön kanssa ja alueelle tulee toiset pysäkit ja toiset jäävät paikalleen vain mainospaikoiksi. Näin on tapahtunut ainakin Ruotsissa.

 

Merkittävä osa ulkomainonnasta raportin ulkopuolella

 

Työryhmä ei käsitellyt esimerkiksi pysäkkikatoksia, valomainontaa, rakennusten seiniin kiinnitettyjä mainoslakanoita, mainosliputusta eikä nk. a-standimainontaa, vaikka nämä muodostavat erittäin merkittävän ja yhä kasvavan mainosvolyymin Helsingissä. Myöskään ulkomailla olevia uusia mainoslaiteratkaisuja ei ole käytännössä lainkaan tarkasteltu, vaikka muun muassa Pariisista löytyy useita tyylikkäitä, myös Helsinkiin sopivia laitteita. Työryhmä keskittyi lähes yksinomaan kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokraamiin mainoslaitteisiin.

 

Yrittäjien asema               Työryhmä on kuullut yrittäjiä. Yrittäjien kannanotoilla ei ole juuri ollut merkitystä raportin sisältöön. Ulkomainosyrittäjien mielipiteiden tulisi selkeämmin näkyä loppupäätelmissä. Asialla on myös valtakunnallista merkitystä, koska jonkin laitteen osittainen tai totaalinen kieltäminen Helsingissä vaikuttaa koko maan kehitykseen.

 

Työryhmän suosituksista

 

Työryhmä suosittaa, että kaupunki jaetaan kolmeen eri vyöhykkeeseen. Lautakunnan mielestä vyöhykeajattelusta tulisi luopua. Kunkin mainospaikan ja ‑laitteen soveltuvuus tulee ratkaista paikkakohtaisesti, kuten on tehty tähänkin saakka.

 

Virastojen työnjako          Raportti keskittyy suurelta osin virastojen väliseen työnjakoon, jota on pyritty selkeyttämään. Tilakeskuksen kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, missä vaiheessa se pyytää yrittäjien hakemuksesta kultakin virastolta lausunnon. Tavallisesti hakemuksista pyydetään lausunto ennen vuokrauspäätöksen tekemistä kaupunkisuunnitteluvirastolta, minkä jälkeen on tehty päätös. Tämän jälkeen yrittäjä toimittaa hakemuksensa ja vuokrauspäätöksensä rakennusvalvontavirastolle. Se, että rakennusvirasto haluaa, että ns. kaivulupaa varten pyydetään ensiksi lausunto siltä, on toki mahdollista, mutta asian kokonaisprosessissa kaivuluvalla ei ole suurtakaan merkitystä. Ulkomainosyrittäjät selvittävät etukäteen mainospaikan pystyttämisen mahdolliset viemäri-, johto- yms. esteet, koska he ovat hankkineet tarvittavat tiedot ennen lupahakemuksien jättämistä.

 

Liikenneturvallisuusnäkökohdat laitteita sijoitettaessa

 

Raporttiin on liitetty ohje mainoslaitteiden sijoittelusta liikenneturvallisuuden kannalta. Tämä ohje perustuu yksinomaan kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluviranomaisen näkökantoihin ja tulkintoihin. Tutkimuksia mainoslaitteiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ei ole tehty, vaikka saadun tiedon mukaan mm. JCDecaux Oy Finland on esittänyt tällaisen tutkimuksen tekemistä yhteistyössä siten, että yhtiö osallistuisi tutkimuksen rahoitukseen.

 

Kullakin mainoslaitteella on lupa nykyiseen sijoituspaikkaansa. Paikkahakemuksen yhteydessä kiinnitetään luonnollisesti huomiota myös liikenneturvallisuuteen. Tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa mainoslaitteesta olisi aiheutunut liikenneonnettomuus. Laitteet on sijoitettu vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti ja sijoituspaikat ovat olleet samoja useita vuosia. Viime ja tämän vuoden aikana, kun yrittäjät ovat hakeneet uusia mainoslaitepaikkoja, on jo eräissä kannanotoissa sovellettu työryhmän raportin ohjeita, vaikka ohjeet eivät ole vielä voimassa. Uusia ohjeita ja määräyksiä voidaan soveltaa vasta siitä alkaen, kun ne on hyväksytty.

 

Laadittu liikenneturvallisuusohje on liian tiukka, perustuu olettamuksiin eikä ota huomioon sitä, että kaupungissa on kivitaloja, erilaisia pylväitä, bussipysäkkejä, liikenteen ohjauslaitteita, huoltoasemien liikemerkkejä yms. näköesteitä. Lautakunnan mielestä ohjeita ei voida ottaa käyttöön ennen kuin asia ensin tutkitaan perusteellisesti.

 

A-standit      Työryhmä ei käsitellyt raportissaan ns. a-standeja, joita on ripoteltu useita satoja kappaleita ympäri kaupunkia. Raportissa on kiinteistöviraston jäsenen eriävä mielipide, jonka mukaan ns. a-standit tulisi kieltää kantakaupungin alueelta. Tämä alue on sama, jonka sisältä kiinteistölautakunta kielsi muovikalusteet ulkotarjoilualueilta. Huolimatta rakennusvalvontaviraston a-standeistä antamista ohjeista ohjeiden valvonta on olematonta sekä tehotonta.

 

Useissa Euroopan kaupungeissa nämä laitteet on kokonaan kielletty. Mikäli a-standien pitäminen kiellettäisiin kantakaupungin alueella, kaupunkikuva selkenisi sekä parantuisi huomattavasti. A-standien rivistöt mm. kävelykaduilla muodostavat esteitä liikunta- ja näkörajoitteisille. A‑standeista tulee kaupungille viikoittain kielteistä palautetta.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä a-standit tulisi kieltää kantakaupungin alueelta.

 

Mallihyväksyntä               Työryhmä ehdottaa, että ulkomainoslaitteille myönnettäisiin mallihyväksynnät määräaikaisena esim. 10 - 15 vuodeksi. Lautakunnan mielestä mallihyväksyntäjärjestelmää tulee kehittää. Niistä tulisi etukäteen pyytää ainakin kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston lausunnot. Myös yrittäjille lausunnot ovat välttämättömiä, varsinkin kun on kyse vanhojen laitteiden jatkoajoista. Määräaikaa tulee tarkastella laitekohtaisesti ja pyrkiä siihen, että käytössä olisi laitteita, joita voidaan käyttää pidempiä aikoja. Kaikilla mainoslaitteilla, jotka liittyvät tilakeskuksen vuokraamiin mainoslaitepaikkoihin, on voimassa oleva tyyppihyväksyntä.

 

Paikkatietojärjestelmä     Eri hallintokunnilla on ollut selkeä tarve saada aikaan mainospaikkojen paikkatietojärjestelmä. Tilakeskuksella on ollut käytössään manuaalinen karttajärjestelmä, josta tilakeskus luo atk-järjestelmää. Järjestelmää ylläpitää tilakeskus ja eri virastoille tulee sen selailumahdollisuus. Jatkossa paikkatietojärjestelmää tulee kehittää keskitetysti sellaiseksi, että se on kaikkien asiaan liittyvien virastojen käytössä ja ne voivat täydentää siihen omat tietonsa.

 

Taloudellinen merkitys   Ulkomainonnan taloudellinen merkitys on huomattava. Helsingin markkinat muodostavat merkittävän osan valtakunnallisten ulkomainosyhtiöiden tuloista. Myöskään sen työllistävä vaikutus ei ole merkityksetön. Mikäli raportin suositukset otettaisiin liikennesuunnitteluosaston kannan mukaisena sellaisenaan heti käytäntöön, aiheutuisi siitä tilakeskuksen tiedon mukaan yrittäjille 1,4 miljoonan euron siirtokustannukset edellyttäen, että korvaavia paikkoja löytyisi vastaava määrä. Varovaisen arvion mukaan liiketaloudelliset menetykset ulkomainosyhtiöille, niiden ilmoituksen mukaan, olisivat noin 4 miljoonaa euroa. Jos ohjeet sellaisenaan tulisivat voimaan, ne saattaisivat vaikuttaa myös muiden kaupunkien vastaaviin ohjeisiin ja tätä myötä uusiin tulonmenetyksiin. Sillä olisi merkitystä myös kaupungin vuokra- ja verotuloihin sekä eittämättä myös alan yritysten työllistämismahdollisuuksiin.

 

Kaupungin oma ilmoittelutarve

 

Kvston vuoden 1991 päätöksellä saatiin kaupungin käyttöön kaikkiaan 50 tiedotustaulupaikkaa karttoja sekä ilmoittelua varten. Sopimuskauden aikana tilakeskus on pystynyt lisäämään paikkoja niin, että kaupungin virastoilla ja laitoksilla on käytössään karttapaikkojen lisäksi 159 mainospaikkaa omaan ilmoitteluun. Näitä paikkoja tilakeskus vuokraa hallintokunnille pääsääntöisesti kahden viikon jaksoissa 1 590 euron korvauksesta. Oikea korvaushinta, mikäli paikat vuokrattaisiin vapailta markkinoilta, olisi 29 400 euroa. Tilakeskuksen tarkoituksena on jatkaa vuokraustoimintaa edelleen.

 

Kulttuuribanderollimainonta

 

Erilaisten tapahtumien yhteydessä on tarvetta luoda uudenlaista kulttuuri- ja tapahtumabanderollimainontaa. Tällainen mainonta on yleensä lyhytkestoista, eikä po. tahoilla ole mahdollisuutta maksaa markkinahintaisia vuokria. Tämän johdosta tällaisesta uudesta banderollimainonnasta saatava vuokratulo ei tule korvaamaan raportin mukaan poistettavien, perinteisten mainoslaitepaikkojen vuokratuloja.

 

Kilpailuttaminen              Nykyiset ulkomainontalaitteita koskevat vuokrasopimukset päättyvät 31.7.2008. Tilakeskuksella on tarkoitus kilpailuttaa kaikki ulkomainontapaikkoja koskevat sopimukset. Raportin toteutumisesta mahdollisesti johtuvat tulkintaerimielisyydet vaikeuttavat kilpailuttamista. Kilpailuttaminen tulee eittämättä nostamaan laitepaikoista saatavaa tuloa kaupungille. Tarjouspyynnön asiakirjat tuodaan hyvissä ajoin kiinteistölautakunnan päätettäväksi.

 

Laitteiden lukumäärä      Perinteisten mainoslaitteiden lukumäärää voidaan kasvattaa monimuotoisuutta ja suunnittelua lisäämällä. Laitteiden lukumäärä Helsingissä on esim. Tukholmaan verrattuna vielä vaatimatonta luokkaa.

 


Kaupunkisuunnittelulautakunta on (10.11.2005) lausunut mm. seuraavaa.

 

Taustaa

 

Ulkomainonnan toimintaperiaate

 

Ulkomainontaa harjoittavat siihen erikoistuneet ulkomainosyhtiöt, jotka suunnittelevat tai suunnitteluttavat käytettävät ulkomainosvälineet. Niille hankitaan rakennusvalvontaviraston mallihyväksyntä. Ulkomainosyhtiöt vuokraavat ulkomainoslaitteille paikat kaupungilta, valtiolta tai yksityisiltä kiinteistönomistajilta. Yhtiöt tai kiinteistönomistajat hakevat laitteille rakennuslainsäädännön edellyttämät luvat. Ulkomainosyhtiöt vuokraavat mainostajille laitteista mainostilat, painavat julisteet, hoitavat julisteiden levityksen ja vastaavat ulkomainoslaitteiden kunnosta.

 

Vuokraus- ja lupakäytäntö

 

Helsingin kaupungin katu- ja muille julkisille alueille pystytettävien kiinteiden mainoslaitteiden paikkojen vuokraamisesta vastaa kiinteistövirasto. Kiinteistövirasto pyytää laitteiden ehdotetuista sijoituspaikoista lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolta, jossa esitetyn paikan sopivuus arvioidaan liikenneturvallisuuden, toiminnallisuuden ja kaupunkikuvan kannalta. Jos kyseessä on olemassa olevaa laitetta koskeva jatkohakemus, annetaan lausunto rakennusvalvontavirastolle. Rakennusviraston katuosasto antaa laitteelle kaivuluvan. Laitteiden rakennusluvat käsittelee rakennusvalvontavirasto. Vuokrauspäätökset hyväksyy kiinteistölautakunta.

 

Luvanvaraisuus

 

Ulkomainoslaitteet ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön perusteella luvanvaraisia. Myös järjestyslaki ja Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 9 ja 37 § sisältävät mainoslaitteita koskevia määräyksiä.

 

Ohjeisto       Rakennuslautakunta voi antaa rakentamistapaohjeita, joilla ohjataan rakentamista ja rakennetun ympäristön laatua. Rakennusvalvonta voi myös luopua luvanvaraisuudesta, mikäli toimenpide täyttää ohjeessa esitetyt vaatimukset.

 

Pylvästaulujen sijoittamisessa on rakennusvalvontavirastossa sovellettu 1960-luvulla laadittuja ohjeita. Julkisivutoimikunta on vuonna 1983 antanut lausunnon suurtaulujen ja kolmiopilareiden sijoittamisperiaatteista. Suurtauluista on rakennusvalvontaviraston ohje vuodelta 1988, lisäksi on ohje mainosroskakorien sijoittamisesta.

 

Rakennusvalvontavirastossa valmisteltiin ulkomainostyöryhmän työskentelyn aikana yleisohjetta "Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet".

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuodesta 1989 noudatettu kiinteistövirastolle 11.9.1989 annetussa lausunnossa esitettyjä periaatteita kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaista kaupunkiympäristöistä ja muista paikoista, joihin mainoslaitteita ei tulisi lainkaan sijoittaa, kuten esimerkiksi Senaatintori, Esplanadin puisto, Vanha kirkkopuisto, Kauppatori, kirkkojen ja muiden monumentaalirakennusten läheisyys ja puistot. Nämä samat periaatteet kaupunkisuunnitteluvirasto on toistanut 19.4.2001 kiinteistövirastolle pylvästauluja koskevasta hakemuksesta antamassaan lausunnossa.

 

Ulkomainoslaitteisto

 

Helsingin käytössä oleva ulkomainoslaitteisto perustuu pääosin vuonna 1991 laadittuun sopimukseen. Näitä laitteita ovat mm. pysäkkikatokset, pyöreät mainospilarit ja katumainostaulut, joilla on mallihyväksyntä. Muut vielä käytössä olevat laitteet ovat pääosin vanhempia, osa jopa 1940-luvulta. Näitä ovat vanhanmalliset suurtaulut, kolmiopilarit, pylvästaulut ja mainosroskakorit. Laadultaan em. laitteet ovat lähinnä tilapäisluonteisia.

 

Erilaisia ulkomainoslaitteita on Helsingissä pysäkkikatokset mukaan lukien n. 2 000 kpl, jonka lisäksi n. 2 000 pylvästaulua ja n. 1 000 mainosroskakoria.

 

Sopimustilanne

 

Ulkomainonta Helsingissä on 1990-luvun alkupuolelta lähtien ollut erittäin keskittynyttä. Lähes 100 % ulkomainonnasta on tällä hetkellä yhden yrittäjän hallussa. Tämä on osaltaan estänyt kilpailua alalla. Kaikkien kiinteistöviraston solmimien ulkomainoslaitteiden vuokrasopimukset päättyvät 31.7.2008, pysäkkikatosten osalta 31.12.2015. Ennen sopimuskauden päättymistä kaupunki kilpailuttaa uuden tilanteen eri ulkomainoslaiteyrittäjien kesken.

 

Ulkomainoslaitteiden nykyinen tilanne Helsingissä

 

Ulkomainospintojen määrät ovat olleet voimakkaassa kasvussa jo pitkään ja niiden määrä on noussut nopeasti. Kilpailun puute on toisaalta johtanut siihen, että laitteistossa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä 1990-luvun alun jälkeen, eikä Helsingin kaupungilla ole ollut riittävää tahtoa tai näkemystä laitteiston kehittämiseksi tai niiden sijoittamisen ohjaukseen. Tilanne on muodostunut paikoitellen jopa kaupunkikuvallisesti kaoottiseksi ja vaatisi johdonmukaista kehitystyötä. Osaltaan tilanne johtuu monista toimijoista kaupungin sisällä. Kokonaisuutta on ollut vaikea valvoa, koska ulkomainoslaitteiden määrä on suuri eikä niille ole toistaiseksi kehitetty kattavaa ohjeistusta eikä tehokasta karttapohjaista seurantajärjestelmää.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto lausuntojen antajana

 

Ulkomainoslaitteita koskevien hakemusten käsittely työllistää useita virastoja merkittävästi. Toisaalta kaupunki saa laitepaikoista vuokratuloja, toisaalta laitehakemusten käsittelyyn kuluva työpanos kaupunkisuunnittelu-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirastossa on kasvanut erittäin suureksi. Voimassa olevan ulkomainoslaitesopimuksen päättymisen lähestyminen on lisäksi saanut mainoslaiteyritykset aktiivisesti pyrkimään laitemääriensä lisäämiseen, jolloin sijoituspaikkoja on voitu hakea sadoille laitteille yhtä aikaa.

 

Ongelmaksi on koettu, ettei kaupungin hallintokunnilla ole ollut selviä toimintamalleja ulkomainoslaitteiden sijoittamiselle kaupungissa. Yhtenäisen ohjeistuksen ja mainoslaitteita koskevan karttapohjaisen seurantajärjestelmän puuttuminen lisäävät laitehakemusten käsittelyyn tarvittavaa työtä ja kuluvaa aikaa mm. kaupunkisuunnitteluvirastossa. Tilanne ei ole ollut tyydyttävä myöskään mainoslaiteyrittäjien kannalta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 1.8.2004–30.9.2005 antanut kirjalliset lausunnot yhteensä 327 laitepaikkaa koskevista, eri yrittäjien mainoslaitehakemuksesta. Lausuntoja on annettu sekä kiinteistöviraston talo-osastolle että rakennusvalvontavirastolle.

 

Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet -kartta

 

Ulkomainostyöryhmän työhön liittyen on kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu "Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet" ‑kartta. Se on tarkoitettu apuvälineeksi kaupunkisuunnitteluviraston työntekijöille, jotka valmistelevat lausuntoja yritysten esittämistä mainoslaitepaikoista. Koska valmistelutyö jakautuu monen aluesuunnittelijan osalle, on toimintaperiaatteiden ohjeistukselle olemassa selkeä tarve. Yhtenä työvälineenä olisi yleispiirteinen vyöhykekartta, jota mm. rakennusvalvontaviraston kirjalliset ohjeet täydentävät.

 

Kartassa kaupungin alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, joilla käytettäviksi sopivat laitetyypit on lueteltu karttaan liittyvässä taulukossa. Kartan vyöhykejako vastaa kaupunkisuunnitteluvirastossa viime vuosina ulkomainoslaitehakemuksia käsiteltäessä noudatettua linjaa. Karttaa esitetään ohjeellisena noudatettavaksi uusia ulkomainoslaitehakemuksia käsiteltäessä sekä kaikkiin ulkomainoslaitteisiin 1.8.2008 alkaen.

 

Jatkossa vyöhykekarttaa on tarkoitus täydentää ja tarkentaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

 

Yrittäjien kuuleminen

 

Ulkomainosryhmä on työnsä kuluessa ollut yhteydessä ulkomainoslaiteyrittäjiin ja esitellyt valmisteltavaa aineistoa. Yrittäjille on tiedotettu ja heitä on kuultu työn suuntaviivoista, laadittavista ohjeista, vyöhykekartasta, liikenneturvallisuusohjeista ja menettelytavoista. Yrittäjille on lisäksi järjestetty kolme kuulemistilaisuutta.

 

Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet -karttaa koskien kaupunkisuunnitteluvirastoon on toimitettu 4 kirjallista kannanottoa (Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto, Clear Channel Suomi Oy, JCDecaux Finland Oy ja Viacom Outdoor).

 

Lausunto ulkomainostyöryhmän raportista

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää ulkomainostyöryhmän raporttia tervetulleena selvityksenä aiheesta, jota ei Helsingissä aikaisemmin ole tällä perusteellisuudella tutkittu. Mainoslaitteisiin liittyviä liikenneturvallisuuskysymyksiä on raportissa käsitelty ensimmäisen kerran kokonaisvaltaisesti. Raportti on hyvä lähtökohta valmisteltaessa ulkomainoslaitteista ennen nykyisten sopimusten loppumista käytävää kilpailua.

 

Työryhmän suositukset jatkotoimenpiteiksi

 

Raportin loppuun kootuissa suosituksissa työryhmä korostaa mm. erityisen huomion kiinnittämistä mainoslaitteiden laadukkuuteen tulevan kilpailuttamisen yhteydessä. Edelleen työryhmä haluaa varmistettavaksi kaupungin omien informaatiotarpeiden huomioon ottamisen. Rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston laatimia ohjeita esitetään noudatettavaksi kilpailuttamisen yhteydessä. Työryhmä esittää myös useita keinoja eri virastojen välisen yhteistyön parantamiseksi sekä vuokraus- ja lupaprosessien kehittämiseksi.

 

Työryhmän esittämät suositukset ovat ulkomainoslaitteiden korkean laadun, hyvän kaupunkiympäristön ja kaupungin viranomaisten yhteistyön kehittämisen kannalta perusteltuja. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa raportissa esitettyjen suuntaviivojen ottamista tulevan kilpailuttamisen valmistelun lähtökohdiksi.

 

Lupaprosessin kehittäminen

 

Raportissa esitetään tulevaisuuden kehityskuvana moniportaisen lupaprosessin yksinkertaistamista siten, että lupien myöntäminen ja laitepaikkojen vuokraaminen keskitettäisiin yhdelle toimijalle. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että mainoslaitteita koskien on olemassa rakentamistapaohjeet, jolloin varsinaista rakennuslupaa ei ohjeiden mukaisille laitteille tarvitsisi hakea.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston rooli lupaprosessissa

 

Ulkomainostyöryhmän raporttiin liittyvien prosessikaavioiden osalta kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että niissä on kaupunkisuunnitteluviraston tehtäväksi lausunnonantajana sekä nykyisin että tulevaisuuden kehityskuvissa esitetty liikenteellisten ja toiminnallisten seikkojen arvioiminen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa mainoslaitepaikkoja tarkastellaan kuitenkin liikenneturvallisuuden ja ympäristön toiminnallisuuden lisäksi aina myös kaupunkikuvallisena kysymyksenä, mikä tulee virastojen toimintatapoja kehitettäessä ottaa huomioon.

 

Paikkatietojärjestelmä

 

Mainoslaitteiden sijoittamista koskevien hakemusten käsittelyn yhteydessä on kaupunkisuunnitteluvirastossa koettu erittäin suureksi ongelmaksi se, ettei mainoslaitteiden vuokraus- ja lupatilanteesta ole ollut käytettävissä ajan tasalla olevaa seuranta- ja paikkatietojärjestelmää. Suuren laitekannan ollessa kyseessä on kokonaisuuden hallinta käynyt lähes mahdottomaksi. Yksittäisten laitehakemusten kohdalla tämä on merkinnyt suurta lisätyömäärää lausuntojen valmistelijoille. Työryhmä esittää raportissaan paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja käyttöön ottamista, vastuuvirastona kiinteistövirasto. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa paikkatietojärjestelmän mahdollisimman nopeaa käyttöön saamista.

 

Rakennustapaohjeiden laatiminen

 

On erittäin tärkeää, että ulkomainoslaitteita varten on olemassa selkeät periaatteet, joiden mukaan ulkomainontaa koskevia asioita voidaan eri virastoissa käsitellä. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa ulkomainontaa koskevien rakentamistapaohjeiden pikaista laatimista, niin kuin työryhmän raportissa on esitetty.

 

Ulkomainoslaitteita koskevan vyöhykekartan kehittäminen

 

Yhtenä osana jatkokehitykselle työryhmä esittää kaupunkisuunnitteluviraston laatiman ulkomainoslaitteita koskevan yleispiirteisen vyöhykekartan tarkentamista siten, että vyöhykkeiden sisällä esitetään erityyppiseen ulkomainontaan soveltuvat alueet ja ne alueet, jotka jäävät kokonaan ulkomainonnan ulkopuolelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että ko. kartta on toistaiseksi tarkoitettu vain ulkomainoslaitteiden sijoittelun yleispiirteiseen ohjaukseen, ja sitä tullaan jatkossa tarkentamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kannanotoissa mainoslaitehakemuksiin kaupunkisuunnitteluvirastossa on tähänkin asti seurattu 11.9.1989 kiinteistövirastolle annetussa lausunnossa esitettyjä periaatteita kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaista kaupunkiympäristöistä ja muista paikoista, joihin mainoslaitteita ei tulisi lainkaan sijoittaa, kuten esimerkiksi Senaatintori, Esplanadin puisto, Vanha kirkkopuisto, Kauppatori, kirkkojen ja muiden monumentaalirakennusten läheisyys ja puistot.

 

Raportin A-standeja koskeva eriävä mielipide

 

Tehtävänsä alussa työryhmä rajasi tehtäväkenttänsä ulkopuolelle mm. irralliset, kadulle sijoitettavat ns. A-standit. Työn aikana ovat näihin laitteisiin liittyneet ongelmat kuitenkin nousseet toistuvasti esille, ja myös loppuraportissa niihin viitataan. Raporttiin liittyy kiinteistöviraston edustajan eriävä mielipide, jossa esitetään A-standien kieltämistä kantakaupungin keskeisillä alueilla.

 

Kaupungin järjestyssäännön uusimisen yhteydessä kaupunginhallitus antoi v. 1999 rakennusvalvontavirastolle tehtäväksi valmistella ohje siirrettävien mainostelineiden sijoittamisesta katu- ym. alueille. Kaupunkisuunnitteluvirasto antoi ohjeluonnoksesta 15.12.2000 lausunnon, jossa virasto esitti ns. A-standien kieltämistä jalankulkua haittaavina ja kaupunkikuvaa rumentavina. Rakennuslautakunta kuitenkin hyväksyi 24.4.2001 siirrettävien mainostelineitten sijoittamisperiaatteet -ohjeen. Siitä kaupunkisuunnitteluvirasto antoi 26.3.2002 lausuntonsa, jossa toistettiin viraston kielteinen kanta näiden laitteiden sallimiseen ja edellytettiin tehokasta valvontaa, mikäli laitteet sallitaan.

 

Uuden järjestyslain tultua voimaan ja syrjäytettyä paikalliset järjestyssäännöt 1.10.2003, on siirrettäviä mainostelineitä koskeva ohjeistus ollut pelkästään em. rakennuslautakunnan ohjeen varassa. Ohjeen valvonta kuuluu rakennusvalvontavirastolle.

 

Kuluneiden viiden vuoden aikana on kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä käynyt selväksi, että v. 2001 laaditulla ohjeella ei tilannetta Helsingin keskustan jalankulkualueilla ole saatu lainkaan hallintaan. Liikkeenharjoittajat eivät ohjetta tunne tai eivät siitä piittaa. Rakennusvalvontavirastolla ja poliisilla puolestaan ei ole voimavaroja riittävään valvontaan, ja satunnaisten valvontaiskujen vaikutus on jäänyt hetkelliseksi.

 

Paikoitellen Helsingin keskustan jalankulkualueet muistuttavat enemmän esteratoja kuin jalkakäytäviä, koska kuka tahansa voi vuokraa maksamatta, lupia hakematta ja seurauksista piittaamatta pystyttää jalkakäytäville mainostelineitä ja muutakin irtainta. Telineitä sijoitetaan kymmenien metrien päähän liikkeiden ovilta katujen risteyksiin, jalankulkijoiden esteettömästä liikkumismahdollisuudesta ei välitetä, ja usein telineistä aiheutuu suoranaista vaaraa. A-standiin voi törmätä yhtä hyvin invaluiskan kuin suojatien päässä, jopa raitiovaunukorokkeella.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto joutuvat työssään entistä tarkemmin ottamaan huomioon julkiselle kaupunkiympäristölle asetetut esteettömyysvaatimukset. Ilo Helsingin kaupungin korkeatasoisesti toteuttamista jalankulkualueista jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, kun ne heti valmistumisensa jälkeen tukitaan esteettisesti yleensä ala-arvoisilla mainostelineillä. Lopputuloksena Helsingin ydinkeskusta on hankalakulkuista kaupunkiympäristöä, jota leimaa yleinen rähjäisyys.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää ns. A-standien kieltämistä ainakin Helsingin ydinkeskustassa ja kantakaupungin vilkkaimmilla jalankulkualueilla. Esteettömän liikkumisen turvaamiseksi jalkakäytävillä ja muilla jalankulkualueilla tulisi rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä laatia ohjeisto, jossa määritellään erilaisten kadunkalusteiden sijoittamisehdot ja vapaana pidettävän jalankulkutilan vähimmäismitat erityyppisillä kaduilla.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kartan "Ulkomainoslaitteiden yleispiirteiset sijoitusvyöhykkeet" käytettäväksi ohjeellisena asemakaavaosastolla ulkomainoslaitteiden sijoittamista koskevia lausuntoja valmisteltaessa.

 

Outdoor Finland – Suomen ulkomainosliitto sekä Viacom Outdoor lausuvat (12.9.2005) näkemyksenään mm. , että työryhmä on onnistunut tehtävässään huonosti ja että raportti on tarkoituksenhakuinen. Ulkomainostyöryhmä on rajannut työnsä koskemaan ainoastaan järjestäytynyttä ulkomainontaa harjoittavien yrittäjien liiketoimintaa. Merkittävää osaa ulkomainosvälineitä ei ole tarkasteltu lainkaan.

 

Raportin näkemys, jonka mukaan kaupungin tulot voidaan turvata ulkomainoslaitteiden määrää vähentämällä ja laitekohtaisia vuokria korottamalla, on epärealistinen. Raportissa ei ole otettu huomioon ulkomai­nonnan myötä kaupungille tulevia muita taloudellisia hyötyjä (kuten erilaiset kadunkalusteet, esim. pysäkit).

 

Ulkomainosyrittäjiä on kuultu useaan otteeseen ja ulkomainosyrittäjiltä on pyydetty lausuntoja työryhmän työn eri osiin. Näillä kuulemisilla ja lausunnoilla ei kuitenkaan ulkomainosyrittäjien mielestä ole ollut mitään vaikutusta työryhmän työn lopputulokseen.

 

Raportin osana olevat liikenneturvallisuusohjeet sekä erillinen vyöhykekartta eivät sovellu sellaisenaan rakennettuun kaupunkiympäristöön. Ne eivät ota huomioon kaupunkikuvan jatkuvaa, nopeaa muuttumista. Outdoor Finland - Suomen ulkomainosliiton jäsenistö on lausunnoissaan ehdottanut erillisen Helsingissä toteutettavan liikenneturvallisuuden ja ulkomainonnan syy-yhteyksiä tutkivan tutkimuksen teettämistä. Näin ei kuitenkaan ole jostain syystä haluttu toimia.

 

Ulkomainontaa on harjoitettu ammattimaisesti Helsingissä jo vuodesta 1946 hyvässä yhteistyössä kaupungin ja yrittäjien välillä. Yhteistyö on nykyisellä tavalla toimivaa, palvellen sekä kaupungin että yrittäjien yhteisiä tavoitteita. Outdoor Finland - Suomen ulkomainosliitto ei näe riittävää tarvetta lähteä muuttamaan toimivaa yhteistyötä niinkin merkittäviltä osin kuin lausuttavana oleva raportti esittää.

 

Outdoor Finland - Suomen ulkomainosliitto esittääkin, että raporttia ja sen suosituksia ei oteta käytäntöön nykyisessä muodossa ja että sen sisältämät liikenneturvallisuusohjeet hylätään kokonaan, kunnes asiasta on tutkimuksella todennettua ja luotettavaa tietoa ulkomainonnan liikenteelle aiheuttamista riskeistä.

 

Ratahallintokeskus lausuu (29.9.2005) mm. seuraavaa:

 

Ratahallintokeskus on 18.3.2005 antanut lausuntonsa rakennusvalvontaviranomaisen ulkomainoslaitteista koskevien ohjeiden ja rakentamisohjeiden luonnoksesta.

 

Rakentamistapaohjeiden yleinen velvoittavuus/merkitys jää epäselväksi. Onko rakentamistapaohjeita ja työryhmän ohjeita tarkoitettu noudatettavaksi suosituksina vai ohjeina, ja mikä merkitys näillä on ajateltu olevan toimenpideluvanmyöntämisprosessissa.

 

MRL:n ja MRA:n mukaan toimenpideluvan myöntäminen tulee ratkaista muiden kuin hankkeen taloudellisten vaikutusten pohjalta. Työryhmän raportissa on selkeästi tuotu esille se, että mainoslaitteita valittaessa on merkittävänä seikkana otettava huomioon se, miten paljon vuokratuottoa kaupungille siitä saadaan (esim. raportin kohdat 8.; 9. ja 13.). Paitsi että on siis todettu nykytilan huono taloudellinen tuotto, on tämä tilanne otettu huomioon myös työryhmän esittämissä ohjeissa tulevaisuuden mainonnan suhteen (esim. kohta 16 / s. 19). Tässä ei enää ole kyse niiden toimenpidelupaedellytysten arvioimisesta, joista laki säätää.

 

Yleisellä tasolla Ratahallintokeskuksella ei ole huomauttamista työryhmän yhteenvedosta tai suosituksia siltä osin, kuin kyse on toimenpidesuosituksista kaupungin omalle mainonnalle ja sen kilpailuttamiselle / muulle järjestämiselle (esim. ohjeet sivulla 19). Työryhmän suositukset ovat kuitenkin sekavat ja kyseenalaiset juuri siitä syystä, että niissä on yhdistetty kaupungin oman mainonnan järjestämisprosessi sekä yleinen ulkomainonta Helsingissä. Suositusosa lienee vain kaupungille osoitettu, mutta raportin liitteissä tehdyt ehdotuksiksi tulkittavat ohjeet esitetään koskemaan muitakin kuin Helsingin kaupunkia.

 

Helsingin kaupungin omat mainossopimukset päättyvät vuonna 2008. Tämän mukaisesti työryhmä esittää, että uudet ohjeet otetaan käyttöön vuoden 2009 alusta. Ratahallintokeskuksen käsityksen mukaan laista johtuvat siirtymäsäännökset eivät mahdollista sitä, että ohje koskisi esimerkiksi niitä Ratahallintokeskuksen mainostajien kanssa tekemiä sopimuksia, jotka ovat voimassa vielä 1.1.2009 ja sen jälkeen.

 

Mitä tulee esitettyyn ulkomainonnan prosessiin, Ratahallintokeskus ei näe, että tällä yksinkertaistettaisiin menettelyä.

 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on jo määrätty ulkomainoslaitteiden asettamisesta varsin kattavasti ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet. Täsmällisempi säätäminen rikkoo helposti sitä laissa säädettyä ehdotonta velvoitetta, jonka mukaan rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

 

Rautateiden asemalaiturialueet ovat oma muusta kaupunkikuvasta erillinen alue. Ratahallintokeskus pitää hyvänä sitä ratkaisua, että Ratahallintokeskus alueen haltijana päättää näillä alueilla tapahtuvasta mainostamisesta ottaen huomioon kaupungin rakennusjärjestyksen ja järjestyslain asettamat vaatimukset. Yksityiskohtaisempia määräyksiä ei tarvita.

 

JCDecaux Finland Oy toteaa 28.10.2005 saapuneessa kirjeessään mm. seuraavaa:

 

Tulkitsemme työryhmän loppuraportin sisältämien ehdotettujen toimintatapojen ja sääntöjen, voimaan astuessaan, rajoittavan merkittävästi ulkomainontaa sen eri muodoissa koko Helsingin alueella. Tämä toteutuisi erityisesti keskusta-alueilla, jotka ovat kaupungin ulkomainosliiketoiminnan kannalta oleellisimpia alueita.

 

Työryhmä on jättänyt käsittelemättä mm. liikennevälinemainonnan (raitiovaunut, bussit, pysäkkikatokset), julkisivu- ja kattovalomainokset ja a-standit. Mikäli työryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti ulkomainoskontaktien määrää halutaan merkittävästi rajata, vaikeutetaan sillä mainosmyyntiämme ja kilpailukykyämme verrattuna muihin medioihin, joilla tällaisia rajoitteita ei ole. Työryhmän käsittely on näin ollen ollut mielestämme syrjivää.

 

Työryhmän loppuraportti on tarkoitushakuinen. Valmisteluvaiheessa työryhmä on järjestänyt kuulemistilaisuuksia yrittäjille. Olemme antaneet viralliset lausunnot laadittavista oheista. Työryhmän loppuraportti ei huomioi lainkaan näitä lausuntoja, eikä kaupunginjohtajalle luovutettuun raporttiin ole sisällytetty kaikkia ohjeita, joihin siinä viitataan. Raportin keskeinen suositus on kuitenkin, että tulevaisuudessa näitä ohjeita noudatettaisiin. Työryhmä on mielestämme näin ollen onnistunut tehtävässään heikosti.

 

Nykyisten mainoslaitteiden sijoittelu on ollut luvanvaraista jo pitkään, eikä niiden tarkoituksenmukaisen sijoittamisen esteenä ole aiemmin ollut suuria ongelmia. Yhteistyö kaupungin virkamiehien ja yhtiömme välillä on ollut erittäin toimivaa.

 

Mielestämme raportissa esitettyjä ohjeistuksia, sekä siinä viitattuja erillisiä ohjeita ulkomainonnasta ei tule soveltaa esitetyllä tavalla. Ohjeistuksia tulee tarkistaa niin, että ne luovat edellytykset myös liiketaloudelliselle toiminnalle. Lisäksi esitämme, että tarkistettuja uusia periaatteita sovelletaan ainoastaan uusiin lupahakemuksiin, sallien pitkään paikallaan olleiden mainoslaitteiden, joilla on voimassaolevat rakennus-/toi­menpideluvat, pitämisen nykyisillä paikoillaan. Tämän tulisi koskea myös ns. vuoden 2008 jälkeistä tilannetta (kun nykyiset sopimukset kaupungin ja yrittäjien välillä päättyvät), edellyttäen tietysti, että mahdolliset kaupunkitilassa tapahtuvat merkittävät muutokset otetaan huomioon. Ohjeiden takautuva soveltaminen nyt tai tulevaisuudessa ei ole perusteltua, eikä noudata hyvää hallintotapaa.

 

Uusien korvaavien paikkojen löytäminen nyt esitettyjen periaatteiden pohjalta tuntuu mahdottomalta. Ulkomainospaikkojen merkittävä väheneminen vaikuttanee myös ulkomainosyhtiöiden kykyyn tarjota jatkossa niitä kaupungin saamia palveluita ja etuja, joita yhtiömme tänä päivänä kaupungille tuottaa. Näitä ovat mm. kaupungin saamat vuokratulot, pysäkkikatokset, kaupungin oma tiedotustoiminta yhtiömme tiedotustauluissa (kulttuuri- yms. tapahtumat), kaupungin hallintokunnat), roskakorit sekä niiden tyhjentäminen.

 

Mikäli nykyiselle raportissa poistettavaksi ehdotetuille, ulkomainospaikoille löytyisi korvaavat ja kuluttajakontaktien osalta vastaavan arvoiset siirtopaikat, aiheuttaisi laitteiden siirtäminen kustannuksia yli 1,4 milj. euron arvosta.

 

Esitämme, että työryhmän loppuraporttia ei hyväksytä esitetyllä tavalla otettavaksi käyttöön.

 

Kaj katsoo, että ulkomainosryhmän suositukset jatkotoimenpiteiksi ovat yleisesti arvioiden kannatettavia. Virastojen roolien selkiyttäminen ja yhteistyön parantaminen virastojen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Myös ulkomainoslaitteita koskevan atk-pohjaisen paikkatietojärjestelmän kehittäminen on tärkeää. Järjestelmän avulla voitaneen vähentää eri virastoissa tehtävää päällekkäistä työtä, lupaprosessia sujuvoittaa sekä ulkomainoslaitteiden laadun tarkkailua, sijoituspaikkojen vuokrahallintoa ja valvontaa tehostaa.

 

Työryhmän työn ulkopuolelle on jätetty nk. A-standien sääteleminen kaupunkikuvassa. Ne on kuitenkin mm. lausunnonantajien keskuudessa koettu ongelmallisiksi mm. jalankulun ja pyöräilyn esteettömyyden ja kaupunkikuvan kannalta. A-standien sijoittelu ja valvonta nykyisellään ei ole tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2001 laaditun ohjeen jälkeen tapahtunut järjestyslain voimaantulo ja kaupungin järjestyssäännön kumoutuminen sen johdosta on entisestään hankaloittanut valvontavastuita. Tämän vuoksi Kaj katsoo, että rakennuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan tulisi tarkistaa ohjeet A-standien sijoittamisesta ja valvonnasta. Koska laitteiden suuresta määrästä johtuu, että niiden oikeaa sijoittamista on erittäin vaikea valvoa, lienee tarkoituksenmukaista, että niiden kieltämistä kokonaan, esimerkiksi kantakaupungin ja ostoskeskusten vilkkailla jalankulkualueilla tullaan jatkossa harkitsemaan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä ulkomainosryhmän raportin tiedoksi ja kehottaa ulkomainosryhmää ryhtymään ulkomainonnasta tehtyjen vuokrasopimusten päättymiseen ja 31.7.2008 mennessä käytävän kilpailuttamisen edellyttämiin valmisteleviin toimenpiteisiin raportissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa työryhmää seuraamaan vyöhykejaottelun toimivuutta lupaharkinnassa ja kolmen vuoden seurantajakson jälkeen harkitsemaan, tulisiko vyöhykeajattelusta luopua ja korvata se yksityiskohtaisemmilla ohjeilla.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa työryhmää 31.12.2007 mennessä valmistelemaan esityksen, joka keskittäisi mainoslaitteisiin liittyvän lupaprosessin yhdelle virastolle.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennuslautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa yhteistyössä tarkistamaan ja saattamaan voimaan 31.12.2007 mennessä ohjeistuksen nk. A-standi -tyyppisten mainosten sijoittamisesta ja valvonnasta Helsingin keskustassa ja muilla vilkkaan jalankulun alueilla, kuten ostos- ja kauppakeskuksissa. Tässä yhteydessä tulee harkita myös niiden kieltämistä kokonaan erikseen määritellyillä alueilla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalvelut-osastolle, Kaupunginmuseon johtokunnalle, sosiaalilautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Satamalle, Ratahallintokeskukselle, Viacom Outdoor Oy:lle, Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitolle, JCDecauxille, Clear Channel Suomi Oy:lle sekä Infobase Towers Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Uusitalo Marjatta, kaupunkikuva-arkkitehti, puhelin 310 26350

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva loppuraportti

 

Liite 2

Oikeuspalveluiden lausunto 19.8.2005

 

Liite 3

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 23.8.2005

 

Liite 4

Sosiaalilautakunnan lausunto 6.9.2005

 

Liite 5

Pelastuslautakunnan lausunto 13.9.2005

 

Liite 6

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 15.9.2005

 

Liite 7

Joukkoliikennelautakunnan lausunto 22.9.2005

 

Liite 8

Rakennuslautakunnan lausunto 27.9.2005

 

Liite 9

Helsingin Sataman lausunto 28.9.2005

 

Liite 10

Helsingin Energian lausunto 26.10.2005

 

Liite 11

Kiinteistölautakunnan lausunto 1.11.2005

 

Liite 12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.11.2005

 

Liite 13

Viacom Outdoorin kirje 26.8.2005

 

Liite 14

Outdoor Finlandin lausunto 12.9.2005

 

Liite 15

Ratahallintokeskuksen lausunto 29.9.2005

 

Liite 16

JCDeauxin lausunto 16.9.2005

 

VASTAEHDOTUS           Jäsen Dahlberg teki 7.8.2006 vastaehdotuksen päätösehdotuksen neljänteen kappaleeseen seuraavasti:

 

”Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kieltää nk. A-standi-tyyppisten mainosten sijoittaminen jalkakäytäville koko kaupungin alueella, jotta jalankulkijoiden, erityisesti näkövammaisten jalankulkijoiden, ja pyörätuolissa liikkuvien henkilöiden esteetön liikkuminen toteutuu.

 

Perusteet:
A-standien käyttö ja asettaminen jalkakäytäville niin, ettei niistä ole haittaa jalankulkijoille on käytännössä ollut mahdotonta valvoa. Uudet ohjeistukset eivät tähän toisi parannusta. Näkövammaisten kannalta tietyn alueen sisällä oleva A-standien kielto olisi hämmentävää. Missä niitä pitäisi varoa ja missä ei? Jalankulkijoilla tulee olla sama oikeus turvalliseen ja esteettömään liikkumiseen jalkakäytävillä kaikkialla Helsingissä. Siksi A-standien käyttö on syytä kieltää jalkakäytävillä koko kaupungin alueella.”

 

 


1

TIETOKESKUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs

 

Tietokeskus toteaa (31.7.2006) Khn päättäneen 20.2.2006 myöntää valtiotieteen maisteri Tuula Mäkelälle eron tietokeskuksen hallintopäällikön virasta 1.3.2006 lukien. Samalla Khs muutti 1.3.2006 lukien tietokeskukseen sijoitetun hallintopäällikön viran nimikkeen nimikkeeksi kehittämispäällikkö sekä kehotti tietokeskusta julistamaan kehittämispäällikön viran haettavaksi.

 

Tietokeskuksen kehittämispäällikkö johtaa hallintoyksikköä, joka huolehtii tietokeskuksen yhteisistä palveluista kuten talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä viestinnän, tietotekniikan ja julkaisuprosessin tuesta. Kehittämispäällikkö vastaa viraston yhteisten palveluiden kehittämisestä, vaativista hallintoyksikön alaan kuuluvista kehittämishankkeista yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa siten, että on hyvät edellytykset arkistotoimen, kaupunkitutkimuksen ja tilastotoimen sekä tietopalvelun onnistumiselle. Johtosäännön mukaan yksikön päällikön valitsee Khs. Viran pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintoyksikön toimialaan. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen täydellinen hallitseminen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Viran hakuilmoituksessa kiinnitettiin lisäksi huomiota johtamistaitoon, yhteistyökykyyn ja kokemukseen vastaavista tehtävistä asiantuntijaorganisaatiossa.

 

Virkaa on 27.3.2006 päättyneen hakuajan kuluessa hakenut 38 henkilöä, joista kaksi on peruuttanut hakemuksensa ja yksi ilmoittaa, että hakemusta ei tule saattaa julkisuuteen. Hakijat ovat seuraavat (hakijan nykyinen työpaikka on mainittu suluissa):

 

[17 hakijan henkilötiedot poistettu]

Koskinen Riitta, MMM, yo-merkonomi (Tilastokeskus)

[18 hakijan henkilötiedot poistettu]

 

./.                   Hakijoista laadittu yhdistelmä on esityslistan tämän asian liitteenä. Hakijoista seitsemän on Helsingin kaupungin palveluksessa ([henkilötiedot poistettu]). Ylempi korkeakoulututkinto puuttui viideltä hakijalta ([henkilötiedot poistettu]).

 

Tietokeskus valmistautui hakijoiden haastatteluvaiheeseen konsultoimalla SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:tä. Konsultoinnin perusteella sekä kun tarkastellaan kokonaisuutena hakijoiden valmiuksia, haastatteluun oltiin kutsumassa viittä henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa. Toteutuneita haastatteluita on neljä: XXXX XXXX, XXXX XXXX ja XXXX XXXX ja Riitta Koskinen. Haastattelijoina toimivat tietokeskuksen johtaja (1.5.2006 alkaen elinkeinojohtaja Eero Holstila, tietohuoltopäällikkö, 1.5.2006 alkaen vs. johtaja Asta Manninen), henkilöstösihteeri Anneli Vuori, taloussuunnittelija Helena Vehmanen ja atk-vastaava Kirsi Suvilehto.

 

Tietokeskus toteaa, että kehittämispäällikön viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää esimies- ja johtamistaitoa, yhteistyökykyä, kokemusta hallinto- ja kehittämistehtävistä sekä mahdollisimman laaja-alaista yksikön päätehtäviin perehtyneisyyttä, erityisesti talous- ja henkilöstöhallintoon, julkaisupalveluihin ja viestintään, sekä tietotekniikan hyödyntämiseen että tuotanto- ja jakeluprosessien kehittämiseen. Hallinnon alaan kuuluvien kehittämishankkeiden ja yhteisten palvelujen toteuttaminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa korostaa yhteistyö- ja organisointikyvyn merkitystä.

 

[Kolmen hakijan henkilötunnistetiedot poistettu]

 

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Riitta Koskinen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon 1997 Helsingin yliopistossa pääaineena kuluttajaekonomia ja sivuaineina kansantaloustiede ja markkinointi. Tällä hetkellä Koskinen toimii tilastokeskuksessa suunnittelijana henkilötilastoissa vastaten valtakunnallisen työssäkäyntitilaston tuotannosta (12/2005 -). Sitä ennen Koskinen vastasi tiimiesimiehenä koko maata kattavan opettajantiedonkeruuprojektin läpiviennistä, toimi suunnittelijana vastaten tilasto-osaamisen koulutusohjelman suunnittelusta ja HR-prosessien kuvaamisesta koko tilastokeskuksessa. Viimeiset kolme vuotta Koskinen on toiminut myös projektipäällikkönä ja kansallisena koordinaattorina Urban Audit EU –projektissa, joka tuottaa vertailukelpoista kaupunkitilastoa noin 300 eurooppalaisesta kaupungista ja kaupunkiseudusta. Suomen osuutta hän toteuttaa yhteistyössä Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkien kanssa. Koskinen toimi valtakunnallisen väestölaskentaprojektin toisena vetäjänä ja 20 henkilön esimiehenä 1/2000 – 1/2004 vastaten erityisesti väestölaskennan tuotanto- ja jakeluprosessien uudistamisesta, budjetoinnista ja seurannasta sekä asiakas- ja henkilöstökoulutuksesta. Koskisella on monipuolista kokemusta myös tilastokeskuksen tietovarantoihin perustuvista erityis- ja ajankohtaisselvityksistä, eri tietojärjestelmien arvioinnista, valinnasta ja käyttöönotosta, verkko-oppimisalustoista sekä Internet-pohjaisista tiedonkeruu- ja jakelujärjestelmistä. Lisäksi Koskinen on toiminut luennoitsijana ja asiantuntijana ammatillisissa konsultointi- ja koulutustilaisuuksissa sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Koskinen on suorittanut HRD – osaaja erikoistumisopinnot (30 opintopistettä) vuonna 2005, HAUS ja Haagan ammattikorkeakoulu, perehtyen laaja-alaisesti ja monipuolisesti henkilöstön kehittämiseen ja organisaation osaamisen kehittämistoimintaan. Lisäksi Koskinen on suorittanut koulutussuunnitteluun, tietojen elektroniseen jakeluun, tilastollisiin menetelmiin ja tietojärjestelmiin liittyvää täydennyskoulutusta Suomessa ja myös Eurostatin tarjoamana. Koskisen muusta osaamisesta todettakoon mm.  Markkinointiliiton viestintäjaoston johtokunnan jäsen 2005 - 2007, Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry:n johtokunnan puheenjohtaja 2006- ja opetusministeriön Opettajatarve-työryhmän jäsen 2005 - 2006. Kirjallinen toiminta selviää hakijoiden yhdistelmästä.

 

Koskisen äidinkieli on suomi; todistus tyydyttävästä ruotsinkielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta 1992.

 

Nykyisen työnantajansa eli tilastokeskuksen palveluksen perusteella Koskisella on hakijoista selvästi paras tietokeskuksen toimialatuntemus. Tietokeskus on tehnyt projektikohtaista yhteistyötä sekä Burmanin että Koskisen kanssa. Koskinen laati myös gradututkimuksensa tietokeskuksessa kesällä 1995.

 

Hakijat XXXX XXXX ja Riitta Koskinen ovat osallistuneet Personnel Oy:n järjestämään soveltuvuustutkimukseen.

 

Hakemusasiakirjoista, haastatteluista ja soveltuvuustutkimuksista esille tulleen perusteella hakija Riitta Koskisella on parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa kehittämispäällikön virkaa.

 

Tietokeskus esittää, että kehittämispäällikön virkaan otetaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Riitta Koskinen.

 

Kokonaiskuukausipalkaksi esitetään 4 150 euroa/kk.

 

Sj viittaa tietokeskuksen yksityiskohtaiseen esitykseen ja toteaa, että virkaan otettaessa tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Viran kokonaiskuukausipalkasta on neuvoteltu henkilöstökeskuksen kanssa. Ottaen huomioon tehtävien luonne esitetään viran kokonaispalkaksi 4 150 euroa/kk.

 

Sj katsoo, että tietokeskuksen ehdotus on perusteltu ja että virkaan olisi otettava maatalous- ja metsätieteiden maisteri Riitta Koskinen. Hän täyttää viran pätevyysvaatimukset ja häntä voidaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella pitää soveltuvimpana tähän tehtävään.

 

Tietokeskuksessa laadittu yhteenveto hakemuksista on liitteenä. Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävänä Khn kokouksessa ja sitä ennen hallintokeskuksessa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee ottaa maatalous- ja metsätieteiden maisteri Riitta Koskisen tietokeskuksen kehittämispäällikön virkaan 4 150 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että Riitta Koskisen on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaanottamispäätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille viranhakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä tietokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Yhteenveto hakijoista

 

 

 

 


2

VAIKEASTI VAMMAISTEN LASTEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VALTION ERITYISKOULUSSA

 

Khs 2006-1665

 

Opetuslautakunta toteaa (20.6.2006), että Ruskeasuon koulu on Helsingin alueella toimiva valtion erityiskoulu, joka järjestää liikuntavammaisille lapsille ja nuorille esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta sekä oppimisvalmiuksia parantavaa kuntoutusta. Koulu on lähettänyt opetusvirastoon maksusitoumuspyynnön, jotta kaupunki sitoutuisi maksamaan yhden koulunsa syyslukukauden 2006 alusta Ruskeasuon koulussa aloittavan lapsen avustajapalvelukustannukset. Lisäksi koulu on lähettänyt kahden lukuvuonna 2006 perusopetuslain mukaisen opetuksen aloittavan lapsen osalta suosituksen koulun aloittamisesta Ruskeasuon koulussa. Edellytyksenä on kaupungin maksusitoumus henkilökohtaisiin avustajapalveluihin. Kyse on lapsista, joilla on erityyppiseen cp-vammaan liittyen puheen tuottamisen erityisvaikeutta, vaikea liikunta-, puhe- ja näkövamma tai monimuotoinen kehityshäiriö.

 

Perusopetuslain 26 §:n mukaan Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

 

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Täyttääkseen perusopetuksen järjestämisvelvollisuutensa kunnan tulee osoittaa jokaiselle oppilaalle perusopetuslain 6 §:n mukainen lähikoulu tai muu soveltuva paikka, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Perusopetuslain 28 §:n 1 momentin mukaan oppilaalle syntyy ehdoton oikeus käydä kunnan hänelle osoittamaa koulua.

 

Kunta voi järjestää perusopetuslaissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne perusopetuslain 7 §:ssä (valtioneuvoston luvan saanut rekisteröity yhteisö tai säätiö) tai 8 §:ssä (valtio) tarkoitetulta opetuksen järjestäjältä.

 

Perusopetuslain 8 §:n mukaan valtio voi järjestää perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta. Valtio järjestää perusopetusta yliopistojen opettajan koulutuslaitosten yhteydessä toimivissa harjoittelukouluissa, kuulovammaisten, näkövammaisten ja liikuntavammaisten kouluissa sekä Suomalais-venäläisessä koulussa ja Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa. Näitä edellä mainittuja valtion kouluja koskevat erillislait kumottiin 1.1.1999 voimaan tulleella perusopetuslailla. Perusopetuslakia sovelletaan kaikkeen, myös valtion kouluissa annettavaan perusopetukseen.

 

Lautakunta toteaa, että jos kunnassa ei ole esimerkiksi oppilaan tarvitsemia erityisopetuspalveluita, kunta joutuu tekemään sopimuksen toisen kunnan tai muun perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäjän kanssa oppilaan osoittamiseksi muuhun kuin kunnan omaan kouluun. Perusopetuslaki ei sisällä tarkempia säännöksiä opetuksen hankkimisesta, vaan asia jää kunnan ja muun opetuksen järjestäjän sopimuksen varaan.

 

Lukuvuonna 2006–2007 opetuksen aloittavista noin viiden vaikeasti vammaisen oppivelvollisen opetusta kaupungin ei ole mahdollista itse järjestää oppilaiden opetukseen liittyvien erityisvaatimusten ja kokonaisvaltaisen hoidon johdosta. Pääsääntöisesti kyse on lapsista, joilla on vaikeaan cp-vammaan liittyen liikunta- ja/tai näkövamma. Valtion erityiskoulut ovat erikoistuneet vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten perusopetuksen järjestämiseen. Valtion erityiskoulua ei ole kuitenkaan määritelty kenenkään oppivelvollisen perusopetuslain 6 §:n mukaiseksi lähikouluksi, vaan lähtökohtana on, että lapsen tai nuoren asuinkunta vastaa oppivelvollisen opetuksen järjestämisestä. Lainsäädännön perusteella kunta ei voi ilman valtion erityiskoulun suostumusta osoittaa valtion koulua vaikeasti vammaisen lapsen tai nuoren perusopetuslain 6 §:n mukaiseksi lähikouluksi. Valtion erityiskoulun osoittaminen oppivelvollisen lähikouluksi edellyttää kaupungin ja valtion erityiskoulun välistä sopimusta, jossa asuinkunta velvoitetaan osallistumaan tiettyihin opetuksen järjestämiseen liittyviin kustannuksiin.

 

Valtion erityiskoulut ovat esittäneet oppilaaksioton edellytykseksi kunnan maksettavaksi erityisesti oppilaiden koulumatka- ja koulunkäyntiavustajapalveluja koskevat kustannukset. Perusopetuksen rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti siten, että valtio myöntää rahoituksen oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan tulon eli valtionosuuden perusteen perusteella. Opetustoimen rahoitus perusopetuksen käyttökustannuksiin maksetaan suoraan opetuksen järjestäjälle eli sille kunnalle, kuntayhtymälle tai yksityiselle yhteisölle tai säätiölle (perusopetuslaki 7 §), jonka kouluun oppilas on otettu.

 

Lautakunnan mielestä tarkoituksenmukaista olisi, että valtio turvaisi valtion erityiskoulujen riittävän rahoituksen siten, että vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten perusopetuksen järjestämiseen erikoistuneiden koulujen oppilaaksioton perusteeksi eivät muodostuisi erillissopimuksin sovitut kotikuntakorvaukset. Tällä hetkellä kunnan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi ja lasten perusopetuksen turvaamiseksi on kuitenkin meneteltävä valtion erityiskoulujen oppilaaksioton edellytykseksi asettamien ehtojen mukaisesti.

 

Lautakunta esittää, että Khs oikeuttaisi opetustoimen johtajan sopimaan niiden lukuvuonna 2006–2007 perusopetuslain mukaisen opetuksen aloittavien vaikeasti vammaisten lasten perusopetuslain 28 §:n 1 momentin mukaisen koulupaikan järjestämisestä valtion erityiskoulussa, joiden opetusta Helsingin kaupunki ei voi itse järjestää sekä tarvittaessa maksamaan vuoden 2006 talousarviotilille 3 02 11 varattujen määrärahojen puitteissa ko. opetuksen järjestäjälle sopimuksen perusteella perusopetuslain mukaisten avustajapalveluiden tosiasialliset kustannukset.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (25.7.2006), että kunnan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi ja lasten peruskoulutuksen turvaamiseksi on meneteltävä valtion erityiskoulujen oppilaaksioton edellytykseksi asettamien ehtojen mukaisesti. Näin ollen Khn tulisi oikeuttaa opetustoimen johtaja vuosittain sopimaan opetuksen aloittavien vaikeasti vammaisten lasten koulupaikan järjestämisestä erityiskouluissa, mikäli kaupunki ei voi itse järjestää ko. opetusta. Perusopetuslain mukaiset tosiasialliset kustannukset avustajapalveluista tulisi maksaa vuonna 2006 talousarvion kohdalta 3 02 11 Opetusvirasto, Muu toiminta.

 

Neuvottelut valtion kanssa tulisi aloittaa vaikeasti vammaisten perusopetuksen rahoittamiseksi siten, että kotikuntakorvaustyyppisestä maksukäytännöstä luovuttaisiin.

 

SJ                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa opetustoimen johtajan sopimaan perusopetuslain mukaisen opetuksen aloittavien, vaikeasti vammaisten lasten perusopetuslain 28 §:n 1 momentin mukaisen koulupaikan järjestämisestä valtion erityiskoulussa, mikäli kaupunki ei voi itse järjestää kyseistä opetusta, siten, että tarvittaessa perusopetuslain mukaiset tosiasialliset kustannukset avustajapalveluista maksetaan vuoden 2006 osalta talousarvion kohdalta 3 02 11, Opetusvirasto, Muu toiminta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin neuvottelujen aloittamiseksi valtiovallan kanssa vaikeasti vammaisten perusopetuksen rahoittamiseksi siten, että kotikuntakorvaustyyppisestä maksukäytännöstä voitaisiin luopua.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, opetustoimen johtajalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


3

VT STEFAN JOHANSSONIN TOIVOMUSPONSI: YSTÄVÄOPPILAIDEN VÄLITYSJÄRJESTELMÄN LUOMINEN VANHUKSIA VARTEN

 

Khs 2006-1037

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 19.4.2006 (asia 4) vanhuspalveluohjelman 2006 - 2009 Kvsto hyväksyi mm. seuraavan toivomusponnen:

 

4                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaali- ja opetusvirastot yhteistyössä selvittävät mahdollisuutta vapaaehtoisen – ja mahdollisesti osittain opetukseen integroidun – ystäväoppilaiden välitysjärjestelmän luomiseksi ylä-asteen 9 luokan ja/tai lukion oppilaille, jotka säännöllisesti tapailisivat yksin asuvia vanhuksia." (Stefan Johansson, äänin 47-1)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Terveyslautakunta (23.5.2006), sosiaalivirasto (8.6.2006) ja opetusvirasto (30.6.2006) ovat antaneet asiassa lausuntonsa. Jäljennökset lausunnoista ovat esityslistan tämän asian liitteinä.

 

Sj viittaa annettuihin lausuntoihin ja toteaa, että toivomusponnessa esitettyyn tavoitteeseen suhtaudutaan niissä pääosin myönteisesti. Järjestely edellyttää hyviä toimintamalleja ja virastojen välistä yhteistyötä sekä selkeätä vastuunjakoa. Näitä selvitetään erikseen. Ystäväoppilastoiminta kohdistuisi lausuntojen mukaan parhaiten suhteellisen virkeille, kotona asuville vanhuksille.

 

SJ                 Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Stefan Johansson) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Stefan Johanssonille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITTEET

Liite 1

Terveyslautakunnan lausunto vt Stefan Johanssonin toivomusponnen johdosta

 

Liite 2

Sosiaaliviraston lausunto vt Stefan Johanssonin toivomusponnen johdosta

 

Liite 3

Opetusviraston lausunto vt Stefan Johanssonin toivomusponnen johdsta

 

 

 

 


4

SOK ABC-KETJUOHJAUKSEN MAA-ALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMAA VARTEN KIPPARLAHDEN VENESATAMASTA, HERTTONIEMENRANNASTA

 

Khs 2006-1612

 

Liikuntalautakunta mainitsee (13.6.2006), että SOK ABC-ketjuohjaus on lähettänyt 4.4.2006 seuraavan sisältöisen hakemuksen:

 

”Liikuntalautakunta on 3.5.2005 kokouksen päätöksellä varannut SOK/ABC - ketjuohjaukselle polttonesteiden jakeluasemaa varten rakennuspaikan Kipparlahden venesatama-alueelta.

 

Varauspäätös on myönnetty ajalle 1.6.2005 – 31.5.2006, autojen ja veneiden jakeluasemalle tarkempien suunnitelmien tekemistä varten.

 

ABC–ketjuohjaus hakee lupaa maa-alueen varausajan jatkamiseen seuraavin perusteluin:

 

·         Jakeluaseman suunnittelu- ja rakentaminen on teknisesti haasteellinen vesistön läheisyyteen toteutettuna.  Ympäristöturvallisuuden ja kohtuullisen investoinnin varmistamiseksi ehdotamme venesatama-alueella hankevalmistelussa olevan polttonesteiden jakeluasemasuunnittelun teknisen koordinoinnin tapahtuvan yhdessä vireillä olevan alueen kokonaissuunnitelman kanssa.

·         Nykyinen asemakaava antaa mahdollisuuden parantaa venesataman toimivuutta maa-aluetta lisäämällä ja venelaitureita uudistamalla.

·         Alueen kokonaissuunnitelmassa venesatamatoimintaan käytettävissä oleva maa-alue kasvaa maatäyttöjen myötä noin 3000 m2.

 

Esitämme polttonesteiden jakeluaseman varausajan jatkamista ajankohtaan, jolloin alueen kehittäminen ja kokonaissuunnittelu käynnistetään.

 

Edellä olevaan viitaten toivomme Liikuntaviraston suhtautuvan myönteisesti maa-alueen varausajan jatkamiseen Kipparlahdessa.”

 

Lautakunta toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

 

Alueen asemakaava       Aueella on voimassa asemakaava nro 1181, joka on saanut lainvoiman 12.3.2004. Varattava alue on merkitty venesatama-alueeksi. Kaavamuutos antaa mahdollisuuden parantaa venesataman toimivuutta maa-aluetta lisäämällä ja laitureita uudistamalla. Venesatamatoimintaan käytettävissä oleva maa-alue kasvaa maantäyttöjen myötä n. 3 000 m2. Alueella on sallittu autojen pysäköinti ja veneiden talvisäilytys. Venesataman itäosan kautta kulkee kaavan mukaan jalankulku- ja polkupyörätie, joka hiukan kaventaa nykyistä venesatama-aluetta.

 

Venesataman laajentamishanke ei sisälly liikuntatoimen viimeisimpään taloussuunnitelmaesitykseen. Rannan täyttö on taloudellisinta sijoittaa sellaiseen ajankohtaan kun louhetta on edullisesti saatavilla.

 

Sisäinen vuokraus          Kiinteistövirasto on vuokrannut 14 343 m2:n venesatama-alueen liikuntavirastolle vuoden 2023 loppuun saakka. Sisäinen vuosivuokra alueesta on 14 100,92 euroa.

 

Alueen nykyiset vuokralaiset

 

·         Bella - Veneet Oy (veneiden huolto- ja myyntiliike).

·         Kipparlahden venekerho (kerhorakennus, laitureita ja talvisäilytysalue).

 

Lautakunta esittää, että SOK ABC-ketjuohjaukselle jatketaan maa-alueen varausta Kipparlahden venesatama-alueelta veneiden ja autojen polttoainejakeluaseman tarkempien suunnitelmien tekemistä varten.

 

Veneiden polttoainejakelupiste on yksistään kannattamaton. Itä-Helsin­gin alueella on tarvetta ko. polttoainejakelupisteelle.

 

Polttoainejakelupisteen suunnitelmia tehtäessä hakijan tulee olla yhteydessä liikuntaviraston merellisen osaston, kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston edustajiin sekä Kipparlahden venekerhon alueella liikuntalautakunnan vuokralaisina toimiviin venekerhon ja venealan yrityksen edustajiin.

 

Sj ilmoittaa, että liikuntalautakunta esittää päätösehdotuksen mukaista ratkaisua.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee jatkaa SOK ABC-ketjuohjaukselle maa-alueen varausta Kipparlahden venesatama-alueeseen kuuluvaan alustavaan toimintakaavioon merkityn alueen veneiden ja autojen polttoainejakeluaseman tarkempien suunnitelmien tekemistä varten ajaksi 1.6.2006 – 31.5.2007 seuraavin ehdoin:

 

1                          Alue käsittää jakelulaitteille ja säiliöiden sijoittamiseen tarvittavat alueet sekä toimintaa varten tarvittavan muun alueen.

Varausmaksu on 500 euroa ja sen on maksettava 1.9.2006 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Hankkeen luonnonpiirustukset on esitettävä liikuntavirastolle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon voimassa oleva asemakaava ja esittää muun muassa, miten venesataman tuleva täyttö ja kävely- ja polkupyörätien alle jäävät autopaikat on huomioitu.
Lisäksi tulee selvittää venesataman ja muun liikenteen toimivuus alueella sekä ottaa huomioon, ettei hankkeella vaikeuteta venesatama-alueella toimivan venekerhon eikä venealan yrityksen toimintaa.

3                          Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4                          Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5                          Varauksensaajan vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kuluväylien, johtojen ym. siirroista.

6                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttaa tai kumoutuu.

 


Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: NIKOTIINIVALMISTEIDEN MYYNTILUVAT PÄIVITTÄISTAVARAKAUPOILLE MYÖNNETÄÄN MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI

 

Khs 2006-1323

 

Ryj toteaa, että hyväksyessään nikotiinivalmisteiden vähittäis­myynnin valvontaa koskevien maksujen yleiset perusteet Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tupakoinnin lopettamista helpottavien nikotiinivalmisteiden myyntiluvat päivittäistavarakaupoille myönnetään mahdollisimman nopeasti (Jyrki Lohi, äänin 79-1).

 

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

 

Ympäristölautakunta toteaa (20.6.2006) seuraavaa:

 

Lääkelain 1.2.2006 voimaan tulleella muutoksella kunnille asetettiin tehtäväksi nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta. Lääkelain muutos annettiin 13.1.2006 ja tuli voimaan hyvin lyhyellä siirtymäajalla. Muutetussa lääkelaissa säädetään mm. siitä, että kunta myöntää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvat. Lääkelaissa ei ole tarkemmin määrätty siitä, mikä toimielin kunnassa myöntää vähittäismyyntiluvat. Tämän vuoksi ympäristölautakunta ei ole voinut aloittaa vähittäismyyntilupien myöntämistä ennen kuin kaupunginvaltuusto on päättänyt siitä, mille toimielimelle lupien myöntämistä koskeva toimivalta siirretään.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että se teki 14.2.2006 esityksen kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttamiseksi siten, että ympäristölautakunta toimisi lääkelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta. Ympäristölautakunnan esitys tehtiin kaksi viikkoa lain voimaantulon jälkeen. Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Ympäristölautakunta teki 7.3.2006 esityksen kaupunginhallitukselle lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa koskevien maksujen yleisiksi perusteiksi. Ennen näiden kaupunginvaltuuston päätösten tekemistä ja voimaantuloa ympäristölautakunta ei ole voinut tehdä päätöstä maksuista ja taksasta eikä myöskään päätöksiä myyntilupien myöntämisestä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen ympäristötoimen johtosäännön muuttamisesta 19.4.2006. Sen mukaan ympäristölautakunta toimii lääkelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta. Osastotasolla valvontatehtävistä huolehtii ympäristöterveysyksikkö. Ympäristölautakunta siirsi ympäristöterveyspäällikölle toimivallan nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa koskevissa asioissa 11.5.2006.

 

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa koskevien maksujen yleisten perusteiden piti olla kaupunginvaltuuston käsittelyssä 3.5.2006, jolloin ympäristölautakunta olisi voinut tehdä päätökset nikotiininvalmisteiden vähittäismyyntiä koskevasta taksasta ja maksuista jo 11.5.2006 eli toimivallansiirron yhteydessä. Asia oli jo valmistelu ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Tällöin myyntilupia olisi päästy myöntämään jo 17.5.2006 lukien. Kaupunginvaltuuston 3.5.2006 kokous oli kuitenkin peruutettu asioiden vähyyden vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti peruutetun kokouksen vuoksi nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnan maksujen yleisistä perusteista vasta 17.5.2006. Tämä taas tarkoitti sitä, että asiaa koskeva yksityiskohtainen taksa ja maksut voitiin käsitellä ympäristölautakunnassa vasta 30.5.2006. Ennen maksujen yleisten perusteiden vahvistamista ympäristölautakunta ei ole voinut tehdä päätöksiä taksasta, eikä ympäristöterveyspäällikkö päätöksiä myyntilupien myöntämisestä, koska päätöstä siitä, otetaanko lupien myöntämisestä maksu ei ole ollut.

 

Ympäristölautakunnan taksaa koskeva päätös on tullut voimaan 8.6.2006. Lupahakemuksia on tullut ympäristökeskukseen yhteensä 336 kappaletta. Hakemusten suuresta määrästä johtuen lupien käsittely vie oman aikansa. Ympäristöterveysyksikön yleisesti ruuhkautuneesta työtilanteesta huolimatta luvat pyritään myöntämään mahdollisimman nopeasti. Lupien käsittely on keskitetty kahdeksalle terveystarkastajalle, jotka ovat jo ennen päätöksen voimaantuloa aloittaneet lupapäätösten tekemisen valmistelun. Ensimmäiset lupapäätökset tehdään mahdollisimman nopeasti päätöksen voimaantulon jälkeen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


2

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1078

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen johdosta 22.6.2006 mennessä. Hakemus koskee Patolan huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista.

 

./.                   Kuulutus ja sijaintikartta ovat liitteinä 1 ja 2. Muut asiakirjat ovat nähtävinä esittelijällä.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 14.8.2006 saakka.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (18.5.2006) mm. seuraavaa:

 

Hanke                                Patolan vanha huippulämpökeskus sijaitsee Oulunkylän kaupunginosassa vuonna 1998 vahvistetulla asemakaava-alueella yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten korttelialueella (ET-alue). Laitosalueen etelä- ja länsipuolella on asuntoalue. Lähimmän asuinrakennuksen etäisyys laitoksesta on noin 300 metriä. Alueen pohjois- ja itäpuolella on virkistysalueita.

 

Helsingin oikeusvaikutteisessa Yleiskaava 2002:ssa alue merkitty työpaikka-alueeksi, jota kehitetään tuotannon ja varastoinnin, palvelu- ja toimisto- sekä satamatoimintojen käyttöön. Lisäksi alueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntateknisen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön.

 

Laitos on otettu käyttöön vuosina 1981–1983. Se on käytössä pääasiassa talviaikaan huippu- ja varalämmön tuottajana, mikäli peruskuormalaitosten teho ei riitä. Lämpökeskuksen pääpolttoaineena on raskas polttoöljy ja varapolttoaineina kevyt polttoöljy.

 

Arvioidut normaalitoiminnan mukaiset vuosipäästöt ilmaan ovat: rikkidioksidi 100 tonnia, typen oksidit 30 tonnia, hiukkaset 3 tonnia ja hiilidioksidi 18 000 tonnia. Savukaasut johdetaan 117 metriä korkeaan piippuun. Savukaasuja mitataan jatkuvatoimisesti. Laitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Saniteetti- ja teollisuusjätevedet johdetaan viemäriverkkoon. Syntyvät jätemäärät ovat vähäisiä ja jätteistä huolehditaan asianmukaisesti.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että laitoksen sijainti on voimassa olevan yleiskaavan ja asemakaavan käyttötarkoituksen mukainen. Haettu toiminnan jatkaminen ko. alueella ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai muulle alueiden käytön järjestämiselle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen.

 

Ympäristölautakunta päätti (4.7.2006) antaa seuraavan lausunnon Helsingin Energian Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupahakemuksesta.

 

Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman keskeinen tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Patolan lämpökeskuksen polttoaineen osittainen muuttaminen raskasöljystä maakaasuun on tämän ympäristöpoliittisen tavoitteen mukaista. Lisäksi polttoaineen muutos vähentää laitoksen hiukkas- ja rikkidioksidipäästöjä. Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksen toiminnalle voidaan hakemuksen perusteella myöntää ympäristölupa.

 

Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Bruncronan lisäysehdotuksen: Tulevaisuudessa siirtyminen paineistettuun polttoon sekä savukaasujen puhdistamiseen olisi ympäristön kannalta suotavaa.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemusta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuulutus

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

 

 

 


3

AGROKSENMÄEN JÄÄKELLARIN VUOKRAUS TUKKU HEINO OY:LLE

 

Khs 2006-1590

 

Liikepalvelulautakunta toteaa (13.6.2006), että korjaamattomassa tilassa ollut Agroksenmäen jääkellari (340 m2) on esisopimuksen pohjalta kunnostettu Tukku Heino Oy:n toimesta Sörnäisten viinikellariksi. Tila (rakennus 21) sijaitsee Tukkutorin alueella (21274, tontti 7) Hermannin kaupunginosassa. Tukku Heino Oy on sijoittanut kellarin kiinteisiin tilaratkaisuihin ja peruskorjaukseen 169 473,82 euroa. Vastaavasti Tukkutori on investoinut vajaa 50 000 euroa rakennuksen liittämiseksi LVIS–verkkoihin.

 

Peruskunnostustyö on muuttanut olennaisesti tilan toimintatarkoitusta ja se on tehty kunnioittaen suojellun rakennuksen (sr2) luonnetta, mihin viitaten Tukku Heino Oy on esittänyt, että Tukkutorin kanssa tehdään kymmenen (10) vuoden määräaikainen sopimus, mikä turvaa liiketoiminnan kehittämisen vuokrauskohteessa.

 

Vuokrausneuvottelujen pohjalta Helsingin Tukkutori esittää, että kellaritila vuokrataan yrityksen käyttöön kymmenen vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella (7,50 euroa/m2/kk + alv 22 %). Vuokraa korotetaan vuosittain aina 1. tammikuuta lähtien edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin mukaan. Muutoin noudatetaan yleisiä vuokrausehtoja. Yrityksen tekemät kiinteät peruskunnostustyöt siirtyvät vuokrasopimuksen mukaisesti kaupungin omaisuudeksi.

 

Liikepalvelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tukkutori oikeutettaisiin vuokraamaan Agroksenmäen jääkellari 1.9.2006 alkaen Tukku Heino Oy:lle kymmenen vuoden määräajaksi aloitusvuoden vuokran ollessa 7,50 euroa/ m2/kk + alv 22 %.

 

Ryj toteaa, että liikepalvelulautakunnan johtosäännön mukainen toimivalta vuokrasopimusten tekemiseen koskee vain enintään viideksi vuodeksi tehtäviä sopimuksia. Khs päättää yli viiden vuoden pituisista määräaikaisista vuokrasopimuksista.

 

Ehdotettu tilan vuokraus on Tukkutorin kannalta perusteltu hanke.

 

./.                   Liitteenä ovat karttapiirros Tukkutorin alueesta sekä Tukkutorin tilojen yleiset vuokrausehdot. Liite 3 on salassa pidettävä.

 

Kiinteistövirasto ilmoittaa (3.7.2006), ettei sillä ole huomauttamista liikepalvelulautakunnan esitykseen jääkellarin vuokrauksesta Tukku Heino Oy:lle.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Tukkutorin vuokraamaan Tukkutorin alueella Hermannin kaupunginosassa (21274, tontti 7) sijaitsevan Agroksenmäen jääkellarin 1.9.2006 alkaen Tukku Heino Oy:lle esityslistalla mainitun mukaisin ehdoin kymmenen vuoden määräajaksi siten, että aloitusvuoden vuokra on 7,50 euroa/ m2/kk + alv 22 % ja muutoin noudatetaan Tukkutorin yleisiä vuokrausehtoja.

 

Pöytäkirjanote Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITTEET

Liite 1

Karttapiirros tukkutorin alueesta

 

Liite 2

Tukkutorin yleiset vuokrausehdot

 

Liite 3

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE RATAHALLINTOKESKUKSEN JA VR-YHTYMÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1410

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta 4.7.2006 mennessä. Hakemus koskee Helsingin Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäyttöalueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamista. Kunnostamistoimenpiteitä tehdään halli- ja ratarakentamishankkeiden sijaintialueilla. Rakennuskohteista pääosa sijaitsee vuosina 1949 - 1963 käytössä olleella Pasilan kaatopaikalla.

 

./.                   Kuulutus, sijaintikartta ja ympäristölupahakemus ovat liitteinä 1-3.

 

Ryj toteaa, että lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 31.8.2006 saakka.

 

Ympäristölautakunta päätti (4.7.2006) antaa seuraavan lausunnon:

 

Ympäristölupahakemus koskee Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäyttöalueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamista Pasilan kaupunginosassa tilalla 3:9. Kunnostettava maa-alue on Ratahallintokeskuksen omistuksessa ja alueella olevat rakennukset ovat Ratahallintokeskuksen tai VR-Yhtymä Oy:n omistuksessa. Kunnostusalue rajautuu idässä Veturitien katualueeseen, lännessä Postintaipaleen varrella oleviin Suomen Postin alueisiin, etelässä Hakamäentiehen ja pohjoisessa Maaliikennekeskukseen.

 

Koko Pasilan kaatopaikka-alue ei kuulu ympäristölupahakemukseen ja toisaalta hakemuksen alueeseen sisältyy myös muuta aluetta kuin vain kaatopaikkaa.

 

Alue on varattu sekä Uudenmaan maakuntakaavassa 2004 että Helsingin yleiskaavassa 2002 rautatiealueeksi kaavamerkinnällä LR. Ratapiha-alueella on käynnissä kaavamuutos, jossa asemakaava tarkistetaan vastaamaan nykyaikaisen varikkotoiminnan ja ympäristön vaatimuksia. Kaavamuutoksessa ratapiha säilytetään nykyisessä käytössä. Kaavamuutoksen valmistelun takia alue on rakennuskiellossa.

 

 

Alueen käyttöhistoria

 

Valtaosa Ilmalan ratapiha-alueesta sijaitsee entisen Pasilan kaatopaikan päällä. Kaatopaikka sijaitsi suoalueella ja oli toiminnassa vuosina 1949–1963, jolloin se oli Helsingin pääkaatopaikka. Kaatopaikalle on sijoitettu yhdyskuntajätteen lisäksi myös teollisuusjätettä ja jätteen seassa on ollut myös ongelmajätteitä. Ennen vuotta 1949 alueella on ollut VR:n oma kaatopaikka, jolloin suohon upotettiin mm. kreosootilla kyllästettyjä ratapölkkyjä. Ennen kaatopaikkatoimintaa alueella on ollut ampumarata. Helsingin kaupungin kaatopaikkatoiminnan aikana alueelle vietiin jätettä arviolta noin yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Jätteen arvioidaan tiivistyneen siten, että jätetäytön nykyinen tilavuus olisi noin miljoona kuutiometriä. Kaatopaikan pinta-ala oli vuonna 1965 otetun ilmavalokuvan perusteella noin 41 hehtaaria. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä alue tasattiin ja peitettiin, jolloin jätteitä joutui myös alueille, joille niitä kaatopaikkatoiminnan aikana ei kasattu. Kaatopaikan rajauksia ei ole tutkimuksilla varmennettu Ilmalan ratapihan alueella. 1950- ja 1960-luvuilla kaatopaikka-alueella oli useita tulipaloja ja siellä poltettiin myös autonrenkaita.

 

Ilmalan ratapiha-alueella on tällä hetkellä sekä lähi- että kaukoliikenteessä olevan junakaluston huolto- ja kunnossapitoon liittyviä rakennuksia ja rakenteita, kuten raiteita ja huoltotasoja. Alueella sijaitsee mm. vetokalusto- ja vaunuvarikko. Yhteensä ratapiha-alueella on yli 1000 työpaikkaa.

 

Suunnitellut uudet rakenteet, mm. kaukojunahallin laajennus, pesuhalli ja huoltotaso, kohdistuvat pääasiassa alueille, joilla on tällä hetkellä raiteita. Huoltotaso sijoittuu myös raiteiden ulkopuolisille lähinnä varastokäytössä oleville alueille.

 

Alueen maaperän ja veden pilaantuneisuus

 

Ilmalan ratapihalla olevalle kaatopaikka-alueelle tehtiin vuonna 2000 perustilaselvitys ja vuosina 2004–2005 useita maaperä- ja vesitutkimuksia.

 

Ilmalan varikolla on kaatopaikka-alueella tehtyjen tutkimusten perusteella ylimpänä kerroksena sepeliä noin 0,5–1 metrin paksuinen kerros, jonka alla on hiekasta tai sorasta koostuva täyttökerros, jonka paksuus on 1–5 metriä. Täyttökerroksen alla on jätetäyttöä 2–7,5 metriä. Entinen kaatopaikka ei ulotu koko ratapihan alueelle, joten ratapihan alueella on myös alueita, joissa jätetäyttöä ei ole lainkaan tai sitä on hyvin ohut kerros. Jätetäytön alapuolella on turve-, savi- ja silttikerrokset, joiden paksuus on enimmillään noin 10 metriä. Alimpana kerroksena on moreenia ja/tai kallio. Kalliopinta maanpinnasta mitattuna on tutkimuspisteissä vaihdellut 1,5–16 metrin syvyydessä. Luonnontilaisen kallionpinnan on arvioitu viettävän alueella kohti itää ja kaakkoa.

 

Tutkimusten perusteella jätetäyttökerroksen yläpuolinen sora- ja hiekkakerros on paikoin pilaantunut lähinnä metalleilla ja öljyhiilivedyillä. Jätetäytön on sen sijaan todettu olevan lähes joka paikasta eri haitta-aineilla pilaantunut. Jätetäytössä on todettu mm. metalleja, öljyhiilivetyjä, polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja polykloorattuja bifenyyliyhdisteitä (PCB). Jätetäytön alapuolisessa pohjamaassa on havaittavissa vain paikoitellen lieviä haitta-ainepitoisuuksia.

 

Ilmalan ratapiha ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella eikä vettä käytetä hyödyksi.

 

Alueella tehdyissä tutkimuksissa on todettu orsivettä noin 0,8–2,6 metrin syvyydellä maanpinnasta, mutta orsivettä ei ole joka paikassa, ja osalla aluetta orsivesi voi sekoittua kaatopaikkaveden kanssa. Tutkimusten perusteella orsivedessä on havaittavissa kaatopaikkavedelle tyypillisiä ominaisuuksia ja haitta-aineita. Näiden seikkojen vuoksi orsiveden on kaatopaikka-alueella katsottu olevan kaatopaikan sisäistä vettä ja kaatopaikan ulkopuolella orsivettä. Orsi- ja kaatopaikkaveden virtaussuunta on uusimpien mittausten mukaan etelästä, pohjoisesta ja lännestä alueen keskiosaan ja kääntyy siitä itään ja kaakkoon. Tutkimusten perusteella on mahdollista, että paikoin orsivesi saattaa purkautua maan pinnalle ojiin tai vastaaviin. Lisäksi on esitetty, että kaatopaikan orsivettä pääsee vuotoina ratapiha-alueelle rakennettuun viemärijärjestelmään, jota pitkin se voi kulkeutua edelleen ympäristöön ja kaatopaikan ulkopuolelle.

 

Pohjavesi virtaa paineellisena kaatopaikkatäytön alapuolisen hienorakeisen kerroksen alla kalliopinnan yläpuolisessa moreenissa. Haitta-aineiden pitoisuudet pohjavedessä ovat tutkimuksissa olleet pieniä.

 

Alueen kaikki salaoja- ja kattovedet johdetaan sadevesiviemäriin, joka on liitetty liitoskaivolla jätevesitunneliin ja edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Liitoskaivon kapasiteettia on lisätty vuonna 2001, jolloin myös yhteys Kumpulan puroon katkaistiin kokonaan.

 

Alueen rakentaminen

 

Ilmalan ratapiha-alueelle tullaan vuodesta 2006 lähtien rakentamaan rakennusteknisesti erilaisia uudisrakennuksia ja -rakenteita. Ne ovat nykyisten tietojen mukaan kolmea eri tyyppiä: Hallirakennuksia, joissa on toimistotiloja ja maanalaisia kellariosia, hallirakennuksia, joissa ei ole toimistoja eikä kellariosia, ja ratarakennelmia, mm. huoltotasoja ja huoltotunneli. Lähiaikoina rakennettavat uudisrakennukset ovat kaukojunahallin laajennusosa, pesuhalli ja huoltotaso.

 

Alueen jokaisen uuden rakentamiskohteen lisätutkimusten tulosten perusteella tarkennetaan rakennushankekohtaisia suunnitelmia lupahakemuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Mikäli alueelle suunnitellaan rakennettavaksi sellaisia rakenteita, joiden periaateratkaisut poikkeavat merkittävästi edellä kuvatuista rakennushanketyypeistä, esitetään ko. hankkeista tarkennetut suunnitelmat.

 

Esitetty kunnostussuunnitelma

 

Tässä lupahakemuksessa haetaan lupaa tilanteelle, jossa kaikkia edellä mainittuja rakennushankkeita voidaan tehdä niin, että alueella todettua jätetäyttökerrosta ei poisteta muuta kuin rakentamisen vaatimassa laajuudessa ja rakentaminen voidaan tehdä jätetäyttökerroksen päälle siten, että jätetäytöstä aiheutuvat riskit otetaan huomioon. Koska alueen rakentaminen ja uudistaminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa, on hakemuksessa rakentamista ja siihen liittyviä ympäristöteknisiä ratkaisuja käsitelty yleisellä tasolla. Kaukojunahallin laajennushanke on alkamassa ensimmäisenä, joten siihen liittyviä suunnitelmia on käsitelty yksityiskohtaisemmin.

 

Hakemuksen mukaan alueella tehdään tarvittaessa rakennushankekohtaisesti lisätutkimuksia maaperässä ja vedessä olevien haitta-ainepitoisuuksien tarkentamiseksi. Lisäksi on esitetty, että alueen maaperän haitta-aineiden pitoisuustasoille ei esitetä erillisiä kunnostustavoitteita, koska pilaantuneen maan ja jätetäytön kaivua ei jatketa syvemmälle eikä laajemmalle kuin rakentaminen edellyttää.

 

Alueelta kaivettavat pilaantuneeksi todetut maa-ainekset, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät vastaavat SAMASE-ohjearvot, sekä jätetäyttö toimitetaan luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin.

 


Kohteesta kaivettavien maa-aineksen ja jätetäytön seassa mahdollisesti olevat isommat jakeet, kuten renkaat, metalliromu, betonikappaleet, puunkappaleet, isot kivenlohkareet, ongelmajätteet ja asbestijätteet, erotellaan kaivumassasta kaivinkoneen avulla. Erotellut jätteet varastoidaan tarvittaessa työmaalla siirtolavoille ja ongelmajätteet tiiviille ongelmajätelavoille, joissa ne toimitetaan luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. Haitta-ainepitoisuuksiltaan alle SAMASE-raja-arvojen olevia maa-aineksia käytetään rakentamisen aikaisiin täyttöihin kohteessa tai mahdollisesti jossain toisessa rakennuskohteessa, mikäli ne rakennusteknisesti ovat kelvollisia tähän tarkoitukseen, kuitenkin niin, että rakennusten alustäyttöihin käytettävät maa-ainekset on oltava haitta-ainepitoisuuksiltaan alle SAMASE-ohjearvojen.

 

Uudelleen täyttöön käytettävät maa-ainekset läjitetään luvalliselle välivarastointikentälle. Ylimpänä kerroksena oleva raidesepeli käytetään uudelleen täyttöihin ja se viedään erikseen välivarastokentälle. Sepelin mahdollista pilaantumista arvioidaan aistinvaraisesti ja kenttämittarilla. Jos sepelissä on öljyä omana faasinaan, sitä ei käytetä uudelleen, vaan se toimitetaan luvanvaraiseen paikkaan. Sepelikerroksen alapuolella olevien kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia seurataan kenttämenetelmillä ja maanäytteistä 10 % varmistetaan laboratoriomenetelmillä.

 

Jätetäyttöä kaivettaessa otetaan huomioon sen kuivatustarve ennen massojen lastausta. Massojen kuivatusvesiä ei käsitellä erillisillä puhdistusmenetelmillä, vaan niiden annetaan imeytyä takaisin alueen orsiveteen. Jos vesiä täytyy pumpata kaivannosta viemäriverkkoon, ne pumpataan sinne tarvittaessa öljynerottimen kautta.

 

Kohteissa voi jätetäyttöä kaivettaessa tulla esiin jätejakeita, jotka voivat olla helposti syttyviä tai kohteista voi vapautua ilmaan kaasuja räjähdyspitoisuuden ylittäviä pitoisuuksia, jolloin tulipalojen ja räjähdysten vaara on olemassa.

 

Entisen kaatopaikan päälle rakennettaessa on rakennusten alustäytöstä mahdollinen kaatopaikkakaasu poistettava. Jätetäytöstä vapautuvan kaasun huomioon ottamista rakentamisessa on tarkasteltu hakemuksen liitteenä olevassa BAT-tarkastelussa. BAT-tarkastelun perusteella on päädytty siihen, että kaasunpoisto tehdään siten, että orsivedellä kyllästyneestä jätetäytöstä purkautuvat kaatopaikkakaasut poistetaan tuuletetun alapohjarakenteen kautta rakennuksen katolle ulkoilmaan kaasunkeräyssalaojien kautta. Poistoputket varustetaan imureilla. Kaatopaikan jätetäyttö eristetään rakenteista tiiviillä alapohjarakenteella ja samalla estetään kaatopaikkakaasun kulkeutuminen rakennuksen sisätiloihin. Valut tehdään vesitiiviinä teräsbetonirakenteena. Liikunta- ja työsaumoissa sekä välttämättömissä läpivienneissä käytetään vesitiiviitä saumanauhoja, laippoja yms. Yksityiskohtaisemmat selvitykset rakenteiden materiaaleista yms. esitetään rakennussuunnitelmien yhteydessä.

 

Nykyisen kaukojunahallin alueelta ohjataan kaatopaikasta vapautuvat kaasut rakennuksen alapohjasta koneellisesti tuuletuskanavien kautta katolle. Kaatopaikasta vapautuvien kaasujen pitoisuuksien on arvioitu olevan tulevien rakennusten alueella samaa suuruusluokkaa kuin kaukojunahallin alueella. Vuonna 2005 tehtiin kaukojunahallissa kaasujen pitoisuusmittauksia sekä alapohjasta että tuuletuskanavista. Tehtyjen mittausten perusteella alueen rakennushankkeisiin suunniteltu alapohjan tuuletusjärjestelmä on arvioitu toimivaksi ja riittäväksi järjestelmäksi jätetäytöstä vapautuvien kaasujen poistoon nykyisessä ja tulevissa rakennuksissa.

 

Rakennusten kaasunkeräyssalaojat maadoitetaan tai käytetään sellaista putkimateriaalia, jossa ei ole staattisen kipinöinnin riskiä, koska tehtyjen mittaustulosten perusteella kaatopaikkatäytön huokostilasta mitatut metaanipitoisuudet ovat olleet paikoin räjähdysalueella. Hallitilojen ilmastukset suunnitellaan siten, ettei sisäilma ole alipaineinen rakennuksen alapohjan kaasunpoistokerrokseen nähden.

 

Lupahakemuksessa on esitetty kuvaus pohjarakentamisen periaateratkaisuista ja uudisrakentamisen rakenneratkaisuista sekä alueelle tulevien rakennusten ja rakenteiden periaatesuunnitelmat.

 

Työmaan liikenne ja liikennejärjestelyt toteutetaan erikseen laadittavan työmaasuunnitelman mukaisesti. Työmaasuunnitelma laaditaan aina ennen kunkin rakennushankkeen aloitusta.

 

Tulevien rakennushankkeiden yhteydessä toteutettavien maaperän kunnostusten raportointi tehdään jokaisen erillisen uudisrakennuksen osalta erikseen siihen liittyvien kunnostustoimenpiteiden päätyttyä.

 

Lupahakemuksen liitteenä on työsuojelusuunnitelma, jossa on käsitelty mm. erilaisia vaaratekijöitä ja suojatoimenpiteitä sekä pelastussuunnitelmaa.

 

Kaukojunahallin laajennusosan rakentamiseen liittyvän kaivun arvioidaan kestävän noin 1–2 kuukautta ja jätetäyttökerrokseen ulottuva kaivu noin kaksi viikkoa. Jätetäyttöä poistetaan noin 800 m3ktd. Laajennukseen liittyvä kokonaiskaivumäärä on noin 50 000 m3ktd. Osa laadullisesti käyttökelpoisesta maa-aineksesta hyödynnetään alueella täytemaana.

 

Kaukojunahallin laajennusosan rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuoden 2006 aikana. Muiden tulevien rakennushankkeiden aikataulutiedot eivät ole vielä tiedossa, mutta rakentaminen jaksottuu useiden vuosien ajalle.

 

Ympäristövaikutukset

 

Alueelle suunniteltu uudisrakentaminen ei oleellisesti muuta alueen valumavesien määrää pitkällä aikavälillä nykytilanteesta. Alueelle tehtävien uudisrakennusten ja -rakenteiden salaoja- ja kattovedet ohjataan alueella käytössä olevan järjestelmän kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, jonne alueen kuivatusvedet nykyisinkin johdetaan. Järjestelmän mitoitusta muutetaan rakentamisen mukaan.

 

Entisestä kaatopaikasta vapautuu kaatopaikkakaasuja, jotka kulkeutuvat kaatopaikkatäytön päällä olevan hiekka-/sorakerroksen kautta ilmaan. Jätetäyttö on lähes kokonaan orsiveden peitossa, jolloin kaasujen vapautuminen on vähäistä. Alueella toteutettava uudisrakentaminen ei arvioiden mukaan merkittävästi muuta vapautuvien kaatopaikkakaasujen määrää. Lisäksi kaasut johdetaan kattorakenteiden tasolle, jossa tapahtuu sekoittumista.

 

Rakentamisvaiheessa on mahdollista, että jätetäyttökerrosta kaivettaessa aiheutuu lähinaapurustoon hajuhaittoja.

 

Rakentamisen yhteydessä poistetaan kaivamalla pilaantuneet maa-ainekset ja jätteet vain niiltä alueilta ja siltä syvyydeltä, miltä poisto on rakentamiseen liittyen tarpeellista. Uudisrakenteet perustetaan todennäköisesti lyötävien teräsbetoni- ja teräspaalujen varaan. Paalut lyödään savikerroksen läpi, mutta savi tarttuu tiiviisti paalun pintaan estäen eri vesikerrosten sekoittumisen. Lyöntipaalutus on maata syrjäyttävä menetelmä, joten maa- ja jäteaines ei todennäköisesti kulkeudu alempiin kerroksiin paalutuksen yhteydessä. Tällä hetkellä alueella on lyöty yli 15 000 paalua jätetäytön läpi kovaan pohjaan asti, eikä syvemmässä pohjavedessä ole kuitenkaan tutkimuksissa havaittu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

 

Kaatopaikkatäytön ympäristövaikutuksia seurataan alueelle laaditun ja hakemuksen liitteenä olevan seurantasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan näytteitä otetaan orsi- ja pohjavedestä sekä kaatopaikkakaasuista. Orsivettä tarkkaillaan 12 pisteestä, pohjavettä 12 pisteestä ja kaatopaikkakaasuja kolmesta pisteestä. Seurantanäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty perusperiaate, jonka mukaan analyysiparametreja voidaan karsia ja/tai tarkkailupisteiden määrää vähentää, mikäli seurantatuloksissa ei todeta haitta-aineita.

 

Näytteitä otetaan myös uudisrakennusten alapohjasta poistettavista kaasuista kahdesti vuodessa kahden vuoden ajan. Tulosten perusteella jatkoseuranta lopetetaan tai kohteeseen laaditaan poistokaasujen jatkotarkkailusuunnitelma.

 

Riskitarkastelu

 

Kaatopaikkakaasujen terveysvaikutuksia on käsitelty erillisessä riskinarviota käsittelevässä liitteessä. Riskinarvioinnissa on käsitelty alueelle rakennettavan kaukojunahallin kellarin ja huoltotason huoltotunnelin sisäilman laatua ja siitä mahdollisesti muodostuvia riskejä, kun rakenteet on tehty vanhan kaatopaikan päälle. Pesuhallin sisäilman riskejä ei ole käsitelty erikseen, koska rakennuksen toteutustavan takia riskit ovat siinä pienemmät kuin muissa rakennuksissa. Riskitarkastelussa ei ole otettu huomioon, että rakennuksiin on suunniteltu kaasunpoistoratkaisuja, joilla estetään kaasujen pääsy rakenteiden sisään. Lisäksi riskitarkastelussa on tarkasteltu ulkoilmassa työskentelevän henkilön terveysriskejä tilanteessa, jossa työskentely tapahtuu käytännössä välittömästi jätekerroksen päällä, mikä vastaa lähinnä rakentamisvaihetta. Haitta-aineina on tarkasteltu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Riskiä on arvioitu käyttämällä tietokonepohjaista laskentamallia.

 

Saatujen tulosten perusteella Ilmalan ratapiha-alueella vanhan kaatopaikan päällä toimittaessa ja rakennettaessa on olemassa riski, että kaatopaikasta aiheutuu haitallisia terveysvaikutuksia. Terveyshaittaa saattavat aiheuttaa lähinnä jätetäytöstä syntyvät haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Rakennusten tai rakenteiden sisällä tai alueella ulkona työskenteleville henkilöille ei tulosten mukaan kuitenkaan aiheutuisi terveysriskejä. Potentiaalinen fysikaalinen riski muodostuu syttyvällä pitoisuusalueella olevista metaanitasoista, mutta riski pienenee kaasun tuotannon pienentyessä. Riskitarkastelun mukaan suunniteltujen kaasunhallintatoimien myötä kaatopaikkakaasut eivät aiheuttaisi kemiallisia riskejä rakennuksissa tai rakenteissa. Rakennustyön aikaiset riskit ovat laskelmien perusteella hallittavissa työsuojelusuunnitelmilla ja noudattamalla kaatopaikoilla tai niiden läheisyydessä työskentelylle yleisesti asetettavia vaatimuksia.

 

Ympäristölautakunnan lausunto

 

Ympäristölautakunta päätti puoltaa Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäyttöalueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                    Vanhan kaatopaikka-alueen jätetäytön rajauksia on tarkennettava näytteenotolla, jotta jätteen olemassaolo voidaan paremmin ottaa huomioon tulevissa rakennushankkeissa ja raiteiden huoltotöissä.

 

2                    Tulevien rakennushankkeiden tutkimukset tulee tehdä ennakkoon siten, että hyvissä ajoin tiedetään jätetäytön olemassaolo ja jätetäytön sekä muiden pilaantuneiden maiden haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneiden alueiden laajuudet. Kunnostushankkeiden tutkimuksissa ja kunnostuksissa tulee ottaa huomioon myös muut haitta-aineet, kuten syanidit, joita alueelta on aiemmin löydetty.

 

3                    Kaatopaikkavesien purkautumispaikkoja ja toimia vesien hallitsemiseksi tulee edelleen selvittää, jotta haitta-aineet eivät pääse leviämään ympäristöön ojia tai alueen viemärijärjestelmää pitkin.

 

4                    Kaatopaikkakaasujen ja -vesien tarkkailua tulee jatkaa riittävän pitkän aikaa ja tarpeeksi monesta pisteestä, koska alueen rakentuminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi kaatopaikkaveden virtaussuuntiin ja sen muodostumiseen sekä kaatopaikkakaasujen koostumukseen ja määrään. Lisäksi seurannassa on otettava huomioon erityisesti alueen rakentuminen usean vuoden aikana, jolloin rakentumisen vaikutukset voivat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua, esimerkiksi kaatopaikkakaasun määrän voimakkaana kasvuna. Em. seikat on otettava huomioon myös uudisrakennuksissa tehtävissä kaatopaikkakaasun seurannoissa.

 

5                    Uudisrakennuksissa katolle johdettavien kaatopaikkakaasujen puhdistamistarve tulee selvittää erityisesti, mikäli kaatopaikkakaasut aiheuttavat hajuhaittoja ratapiha-alueella tai sen läheisyydessä.

 

6                    Jätetäyttö ja muut pilaantuneet maa-ainekset on erotettava puhtaista maa-aineksista selkeillä havainnointi- ja eristyskerroksilla, jotta pilaantuneita maita ei esimerkiksi huoltotöiden aikana vahingossa kaiveta esiin.

 

7                    Pilaantuneita maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ovat yli SAMASE-ohjearvojen ja alle SAMASE-raja-arvojen, ei saa käyttää täyttöihin muissa rakennuskohteissa. Jätejakeita sisältävät puhtaat maat tulee sijoittaa luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. Raidesepelin uudelleenkäyttö ei saa aiheuttaa puhtaiden alueiden pilaantumista.

 

8                    Maa-ainesten välivarastointi on tehtävä asianmukaisesti, jotta välivarastoinnista ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai muuta haittaa lähialueilla.

 

9                    Alueelle rakennettavien vesijohtojen ja viemäreiden sekä muiden kaapeleiden sijoittamisessa ja materiaaleissa on otettava huomioon vanhan kaatopaikan olemassaolo ja sen aiheuttamat erityisvaatimukset.

 

Kiinteistövirasto toteaa (4.7.2006) seuraavaa:

 

Ympäristölupahakemuksessa ei esitetä kaatopaikasta aiheutuvien ympäristö- ja terveysriskien arviointia eikä riskien hallintatoimia. Kaatopaikalta johdetaan kuitenkin likaisia vesiä Helsingin Veden viemäriin, eikä varmuudella tiedetä, kulkeutuuko likaisia vesiä myös muualta alueen ulkopuolelle esim. kaupungin omistamalle alueelle. Hakemuksessa ei ole esitetty myöskään kaatopaikkakaasujen hallintaa. Kaatopaikkakaasu on tietyissä olosuhteissa räjähtävä kaasuseos. Jätetäytössä voi olla myös haitallisia teollisuusjätteitä, jotka rakentamisen aiheuttamien olo-suhdemuutoksen vuoksi saattavat muuttua kaasumaisiksi. Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan alueelle laaditun erillisen ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelman toteuttamisen jälkeen ratahallintokeskuksen tulisi esittää koko alueen riskien arviointi sekä siihen perustuva ympäristövaikutusten hallintasuunnitelma.

 

Ympäristölupahakemuksessa esitetyn lupa-alueen länsireunaan on kaupunkisuunnittelulautakunnan 17.3.2005 hyväksymässä asemakaavaluonnoksessa esitetty Ilmarinne ja Lähetinkatu -nimisiä katuja. Hakemuksessa ei ole esitetty katujen rakentamista eikä siihen liittyviä eristys- ja kunnostustoimia. Katualueet siirtyvät Helsingin kaupungin omistukseen myöhemmin.

 

Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä ratahallintokeskukselle, mikäli kaatopaikan ympäristövaikutukset ja niistä aiheutuvat riskit alueen ulkopuolelle ja kaupungin hallintaan tuleville katualueille selvitetään. Tarvittaessa haitalliset ympäristövaikutukset tulee suunnitelmallisesti pienentää hyväksyttävälle tasolle.

 

Lisäksi kiinteistöviraston mielestä em. katualueiden eristys- ja kaasujen hallintasuunnitelma tulee lisätä hakemukseen, jos tässä yhteydessä haetaan lupaa myös katujen rakentamiselle kaatopaikan päälle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (20.6.2006) mm. seuraavaa:

 

Alueen sijainti                  Ilmalan ratapiha-alue sijaitsee Pohjois-Pasilassa kiinteistöllä
91-436-3-9. Alueen omistaa Suomen valtio / Ratahallintokeskus.

 

Alueen nykyinen käyttö ja suunnitellut toiminnot

 

Ilmalassa sijaitsee lähi- ja kaukoliikenteen käytössä oleva ratapiha-alue, jossa on raideliikennekalustoa palvelevia huolto- ja kunnossapitorakennuksia ja rakenteita kuten raiteita ja huoltotasoja. Alueella sijaitsevia rakennuksia ovat muun muassa vetokalusto- ja vaunuvarikko.

 

Ympäristölupahakemuksen mukaan ratapiha-alueelle on suunniteltu junaliikennetoimintaa palvelevaa uudisrakentamista, joka kohdistuu pääasiassa alueille, joilla on tällä hetkellä raiteita. Tällaisia uudisrakennuksia ovat muun muassa kaukojunahallin laajennus, pesuhalli ja huoltotaso. Osittain uudisrakentaminen tulee sijoittumaan myös raiteiden ulkopuolisille, tällä hetkellä lähinnä varastokäytössä oleville alueille.

 


Jätetäyttö ja pilaantunut maaperä

 

Vanhan kaatopaikan alue ja ratapiha-alue sijaitsevat pääosin päällekkäin, mutta esimerkiksi ratapiha-alueen länsipuolella kaatopaikka-alue ulottuu Postin alueelle ja toisaalta kaatopaikka-alue ei ulotu ratapiha-alueen pohjoisosiin lainkaan.

 

Kaatopaikka-alueella jätetäytön paksuus vaihtelee ollen 2–7,5 metriä. Jätetäyttö on 1,5–6 metrin syvyydellä maanpinnasta ja sen alapuolella on enimmillään 9–10 metriä paksu hienorakeinen kerros, joka koostuu turpeesta, savesta tai siltistä. Hienorakeisen kerroksen alapuolella on moreenia ja/tai kallio. Kalliopinta on tutkimuspisteissä ollut 1,5–16 metrin syvyydellä maanpinnasta.

 

Maaperän pilaantuneisuustutkimusten perusteella jätetäytön yläpuolinen maa-aines on paikoin pilaantunut metalleilla ja/tai öljyhiilivedyillä. Jätetäyttökerroksessa on todettu lähes kauttaaltaan eri haitta-aineita kuten raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä, haihtuvia hiilivetyjä sekä PAH- ja PCB-yhdisteitä.

 

Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta

 

Hakemuksen mukaan Ilmalan ratapiha-alueella tullaan lähitulevaisuudessa rakentamaan rakennusteknisesti erilaisia uudisrakennuksia ja
-rakenteita alkaen vuodesta 2006. Tulevat rakennushanketyypit on jaettu kolmeen tyyppiin, jotka ovat:

 

1)    hallirakentaminen, jossa on maanpinnan alapuolinen kellariosa ja toimistotiloja

2)    hallirakentaminen, jossa ei ole maanpinnan alapuolisia osia eikä toimistotiloja sekä

3)    ratarakentaminen (huoltotaso), jossa on osin paalulaattaa sekä huoltotunneli.

 

Hakemuksessa esitetään, että kaikkia rakennushanketyyppejä voitaisiin toteuttaa siten, että alueella todettua jätetäyttökerrosta ei poisteta muuta kuin rakentamisen vaatimassa laajuudessa ja rakentaminen voidaan toteuttaa jätetäyttökerroksen päälle ottaen huomioon siitä aiheutuvat riskit.

 


Hakemuksessa käsitellään yleisellä tasolla alueen rakentamista ja siihen liittyviä ympäristöteknisiä ratkaisuja, koska alueen toimintojen suunnittelu on vielä kesken. Alueen suunnittelun edetessä tehdään rakennushankekohtaisesti lisätutkimuksia jätetäytön ja maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Tutkimukset tehdään vuonna 2004 laaditun tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimustulosten ja uudisrakennusten suunnitelmien perusteella ympäristölupahakemusta täydennetään kohdekohtaisesti hakemuksessa esitettyjä periaatteita noudattaen.

 

Hakemuksen laatimisajankohtana tiedossa olleita uudisrakennusten suunnitteluhankkeita ovat vaunuvarikon ja vetokalustovarikon laajennukset sekä uuden vaunukorjaamon rakentaminen. Raiteiden uudelleen järjestelyjen yms. suunnitteluhankkeita ovat käyttövalmius huoltoraiteet alueen eteläosaan, uudet seisontaraiteet alueen länsiosaan sekä vaunukorjaamon raiteisto alueen pohjoisosaan. Rakentaminen jaksottuu useiden vuosien ajalle.

 

Alueen nykyinen kaavatilanne ja suunniteltu kaavoitus

 

Yleiskaava 2002:ssa pääosa nykyisestä ratapiha-alueesta on merkitty liikennealueeksi. Tuusulantie on yleiskaavassa käännetty kulkemaan liikennealueen poikki Hakamäentielle. Alueen etelälaidassa, Hakamäentien pohjoispuolella on yleiskaavassa keskustatoimintojen alue. Ratapiha-alueen länsipuolella on yleiskaavassa kerrostalovaltainen alue ja pohjoispuolella pientalovaltainen alue.

 

Rata-pihan alueella on voimassa asemakaava nro 7510 vuodelta 1978. Asemakaavassa alue on pääosin rautatiealuetta (LR). Koko Pohjois-Pasilan alueella tullaan asemakaavoja muuttamaan ja ratapiha-alue ympäristöineen on rakennuskiellossa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan. Huoltohallin rakentamiselle on haettu poikkeuslupaa rakennuskiellosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto on puoltanut poikkeusluvan myöntämistä 2.5.2006 ja todennut, että hanke on yleiskaavan mukainen ja toteuttaa niitä tavoitteita, joita laadittavalle asemakaavan muutokselle tullaan asettamaan.

 

Ratapiha-alueen länsi- ja pohjoispuolelle on laadittu yleiskaavaan pohjautuva Pohjois-Pasilan yleissuunnitelma, joka käsittää koko Ilmalan asemalta Metsäläntielle ulottuvan alueen Keskuspuiston ja Pohjois-Pasilan ratapihan välissä. Suunnitelmassa alueen eteläosassa Postin alueella on toimitiloja ja pohjoisosassa entisen Postikeskuksen ja Maaliikennekeskuksen alueilla pääosin asumista. Alueen eteläosaan, Postin alueelle ja ratapihaa lännessä ja pohjoisessa reunustavalle kadulle on laadittu asemakaavaehdotus, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 17.3.2005.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Ratahallintokeskukselle hakemuksesta, joka koskee Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäytön ja pilaantuneen maaperän kunnostamista. Jätetäytön ja pilaantuneen maaperän kunnostaminen ko. alueella ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai muulle alueiden käytön järjestämiselle.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt 13.7.2006 päätöksen YS 1007 VR-Yhtymä Oy:n esittämästä suunnitelmasta, joka koskee Pasilan entisen kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailun järjestämistä. Uudenmaan ympäristökeskus on tarkastanut VR-Yhtymä Oy:n esittämän Pasilan kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman ja hyväksynyt sen eräin täydennyksin. Suunnitelma on tarvittaessa tarkistettava ja tarkkailusta on tehtävä päivitetty suunnitelma.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökes-kukselle Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupa-hakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristönsuojelulain mukaista lupahakemusta koskien Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäyttöalueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamista siten, että asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                    Vanhan kaatopaikka-alueen jätetäytön rajauksia on tarkennettava näytteenotolla, jotta jätteen olemassaolo voidaan paremmin ottaa huomioon tulevissa rakennushankkeissa ja raiteiden huoltotöissä.

 

2                    Tulevien rakennushankkeiden tutkimukset tulee tehdä ennakkoon siten, että hyvissä ajoin tiedetään jätetäytön olemassaolo ja jätetäytön sekä muiden pilaantuneiden maiden haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneiden alueiden laajuudet. Kunnostushankkeiden tutkimuksissa ja kunnostuksissa tulee ottaa huomioon myös muut haitta-aineet (mm. syanidit).

 

3                    Kaatopaikkavesien purkautumispaikkoja ja toimia vesien hallitsemiseksi tulee edelleen selvittää, jotta haitta-aineet eivät pääse leviämään ympäristöön ojia tai alueen viemärijärjestelmää pitkin.

 

4                    Kaatopaikkakaasujen ja -vesien tarkkailua tulee jatkaa riittävän pitkän aikaa ja tarpeeksi monesta pisteestä. Seurannassa on otettava huomioon erityisesti alueen rakentuminen usean vuoden aikana. Em. seikat on otettava huomioon myös uudisrakennuksissa tehtävissä kaatopaikkakaasun seurannoissa.

 

5                    Uudisrakennuksissa katolle johdettavien kaatopaikkakaasujen puhdistamistarve tulee selvittää erityisesti, mikäli kaatopaikkakaasut aiheuttavat hajuhaittoja ratapiha-alueella tai sen läheisyydessä.

 

6                    Jätetäyttö ja muut pilaantuneet maa-ainekset on erotettava puhtaista maa-aineksista selkeillä havainnointi- ja eristyskerroksilla.

 

7                    Pilaantuneita maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ovat yli SAMASE-ohjearvojen ja alle SAMASE-raja-arvojen, ei saa käyttää täyttöihin muissa rakennuskohteissa. Jätejakeita sisältävät puhtaat maat tulee sijoittaa luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. Raidesepelin uudelleenkäyttö ei saa aiheuttaa puhtaiden alueiden pilaantumista.

 

8                    Maa-ainesten välivarastointi on tehtävä asianmukaisesti, jotta välivarastoinnista ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai muuta haittaa lähialueilla.

 

9                    Alueelle rakennettavien vesijohtojen ja viemäreiden sekä muiden kaapeleiden sijoittamisessa ja materiaaleissa on otettava huomioon vanhan kaatopaikan olemassaolo ja sen aiheuttamat erityisvaatimukset.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaatopaikan ympäristövaikutukset ja niistä aiheutuvat riskit kaupungin hallintaan tuleville katualueille tulee selvittää ja tarvittaessa haitalliset ympäristövaikutukset tulee suunnitelmallisesti pienentää hyväksyttävälle tasolle.

 


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuulutus

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Ympäristölupahakemus