12

KAUPUNGINVALTUUSTON 21.6.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 21.6.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Veera Luoma-aholle ja Lotta Kortteiselle.

 

Pöytäkirjanote nuorisoasiainkeskukselle, nuorisoasiain­kes­kuk­selle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle, Anneli Kilpeläiselle ja Minttu Sillanpäälle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastolle toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marja Riitta Rautaparralle ja Pirkko Telarannalle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energiaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mia Brysonille ja erityislastentarhanopettaja Hannele Salavalle.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 7 kanssa)

 

9                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


13                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    hyväksyä perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen kaupunginvaltuuston esityslistan 21.6.2006 liitteen mukaisesti,

 

2                    myöntää yhtiölle talousarvion kohdalta uudelta avattavalta alakohdalta 9 01 02 24, Muu antolainaus laina Helsingin Väylä Oy:lle, enintään 5 000 000 euron pääomalainan ja hyväksyä lainaehdot seuraavasti:

 

-                                       Laina on koroton.

-                                       Lainapääomaa saadaan maksaa takaisin vain, jos yhtiön ja, jos yhtiö on emoyhtiö, sen konser­nin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate.

-                                       Laina on vakuudeton.

-                                       Pääoma saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.

 

3                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään edellä olevan mukaisen lainasopimuksen,

 

4                    myöntää kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, muut kohteet, 200 000 euroa perustettavan yhtiön osakkeiden merkintähinnan maksamista varten,

 

5                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumukset ja hoitamaan asiaan liittyvät muut käytännön toimenpiteet,

 

6                    nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi seuraavasti: hallituksen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta, tulosryhmän johtaja Olavi Tikan rakennusvirastosta ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiön kiinteistövirastosta ja yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind),

 

7                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttamaan oikeuspalvelut tekemään mainittuihin asiakirjoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, rakennusvirastolle, hallitukseen nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille sekä tarkastuslautakunnalle.

 

23                 Kaupunginhallituksen kirje sisäasiainministeriölle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin valtuuston esityslistatekstistä karttaliitteineen Vantaan kaupunginhallitukselle ja Sipoon kunnanhallitukselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

14                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa selvittämään mahdollisuudet lisätä omatoimisten tonttien tarjontaa lähivuosina.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Museovirastolle ja Timo Kurjelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, nuorisolautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, satamalautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, teknisen lautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, elinkeinoneuvottelukunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle.

 

19                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Ener­gial­le ja kaupunginmuseolle.

 

20                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

24, 25           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Pertti Kilpeläiselle ja Ari Matti Lahdenmäelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

22                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Sari Siltaselle, Kaisa Yliruokaselle, Ismo Turuselle ja Anna-Kaisa Puraselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

26–30           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

31                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

32–34           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

                      Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Tekstiilipalvelun toimitusjohtajalle ja diplomi-insinööri Timo Kulmalalle.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponsi 1 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–4 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 8 kanssa)

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       20.6.2006

satamalautakunta                                                          20.6.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N PÄÄOMARAKENTEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT LAINAJÄRJESTELYT

 

Khs 2006-958

 

Kaj toteaa, että Elielin Pysäköinti Oy:n yhtiökokous päätti 27.4.2006

 

-       korottaa yhtiön osakepääomaa nostamalla osakkeen nimellisarvon 1 700 euroon, jolloin yhtiön vähimmäisosakepääoma on 765 000 euroa ja enimmäisosakepääoma 850 000 euroa, ja rahoittaa korotuksen siirtämällä yhtiön ottamista pääomalainoista yhteensä 8 154,33 euroa osakkuuksien suhteessa osakepääomaan

-       muodostaa pääomarakenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti yhtiölle vararahaston, jonka suuruus on 2 100 000 euroa, ja rahoittaa vararahasto siirtämällä vastaava summa yhtiön ottamista pääomalainoista osakkuuksien suhteessa vararahastoon

-       kattaa aikaisempien vuosien tappiot (2 100 000 euroa) nyt muodostetulla vararahastolla, ja

-       antaa pääomarakenteen muutosten jälkeen uudet, ajan tasalla olevat velkakirjat sekä pääomalainoille että osakaslainoille siten, että yhtiön riskitason muutos ja yleinen korkotaso huomioiden maksetaan 1.7.2006 jälkeen korkoa pääomalainoille 7,0 % (aiemmin 10,0 %) ja osakaslainoille 4,75 % (aiemmin 7,75 %).

 

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 1,77 % ja muutosten jälkeen osuudet per. 30.6.2006 pääomalainasta 26 521,70 euroa ja osakaslainasta 52 000 euroa.

 

Kaj pitää yhtiön osakepääomajärjestelyä ja pääomarakenteen kehittämistä edellä mainitulla tavalla tarkoituksenmukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Elielin Pysäköinti Oy:n osakepääomajärjestelyn ja pääomarakenteen kehittämisen 27.4.2006 pidetyssä yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat lainasopimukset.

 


Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous – ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta) ja Elielin Pysäköinti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.6.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

20. ja 22.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                            20.6.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                20.6.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    12. – 14.6.2006

- vararehtori 1.                                                                       23.5. – 9.6.2006

- hallintopäällikkö                                                                            19.6.2006

- johtava talouspäällikkö                                                      12. – 16.6.2006

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                       16.6.2006

eläintarhan johtaja                                                               19. ja 20.6.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       21.6.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         20.6.2006

museonjohtaja                                                                       13. – 22.6.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                16.6.2006

taidemuseon johtaja                                                             15. – 19.6.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                    13. – 21.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              20.6.2006

ympäristölautakunta                                            20.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 20.6.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285