9

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.6.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 14.6.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

9, 10             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakun­nalle, tekniselle lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, elinkeinoneuvottelukunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle. 

 

Toivomusponsi 1 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Ener­gialle ja Helsingin Vedelle.

 

11                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä Helsingin ammattikorkeakoulun vararehtorin Riitta Konkolan hoitamaan ammattikorkeakoulun rehtorin avointa virkaa 6 635,62 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ajaksi 19.6.–15.12.2006.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kasvatustieteiden tohtori Timo Luopajärvelle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, viran määräaikaiseksi hoitajaksi määrätylle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

12, 13           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

8                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14–17           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                14.6.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.6.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.6.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12. ja 13.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN PERUSTETTAVAN HSO-SÄÄTIÖN TOIMINTAAN

 

Khs 2006-1238

 

HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys toteaa (11.5.2006), että kannatusyhdistys ry (entinen Helsingin Sihteeriopiston kannatusyhdistys ry.) ylläpiti vuosina 1967 – 1997 Helsingin Sihteeriopisto -nimistä oppilaitosta, josta valmistui n. 5 000 HSO-sihteeriä. Helsingin Sihteeriopiston toiminta lakkasi 31.7.1997, jolloin oppilaitoksen koko koulutus siirtyi Helsingin liiketalouden ammattikorkeakouluun Heliaan, joka on ainoa johdon assistentteja kouluttava ammattikorkeakoulu Suomessa. Heliasta on valmistunut n. 1 500 tradenomi, HSO:ta.

 

HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry päätti 25.4.2006 lahjoittaa 500 000 euroa kannatusyhdistyksen varoja perustettavaksi suunnittelemansa HSO-säätiön peruspääomaksi. Lisäksi kannatusyhdistys päätti purkaa HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistyksen ja luovuttaa purkamisen jälkeen jäävät loput varat HSO-säätiön toimintapääomaksi.

 

HSO-säätiön tehtävänä on sääntöluonnoksen mukaan tukea erityisesti Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa tai sen työtä jatkavassa ammattikorkeakoulussa toteutettavaa johdon assistenttikoulutusta, sen kehittämistä ja tämän koulutuksen yhteyttä työelämään. Säätiö voi myös laajemmin tukea vastaavanlaisen koulutuksen kehittämistä ja toteuttamista Suomessa sekä alan tutkimustoimintaa. Säätiö osallistuu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiön hallintoelinten toimintaan sen säännösten mukaan.

 

HSO-säätiö on tarkoitus perustaa kesällä 2006. Säätiön hallitukseen ovat lupautuneet nimeämään edustajansa seuraavat organisaatiot:

1                          Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK

2                          Keskuskauppakamari

3                          Suomen Yrittäjät ry

4                          Tradenomi HSO Sihteerit ry.

 

HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry esittää, että Khs hyväksyisi

 

1                          Helsingin kaupungin mukaantulon HSO-säätiön toimintaan ja

2                          nimeäisi edustajansa HSO-säätiön hallitukseen.

 

Sj toteaa, että perustettavan säätiön tarkoitus eli ammattikorkeakoulutasoisen johdon assistenttikoulutuksen sekä alan tutkimustoiminnan tukeminen on sopusoinnussa ammatillista koulutusta koskevien kaupungin tavoitteiden kanssa. Perustettavan säätiön toimintaan osallistuminen tarkoittaa säätiön hallituksen työskentelyyn osallistumista. Sääntöluonnoksen mukaan kaupungille muodostuisi oikeus nimetä yksi jäsen säätiön hallitukseen. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Säätiön peruspääomana on HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:n säätiölle luovuttama 500 000 euroa. Kaupunki ei osallistu säätiön toiminnan rahoittamiseen.

 

Sj katsoo, että kaupungin edustajaksi säätiön hallitukseen olisi nimettävä suostumuksensa mukaisesti henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut-yksikön osastopäällikkö Mirja Heiskari.

 

./.                   Luonnos säädekirjaksi ja 10.4.2006 päivätty säätiön sääntöluonnos ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki osallistuu perustettavan HSO-säätiön toimintaan 10.4.2006 päivätyn sääntöluonnoksen 6 §:n mukaisesti todeten samalla, että kaupunki ei osallistu säätiön toimintaan liittyviin kustannuksiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi säätiön hallitukseen henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut-yksikön osastopäällikön Mirja Heiskarin hallituksen ensimmäiseksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:lle, henkilöstökeskukselle, talous- suunnittelukeskukselle sekä osastopäällikkö Mirja Heiskarille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

 

LIITTEET

Liite 1

HSO-säätiön säädekirjaluonnos 30.3.2006

 

Liite 2

HSO-säätiön sääntöluonnos 10.4.2006

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                              8. ja 12.6.2006

henkilöstökassatoimikunta                                                           15.6.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         7.6.2006

liikuntalautakunta                                                                           13.6.2006

nuorisolautakunta                                                                          15.6.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     8.6.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                                6.6.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                  9. ja 15.6.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           13.6.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                    5., 6. ja 14.6.2006

museonjohtaja                                                                         9. – 13.6.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                             8.5. – 16.6.2006

taidemuseon johtaja                                                                9. – 13.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                            12.6.2006

liikepalvelulautakunta                                                  13.6.2006

joukkoliikennelautakunta                                            15.6.2006

yleisten töiden  lautakunta                                          15.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                          13.6.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                               7.6.2006

lasten päivähoitojaosto                          15.6.2006

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle, ruotsinkieliselle jaostolle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292