15

KAUPUNGINVALTUUSTON 31.5.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 31.5.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          hyväksyä HelenSähköverkko Oy:n perustamiskirjan kaupunginvaltuuston esityslistan 31.5.2006 erillisenä liitteenä olevan teknisen lautakunnan kirjeen liitteen 1a ja yhtiö­jär­jestyksen liitteen 1b mukaisena,

2                          hyväksyä teknisen lautakunnan kirjeen liitteen 1d mukaisen kauppakirjaluonnoksen, jolla kaupunki myy perustet­ta­valle yhtiölle Helsingin Energian nykyisen sähköverkkoliiketoiminnan,

3                          hyväksyä 146 000 000 euron pääomalainan lainaehdot teknisen lautakunnan kirjeen liitteessä 2 (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julki­suu­desta 24 § 17 kohta) mainittujen rahoitusehtojen mukaisesti,

4                          kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan edellä mainitun päätöksen mukaisen lainasopimuksen,

5                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin Energian kanssa hoitamaan kauppaan liittyvät rahoitusjärjestelyt,

6                          hyväksyä yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan pöytäkirjan teknisen lautakunnan kirjeen liitteen 4 mukaisena,

7                          nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi seuraavasti:

-                                       yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Helsingin Energiasta lakimies Tiina Nyström ja talouspäällikkö Antti Hellaakoski sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski–Kukka sekä hallituksen puheenjohtajaksi lakimies Tiina Nyström

-                                       tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Mikko Rytilahti)

8                          kehottaa Helsingin Energiaa yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla Helsingin Energian tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, hallintokes­kukselle (Seija Kauppinen), nimetyille henkilöille sekä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:lle.

 

4                    Aloite 3

 

Khs päättänee saattaa jakokaappien sijoittamisesta ja hallinnoinnista vastaavien virastojen ja laitosten tietoon ja tarpeellisia toimenpiteitä varten aloitevastauksen yhteydessä antamansa seuraavan näkemyksen:

 

”Khs yhtyy kaupunkikuvaneuvottelukunnan näkemykseen, että uusilla alueilla tai täydennysrakentamisessa jakokaappeja ei tule sijoittaa ilman kokonaisvaltaista suunnittelua. Jo olemassa olevat kaapit tulee sijoittaa harkitummin katujen ja puistojen peruskorjausten yhteydessä. Kaapelikaivantojen yhteydessä tulisi myös aina tarkistaa kaappien paikkojen sopivuus ympäristöön.

 

Niin ikään tulisi kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa esitetyin tavoin rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston yhteistyössä jakokaappeja käyttävien toimijoiden kanssa kehittää ohjeistusta erilliskaappien perustamistavasta, ulkomitoista ja värityksestä.”

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

 

Aloitteet 19 ja 21

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteet uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 25

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 36

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa tietokeskusta sisällyttämään tutkimusohjelmaansa aloitteessa esitetyn selvityksen köyhyyden muotokuvasta ja köyhien eri ryhmistä Helsingissä.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta

1                    tekemään esityksen hankkeen puuttuvan rahoitusosuuden siirtämisestä muista investoinneista ja

 

2                    valmistelemaan ao. hallintokuntien kanssa kaavamuutoksen Perhonkadun katkaisemiseksi Hietaniemenkatu 9 rakennuksen pituiselta matkalta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa tilakeskusta ja sosiaalivirastoa etsimään korvaavat tilat Hietaniemenkatu 5:n nykyisille vuokralaisille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, sosiaalilautakunnalle ja sosiaalivirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 6 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–5, 7 ja 8 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lehtisaaren Liikekeskus Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja sosiaalivirastolle.

 

10                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Risto Lehdolle ja toimitusjohtaja Jorma Petäjistölle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11, 12           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


16

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON RAKENNUSRAHASTO-OSUUDEN MAKSAMINEN

 

Khs 2006-170

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo esittää (24.5.2006) seuraavaa:

 

Helsingin kaupunginhallitus päätti 20.12.2004 (1585 §) hyväksyä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon perustamisen.

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo pyytää perustajaosakkaita huolehtimaan 8.4.2005 päivätyn osakassopimuksen 8 -kohdan mukaisista velvoitteistaan osallistua hankkeen rahoitukseen.

 

                      Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon hallitus on hyväksynyt Musiikkitalo -hankkeen tarvitseman rahoituksen vuonna 2006 seuraavasti:

                                           

 

15.2. mennessä

1.5.

1.9.

 

 

 

 

Senaatti

800 000

1 600 000

2 100 000

Yle

450 000

   875 000

1 116 363

Hki

350 000

   875 000

1 088 448

 

                                            Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo pyytää Helsingin kaupunkia 7.6.2006 maksamaan yhtiön tilille Sampo Pankki Oyj 800016-71069038 rakennusrahastosuorituksena Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon vuoden 2006 rahoitussuunnitelman mukaisesta Helsingin kaupungin osuudesta 875 000 euroa.

                                           

                      Nostettavalla luottoerällä katetaan Helsingin kaupungin osuus rahoitussuunnitelman mukaisista vuoden 2006 touko-elokuun rakennuskustannuksista.

 

                                            Kj toteaa, että kaupunki on Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakas noin 25 %:n osuudella. Musiikkitalon suunnittelu on edennyt työpiirustusten tasolle. Suunnitelmista laskettu kustannusarvio on pysynyt hankesuunnitelman mukaisessa noin 98 milj. euron kustannuspuitteessa. Musiikkitalon rakentamisen valmistelevat työt alkavat patoseinän rakentamisella kesäkuussa 2006. Varsinaiset rakennustyöt alkavat keväällä 2007 ja Musiikkitalo on valmis syksyllä 2009.

 

Kj toteaa Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon em. kirjeeseen viitaten, että yhtiön rahastosuorituspyyntö perustuu kaupunginhallituksen aiempaan yhtiön perustamispäätökseen ja kirjeessä viitattuun osakassopimukseen ja että rahastosuorituspyyntö on siten perusteltu ja asianmukainen.

 

Kj toteaa niinikään, että Khn 29.10.2001 § 1416 kohdalla tekemän päätöksen mukaan kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää Khn käytettäväksi osoitettuja määrärahoja 500 000 euron enimmäismäärään saakka. Päätöksen Musiikkitalon em. 875 000 euron rahasto-osuuden suorittamisesta tekee siten Khs.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukaisista, Helsingin kaupungin vuoden 2006 rakennusrahasto-osuuksista saadaan maksaa yhtiön rahoitussuunnitelman mukaisia touko-elokuun rakennuskustannuksia vastaava erä, yhteensä 875 000 euroa, vuoden 2006 talousarvion kohdalta 8 22 07, arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta, taloushallintopalvelut).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


17

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                31.5.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


18

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-1461

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous pidetään 9.6.2006 klo 8.30 Isännöitsijäkonttori Oy:ssä, osoite Korvatunturintie 2, 00970 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n kokoukselle määräämät asiat sekä asemakaavan muutosasia.

 

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiöön yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen hallituksen jäsen ja yksi varajäsen sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

Tällä hetkellä kaupungin nimeäminä ovat hallituksen jäsenenä toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varajäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 18.1.2006 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen 9.6.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tarkastuslautakunnan nimeämänä tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Jari Etelämaan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

30.5.2006

asuntotuotantotoimikunta

 

24.5.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

29. ja 31.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       24.5.2006

liikuntalautakunta                                                                           30.5.2006

opetuslautakunta                                                                            30.5.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                30.5.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                23.5.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              30.5.2006

 

eläintarhan johtaja                                                        24., 29. ja 31.5.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           31.5.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 24.5.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         31.5.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                31.5.2006

taidemuseon johtaja                                                                       30.5.2006

työterveysjohtaja                                                                              31.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            30.5.2006

pelastuslautakunta                                              30.5.2006

joukkoliikennelautakunta                                   1.6.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 1.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                        30.5.2006

terveyslautakunta                                                         23.5.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285