HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

20 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Huom! Kokousaika

 

 

 

 

 

Kokousaika

22.5.2006 klo 15

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Vt Maija Anttilan toivomusponsi kilpailuttamisstrategian valmistelusta

3

 

4

Määrärahan myöntäminen Musiikkitalon rakentamisesta aiheutuviin tunneli- ja johtosiirtoihin

6

 

5

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Lausunto tilintarkastuskertomuksessa 2005 esitetyn johdosta

8

 

6

15.5.2006 pöydälle pantu asia
Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2005 tarkastuslautakunnalle

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Vartiokylän tontin 45443/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11542)

20

 

2

Vartiokylän tontin 45458/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11529)

23

 

3

Lauttasaaren tonttien 31128/4 ja 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11547)

26

 

4

Toimitilatonttien myyminen OP-Eläkekassan kiinteistöyhtiöille Sörnäisistä ja Malmilta

28

 

5

Vuoden 2005 lopussa päättyneiden asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

33

 

6

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaava-asiassa (nro 11425)

39

 

7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Vartiokylän kortteleiden nro 45056 ja 45069 ym. alueiden (Myllypuron liikuntapuisto) asemakaava-asiassa (nro 11420)

58

 

8

Viikki-sopimuksen mukaisten alueiden vastaanottaminen valtiolta (sopimuksen mukainen alue A)

63

 

9

Viikki-sopimuksen mukaisten alueiden luovuttaminen valtiolle tiedepuistoa ja yliopistoa varten

68

 

10

Ärende bordlagt 15.5.2006
Omreglering av byggnader i Åggelby ägda av Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) och av dispositionen av byggnadsmarken
15.5.2006 pöydälle pantu asia
Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) -kuntayhtymän Oulunkylässä omistamien rakennusten ja niiden maapohjan käytön uudelleenjärjestely

72

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen työntekijöiden poissaolojen korvaamisen tehostamiseksi

92

 

2

Valtuutettu Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ottaminen työpaikkakoulutukseen kaupungin hallintokunnissa

95

 

3

Valtuutettu Pekka Reinikaisen toivomusponsi: Eri henkilöstöryhmien työterveyshuollon riittävyys

97

 

4

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Toimenpiteet tasa-arvoisen palkkapolitiikan saavuttamiseksi

100

 

5

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Maahanmuuttajien työelämään rekrytoimisen ja sopeuttamisen tarpeet

102

 

6

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Suunnitelman laatiminen henkilöstöliikunnan lisäämisestä

104

 

7

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Tupakoimattomuuden kannustaminen

106

 

8

Rautatientorin siirrettävän tekojääradan hankesuunnitelman hyväksyminen

108

 

9

Kaupunginhallituksen 20.3.2006 tekemän päätöksen muuttaminen; helsinkiläisten jääkiekkoilijoiden palkitseminen Torinon olympialaisissa 2006 saadusta hopeamitalista

111

 

10

15.5.2006 pöydälle pantu asia
Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteet

113

 

11

15.5.2006 pöydälle pantu asia
Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimus Korkeasaaren eläintarhan kioskitoiminnan vuokraamista koskevassa asiassa

116

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeessa Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti - Matinkylä

120

 

2

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristöministeriön työryhmän mietinnöstä "Orgaaniset tinayhdisteet Suomen vesialueilla"

123

 

3

15.5.2006 pöydälle pantu asia
Kyläsaaren uuden lumenvastaanottopaikan hankesuunnitelman hyväksyminen

131

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Sosiaaliviraston kotipalveluohjaajien nimikemuutos

133

 

2

Ändring av bolagsordningen för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området och utseende av en representant i bolagets styrelse för åren 2006 - 2007
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä edustajan nimeäminen yhtiön hallitukseen vuosiksi 2006 - 2007

136

 

3

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle kriminaalipotilaita koskevien säädösten yhteensovittamisesta rikos- ja mielenterveyslaeissa koskevasta työryhmämuistiosta

140

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI KILPAILUTTAMISSTRATEGIAN VALMISTELUSTA

 

Khs 2005-1253

 

Kj toteaa, että päättäessään tukipalvelujen kilpailuttamisen käynnistämisestä 25.5.2005 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää Khn valmistelevan kaupunkia koskevan kattavan kilpailuttamisstrategian. Strategiassa pitäisi selvittää ja tehdä tarvittavat ehdotukset mm. kilpailuttamisesta tarvittavasta osaamisesta ja miten kilpailuttaminen pitäisi organisoida kaupungissa.”
(Maija Anttila, äänin 71-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kj  toteaa asettaneensa 24.8.2005 työryhmän rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan johdolla valmistelemaan kaupungille hankintastrategiaa. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 31.3.2006 ja sen esitys tullee ensi vaiheessa johtajiston käsittelyyn touko–kesäkuussa 2006.

 

Työryhmä esityksessä otetaan kantaa palvelujen hankinnan periaatteisiin, hankintojen johtamiseen ja organisoimiseen, kehittämisen painopisteisiin sekä markkinoiden toimivuuden hallintaan. Lisäksi työryhmä teki joukon konkreettisia toiminnan kehittämisehdotuksia hankintatoiminnan ja kilpailuttamisen kehittämisestä.

 

Työryhmän ehdotuksen mukaan palvelujen hankinnan lähtökohtana on, että kaupunki hoitaa itse ydintoimintonsa. Ydintoimintoja ovat tehtävät, joihin sisältyy palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen ja sen edellyttämän osaamisen säilyminen. Niihin liittyviä tehtäviä voi hankkia ulkopuolelta silloin, kun se ei vaaranna palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.

 

Kaupunki hankkii tukitoimintoja ulkopuolisilta organisaatioilta silloin, kun se on kaupungin kokonaistaloudellisuuden kannalta edullista. Kaupungin omien toimintojen saattamisesta kilpailutuksen piiriin päättää kaupunginvaltuusto.

 

Kilpailuttamisen organisoinnissa on aiheellista keskittää siihen liittyvää osaamista nykyisestä. Kaupungin hankintojen kehittämisen kannalta on olennaista, että yksi taho ottaa kokonaisvastuun hankintojen kehittämisestä. Kaupungin yhteishankinnat tulee nykyistä laajemmin keskittää hankintakeskukseen. Tämä edellyttäisi, että myös pääosa teknisistä yhteishankinnoista siirretään hankintakeskuksen tehtäväksi. Myös kaupungin hankintastrategian valmistelu kuuluu jatkossa hankintakeskukselle. Keskeisistä hallintokunnista kootaan hankintatoimen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää virastojen välistä yhteistyötä ja kehittää hankintojen kilpailuttamistoimintaa.

 

Hankintojen kehittämisen painopisteitä ovat sähköisen hankinnan kehittäminen, palvelujen hankintaprosessien kehittäminen, hankintoihin liittyvä koulutus sekä pääkaupunkiseudun hankintayhteistyön kehittäminen.

 

Hankintastrategian hyväksymisen jälkeen tarkoituksena on myös käynnistää kilpailun käytön periaatteiden uusiminen.

 

Hankintojen lisäksi kilpailuttamista käytetään myös kaupungin omaisuuden myynti- ja vuokraustoiminnassa. Tätä kilpailuttamista varten on oma lainsäädäntönsä ja kaupunginhallitus on myös antanut näitä tapauksia koskevat ohjeet.

 

Kj toteaa vielä, että pääkaupunkiseudun kaupunkien hankintayhteistyön lisäämistä selvittää erityinen työryhmä. Sen toimesta on mm. järjestetty hankintakoulutusta kaupunkien henkilöstölle. Yhtenä selvityskohteena on seudun yhteisen kilpailuttamisyksikön perustaminen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalla ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maija Anttila) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

 

 

 

 


4

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MUSIIKKITALON RAKENTAMISESTA AIHEUTUVIIN TUNNELI- JA JOHTOSIIRTOIHIN

 

Khs 2006-1140

 

Kiinteistölautakunta toteaa esityksessään 25.4.2006, että Musiikkitalon tontin 2013/1 alitse kulkee eteläistä Helsinkiä palveleva Munkkisaari - Mäntymäki viemäritunneli, johon lähialueen viemärivedet johdetaan maanpinnan tasolta (+5) tunnelitasolle (–27) ulottuvan Ala-Manner-heimintien pystykuilun välityksellä. Voimassa olevaan asema-kaavaan on tontille 2013/1 merkitty maanalaisia tiloja Ala-Mannerheimintien pystykuilun kohdalle (kaavamerkintä ma). Tontin maanalaisten tilojen vuoksi on pystykuilu ja sen yhdystunneli siirrettävä ja rakennettava uudelta pystykuilulta noin 70 metrin pituinen yhdystunneli nykyiseen viemäritunneliin.

 

Työ on toteutettava heti Musiikkitalon ensimmäisten urakkaosuuksien kanssa yhtä aikaa. Tarkoituksenmukaisimmaksi menettelyksi on todettu toteuttaa viemärijärjestely erillisenä urakkana. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2006 ja se valmistuisi syksyllä 2006.

 

Helsingin Veden kustannusarvio siirrolle on 1 263 885 euroa. Lisäksi hankkeesta aiheutuu johtosiirtoja Karamzininkadulla. Niistä Helsingin Vesi antaa erillisen kustannusarvion myöhemmin.

 

Kaupunginjohtaja on 10.8.2005 (53 §) päättänyt johtajistokäsittelyssä myöntää kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2005 talousarviokohdasta 8 01 02-11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 140 000 euroa (alv. 0 %) käytettäväksi mainitun hankkeen suunnittelua varten ja kiinteistövirasto on tilannut mainitun suunnittelutyön.

 

Koska siirrot aiheutuvat asemakaavan muutoksesta, tulee ne suorittaa Helsingin Veden ulkopuolisella rahoituksella.

 

Lautakunta esittää, että kiinteistöviraston tonttiosastolle myönnetään vuoden 2006 talousarviokohdasta 8 01 02-11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 1 263 885 euroa (alv. 0 %) käytettäväksi Musiikkitalon aiheuttamien tunneli- ja johtosiirtojen toteuttamista varten.

 

Kj toteaa, että Khn johtosiirtojen kustannusjaosta 5.5.1997 tekemän päätöksen mukaisesti po. johtosiirrot ovat kiinteistöviraston kustannettava asia. Määräraha tulisi myöntää vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn käytettäväksi.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 -11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

1 264 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Musiikkitalon rakentamisesta aiheutuviin tunneli- ja johtosiirtoihin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille ja taloussuunnitteluosastolle

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

 

 

 

 


5

LAUSUNTO TILINTARKASTUSKERTOMUKSESSA 2005 ESITETYN JOHDOSTA

 

Khs 2006-706

 

Tarkastusvirasto pyytää (8.5.2006) kaupunginhallitukselta 30.5.2006 mennessä tarkastuslautakunnalle osoitettua lausuntoa tilintarkastuskertomuksessa 28.4.2006 esitetyn Helsingin Veden toimitusjohtajan väärinkäytösepäilyä koskevan asian johdosta. Lausuntoon tulee liittää asiasta Helsingin Veden toimitusjohtajana toimineelta Timo Kulmalalta hankittu selitys.

 

                      Tarkastusviraston lausuntopyyntö sekä siihen liittyvä tilintarkastuskertomus ovat esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1 ja Timo Kulmalan määräajassa antama selitys liitteenä 2. Molemmat liitteet ovat salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 15 k).

 

Kj esittää tarkastuslautakunnalle annettavaksi päätösehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen sisäisen tarkastuksen yksikön vuoden 2005 keväällä suorittamissa selvityksissä ilmeni, että Helsingin Veden toimitusjohtajan ja eräiden muiden Veden palveluksessa olevien henkilöiden oli syytä epäillä syyllistyneen mahdollisesti väärinkäytöksiin.

 

Kaupunki teki 8.6.2005 tutkintapyynnön Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle pyytäen poliisia tutkimaan, onko tutkintapyynnössä kerrotun teonkuvauksen perusteella syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Samalla kaupunginjohtaja päätti 14.6.2005, toimitusjohtaja Timo Kulmalaa kuultuaan, pidättää hänet virantoimituksesta 14.6.2005 alkaen siihen saakka, kunnes kaupunginhallitus tekee virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen. Kaupunginhallitus päätti 20.6.2005 pidättää Timo Kulmalan virantoimituksesta 20.6.2005 lukien esitutkinnan sekä mahdollisen syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi. Timo Kulmala on eronnut omasta pyynnöstään Helsingin Veden toimitusjohtajan virasta 1.5.2006 alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi eron 19.4.2006.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Timo Kulmalaa koskeva esitutkinta on päättynyt ja poliisi toimittanut esitutkinta-aineiston syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyteharkinta on kesken.

 

Kaupunginhallitus toteaa niin ikään, että Helsingin Vedessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan esitutkinnassa esille tulleiden seikkojen perusteella sellaisia toimintatapojen muutoksia, jotka tähtäävät sisäisen valvonnan tehostamiseen johtamisessa ja muissa toiminnoissa.

 

Oikeudellisen prosessin ollessa vielä kesken, ja kun esitutkinnassa esille tulleiden seikkojen perusteella on ilmeistä, että kaupungille on epäillyistä väärinkäytöksistä aiheutunut myös taloudellista vahinkoa, on perusteltua, ettei Helsingin Veden toimitusjohtajana toimineelle Timo Kulmalalle toistaiseksi myönnetä vastuuvapautta.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se on hankkinut Helsingin Veden toimitusjohtajana toimineelta Timo Kulmalalta selityksen tilintarkastuskertomuksessa esitetyn johdosta. Kulmalan antama selitys on liitteenä.

 

                      Kirje tarkastuslautakunnalle sekä pöytäkirjanote Timo Kulmalalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24.1 § 15 k

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24.1 § 15 k

 

 

 

 


6

15.5.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2005 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2006-706

 

Tarkastuslautakunta pyytää (28.4.2006) kaupunginhallitukselta 24.5.2006 mennessä lausuntoa arviointikertomuksesta vuodelta 2005.

 

./.                                         Kj toteaa tarkastuslautakunnan antamassa arviointikertomuksessa esitetyistä eräistä vuoden 2005 toimintaa koskevista arvioista seuraavaa:

 

Arviointikertomuksen kohta 2.3 Tarkastuslautakunnan tiedonvälitys verkkoteitse

 

Kaupunginhallitus kehotti päätöksellään 11.3.2002 (368 §) kaikkia Helsingin kaupungin virastoja ja laitoksia ottamaan dokumentinhallinnan kehittämissuunnitelman mukaisen dokumentinhallintajärjestelmän (HELA) käyttöön vuosien 2002 – 2004 aikana. Järjestelmälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti siihen tuli tallentaa käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallinnon tuottamat päätösasiakirjat liitteineen. HELAn käyttöönotto alkoi maaliskuussa 2003 ja viimeiset käyttöönottoprojektit päättyivät vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia on kirjeellään 28.11.2005 kehottanut kaikkia virastoja huolehtimaan siitä, että HELAan viedään kaupunginhallituksen päätöksen edellyttämät asiakirjat vuoden 2006 alusta lukien, kuitenkin viimeistään maaliskuusta 2006 alkaen. Kaikki asiakirjalla olevat liitteet on siis oltava myös sähköisessä asiakirjassa sähköisessä muodossa, jollei ole painavaa syytä muunlaiseen menettelyyn.

 

Arviointikertomuksen kohta 3.1 Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

Arviointikertomus toteaa kaupunginjohtajan toimialan tarkastelussa, että kaupunginhallituksella tulee olla koko kaupungin tasoisia toiminnallisia tavoitteita. Talous- ja suunnittelukeskuksen toimesta kehitetään kaupungin strategioiden kaupunkitason arviointitapoja ja mittareita. Kaupunkitason arviointikriteereistä kootaan virastoilta ja laitoksilta tietoja talousarvioehdotuksen 2007 laatimisen yhteydessä uudella tavalla. Kaupunginhallitus toteaa, että tämän kehittämistyön aikana valmistellaan kaupunkitason toiminnallisia tavoitteita, jotka toteuttavat valtuustokaudelle hyväksyttyjä yhteisstrategioita.

 

Arviointikertomuksessa todetaan eri toimialojen tarkasteluissa, että tavoitteiden tulee olla toiminnan kehittämisen kannalta riittävän haasteellisia, tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksien tulee olla realistisia, tavoitteita ja mittareita tulee kehittää vaikuttavuuden mittaamiseen suuntaan ja että taloudellisten tavoitteiden rinnalle tulee kehittää myös toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteenasettelua on virastoissa ja laitoksissa kehitetty tähän suuntaan. Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvioehdotuksen laatimisohjeita tullaan tarvittaessa uudistamaan tavoitteiden määrittelyn osalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

ATT:n sitova tavoite tulee suoraan voimassa olevasta asunto-ohjelmasta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2003. Asunto-ohjelmassa asetettiin selvästi edellistä asunto-ohjelmaa alhaisemmat tuotantotavoitteet ( 3 500 as/vuosi). Silti kokonaistavoitteesta jäätiin vajaa 10 % vuonna 2004 ja 34 % vuonna 2005. Tavoitteet oli siten asetettu liian kunnianhimoiselle tasolle. Tämä näkyy myös ATT:n tuotanto-osuudessa, joka oli 1130 asuntoa.

 

Syitä jo useamman vuoden jatkuneeseen asuntotuotannon määrän alenemiseen on useita. Osa on normaalia alan suhdannevaihtelua ja hankkeiden satunnaista siirtymää. Osassa on ollut syynä muutokset toteuttamisjärjestyksissä eri alueilla. Myös asuntomarkkinoilla on alueiden välisiä menekkieroja. Rakennuttajat ovat myös varovaisia käynnistäessään kohteita. Tyhjiksi jääviä asuntoja ei haluta rakentaa. Rakentamisen korkea hintataso on osaltaan jarruttanut sekä ARA-tuotantoa että vapaarahoitteisesti toteutettavia kohteita.

 

Uudessa valmisteluvaiheessa olevassa asunto-ohjelmassa tuotantotavoitteita tultaneen edelleen pienentämään realistisemmalle tasolle.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

Kaupunginhallitus toteaa, että arviointikertomuksessa on kiinnitetty sivistys- ja henkilöstötoimen osalta huomiota tavoitteiden ja mittareiden kehittämistarpeeseen siihen suuntaan, että mitattaisiin myös vaikuttavuutta ja että taloudellisten tavoitteiden rinnalle kehitettäisiin myös toiminnallisia tavoitteita. Sivistys- ja henkilöstötoimen hallintokuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pyritty asettamaan samanaikaisesti. Useimmissa virastoissa kaikki strategiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet seuraaville vuosille raportoidaan lauta- tai johtokunnalle mutta valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja siten myös tilinpäätöksen yhteydessä on keskitytty vain muutamaan sitovaan taloudelliseen ja toiminnalliseen tavoitteeseen. Lauta- ja johtokunnissa toimenpiteitä käsitellään vaikuttavuuden ja asiakkaiden, prosessien, henkilöstön ja talouden näkökulmasta. On kuitenkin todettava, että hallintokunnat ovat myös strategiatyössään eri kehitysvaiheissa ja kun ensi vaiheessa on saatu taloudelliset mittarit luoduksi, pyritään jatkossa keskittymään enemmän vaikuttavuuden mittaamiseen.

 

Arviointikertomuksessa todetaan myös, että toiminta, talous ja niiden seuranta on järjestettävä siten, että taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Vuonna 2005-2006 toteutettiin kaupungilla mittava controller –koulutusohjelma, johon sivistys- ja henkilöstötoimesta osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. Controller-toimintamallin kehittäminen virastoissa jatkuu. Lisäksi sivistys- ja henkilöstötoimessa järjestettiin vuonna 2005 kaksi koulutustilaisuutta taloushenkilöstölle aiheina kustannuslaskennan kehittäminen ja ennustaminen. Myös tätä koulutustoimintaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2006.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

Töhryjen määrä väheni Helsingissä vuoden 2005 loppuun mennessä 8 %:iin vuonna 1998 kartoitetusta tasosta. Projekti tavoitteena vuonna 2005 oli töhryjen väheneminen 15 %:iin vuonna 1998 kartoitetusta tasosta, joten projekti saavutti siten tavoitteensa.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

Kaupunginhallitus toteaa, että arviointikertomuksessa on käsitelty sosiaalitoimen ja terveystoimen määrärahoja ja niiden riittävyyttä eri perusteella. Kertomuksessa todetaan, että sosiaalivirasto ylitti talousarvionsa 25,5 milj. eurolla ja terveystoimi ylitti alkuperäisen talousarvionsa noin 100 milj. eurolla. Jos katsotaan ainoastaan alkuperäistä talousarviolukua ja toteutuneita menoja, sosiaalitoimesta näyttäisi säästyneen 9,5 milj. euroa ja terveyskeskuksen alkuperäiset määrärahat näyttäisivät ylittyneen 66,5 milj. euroa. On kuitenkin huomattava, että kaupunginvaltuusto siirsi kotihoidon määrärahat (n. 43 milj. euroa) sosiaalivirastosta terveyskeskustoimintaan ja kaupunginhallitus osoitti virastoille palkankorotuksiin varatusta erillisestä määrärahasta niiden tarvitsemat määrärahat (yhteensä 15,9 milj. euroa), joten terveyskeskustoiminta ei ylittänyt sen käytettävissä olleita määrärahoja, päinvastoin määrärahoja säästyi 6,3 milj. euroa mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylitti määrärahansa 22,5 milj. eurolla. Sosiaaliviraston käytettävissä olevat määrärahat ylittyivät 25 milj. eurolla. Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän selvittämään sosiaaliviraston talouden ohjausta.

 

Kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimi pysyvät valtuuston päättämien määrärahojen puitteissa ja seuraa toimialan menojen kehitystä ja talousarvioiden toteutumisennusteita säännöllisesti. 

 

Arviointikertomuksen kohta 3.2 Helsingin kaupungin talouden arviointi

 

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sosiaali- ja terveystoimen vuosia jatkuneeseen menojen ylitykseen. Kaupunginhallitus oli varannut vuoden 2005 talousarvioon kaupunginhallituksen käyttövaroihin erillismäärärahan, josta osa oli tarkoitettu juuri sosiaali- ja terveystoimen yhteisten hoitoketjujen sujuvuuden parantamiseen ja edelleen vuoden 2006 talousarvioon erillismäärärahan vanhus- ja laitospalvelujen rakennemuutoksen varmistamiseen sekä vanhustenhuoltoon liittyvien palveluketjujen sujuvoittamiseen eli niihin toimenpiteisiin, joita tarkastuslautakuntakin esittää tilanteen korjaamiseksi. Kaupunginhallitus on lisäksi talousarvion 2007 laatimisohjeissa kehottanut erityisesti sosiaali- ja terveystointa tehostamaan kustannusohjausta, kehittämään ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen työtapoja ja varmistamaan palveluketjujen sujuvuus sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöllä. Edelleen kaupunginhallitus on kehottanut sosiaalivirastoa tehostamaan toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmäänsä siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja menot pysyvät talousarvion mukaisissa rajoissa. Terveystoimen osalta ylitykset ovat olleet HUSin käytössä. Kaupunginhallitus on edellyttänyt kaupungin edustajien HUSin hallinnossa toimivan siten, että HYKS-sairaanhoitoalueen muodostamisella tavoiteltu kustannustehokkuuden paraneminen saavutetaan.

 

Arviointikertomuksen kohta 3.3 Kaupungin toimintaa ja taloutta koskevia kokonaisarviointeja

 

3.3.1 Sisäisen valvonnan tila ja riskienhallinta

 

Arviointikertomus käsittelee kaupungin sisäistä valvontaa laajasti ja perusteellisesti. Käsitellessään sisäisen valvonnan ohjeita tarkastuslautakunta toteaa, että taloussäännössä on merkittävä määrä sisäisen valvonnan kannalta oleellisia säännöksiä, joiden ajantasaisuudesta on huolehdittava myös kaupungin toimintaorganisaatiota muutettaessa. Taloussäännön päivittäminen on ollut valmisteilla talous- ja suunnittelukeskuksessa ja esitys taloussäännön muuttamiseksi on menossa kaupunginvaltuustoon 17.5.2006.

 

Kaupunginhallitus on samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa siitä, että oleellisinta sisäisen valvonnan kannalta on valvontaympäristö sekä esimiesten asenne sisäisen valvonnan toteuttamiseen. Talous- ja suunnittelukeskus pyrkii vahvistamaan kaupungin valvontaympäristöä ja edistämään myönteistä valvonta-asennetta ohjauksellaan sekä sisäisen valvonnan koulutuksella. Virasto kiinnittää erityistä huomiota hallintokuntiin, joissa on toistuvasti ilmennyt valvonnan puutteita.

 

Arviointikertomuksessa otetaan esille tilintarkastajien suositukset sisäisen valvonnan ohjeen ja eettisten ohjeiden laatimisesta. Toimiva valvontaympäristö edellyttää oikean asennoitumisen ja tietoisuuden tueksi selkeää sisäisen valvonnan ohjetta ja eettisiä ohjeita. Sisäisen valvonnan ohje on talous- ja suunnittelukeskuksessa valmisteilla. Samoin eettisiä ohjeita on valmisteltu ja niitä on tarkoitus käsitellä uuden valtuuston strategiavalmistelun yhteydessä. Edelleen, kuten tarkastuslautakunta toteaa, linkitys tärkeimpien säännösten ja ohjeiden välillä helpottaisi niiden käyttöä. Ohjeiden valmistelussa otetaan huomioon ohjeiden linkitys.

 

Kaupunginhallitus katsoo lautakunnan tavoin, että hyvin ohjeistettu ja käytännössä toimiva riskienhallinta tukee virastojen ja laitosten johtoa sisäisen valvonnan toteutuksessa ja sen toiminnan varmistamisessa. Talous- ja suunnittelukeskus on edistänyt virastojen ja laitosten suunnitelmallista riskienhallintaa järjestämällä yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa koulutusta riskienhallinnasta. Lisäksi sisäinen tarkastus konsultoi tarvittaessa virastoja ja laitoksia riskienhallintasuunnitelmien laadinnassa.

 

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että modernissa taloushallinnossa controller-toiminto on hyödyllinen johtamisen apuväline. Controller-toiminnon mahdollisuudet tukea johtoa toiminnan ennakoinnissa, ohjauksessa ja päätöksenteossa ovat merkittävät. Talous- ja suunnittelukeskus jatkaa controller-toiminnan kehittämistä.

 

Arviointikertomuksessa viitataan tilintarkastajien suositukseen laatia luettelo viranhaltijoiden hallintolain mukaisista läheisistä henkilöistä sekä viranhaltijoiden ja heidän läheisten henkilöiden omistuksista kaupunkikonsernin ulkopuolisissa yhteisöissä ja säätiöissä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että sen hankkiman oikeudellisen asiantuntijaselvityksen perusteella suositusta ei ole mahdollista toteuttaa, koska mainitun selvityksen mukaan tällaisen henkilö- ja omistusluettelon laatiminen ei ole henkilötietolain ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukainen. Suositusta ei siten voida toteuttaa.

 

3.3.2 Palveluiden järjestäminen ja kustannukset

 

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että jokaisen kuntalaisille ja yrityksille palveluja tuottavan viraston tulee laatia palvelustrategia, jotta palveluiden järjestämisessä päästäisiin nykyistä pidemmän aikavälin suunnitteluun. Arviointikertomuksen palveluja tarkastelevassa osiossa vajaakapasiteetin kohdalla on koottuna virastojen arvioita lukuisista tulevaisuudessa kasvavista palvelutarpeista. Tarkastuslautakunnan suositus pidemmästä suunnitteluperspektiivistä on aiheellinen.

 

Virastojen palvelustrategiat esitettiin palvelujen järjestämisen lähtökohdaksi kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin 3.-4.3.2005 loppuraportissa. Vuoden 2006 talousarviossa esitetyissä kaupungin yhteisstrategioissa linjattiin palveluja kahdessa strategiassa. Strategia kaupungin palvelukokonaisuuden kehittämisestä asiakaslähtöisesti sisältää tärkeänä toimenpidekokonaisuutena hallintokuntien omien linjausten ja painopisteiden määrittelyn siten, että valmistelussa selvitetään palvelujen saavutettavuus ja riittävyys, taloudellisuus ja tehokkuus, vaikuttavuus sekä palvelujen vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Strategia kustannustehokkuuden lisäämiseksi kaupungin toiminnassa sisältää mm. palvelujen järjestämistavan kehittämisen. Yhteisstrategiat sisältävät arviointikertomuksessa palvelustrategialle esitetyt tavoitteet.

 

Palveluiden järjestämisen pidemmän aikavälin suunnittelu tehostuu, kun strateginen toimintatapa virastoissa ja laitoksissa kehittyy. Strategioiden toteuttamisessa virastot ja laitokset ovat erilaisissa kehitysvaiheissa. Palvelustrategian laatimiseen ja toteuttamiseen vaikuttavat siten sekä arviointikertomuksessa eritellyt palveluiden järjestämiseen liittyvät seikat että strategisen johtamisen menettelytavat. Jatkossa kaupungin johtamisjärjestelmää on tarkoitus kehittää edelleen niin, että erillisten ohjelmien ja strategioiden sijaan lisätään yhteisstrategioiden ohjaavaa vaikutusta.

 

3.3.3 Konserniyksiköiden keskinäisen yhteistyön toimivuus

 

Kaupunginhallitus on samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa siitä, että konserniyksiköiden keskinäisessä yhteistyössä on kehittämisen tarvetta. Eräänä kehittämistoimenpiteenä lautakunta esittää mm. konserniyksiköiden johdon yhteistyöasenteiden muuttamista niin, että johto mieltää yhteistoiminnan voimavaraksi ja toimii aktiivisesti yhteistoiminnan edistämiseksi.

 

Tähän asennemuokkaukseen ja konserniyksiköiden keskinäisen tietojenvaihdon lisäämiseen tähtäävät osana konserniohjausta käyttöön otetut, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä henkilöstökeskuksen yhteistyönä toteutettavat tytäryhteisöille suunnatut koulutus- ja valmennusohjelmat (KonserniAkatemia) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen laatimat säännölliset konsernitiedotteet. KonserniAkatemia -toimintaa ja konsernitiedote -käytäntöä tullaan jatkuvasti kehittämään painotetusti konserniohjauksen näkökulmasta.

 

Lisäksi henkilöstökeskus on vuonna 2006 käynnistänyt yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun JOKO Executive Education Oy:n kanssa virastojen ja laitosten ylemmän johdon Tulevaisuuden johtaja Helsingissä -koulutusohjelman. Koulutuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupungin yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Osallistujat on jaettu ryhmiin siten, että koulutusjaksojen aikana on mahdollista keskustella eri virastojen ja laitosten edustajien kanssa konsernin sisäisen verkostoitumisen lisäämiseksi. Koulutukseen liittyen virastojen johtoryhmät ovat lisäksi käsitelleet kaupungin yhteisstrategioiden ja oman virastonsa toiminta- ja taloussuunnittelun yhdentämistä.

 

3.3.4 Pääkaupunkiseudun yhteistyö

 

Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena, että pääkaupunkiseudun yhteistyötä edistetään maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä seudullisten palvelujen osalta ja että etsitään uusia yhteistyömuotoja esimerkiksi pilottihankkeina. Kaupungin yhteisstrategioista kaikissa yhdeksässä on seudullisia tavoitteita. Strategioita toteuttavista 34 toimenpidekokonaisuudesta 15 sisältää seudullisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden edistymistä seurataan talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan 4.4.2006 hyväksymän pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen (käsittely valtuustojen yhteiskokouksessa 22.5.2006) toteuttaminen tulee edelleen vahvistamaan seudullista yhteistyötä kaikilla arviointikertomuksessa mainituilla alueilla. Kaupunginhallitus toteaa, että pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamiseen liittyen selvitetään kaupunkitason toiminnallisten tavoitteiden käyttämistä seudullisissa yhteistyöhankkeissa.

 


Arviointikertomuksen kohta 3.4 Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden toiminnan ja talouden arviointi

 

3.4.4 Oy Nord Water Ltd ja konserniohjaus

 

Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta korostaa perustettavien yhtiöiden liiketoimintaedellytysten ja tarpeellisuuden varmistamista ennen niiden perustamista.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että sen valmisteluvastuulla olevien yhtiöitysten osalta on toimintatavaksi omaksuttu selvitys- ja valmistelumalli, jonka ensivaiheen perustana on laajan ja analyyttisen perusselvityksen laatiminen yhtiöittämisen tavoitteista ja mahdollisesti perustettavan yhtiön taloudellisista toimintaedellytyksistä lähivuosina.

 

Lautakunta on niinikään todennut eräiden arviointikertomuksessa mainittujen yhtiöiden osalta tarpeen selvittää mainittujen yhtiöiden rooli kaupungin toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuluvan vuoden aikana on tarkoitus päätöksentekoa varten arvioida nykyistä systemaattisemmin koko kaupunkikonsernin omistajapolitiikka.

 

Arviointikertomuksen kohta 4.1 Hankinnat ja kilpailuttaminen

 

Siivous- ja ruokapalvelut kilpailutetaan vuonna 2006 16 koulussa tai koulun ja päiväkodin yhteistoimitilassa. Tarkoituksena on, että kilpailuttamisen vaikutuksia seurataan huolellisesti ja niistä tehdään seikkaperäinen arvio ennen kuin kilpailuttamisen jatkosta päätetään.

 

Virastojen kesken on sovittu, että opetusvirasto ja sosiaalivirasto seuraavat kilpailuttamisen vaikutuksia palvelujen hintaan ja laatuun. Seuranta toteutetaan mm. asiakaspalautteen, reklamaatioiden, laadunvalvonnan raporttien ja palvelukykykyselyjen avulla. Hintaseurantaan sisältyy aiempien ja uusien palvelusopimusten vertailu.

 

Henkilöstökeskus seuraa kilpailuttamisen vaikutuksia kaupungin henkilöstöön kuten kohteissa mahdollisesti ilman työtä jäävän Palmian henkilöstön työllistymiseen, tarvittaviin eläkejärjestelyihin jne. Talous- ja suunnittelukeskus seuraa kilpailutuksen vaikutuksia kaupungin talouteen kuten esimerkiksi kilpailuttamisen aikaansaamia taloudellisia hyötyjä ja toisaalta kilpailuttamisprosessin, eläkeratkaisujen ja uudelleen


sijoituksen aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi seurataan markkinoiden kehitystä kilpailutuksen kuluessa. Näistä osa-alueista laaditaan yhteenvetoraportti, joka on käytettävissä, kun kaupunginvaltuusto päättää kilpailuttamisen jatkamisesta.

 

Arviointikertomuksen kohta 4.2 Peruspääoman tuottovaatimukset kaupungin hallinnossa

 

Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitoksille peruspääoman tuottovaatimukset vuosittain talousarviossa. Vuodelle 2005 asetetut tuottovaatimukset olivat arviointikertomuksessa esitetyn mukaiset muilta osin paitsi liikennelaitoksen osalta. Liikennelaitoksen peruspääoman tuottovaatimus vuonna 2005 oli perustamispäätöksen mukainen 9 %. Alennettua tuottovaatimusta (8,6 %) sovellettiin vuosina 2002 - 2004 kun liikennelaitokseen kuuluneen Hkl-bussiliikenteen tuottovaatimus puolitettiin 4,5 %:iin alan heikon kannattavuuden vuoksi.

 

Peruspääomalle asetettuihin tuottotavoitteisiin perustuvat tuloutukset ovat kaupungin talousarviossa liikelaitoksia sitovina erinä.

 

Liikelaitoksista Helsingin Energialle ja Helsingin Satamalle on talousarviossa asetettu lisäksi sitovana tavoitteena sijoitetun pääoman tuottovaatimus. Tämä on katsottu perustelluksi, koska kyseiset liikelaitokset toimivat kaupungin liikelaitoksista selkeimmin markkinaehtoisesti ja koska niiden toiminta on erittäin pääomaintensiivistä. Muiden liikelaitosten osalta – tosin eri syistä – on pidetty riittävänä peruspääomalle asetettua tuottotavoitetta. Pääoman tuotto on toki tärkeä tunnusluku kaikkien liikelaitosten tulosseurannassa. Ohjaustarve ja –keinot muuttuvat toimintaympäristön muutosten seurauksena esim. palvelukeskuksen toimintojen avautuessa kilpailulle.

 

Edellä todetun perusteella voidaan todeta, että liikelaitosten tuottotavoitteet, niin kuin muutkin tulostavoitteet, harkitaan liikelaitoskohtaisesti ja tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2005 tarkastuslautakunnalle.

 


Pöytäkirjanote lausunnoin tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

 

LIITE

Arviointikertomus vuodelta 2005

 

 

 

 


1

VARTIOKYLÄN TONTIN 45443/10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11542)

 

Khs 2006-893

 

45. kaupunginosan (Vartiokylän) korttelin nro 45443 tontin nro 10 asemakaavan muutosehdotus.

 

Kuutsalontie 4

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (23.3.2006) mm., että tontin omistajat ovat pyytäneet 7.11.2005 asemakaavan muuttamista siten, että tehokkuusluku nostetaan lukuun e = 0.25.

 

Asemakaavatilanne        Tontilla on voimassa vuonna 1981 hyväksytty asemakaava nro 8145. Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tonteille saa kerros­­­alan lisäk­si rakentaa autosuojia sekä muita asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja yhteensä enintään 25 k-m2 asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 k-m2. Kokonaiskerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen. Tontin pinta-ala on 659 m2, joten nykyinen rakennusoikeus on 132 k‑m2. 

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee Vartioharjun omakotialueella Loosarinpuiston eteläpuolella. Tontti on rakentamaton. Tontin vieressä on pientaloja.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

 

Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, jonka mukaan tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta e = 0.20 lukuun 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä. Asemakaavamääräykset noudattavat Vartioharjun pientaloalueen asemakaavan muutosperiaatteita.

 

Tontti on edelleen erillispientalojen korttelialuetta (AO), mutta tehokkuusluku on e = 0.25. Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja ‑katok­sia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.  

 

Tontin uusi rakennusoikeus on tehokkuuden e = 0.25 mukaan 165 k-m2 (lisäystä 33 k-m2).

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta ympäristön kannalta. Tontille on tarkoitus rakentaa omakotitalo.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajien hakemuksen johdosta (saapunut 7.11.2005).

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi­ointisuunnitelma (päivätty 3.2.2006) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 21.4.–8.5.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin muu­tetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuk­sia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä, muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45443 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.3.2006 päivätyn piirustuksen nro 11542 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote raken­nuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11542 (Vartiokylän tontti 45443/10)

 

 

 

 


2

VARTIOKYLÄN TONTIN 45458/7 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11529)

 

Khs 2006-883

 

45. kaupunginosan (Vartiokylän) korttelin nro 45458 tontin nro 7 asemakaavan muutosehdotus.

 

Liikkalantie 3

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (23.3.2006) mm., että tontin omistajat ovat pyytäneet 17.8.2005 asemakaavan muuttamista siten, että tehokkuusluku nostetaan lukuun e = 0.25.

 

Asemakaavatilanne        Tontilla on voimassa vuonna 1981 hyväksytty asemakaava nro 8145. Tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tehokkuusluku on e = 0.20 ja suurin sallittu kerrosluku kaksi. Tonteille saa kerrosalan lisäk­si rakentaa autosuojia sekä muita asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja, kuten varasto-, huolto- ja askartelutiloja yhteensä enintään 25 k-m2 asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 k-m2. Kokonaiskerros­alasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen. Tontin pinta-ala on 869 m2, joten nykyinen rakennusoikeus on 174 k-m2.

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee Vartioharjun omakotialueella Itäväylän eteläpuolella. Tontilla on vuonna 1939 rakennettu 118 k-m2:n suuruinen asuinrakennus. Rakennuksessa on tehty niin suuria muutoksia, ettei sen suojelu ole perusteltua. Tontin vieressä on pientaloja, mutta Itäväylän varrella tonttia vastapäätä on myös teollisuus- ja liikerakennuksia.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

 

Vartioharjun pientaloalueella noudatetaan kaavoitusperiaatetta, jonka mukaan tehokkuusluku voidaan nostaa luvusta e = 0.2 lukuun 0.25 edellyttäen, että ympäristönsuojelulliset syyt eivät ole esteenä. Asemakaavamääräykset noudattavat Vartioharjun pientaloalueen asemakaavan muutosperiaatteita.

 

Tontti on edelleen erillispientalojen korttelialuetta (AO), mutta tehokkuusluku on e = 0.25. Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja ja ‑katok­sia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.  

 

Uusi rakennusoikeus on tehokkuuden e = 0.25 mukaan 217 k-m2 (li­säystä 43 k-m2).

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksella ei ole suurta vaikutusta ympäristön kannalta. Tontille on tarkoitus rakentaa toinen omakotitalo.

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajien hakemuksen johdosta (saapunut 19.8.2005).

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 3.2.2006) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 21.4.–8.5.2006, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3 ja 7 kohtien mukaan, milloin muutetaan rakennusoikeutta siten, että asuinpientalojen korttelialueen raken­nus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta, muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuk­sia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45458 tontin nro 7 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.3.2006 päivätyn piirustuksen nro 11529 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11529 (Vartiokylän tontti 45458/7)

 

 

 

 


3

LAUTTASAAREN TONTTIEN 31128/4 JA 5 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11547)

 

Khs 2006-1121

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (20.4.2006) mm., että Khs on 14.6.2004 määrännyt 31. kaupunginosan (Lauttasaaren) korttelin 31128 tontit 4 (muodostuu tiloista 414-1-93 ja 414-1-298) ja 5 rakennus­kieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella. Tontit sijaitsevat osoitteissa Särkiniementie 1 ja 1a. Rakennuskielto on voimassa 14.6.2006 saakka.

 

Asemakaava                    Alueella on voimassa 27.7.1955 vahvistettu asemakaava nro 3820. Asemakaavan mukaan tontit ovat kaksikerroksisten asuinrakennusten korttelialuetta.

 

Kaavamääräykset ja -merkinnät eivät nykyisten tulkintojen ja tarpeiden johdosta sekä muuttuneiden muiden säännösten vuoksi vastaa tarkoitus­taan. Rakennusoikeus on ilmaistu tavalla, mikä aiheuttaa tulkintavai­keuksia. Täydennysrakentaminen vajaasti rakennetuilla tonteilla on mui­­­denkin määräysten johdosta hankalaa ja saattaa johtaa käyttökelpoi­­­sen rakennuskannan purkamisen. Voimassa oleva kaava ei sisällä myöskään rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä. Rakennussuojelukysymykset tulisi selvittää asemakaavan muutostyössä. Alkuperäinen asemakaava on vanhentunut.

 

Suunnittelutilanne          Molemmat tontit ovat vajaasti rakennetut. Rakennukset ovat vuodelta 1939. Kaupunginmuseo toteaa Lauttasaaren rakennusinventointiraportissa 2003 tontin 4 rakennuksen arkkitehtuurin harkituksi ja viimeistellyksi ja että siihen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.

 

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä ajantasaistetaan asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2007 aikana.

 

Tontit ovat yksityisessä omistuksessa.

 

Rakennuskiellon jatkaminen

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi näiden tonttien rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 14.6.2008 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 11547/20.4.2006).

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31128 tonttien nro 4 ja 5 rakennuskieltoaikaa 14.6.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11547 (Lauttasaaren tontit 31128/4 ja 5)

 

 

 

 


4

TOIMITILATONTTIEN MYYMINEN OP-ELÄKEKASSAN KIINTEISTÖYHTIÖILLE SÖRNÄISISTÄ JA MALMILTA

 

Khs 2006-1070

 

10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10273 tontti nro 21; Verkkosaarenkatu 4 sekä

38. kaupunginosan (Malmi) korttelin nro 38183 tontti nro 1; Malminkaari 23

 

Kiinteistölautakunta toteaa (11.4.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         OP-Eläkekassan kiinteistöyhtiöille esitetään myytäväksi näille yhtiöille vuokratut Sörnäisten ja Malmin toimitilatontit 10273/21 (Verkkosaarenkatu 4) ja 38183/1 (Malminkaari 23). Tonttien kauppahinnat ovat 2,87 milj. euroa ja 2,04 milj. euroa. Kauppoja pidetään kaupungin puolesta perusteltuina, koska kyseessä ovat loppuun jalostetut tontit, kauppahinnat ovat kaupungin puolesta hyväksyttävät ja kaupat varmistavat talousarvion vuoden 2006 myyntitavoitteen saavuttamisen.

 

Aloite                                 OP-Eläkekassa on 6.3.2006 lähettänyt kiinteistölautakunnalle osoitetun kirjeen, jossa eläkekassa esittää vuokratonttien 10273/18 ja 38183/1 myymistä omistamilleen kiinteistöyhtiöille.

 

Nykyiset vuokrasopimukset

 

Kalasataman yritysalueen tontti 10273/18 on vuokrattu Kiinteistö Oy Verkkosaarelle teollisuustarkoituksiin ajaksi 1.1.1984 - 31.12.2010. Tontin nykyinen vuosivuokra on 31 907 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 90 euroa/k-m2.

 

Malmin aluekeskuksen toimitilatontti 38183/1 on vuokrattu Kiinteistö Oy Malminkaari 23:lle toimistotarkoituksiin ajaksi 1.10.1988 - 31.12.2040. Tontin nykyinen vuosivuokra on 100 962 euroa, mikä vastaa yksikkö-hintaa noin 370 euroa/k-m2.

 

Kaava- ja rakennustiedot

 

Tontti 10273/18 kuuluu asemakaavan nro 9998 mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Tontin pinta-ala on 2 429 m2 ja rakennusoikeus 7 100 k-m2. Toimistoprosentti on 45. Kortteliin on laadittu asemakaavan muutos nro 11293, jossa Verkkosaarenkujan katualue on liitetty tonttiin. Entinen katualue on merkitty alueeksi (ajo), jonka kautta ajo naapuritonteille on sallittu. Samoin alueelle on varattu johtokuja. Tontin uusi numero on 21 ja tontin pinta-ala on kasvanut 3 185 m2:iin, mutta tontin rakennusoikeus on säilynyt ennallaan. Tontin käyttötarkoitus on muuttunut toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.5.2005.

 

Tontilla sijaitsee 1980-luvun puolivälissä rakennettu viisikerroksinen liike-, toimisto- ja teollisuusrakennus ja tontin koko rakennusoikeus on käytetty.

 

Tontti 38183/1 kuuluu asemakaavan nro 9408 mukaan toimistorakennusten ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeseen (KTY). Tontin pinta-ala on 5 151 m2 ja rakennusoikeus 5 400 k-m2.

 

Tontilla sijaitsee 1980-luvun lopulla rakennettu noin 5 508 m2:n suuruinen nelikerroksinen toimistorakennus.

 

Rakennusten käyttö       Molemmat rakennukset toimivat yritystaloina ja ovat tällä hetkellä kokonaan vuokrattuna. Verkkosaaren yritystalossa on seitsemän vuokra-laista ja vuokralaisten toimiala vaihtelee paino- ja media-alasta erilaisiin yrityspalveluihin. Malminkaaren yritystalossa on 23 vuokralaista toimi-alan painottuessa erilaisiin suunnittelualan yrityksiin.

 

Tontit voidaan myydä     Kiinteistölautakunta ei näe estettä vuokratonttien myymiselle. Tontit ovat kaavallisesti loppuun jalostettuja ja myynti varmistaa talousarvion myyntitulotavoitteen saavuttamisen.

 

Käydyissä neuvotteluissa on päädytty tontin 10273/21 osalta 2,87 milj. euron kauppahintaan, mikä vastaa yksikköhintaa noin 400 euroa kerrosneliömetriä kohti. Kauppahintaa voidaan pitää käypänä, kun otetaan huomioon tontin uusi käyttötarkoitus. Myymällä tontin kaupunki aikaistaa vuokra-ajan päättyessä (vuonna 2011) edessä olevan vuokran tasokorotuksen.

 

Tontin 38183/1 kauppahinnaksi on neuvotteluissa sovittu 2,04 milj. euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 370 euroa kerrosneliömetriä kohti. Kauppahintaa voidaan pitää korkeahkona, mutta se vastaa tontin nykyisen vuokrasopimuksen pääoma-arvoa, joka on määritelty korkeasuhdanteen aikana 1980-luvun lopulla.

 

Lautakunnan mielestä kauppoja voidaan pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä. Vuokrasopimukset merkitään päättyväksi kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.

 

Kiinteistölautakunta on esittänyt tonttien myymistä päätösehdotuksesta ilmenevillä ehdoilla.

 

Jäsen Liemola ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen, jonka mukaan Sörnäisten tonttia 10273/21 ei tulisi myydä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Kiinteistö Oy Verkkosaarelle 10. kaupunginosan korttelin nro 10273 suunnitellun tontin nro 21 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontin kauppahinta on 2 870 000 euroa, minkä ostaja suorittaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

2                    Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

3                    Kaupungilla taikka kaupungin määräämällä on oikeus korvauksetta pitää ja huoltaa tontilla sijaitsevia vesijohtoa, viemäriä, sähkö- ja puhelinkaapeleita niiden nykyisillä paikoillaan asemakaavassa niitä varten varatulla johtokuja-alueella sekä hakea ja perustaa rasite niiden pysyvyyden varmistamiseksi.

 

Korttelin muilla tonteilla on oikeus ajaa ja kulkea tontilleen tontilla 10273/21 asemakaavassa osoitetun ajoyhteyden kautta. Tontinomistajien/vuokralaisten tulee sopia ajoyhteyden kunnossa- ja puhtaanapidostaan keskenään.

 

4                    Tontti luovutetaan kiinnityksistä ja muista rasituksista sekä muista kuin kohdassa 3 mainitusta rasitteista vapaana.

 

5                    Tonttiin kohdistuva pitkäaikainen maanvuokrasopimus merkitään päättyneeksi tämän kauppakirjan allekirjoittamispäivänä.

 

6                    Tontti on ollut yhtiön hallinnassa vuokrasopimuksen nojalla ennen kauppakirjan allekirjoittamista eikä kaupungilla ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että tontin maaperä olisi pilaantunut.

 

7                    Kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2006 mennessä.

 

8                    Muutoin noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Kiinteistö Oy Malminkaari 23:lle 38. kaupunginosan korttelin nro 38183 tontin nro 1 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontin kauppahinta on 2 040 000 euroa, minkä ostaja suorittaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

2                    Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

3                    Kaupungilla on oikeus korvauksetta pitää, huoltaa ja käyttää yleistä jalankulkua varten osittain tontilla sijaitsevaa Kotinummentien sillan porrasyhteyttä ja siihen liittyviä tuki-rakenteita niiden nykyisillä paikoillaan sekä hakea ja perustaa rasite niiden pysyvyyden varmistamiseksi.

 

4                    Tontti luovutetaan kiinnityksistä ja muista rasituksista sekä muista kuin kohdassa 3 mainitusta rasitteista vapaana.

 

5                    Tonttiin kohdistuva pitkäaikainen maanvuokrasopimus merkitään päättyneeksi tämän kauppakirjan allekirjoittamispäivänä.

 

6                    Tontti on ollut yhtiön hallinnassa vuokrasopimuksen nojalla ennen kauppakirjan allekirjoittamista eikä kaupungilla ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että tontin maaperä olisi pilaantunut.

 

7                    Kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2006 mennessä.

 

8                    Muutoin noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kauppakirjoihin mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Kiinteistö Oy Verkkosaarelle ja Kiinteistö Oy Malminkaari 23:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta tontti 10273/21

 

Liite 2

Karttapiirros tontti 10273/21

 

Liite 3

Sijaintikartta tontti 38183/1

 

Liite 4

Karttapiirros tontti 38183/1

 

 

 

 


5

VUODEN 2005 LOPUSSA PÄÄTTYNEIDEN ASUNTOTONTTIEN VARAUSAIKOJEN JATKAMINEN

 

Khs 2006-935

 

40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40063 tontti nro 4;
Keskiyöntie 8,


33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano) korttelin nro 33264 tontti nro 3, korttelin nro 33265 tontti nro 5 ja korttelin nro 33295 tontti nro 1;
Tuohiaukio, Kehruuaukio,

 

40. kaupunginosan (Suutarila) korttelin nro 40028 tontti nro 2;
Linnunradantie 3 sekä

 

35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) korttelin nro 35130 tontti nro 2; Torpparinmäentie 38

 

Kiinteistölautakunta toteaa (4.4.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kiinteistölautakunnassa on käsittelyssä vuoden 2005 lopussa päättyneiden varausaikojen jatkaminen neljän rakennuttajan kuuden asuntotontin osalta. Tonttien varausaikoja esitetään jatkettavaksi, koska kohteita ei ole vielä voitu alkaa rakentaa suunnittelun keskeneräisyyden, kustannusvaikeuksien tai rakennuslupavalitusten takia.

 

Hakemukset

 

Vaikeavammaisille tarkoitettu omistusasuntohanke Suutarilassa

 

./.                   Xxxxx Xxxxxxxxx on lähettänyt lautakunnalle esityslistan liitteenä nro 1 oleva kirjeen, jossa pyydetään Suutarilan tontin 40063/4 varausajan jatkamista. Kirjeen liitteenä on rakennuslupahakemuksen kirjaamispäätös. Hanke on siis rakennuslupavaiheessa.

 

Lautakunta varasi tontin 40063/4 Xxxxx Xxxxxxxxxxx perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun 24.6.2003. Varausaika päättyi 31.12.2004. Lautakunta jatkoi varausta 8.3.2005 entisin ehdoin 31.12.2005 saakka.

 

Hanke on tarkoitettu perheille, joissa on vaikeasti liikuntavammainen perheenjäsen. Sosiaalivirasto puolsi lausunnossaan tontin varaamista. Vastaava hanke on toteutettu viereiselle Y-tontille 40059/4 osoitteessa Keskiyöntie 10. Vaikka kummassakin tapauksessa kysymyksessä on Y-tontti, tällaiselle erityisasumisen hankkeelle on voitu saada rakennuslupa.

 

Tontin 40063/4 pinta-ala on 3 621 m2 ja rakennusoikeus tonttitehokkuuden e=0,5 mukaan 1 821 k-m2. Tämä liikuntavammaisille sopivaksi suunniteltu hanke ei pysty käyttämään koko sallittua rakennusoikeutta, koska rakentaminen tulee olemaan yksikerroksista. Rakennettava kerrosala on luonnospiirustusten mukaan noin 940 k-m2 ja yhdeksän asuntoa. Tontin vuokraa tullaan perimään käytetyn rakennusoikeuden mukaan. Hanke toteutetaan asunto-osakeyhtiönä Hitas II -ehdoin.

 

Hankkeen etenemisessä on ollut selviä vaikeuksia. Kiinteistölautakunnan mielestä varausaikaa voitaisiin kuitenkin jatkaa vielä vuoden loppuun asti, koska tällä Y-tontilla ei ole tiedossa muutakaan käyttöä eikä sitä voida ilman asemakaavan muutosta käyttää varsinaiseen asumiseen.

 

Saton omistusasuntokohde Malminkartanossa

 

Lautakunta varasi 10.6.2003 Sato-Rakennuttajat Oy:lle Malminkartanon tontit 33264/3, 33265/5 ja 33295/1 Hitas I -ehdoin vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten 31.12.2005 saakka.

 

Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 6 350 k-m2. Asuntoja tonteille tulee yhteensä noin 60 sekä lisäksi liike- ja työtiloja, joista osa liittyy yläpuolella oleviin asuntoihin.

 

Kohteesta järjestettiin varausehtojen mukaisesti arkkitehtikilpailu. Kohteella on rakennuslupa ja urakkakilpailut on pidetty. Hintataso muodostui niin korkeaksi, ettei rakentamista ole voitu aloittaa. Rakennuttaja tutkii mahdollisuuksia alentaa hintatasoa. Tonteille olevien johtojen ja kaapeleiden siirtoaikataulu lykkää myös aloitusta.

 

./.                   Rakennuttaja pyytää varauksen jatkamista 31.12.2006 saakka liitteenä nro 2 olevassa kirjeessään.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä varausaikaa on syytä jatkaa, jotta melko vuokra-asuntovaltaiseen Pohjois-Malminkartanoon saataisiin rakennettua omistusasuntoja.

 

Kiinteistö Oy Niemikotitalojen asuntola Suutarilassa

 

Kiinteistö Oy Niemikotitaloille on varattuna Suutarilan tontti 40028/2 mielenterveyskuntoutujien asuntolaa varten. Kysymyksessä on yleisten rakennusten tontti, jonka rakennusoikeus on 2 500 k-m2. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa, josta on valitettu hallinto-oikeuteen.

 

./.                   Varaaja pyytää liitteenä nro 3 olevassa kirjeessään varausajan jatkamista 31.12.2007 saakka.

 

Kiinteistölautakunnan käsityksen mukaan varausaikaa on perusteltua jatkaa nyt 31.12.2006 saakka. Mikäli rakennusluvasta valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, voidaan varausaikaa joutua jatkamaan uudelleen.

 

Hanke sisältyy kaupungin ohjelmaan, jossa pyritään hankkimaan mielenterveyskuntoutujille noin 300 asuntoa, jotka olisivat nykyisiä kalliita ja usein heikkolaatuisia paikkoja edullisempia ja korkealaatuisia.

 

Kiinteistö Oy Niemikotitalot on Kvston perustaman Niemikotiyhdistyksen omistama yhtiö. Yhtiö on rakennuttanut kolme uutta asuntolaa Niemenmäkeen, Etelä-Haagaan ja Malmin Sepänmäkeen. Rakenteilla on kohde vanhojen rakennusten kunnostaminen ja osin uusienkin rakentaminen Malmin Strömsin tilalle. Näissä kohteissa mukaan luettuna nyt esillä oleva Suutarilan tontti on tilaa yhteensä noin 230 asukkaalle. Lisäksi yhtiöllä on meneillään vanhojen rakennusten kunnostaminen Koskelan sairaala-alueella. Yhtiön ohjelma alkaa siis valmistua eikä uusia varauksia tähän tarkoitukseen tarvittane.

 

Alkuasunnot Oy:n nuorten vuokra-asunnot Torpparinmäessä

 

./.                   Lautakunta on varannut 10.6.2003 Alkuasunnot Oy:lle tontin 35130/2 Torpparinmäestä nuorille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Kohteen koko on vain 400 k-m2.
Rakennushanke on viivästynyt korkeiden urakkahintojen takia. Rakennustyöt on nyt mahdollista aloittaa ensi kesänä. Varausaikaa tulisi liitteenä nro 4 olevan kirjeen mukaan jatkaa 31.12.2006 saakka.

 

Edelleen Alkuasunnot Oy ilmoittaa kirjeessään luopuvansa sille lautakunnan 25.5.2004 varaamasta Pakilan tontin 34052/7 varauksesta liian korkeiksi nousevien rakennuskustannusten takia. Tontin rakennusoikeus on noin 850 k-m2. Tontti on maaston jyrkkyyden ja tontin alla olevan muinaismuistolailla suojellun kalliosuojan takia mahdoton rakentaa niin, että pysyttäisiin valtion asuntorahaston hintapuitteissa. Varaaja ilmoittaa, että kohteelle on myönnetty raha-automaattiyhdistyksen investointiavustus, joka on käytettävissä vuoden 2006 loppuun asti. Varaaja toivoo, että kaupunki osoittaisi hankkeelle paremmin sopivan tontin.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä Torpparinmäen pienen tontin varausta on perusteltua jatkaa nuorten työssä käyvien asuntotilanteen takia.

 

Itä-Pakilan tontin osalta on hyvä, että varauksen saaja jo ennen varausajan loppumista ilmoittaa luopumisestaan. Tontin 34052/7 rakentamista rajoittavan suojelumääräyksen purkamista on syytä hakea museovirastolta. Vastaavanlainen suojelumääräys purettiin lähistöllä olevalta yksityiseltä tontilta 34058/5. Suojelumääräyksen mahdollisen purkamisen jälkeen tontti olisi perusteltua myydä, koska se ei sovellu kohtuuhintaisen tuotantoon, mutta voi kiinnostaa ostajia.

 

Uutta sopivaa tonttia ei varaajalle ole tällä hetkellä soitettavissa. Toisaalta ARA-vuokra-asuntotuotantoon muille kuin asuntotuotantotoimistolle ja varsinkin erityisasuntojen tuotantoon on varauksia enemmän kuin asunto-ohjelman 2004–2008 tavoitteet edellyttävät.

 

Varausaikojen jatkaminen on perusteltua

 

Kiinteistölautakunnan käsityksen mukaan haettujen asuntotonttien varausaikojen jatkamiseen on syytä suostua, koska hankkeiden toteuttaminen ei ole eri syistä ollut vielä mahdollista. Useissa tapauksissa jo alunperin tiedettiin, ettei varattuja tontteja tulla rakentamaan vielä päätetyn varausajan puitteissa. Joissain tapauksissa lykkääntyminen on johtunut valituksista. Joidenkin hankkeiden kohtuullista kustannustasoa ei ole vielä saatu varmistettua.

 

Lautakunnalle pysyvä varausten jatko-oikeus

 

Käsitellessään asuntotonttien varauksia 13.2.2006 Khs päätti mm. seuraavaa:

 

”Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja varausaikojen jatkamisesta enintään vuodeksi, jos tarve varausajan jatkamiseen ei johdu varaajasta itsestään.”

 

Lautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää vuoden 2005 lopussa päättyneiden varausaikojen jatkamisesta, joten tästä tulee tehdä esitys Khlle. Olisi hyvä, jos kaupunginhallitus samalla oikeuttaisi lautakunnan tarvittaessa jatkamaan myös vuoden 2006 lopussa ja myöhemmin päättyviä tonttien varausaikoja.

 

Kiinteistölautakunta esittää Suutarilan korttelin nro 40063 tontin nro 4 varauksen jatkamista Xxxxx Xxxxxxxxx perustettavan yhtiön lukuun vaikeavammaisille tarkoitettua omistusasuntohanketta varten 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Samalla lautakunta esittää Sato-Rakennuttajat Oy:lle varattujen Malminkartanon korttelin nro 33264 tontin nro 3, korttelin nro 33265 tontin nro 5 ja korttelin nro 33295 tontin nro 1 varausaikojen jatkamista entisin ehdoin 31.12.2006 saakka.

 

Edelleen lautakunta esittää, että Kiinteistö Oy Niemikotitaloille mielenterveyskuntoutujien asuntolaa varten varatun Suutarilan korttelin nro 40028 tontin nro 2 varausajan jatkamista 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Vielä lautakunta esittää, että Alkuasunnot Oy:lle nuorille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten Torpparinmäestä varatun korttelin nro 35130 tontin nro 2 varausajan jatkamista 31.12.2006 sakka entisin ehdoin.

 

Lopuksi lautakunta esittää, että lautakunta oikeutetaan jatkamaan ilman Khn erillispäätöksiä muidenkin tonttien varausaikojen jatkamista enintään vuodeksi, jos tarve varausajan jatkamiseen ei johdu varaajasta itsestään.

 

Kaj:n mielestä kyseisiä varauksia voidaan nyt jatkaa kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti, mutta ei enää jatkossa muuten kuin erittäin painavilla perusteilla. Varaukset ovat olleet voimassa jo kolmen vuoden ajan. On lähdettävä siitä, että hankkeet lähtevät liikkeelle 31.12.2006 mennessä.

 

Yleisvaltuutusta kiinteistölautakunnalle jatkaa kaikkia varauksia ei voida antaa, koska tällöin jatkopäätökset tehtäisiin lautakunnassa myös sellaisille varauksille, joista ei ole Khn päätöksiä. Khs voi kunkin varauspäätöksen yhteydessä antaa tarvittaessa lautakunnalle valtuudet päättä varausten jatkoajoista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että Suutarilan korttelin nro 40063 tontin nro 4 varausta Xxxxx Xxxxxxxxxxxx perustettavan yhtiön lukuun vaikeavammaisille tarkoitettua omistusasuntohanketta varten jatketaan 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että Sato-Rakennuttajat Oy:lle varattujen Malminkartanon korttelin nro 33264 tontin nro 3, korttelin nro 33265 tontin nro 5 ja korttelin nro 33295 tontin nro 1 varausaikoja jatketaan entisin ehdoin 31.12.2006 saakka.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee, että Kiinteistö Oy Niemikotitaloille mielenterveyskuntoutujien asuntolaa varten varatun Suutarilan korttelin nro 40028 tontin nro 2 varausaikaa jatketaan 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että Alkuasunnot Oy:lle nuorille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten Torpparinmäestä varatun korttelin nro 35130 tontin nro 2 varausaikaa jatketaan 31.12.2006 sakka entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Xxxxx Xxxxxxxxx, Sato-Rakennuttajat Oy:lle, Kiinteistö Oy Niemikotitaloille ja Alkuasunnot Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

 Xxxxx Xxxxxxxxx kirje 21.12.2005

 

Liite 2

Sato-Rakennuttajat Oy:n kirje 19.10.2005

 

Liite 3

Kiinteistö Oy Niemikotitalojen kirje 13.12.2005

 

Liite 4

Alkuasunnot Oy:n kirje 7.2.2006

 

Liite 5

Kartat tonteista

 

 

 

 


6

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA NS. MYLLYPURON PUISEN KAUPUNKIKYLÄN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11425)

 

Khs 2005-1535

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.2.2006 (asia nro 15) 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro, Puotinharju) korttelin nro 45100 sekä puisto-, urheilu-, erityis- ja katualueiden asemakaavan muutoksen (muodos­tuvat uudet korttelit nro 45563–45574) kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 2.6.2005 päivätyn ja 10.11.2005 muutetun

piirustuksen nro 11425.

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx ja Xxxxx Xxxxx sekä Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx omasta ja Myllypuron ateljeekylän asukkaiden puolesta ovat hakeneet muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kaupunginvaltuuston päätökseen. Valittajat ovat pyytäneet hallinto-oikeudelta valtuuston päätöksen kumoamista ja palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.

 

./.                   Valitukset ovat esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (3.4.2006) kaupunginhallitusta hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon asiasta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut lausuu (4.5.2006) asiassa kaupun­kisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmisteltuna lausuntona mm. seuraavaa.

 

Valituksen laillisuus ja valitusoikeus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston kaavapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Päätös on asetettu yleisesti nähtäville 24.2.2006. Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxx on toimittanut valituksen hallinto-oikeuteen 24.3.2006, Xxxx Xxxxx 24.3.2006, Xxxxxx Xxxxx ja Xxxxx Xxxxx 27.3.2006 sekä Xxxx Xxxxxxxxxx ja Xxxxxxx Xxxxx ym. 24.3.2006. Valitukset on siten tehty määräajassa ja oikealle viranomaiselle.

 

Valittajilla on asiassa lain mukaan valitusoikeus. Reijo Saarelaisen ym. Myllypuron ateljeekylän asukkaiden puolesta tekemä valitus voidaan tut­kia hallinto-oikeudessa vain valituksen allekirjoittajina toimineiden asukkaiden, eli Xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxx, osalta.

 

Valitusten pääasiallinen sisältö

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxx

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxx on valituksessaan mm. todennut, että puisen kaupunkikylän rakentaminen ei täytä alueiden käytön suunnittelun tavoitteita. Pientaloasukkaiden asuttaminen bussi-jokerilinjan pysäkin läheisyyteen ei edistä raideliikenteen aikaansaamista itä-länsisuunnassa. Kerrostalorakentaminen edistäisi Roihuvuoren metroaseman rakentamista.

 

Asuinalue rakennetaan virkistysalueen päälle ja se tuhoaa ja katkaisee alueen kevyen liikenteen reitit. Ratasmyllyntien reitit ovat epäyhtenäisiä ja osittain samalla tonttikatuja. Kadunvarsipysäköinti haittaa pyöräilyä. Kevyen liikenteen näkemäalueet ovat puutteelliset mm. Ratasmyllyntien risteyksessä, Ratasmyllyntien länsipuolisen pyörätien ja Kauppamyllyntien liittymän kohdalla sekä Samoilijanpolun ja Myllyväenpolun risteyksessä. Ratasmyllyntien pyörätiet päättyvät etelässä hallitsemattomasti. Katujen linjauksiin tulisi tehdä muutoksia Ratasmyllyntien itäpuolisella osalla. Muun muassa koillisesta tuleva kevyen liikenteen väylä tulee ohjata Myllyväenaukion kautta Myllyväenkadun pyörätielle.

 

Valittaja on lisäksi todennut, että Samoilijanpolku (Myllytaival) on Helsingin pääulkoilureitti ja seudullinen ulkoilureitti. Reitin ainoa metsäosuus jää nyt asutuksen alle ja metsäluonnon tulevaisuus vaarantuu.

 

Xxxx Xxxxxx

 

Xxxx Xxxxxx on katsonut, että kaavamuutos on MRL 54 §:n vastainen, koska se ei täytä viheralueiden säilyttämistä koskevaa sisältövaatimusta. Arvokas metsä tuhoutuu, mikä on korvaamaton ympäristövahinko ja aiheuttaa asukkaille kohtuutonta haittaa. Kaavamuutos haittaa valittajan työrauhaa taiteilijana. Muutos on kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

 

Asiassa tulisi tutkia toista vaihtoehtoa, jossa alueelle perustettaisiin virallinen kaupunkimetsä. Suoritetut tutkimukset ja alustavat ympäristövaikutusten kartoitukset on tehty puukylähankkeen edistämisen näkökulmasta sivuuttaen luontoarvot ja metsää puolustava näkemys. Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa asukasosallisuutta ja asukkaiden kuulemista.

 

MRL 12 §:n mukaiset rakentamisen ohjauksen tavoitteet eivät ole riittävästi toteutuneet. Viheryhteyden säilyttämisen merkitys on luonnolle, eläimistölle ja asukkaille tärkeää. Valituksessa on viitattu viheryhteyden osalta myös Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen muistutukseen sekä Uudenmaan maakuntakaavan ja Helsingin yleiskaavan sisältöön.

 

Asiassa on valittajan mukaan tapahtunut menettelyvirhe. Kaava ei täytä MRL 9 §:n mukaista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, sillä kaavan oikeusvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. Osallistumis- ja arviointisuun­nitelma on lisäksi riittämätön. Asukkaiden osaaminen ja huomiot olisi tullut ottaa huomioon kaavoitusprosessissa. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginvaltuusto eivät ole riittävästi perehtyneet alueen ekologiaan, eikä päätöksenteon taustalla ole riittävää luonnon­ar­vojen tuntemusta.

 

Valituksessa on edelleen mm. todettu, että ulkoilutie on linjattu liian lähel­le Myllypadontie 5:n tonttia ja alikulkutunneli on tarpeeton. Kallioiden louhiminen ja maiseman turmeleminen ovat kulttuuriskandaali. Asiassa tulee tehdä lisätutkimuksia lepakkojen lisääntymispaikkojen osalta, koska luonnonsuojelulain 49 § kieltää lisääntymispaikkojen hävittämisen.

 

Xxxxxx Xxxxxx ja Xxxx Xxxxxx

 

Xxxxx Xxxxxx ja Xxxx Xxxxx ovat katsoneet, että kaavamuutos on perustuslain, julkisuuslain sekä MRL:n vastainen. Kaava ei täytä alueiden suunnittelun tavoitteita, asemakaavan sisältövaatimuksia eikä perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

 

Perustuslaki (2 §, 6 § ja 20 §) turvaa jokaisen oikeuden terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kaavamuutos hävittää Myllypuron metsän ja sen terveysvaikutukset. Valituksessa korostetaan metsän merkitystä rauhallisena luonnonympäristönä ja suojana pölyltä ja liikenteen päästöiltä. Valituk­sessa viitataan mm. ympäristölautakunnan päätökseen 8.9.2004 hyvän ulkoiluympäristön menettämisen seurauksista.

 

Asukkaat ovat vaatineet metsän säilyttämistä jo valmisteltaessa Helsingin yleiskaavaa 2002, jossa tärkeät viheralueet on merkitty asuntorakentamiselle. Asemakaavaa valmisteltaessa, asukastilaisuuksissa ja Puisen kaupunkikylän arkkitehtuurikilpailussa ei ole huomioitu asukkaiden ja monien yhdistysten vastustusta kaavamuutokselle. Myllypuron metsän puolesta -liike on pääasiassa Myllypuron kerrostaloalueella kerännyt 3000 asukkaan allekirjoittaman kansalaisadressin, joka on ollut myös esillä Myllypuron lähiöasemalla ja Itäkeskuksen ja Herttoniemen kirjastoissa.

 

Valituksessa on viitattu professori Liisa Tyrväisen työryhmän tutkimukseen viheralueiden läheisyyden merkityksestä. Osallistuminen ei ole turvannut kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa kaavan valmisteluun. Kolmen omakotiasukkaan vaatimuksesta kaavasta on poistettu omakotialueen lähelle ulottuvat pientalot. Kaavapäätös on julkisuuslain 20 §:n ja MRL 6 §:n vastainen, koska kaavamuutosta koskevat keskeiset asia­kirjat eivät ole olleet helposti saatavilla. Kaavoittaja on kieltänyt kaavaehdotuksen esillä pitämisen Myllypuron lähiöasemalla. Kaavaehdotukseen liittyvä selostusosa ja alueen luontosuunnitelma eivät ole olleet kaupunkisuunnitteluvirastossa nähtävillä.

 

Valituksessa on viitattu alueiden suunnittelun tavoitteiden osalta MRL 5 §:ään ja korostettu metsän arvoja eri henkilöryhmien mm. vanhusten, koululaisten, kuntoilijoiden ja liikuntaesteisten näkökulmasta. Kaavamuutos ei tunnusta rakennetun ympäristön kauneutta eikä edistä luonnon monimuotoisuuden ja luonnonarvojen säilymistä. Jäljelle jäävät viheralueet ovat jyrkkiä kallioita tai entisen kaatopaikan valuma-alueella märkäpohjaista metsää.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämän Myllypuron purouoman ja luontoalueen yleissuunnitelman mukaan luonnonmetsien säilyttäminen on vaikeaa osana rakennettua ympäristöä. Helsingin ympäristökeskus on pyytänyt asiassa arvokkaan luontoalueen poistamista kaavasta. Valituk­sessa on viitattu Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon putkilokasviselvitykseen. Uhanalaisen kasvin, sääskenvalkun esiintymispaikka on peitetty hakkuujätteillä. Lepakkopopulaatiota ei ole riittävästi tutkittu. Uudet asukkaat tuovat alueelle ympäristöhaittoja mm. autojen sekä polttopuiden hiukkaspäästöjä.

 

Maakuntakaavaan merkitty viheryhteys menetetään viherkäytävän supistumisen johdosta. Valituksessa on viitattu viheryhteyden merkityksen osalta myös Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen muistutukseen kaavaehdotuksesta.

 

Kaavamuutos ei edistä yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista. Alueen paloturvallisuus on myös kokeilun kohteena. Uusi alue ei ole houkutteleva pientalokohde uusille asukkaille pienine pihoineen. Uudet asukkaat eivät todennäköisesti käyttäisi Myllypuron palveluja, joten asuin­alue ei paranna palveluiden saatavuutta.

 

Kaava ei perustu MRL 9 §:n mukaisesti riittäviin tutkimuksiin ja selvityk­siin. Alueen luontosuunnitelma on ilmestynyt vasta 8 vuotta kaavan suun­nittelun aloittamisen jälkeen. Kaavan sosiaalisia seurauksia ja vaikutuksia Myllypuron ja Puotinharjun kerrostalolähiöihin ei ole selvitetty. Myllypuron ja Roihupellon alueelle on tulossa noin 10 000 uutta asukas­ta.

 

MRL 54 §:n mukaan kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Kaava-alueen tulisi käsittää myös kerrostaloalue kokonaisarvion suorittamista varten. Tutkimusten mukaan 5 minuuttia tai 500 metriä on kohtuuetäisyys virkistysalueesta. Kaavamuutoksen jälkeen lähin virkistysalue on Viikissä, jonne alueelta on keskimäärin 45 minuutin tai 3000–4000 metrin matka.

 

Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx ym.

 

Valittajat ovat katsoneet, että kaavapäätös on MRL:n vastainen. Kaavamuutos ei täytä MRL 54 §:n sisältövaatimuksia viheralueiden osalta. Kaavassa alueen luontoarvot hävitetään ja alueelta tulevat puuttumaan riittävät viheralueet. Kaavaratkaisu aiheuttaa pysyvää haittaa alueen asukkaille, joiden työntekoon ja asumiseen se vaikuttaa kohtuuttomalla tavalla. Viikki ei palvele lähiluontokohteena alueen asukkaita, koska se on lähivirkistysalueeksi liian kaukana, 2–3 kilometrin päässä Myllypuron keskustasta. Kaava ei myöskään takaa terveellistä ja turvallista, viihtyisää, sosiaalisesti toimivaa ja eriväestöryhmien, lasten, vanhusten ja vammaisten tyydyttävää elin- ja toimintaympäristöä. Jäljelle jäävä viheralue on vaikeakulkuista. Nykyinen metsä on liikuntaesteetön.

 

Viheryhteyden ja ulkoilualueen säilyttäminen ovat merkityksellisiä kaupunkiluonnolle, eläimistölle ja alueen asukkaille. Valituksessa on viheryhteyden riittämättömyyden osalta viitattu myös Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen muistutukseen.

 

Valituksessa on viitattu lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen osalta luonnonsuojelulain 49 §:ään. Metsässä elää myös palokärkiä, haukkoja ja pöllöjä. Alueella kasvaa myös luonnonsuojelulailla suojeltu ja rauhoitettu sääskenvalkku.

 

Kaavan sisältövaatimuksia ei ole tarpeellisessa määrin tutkittu ja selvitetty. Kaavamuutos edustaa elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua.

 

MRL 12 §:n mukaiset rakentamisen ohjauksen tavoitteet eivät ole toteu­tuneet kaavassa riittävästi. Myllypuron taiteilijakylän tontin ja puisen kaupunkikylän väliin jäävä viheryhteys turmellaan kaavassa kaupungin omien viheraluesuunnitelmien vastaisesti. Puita kaadetaan kapenevan viherkäytävän läpi linjatun ulkoilutien ja alikulkutien tieltä. Alikulkusillan betonirakenteet tulevat suoraan asuntojen ulko-ovien ja ikkunoiden eteen. Ulkoilutie ja sen alikulku heikentävät myös asukasturvallisuutta tullessaan 20 metrin päähän Myllypadontie 5:n tontinrajasta. Arkkitehtikilpailun tulosten esittelyvaiheessa on esitetty, ettei tunnelia saa rakentaa 100 metriä lähemmäs asuntoja. Valittajien muistutusta, jossa on esi­tetty liikennevaloja ulkoilutien ja Ratasmyllyntien risteykseen, ei ole otettu asiassa huomioon.

 

Valittajien mukaan MRL 9 §:n mukaista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei ole tehty riittävästi, eikä kaavan oikeusvaikutuksia ole tutkittu riittävällä tavalla. Kulttuuri- ja luontovaikutuksista ei ole esitetty mitään selvityksiä. Asukkaiden osaamista ja mielipiteitä ei ole otettu huomioon.

 

Lausunto valitusten johdosta

 

Oikeuspalvelut viittaa asiassa valtuuston päätöksessä, kaavaselostuksessa, kaupunginhallituksen kannanotossa 13.2.2006 tehtyihin muistutuksiin sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksissä 2.6.2005 ja 10.11.2005 kaupungin­­hallitukselle lausuttuun ja toteaa, että hal­linto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulisi pyytää valitusten hylkäämistä jäljempänä esitettävin perustein.

 

Asemakaavamuutoksen sisältö

 

Asemakaavan muutos mahdollistaa tiiviin pientaloalueen rakentamisen noin 1500–2000 asukkaalle Myllypuron liikuntapuiston ja Myllypuron nykyisten rakennettujen kortteleiden väliselle alueelle. Tavoitteena on Myllypuron asunto- ja ikärakenteen monipuolistaminen, Myllypuron palvelujen tukeminen sekä yleensä uusien pientalotonttien tarjoaminen Itä-Helsingissä.

 

Tavoitteena on lisäksi tarjota korkeatasoista pientaloasumista kohtuukustannuksin, pohjautuen perinteisten puukaupunkiemme rakentamistapaan, mutta modernia rakentamistekniikkaa käyttäen.

 

Alueen virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen, myös uusien asukkaiden näkökulmasta, on ollut kaavatyön lähtökohtia.

 

Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi

 

Valituksissa on mm. katsottu, että kaavan oikeusvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi sekä vedottu osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittämättömyyteen.

 

Asemakaavan muutos perustuu MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellises­sa määrin selvitetty suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehty koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on sisällytetty luettelo vaikutus­arvioinneista, joita suunnittelun edetessä on tarpeen arvioida. Kaavaa valmisteltaessa on jäljempänä mainituin tavoin tarpeellisessa määrin arvioitu näitä vaikutuksia mm. luonnon, maiseman, virkistyksen, yhdyskuntarakenteen, palvelujen, liikenteen, ihmisten terveyden ja turvallisuuden, sosiaalisten olojen sekä kulttuurivaikutusten osalta. Asiassa tehdyt selvitykset ja vaikutusarvioinnit ilmenevät kaavaselostuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa ei ole aina vielä tiedossa, mitkä vaikutusarvioinnit ovat asiassa tarpeellisia. 

 

Asiassa ei ole siten tapahtunut valituksissa väitettyä menettelyvirhettä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös MRL 63 §:ssä tarkoitetulla tavalla kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden riittävä.

 

Asukkaiden paikantuntemusta ja muuta asiantuntemusta sekä mielipiteitä on käytetty jäljempänä mainituin tavoin hyväksi kaavaa laadittaessa.

 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden ja asemakaavan

sisältövaatimusten toteutuminen

 

Suunnittelun tavoitteet

 

Valituksissa viitattu MRL 5 §:n säännös on alueiden käytön suunnittelua yleisesti ohjaava tavoitesäännös. Asemakaavan lainmukaisuus arvi­oidaan MRL 54 §:n sisältövaatimusten perusteella. Tavoitesäännöstä ei voida käyttää muutoksenhaun perusteena (hallituksen esitys 101/1998 s. 40). Asemakaavan muutos täyttää kuitenkin MRL 5 §:n mukaiset alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, vuorovaikutteisen suunnittelun ja riittävän vaikutusten arvioinnin. 

 

 

Yleiskaavan ja maakuntakaavan vaikutus

 

Pientaloalueen vaikutukset Myllypuron ja Puotinharjun kerrostaloalueisiin sekä tulevan Roihupellon varikkoalueen uusi maankäyttö ja sen vaikutukset sekä virkistysalueiden riittävyys ja yhdyskuntien toimivuus ovat yleiskaavatasolla suunniteltavia kysymyksiä, jotka ovat arvioitu ja ratkaistu Helsingin oikeusvaikutteisen Yleiskaavan 2002 hyväksymisen yhteydessä. Myös Myllypuron puisen kaupunkikylän laajuus ja sijainti on ratkaistu yleiskaavan yhteydessä perustuen edellä mainittujen alueiden kokonaistarkasteluun ja vaikutusarviointeihin.

 

Yleiskaavassa pääosa asemakaava-alueesta on pientalovaltaista aluetta. Reunamilla on kaupunkipuistoa ja virkistysaluetta. Asemakaavassa on rakentamista jonkin verran vähemmän kuin yleiskaavan mukainen aluerajaus mahdollistaisi. Kaavamuutos on MRL 54 ja 42 §:n edellyttä­mällä tavalla yleiskaavan mukainen. Helsingin yleiskaava 2002 on tullut voimaan kaava-alueella 23.12.2004.

 

Valituksissa on vedottu myös Uudenmaan maakuntakaavan sisältöön. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 14.12.2004 maakuntakaavan, joka on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Vahvistuessaan maakuntakaava on MRL 32 §:n mukaisesti ohjeena muutettaessa Helsingin yleiskaava 2002:ta. Maakuntakaavassa kysymyksessä oleva alue on taaja­matoimintojen aluetta, jolla on viheryhteystarve.  

 

Virkistys- ja viheralueet sekä kaavan vaikutukset terveyteen,
turvallisuuteen ja sosiaalisiin oloihin 

 

On selvää, että rakentaminen vähentää virkistysalueen määrää kaava-alueella. Jäljelle jää kuitenkin runsaasti lähivirkistysaluetta, myös metsää, yhteensä noin puolet kaava-alueen pinta-alasta (16,6 ha). Seudullinen viheryhteys länteen kulkee kaava-alueen pohjoisosassa. Lisäksi kaava-alueeseen liittyy samanaikaisesti kaavoitettu Myllypuron liikuntapuiston alue, jonka on Helsingin suurimpia liikuntapuistoja (valtuusto 15.2.2006, kaava nro 11420,). Myllypuron länsireunan ja Viikin laajat metsäalueet ovat kävelymatkan päässä. Myllypuron kerrostaloalueen pohjoisosasta katsoen länsireunan metsä on jopa lähempänä kuin nyt kysymyksessä oleva metsä.

 

Edelleen Myllypuron kerrostaloalueen sisällä on suurehkoja metsäisiä puistoja ja pihoja. Korvaavaa virkistysaluetta syntyy lisäksi puretulta Alakiventien asuntoalueelta, joka kunnostetaan ja muutetaan laajaksi puistoalueeksi.

 

Uudenmaan ympäristökeskus on kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossaan 5.10.2005 todennut, että kaavamuutos mm. turvaa virkistysyhteyksien jatkuvuuden.

 

Suuri osa olemassa olevista kulkureiteistä säilyy joko lähes nykyisillä paikoillaan tai ohjataan uuden pientaloalueen läpi viherkäytävää pitkin. Kulkureittien osalta alue on nykyisten asukkaiden käytössä, kuten tähänkin saakka. Alueelle jäävän metsäalueen vaikeakulkuisuutta koskevan väitteen osalta voidaan todeta, että maasto on koko alueella melko samantyyppistä. Rakentamisen alle ja toisaalta sen ulkopuolelle jää sekä vaikeakulkuisia että helppokulkuisia maaston kohtia.  Muun muassa suurkortteli 45565 on lähes kokonaan alue, jossa liikkuminen on erittäin hankalaa, eikä siellä juuri koskaan nykyisin kuljeta. Ratasmyllyntien itäpuolella hienoimmat kallioalueet on säilytetty virkistysalueina.

 

Kaavaehdotuksen vaikutusarvioinnit ihmisen terveyteen, turvallisuuteen, virkistykseen ja sosiaalisiin oloihin on selostettu mm. kaavapäätöksen esityslistatekstillä sekä kaavaselostuksessa.

 

Vaikka metsällä yleisesti ottaen on ilmanlaadun kokemisen kannalta myönteisiä vaikutuksia, metsäalueen rakentamisella ei ole arvioitu olevan sellaisia todennäköisiä terveysvaikutuksia, joita olisi tullut ryhtyä laajemmin selvittämään.

 

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on vähentää päästöjä koko kaupungin alueella sijoitettaessa uusia asuntoalueita jo olevien palvelujen viereen ja julkisten liikenneyhteyksien ulottuville. Myllypuron pientaloalue on hyvä esimerkki kestävään kehitykseen ja ilmanlaadun parantamiseen tähtäävästä suunnittelusta. Noin 500 perheen ei tarvitse muuttaa pitkien etäisyyksien päähän kehyskuntiin halutessaan asua pientalossa. Tämän lisäksi uudet asukkaat eivät välttämättä tarvitse omaa autoa hyvien julkisten liikenneyhteyksien vuoksi.

 

Sekä kevyenliikenteen reitit, ulkoilureitit virkistysalueilla että kadut ja määräykset rakennusten osalta mahdollistavat liikuntaesteettömän ympäristön.

 

Myllypuron taitelijakorttelin ja alueen muiden asukkaiden työntekoon ja asuinympäristöön kaavan ei voida katsoa vaikuttavan kohtuuttomalla tavalla.

 

Kaavamuutos luo MRL 54 §:n mukaisesti edellytykset terveelliselle, turvalliselle, viihtyisälle ja sosiaalisesti toimivalle elinympäristölle sekä täyttää lainkohdan vaatimuksen kaava-alueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevista riittävistä virkistysalueista. Kaavamuutos ottaa huomioon eri väestöryhmät, kuten lapset, vanhukset, vammaiset.

 

Rakennettu ympäristö sekä kulttuuri- ja luonnonarvot

 

Kaavaratkaisu edistää rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista. Rakentamisen osalta vaalitaan perinteistä rakentamis­kulttuuria kehittämällä vanhoihin puukaupunkiperinteisiimme pohjau­tuvaa rakentamistapaa.

 

Kulttuurin kannalta merkittävät maalinnoituslaitteet on kaavassa otettu huomioon. Kaava-alueella jää rakentamisen ulkopuolelle merkittävät sosiaalisen toiminnallisuuden paikat, kuten laakea kallioalue pulkkamäkineen, luonnonmuodostumat, kuten hiidenkirnut, ja merkittäviksi maisemallisiksi elementeiksi arvioidut jyrkät kallioharjanteet tai painanteet. Korttelialueilla sijaitsevat siirtolohkareet on kaavassa suojeltu. Virkistysalueiden luonnonmukaisuuden säilyttämisestä annetaan kaavassa erillisiä ohjeita. Kasvillisuudesta ja kallioiden säilyttämisestä annettavat kaavamääräykset ulottuvat jopa tonttien piha-alueille, kasvillisuuden ja luonnonmuotojen sopeuttamiseksi ympäröivien metsäalueiden kasvillisuuteen ja pinnanmuotoihin.

 

Valituksissa on viitattu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen edustajan mielipiteeseen kaavaluonnoksesta koskien kaava-alueen eteläpuolista lehtokorpea. Kasvillisuudeltaan alueen arvokkain osa jää rakentamisen ulkopuolelle ja on Myllypuron liikuntapuiston kaavamuutoksessa merkitty lähivirkistysalueeksi, joka on säilytettävä luonnonmukaisena. Kaavaluonnoksen laatimisen jälkeen lehtokorven luonnonmukaisuuden turvaamiseksi on laadittu selvitys alueen vesiolosuhteista yhteistyössä Helsingin ympäristökeskuksen kanssa. Selvitysten pohjalta on valmistunut kaavaselostuksen liitteenä oleva suunnitelma ”Myllypuron purouoman ja luontoalueen yleissuunnitelma”, joka on pohjana yksityiskohtaisille kaavamääräyksille, joilla lehtokorven vesiolosuhteet turvataan ja edistetään siten luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

 

Asemakaavaehdotuksesta tulleessa ympäristölautakunnan lausunnossa 4.10.2005 ei ole puututtu rakentamisen alle jäävään osaan aluetta, vaan on todettu ympäristölautakunnan edellyttävän, että Matokallion ja ehdotettujen kortteleiden välinen alue säilytetään luonnontilaiseksi jätettävänä virkistysalueena. Tämä on pohjana alueen toteutussuunnittelussa.

 

Valituksissa on lisäksi viitattu edellä mainitun luontosuunnitelman valmistumiseen 8 vuotta kaavasuunnittelun aloittamisen jälkeen. Luontosuunnitelmassa on ollut lähtökohtana rakentamisen määrä ja korttelien tuleva rakenne. Mm. pintavesien ohjauksen vuoksi luontosuunnitelmaa ei ole ollut tarkoituksenmukaista tehdä, ennen kuin koko alueen korttelirakenne luonnoksesta saatujen mielipiteiden ja jatkosuunnittelun pohjalta on ollut selvillä.

 

Myös muutoin kaava-alueella turvataan luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuus. Virkistys- ja luontoalueiden laadun ja säilyttämisen osalta on kaavassa sekä suojelumääräyksiä että runsaasti suojeluluonteisia määräyksiä. Nämä suojeluluonteiset määräykset ulottuvat jopa korttelialueiden sisään, piha-alueille. Kaavassa on yksityiskohtaisia määräyksiä metsien luonnonmukaisesta hoidosta. Luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla suojellun kasvin, sääskenvalkun, elinympäristö on suojeltu kaavassa.

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on kartoittanut vuonna 2003 koko kaupungin alueelta tärkeimmät lepakkoalueet (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004: Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2003) ja jakaneet ne kolmeen luokkaan: arvokkaat (I luokka), tärkeät (II luokka) ja paikallisesti arvokkaat (III luokka). Nyt kaavoitettu alue ei kuulu mainittuihin alueisiin. Valituksessa ei ole myöskään tuotu esille sellaisia uusia seikkoja, joiden nojalla olisi syytä epäillä asemakaavan toteuttamisen hävittävän tai heikentävän luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamien eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

 

Viheraluerakenteen kannalta tärkeä Viikkiä ja Myllypuroa yhdistävä Yleiskaava 2002:n mukainen viheryhteys on osoitettu asemakaava-alueen pohjoisosaan, jossa se yhtyy Myllypuron länsireunan nykyistä asuinaluetta halkovaan kapeaan nauhamaiseen viheryhteyteen. Kaava-alueella viheryhteyden leveys on 30–300 metriä ja keskimäärin noin 100 metriä. Valituksissa viitattu viherkäytävän kapein 30 metrin levyinen kohta on vain lyhyt osuus käytävästä. Viherkäytävä mahdollistaa puuston ja muun kasvillisuuden säilymisen alueella samoin kuin sen halki kulkevan seudullisen ulkoilureitin säilymisen ja eliöstön liikkuvuuden. Tätä leveämpi vihervyöhyke eriyttäisi uuden alueen omaksi saarekkeekseen. Uusien asukkaiden yhteystarpeiden ja Myllypuron kehittämisen näkökulmasta alue on oltava osa jo rakennettua Myllypuroa.

 

Myllyväenpolku noudattelee pääosin nykyisin maastossa olevaa reittiä. Ratasmyllyntien alikulkutunnelin tarpeellisuuden osalta viitataan jäljempänä lausuttuun. Kaavamuutos täyttää siten MRL 54 §:n vaatimuksen rakennetun ja luonnonympäristön vaalimisesta.

 

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet

 

Valituksissa on katsottu, että MRL 12 §:n mukaiset rakentamisen ohjauksen tavoitteet eivät ole toteutuneet kaavamuutoksessa. MRL 12 §:n ohjaustavoitteet koskevat kuitenkin asemakaavan nojalla tapahtuvaa rakentamista, eivät itse asemakaavan laatimista. Tavoitteisiin ei voida siten vedota valitusperusteena.

 

Kaavamuutos ohjaa kuitenkin hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamiseen. Tämän ohjausvaikutuksen toteutumiseksi kaavassa on runsaasti rakentamisen laatua, kauneusarvoja sekä rakentamisen turvallisuutta edistäviä kaavamääräyksiä ja merkintöjä, jotka johtavat elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin, taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin rakentamisessa.

 

Kaava-alueen rakentaminen ei ole myöskään kokeilukohde, vaan valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukainen kehittämishanke. Paloturvallisuuden osalta alue on esimerkkikohteena selvitettäessä uusien tiiviiden pientalokaupunkien paloturvallisuuskysymyksiä. Tässä kaavamuutoksessa paloturvallisuusmääräykset on sisällytetty kaavaan ja ne ovat nykyisen lainsäädännön mukaiset. Uusi ympäristöministeriön ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) sekä puualan toimijoiden yhteistyössä tekemä selvitys etsii mahdollisuutta vastaisuudessa tarkentaa rakentamismääräyksiä tiiviissä rakentamisessa ja puurakentamisessa yleisesti lähtökohtana nykyisten normien väljentäminen.

 

Rakennusten soveltuminen ympäristöön, niiden kauneuden ja sopu­suhtaisuuden vaatimukset sekä rakentamisen tekniset mm. paloturvallisuutta koskevat vaatimukset, tutkitaan vielä tarkemmin rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

 

Edellytykset liikenteen järjestämiselle

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxxx on valituksessaan vedonnut mm. kevyenliikenteen reittien tuhoutumiseen. Pyöräily-yhteydet kaava-alueella eivät kuitenkaan katkea uuden alueen rakentamisen myötä.  Kaikki nykyiset pyöräily-yhteydet jatkuvat joko nykyisillä paikoillaan tai niitä on hiukan linjattu uudelleen. Muutoinkin kevyen liikenteen järjestelyt ja sujuvien yhteyksien varmistaminen on ollut yksi päätehtävistä uutta kaavaa laadittaessa.

 

Kevyen liikenteen yhteyksien näkemäalueet ja muu liikennegeometria ovat normaalia liikennesuunnittelua, joka sisältyy asemakaavan laadintaan. Liikennesuunnitelma on esitetty kaavakartalla väylien tilavarauksina. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään toteutusvaiheessa MRL 85 § ja MRA 41§:n mukaisen katusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Katusuunnitelma pohjautuu kaavan tilavarauksiin ja siinä otetaan huomioon toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset sekä esitetään liikennejärjestelyperiaatteet. Asemakaava mahdollistaa turvallisen ja toimivan kevyen liikenteen näkemäalueineen.

 

Jalankulku- ja pyöräilyreitit on suunniteltu erillisinä reitteinä metsäalueella tai istutuskaistalla kadusta erotettuina. Ratasmyllyntien varressa pyöräily on osittain ohjattu uuden asuntoalueen tonttikaduille. Tätä pidetään mahdollisena, koska katujen liikennemäärä tulee olemaan vähäinen.

 

Ratasmyllyntien eteläpäässä, kaava-alueen ulkopuolella pyörätie voidaan rakentaa Ratasmyllyntien itäpuolella kulkevan asuntokadun päästä Varikkotielle. Tähän on esitetty alustava määrärahavaraus liikenne­investointien talousarvioehdotuksessa vuosille 2006–2011. Toteutusaikataulu tullaan sovittamaan yhteen tämän asuntoalueen ja liikuntapuistoon tulevien hankkeiden kanssa. Näin ollen pyörätieverkosto jatkuu myös tämän kaava-alueen ulkopuolella.

 

Kauppamyllyntien ja Ratasmyllyntien, mutta myös Kauppamyllyntien ja Viilarintien liittymään on suunniteltu kiertoliittymät. Tämän seurauksena näkemät Kauppamyllyntien ylittävällä suojatiellä paranevat, kun suojatie siirtyy idemmäksi. Näkemäolosuhteet suunnitellaan vielä tarkemmin katusuunnitelman laadinnan yhteydessä.

 

Maalinnoitteiden suunnasta tuleva ns. Purupolku jatkuu Myllyväenaukiolle ja edelleen Myllyväenaukion läpi valittajan ehdottamalla tavalla sekä edelleen Myllyväenkadun yli ulkoilutienä palvellen lähinnä paikallisia virkistystarpeita.

 

Myllytaipaleen (nykyinen Samoilijanpolku) ja Myllyväenpolun sekä Thunberginraitin (liikuntapuistoa koskevassa kaavassa) näkemät voidaan ottaa parhaiten huomioon raittien risteysalueen lähimetsän hoidon MRL 90 §:n mukaisessa suunnittelussa. Asemakaava ei aseta tälle rajoitteita.

 

Asutus on kaavaa laadittaessa tuotu lähelle Myllytaivalta asukkailta jo kaavoitustyön alkuvaiheen keskustelutilaisuuksissa tulleiden mielipiteiden pohjalta. Monet asukkaat ovat kokeneet tämän Myllypuroa ja Itäkeskusta yhdistävän tärkeän kevyenliikenteen reitin nykyisellään turvattomaksi liikkua.

 

Julkisiin liikenneyhteyksien tukeutuvien uusien asuinalueiden sijoittelua ja rakentamistapaa koskevat kysymykset on ratkaistu Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, jossa kysymyksessä oleva kaava alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi.

 

Roihupellon metroaseman rakentamiseen tai bussi-jokerin muuttamiseen raidejokeriksi ei asuntoalueen toteuttamisella ole olennaista vaikutusta. Roihupellon metroaseman toteuttaminen edellyttää merkittävää maankäytön lisääntymistä suunnitellun aseman läheisyydessä. Raidejokerin rakentaminen lisäksi edellyttää, että matkustajamäärät bussijokerissa kasvavat niin paljon, että bussilinjan kapasiteetti todetaan riittämättömäksi.

 

Alueen halki kulkevan metron liityntäliikenteen bussin pysäkkejä varten on varattu tilaa Ratasmyllyntiellä.

 

Valituksissa on lisäksi esitetty, että alikulkutunneli on tarpeeton ja se tulisi korvata liikennevaloilla. Ratasmyllyntien alikulkutunneli on tarpeellinen. Reitti on tärkeä seudullinen ulkoilureitti, jolla talvisin on myös latu. Alikulku lisää virkistysreitin käyttäjien turvallisuutta ja on siten perusteltu. Alikuku on tarkoituksenmukainen ottaen huomioon myös Ratasmyllyntien ja sen jatkeena olevan Myllypadontien muut risteysjärjestelyt. Lisäksi alikulkusillan betonirakenteet eivät valituksissa väitetyllä tavalla tule Myllypadontie 5 rakennusten ikkunoiden alle tai ulko-ovien eteen.

 

Kaava ei kuitenkaan edellytä alikulkutunnelin rakentamista eikä estä liikennevalojen asentamista. Kaava vain mahdollistaa alikulkutunnelin rakentamisen, minkä vuoksi kaavaan on merkitty sille tilavaraus. Alueen liikennejärjestelyperiaatteet esitetään tarkemmin katusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

 

Kaavamuutos täyttää edellä todetun mukaisesti MRL 54 §:n vaatimuksen edellytysten luomisesta liikenteen järjestämiselle.

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

 

Uusi alue tukeutuu Myllypuron kävelyetäisyydellä sijaitseviin nykyisiin palveluihin. Tällaisia palveluja ovat mm. päiväkodit ja koulut. Rakentamisalueen keskipisteestä noin 600 metrin etäisyydellä on kolme päiväkotia, kaksi ala- ja yläastetta, lukio sekä korkeatasoinen, rakennettu leikkipuisto. Liikuntapuiston kentät, sekä nykyiset ja tulevat suorituspaikat, kuten jäähalli, salibandykeskus, jalkapallo- ja luisteluhalli ovat niin ikään kävelyetäisyydellä.

 

Uusi pientaloalue edistää yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista. Se ei heikennä Myllypuron ja Puotinharjun kerrostaloalueita. Jäljelle jää runsaasti virkistysalueita. Kuten edellä on todettu, uusi pientaloalue tukeutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, palveluihin, yhdyskuntatekniikkaan ja joukkoliikenteeseen, ja on siten kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakentamista. Se tukee näiltä osin palvelujen pysyvyyttä Myllypurossa. Tällä tarkoitetaan ensi sijassa kunnallisia lähipalveluita, kuten kouluja ja päiväkoteja, mutta myös kaupallisia palveluja. Näiden palvelujen pysyvyydellä on merkitystä myös nykyisille asukkaille. Hyvän rakentamisen osalta kaavassa on runsaasti rakentamisen laatua koskevia kaavamääräyksiä. Tämän lisäksi kohde on rakentamisen kehittämishanke ja siltä osin pilottikohteena valtioneuvoston hyväksymässä puurakentamisen edistämisohjelmassa 2004–2010.

 

Kaavamuutoksella luodaan MRL 54 §:n mukaisesti edellytykset hyvälle elinympäristölle ja palvelujen alueelliselle saatavuudelle.

 

Sisältövaatimusten toteutuminen

 

Kaavamuutos täyttää edellä esitetyn perusteella MRL 54 §:n sisältövaa­timukset. Kaavalla ei aiheuteta kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.

 

Vuorovaikutus ja tiedottaminen

 

Asiassa järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely ilmenee kaavaselostuksesta. Kaavamuutosta valmisteltaessa on tehty Myllypuron asukkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Asemakaavatyö on edennyt rinnan Yleiskaavan 2002 laadinnan kanssa, johon on myös liittynyt runsas vuorovaikutus asukaspajoineen. Asemakaavatyöhön liittyen on järjestetty keskustelutilaisuuksia vuodesta 1998 lähtien eri suunnitteluvaiheissa.

 

Suunnittelusta ja keskustelutilaisuuksista on tiedotettu lehti-il­moi­tuk­sil­la, kirjeitse alueen naapureille, Myllypuron lähiöasemalla ja alueen ilmoitustauluilla sekä kaupungin nettisivuilla. Kaavoittaja on lisäksi ollut kutsuttuna useissa lähiprojektin järjestämissä sekä alueen yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa esittelemässä ja keskustelemassa kulloisestakin suunnitteluvaiheesta.

 

Joka kotiin jaettavassa Helsingin kaavoituskatsauksessa on Etelä-Myl­lypuron suunnittelu ollut esillä vuodesta 1999 lähtien kaavoittajan yhteystietojen ohella.

 

Valittajat ovat viitanneet yleisötilaisuuksien puheenvuoroihin ja yli 3000 nimeä käsittävään, pääosin Myllypuron kerrostaloalueelta kerättyyn kansalaisadressiin.

 

Keskustelutilaisuuksien puheenvuorot ovat olleet valtaosin uuden pientaloalueen rakentamiselle myönteisiä. Alue on nähty kohentavana tekijänä Myllypuron imagolle ja palveluiden pysymisen turvaamisen kannal­ta tärkeänä hankkeena. Esimerkiksi alueen suunnittelun pohjaksi järjestetyn kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneen suunnitelman esittelytilaisuudessa keväällä 2004 ei esitetty alueen rakentamista vastustavia kommentteja lainkaan. Voittanutta ehdotusta on pidetty yleisesti hyvänä mm. tiiviin rakenteen huomioon ottaen erityisen suurten ja luonnonmukaisten pihojensa ansiosta.

 

Asiassa on keskustelutilaisuuksien kanssa samanaikaisesti päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.2.2004), josta on pyydetty osallisilta kirjallisia mielipiteitä. Esitetyissä mielipiteissä ei vastustettu alueen rakentamista. Yhdessä mielipiteessä on katsottu rakentamisen tulevan liian lähelle Samoilijanpolkua.

 

Uudelta alueelta on kysytty jo runsaasti asuntoja. Kaupunkisuunnitteluvirastoon tulee jatkuvasti kyselyjä rakentamisaikatauluista. Osa soittajista on myllypurolaisia, jotka haluavat muuttaa uudelle alueelle pientaloon. Tämä ei tue valittajien esittämää väitettä siitä, ettei uusi asuntoalue olisi houkutteleva pientalokohde.

 

Kaavan laadinnassa on otettu huomioon osallisten esittämiä mielipiteitä. Rakentamisalueen rajaus pohjoisessa on määräytynyt paljolti asukasvuoropuhelun pohjalta. Rakentamisalueesta on rajattu jo suunnittelun alkuvaiheessa pois koillispuolella sijaitseva laaja kallioalue, jolla sijaitsee mm. asukkaiden arvostama pulkkamäki. Rakennusten ulottaminen Myllytaipaleen laitaan on esimerkki keskusteluista, joissa asukkaat totesivat Itäkeskukseen johtavan reitin pelottavaksi kulkea. Kevään 2005 aikana Myllypuron taiteilijayhteisön edustajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta on kevyen liikenteen reitin linjausta muutettu hieman etelämmäs ja taiteilijayhteisön ja uuden asuinalueen väliin jäävä metsä merkitty kaavaehdotukseen luonnonmukaisena, monikerroksisena metsänä säilytettäväksi lähivirkistysalueeksi.

 

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa on ollut kattavaa ja mahdollistanut laajat osallistumismahdollisuudet. Osallisilla on kaavoitusmenettelyssä ollut MRL 62 §:ssä tarkoitetulla tavalla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä. Suunnittelu on perustunut eri tavoitteiden ja lähtökohtien yhteensovittamiseen ja sisältänyt vaikutusten arviointia eri näkökulmista kaikissa suunnitteluvaiheissa.

 

Valituksissa viitattua adressia on aloitettu keräämään marraskuussa 2004 kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa eli 7 vuotta suunnittelun aloittamisen jälkeen. Adressin allekirjoittajia on erään kaavaehdotuksesta tehdyn muistutuksen mukaan ollut kaiken kaikkiaan 3076. Näistä on toimitettu kaavaehdotuksen lautakuntakäsittelyyn mennessä noin 1300 nimeä. Muistutusten ohella toimitettuja nimiä on ollut 1765 kappaletta. Erityisesti jälkimmäisestä adressista on katsottu myös allekirjoittajien asuinpaikkatietoja. Näistä 429 on ilmoittanut asuvansa Myllypurossa. Muut allekirjoittajat ovat lähikaupunginosista ja muualta Helsingistä. Muista kunnista on 35 allekirjoittajaa ja 235 ei ole ilmoittanut asuinpaikkaansa. Muutoksenhakijoiden väite siitä, että suurin osa adressin nimis­tä olisi kerätty Myllypuron kerrostaloalueelta, ei voine pitää paikkaansa. Myllypurossa asuu noin 9500 asukasta.

 

Valittajat ovat lisäksi maininneet kaavahankkeen herättäneen vastustusta monissa yhdistyksissä. Rakentamista vastustavan mielipiteen ovat esittäneet Myllypuron taiteilijakylän asukasyhdistys ja Helsingin Ateljeetalosäätiö. Esimerkiksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, jonka muistutukseen valituksissa viitataan, pitää luonnoksesta antamassaan mielipiteessä pientaloalueen sijaintia hyvänä, joskin liian laajana. Myllypuron Omakotiyhdistys ry sekä Lions Club Helsinki Myllypuro ovat kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa kaavahanketta.

 

Kaavasta ei ole poistettu omakotialueen lähelle ulottuvia pientaloja omakotiasukkaan vaatimuksesta, kuten valituksissa on väitetty. Alkuperäisestä osayleiskaava-alueen rajauksesta on poistettu nykyiset omakotitontit, koska niiden sisällyttäminen kaava-alueeseen on herättänyt väärinkäsityksiä määräysten muuttumisesta olemassa olevilla, jo rakennetuilla tonteilla.

 

Menettelyn julkisuus

 

Valittajat ovat katsoneet, että kaavapäätös tulee kumota julkisuuslain 20 §:n perusteella ja viitanneet kaavaehdotuksen nähtävillä oloon sekä siitä tiedottamiseen.

 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.8. - 5.9.2005.

 

Kaavaehdotus on ollut Helsingin kaupungin vakiintuneen käytännön mukaisesti esillä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa ja siitä on tiedotettu lehti-ilmoituksella ja internetissä. Kaavaselostus on ollut normaalin käytännön mukaisesti saatavilla kaupunkisuunnitteluviraston kaavaesittelystä, samasta kerroksesta kuin missä kaava on ollut nähtävillä. Kaikki valmisteluaineisto on ollut nähtävissä kaavoittajalla pyydettäessä. Kaavoittajan yhteystiedot ovat olleet saatavilla mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, internetissä kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla sekä vuosittain ilmestyvässä joka kotiin jaettavassa kaavoituskatsauksessa.

 

Helsingin kaupunki on siten huolehtinut riittävässä määrin siitä, että keskeiset asiakirjat ovat helposti osallisten käytettävissä ja tiedottanut kaavoituksesta siten, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituksesta on tiedotettu kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla ja osallisille on varattu tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Kaavaa valmisteltaessa on oltu vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Vuorovaikutus on järjestetty MRL 62-65 §:n edellyttämällä tavalla.

 

Perustuslain mukaisuus

 

Muutoksenhakijoiden valituksessa on viitattu perustuslain säännöksiin jokaisen oikeudesta elinympäristöön ja mahdollisuudesta vaikuttaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki tähtää osaltaan perustuslain yhdenvertaisuutta ja ympäristövastuuta edellyttävien kansanvaltaisuuden ja oikeusvaltion periaatteiden toteutumiseen. MRL:n noudattaminen kaavoituksessa turvaa myös perustuslaillisten oikeuksien toteutumisen. Kaavamuutos ei loukkaa perustuslain mukaisia oikeuksia.

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä täyttää lain asettamat menettely- ja sisältövaatimukset.

 

Päätös ei ole siten syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulisi näin ollen pyytää valitusten hylkäämistä aiheettomina ja perusteettomina.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

 

Kaj toteaa, että Myllypuron puinen kaupunkikylä on itäisen Helsingin asuntotuotannon kannalta erittäin tärkeä rakentamiskohde. Tämän vuoksi valitus tulisi MRL 188 §:n mukaisesti käsitellä kiireellisesti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotukseen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­punginjohtajan lausumaan perustuvan lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Valitukset kaupunginvaltuuston päätöksestä Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaava-asiassa

 

 

 

 


7

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA VARTIOKYLÄN KORTTELEIDEN NRO 45056 JA 45069 YM. ALUEIDEN (MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11420)

 

Khs 2005-1475

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 15.2.2006 (asia nro 14) 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotinharju) kortteleiden nro 45056 ja 45069 sekä virkistys‑, urheilu-, erityis- ja katualueiden (muodostuvat uudet korttelit nro 45560, 45561 ja 45562) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 2.6.2005 päivätyn ja 10.11.2005 muutetun piirustuksen nro 11420 mukaisena.

 

Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxx ja tuntemattomaksi jäänyt muutoksenhakija ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston päätöksestä.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (3.4.2006) kaupunginhallitusta hankkimaan kaupunginvaltuuston lausunnon valitusten johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut lausuu (4.5.2006) asiassa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmisteltuna lausuntona seuraavaa.

 

Lausunto valitusten johdosta

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulisi pyytää Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx valituksen hylkäämistä jäljempänä esitettävin perustein.

 

Hallinto-oikeudelta tulisi lisäksi pyytää tuntemattomaksi jääneen muutoksenhakijan valituksen jättämistä tutkimatta. Asiassa ei voida tutkia muutoksenhakijan valitusta ja tämän valitusoikeutta, koska valituksen tekijän nimestä ei ole tietoa. Hallinto-oikeudelta tulisi vaihtoehtoisesti pyy­tää valituksen hylkäämistä jäljempänä esitettävin perustein.

 

Asemakaavan sisällöstä

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Myllypuron nykyisestä liikuntapuistosta monipuolinen liikunta- ja virkistyspalvelujen alue, joka toimii liikuntapalvelujen lisäksi korkeatasoisena oleskelupuistona ja kohtaamispaikkana. Alueelle on suunniteltu tontit luisteluhallia ja jalkapal­lohallia varten. Nykyisiä pallokenttiä ajanmukaistetaan ja niiden sijain­tia tarkistetaan. Kenttäalueiden lisäksi alueelta varataan tilaa yleisurheilun suorituspaikkoja varten sekä vapaata nurmikenttää peleihin, leikkeihin ja ulkoiluun.

 

Alueen eteläreunalla virtaava Mustapuro kunnostetaan näyttäväksi vesi­aiheeksi. Puiston eteläosassa sijaitsevien Itäkeskuksen peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston osalta kaavaa ajanmukaistetaan. Kulkuyhteyksiä tarkistetaan ja parannetaan.

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx valitus

 

Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx on vaatinut valtuuston päätöksen kumoamista ja todennut, että Myllypuron liikuntapuiston rakentaminen ei täytä alueiden käytön suunnittelun tavoitteita. Aiturinraitti jalkapallohallin (tontti 45560) ja metroradan välissä on pimeä ja kapea ränni puutteellisilla näkemäalueilla.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että valituksessa viitattu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 5 §:n säännös on alueiden käytön suunnittelua yleisesti ohjaava tavoitesäännös. Asemakaavan lainmukaisuuden arviointi tapah­tuu MRL 54 §:n sisältövaatimusten perusteella. Tavoitesäännös ei voi toimia muutoksenhaun perusteena (HE 101/1998 s. 40). Asemakaavan muutos täyttää kuitenkin MRL 5 §:n mukaiset alueiden käytön                                                                                                                                           

suunnittelun tavoitteet, vuorovaikutteisen suunnittelun ja riittävän vaikutusten arvioinnin. 

 

Aiturinraitti kulkee nykyisen Areena-center ‑nimisen salibandyhallin itäpuolitse varsin kapeassa tilassa. Tämä Aiturinraitin osuus on kuitenkin kaava-alueen ulkopuolella.

 

Helsingin kaupunki ja Uudenmaan tiepiiri ovat laatineet vuonna 2004 Myllypuron ja Kontulan eritasoliittymien tilavaraussuunnitelman, jossa on esitetty alikulun siirtoa noin 60 metriä etelään, jolloin nykyiset näkemäolosuhteet paranevat. Uudelle alikululle tehdään tilavaraus Kehä I:n itäpuolisen alueen kaavoituksen yhteydessä.

 

Kaava-alueella Aiturinraitti kulkee verraten väljässä ympäristössä ja sivuaa jalkapallohallin rakennusalaa suoralla osuudellaan vain hallin kul­massa. Näkemä-alueet ovat turvalliset.

 

Kaavamuutoksella luodaan MRL 54 §:n mukaisesti edellytykset liikenteen järjestämiselle.

 

Tuntemattoman muutoksenhakijan valitus 

 

Tuntematon muutoksenhakija on vaatinut, että kaavapäätös kumotaan ja palautetaan uudestaan käsiteltäväksi. Kaavapäätös on vastoin MRL 54 §:n 2 momentin kaavan laadintaa koskevia määräyksiä. Lainkohdan vaatimukset terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä ympäristöstä eivät täyty, eikä kaavassa ole luotu edellytyksiä liikenteen turvalliselle

järjestämiselle. Lisäksi ympäristöä tuhotaan tavalla, joka vaarantaa siihen liittyvät arvot.

 

Valitus kohdistuu kortteliin 45562 ja sen välittömään ympäristöön. Valituksessa on todettu, ettei pikaluisteluhallia varten kaavassa osoitettu autopaikkamäärä (1 autopaikka/160 k-m2) ole riittävä, koska halliin on suunniteltu jopa 5000 katsojan tapahtumia. Lisäksi läheisessä Myllypuron harjoitusjäähallissa on jo nykyisellään pysäköintiongelma ottelujen ja turnausten aikana. Pysäköinnistä teiden varsille aiheutuu vaaratilanteita alueelle tuleville lapsille ja nuorille.

 

Valituksen mukaan pikaluisteluhallin alta joudutaan kaatamaan paljon puita ja louhimaan runsaasti kalliota. Alueen länsipuolella on teollisuus­alueita, joista tulevia haittoja (mm. saaste ja melu) vastaan metsä ja kallio ovat olleet erittäin hyvä suoja. Nyt se suurimmalta osalta häviää.

 

Oikeuspalvelut toteaa, että asemakaavan muutos on laadittu siten, että se täyttää MRL 54 §:n sisältövaatimukset terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä, liikenteen järjestämisestä ja palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Kaavalla ei aiheuteta eri väestöryhmien eikä kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.

 

Luonnon ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja ei hävitetä. On selvää, että rakentamisen alta joudutan kaatamaan puustoa ja louhimaan kalliota, mutta muutoksenhakijan tarkoittaman korttelin 45562 ympäristössä mm. Matokallion pohjoispuolinen, kasvillisuudeltaan arvokas lehtokorpialue on kaavassa merkitty luonnonmukaisena hoidettavaksi alueen osaksi, jonka vesitalouden turvaamiseksi on tehty selvitys ja suunnitelma ”Myllypuron purouoman ja luontoalueen yleissuunnitelma 15.3.2005”. Arvokas luontokohde ei ulotu luisteluhallin rakennusalalle.

 

Luisteluhalli rakennetaan osaksi kallioseinämää. Sen kattopinnan ylin korkeusasema jää Matokallion korkeimman kohdan alapuolelle ja merkittävällä osalla kallioaluetta on asemakaavassa louhimisen kieltävä merkintä (sk), joten muutoksenhakijan tarkoittaman suojausvaikutuksen kannalta kaavasta ei aiheudu olennaisia muutoksia.

 

Liikenteen osalta oikeuspalvelut toteaa, että viereisen asemakaavan jäähallien tonteilla on niiden normaalikäyttöä varten riittävät pysäköintialueet. Myös valituksen kohteena olevassa kaavamuutoksessa autopai­kat ovat riittävät normaalikäyttöä varten. Kaavan määräys autopaikoista on määritelty vähimmäisvaatimuksena. Autopaikkojen vähimmäis­vaatimusta ei ole perusteltua mitoittaa suurten yleisötilaisuuksien aiheuttamien poikkeustilanteiden osalta. Poikkeustilanteissa on tarkoitus, että pysäköinti toteutetaan liikuntapuiston sorapintaisilla kenttäalueilla. Tämä on normaali käytäntö suurten turnausten yhteydessä jo nykyisin. Kaava mahdollistaa myös autopaikkojen rakentamisen minimivaatimusta enemmän, koska tätä varten on osoitettu maanalainen tilavaraus (mau) Matokallion alle.

 

Alueella on myös erinomaiset julkiset liikenneyhteydet. Tämä on ollut myös mitoittava tekijä minimiautopaikkanormia määriteltäessä. Bussipysäkki on Ratasmyllyntiellä luisteluhallin kohdalla ja Itäkeskuksen metroasemalta on 500 metrin kävelymatka.

 

Oikeuspalvelut viittaa valitusten johdosta lisäksi valtuuston päätöksessä, kaavaselostuksessa sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksissä kaupunginhallitukselle 2.6.2005 ja 10.11.2005 lausuttuun.

 

 Yhteenveto                      Oikeuspalvelut toteaa, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämään riittävään vaikutusten arviointiin sekä täyttää laissa asetetut kaavan menettely- ja sisältövaatimukset.

 

Päätös ei ole siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusmenettelyssä ei voida vedota kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa tulisi näin ollen pyytää Xxxxx-Xxxx Xxxxxxxxx valituksen hylkäämistä perusteettomana ja tuntemattoman muutoksenhakijan valituksen jättämistä tutkimatta tai vaihtoehtoisesti sen hylkäämistä perusteettomana.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Valitukset kaupunginvaltuuston päätöksestä Myllypuron liikuntapuiston asemakaava-asiassa

 

 

 

 


8

VIIKKI-SOPIMUKSEN MUKAISTEN ALUEIDEN VASTAANOTTAMINEN VALTIOLTA (SOPIMUKSEN MUKAINEN ALUE A)

 

Khs 2006-879

 

Kiinteistölautakunta toteaa (21.3.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Valtion ja kaupungin välillä esitetään tehtäväksi luovutuskirja, jolla kaupungin ja valtion kesken 3.6.1993 allekirjoitettu ns. Viikki-sopimus saadaan päätökseen noin 159 hehtaarin suuruisen alueen A osalta. Sopimuksen mukaan valtio saa kaupungille luovuttamaltaan alueelta (alue A) opiskelija- tms. asumiseen käytettävää rakennusoikeutta noin 20 000 k-m2 ja vapaarahoitteiseen tuotantoon käytettäväksi noin 80 000 k-m2 sekä em. asuntotontteja palvelevat pysäköintialueet. Sopimuksen mukaan alue B jäi kokonaan valtiolle ja alueelta C kaupunki luovuttaa alueita tiedepuistoa ja yliopistoa varten.

 

Sopimuksen loppuun saattamiseksi valtio luovuttaisi kaupungille tontteja ja yleisiä alueita käsittäviä maa-alueita vielä noin 30,5 ha. Alueelta kaupunki saisi asuntorakennusoikeutta 10 490 k-m2. Koko sopimusalueelta A kaupunki sai asuntorakennusoikeutta yhteensä 112 974 k-m2 ja valtio kokonaisina tontteina 100 721 k-m2. Luovutuksista tiedepuistoa ja yliopistoa varten tehdään myöhemmin erilliset luovutuskirjat.

 

Samalla on sovittu kaupungin omistukseen siirtyneiden entisten yleisten teiden luovutushinnoittelusta tulevien luovutusten varalta. Teiden pinta-ala on noin 8 900 m2 ja entisille tiealueille tuleva rakennusoikeus noin 13 300 k-m2. Niiden arvo on siten noin 3,77 milj. euroa.

 

Sopimuksen toteutuminen

 

Sopimuksen mukaiselle alueelle A laaditut asemakaavat ovat lainvoimaisia.

 

Viikki-sopimuksen mukaan valtio saa alueelta A opiskelija- tms. asumiseen käytettävää rakennusoikeutta noin 20 000 k-m2 ja vapaarahoitteiseen tuotantoon käytettäväksi noin 80 000 k-m2 sekä lisäksi em. asuntotontteja palvelevat pysäköintialueet.

 

Tähän mennessä valtio on saanut Latokartano I:n, Myllypuron länsireunan, Ekoalueen, Latokartano III:n ja Lähipalvelukeskuksen asemakaava-alueilta asuntorakennusoikeutta yhteensä noin 59 550 k-m2 ja opiskelija-asuntorakennusoikeutta noin 17 421 k-m2.

 

Valtio saa vielä Latokartano V asemakaava-alueen nro 11150.

 

Latokartano V:n alueelta valtio pidättää sopimuksen mukaan tontteja, joilla on asuntorakennusoikeutta 20 400 k-m2.

 

Valtion saama rakennusoikeus yhteensä

 

Sopimuksen mukaan valtion siis piti saada rakennusoikeutta yhteensä noin 100 000 k-m2. Latokartano V:n asemakaava-alue mukaan lukien valtio saa rakennusoikeutta kokonaisina tontteina yhteensä 100 721

k-m2, joten sopimus on tältä osin toteutunut.

 

Sopimus on toteutunut rakennusoikeuksien osalta ja kauppahinta on maksettu

 

Kaupunki on maksanut Latokartano I:n, Myllypuron länsireunan ja Ekoalueen kauppahinnat alueiden kaupungille siirtymisen yhteydessä. Loppualueiden kauppahinnan kaupunki on maksanut korkean (6 %) koron vuoksi etukäteen 16.6.1998.

 

Kaupungin saama rakennusoikeus

 

Kaupunki saa kaavoituksen jälkeen asuntotontit, joiden asuntorakennusoikeus on yhteensä 112 974 k-m2. Asuntotonttien lisäksi kaupunki on saanut yleisten rakennusten - ja autopaikkatontteja sekä virkistysalueita.

 

Aiempien asemakaavojen luovutuksia täydentävät alueluovutukset

 

Ennen Latokartano V asemakaavaa on valtiolta jäänyt luovuttamatta Y-tontinosa, LPA -tontinosa ja viheralueita. Luovutuksia täydennetään siten vielä seuraavasti:

 

Valtio luovuttaa kaupungille lähipalvelukeskuksen asemakaavan nro 11020 alueelta noin 66 182 m2:n suuruiset alueet,

 

Latokartano IV:n asemakaavan nro 11010 alueelta noin 166 m2:n suuruisen alueen ja

 

Viikinrannan virkistysalueen asemakaavan nro 10820 mukaisen noin 175 237 m2:n suuruisen alueen. Kaupungille luovutettavaan Viikinrannan alueeseen ei sisälly tilan RN:o 2:20 noin 2 ha:n suuruista aluetta, koska esisopimus koskee vain tilaa RN:o 1:27.

 

Latokartano V:n alue

 

Latokartano V:n asemakaavan nro 11150 alueelta valtio luovuttaa yhteensä noin 22 543 m2:n suuruiset tonttialueet ja noin 40 811 m2:n suuruiset katu-, viher- ja pysäköintialueet. Tonttialueilla on asuntorakennusoikeutta 10 489 k-m2 ja yleisten rakennusten rakennusoikeutta 1 300 k-m2.

 

Lisäksi on sovittu, että valtio osallistuu yhteisen kerhotilan kustannuksiin Latokartano V asemakaava-alueella pidättämiensä tonttien osalta.

 

Luovutukset sopimuksen mukaiselta alueelta C

 

Sopimuksen mukaan kaupunki luovuttaa alueelta C tontinosia valtiolle tiedepuistoa ja yliopistoa varten. Alueiden luovuttamisesta tehdään eri esitys kaupunginhallitukselle.

 

Sopimuksen mukainen vielä kaavoittamaton ns. puhdistamon alue

 

Kaavoittamaton ns. puhdistamon alue sisältyy alueeseen C. Asemakaavaosasto ilmoittaa, että vuonna 2006 on tarkoitus aloittaa Viikinrannan maankäyttösuunnitelman laatiminen. Suunnitelmassa selvitetään mitä mahdollisia maankäyttövaihtoehtoja puhdistamon alueella voi tulla kyseeseen. Viikinrannan alueen tulevasta kaavoituksesta on otettu kaavoittajan lausuma luovutuskirjaluonnokseen.

 

Entisten yleisten teiden alueet

 

Sopimusalueella sijaitsee eräitä lakkautetun Vanhankaupungin–Viikin paikallistien alueita, joiden on todettu tietoimituksessa TN:o 2002-855314 / 25.10.2002 kuuluvan tien lakkaamisen aikana vuonna 1982 voimassa olleen lain nojalla kaupungin omistukseen. Ko. alueet kuuluivat tätä ennen valtiolle.

 

Sopijapuolten välillä on ollut erimielisyyttä siitä tulisiko ko. alueet, siltä osin kuin ne vahvistettujen asemakaavojen mukaan ovat alueita, jotka on tarkoitettu yliopistoa tai tiedepuistoa varten, luovuttaa esisopimuksen kohdan 2. perusteella ilman eri korvausta valtiolle. Tämän luovutuksen yhteydessä on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan ko. alueita yliopistoa tai tiedepuistoa varten valtiolle erikseen luovutettaessa hinnoittelussa otetaan huomioon 50 % ko. alueiden tavanomaisesta yksikköhinnasta.

 

Tällä hetkellä rakennusoikeuksien käypinä yksikköhintoina alueella voidaan pitää asuntorakennusoikeuden (AK) osalta 400 euroa/k-m2, liike- ja toimistorakennusten sekä opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevan rakennusoikeuden (KYOT) osalta 275 euroa/k-m2 ja opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavan rakennusoikeuden (YOT-1) osalta 200 euroa/
k-m2.

 

Luovutettavien entisten tiealueiden rakennusoikeus on noin 13 300
k-m2 ja pinta-ala on noin 8 900 m2. Alueiden arvo em. yksikköhintojen mukaan on noin 3,77 milj. euroa.

 

Kaj toteaa, että nyt tehtävillä aluevaihdoilla saatetaan loppuun 3.6.1993 valtion ja kaupungin välillä sovitut toimenpiteet Viikin asunto- ja tiedepuistoaluetta, Viikinmäen aluetta ja Viikin pohjoisosan asuinaluetta koskevassa maan omistuksen uudelleen järjestelyssä. Viikki-sopimus perustui Kvston 31.3.1993 tekemään päätökseen tehdä valtion kanssa tarvittavat esisopimukset aluevaihdoista Viikissä. Kvsto oikeutti kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen perusteella tehtävät erilliset kiinteistöjen luovutukset ja luovutuskirjoihin täsmennyksiä ja vähäisiä tarkistuksia luovutettavien alueiden rajoihin.

 

Lautakunnalla on siis valtuudet Kvston päätöksen mukaan tehdä Viikki-sopimuksen mukaiset luovutukset. Nyt tehtävä sopimus on tuotu Khn päätettäväksi, koska sopimus sisältää kompromissiehdotuksen osapuolten välillä riidanalaiseksi jääneen alueen luovutushinnasta. Kiistan-alainen alue sijaitsee lakkautettujen Vanhankaupungin–Viikin paikallisteiden alueilla, jotka todettiin 25.10.2002 tietoimituksessa kuuluvan kaupungille lakkaamisajankohdan vuoden 1982 lain oikeudesta entiseen tiealueeseen perusteella. Sitä ennen alueet kuuluivat valtiolle.

 

Osapuolet ovat olleet eri mieltä siitä kuuluuko näistä alueista luovuttaa valtiolle vastikkeetta ne osat, jotka vahvistettujen asemakaavojen mukaan on tarkoitus luovuttaa yliopistoa ja tiedepuistoa varten. Viikki-sopimuksen kyseinen kohta 2 on tältä osin tulkinnanvarainen. Teiden pinta-ala on n. 8 900 m2, niiden tuleva rakennusoikeus on 13 3000 k-m2. Niiden arvo on nyt lautakunnan arvion mukaan noin 3,77 milj. euroa. Lautakunta esittää, että valtio maksaisi kaupungille 50 % entisen tiealueen em. tavalla arvioidusta hinnasta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut on tiealueen korvaamista koskevassa muistiossa 15.9.2005 päätynyt siihen, että sopimuksen tasapuolisuuden kannalta on kohtuullista, että valtio suorittaisi puolet alueiden arvosta siten laskettuna, että lähtökohdaksi otetaan vastaavaan tarkoitukseen varattujen alueiden sopimuksen mukaiset arvot.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan luovutuskirjaluonnoksen mukaisen luovutuskirjan ja tekemään siihen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Viikin sopimus

 

Liite 2

Luovutuskirja kauppakarttoineen

 

Liite 3

Kartta vielä kaavoittamattomasta alueesta C

 

Liite 4

Kartta alueista A, B ja C

 

 

 

 


9

VIIKKI-SOPIMUKSEN MUKAISTEN ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN VALTIOLLE TIEDEPUISTOA JA YLIOPISTOA VARTEN

 

Khs 2006-880

 

Kiinteistölautakunta toteaa (21.3.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Senaatti-kiinteistöjen kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa kaupunki luovuttaisi alkuperäisen 3.6.1993 tehdyn ns. Viikki-sopimuksen mukaisesti valtiolle tontinosia tiedepuistoa ja yliopistoa varten omistamaltaan alueelta C. Luovutuksen arvo on otettu huomioon kaupungin maksamassa välirahassa, joten luovutus on vastikkeeton.

 

Tiedepuiston, Paikalliskeskuksen ja Maaherranpuiston asemakaavat

 

Viher- ja ympäristökeskus Gardenian tontin pohjoispuolelle on vahvistunut Tiedepuiston asemakaava nro 10730. Asemakaavassa alue on osoitettu asumiseen, opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien rakennusten rakentamiseen (YOT), autopaikkojen korttelialueeseen ja asumispalveluun. Alueen halki kulkee kaupungin omistamaa kaistale tilaa RN:o 2:21, mikä on Viikki-sopimuksen mukaista aluetta C.  Kaupungin omistamat alueet ovat asemakaavassa tontinosia asuinrakennusten (AK) tonteista 36191/2, 3 ja 4, asumispalvelujen AHtontista 36191/5 ja autopaikkojen tontista LPA 36191/1.  Kaupunki omistaa suurimman osan AK-tontista 36191/4.

 

Pihlajamäentien ja Viikintien kulmaukseen on vahvistettu Paikalliskeskuksen asemakaava nro 11000. Asemakaavassa alue on osoitettu asumiseen, liikerakentamiseen, hotellin ja liike- ja toimistorakennusten sekä opetus ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten rakentamiseen (KYOT). Alueen halki kulkee kaupungin omistama kaistale tilaa RN:o 2:21, mikä on Viikki-sopimuksen mukaista aluetta C.

 

Viikin tilan päärakennuksen eteläpuolelle on vahvistunut Maaherranpuiston asemakaava nro11330. Alueen halki kulkee myös kaistale samaa tilaa RN:o 2:21, mikä on sopimuksen mukaista aluetta C.

 

Luovutukset sopimuksen mukaiselta alueelta C

 

Sopimuksen mukaan kaupunki luovuttaa alueelta C tontinosia valtiolle tiedepuistoa ja Helsingin yliopistoa varten. Tontinosien hinta on huomioitu kaupungin 3.6.1993 tehdyn sopimuksen perusteella maksamassa välirahassa.

 

Luovutettavat tontinosat

 

Tiedepuiston asemakaavan nro 10730 alueella

 

Valtion ilmoituksen mukaan valtion tarkoituksena on luovuttaa Tiedepuiston asemakaava-alueella AK-tontti 36191/2 ja AK-tontti 36191/4 kaupungin ja valtion yhdessä omistamalle Tiedepuiston asunnot Oy:lle. Kaupungin alueesta C em. tontinosiin menevän alueen pinta-ala on yhteensä (844 m2 +1 312 m2) 2 156 m2. Kaava-alueen asumispalvelujen AH-tonttiin 36191/5 menevä 774 m2:n suuruinen C alueesta muodostuva tontinosa tulee luovuttaa tässä yhteydessä samoin kuin noin 671 m2:n suuruinen tontinosa autopaikkojen tonttiin 36191/1.

 

Paikalliskeskuksen asemakaavan nro 11000 alueella

 

Kaupungin omistamasta alueesta C menee liike- ja toimistorakennusten sekä opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten KYOT-tonttiin 36186/1 noin 229 m2:n suuruinen määräala, mikä em. sopimuksen mukaan tulee myös luovuttaa valtiolle.

 

Maaherranpuiston asemakaavan nro 11330 alueella

 

Opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien rakennusten YOT-1 tonttiin 36192/1 menee kaupungin omistamasta alueesta C noin 684 m2:n suuruinen tontinosa, mikä sopimuksen mukaan tulee luovuttaa valtiolle.

 

Luovutettavien alueiden laskennallinen arvo on noin 1 470 000 euroa.

 

Sopimuksen mukainen vielä kaavoittamaton ns. puhdistamon alue

 

Vielä kaavoittamaton ns. puhdistamon alue sisältyy alueeseen C. Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto ilmoittaa, että vuonna 2006 on tarkoitus aloittaa Viikinrannan maankäyttösuunnitelman laatiminen. Suunnitelmassa selvitetään mitä mahdollisia maankäyttövaihtoehtoja puhdistamon alueella voi tulla kyseeseen.

 

Tiedepuiston Asunnot Oy

 

Yhtiö on puoliksi yliopiston ja kaupungin omistama yhtiö. Sen tarkoituksena on luovuttaa asuntoja yliopiston henkilökunnalle Viikissä ja Kumpulassa. Varaus tiedepuiston asemakaava-alueen asuntotontteihin on tehty tässä vaiheessa vain yliopiston toimesta. Kaupunki ei ole ainakaan tässä vaiheessa ryhtymässä hankkeeseen. Hankkeen toteutuminen Tiedepuiston Asunnot Oy:n toimesta ei ole varmaa. Tosin hankkeen saattaa toteuttaa myös yliopisto yksinkin.

 

Koska hankkeen toteutumiselle esisopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ei ole selkeää vastuutahoa, tulisi luovutuksen tekemisen ehdoksi asettaa selvitys hankkeen toteuttajasta.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että lautakunta oikeutetaan tekemään liitteenä oleva luovutuskirja sekä siihen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Kaj toteaa, että nyt tehtävillä alueluovutuksilla saatetaan loppuun 3.6.1993 valtion ja kaupungin välillä sovitut toimenpiteet Viikin asunto- ja tiedepuistoaluetta, Viikinmäen aluetta ja Viikin pohjoisosan asuinaluetta koskevassa maan omistuksen uudelleen järjestelyssä. Viikki-sopimus perustui Kvston 31.3.1993 tekemään päätökseen tehdä valtion kanssa tarvittavat esisopimukset aluevaihdoista Viikissä. Kvsto oikeutti kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen perusteella tehtävät erilliset kiinteistöjen luovutukset ja luovutuskirjoihin täsmennyksiä ja vähäisiä tarkistuksia luovutettavien alueiden rajoihin.

 

Lautakunnalla on siis valtuudet Kvston päätöksen mukaan tehdä Viikki-sopimuksen mukaiset luovutukset. Nyt tehtävä luovutuskirjan hyväksyminen on tuotu Khn päätettäväksi, koska valtiolla ja kaupungilla on ollut eri käsitys Viikki-sopimuksen toteuttamisesta erään sopimuskohdan osalta. Khn tässä samassa kokouksessa on asia Kaj/10 (Viikki-sopimuksen mukaisten alueiden vastaanottaminen valtiolta), jossa on esitetty kompromissia kyseisen erimieliseksi jääneen sopimuskohdan ratkaisemiseksi. Jos Khs hyväksyy lautakunnan tekemän ehdotuksen kiistan ratkaisemiseksi, voidaan lautakunta oikeuttaa tekemään päätösehdotuksen mukainen luovutuskirja.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan luovutuskirjaluonnoksen mukaisen luovutuskirjan sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä. Luovutus voidaan tehdä sillä ehdolla, että tiedepuiston asemakaava-alueen asuntorakentamishankkeen toteuttajasta annetaan selvitys.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Luovutuskirja kauppakarttoineen

 

 

 

 


10

Ärende bordlagt 15.5.2006

OMREGLERING AV BYGGNADER I ÅGGELBY ÄGDA AV SAMKOMMUNEN FÖR HUVUDSTADSREGIONENS SVENSKSPRÅKIGA YRKESSKOLOR (HSY) OCH AV DISPOSITIONEN AV BYGGNADSMARKEN

15.5.2006 pöydälle pantu asia

SAMKOMMUNEN FÖR HUVUDSTADSREGIONENS SVENSKSPRÅKIGA YRKESSKOLOR (HSY) -KUNTAYHTYMÄN OULUNKYLÄSSÄ OMISTAMIEN RAKENNUSTEN JA NIIDEN MAAPOHJAN KÄYTÖN UUDELLEENJÄRJESTELY

 

Stn/Khs 2006-492

 

Tomten nr 18 i kvarteret nr 28051 och tomten nr 11 i kvarteret nr 28061 i 28 stadsdelen (Åggelby); Mickelsvägen 2 och 4

 

Fastighetsnämnden konstaterar (21.2.2006) följande:

 

Sammandrag                   Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) äger skolfastigheter på arrendetomter i Helsingfors stads ägo i Åggelby. Fastigheterna togs ur skolbruk sommaren 2005 efter att Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum) hade flyttat sina funktioner till nya lokaler.

 

Sedan HSY:s utbildningsuppdrag har överförts på nya huvudmän har den enbart verkat som ägare till skolfastigheterna. Det har därför beslutats att samkommunen med Helsingfors (60 %), Esbo (17 %), Vanda (6,5 %), Kyrkslätt (6,5 %), Sibbo (6,5 %) och Grankulla (3,5 %) som medlemmar skall upplösas och dess egendom, främst fastigheterna i fråga, skall realiseras.

 

En användning av fastigheterna för nya undervisningsändamål har utretts grundligt, men utredningarna har gett vid handen att HSY:s medlemskommuner, inklusive Helsingfors, inte har någon användning av lokalerna för undervisningsändamål och att det heller inte finns några potentiella köpare med tanke på sådana ändamål.

 

Underhandlingar mellan HSY:s och fastighetskontoret har lett till att det föreslås en sådan lösning att det för tomterna utarbetas en detaljplaneändring, genom vilken tomterna omdisponeras så att de anvisas för byggande av bostäder. Lösningen går ut på att HSY säljer sina byggnader och arrenderätten genom anbudsförfarande och att staden förbinder sig att ändra arrendeavtalet för tomterna när detaljplaneändringen har vunnit laga kraft så att det också enligt arrendeavtalet blir möjligt att bygga bostäder där. Lösningen innebär att de befintliga byggnaderna, frånsett eventuella skyddsobjekt, skall rivas av den som vinner anbudsförfarandet och att byggandet av bostäder skall genomföras i enlighet med den nya detaljplanen. Fastighetskontoret ordnar anbudsförfarandet för HSY:s räkning.

 

Det är meningen att den framtida arrendenivån för bostadsändamål skall bestämmas vid anbudsförfarandet. Det begärs då ett anbud på den tilläggsersättning som anbudsgivaren är beredd att utöver arrendet betala per kvadratmeter bostadsvåningsyta för att få genomföra den bostadsbyggrätt som anvisas genom detaljplaneändringen och för att få arrendera tomten för bostadsändamål med ett långfristigt avtal.

 

Anbudsgivaren skall i samma anbud förbinda sig att underhålla de befintliga byggnaderna genast när anbudsförfarandet har avgjorts, likaså att senare, när det är klart med detaljplaneändringen, riva byggnaderna och uppföra nybyggnader på tomterna.

 

Det är meningen att HSY och staden sinsemellan skall dela skillnaden mellan det nuvarande arrendet och det nya arrendet från det arrendeavtalen träder i kraft till dess arrendetiden för de nuvarande arrendeavtalen utgår.

 

Dessutom skall HSY och staden dela tilläggsersättningen enligt det antagna anbudet.

 

Utgångspunkter               Enligt utredningarna har HSY:s medlemskommuner inte någon användning av lokalerna för undervisningsändamål och det finns inte heller några potentiella köpare med tanke på sådana ändamål. Att i utbildningsverkets regi bygga om lokalerna till ett fungerande svenskt skol- och fritidscentrum har också utretts, men ombyggnadsarbetena har inte ansetts vara motiverade med beaktande av byggnadernas skick och de kalkylerade kostnaderna för en ombyggnad.

 

HSY har fått statsbidrag för uppförande och renovering av byggnaderna och bidragen bör återbetalas om byggnaderna permanent överlåts för annat än undervisningsändamål.

 

Tomter och byggnader

Tomterna är i Helsingfors stad ägo och de är utarrenderade till HSY med arrendeavtal som utgår med år 2020.

 


Tomten 28051/18

Tomten 28051/18 är i detaljplanen anvisad som kvartersområde för byggnader för undervisningsändamål (YO‑k). Den har en areal på 4 748 m² och byggrätt (e = 0,6) för 2 849 m² vy. Tomtarrendet har bestämts enligt ett pris på byggrätten där poängtalet för levnadskostnadsindex ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 9 euro/m² vy, vilket i nuvärdet motsvarar priset 145 euro/m² vy. Årsarrendet för tomten är under innevarande kalenderår 18 426,58 euro.

 

Det finns två byggnader på tomten. Den ena, ett tvåvåningshus från 1930-talet i östra hörnet av tomten, är ett gammalt bostadshus på ca 353 m² vy som har använts såsom förvaltningsbyggnad. Det andra huset är beläget i södra delen av tomten. Det är ett yrkesskolhus i två våningar från 1980-talet och har en våningsyta på 2 052 m².

 

Då nämnden utarrenderade tomten överlät den samtidigt stadens byggnader och konstruktioner på tomten i samkommunens ägo och konstaterade att priset på dessa ingår i arrendet för tomten.

 

HSY har låtit Catella Kiinteistökonsultointi Oy upprätta ett värderingsinstrument, enligt vilket fastighetens skuldfria marknadsvärde inklusive byggnader uppgår till 0,84 mn euro, förutsatt att objektet i detaljplanen ändras till kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader och byggnader för ickemiljöstörande industri (KTY). Det anges vidare i värderingsinstrumentet att köparpotentialen är mycket liten och efterfrågan närmast sporadisk med beaktande av fastighetens och byggnadernas karaktär, och att det enligt detta alternativ är skäl att reservera en mycket lång försäljningstid.

 

Tomten 28061/11

Tomten 28061/11 är i detaljplanen upptagen som kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet (YO). Den har en areal på 7 022 m² och byggrätt (e = 0,75) för 5 267 m² vy. Tomtarrendet har bestämts enligt ett pris på byggrätten där poängtalet för levnadskostnadsindex ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 5 euro/m² vy, vilket i nuvärdet motsvarar priset 81 euro/m² vy. Så länge byggnaderna har använts för undervisningsändamål har 60 % av arrendet för tomten tagits ut. Årsarrendet är under innevarande kalenderår 9 681,04 euro.

 

Huvuddelen av tomten fylls av ett yrkesskolhus i 1–3 våningar från 1960-talet, som har byggts till på 1970- och 1980-talet. Det har en våningsyta på sammanlagt 4 800 m² vy. Huset består av en ursprunglig skollänga i tre våningar i norr och av metall- och bilverkstadslängor i 1–2 våningar.

 

Det ursprungliga huset, som var i stadens ägo när tomten utarrenderades, såldes samtidigt till HSY för en köpesumma på ungefär 0,76 mn euro.

 

HSY har låtit upprätta ett värderingsinstrument över tomten, enligt vilket fastighetens skuldfria marknadsvärde inklusive byggnader uppgår till 1,01 mn euro, förutsatt att detaljplanen ändras på motsvarande sätt som för den andra tomten. Det påpekas också att köparpotentialen är liten och efterfrågan sporadisk och att en mycket lång försäljningstid är att vänta. Det framhålls vidare att eftersom det är svårt att hitta en sådan köpare som kan utnyttja åtminstone största delen av de byggda lokalerna, kunde en bolagisering av fastigheten och försäljning i delar visa sig vara ett beaktansvärt, om också långsamt försäljningssätt.

 

Fastigheternas ekonomi och användbarhet

HSY föreslog i en skrivelse år 2002 till Helsingfors stad att staden skall överta ansvaret för fastigheterna.

 

Fastighetskontorets lokalcentral avgav 24.6.2003 ett utlåtande med anledning av skrivelsen. Lokalcentralen konstaterade att den hade hört sig för hos utbildningsverket och Helsingfors yrkesskola om saken, men att den inte kände till någon inom staden och inte heller någon utomstående som har användning av HSY:s undervisningsbyggnader. Med beaktande av den tomma fastighetsmassa som staden redan har sedan tidigare, har lokalcentralen därför inte några förutsättningar att åta sig att förädla HSY:s fastigheter eller sälja byggnaderna.

 

De för år 2005 beräknade utgifterna för HSY för underhåll av byggnaderna uppgick till sammanlagt ca 200 000 euro. Då hyran för den undervisningsverksamhet som redan upphört inte beaktas, får HSY hyresintäkter på ca 130 000 euro om året, vilka består av den hyra som tillfälligt tas ut av ABB Service Oy med stöd av ett hyresavtal. Dessutom har en av byggnaderna från mitten av februari varit uthyrd på viss tid till Rundradions dramaproduktion med tanke på filmning för en ny programserie.

 

Då HSY år 2004 på nytt erbjöd att överlåta fastigheterna till staden, hänvisade lokalcentralen till sitt tidigare utlåtande och konstaterade bl.a. att den fortfarande inte känner till några lokalbehov hos staden som kan lösas genom att staden förvärvar de utbjudna läroanstaltsbyggnaderna.

 

Lokalcentralen ansåg det inte heller vara en motiverad lösning att staden förvärvar byggnaderna, renoverar dem och hyr dem ut till utomstående.

 

Det ansågs däremot i utlåtandet att HSY bör riva byggnaderna och avstå från sina arrendeavtal, om den inte kan sälja byggnaderna för läroanstaltsbruk. Byggnadskontoret har gjort en kalkyl enligt vilken kostnaderna för en rivning, inklusive skatter och planerings- och byggherrekostnader, blir 75–80 euro/m² bruttoyta, sammanlagt 0,55 mn euro. I kalkylen ingår inte eventuella kostnader för marksanering.

 

Det nuvarande arrendebeloppet för tomterna är litet också med beaktande av tomtdispositionen, i år sammanlagt ca 28 110 euro, vilket kapitaliserat motsvarar ett kapitalvärde på ca 562 150 euro, i genomsnitt 69 euro/m² vy. Om arrende togs ut till fullt belopp för tomten 28061/11, skulle årsarrendet bli 34 561,65 euro och tomternas motsvarande kapitalvärde 691 233 euro.

 

En omdisponering av tomterna för boende genom en detaljplanändring ingår i stadsplaneringskontorets planläggningsprogram och skall enligt planerna inledas med att ett program för deltagande och bedömning utarbetas under vårsäsongen 2006. Enligt en försiktig bedömning kunde tomterna planläggas som kvartersområde för flervåningshus med motsvarande byggnadsexploatering som i omgivningen. Detta skulle innebära en byggrätt på ca 7 000 m², vilket uppskattningsvis skulle leda till ett kapitalvärde på ca 3,5 mn euro och årsarrenden på 140 000 euro.

 

Förslag till reglering med HSY/konkurrensutsättning av fastigheterna

En utgångspunkt för den lösning som föreslås är att arrenderätten till fastigheterna och byggnaderna överförs genom anbudsförfarandet på den vars anbud blir antaget, som samtidigt åtar sig att riva de befintliga byggnaderna och att bebygga tomterna för bostadsändamål i enlighet med den planerade detaljplaneändringen.

 

Det föreslås att överlåtelsen skall ske med tillämpning av anbudsförfrågan, varvid överlåtelsen gäller byggnaderna på tomterna och arrenderätten till tomterna med motsvarande villkor som nu och dessutom förutsatt att arrendeavtalen ändras i fråga om tomtdispositionen och förlängs så att de gäller ca 60 år, när det för området har godkänts en detaljplaneändring som gör det möjligt att bygga bostäder på tomterna och denna har vunnit laga kraft.

 

Arrendet för tomterna föreslås bli bestämt när detaljplaneändringen har vunnit laga kraft enligt ett kapitalvärde på 500 euro/m² vy, så att kapitalvärdet är bundet vid utvecklingen i levnadskostnadsindex och att 4 % av kapitalvärdet tas ut i årligt arrende. I 1951 års prisnivå motsvarar kapitalvärdet ett pris på ca 32 euro/m² vy.

 

Det är meningen att vid anbudsförfarandet begära anbud på det belopp som anbudsgivaren är beredd att betala som tilläggsersättning per kvadratmeter våningsyta för att få arrendera tomterna och bebygga dem i enlighet med den planerade detaljplaneändringen. Tilläggsersättningen förfaller till betalning inom tre månader efter att detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

 

Enligt de nya arrendeavtal som ingås då detaljplaneändringen har vunnit laga kraft får det på tomterna byggas fritt finansierade bostäder som inte omfattas av hitasreglering. Tomterna bör bebyggas inom två år efter att de nya avtalen har ingåtts.

 

Regleringen innebär att anbudsgivaren förbinder sig att förvärva byggnaderna på tomterna och att arrendera tomterna när anbudsförfarandet har avgjorts och att på egen bekostnad riva de befintliga byggnaderna, i den mån de inte upptas som skyddsobjekt i detaljplaneändringen, innan detaljplaneändringen träder i kraft.

 

Ägande- och besittningsrätten till byggnaderna överförs genom regleringen utan dröjsmål på anbudsgivaren när anbudsförfarandet har avgjorts. Om marken på tomterna på grund av eventuell förorening måste saneras, sköter Helsingfors stad saneringen av marken i anslutning till rivningsarbetena på HSY:s delägarkommuners bekostnad och under fastighetskontorets övervakning, så att kostnaderna dras från den ersättning som redovisas till HSY efter anbudsförfarandet.

 

Ekonomiskt slutresultat

En del av den nytta som arrendeavtalsregleringen medför för Helsingfors stad är avsedd att överföras på delägarna i HSY. I detta syfte redovisas hälften av skillnaden mellan det nuvarande arrendet enligt arrendeavtalen och de gamla arrendena till samkommunen, kapitaliserad enligt den återstående ursprungliga arrendetiden. Enligt de arrenden som beräknats ovan (28 000–140 000 euro) kunde skillnaden mellan 1.1.2007, då detaljplanen och det ändrade arrendeavtalet träder i kraft, till utgången av år 2020, dvs. för 14 år, kapitaliserad bli sammanlagt ca 1,57 mn euro, varav hälften, ca 0,78 mn euro, redovisas till delägarkommunerna i HSY inom ett år efter att det nya arrendet har börjat tas ut.

 

Tilläggsersättningen enligt det antagna anbudet betalas ut inom tre månader efter att detaljplaneändringen har vunnit laga kraft och fördelas vid regleringen så att hälften anvisas HSY och hälften Helsingfors stad.

 

De kostnader som staden eventuellt åsamkas av sanering av förorenad mark och anordnande av anbudsförfarandet dras då från den summa som redovisas.

 

Om den planerade detaljplaneändringen inte träder i kraft, förbinder sig staden att underhandla med köparen om ett ersättande förfarande.

 

Nya arrendeavtal             Fastighetsnämnden har i samma beslut 21.2.2006 föreslagit Stge att nämnden skall bemyndigas att efter anbudsförfarande ingå arrendeavtal för tomten nr 18 i kvarteret nr 28051 och tomten nr 11 i kvarteret nr 28061 i 28 stadsdelen i Helsingfors stad på de föreslagna villkoren enligt följande:

 

1                          Arrendetiden för tomterna förlängs till 31.12.2065.

2                          Tomterna utarrenderas för fritt finansierad bostadsproduktion utan hitasvillkor.

3                          Årsarrendet för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 32 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta.

Bostadskomplement beaktas inte då arrendet bestäms.

4                          I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter om byggnadsskyldighet m.m. och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

 

Nämndens beslut och förslaget till omreglering av markanvändningen och till nya arrendegrunder tillkom efter omröstning. Ledamoten Liemola föreslog bordläggning. Vid omröstningen beslöt nämnden fortsätta behandlingen av ärendet med rösterna 7–1. Minoriteten bestod av ledamoten Liemola, som anmälde avvikande mening för anteckning i protokollet.

 

Kaj meddelar att Max Lindfors framställde ett rättelseyrkande om nämndens beslut. I rättelseyrkandet krävde han bl.a. att nämnden skulle ändra sitt beslut så att den för Stn rekommenderar att HSY:s fastigheter hålls tillgängliga som placeringsplats för ett svenskt högstadium i form av samkommunen HSY eller ett aktiebolag som bildas för ändamålet tills utbildningsverket hunnit utreda och fatta beslut om den nya placeringsplatsen för Åshöjdens högstadium, som avses i utbildningsnämndens svenska sektions beslut 15.12.2005 (150 §), och en behovsutredning och projektplan hunnit göras och godkännas av Stge.

 

Nämnden beslöt 11.4.2006 avvisa Max Lindfors rättelseyrkande då det hänför sig till ett beslut som gäller beredning. Enligt uppgift från fastighetskontoret har Max Lindfors överklagat nämndens beslut 11.4.2006 hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Stn har 29.3.2006 tillställts en vädjan från föreningen Hem och Skola i Staffansby, i vilken det förslås att Åshöjdens grundskola skall flyttas från Sturegatan till HSY:s fastighet i Åggelby så att barnen får kortare skolväg. Vädjan är undertecknad av 72 föräldrar till elever vid Staffansby lågstadieskola.

 

Utbildningsverket utreder i samråd med ekonomi- och planeringscentralen och med hjälp av en utomstående konsult behoven att utveckla stadens skolnät. Arbetet pågår. Utredningen omfattar verkets alla utbildningstjänster. Det är nödvändigt att justera skolnätet, eftersom det under den närmaste tiden sker en betydande minskning i åldersklasserna av barn och unga. I årets budget konstateras det att reformen av skolnätet fortsätter och att det ses till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Också samarbetet för anordnande av utbildning med de övriga utbildningsanordnarna i huvudstadsregionen ökas.

 

Nätet av skolor och läroinrättningar omfattar de finska och svenska grundskolorna, de finska och svenska gymnasierna och de finska yrkesläroanstalterna. Huvudprincipen vid utvecklingen av nätet är att lokalkostnaderna skall begränsas enligt förändringarna i antalet elever och studerande. Vid beredningen beaktas alla skol- och språkgruppers skolor, också de statliga och privata läroinrättningarna, så att användningen av de nuvarande undervisningslokalerna kan optimeras från stadens synpunkt på ett bättre sätt än nu.

 

I detta sammanhang är det uppenbart att det finns lämpliga skollokaler som blir lediga och som kan anvisas bl.a. Åshöjdens grundskola på en plats som ur elevsynvinkel är ändamålsenligare än den nuvarande.

 

Konsultförslagen väntas bli klara i oktober 2006, varefter behandlingen av ärendet inleds i utbildningsnämnden och vid behov i såväl Stn som Stge.

 

 

28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28051 tontti nro 18 sekä korttelin nro 28061 tontti nro 11; Mikkolantie 2 ja 4

 

Kiinteistölautakunta toteaa (21.2.2006) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor ‑niminen kuntayhtymä (HSY) omistaa Oulunkylässä Helsingin kaupungin vuokratonteilla sijaitsevat koulukiinteistöt, joiden koulukäyttö on lakannut vuoden 2005 kesällä siellä toimineen Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n (Practicum) toimintojen muutettua uusiin tiloihin.

 

HSY:n koulutustehtävien siirryttyä uusille ylläpitäjille se on toiminut enää sanottujen koulukiinteistöjen omistajana. Kuntayhtymä, jossa jäseninä ovat Helsinki (60 %), Espoo (17 %), Vantaa (6,5 %), Kirkko-nummi (6,5 %), Sipoo (6,5 %) ja Kauniainen (3,5 %) on siksi päätetty lakkauttaa ja sen omaisuus, lähinnä mainitut kiinteistöt, realisoida.

 

Kiinteistöjen käyttöä uuteen opetustarkoitukseen on selvitetty perusteellisesti, mutta selvitysten tuloksena on päädytty siihen, ettei HSY:n jäsenkunnilla, Helsinki mukaan lukien, ole opetuskäyttöä kyseisille tiloille eikä niille myöskään ole opetustarkoitukseen tiedossa potentiaalisia ostajia.

 

HSY:n ja kiinteistöviraston kesken käydyissä keskusteluissa on päädytty esittämään ratkaisua, jonka mukaan tonteille laadittaisiin asemakaavamuutos, jolla tonttien käyttötarkoitusta muutettaisiin siten, että ne osoitettaisiin asuntorakentamiseen. Ratkaisun mukaan HSY myisi omistamansa rakennukset vuokraoikeuksineen tarjouskilpailun kautta ja kaupunki sitoutuisi muuttamaan tonttien vuokrasopimuksia asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi siten, että asuntorakentaminen myös vuokrasopimusten mukaan mahdollistuisi. Ratkaisu merkitsisi sitä, että nykyiset rakennukset mahdollisia suojelukohteita lukuun ottamatta tulisivat tarjouskilpailun voittajan toimesta purettaviksi ja uuden kaavan mukainen asuntorakentaminen toteutettavaksi. Kiinteistövirasto huolehtisi kilpailun järjestämisestä HSY:n lukuun.

 

Tarjouspyynnössä määriteltäisiin tuleva maanvuokrataso asuntotarkoitukseen. Tarjousta pyydettäisiin tällöin siitä lisäkorvauksesta, jonka tarjoaja on esitetyn maanvuokran lisäksi valmis maksamaan asuntokerrosneliömetriä kohden saadakseen asemakaavamuutoksella osoitettavan asuntorakentamisoikeuden toteutettavakseen ja tontin pitkäaikaisesti asuntotarkoituksiin vuokrattavakseen.

 

Samalla tarjouksessa edellytetään sitouduttavan nykyisten rakennusten ylläpitoon heti kilpailun ratkettua, samoin myöhemmin asemakaavamuutoksen varmistuttua rakennusten purkamiseen ja tonttien uudisrakentamiseen.

 

HSY ja kaupunki jakaisivat keskenään puoliksi nykyisen maanvuokran ja uuden maanvuokran erotuksen maanvuokrasopimusten voimaantulon ja nykyisten maanvuokrasopimusten vuokrakauden päättymisen väliseltä ajalta.

 

Tämän lisäksi HSY ja kaupunki jakaisivat puoliksi voittaneen tarjouksen mukaisen lisäkorvauksen.

 

Lähtökohdat                     Tehtyjen selvitysten mukaan HSY:n jäsenkunnilla ei ole opetuskäyttöä kyseisille tiloille eikä niille myöskään ole opetustarkoitukseen tiedossa potentiaalisia ostajia. Tilojen muuttamista opetusviraston puitteissa toimivaksi ruotsinkieliseksi koulu- ja vapaa-ajan keskukseksi on myös tutkittu, mutta muutostöitä ei rakennusten kunto ja arvioidut muutoskustannukset huomioon ottaen ole pidetty perusteltuina.

 

HSY:lle on rakennusten rakentamiseksi ja peruskorjaamiseksi myönnetty valtionapuja, jotka tulisi palauttaa, mikäli rakennukset luovutettaisiin pysyvästi muuhun kuin opetustarkoitukseen.

 

Tontit ja rakennukset      Tontit ovat Helsingin kaupungin omistuksessa ja ne on vuokrattu HSY:lle vuoden 2020 lopussa päättyvin maanvuokrasopimuksin.

 

Tontti 28051/18

 

Tontti 28051/18 on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-k). Sen pinta-ala on 4 748 m2 ja rakennusoikeus (e=0,6) 2 849 k-m2. Tontin vuokraa määritettäessä rakennusoikeuden hintana on pidetty elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa hintaa 9 euroa/k-m2, mikä nykyarvoltaan vastaa hintaa 145 euroa/k-m2. Tontin vuosivuokra on kuluvalta kalenterivuodelta 18 426,58 euroa.

 

Tontilla sijaitsee kaksi rakennusta. Toinen, tontin itäkulmassa sijaitseva, on 1930-luvulta peräisin oleva 2-kerroksinen noin 353 k-m2:n suuruinen hallintorakennuksena käytetty vanha asuinrakennus. Toinen sijaitsee tontin eteläosassa. Se on 1980-luvulla rakennettu 2-kerroksinen kerrosalaltaan 2 052 k-m2:n suuruinen ammattikoulurakennus.

 

Vuokratessaan tontin lautakunta luovutti samalla tontilla sijaitsevat kaupungin omistamat rakennukset ja rakenteet kuntayhtymän omistukseen todeten, että niiden hinta sisältyy tontin vuokraan.

 

HSY on teettänyt kiinteistöstä Catella Kiinteistökonsultointi Oy:llä arviokirjan, jonka mukaan kiinteistön velaton markkina-arvo rakennuksineen on suuruusluokkaa 0,84 milj. euroa edellyttäen, että kohteen asemakaava muutettaisiin liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden korttelialueeksi (KTY). Arviokirjassa mainitaan lisäksi, että kiinteistön ja rakennusten luonne huomioon ottaen ostajapotentiaali on varsin vähäinen ja kysyntä lähinnä satunnaista, joten myyntiaikaa olisi tässä vaihtoehdossa syytä varata hyvin runsaasti.

 

Tontti 28061/11

 

Tontti 28061/11 on asemakaavassa osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Sen pinta-ala on 7 022 m2 ja rakennusoikeus (e=0,75) 5 267 k-m2. Tontin vuokraa määritettäessä rakennusoikeuden hintana on pidetty elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa hintaa 5 euroa/k-m2, mikä nykyarvoltaan vastaa hintaa 81 euroa/k-m2. Tontin vuokrasta on peritty vuosittain 60 % tontilla olevien rakennusten ollessa opetuskäytössä. Kuluvalta kalenterivuodelta perityn vuokran määrä on 9 681,04 euroa.

 

Tontin pääosan täyttää 1–3-kerroksinen vanhimmalta osaltaan1960-luvulla rakennettu ja sitten 1970- ja 80-luvuilla täydennetty kerrosalaltaan yhteensä 4 800 k-m2:n suuruinen ammattikoulurakennus, joka koostuu pohjoisosan alkuperäisestä 3-kerroksisesta koulusiivestä sekä 1–2-kerroksisista metalli- ja autoverstassiivistä.

 

Tontilla sitä vuokrattaessa sijainnut alkuperäinen kaupungin omistuksessa ollut rakennus myytiin samalla HSY:lle noin 0,76 milj. euron kauppahinnasta.

 

HSY:n tästä tontista teettämän arviokirjan mukaan kiinteistön velaton markkina-arvo rakennuksineen on suuruusluokkaa 1,01 milj. euroa edellyttäen vastaavaa asemakaavamuutosta kuin toisenkin tontin kohdalla. Samoin huomautetaan ostajapotentiaalin vähäisyydestä ja kysynnän satunnaisuudesta sekä odotettavissa olevasta hyvin pitkästä myyntiajasta. Edelleen todetaan, että koska on hyvin vaikeaa löytää sellaista ostajaa, joka pystyisi hyödyntämään edes pääosan rakennetuista tiloista, kiinteistön yhtiöittäminen ja myynti osissa saattaisi osoittautua varteen otettavaksi, joskin hitaaksi myyntitavaksi.

 

Kiinteistöjen talous ja käytettävyys

 

HSY ehdotti vuonna 2002 Helsingin kaupungille osoittamassaan kirjeessä, että kiinteistöt siirtyisivät Helsingin kaupungin vastattaviksi.

 

Kiinteistöviraston tilakeskus antoi 24.6.2003 kirjeen johdosta lausuntonsa, jossa totesi asiasta opetusvirastolta ja Helsingin ammattikorkeakoululta kysyttyään, ettei sillä ole tiedossa kaupungin omaa eikä myöskään ulkopuolista käyttöä HSY:n omistamille opetusrakennuksille eikä sillä siksi, ottaen huomioon kaupungilla jo ennestään olevan tyhjäksi jääneen kiinteistömassan, ole edellytyksiä ottaa vastatakseen HSY:n kiinteistöjen jalostusta tai rakennusten myyntiä.

 

HSY:lle vuodelta 2005 arvioidut rakennusten ylläpitokulut olivat yhteensä noin 200 000 euroa. Kun jo päättynyttä opetustoiminnan vuokraa ei oteta huomioon, HSY:lle kertyy vuokratuloa noin 130 000 euroa vuodessa, mikä muodostuu ABB Service Oy:n käytössä tilapäisesti huoneenvuokrasopimuksen nojalla perittävästä vuokrasta. Lisäksi yksi rakennuksista on helmikuun puolivälistä vuokrattu 20 000 euron korvauksesta määräaikaisesti Yleisradion draamatuotannolle uutta ohjelmasarjaa varten tehtäviä kuvauksia varten.

 

HSY:n tehtyä uudelleen vuonna 2004 kaupungille tarjouksen kiinteistöjen luovuttamiseksi kaupungille tilakeskus viittasi lausunnossaan aiempaan lausuntoonsa ja totesi mm., ettei osaston tiedossa edelleenkään ollut sellaisia kaupungin omia tilatarpeita, jotka voitaisiin ratkaista hankkimalla kaupungin omistukseen myytäviksi tarjotut oppilaitosrakennukset.

 

Tilakeskus ei myöskään pitänyt perusteltuna ratkaisua, jossa rakennukset hankittaisiin kaupungin omistukseen, peruskorjattaisiin ja vuokrattaisiin ulkopuoliseen käyttöön.

 

Lausunnossa katsottiinkin, että HSY:n tulisi purkaa rakennukset ja luopua maanvuokrasopimuksistaan, mikäli se ei saa myytyä rakennuksia oppilaitoskäyttöön. Rakennusvirastosta saadun arvion mukaan rakennusten purkukustannusten suuruusluokka veroineen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksineen lienee 75–80 euroa/br-m2, yhteensä 0,55 milj. euroa. Arvio ei sisällä mahdollisia maaperän puhdistuskustannuksia.

 

Tonteista nyt perittävän vuokran määrä on niiden käyttötarkoituskin huomioon otettuna vähäinen, tänä vuonna yhteensä noin 28 110 euroa, mikä pääomitettuna vastaa noin 562 150 euron pääoma-arvoa, keskimäärin 69 euroa/k-m2. Mikäli tontista 28061/11 perittäisiin täysimääräistä vuokraa, vuosivuokra olisi 34 561,65 euroa ja tonttien vastaava pääoma-arvo 691 233 euroa.

 

Tonttien asemakaavan muuttaminen asuinkäyttöön sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusohjelmaan ja on tarkoitus käynnistää osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella kevätkautena 2006. Varovaisen arvion mukaan tontit voisivat olla kaavoitettavissa asuinkerrostalojen korttelialueeksi ympäristön rakentamistehokkuutta vastaavasti. Tämä merkitsisi noin 7 000 k-m2:n rakennusoikeutta, mikä johtaisi arviolta noin 3,5 milj. euron pääoma-arvoon ja 140 000 euron vuosivuokriin.

 

Esitettävä järjestely HSY:n kanssa/kiinteistöjen kilpailuttaminen

 

Lähtökohtana esitettävässä ratkaisussa on se, että kiinteistöjen vuokraoikeus rakennuksineen siirtyisi järjestettävän tarjouskilpailun myötä voittaneen tarjouksen tekijälle, joka samalla ottaisi vastatakseen nykyisten rakennusten purkamisen ja tonttien rakentamisen laadittavan asemakaavamuutoksen mukaisesti asuntotarkoitukseen.

 

Luovutus esitetään tehtäväksi tarjouspyyntömenettelyin, jolloin luovutettaviksi tulisivat tonteilla sijaitsevat rakennukset ja maanvuokraoikeus tontteihin nykyistä vastaavin ehdoin ja lisäksi ehdolla, että maanvuokrasopimuksia muutetaan käyttötarkoitukseltaan ja jatketaan pitkäaikaisesti noin 60 vuodeksi siinä vaiheessa, kun alueelle vahvistetaan lainvoimaisesti asemakaavamuutos, joka mahdollistaa tonteille asuntorakentamisen.

 

Tonttien maanvuokra määräytyisi asemakaavamuutoksen vahvistuttua pääoma-arvon 500 euroa/k-m2 mukaan siten, että pääoma-arvo olisi sidottu elinkustannusindeksin kehitykseen ja vuotuista vuokraa perittäisiin 4 % pääoma-arvosta. Vuoden 1951 hintatasossa pääoma-arvo vastaa hintaa noin 32 euroa/k-m2.

 

Kilpailussa pyydettäisiin tällöin tarjousta siitä, paljonko tarjoaja olisi valmis sanotuin ehdoin maksamaan lisäkorvausta asuntokerrosneliömetriä kohti saadakseen tontit itselleen vuokralle ja muutettavan asemakaavan mukaisesti rakentaakseen. Lisäkorvaus erääntyisi maksettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun suunniteltu asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi.

 

Tonteille saisi asemakaavamuutoksen vahvistuttua tehtävien uusien vuokrasopimuksien mukaan rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja eikä niitä koskisi hitas-sääntely. Tontit tulisi rakentaa kahden vuoden kuluessa uusien sopimusten solmimisesta.

 

Järjestelyssä tarjoajan tulisi sitoutua ottamaan tonteilla sijaitsevat rakennukset omistukseensa ja tontit vuokraoikeudella hallintaansa kilpailun ratkettua sekä kustannuksellaan purkamaan nykyiset rakennukset siltä osin, kun niitä ei asemakaavamuutoksella osoiteta suojeltaviksi, viimeistään muutettavan asemakaavan voimaantuloon mennessä.

 

Rakennusten omistus- ja hallintaoikeus siirtyisi järjestelyssä tarjoajalle viipymättä kilpailun ratkettua. Mikäli tonttien maaperää tulisi mahdollisen pilaantumisen johdosta kunnostaa, Helsingin kaupunki vastaisi purkutöiden yhteydessä maaperän kunnostuksesta HSY:n osakaskuntien kustannuksella ja kiinteistöviraston valvonnassa siten, että kulut vähennettäisiin HSY:lle tarjouskilpailun tuloksena tilitettävästä korvauksesta.

 

Taloudellinen lopputulos

 

Helsingin kaupungille vuokrasopimusjärjestelystä koituvasta hyödystä osa tuloutettaisiin järjestelyssä HSY:n osakkaille. Tässä tarkoituksessa kuntayhtymälle tilitettäisiin puolet maanvuokrasopimusten mukaisten nykyvuokrien ja vanhojen maanvuokrien erotuksesta pääomitettuna jäljellä olevalta alkuperäiseltä vuokra-ajalta. Edellä olevien vuokra-arvioiden mukaan (28 000–140 000 euroa) erotuksen määrä alkaen 1.1.2007, asemakaavan ja muutetun vuokrasopimuksen voimaantulosta, vuoden 2020 loppuun, 14 vuoden ajalta, pääomitettuna voisi olla yhteensä noin 1,57 milj. euroa, mistä puolet, noin 0,78 milj. euroa, tilitettäisiin HSY:n osakaskunnille vuoden kuluessa siitä, kun uuden maanvuokran periminen on aloitettu.

 

Voittaneen tarjouksen mukainen lisäkorvaus tulisi maksettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi, ja jaettaisiin järjestelyssä siten, että puolet osoitettaisiin HSY:lle ja puolet Helsingin kaupungille.

 

Tilitettävästä summasta tulisi tuolloin vähennettäväksi pilaantuneen maaperän kunnostuksesta ja tarjouskilpailun järjestämisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuneet kulut.

 

Mikäli suunniteltu asemakaavamuutos ei tulisi voimaan, kaupunki sitoutuu neuvottelemaan ostajan kanssa korvaavasta menettelystä.

 

Uudet vuokrasopimukset

 

Kiinteistölautakunta on myös samassa päätöksessä 21.2.2006 esittänyt Kvston päätettäväksi, että lautakunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28051 tontin nro 18 ja saman kaupungin korttelin nro 28061 tontin nro 11 vuokrasopimuksia tarjouskilpailun jälkeen ja esitetyin ehdoin seuraavasti:

 

1                    Tonttien vuokra-aikaa jatketaan 31.12.2065 saakka.

 

2                    Tontit vuokrataan vapaarahoitteista asuntotuotantoa varten ilman hitas-ehtoja.

 

3                    Tonttien vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” indeksin pistelukua 100 vastaavaa 32 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa asuntokerrosalan osalta.

 

Asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei vuokraa peritä.

 

4                    Muutoin noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia rakentamisvelvollisuutta ym. koskevia asuntotonttien vuokraus-ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

 

Lautakunnan päätös koskien sekä esitystä maankäytön uudelleen järjestämiseksi että uusiksi vuokrausperusteiksi syntyi äänestyksen jälkeen. Jäsen Liemola teki pöydällepanoehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 7 - 1. Vähemmistöön kuului Liemola. Jäsen Liemola ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen.

 

Kaj ilmoittaa, että Max Lindfors teki lautakunnan päätöksestä oikaisu­vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa mm. vaadittiin, että lautakunta muuttaisi päätöstään siten, että siinä Khlle suositellaan, että HSY:n kiinteistöt pidetään saatavilla ruotsinkielisen yläasteen sijoituspaikaksi. Tässä tarkoituksessa kiinteistöt tulisi säilyttää joko kuntayhtymä HSY:n tai tarkoitusta varten perustettavan osakeyhtiön nimissä niin pitkään, että opetusvirasto ehtii selvittää ja päättää opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoksen päätöksessä 15.12.2005 (150 §) tarkoittaman
Åshöjdens grundskolan sijoituspaikasta, sekä tehdä tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja hyväksyttää ne Kvstossa.

 

Lautakunta päätti 11.4.2006 jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska päätös oli luonteeltaan asian valmistelua. Kiinteistövirastosta saadun tiedon mukaan Max Lindfors on valittanut lautakunnan 11.4.2006 tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Khlle on 29.3.2006 osoitettu Hem och Skola i Staffansby- nimisen yhdistyksen vetoomus, jossa esitetään, että Sturenkadulla sijaitseva Åshöjdens grundskolan siirrettäisiin Oulunkylään HSY:n kiinteistöön, jotta lasten koulumatka lyhenisi. Vetoomuksen on allekirjoittanut 72 Staffansby lågstadieskolanin oppilaan vanhempaa.

 

Opetusvirasto selvityttää yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa ulkopuolisen konsultin avulla kaupungin kouluverkon kehittämistarpeet. Työ on meneillään. Selvityksessä ovat mukana kaikki viraston koulutuspalvelut. Kouluverkkoa on tarpeen tarkistaa, sillä lasten ja nuorten ikäluokissa tapahtuu lähiaikoina merkittäviä vähenemisiä. Kuluvan vuoden talousarviossa todetaan, että kouluverkon uudistamista jatketaan ja huolehditaan tilojen toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Myös yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä pääkaupunkiseudun muiden koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään.

 

Koulu- ja oppilaitosverkostoihin kuuluvat suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut, suomen- ja ruotsinkieliset lukiot sekä suomenkieliset ammatilliset oppilaitokset. Verkoston kehittämisen pääperiaatteena on tilakustannusten rajoittaminen oppilas- ja opiskelijamäärien muutosten mukaisesti. Valmistelussa otetaan huomioon kaikkien koulu- ja kieliryhmien koulut, myös valtion oppilaitokset ja yksityiset oppilaitokset, jotta nykyisten opetustilojen käyttö saataisiin koko kaupungin kannalta optimoitua nykyistä paremmin.

 

Tässä yhteydessä on ilmeistä, että käytöstä vapautuu sopivia koulutiloja, jotka voidaan osoittaa mm. Åshöjdens grundskolan käyttöön oppilaiden kannalta nykyistä tarkoituksenmukaisemmasta paikasta.

 

Konsultin ehdotusten odotetaan valmistuvan lokakuussa 2006, minkä jälkeen alkaa asian käsittely opetuslautakunnassa ja tarvittaessa sekä Khssa että Kvstossa.

 

KAJ                                    Stadsstyrelsen torde besluta föreslå Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor att denna skall sälja sina byggnader på tomten nr 18 i kvarteret nr 28051 och tomten nr 11 i kvarteret nr 28061 i 28 stadsdelen (Åggelby) i Helsingfors stad och arrenderätten till tomterna genom anbudsförfarande och på följande villkor:

 

1                    Samkommunens byggnader på tomterna säljs med tanke på rivning, frånsett de byggnader som eventuellt skyddas genom en planerad detaljplaneändring.

 

2                    Helsingfors stad utarbetar en detaljplaneändring för tomterna, i vilken tomterna anvisas för byggande av bostäder.

 

3                    De nuvarande arrendeavtalen för tomterna ersätts genom beslut av Helsingfors stad med nya arrendeavtal där dispositionen, arrendetiden och arrendet har ändrats så att byggande av fritt finansierade bostäder utan hitasreglering i enlighet med detaljplaneändringen är möjligt när detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

 

4                    I de nya arrendeavtalen disponeras tomterna för bostadsändamål, arrendetiden utsträcks till utgången av år 2065 och grunden för det årsarrende som tillämpas när detaljplanen vunnit laga kraft bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 32 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta, varvid årsarrendet utgör 4 % av det kapitalvärde som justerats enligt förändringen i levnadskostnadsindex.

 

Helsingfors stad redovisar hälften av skillnaden mellan det nya och det gamla arrendet, diskonterad enligt betalningstidpunkten, till HSY inom ett år efter att det nya arrendet har börjat tas ut.

 

Skillnaden mellan arrendena räknas från att de nya avtalet träder i kraft till dess de nuvarande avtalen utlöper 31.12.2020.

 

5                          Anbudsförfarandet vinns av den anbudsgivare som utöver att förbinda sig vid de ovanstående villkoren i arrendeavtalet erbjuder den största tilläggsersättningen (euro/kvadrat­meter bostadsvåningsyta) som vederlag för arrenderätterna.

 

Tilläggsersättningen förfaller till betalning inom tre månader efter att detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

 

Tilläggsersättningen delas till hälften mellan HSY och Helsingfors stad.

 

Från tilläggsersättningen dras de kostnader som staden åsamkats av sanering av förorenad mark och anordnande av anbudsförfarandet och, om beloppet för tilläggsersättningen inte räcker till för att täcka kostnaderna, dras resten från den del av hyresskillnaden som enligt punkt 4 redovisas till HSY.

 

6                          Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av anbudsförfarandet och saneringen av tomtmarken, om en sådan visar sig vara behövlig.

 

7                          Om den detaljplaneändring genom vilka tomterna anvisas för byggande av bostäder inte träder i kraft, förbinder sig staden att med köparen underhandla om ett ersättande förfarande.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta bemyndiga fastighetsnämnden att ordna anbudsförfarandet på villkoren ovan.

 

Protokollsutdrag till Samkommunen HSY, fastighetsnämnden, utbildningsverket och ekonomi- och planeringscentralen.

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa Samkommunen för huvudstads­regionens svenskspråkiga yrkesskolor ‑nimiselle kuntayhtymälle, että se myisi Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28051 tontilla nro 18 ja saman kaupungin korttelin nro 28061 tontilla nro 11 sijaitsevat omistamansa rakennukset vuokraoikeuksineen tarjouskilpailulla seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteilla sijaitsevat kuntayhtymän rakennukset myydään purettaviksi lukuun ottamatta laadittavassa asemakaavamuutoksessa mahdollisesti suojeltavaksi osoitettavia rakennuksia.

 

2                    Tonteille laaditaan Helsingin kaupungin toimesta asemakaavamuutos, jossa tontit osoitetaan asuntorakentamiseen.

 

3                    Tonttien nykyiset vuokrasopimukset korvataan Helsingin kaupungin päätöksin uusilla käyttötarkoitukseltaan, vuokra-ajaltaan ja vuokraltaan muutetuilla maanvuokrasopimuksilla siten, että asemakaavamuutoksen mukainen vapaarahoitteinen ja hitas-sääntelystä vapaa asuntorakentaminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun asemakaavamuutos tulee lainvoimaiseksi.

 

4                    Uudet maanvuokrasopimukset tehdään käyttötarkoitukseltaan asuntotarkoituksiin, vuokrakausi ulotetaan jatkumaan vuoden 2065 loppuun ja asemakaavan tultua lainvoimaiseksi sovellettavan uuden vuosivuokran perusteena pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” indeksin pistelukua 100 vastaavaa asuntokerrosneliömetrihintaa 32 euroa, jolloin vuosivuokrana peritään 4 % elinkustannusindeksin muutoksen mukaan tarkistetusta pääoma-arvosta.

 

Helsingin kaupunki tilittää puolet maksuajankohtaan diskontattujen uuden ja vanhan maanvuokran erotuksesta HSY:lle vuoden kuluessa siitä, kun uuden maanvuokran periminen on aloitettu.

 

Vuokrien erotus lasketaan uusien sopimusten alkamisesta nykyisten sopimusten päättymisajankohtaan 31.12.2020.

 

5                    Tarjouskilpailun voittaa tarjoaja, joka edellä oleviin maanvuokrasopimuksen ehtoihin sitoutumisen lisäksi tarjoaa suurimman lisäkorvauksen (euroa/asuinkerrosneliömetri) vastikkeena vuokraoikeuksista.

 

Lisäkorvaus erääntyy maksettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi.

 

Lisäkorvaus jaetaan puoliksi HSY:n ja Helsingin kaupungin kesken.

 

Lisäkorvauksesta vähennetään tonttien maaperän puhdistamisesta ja tarjouskilpailun järjestämisestä Helsingille aiheutuneet kustannukset ja, jos lisäkorvauksen määrä ei riitä kustannusten kattamiseen, loput vähennetään kohdan 4 mukaisesta HSY:lle tilitettävästä vuokraerotuksen osasta.

 

6                    Helsingin kaupunki vastaa tarjouskilpailun järjestämisestä samoin kuin tonttien maaperän puhdistamisesta, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.

 

7                    Mikäli asemakaavamuutos, jolla tontit osoitetaan asuntorakentamiseen, ei tule voimaan, kaupunki sitoutuu neuvottelemaan ostajan kanssa korvaavasta menettelystä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään mainitun tarjouskilpailun edellä esitetyin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote HSY-kuntayhtymälle, kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Tilläggsuppgifter:
Venesmaa Riitta, vik. stadssekreterare, telefon 169 2252

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Karta (Åggelby, tomterna 28051/18 och 28061/11) - Kartta (Oulunkylän tontit 28051/18 ja 28061/11)

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN POISSAOLOJEN KORVAAMISEN TEHOSTAMISEKSI

 

Khs 2006-255

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

5                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sijaisten palkkaamista työntekijöiden poissaoloja korvaamaan tehostetaan kehittämällä omaa varahenkilöjärjestelmää." (Sirpa Puhakka, äänin 59-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (30.3.2006), että varahenkilöstöjärjestelmän luominen on tarkoituksenmukaista silloin, kun kysymys on suurista henkilöstöryhmistä ja sijaistarve on pysyvä. Tällaisia henkilöstöryhmiä ovat mm. sairaanhoitajat, perushoitajat sekä lasten päivähoidon ja kotihoidon henkilöstö. Henkilöstön tehtävien ja niissä vaadittavien kelpoisuuksien erilaisuudesta johtuen vain sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi pitää varahenkilöstöjärjestelmää.

 

Varahenkilöt toimivat sijaisina lähinnä henkilöiden äkillisissä lyhytaikaisissa poissaolotilanteissa. Varahenkilöstön palkkaaminen lyhytaikaisten äkillisten poissaolojen kattamiseen on osoittautunut toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Terveyskeskuksessa henkilöstöhankintayksikkö sijoittaa varahenkilöt.

 

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus kuten monet muutkin virastot ja laitokset käyttävät talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti hyväkseen sijaisten palkkaamiseen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluja. Yhtiöllä on ammattitaitoinen henkilöstö hoitamassa sijaisia lyhytaikaisiin, jopa vain muutaman tunnin kestäviin poissaoloihin.

 

Terveyskeskuksessa varahenkilöstön määrä on laskettu kattamaan pääasiassa hoitohenkilökunnan sairauspoissaolojen perusteella n. 80 % enintään kahden kuukauden pituisista sairauspoissaoloista.

 

Sekä sosiaalivirasto että terveyskeskus seuraavat kuukausittain varahenkilöstön käyttöä. Sijaisten saannin turvaaminen saattaa edellyttää vastaisuudessa varahenkilöstön määrän lisäämistä.

 

Vuoden 2005 lopussa kaupungilla oli varahenkilöitä seuraavasti:

 

Sosiaaliviraston lasten päivähoitoalue

 

47 varahenkilöä, joista oli 39 lastenhoitajaa, neljä keittäjää, yksi lastentarhanopettaja ja kolme päiväkotiapulaista.

 

Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue

 

11 varahenkilöä, joista oli seitsemän hoitajaa, yksi lähihoitaja, yksi kodinhoitaja sekä kaksi sairaanhoitajaa.

 

Terveyskeskus

 

179 varahenkilöä, joista oli sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia yhteensä 91, perushoitajia, mielisairaanhoitajia ja lähihoitajia yhteensä 58, laitoshuoltajia 38 ja yksi toimistosihteeri.

 

Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualueella on tavoitteena palkata vuoden 2006 aikana 20 uutta varahenkilöä.

 

Vuonna 2006 terveyskeskuksessa kotihoito-osaston muodostamisen johdosta varahenkilöstön määrää lisätään 59 henkilöllä ja sairauspoissaolojen lisääntymisen perusteella muussa toiminnassa kuin kodinhoidossa 24 henkilöllä.

 

Henkilöstökeskus katsoo, ettei varahenkilöstöjärjestelmää ole tarkoituksenmukaista ylläpitää muissa virastoissa ja laitoksissa kuin sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa.

 

Saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että varahenkilöstön määrää kaupungilla on erityisesti työvoimatilanteen muutosten johdosta tarkoituksenmukaista jossain määrin lisätä.

 


SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN HENKILÖIDEN OTTAMINEN TYÖPAIKKAKOULUTUKSEEN KAUPUNGIN HALLINTOKUNNISSA

 

Khs 2006-257

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

6                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että maahanmuuttajataustaisia henkilöitä otetaan työpaikkakoulutukseen kaupungin hallintokunnissa ja että heille annetaan mahdollisuus osallistua työn ohella sellaiseen pätevöittävään suomen ja ruotsin kielen koulutukseen, jota työ edellyttää." (Birgitta Dahlberg, äänin 83-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (22.3.2006), että uudessa kaupungin henkilöstöstrategiassa henkilöstön osaaminen on nostettu yhdeksi pääteemaksi ja kehittämisen kohteeksi. Tavoitteena on, että organisaatiokulttuuri ja johtaminen rakennetaan oppimista ja innovatiivisuutta edistäväksi ja että jatkuva oppiminen, tietämyksen jakaminen ja osaamisen arviointi tehdään osaksi arkea.

 

Strategiakohdassa ”Henkilöstöresurssit varmistetaan määrällisesti ja laadullisesti” on useita maahanmuuttajien asemaa kehittäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on mm., että maahanmuuttajat otetaan huomioon työpaikoista tiedotettaessa ja työpaikkailmoituksia laadittaessa sekä henkilöstön urapolkuja suunniteltaessa. Kaupunki myös kouluttaa maahanmuuttajista itselleen työvoimaa yhä enenevässä määrin.

 

Riittävä suomen kielen taito on edellytys työssä toimimiselle.

Henkilöstökeskus kustantaa kaupungilla työssä oleville maahanmuuttajataustaisille suomenkielen opetusta eri tavoin toteutettuna. Kasvava tarve on pienryhmäopetuksesta, jossa kehitetään tiettyihin ammatteihin liittyvää kielitaitoa ja ammattisanaston käyttöä

 

Kaupungin henkilöstöllä on taustastaan riippumatta hyvä mahdollisuus omaa osaamistaan kehittävään koulutukseen työajalla tai joustavin työaikajärjestelyin toteutettuna. RASE-ohjeen mukaisesti kaupungin tulee edistää etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien ja maahanmuuttajien pätevöitymistä kaupungin tehtäviin. Mikäli työtehtävät edellyttävät tiettyä osaamista, maahanmuuttajat voivat yhdenvertaisina hakeutua kaupungin järjestämään koulutukseen sekä myös muuhun kaupungin ulkopuolelta ostettaviin koulutuksiin. Vastaavasti mikäli työtehtävät vaativat ruotsin kielen osaamista, kaupunki järjestää ruotsin kielen koulutusta, johon myös maahanmuuttajat voivat tarpeen mukaan osallistua.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU PEKKA REINIKAISEN TOIVOMUSPONSI: ERI HENKILÖSTÖRYHMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON RIITTÄVYYS

 

Khs 2006-258

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

7                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituksen selvittävän eri henkilöstöryhmien työterveyshuollon riittävyyttä." (Pekka Reinikainen, äänin 68-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (30.3.2006) valmistelleensa lausunnon yhdessä työterveyskeskuksen kanssa.

 

Työterveyshuollon palvelut on vuoden 2003 alusta lukien yhdistetty työterveyskeskukseen. Yhdistymisen aikoihin työterveyskeskuksen resursseja vahvistettiin siten, että työterveyspalvelujen henkilöstö ja rahoitusrakenne saatettiin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen osalta vastaamaan samaa tasoa kaupungin muiden työterveysyksiköiden kanssa.

 

Työterveyskeskuksen palvelumitoituksessa kullakin työterveyslääkäri ja - hoitaja – perustiimillä (38) on asiakkaanaan noin 1 100 Helsingin kaupungin työntekijää. Fysioterapeuttia (10) kohti on noin 4 000 ja psykologia (6) kohti noin 6 500 työntekijää. Ostopalvelut mahdollistavat erikoislääkärikonsultaatioiden käytön työkykyarvioissa ja diagnostisissa konsultaatioissa erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ja mielenterveysongelmissa, jotka ovat yleisimmät työkykyä haittaavat terveydelliset tekijät.

 

Tämä työterveyshuollon mitoitus vastaa noin 300 euron panostusta työntekijää kohti vuodessa ja on lähellä Kansaneläkelaitoksen myöntämän työterveyshuollon korvauksen (50% kuluista) enimmäiskorvausta. Työterveyshuollon resursoinnin voidaan katsoa edustavan hyvää kansallista tasoa.

 

Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuoltolain periaatteisiin ja sen perusteella sosiaali- ja terveysministeriön antamiin määräyksiin ja Työterveyslaitoksen julkaisemiin käytännön ohjeisiin. Lisäksi työterveyskeskuksen toimintaa ohjaa Helsingin kaupungin sisäiset ohjaat ja määräykset. Työterveyskeskusta ohjaava kaupunginhallituksen ohjesääntö on vuodelta 1994 ja siinä kuvataan lakisääteinen työterveysvaaroja ehkäisevä toiminta ja työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä työyksiköiden tuloksellisuutta tukeva toiminta. Sairaanhoito edellytetään järjestettävän vähintään yleislääkäritasoisena. Myöhemmän lainsäädännön (työterveyshuoltolaki 2001, työsuojelulaki 2002) velvoitteista seuraa lisäksi psyykkisen hyvinvoinnin, nykyisin termein työhyvinvoinnin, tukeminen mm. esimiesten ja työyhteisöjen työtä tukemalla.

 

Helsingin kaupungin henkilöstön sairastavuus (sairauspoissaolot) ovat lisääntynyt koko 2000-luvun ajan, kaikkein voimakkaimmin kahden viime vuoden aikana. Samaan aikaan henkilöstön keski-ikä on noussut ja lähes puolet henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita. Työterveyshuollon toiminnassa on viimeisen kymmenen vuoden aikana koko ajan korostunut työkyvyn tukemiseen liittyvä vastaanottotoiminnan lisääntyminen ja hoitoon, sosiaali- ja eläkevakuutukseen liittyvien lausuntojen ja todistusten lukumäärän kasvu. Lakeihin ja sopimuksiin perustuva ehkäisevä toiminta (terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset) on tehty sopimusten mukaisesti ja yhteistyössä työsuojelun kanssa. Perusvastaanottoon (tavallinen 20 minuutin ajanvaraus sairauden vuoksi) kaupungin perustyöntekijälle (ne 50%, joiden työkyky on erinomainen tai hyvä) on jäänyt entistä niukemmin vapaita aikoja huolimatta työterveyshuollon toiminnan tehostamispyrkimyksistä (erilliset akuuttiajat saman päivän tarpeeseen, sanelun käytön lisääminen lausunnoissa, ostopalvelun käyttö perusvastaanoton tukena).

 

Palveluiden edellä kuvattu niukkuus kohdistuu sinänsä kaikkiin Helsingin kaupungin työntekijöihin. Kuitenkin niillä aloilla, joilla ikääntymisen mukanaan tuomat vaivat liittyvät erityiseen työn psyykkiseen tai fyysiseen kuormittavuuteen (esim. laitoshuoltotyö, siivous- ja ruokahuoltotyö, rakennus- ja korjaustyö) tai työn läsnäolovaatimus on erityisen sitova (raitio- ja bussiliikenteen työ) vastaanottopalveluiden niukkuus voi haitata työntekijöiden työterveyshuoltopalvelujen saatavuutta. Näillä ja muilla kuormittavilla työaloilla on työterveyspalveluiden tarve pyritty turvamaan priorisoimalla toimintaa mm. henkilöstön sijaisjärjestelyin ja palveluiden riittävyyden turvaavin ostopalveluin. Sairaanhoito- palveluiden päivittäinen saatavuus tulee paranemaan henkilöstön ikärakenteen muuttuessa tulevina vuosina.

 


SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Reinikainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Reinikaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: TOIMENPITEET TASA-ARVOISEN PALKKAPOLITIIKAN SAAVUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-262

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

8                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin tasa-arvoisen palkkapolitiikan saavuttamiseksi toteuttamalla hallintokuntien rajat ylittävää palkkaohjelmien yhtenäistämistä sekä työtehtävien vaativuuden arviointia ja vertailua." (Johanna Sumuvuori, äänin 55-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (22.3.2006), että kaupungissa sovelletaan kaikkia viittä kunta-alan virka- ja työehtosopimusta, joiden tehtävien vaativuuden arviointia koskevat sopimusmääräykset poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi teknisen henkilökunnan virka- työehtosopimuksessa tehtävien vaativuuden arviointi ja siihen perustuva palkkaus otettiin käyttöön jo vuonna 1005. Opetusalan virkaehtosopimuksessa tämän vuoden elokuussa käyttöön otettavaksi tarkoitettu tehtävien vaativuuden arviointi siirtyi valtakunnallisesta neuvottelujen tuloksena niin, että sitä aletaan toteuttaa aikaisintaan seuraavalla sopimuskaudella vuonna 2007. Opetusalan virkaehtosopimuksen piirissä on n. 14 % kaupungin koko henkilökunnasta.

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä on pääosa elin n. 71 % kaupungin henkilökunnasta. Sopimusmääräysten mukaan tehtävien vaativuus arvioidaan kunkin palkkaryhmän sisällä. Arviointi tehdään kussakin virastossa tai laitoksessa. Tehtävien vaativuuden arvioinnin tavoitteena on, että samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävien tehtäväkohtaiset palkat koko kaupungilla ovat vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Tarkoitus on, että virastoissa ja laitoksissa toteutettavien arviointien jälkeen vaativuustasot ja palkkaus tarkistetaan keskushallinnossa niin, että tehtävien vaativuudet ja niiden mukaiset tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa koko kaupungissa. Kaupunkitason tarkistus on tarkoituksenmukaista, kun virastotasoinen vaativuuden arviointi on riittävän vakiintunutta ja edennyt riittävän pitkälle. Runsaasti resursseja sekä keskushallinnossa että virastoissa ja laitoksissa vaativa työ on tarkoitus saada käyntiin nykyisen henkilöstöstrategiakauden aikana.

 

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä on n. 7 % kaupungin henkilökunnasta. Tämän sopimuksen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän uudistamista on valmisteltu jo pitkään ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön tänä keväänä. Myös sen tavoitteena on, että tehtäväkohtaiset palkat ovat vaativuuden mukaisessa järjestyksessä koko kaupungissa. Kaupunkitasoisen vertailun toteuttaminen on otettu huomioon järjestelmän jatkokehittämissuunnitelmissa.

 

Tehtävien vaativuuden arviointi on käytössä myös lääkärisopimuksen piirissä. Lääkärisopimuksen soveltamisalalla tehtävien hallintokuntakohtaista vaativuuden arviointia on pidetty riittävänä tässä vaiheessa. Lääkärisopimuksen piirissä on n. 2 % kaupungin henkilökunnasta.

 

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piirissä on n. 6 % kaupungin henkilökunnasta. Henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti paljon resursseja vaativa palkkausjärjestelmien kehittämistyö painottuu tässä vaiheessa kuukausipalkkaisille sopimusaloille eikä hallintokuntarajat ylittävää vaativuuden arviointia tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piirissä on tällä henkilöstöstrategiakaudella suunnitteilla.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sumuvuori) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Johanna Sumuvuorelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


5

VALTUUTETTU JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJIEN TYÖELÄMÄÄN REKRYTOIMISEN JA SOPEUTTAMISEN TARPEET

 

Khs 2006-263

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

9                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin henkilöstöstrategian ja henkilöstövision valmistelussa otetaan jatkossa huomioon myös maahanmuuttajien työelämään rekrytoimisen ja sopeuttamisen tarpeet." (Johanna Sumuvuori, äänin 83-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (22.3.2006), että Helsingin seudun uuden työvoiman kokonaistarve vuoteen 2015 asti on n. 264 000 henkilöä. Tästä tarpeesta n. 10 % johtuu työpaikkamäärän lisääntymisestä ja loput työllisten poistumasta (vanhuuseläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet, ulkomaille muutto jne.). Eniten uusia työpaikkoja avautuu terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja vapaa-ajan alan työtehtävissä. Lähes 80 % kysynnän kasvusta kohdistuu yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoista koulutusta edellyttäviin tehtäviin. Poistuman korvaamisessa korostuu puolestaan ammatillinen koulutus 46 %:n osuudella.

 

Helsingin kaupungin henkilöstöstrategiatyö on pohjautunut laajalle asiantuntijajoukon kuulemiselle ja laajoille perusselvityksille. Toimintaympäristön analyysien perusteella on pääteltävissä, että työelämän vaatimukset kovenevat ja kilpailu työvoimasta kiihtyy. Suurimmat haasteet kohdistuvat työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen sekä ammatilliseen liikkuvuuteen.

 

Henkilöstötyön strategisiksi osa-alueiksi on valittu henkilöstön saatavuus ja liikkuvuus, osaaminen, palkitseminen ja henkilöstön osallistuminen. Uudessa henkilöstöstrategiassa yhtenä päämääränä on henkilöstöresurssien varmistaminen määrällisesti ja laadullisesti. Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen on otettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi usealla toimenpidealueella. Näitä toimenpiteitä ovat:

 

-                                       koulutetaan kaupungille uusia työntekijöitä räätälöidyllä ammatillisella koulutuksella

-                                       otetaan maahanmuuttajat huomioon työpaikoista tiedotettaessa ja työpaikkailmoituksia laadittaessa

-                                       kehitetään maahanmuuttajille urapolkuja

-                                       kehitetään urapolku- ja tehtäväkiertomalleja eri henkilöstöryhmille.

 

Henkilöstökeskus on perustanut laajapohjaisen työryhmän selvittämään kaupungin rekrytointia ja työvoiman saatavuutta. Ryhmän tavoitteena on laatia kaupunkitasoinen rekrytoinnin kokonaissuunnitelma, jossa yhtenä osiona tarkastellaan myös maahanmuuttajien työllistymistä kaupungin palvelukseen.

 

Henkilöstökeskuksen johdolla aloittaa myös työttömyyden hoidon linjauksia pohtiva työryhmä. Osana työryhmän työskentelyä otetaan huomioon maahanmuuttajien työllistyminen suomalaiseen työelämään yleensä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sumuvuori) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Johanna Sumuvuorelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


6

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: SUUNNITELMAN LAATIMINEN HENKILÖSTÖLIIKUNNAN LISÄÄMISESTÄ

 

Khs 2006-264

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

10                 "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin työntekijöille tarjottavan henkilöstöliikunnan lisäämisestä laaditaan suunnitelma, jossa selvitetään myös henkilöstöliikunnan vaikutukset työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen." (Mari Puoskari, äänin 48-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (31.3.2006), että se on valmistellut lausunnon yhdessä työterveyskeskuksen kanssa.

 

Henkilöstöliikunta on kuntoliikuntaa perusmuodoissa. Ohjattujen ryhmätuntien lisäksi tarjolla on kuntosalitoimintaa ja muutamia joukkuelajeja. Toiminnan tuleva painopiste on ikääntyvissä sekä nuorissa, vähän liikkuvissa työntekijöissä.

 

Henkilöstöliikunnan ohella kaupungin työntekijöiden liikuntamahdollisuuksia tuetaan virastojen ja laitosten henkilökuntakerhojen kautta. Lisäksi on erikseen tuettu uintikäyntejä.

 

Henkilöstöliikunnan ohelle kaupunki on kehittämässä omaa liikuntakorttijärjestelmää. Liikuntakortin pilotoinnista on saatu varsin hyviä kokemuksia. Tavoitteena on, että kortti voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2007. Kortin käyttöönotto tulee lisäämään merkittävästi tavanomaisten liikuntalajien harrastusmahdollisuuksia.

 

Tällä hetkellä henkilöstöliikunnan palvelut vastaavat hyvin kysyntää. Liikuntaryhmissä on vapaita paikkoja. Vuoden 2006 alun kuntosalitoiminnan lisääminen vastasi kasvaneeseen kuntosalikysyntään. Poikkeuksena on vesiliikunta, jossa tarjonta on edelleen pienempää kuin kysyntä.

 

Kokonaisuutena henkilöstöliikunnan kävijämäärät ovat pysyneet vakiona, mutta käyntikerrat ovat kasvaneet. Näin ollen liikuntatunneilla pysyvyys ja siten liikuntamotivaatio on lisääntynyt. Laadullinen muutos kuvaa palveluiden hyvää osuvuutta suhteessa tarpeeseen.

 

Liikunnan vaikutuksista työkykyyn ja työhyvinvointiin on selvä tieteellinen näyttö. Tutkimuskohteena on osaltaan ollut myös Helsingin kaupungin henkilöstö. Selvää käsitystä ei kuitenkaan ole siitä, millaiset ovat henkilöstöliikunnan vaikutukset niiden työntekijöiden työhyvinvointiin, joilla on ilmeinen työkyvyn heikkenemisen riski (riskiryhmät).

 

Syksyn 2006 aikana kehitetään menetelmä riskiryhmien liikunnan vaikuttavuuden arviointiin. Kyseessä ovat ne henkilöt, jotka kuntoutuksen jälkeen osallistuvat henkilöstöliikunnan toimintaan. Kyseisille henkilöille on järjestetty omia liikuntaryhmiä. Arviointimenetelmä kehitetään yhteistyössä henkilöstökeskuksen, henkilöstöliikunnan ja työterveyskeskuksen kanssa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


7

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TUPAKOIMATTOMUUDEN KANNUSTAMINEN

 

Khs 2006-266

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 18.1.2006 kaupungin henkilöstöstrategian 2006 - 2008 Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

12                 "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki kannustaa eri tavoin tupakoivien työntekijöidensä tupakoimattomuutta." (Kimmo Helistö, äänin 74-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus ja työterveyskeskus mainitsevat (31.3.2006), että ne ovat osallistuneet toistuvasti valtakunnallisiin tupakoimattomuutta tukeviin terveyden edistämiskampanjoihin (lopeta ja voita -kilpailu) ja tällä tavoin näkyvästi kampanjoineet koko kaupungin tasolla tupakoimattomuutta.

 

Henkilöstökeskus on soveltanut tarvittaessa tupakkalain säädösten voimaan saattamista työpaikoilla ja asiakastyössä. Tupakoimattomuutta ei kuitenkaan ole asetettu kaupungin henkilöstön kohdalla vaatimukseksi millään toimialalla.

 

Työterveyskeskus ja terveyskeskus kannustavat tupakoimattomuuteen terveystarkastusten ja vastaanottotoiminnan yhteydessä. Työterveyskeskus on osallistunut mm. naisten sydänterveysprojektin ja terveyskeskus miesten sydänterveyteen liittyvän terveysriskejä kartoittavan hankkeen kautta osaltaan tupakoimattomuuden edistämiseen.

 

Helsingin energia on tukenut työntekijöiden tupakoimattomuutta osallistumalla tupakanvieroituksen aikaisen korvaushoidon kustannuksiin.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


8

RAUTATIENTORIN SIIRRETTÄVÄN TEKOJÄÄRADAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1033

 

Liikuntalautakunta toteaa (11.4.2006) muun muassa, että Suomen pohjoisesta sijainnista johtuen ovat talviurheilulajit olleet maallemme luonteenomaisia. Rannikkoalueella Haminasta Kokkolaan siirrytään pakkaskauteen kuitenkin keskimäärin vasta marraskuun lopulla, joten alueelle on poikkeuksetta ollut vaikeuksia saada luonnonjäätä ennen vuodenvaihdetta.

 

Liikuntatoimi on saanut kokemusta siirrettävän tekojääradan käytöstä Pukinmäen liikuntapuistossa. Näitä kokemuksia hyväksikäyttäen on Rautatientorille suunniteltu toinen siirrettävä tekojäärata rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyössä. Siirrettävä tekojäärata sopii niin helsinkiläisille kuin vierailijoillekin siihen liittyvän luistinvuokraamon, kioskin ja sosiaalitilojen vuoksi.

 

Hanke käsittää Rautatientorille talvisin määräajaksi sijoitettavan yleisöluisteluun tarkoitetun 52 x 24 m:n suuruisen tekojääradan rakentamisen, jonka vaatimat jäänhoitokoneen säilytyskontti, kylmäkompressorikontti sekä pukusuoja-/ kioskikontti kuuluvat hankkeeseen. Kunkin kontin koko on 27 m² ja ne on päällystetty Reglit-lasilankkuverhouksella.

 

Luistelualueen ympärillä on matala laitarakenne, joka toimii istuintasona sekä jääradalle että torin puolelle. Tason alle on sijoitettu jäähdytys-, sähkö- ja lvi-tekniikka. Jäärata-alueen länsipuolella on väliaikainen lumen keräysalue. Tekojäärata on Rautatientorin keskellä ja rakennukset puurivin länsipuolella siten, että luonnolliset jalankulkureitit torin poikki säilyvät ennallaan.

 

Urakkatarjousten perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan tekojääradan kustannukset ovat jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin 1 110 200 euroa (910 000 euroa + alv 200 200 euroa), RI 101,8.

 

Arvioituun kustannusennusteeseen ei sisälly käyttökustannuksiin varattavia varuste- ja laitehankintoja.

 

Rautatientorin tekojääradan uudisrakennustyöhön on varattu liikuntatoimen 2006 talousarviossa 850 000 euroa.

 

Tekojääradan energiankulutukseksi arvioidaan marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana n. 175 000 kWh. Energiakustannukset ovat tällä käyttöajalla n. 11 500 euroa.

 

Liikuntatoimi pyrkii etsimään yrittäjän, joka vastaa toiminnan ylläpitämisestä. Mikäli näin ei tapahdu ja käyttökustannukset maksaa ulkoliikuntaosasto sekä osaston henkilökunta hoitaa alueen jäänhoitotyöt, palkka-, vartiointi ja lumenkäsittelykustannukset ovat n. 35 000 euroa. Tekojääradan käytöstä peritään käyntikerralta maksu ja maksujen arvioidaan kattavan käyttökustannukset.

 

Liikuntatoimen vastatessa tekojääradan hoidosta siihen osallistuu toiminta-aikana kolme vakinaista henkilöä ja uusia kausityöntekijöitä joudutaan palkkaamaan sama määrä jo olemassa oleville tekojääradoille. Perustamisvaiheen laite- ja varustehankinnat tekee ulkoliikuntaosasto. Niiden arvioidaan olevan n. 5 000 euroa. Kentän jäänhoitoon käytetään liikuntaviraston varajäänhoitokonetta.

 

Tekojääradan rakennustyö työkohteessa aloitetaan lokakuussa 2006. Alue valmistuu ennen luistelukauden alkua marraskuussa 2006. Hankkeelle on haettu rakennuslupa viideksi vuodeksi 2011 saakka.

 

Lautakunta esittää, että Khs hyväksyisi Rautatientorin siirrettävän tekojääradan 11.4.2006 päivätyn uudisrakennustyön hankesuunnitelman siten, että arvonlisäverollinen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on 1 110 200 euroa (910 000 euroa + alv 200 200 euroa), RI 101,8.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (27.4.2006), että tekojääratahanke käsittää yleisöluisteluun tarkoitetun 52 x 24 m:n suuruisen tekojääradan ja siihen liittyvät tekniset tilat sekä pukuhuone/kioskitilat. Tilat sijoitetaan kontteihin.

 

Hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 110 200 euroa (veroton hinta 910 000 euroa). Lisäksi tulee perustamisvaiheen laitehankintoja n. 5 000 euroa. Käyttökustannukset on tarkoitus kattaa perittävillä käyttömaksuille.

 

Hankkeelle on varattu liikuntatoimen vuoden 2006 investointimäärärahoissa 850 000 euroa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

./.                   Sj mainitsee, että hankesuunnitelma on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Sj toteaa samalla, että Rautatientorin tekojäärata on osa kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman toteuttamista. Yksi ohjelman lähtökohdista on, että liikuntakulttuuri kuuluu Helsingin kaupunkikuvaan. Ohjelmassa korostetaan myös matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkojen merkitystä. Rautatientorin tekojäärata elävöittää aseman ympäristön kaupunkikuvaa ja sillä on hyvät mahdollisuudet muodostua yhdeksi kaupungin vetovoimaisimmista liikuntapaikoista ja talvisen Helsingin maamerkiksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Rautatientorin siirrettävän tekojääradan 11.4.2006 päivätyn uudisrakennustyön hankesuunnitelman siten, että arvonlisäverollinen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on 1 110 200 euroa (910 000 euroa + alv 200 200 euroa), RI 101,8.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

LIITE

Rautatientorin tekojääradan hankesuunnitelma 11.4.2006

 

 

 

 


9

KAUPUNGINHALLITUKSEN 20.3.2006 TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN; HELSINKILÄISTEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN PALKITSEMINEN TORINON OLYMPIALAISISSA 2006 SAADUSTA HOPEAMITALISTA

 

Khs 2006-551

 

Liikuntavirasto toteaa (9.5.2006), että Khs päätti 20.3.2006 palkita Olli Jokisen, Niklas Hagmanin ja Ville Peltosen, jokaisen 2 600 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla Torinon olympialaisissa 2006 saavutetusta jääkiekon hopeamitalista.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, talousarviokohta 1040201.

 

Helsinkiläiset jääkiekkoilijat Olli Jokinen, Niklas Hagman ja Ville Peltonen ovat esittäneet että heidän stipendinsä suunnataan hyväntekeväisyyteen sekä helsinkiläisten jääkiekkojunioreiden toiminnan kehittämiseksi.

 

Liikuntavirasto esittää jääkiekkoilijoiden toiveiden mukaisesti, että kaupunginhallituksen päätöksestä 415 § poiketen Olli Jokisen ja Ville Peltosen stipendit siirretään liikuntavirastolle helsinkiläisten jääkiekkojunioreiden toiminnan kehittämiseen ja Niklas Hagmanin stipendi annetaan Autismisäätiön alaisen asuntola Hirvisuon asiakkaiden liikuntatoimintaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee muuttaen 20.43.2006 pöytäkirjan 415 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä ja jääkiekkoilijoiden toiveiden mukaisesti, että Olli Jokiselle ja Ville Peltoselle myönnetyt 2 600 euron suuruiset stipendit maksetaan liikuntaviraston myöhemmin nimeämälle taholle käytettäväksi helsinkiläisten jääkiekkojunioreiden toiminnan kehittämiseen ja Niklas Hagmanille myönnetty 2 600 euron stipendi maksetaan Autismisäätiölle, asunto Hirvisuon asiakkaiden liikuntatoimintaan käytettäväksi.

 


Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä liikuntavirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


10

15.5.2006 pöydälle pantu asia

HENKILÖSTÖN UUDELLEENSIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET

 

Khs 2006-952

 

Sj toteaa, että kaupunginhallinnossa on noudatettu Khn 7.1.1997 hyväksymiä henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteita, jotka koskevat terveydellisistä syistä johtuvaa uudelleensijoitusta ja työvoimapankin toimintaperiaatteita.

 

./.                   Kvston hyväksymässä henkilöstöstrategiassa yhtenä strategisena päämääränä on henkilöstöresurssien varmistaminen määrällisesti ja laadullisesti. Päämäärän saavuttamista tavoitellaan mm. edistämällä sisäistä liikkuvuutta ja huolehtimalla vakinaisen henkilöstön palvelussuhdeturvasta. Keskeinen toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi on laatia ja ottaa käyttöön uudelleensijoituksen uudet periaatteet. Ehdotus uusiksi periaatteiksi on esityslistan tämän asian liitteenä 1. Ehdotuksen mukaan kaupunki antaa henkilöstölleen työn loppuessa tai työkyvyn heikentyessä jatkossakin paremman palvelussuhdeturvan, kuin mitä laki edellyttää.

 

Uudelleensijoitustoiminnan tavoitteena on löytää uusi pysyvä työ henkilölle, joka ei voi jatkaa työssään toimintojen uudelleenjärjestelyistä tai terveydellisistä syistä johtuen. Uutta soveltuvaa työtä voivat edeltää erilaiset toimenpiteet, kuten täydennyskoulutus, koulutus uuteen ammattiin, työhön kuntoutus ja työkokeilu. Lainsäädäntöä parempaa palvelussuhdeturvaa kaupunki ei kuitenkaan ehdotuksen mukaan antaisi, jos terveydelliset syyt ovat sellaiset, että henkilöä ei yllä mainituilla toimenpiteilläkään saada sijoitetuksi uuteen tehtävään tai jos hän täyttää uudelleensijoitusprosessin ollessa kesken henkilökohtaisen eläkeikänsä.

 

Keskeisiä periaatteita henkilöstön uudelleensijoitustoiminnassa on henkilöstösuunnitelman laatiminen muutostilanteessa yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä uudelleensijoitettavan henkilön kuuleminen ennen uudelleensijoitusta uuteen työhön.

 

Koulutuksen, kuntoutuksen ja työkokeilujen lisäksi voidaan ehdotettavien uusien periaatteiden mukaisesti helpottaa terveydellisistä syistä uudelleensijoitettavan sijoittumista työhön ns. kompensaatiomallin avulla. Virasto tai laitos voi saada henkilön palkkakuluista kompensaatiota


keskushallinnosta, mikäli henkilön suorituskyky on alentunut merkittävästi, mutta hänellä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työntekijälle kompensaatiomalli merkitsee parempia työjärjestelyjä, jotta hän aiempaa paremmin suoriutuu hänelle osoitetuista tehtävistä ja pysyy työkuntoisena.

 

Uudet periaatteet mahdollistaisivat enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavan erorahan maksamisen harkinnanvaraisesti henkilölle tapauksissa, joissa hänelle ei löydy sopivaa uutta tehtävää ammatin luonteen tai terveydentilan vuoksi. Erorahan maksaminen perustuisi asianomaisen henkilön omaan tahdonilmaisuun.

 

Esityksen mukaan uudelleensijoitettavan henkilön palkka määräytyy uuden tehtävän tehtäväkohtaisen palkan mukaan kuitenkin siten, että se voi alentua korkeintaan 15 % verrattuna entiseen varsinaiseen palkkaan.

 

Sj toteaa vielä, että edellä mainituista uudelleensijoituksen periaatteista ja niihin liittyvistä menettelytapaohjeista on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ja ne on käsitelty myös henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstötoimikunta puoltaa (6.4.2006) uusien uudelleensijoituksen periaatteiden hyväksymistä ja toteaa samalla, että menettelyn toimivuutta on tarkoitus seurata ja arvioida vuosittain yhdessä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:tä edustava henkilöstötoimikunnan jäsen ilmoitti pitäytyvänsä kuitenkin neuvottelupöytäkirjassa 21.3.2006 esittämissään kannanotoissa.

 

./.                   Neuvottelupöytäkirja on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevat uudelleensijoitustoiminnan periaatteet.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että periaatteet tulevat voimaan 1.9.2006 ja ovat voimassa enintään 31.12.2015 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kumota 7.1.1997 pöytäkirjan 43 §:n kohdalla hyväksymänsä henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteet 1.9.2006 lukien.

 


Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980
Vatanen Paula, erityissuunnittelija, puhelin 310 43287

 

 

LIITTEET

Liite 1

Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteet

 

Liite 2

Henkilöstökeskuksen neuvottelupöytäkirja 21.3.2006

 

 

 

 


11

15.5.2006 pöydälle pantu asia

ANNE LEPPIAHO KY:N OIKAISUVAATIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHAN KIOSKITOIMINNAN VUOKRAAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-789

 

Korkeasaaren eläintarhan johtaja päätti 20.3.2006 päätöksestä lähemmin ilmenevillä perusteilla vuokrata Korkeasaaren kioskitilat kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneelle Vihreä Agentti Oy:lle. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa on otettu huomioon vuokraprosentin lisäksi myös muita arviointikriteerejä.

 

./.                   Päätös on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

./.                   Anne Leppiaho Ky on (28.3.2006) tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen, joka on tämän asian liitteenä 2.

 

Yhtiö katsoo, että sen tarjous on 71 % korkeampi kuin Vihreä Agentti Oy:n. Yhtin mielestä eläintarhan johtajan päätöksessä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon kaupungin tulonhankintaa ja toisaalta tarjoajien tasapuolista kohtelua. Oikaisuvaatimuksessa edellytetään päätöksen kumoamista ja kioskitilojen vuokraamista Anne Leppiaho Ky:lle.

 

./.                   Korkeasaaren eläintarhan johtaja on (7.4.2006) antanut asiassa selityksensä, joka on tämän asian liitteenä 3. Siinä todetaan mm., että tarjottu vuokraprosentti ei yksi ratkaise tarjousten arviointikriteerinä ollutta vuokran todellista määrää. Lisäksi on arvioitava toteutuvaa kokonaismyyntiä. Eläintarhan johtaja on päätöstä tehdessään perustanut sen tarjouspyynnössä todettuihin seikkoihin. Kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat vuokran määrän ohella liike- ja toimintaidea sekä aikaisempi kokemus alalla.

 

Eläintarhan johtaja vertailee selityksessään Vihreä Agentti Oy:n ja Anne Leppiaho Ky:n tarjouksia ja niiden sisältöä. Siinä vertaillaan myös tarjoajien antamia selvityksiä toiminnastaan ja aikaisemmasta kokemuksestaan alalla.

 

Eläintarhan johtajan mielestä oikaisuvaatimus tulisi aiheettomana hylätä.

 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut toteaa (18.4.2006), että Korkeasaaren eläintarha pyysi 7.2.2006 vuokrausta koskevia tarjouksia yhdeksältä yritykseltä veneliikennesataman ja Borealia-talon kioskitiloista ajalle 8.4. – 15.10.2006 sekä saukko-vesikko –tarhan kioskitiloista ajalle 8.4.2006 – 31.3.2007. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Anne Leppiaho Ky ja Vihreä Agentti Oy.

 

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Edullisuuden arviointikriteerit olivat vuokranmäärän lisäksi liike- ja toimintaidea sekä aikaisempi kokemus alalta.

 

Vertailun jälkeen eläintarhan johtaja päätti vuokrata mainitut kioskitilat Vihreä Agentti Oy:lle vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavin ehdoin.

 

./.                   Oikeuspalveluiden lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 4. Siina todetaan mm., että oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkintaan.

 

Eläintarhan johtajan päätöksessä on kyse kaupungin omistamaa liikehuoneistoa koskevan vuokrasopimuksen vuokralaisen eli kaupungin sopimuskumppanin valinnasta sekä vuokrasopimuksen olennaisten ehtojen vahvistamisesta tarjouskilpailun perusteella. Kyse ei siten ole julkisesta hankinnasta.

 

Liikehuoneiston vuokraus on yksityisoikeudellinen oikeustoimi, johon sovelletaan lakia varallisuusoikeudellista oikeustoimista, yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä sopimusoikeuteen liittyvää oikeuskäytäntöä. Oikeuspaikkana näissä asioissa on yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus). Yksityisoikeudellisten säännösten lisäksi em. ratkaisun valmisteluun ja päätöksentekoon sovelletaan kunta- ja hallintolain säännöksiä.

 

Tarjouspyynnössä oli parhaan tarjouksen valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus. Arviointikriteerit olivat vuokran määrä, liike- ja toimintaidea sekä aikaisempi kokemus alalta. Pyynnössä ei etukäteen määritelty arviointikriteerien painoarvoja kilpailun ratkaisussa, minkä korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt aiemmassa ratkaisussaan.

 

Kokonaistaloudellisuuden yhtenä osana arvioitiin tarjotun vuokran määrää.

 

Tarjouspyynnössä tarjoajia pyydettiin kertomaan näkemyksensä kioskitoiminnan palvelustrategiasta ja kehittämisestä osana eläintarhakäyntiä sekä esittämään ajatuksiaan myytävistä tuotteista. Vuokran kerrottiin määräytyvän tarjotun vuokraprosentin perusteella kokonaismyynnistä arvonlisäveron vähennyksen jälkeen.

 

Lisäksi tarjouspyynnössä edellytettiin valittavalta tarjoajalta mm. luonnonsuojelu- ja ympäristöarvojen sisäistämistä omassa toiminnassaan ja edellytettiin, että kioskitoimintaa on harjoitettava kaupallisesti siten, että se tarjoaa mahdollisuuden vuokratulojen kertymiseen.

 

Eläintarhan johtajalla on oikeuspalveluiden mielestä ollut perusteet ottaa arviointikriteerinä olleen vuokranmäärän arvioinnissa huomioon tarjotun vuokraprosentin lisäksi myös arvio tarjoajan mahdollisuuksista liikevaihdon synnyttämiseen, koska vuokran määrään vaikuttavat molemmat seikat. Koska etukäteen ei määritelty arviointikriteerien painoarvoja, on eläintarhan johtajalle jäänyt asiassa harkintavaltaa tältä osin vertailussa. Tarjouspyynnöstä käy ilmi, että kioskitoiminta on olennainen osa koko eläintarhan toimintaa. Tällaisissa tapauksissa muiden kriteerien kuin vuokran määrän merkitys tarjousvertailussa voi perustellusti olla huomattava.

 

Vihreä Agentti Oy on (20.4.2006) antanut asianosaisena selityksensä. Siinä käsitellään laskennallisia asioita, euromääräisyyttä, tarjousten suhdetta tarjouspyyntöön sekä kaupungin tulonhankintaa. Selityksessä esitetään, että oikaisuvaatimus hylättäisiin kaikilta osin ja vuokraamispäätös pidettäisiin voimassa.

 

./.                   Jäljennös selityksestä on esityslistan tämän asian liitteenä 5.

 

Anne Leppiaho Ky käsittelee (2.5.2006) vastaselityksessään eläintarhan johtajan selitystä, oikeuspalveluiden lausuntoa ja Vihreä Agentti Oy:n selitystä.

 

./.                   Vastaselitys on esityslistan tämän asian liitteenä 6. Siinä pyydetään, että asia ratkaistaisiin alkuperäisen oikaisuvaatimuksen mukaisesti ja että päätös voitaisiin panna täytäntöön jo ennen sen lainvoimaisuutta.

 

Sj toteaa, että kaikki asiakirjat ovat nähtävinä Khn kokouksessa.

 

Oikaisuvaatimus olisi hylättävä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee viitaten Korkeasaaren eläintarhan johtajan selitykseen ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoon hylätä Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimuksen Korkeasaaren eläintarhan johtajan 20.3.2006, päätösluettelon 9 §:n kohdalla tekemästä kioskitilojen vuokraamista koskevasta päätöksestä, koska ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Anne Leppiaho Ky:lle muutoksenhakuosoituksin, Vihreä Agentti Oy:lle, Korkeasaaren eläintarhan johtajalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

LIITTEET

Liite 1

Korkeasaaren eläintarhan johtajan päätös 20.3.2006

 

Liite 2

Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimus

 

Liite 3

Korkeasaaren eläintarhan johtajan selitys 7.4.2006

 

Liite 4

Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunto 18.4.2006

 

Liite 5

Vihreä Agentti Oy:n selitys 20.4.2006

 

Liite 6

Anne Leppiaho Ky:n vastaselitys 2.5.2006

 

 

 

 


1

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA HANKKEESSA METRO-/RAIDEYHTEYS VÄLILLÄ RUOHOLAHTI - MATINKYLÄ

 

Khs 2006-107

 

Ryj toteaa, että arviointimenettely käynnistyi kesällä 2004 ympäristöministeriön ja pääkaupunkiseudun kuntien v. 2003 tekemien päätösten seurauksena. Menettely päättyi 10.5.2006, kun menettelyn yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta.

 

Päätöstilanne

 

Kaupunginhallitus antoi arviointiselostuksesta lausuntonsa Uudenmaan ympäristökeskukselle 6.3.2006. Lausunnon mukaan kokonaisuutena ympäristövaikutusten arviointi on kattava ja antaa riittävät edellytykset tarvittaville johtopäätöksille ja päätöksenteolle.

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto 10.5.2006

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedotteessa lausunnon sisältö on tiivistetty seuraavasti:

 

Raideliikenne Etelä-Espooseen edullisin ympäristölle

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan Helsingin Ruoholahden ja Espoon Matinkylän välille suunnitellun liikennejärjestelmän ympäristövaikutukset on arvioitu riittävästi päätöksentekoa ja jatkosuunnittelua varten. Raideliikenteen myötä haitat ympäristölle vähenevät. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sai lukuisat yhdistykset ja yksityiset ihmiset liikkeelle yleisötilaisuuksiin, ja myös kirjallisia mielipiteitä tuli runsaasti.

 

Arvioinnin mukaan kaikki vaihtoehdot ovat ympäristöllisesti toteuttamiskelpoisia. Vain metron pintavaihtoehto on maiseman kannalta merkittävästi haitallinen Hanasaaren kulttuuriympäristön kohdalla.

 

Metron kanssa yhteensopiva pikaraitiotie on liikenteellisesti selvästi heikoimmin toteutettavissa. Kombin ja metroliikenteen yhteensovittaminen on ongelmallista ja johtaa vuorovälin pitenemiseen osalla nykyistä metroverkkoa. Yhdistäminen on hankalaa myös, mikäli metron automatisointi toteutetaan.

 

Kytkentä olemassa olevaan liikenneverkkoon ja sitä koskeviin suunnitelmiin olisi konkretisoinut ja parantanut arviointia. Hankkeen jatkosuunnittelussa tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 

Yhtenäinen seudullinen raideliikenneratkaisu

 

Etelä-Espoon joukkoliikenne on osa Helsingin seudun liikennejärjestelmää, ja sitä koskevat ratkaisut vaikuttavat osaltaan seudun liikennejärjestelmän toimivuuteen ja palvelutasoon. Raideliikenneverkon laajentaminen Etelä-Espooseen toteuttaa valtioneuvoston hyväksymiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Välityskyvyltään parhaana metro tarjoaa laajimmat mahdollisuudet kehittää kaupunkirakennetta pitkällä aikavälillä.

 

Paikallisen ilmanlaadun ja ilmastopolitiikan kannalta raideliikenneratkaisut ovat bussijärjestelmää parempia. Yhtenäinen seudullinen raideliikennejärjestelmä tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Näin raideliikenne vähentää liikenteen päästöjä myös välillisesti edustamalla maankäyttöä, jossa joukkoliikenteen käytölle on hyvät edellytykset.

 

Bussiliikenteen päästöarvio perustuu nykyisentyyppiseen dieselbussikalustoon ja sähkön tuotantorakenteeseen. Arvio on epävarma, koska ei tiedetä, millaisia polttoaineita ja bussikalustoa käytetään vuonna 2030.

 

Arviointiselostus kirvoitti runsaasti mielipiteitä

 

Arviointiselostuksesta tuli runsaasti monipuolista palautetta. Viranomaislausuntojen lisäksi monet yhdistykset, vapaamuotoiset kansalaisjärjestöt ja yksityishenkilöt kertoivat mielipiteensä. Yleisötilaisuuksiin osallistui satoja ihmisiä.

 

Bussivaihtoehtoa kannattavien näkökulmina korostuivat raidevaihtoehtojen suuret investointikustannukset, pidentyvät matka-ajat ja vähäiset vaikutukset henkilöautoliikenteeseen sekä raideliikenteeseen liittyvä maankäytön tiivistyminen. Lisäksi vaihtoehdon kannattajat kritisoivat vertailussa käytettyä nykyisen kaltaista bussikalustoa. Myös maisemakysymykset matkustajien kannalta nousivat esiin.

 

Metrovaihtoehtoa kannattavat pitivät metroa tehokkaana ja luotettavana nykyiseen linjaan liitettynä. Mielipiteissä tuli esiin myös toivomus suoremmasta linjauksesta. Bussiliikenteen vähentymistä läntisessä kantakaupungissa korostettiin. Pintavaihtoehto olisi käyttäjien kannalta viihtyisämpi ja liityntäliikenneratkaisuihin toivottiin kiinnitettävän huomiota.

 

Pikaraitiotievaihtoehtoa kannattavat katsovat, että parasta mahdollista pikaraitiotievaihtoehtoa ja kalustoa ei ole tutkittu. He olisivat halunneet arviointiin esitettyä laajemman pikaraitiotieverkon.

 

Jatkotoimet

 

Ryj toteaa, että Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa ympäristövaikutukset on arvioitu riittäviksi päätöksentekoa ja jatkosuunnittelua varten.

 

Tämä, yhdessä asiassa tehtyjen muiden lukuisten selvitysten ja suunnitelmien kanssa, antaa riittävän pohjan päätöksenteolle Helsingin ja Etelä-Espoon välisestä joukkoliikennejärjestelmästä.

 

Espoon kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmäpäätöstä alkukesästä. Espoon kaupunginvaltuuston on suunniteltu käsittelevän joukkoliikennejärjestelmää syksyn aikana.

 

Helsingin kaupunki ja liikenne- ja viestintäministeriö käsittelevät joukkoliikennevalintapäätöstä omalta osaltaan Espoon kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.

 

./.                   Lausunto on liitteenä 1.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon 10.5.2006 Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti – Matinkylä –ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Kivilaakso Eija, toimistopäällikkö, puhelin 169 4271
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITE

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto

 

 

 

 


2

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ "ORGAANISET TINAYHDISTEET SUOMEN VESIALUEILLA"

 

Khs 2006-1137

 

Ympäristöministeriö on 27.3.2006 Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen saapuneessa lausuntopyynnössä pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa ympäristöministeriön työryhmän mietinnöstä ”Orgaaniset tinayhdisteet Suomen vesialueilla” 1.5.2006 mennessä. Ympäristökeskus on puhelimitse hakenut lisäaikaa lausunnon antamiselle 23.5.2006 saakka. Asia on tullut vireille Helsingin kaupungin hallintokeskuksessa 2.5.2006.

 

Ympäristöministeriö asetti ”Orgaaniset tinayhdisteet ja ruoppaukset”
–työryhmän seuraamaan ruoppausten yhteydessä tehtäviä orgaanisten tinayhdisteiden esiintymistä, kulkeutumista ja vaikutuksia koskevia tutkimuksia ja selvityksiä. Työryhmän tuli lisäksi arvioida ongelman laajuutta ja merkitystä sekä tehdä ehdotuksia jatkotoimiksi.

 

Työryhmän mietintö valmistui 17.2.2006. Mietintö sisältää Suomen ympäristökeskuksen laatiman taustaselvityksen sekä työryhmän sen pohjalta tekemän tilannearvion ja toimenpide-ehdotukset. Toimenpide-ehdotukset liittyvät niin puutteellisten tietojen täsmentämiseen, pilaantuneiden massojen käsittelyyn, puhdistusruoppauksiin kuin lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittämiseen. Ehdotusten perään on kirjattu sulkuihin vastuutahot pää-vastuutaho lihavoituna.

 

./.                   Mietintö on esityslistan liitteenä sekä lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=47199&lan=fi.

 

Ympäristökeskus lausuu (27.4.2006) mietinnöstä seuraavaa:

 

Mietinnön alkuosassa on ansiokkaasti koottu yhteen tiedot orgaanisten tinayhdisteiden käyttökohteista Suomessa, päästöarviosta, rajoituksista ja kielloista, fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Työryhmällä on ollut käytössään laajasti tietoa orgaanisten tinayhdisteiden vaikutuksista.

 


Mietintöön on koottu kattavasti tieto Suomessa tehdyistä orgaanisten tinayhdisteiden kartoituksista sekä pohjasedimenteissä että eliöstössä. Tulosten perusteella kohonneita pitoisuuksia on todettu laajasti satamien ja telakoiden edustoilta, pienvenesatamista, väyliltä ja meriläjitysalueiden läheisyydestä. Myös muiden maiden tietojen perusteella ongelma on laaja ja pitoisuudet muualla Itämerellä tehdyissä tutkimuksissa ovat samaa tasoa kuin Suomessa.

 

Kaloissa orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksien jakauma on erilainen kuin sedimenteissä. Trifenyylitina (TPhT) ilmeisesti kertyy kaloihin tributyylitinaa (TBT) tehokkaammin. Trifenyylitinan pitoisuudet kaloissa olivatkin monesti suurempia kuin TBT:n.

 

Mietinnössä on lisäksi selvitetty organotinapitoisten sedimenttien puhdistamis- ja korvausvastuuta. Vanhoissa ja usean aiheuttajan pilaantumisissa aiheuttajavastuun toteutuminen on usein mahdotonta. Pilaantuneiden sedimenttien osalta ei ole olemassa selkeitä vastuusäännöksiä toissijaisesta kunnostusvastuusta. Käytännössä TBT-pilaantumisen aiheuttamat lisäkustannukset ovat jääneet alueella ruoppauksia tekevän tahon maksettaviksi.

 

Työryhmän tilannearvion mukaan organotinaongelma tulee lähivuosina vähentymään TBT-pitoisten antifouling-maalien kiellon vuoksi. Ongelma on kuitenkin tällä hetkellä laaja. Myös eliöstössä pitoisuudet ylittävät voimakkaimmin pilaantuneilla alueilla tason, jolla on vaikutusta erityisesti simpukka- ja kotiloyhteisöihin. Myös kaloissa havaitaan merellä selvästi kohonneita pitoisuuksia, mutta ihmisten orgaanisten tinayhdisteiden saanti on väestötasolla huomattavasti alle European Food Safety Agencyn suositusten. Pilaantuneiden alueiden ruoppauksissa tarvittavat riskienhallintatoimet arvioidaan hankkeiden suunnittelussa ja lupakäsittelyssä.

 

Mietinnön lopussa työryhmä ehdottaa yhteensä 19 toimenpide-ehdotusta. Näistä useimpien vastuutahoksi on merkitty YM (Ympäristöministeriö) tai SYKE (Suomen ympäristökeskus). Toimenpide-ehdotuksina on mm. tutkimusten jatkaminen, keskitetyn tietojärjestelmän perustaminen, luontaisen puhdistumisen seuraaminen, näytteenoton ohjeistaminen ja laboratorioiden analyysimenetelmien parantaminen. Lisäksi ehdotetaan mahdollisia puhdistusruoppauksia alueille, joissa ei toteuteta ruoppauksia, mutta joissa pilaantunut sedimentti aiheuttaa huomattavaa ja pitkäaikaista ympäristö- tai terveyshaittaa. Tällaisia mahdollisia alueita ei ole mietinnössä yksilöity. Puhdistusruoppausten toteuttamiseen ehdotetaan valtion talousarvioon hankekohtaista ympäristötyömäärärahaa. Toimenpide-ehdotuksia on myös lainsäädännön kehittämiseen, mm. suositus trifenyylitinan laatukriteereiksi läjitysmassoille.

 

Kuntien vastuulle mietinnön toimenpide-ehdotuksissa sälytetään seuraavaa: "Selvitetään pilaantuneille ruoppausmassoille tarkoitettujen käsittely- ja loppusijoituspaikkojen tarve alueilla, joilla ruopataan paljon ja joiden sedimenteissä orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet ovat korkeita. Tällaisia ovat mm. Kotkan, Helsingin, Turun, Naantalin ja Rauman rannikkoalueet. Tarvittaessa perustetaan keskitettyjä sijoituspaikkoja. Keskitettyjen läjitysalueiden rakentamisesta, ylläpidosta ja kustannuksista sopivat keskenään valtio, kunnat ja toiminnanharjoittajat (toiminnanharjoittajat, kunnat ja rannikon alueelliset ympäristökeskukset)."

 

Erillisen käsittely- ja loppusijoituspaikan perustaminen on kuitenkin ongelmallista. Sedimenttien kuljettaminen pitkiä matkoja vesitse tai erityisesti maitse on hankalaa. Useimmissa tapauksissa on helpointa ja turvallisinta järjestää pilaantuneiden sedimenttien loppusijoituspaikka ruoppausalueelle rakenteisiin tarvittaessa stabiloituna. Tällaisia rakenteita voivat olla erilaiset täytöt, aallonmurtajat tms., joita alueelle rakennetaan.

 

Helsingin Satama toteaa (5.5.2006) mm. seuraavaa.

 

Yleistä                               Mietintöön on koottu kiitettävästi taustatietoa organotinayhdisteistä ja niiden esiintymisestä sekä Suomessa että muiden maiden vesialueilla. Myös ruoppauksia ja läjittämistä on käsitelty kattavasti.

 

Puhdistamis- ja korvausvastuut

 

Pilaantuneiden sedimenttien puhdistamis- ja korvausvastuita on käsitelty mietinnön luvussa 8. Kuten mietinnössä todetaan, lainsäädännössä ei ole pilaantuneiden sedimenttien puhdistamista koskevaa toissijaista vastuujärjestelmää maaperän pilaantumistapausten tapaan. Luvussa on sinänsä kuvattu pilaantuneisiin sedimentteihin liittyvä vastuukenttä ja sen ongelmat oikein, mutta siitä ei käy riittävän selvästi ilmi se, että pilaantuneen sedimentin osalta kunnostusvelvoite laukeaa ainoastaan siinä tapauksessa, jos sedimenttiin on tarpeen kajota vesilaissa luvanvaraiseksi säädetyn hankkeen yhteydessä. Lainsäädäntömme on tältä osin (siis vastuusuhteen säätämisen osalta) siten aukollinen, minkä seikan korjaamista lainsäädännöllä on syytä selvittää.

 


Tärkeimmiksi laeiksi nostetut vesilaki ja ympäristönsuojelulaki liittyvät pilaantuneisiin sedimentteihin hankeluvituksen kautta, eivät yleisinä vastuulakeina. Laivojen ja pienveneiden mainitseminen aiheuttajina (lain tarkoittamassa merkityksessä) on lakiin perustumatonta. Niiden käyttö on ollut luvista vapaata eivätkä niissä käytetyt organotinamaalit ole aiemmin olleet kiellettyjä, vaan sallittuja. Ne eivät siten voi olla pilaantumisen aiheuttajia siten kuin laissa tarkoitetaan, vaan kyse on yleiskielen ilmauksesta.

 

Ruoppaus- tai vesirakentamishankkeissa, joissa käsitellään pilaantuneita sedimenttejä, toissijainen vastuu lankeaa hankkeesta aiheutuvaan lisävahinkoon ja -haittaan rajoitettuna ruoppaus- tai rakennushankkeesta vastaavalle. Kyse on ollut vuosikymmenten aikana sallittujen eliönestomaalien aiheuttamasta pilaantumisesta, joka mietinnönkin mukaan on hyvin yleistä Suomen merialueilla. TBT:n osalta ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen taso 1 ylittyy lähes kaikkialla Suomen merialueilla usean kilometrin päässä rannikosta ja meriväylistä. Nyt, kun vastuu kaatuu käytännössä satamille ja Merenkulkulaitokselle, joilla on satamien ja väylien kehittämis- ja kunnossapitovastuu, mihin liittyy ruoppaus- ja läjitystoimintaa, kohdentuu vastuu aiheuttamisperiaatteen vastaisesti näille tahoille. Väistämättä herääkin kysymys, miten valtion roolia kustannusten maksajana tulisi lisätä.

 

Eri hankkeiden luvittamisessa on ilmennyt konkreettisena ongelmana se, että kunnostusvastuuta pyritään esimerkiksi alueellisen ympäristökeskuksen lupaviranomaiselle jättämissä lausunnoissa laajentamaan myös hankkeen ulkopuolisiin alueisiin, mihin hankkeen toteuttajan vastuuta ei tule missään nimessä lain, ei vesilain eikä ympäristönsuojelulain, mukaan ulottaa.

 

Luvituksessa tulisi lisäksi ottaa tarkemmin huomioon, mikä muutos ruoppaus- ja läjityshankkeella on vallitsevaan olotilaan. Epäpuhtaudethan ovat jo merenpohjassa, usein matalissa merenlahdissa virtauksille alttiina, mutta lupaharkinnassa lähdetään kuitenkin siitä, että haittoja arvioidaan ikään kuin siitä näkökulmasta, että ne joutuvat merenpohjaan vasta ko. hankkeen yhteydessä. Kysymys liittyy sekä vesilain intressivertailuun että YSL:n luvanmyöntämisedellytyksiin ruoppauksen ja meriläjityksen sallittavuuden suhteen.

 

Vastuukysymykset eivät siis ole välttämättä selviä edes viranomaisille, saati muille asianosaisille. Vastuukysymyksiä koskevat, periaatteessa tarpeettomat valitusprosessit kuluttavat sekä hankkeista vastaavien tahojen että lupaviranomaisten resursseja ja saattavat viivästyttää hankkeiden toteuttamista.

 

Tilannearvio ja toimenpidesuositukset

 

Mietinnön luvussa 9.1 esitetty tilannearvio on napakka yhteenveto vallitsevasta tilanteesta.

 

Luvussa 9.2 esitetyistä toimenpide-ehdotuksista Helsingin Satama esittää seuraavaa:

 

Pilaantumisen laajuus ja päästölähteet

 

Ehdotetut toimenpiteet ovat periaatteessa oikeansuuntaisia. Koska organotinayhdisteitä on esiintynyt vesialueillamme vuosikymmeniä ja pitoisuudet niin sedimenteissä kuin eliöissäkin ovat todennäköisesti olleet aikaisemmin huomattavasti korkeampia kuin nykyään, tutkimusten intensiteetti ja laajuus tulee suhteuttaa siihen tosiasiaan, että "ongelma" lievenee käyttörajoitusten myötä koko ajan.

 

Orgaanisten tinayhdisteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset

 

Ehdotetut toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Esimerkiksi Vuosaaren satamahankkeen yhteydessä vuosina 2003–2005 tehdyt organotinapitoisuuksia koskevat tutkimustulokset ovat herättäneet kysymyksen, voisiko Suomesta kerätyn ja kerättävän organotina-aineiston perusteella tehdä suuntaa-antavan arvion, mitä suuruusluokkaa rannikkoalueemme sedimenttien ja kalojen organotinapitoisuudet olivat 15–20 vuotta sitten, eli ennen organotinayhdisteiden käyttörajoituksia. Tämä antaisi konkreettista perspektiiviä nykytilanteelle ja tulevaisuudelle. Samalle organotinayhdisteiden merkitys suhteessa muihin kemikaaleihin liittyviin riskeihin ja muihin ympäristöuhkiin selvenisi.

 

Pilaantuneiden massojen käsittely ja loppusijoitus

 

Työryhmän esitys keskitetyistä pilaantuneiden sedimenttien loppusijoituspaikoista on ainakin Helsingin osalta lähinnä teoreettinen, vaikka ajatus sinänsä on kannatettava. Ranta-alueelle rakennettava, merestä eristetty keskitetty loppusijoituspaikka ei tule kysymykseen, koska Helsingin rantaviiva on lyhyt ja ranta-alue on erittäin suosittua ja arvokasta rakennus- ja virkistyskäyttöaluetta. Maalle rakennettava keskitetty loppusijoituspaikka on käytännössä mahdottomuus, koska Helsingin alueelta joudutaan viemään puhtaita ylijäämämaitakin toisaalle sijoituspaikkojen puuttumisen vuoksi. Myöskään merialueelle rakennettava, erityspenkerein toteutettu ja pilaantuneilla sedimenteillä täytettävä keinosaari ei ole käytännössä realistinen vaihtoehto. Myös vastuiden ja kustannusten jakamisesta syntyisi käytännössä suuria ongelmia.

 

Puhdistusruoppaukset ja puhdistusruoppausten rahoitus

 

Ennen ns. toissijaisen puhdistusvastuun langettamista taholle, joka ei ole toteuttamassa mitään sedimentteihin kohdistuvia toimenpiteitä, tulee tällaisen kustannuksiltaan mittavan puhdistusruoppauksen tarve arvioida äärimmäisen huolellisesti ja objektiivisesta, historian, nykytilan ja tulevaisuuden huomioonottavasta perspektiivistä. Helsingin Satama viittaa tässä edellä kohdassa 2 esitettyyn. Tällaisen puhdistusruoppausvelvoitteen asettamisella voi olla arvaamattomia alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 

Lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittäminen

 

Helsingin Satama viittaa tältä osin kohdassa 2 esitettyyn.

 

Helsingin Satama katsoo, että työryhmän esitykset trifenyylitinan laatukriteerien asettamisesta tributyylitinan laatukriteerien ohelle ja toistaiseksi sovellettavista trifenyylitinapitoisuuden sisältävistä laatukriteeritasoista voivat johtaa eräissä tapauksissa erittäin hankaliin tilanteisiin sekä hankkeiden toteuttamisen että valvonnan kannalta. Esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä tulee nousemaan esille:

 

§  Miten tributyylitinapitoisuuksiin perustuvia lupamääräyksiä sovelletaan jatkossa?

§  Muuttuvatko myös absoluuttiseen tributyylitinamäärään perustuvat valvontaperusteet?

§  Mistä lähtien uusia kriteerejä on tullut noudattaa tai on noudatettava?

§  Onko suunnitelmia ja urakoita muutettava trifenyylitinapitoisuuksien/määrien perusteella?

§  Onko hankkeessa jo toimittu ohjeistuksen vastaisesti?

§  Miten trifenyylitinalle asetettavat kriteeritasot tai toistaiseksi sovellettavat kriteeritasot vaikuttavat käynnissä oleviin lupaprosesseihin?

 


Helsingin Sataman käsityksen mukaan mitään konkreettista tarvetta trifenyylitinan laatukriteerien asettamiselle ei toistaiseksi ole, koska tributyylitina toimii riittävässä määrin sedimentin organotinayhdisteiden esiintymisen indikaattorina. Lisäksi tributyylitinan kriteeritasot ovat olleet esillä jo SYKE:n hallinnollisessa ohjeluonnoksessa ennen ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen julkaisemista, joten ruoppauksia ja vesirakentamista toteuttavat tahot ovat tavallaan sopeuttaneet toimintansa tributyylitinalle asetettujen laatukriteerien asettamiin puitteisiin. Lisäksi Helsingin Sataman kokemusten perusteella on ilmeistä, että trifenyylitinan analysointi on vielä haastavampaa kuin tributyylitinan. Koska tributyylitinan analysointitarkkuus on tyypillisesti luokkaa ±30 %, toisen epävarman muuttujan mukaantulo ruoppaus- ja läjityskelpoisuuden arviointiin vaikeuttaa tilannetta entisestään ja voi johtaa valvonnallisten vaateiden seurauksena kalliisiin ratkaisuihin tai menettelytapoihin, joilla ei ole todellista perustetta.

 

Muuta                                Todettakoon, että mietinnön sivulla 33 esitetyssä kuvassa 9 esiintyvien tutkimuskohteiden "Vuosaari, Hindsby" ja "Vuosaari, Gesterby" oikeammat nimet ovat "Sipoo, Hindsby" ja "Sipoo, Gesterby". Vaikka näiden alueiden kaloja on tutkittu Vuosaaren satamahankkeeseen liittyen, nämä alueet ovat vertailualueita ja sijaitsevat suhteellisen kaukana Vuosaaresta ja satamatyömaasta. Lisäksi kuvassa 9 (ja todennäköisesti kuvassa 8) on esitetty Vuosaaren satamahankkeeseen liittyvät vuoden 2004 tulokset, vaikka kuvateksti ja lähdeluetteloviite (Vatanen & Niinimäki 2005c) antavat ymmärtää, että tulokset koskevat vuotta 2005.

 

Ryj viittaa annettuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Mietintöön on koottu kattavasti tieto Suomessa tehdyistä orgaanisten tinayhdisteiden kartoituksista sekä pohjasedimenteissä että eliöstössä. Myös ruoppauksia ja läjittämistä on käsitelty kattavasti.

 

Mietinnössä on lisäksi selvitetty organotinapitoisten sedimenttien puhdistamis- ja korvausvastuuta. Pilaantuneiden sedimenttien osalta ei ole olemassa selkeitä vastuusäännöksiä toissijaisesta kunnostusvastuusta. Lainsäädännöllä tuleekin määrätä kunnostusvelvoitteesta pilaantuneen sedimentin osalta. Puhdistusruoppausvelvoitteen määräämistä taholle, joka ei ole toteuttamassa sedimenttien kohdistuvia toimenpiteitä, tulee arvioida erityisen tarkasti. Hankkeen toteuttajan vastuuta ei tule ulottaa hankkeen ulkopuolisiin alueisiin.

 

Valtion vastuu kustannusten maksajana satamien ja väylien kehittämis- ja kunnossapitovastuun osalta tulee tarkistaa.

 

Pilaantuneen sedimentin ympäristölle tai terveydelle haittaa aiheuttavat alueet, joille puhdistusruoppauksia toimenpide-ehdotuksen mukaisesti tehtäisiin, tulee yksilöidä. Pilaantumisen laajuuden ja päästölähteiden tutkimusten intensiteetti ja laajuus tulee suhteuttaa ongelman ajalliseen esiintymiseen. Orgaanisten tinayhdisteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista tulee laatia arvio rannikkoalueen sedimenttien ja kalojen organotinapitoisuuksista ajalta ennen organotinayhdisteiden käyttörajoituksia.

 

Erillisen pilaantuneiden massojen keskitettyä käsittely- ja loppusijoituspaikkaa ei voida Helsingissä ongelmitta perustaa.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITE

Orgaaniset tinayhdisteet Suomen vesialueilla (Ympäristöministeriön työryhmän mietintö 17.2.2006)

 

 

 

 


3

15.5.2006 pöydälle pantu asia

KYLÄSAAREN UUDEN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-930

 

Yleisten töiden lautakunta esittää (6.4.2006) seuraavaa:

 

Syksyn 2004 jälkeen uuden lumenvastaanottopaikan perustamista on suunniteltu tarkemmin yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kesken. Suunnitelmissa päädyttiin alustavasti lumenvastaanottopaikan siirtämiseen Hermannin rantatien toiselle puolelle, Kyläsaaren vanhan jätevedenpuhdistamon alueelle. Suunnitelmien edetessä todettiin vanhan mädättämörakennuksen olevan hyvin hyödynnettävissä tämänkaltaiseen uusiokäyttöön ja soveltuvan erinomaisesti lumen vastaanottoon.

 

Vanhan Kyläsaaren jätevedenpuhdistamon mädättämörakennus on ollut vuosia poissa käytöstä, mutta sen vanhat säiliöt ovat vielä toimintakuntoisia. Rakennus sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla, jonka alueella on entuudestaan kaupungin varikko- ja konttoritoimintaa.

 

Vuoden 2005 aikana HKR-Rakennuttaja ryhtyi katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta valmistelemaan hankkeen rakennuspiirustusten ja lupa-asiakirjojen suunnittelua. Hankkeen yleissuunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy ja maastotutkimuksista kiinteistöviraston geotekninen osasto. Suunnitelmapiirustukset, tekniset asiakirjat ja kaupalliset asiakirjat uuden lumenvastaanottopaikan rakennuttamiseksi sekä nykyisen lumenvastaanottopaikan maisemoimiseksi ovat valmistumassa rakennuslupakuntoon maaliskuun 2006 aikana. Hankkeen alustava arvonlisäveroton kustannusarvio on 2.635.000 euroa.

 

Yleisten töiden lautakunta päätti lähettää Kyläsaaren uuden lumenvastaanottopaikan hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

./.                   Hankesuunnitelma ja karttapiirros alueesta ovat liitteinä 1 – 2. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (25.4.2006), että vastanottopaikka korvaa nykyisen Hermannin rantatie 24:ssä olevan vastaanottopaikan, joka jää asutuksen alle. Uusi paikka rakennetaan Kyläsaaren vanhan jätevedenpuhdistamon alueelle, missä vanhoja mädättämöaltaita voidaan käyttää lumen vastaanottoaltaina.

 

Hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 3,214 milj. euroa (alv=22%, veroton hinta 2,635 milj. euroa). Kustannukset sisältävät myös nykyisen, käytöstä poistettavan vastanottopaikan maisemoinnin.

 

Hanke sisältyy katu- ja puisto-osaston vuosien 2006 -2007 investointisuunnitelmaan.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

Ryj pitää hanketta perusteltuna.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kyläsaaren uuden lumenvastaanottopaikan 22.3.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 3,214 milj. euroa (alv=22%, veroton hinta 2,635 milj. euroa).

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan hankesuunnitelma kustannusarvioineen

 

Liite 2

Kyläsaari, karttapohja alueesta

 

 

 

 


1

SOSIAALIVIRASTON KOTIPALVELUOHJAAJIEN NIMIKEMUUTOS

 

Khs 2006-788

 

Sosiaalilautakunta toteaa (21.3.2006), että kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.

 

Sosiaaliviraston organisaatiouudistuksen johdosta kotipalvelun esimiestehtäviä ei ole enää muualla kuin lapsiperheiden palveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriön kannanoton mukaan aikuisten palvelujen vastuualueen ja vanhusten palvelujen vastuualueen kaikkien kotipalveluohjaajien nimike ml. yksi kotihoidonohjaaja (yhteensä 45 vakanssia) voidaan muuttaa sosiaaliohjaajiksi riippumatta suoritetun tutkinnon pituudesta. Muutos antaa sosiaaliohjaajan kelpoisuuden niille vakinaisille viranhaltijoille, joilla ei muuten ole sosiaaliohjaajalta edellytettyä lain (L272/2005) mukaista pätevyyttä, ainoastaan nykyisiin tehtäviin. Ammattijärjestöjen edustajat puoltavat esitystä. Muutettavaksi esitettävät kotipalvelun ohjaajat käyttävät julkista valtaa tehdessään yksilöhuollon päätöksiä mm. omaishoidontuen ja kuljetuspalvelun osalta asiakkailleen.

 

Aikuisten palvelujen vastuualueen ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen osalta esitetään lisäksi yhden kotipalveluohjaajan tehtävän muuttamista viraksi, koska tehtäviin kuuluu ruotsinkielisten lapsiperheiden kotipalvelun esimiestehtävät yksilöhuollon päätöstenteon ohella. Tähän mennessä yksilöhuollon päätökset on tehnyt lapsiperheiden palvelujen päällikkö oman työnsä ohella.

 

Edellä esitetyistä vakanssijärjestelyistä ei aiheudu lisäkustannuksia.

 

Lautakunta esittää päätösehdotuksen mukaisia vakanssijärjestelyjä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (3.5.2006) mm., että organisaatiomuutoksen yhteydessä sosiaalivirastoon jäi kotipalveluohjaajia tekemään niitä aiemmin kotihoitoyksiköissä hoidettuja tehtäviä, jotka eivät siirtyneet terveyskeskukseen. Näitä ovat omaishoidon tukeen, kuljetuspalveluun sekä vammaisten ja vanhusten sosiaalityöhön liittyvät tehtävät. Sosiaaliviraston esittämä kotipalveluohjaajien virkojen muuttaminen sosiaaliohjaajien viroiksi vastaa tehtävien nykyistä sisältöä ja on siten perusteltu.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee sosiaalivirastoon sijoitettujen vakanssien osalta 1.6.2006:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen

palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

083083

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083356

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083938

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036793

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037452

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036739

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083354

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036771

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036660

kotihoidonohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036791

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037349

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036764

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083081

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

023581

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036792

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083089

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036757

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037410

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036761

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

023584

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083804

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

 

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

083350

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036776

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036748

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036745

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

041056

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083355

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083910

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

023572

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036760

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

024660

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

038452

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083357

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

024992

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036755

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036759

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083084

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036744

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036735

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083858

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037409

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036738

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036767

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036838

kotipalveluohjaaja

1971,74

sosiaaliohjaaja

 

036775

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

 

2                          Perustaa virka seuraavan tehtävän tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Uuni nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

013716

kotipalveluohjaaja

1982,62

kotipalveluohjaaja

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


2

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN FÖR AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET OCH UTSEENDE AV EN REPRESENTANT I BOLAGETS STYRELSE FÖR ÅREN 2006 - 2007

AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN SEKÄ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2006 - 2007

 

Stn/Khs 2006-852

 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området konstaterar (31.3.2006) att vid FSKompetenscentrets senaste bolagsstämma 11.4.2005 beslöts enhälligt att till 3 § i bolagsordningen tillägga följande nya 2 mom.: ”Bolaget är ett allmännyttigt bolag vars syfte inte är att bereda aktieägarna vinst. Bolaget delar inte ut dividend till aktieägarna. En eventuell vinst skall användas för att utveckla bolagets verksamhet. Vid likvidation utdelas bolagets nettoförmögenhet i sin helhet till allmännyttig organisation, vars syfte är att befrämja utveckling, utbildning eller forskning inom det sociala området på svenska i Finland, enligt beslut av bolagsstämman”.

 

Ändringen genomfördes i syfte att klargöra bolagets ställning som ett allmännyttigt bolag, bl.a. med tanke på beskattningen av bolaget. Avsikten med bolaget har ju aldrig varit att eftersträva vinst eller utdela dividend.

 

Handelsregistret har meddelat bolaget att en ändring kräver att alla aktieägare biträder beslutet. Bolaget ber de aktieägare som inte var företrädda vid bolagsstämman 11.4.2005 att senast 30.5.2006 inlämna sitt samtycke till ändringen.

 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ber (4.5.2006) att Stn utser en representant till styrelsen för Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området för en tvåårig mandatperiod som börjar efter val vid bolagsstämman 9.6.2006. Kompetenscentrumverksamheten är ett fortlöpande utvecklingsarbete med målet att länka samman praktik, forskning och undervisning inom det sociala området. Den centrala uppgiften för kompetenscentret är att utveckla och upprätthålla bas- och specialiserad kompetens inom det sociala området i alla regioner genom att i samarbete med kommunerna initiera utvecklingsprojekt och sedan stöda deras förverkligande.

 

Rättstjänsten konstaterar (26.4.2006) att Helsingfors stad äger 20 av de 408 aktierna i bolaget. Helsingfors stad var inte företrädd vid den bolagsstämma vid vilken det fattades beslut om ändringen och staden har därför blivit ombedd att ge sitt samtycke till ändringen av bolagsordningen.

 

Bolaget har inte heller tidigare eftersträvat vinst och syftet med ändringen har varit att klargöra bolagets ställning med tanke på beskattningen. Rättstjänsten konstaterar därmed att det inte finns några juridiska hinder för ett samtycke.

 

Stj konstaterar att det i bolagsordningen för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, som bildades år 2001, är angivet att bolaget har en styrelse, som består av 9–15 medlemmar, och att varje medlem har en personlig suppleant. Helsingfors stad tillsätter en styrelsemedlem samt dennes suppleant.

 

Socialverket föreslår att chefen för svensk socialservice Ulla Liljelund skall utses till medlem och ledande socialarbetaren Anne Pontán till suppleant för henne.

 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området toteaa (31.3.2006), että yhtiön edellisessä yhtiökokouksessa 11.4.2005 päätettiin yksimielisesti lisätä yhtiöjärjestyksen 3 §:ään seuraava uusi 2 momentti: ”Yhtiö on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Yhtiö ei jaa osinkoa osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on osoitettava yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiön toiminnan päätyttyä sen nettovarallisuus annetaan kokonaisuudessaan yleishyödylliselle järjestölle, jonka tarkoituksena on edistää Suomessa ruotsin kielellä toteutettavaa kehittämistä, koulutusta tai tutkimusta sosiaalisella alalla, yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.”

 

Muutos toteutettiin, jotta yhtiön asemaa yleishyödyllisenä yhtiönä selvennettäisiin, mm. yhtiön verotuksen kannalta. Yhtiön tarkoituksenahan ei ole koskaan ollut tavoitella voittoa tai jakaa osinkoa.

 

Kaupparekisteri on ilmoittanut yhtiölle, että muutos edellyttää kaikkien osakkeenomistajien hyväksymistä. Yhtiö pyytää 30.5.2006 mennessä muutokselle niiden osakkeenomistajien hyväksymistä, jotka eivät olleet edustettuina yhtiökokouksessa 11.4.2005.

 

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området pyytää (4.5.2006), että Khs nimeäisi edustajan yhtiön hallitukseen 9.6.2006 pidettävästä yhtiökokouksesta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi. Osaamiskeskustoiminta on jatkuvaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on yhdistää sosiaalisen alan käytännön toimintaa, tutkimusta ja opetusta. Osaamiskeskuksen keskeisenä tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kaikkien seutujen perus- ja erikoisosaamista sosiaalisella alalla käynnistämällä yhteistyössä kuntien kanssa kehityshankkeita ja tukemalla sitten niiden toteuttamista.

 

Oikeuspalvelut toteaa (26.4.2006), että Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 408 osakkeesta 20 kappaletta. Helsingin kaupunki ei ole ollut edustettuna yhtiökokouksessa, jossa on päätetty muutoksesta, joten kaupungilta on pyydetty suostumusta yhtiöjärjestyksen muutokselle.

 

Yhtiön tarkoituksena ei aiemminkaan ole ollut jakaa voittoa ja yhtiöjärjestyksen muutoksen tarkoituksena on ollut selventää yhtiön verotuksellista asemaa. Oikeuspalvelut toteaa siten, ettei suostumuksen antamiselle ole oikeudellisia esteitä.

 

Stj toteaa, että vuonna 2001 perustetun  Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 9–15 varsinaista jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä.

 

Sosiaalivirasto esittää, että varsinaiseksi jäseneksi nimettäisiin ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikkö Ulla Liljelund ja hänen varajäsenekseen johtava sosiaalityöntekijä Anne Pontán.

 

STJ                                    Stadsstyrelsen torde besluta godkänna följande tillägg i bolagsordningen för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:

 

3 § 2 mom.

 

Bolaget är ett allmännyttigt bolag vars syfte inte är att bereda aktieägarna vinst. Bolaget delar inte ut dividend till aktieägarna. En eventuell vinst skall användas för att utveckla bolagets verksamhet. Vid likvidation utdelas bolagets nettoförmögenhet i sin helhet till allmännyttig organisation, vars syfte är att befrämja utveckling, utbildning eller forskning inom det sociala området på svenska i Finland, enligt beslut av bolagsstämman.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta utse chefen för svensk socialservice Ulla Liljelund till medlem i bolagets styrelse och ledande socialarbetaren Anne Pontán från socialverket till suppleant för henne för den tvååriga mandatperiod som börjar efter 2006 års ordinarie bolagsstämma.

 

Protokollsutdrag till Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, de valda, rättstjänsten och socialverket.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen seuraavan lisäyksen:

 

3 § 2 mom.

 

Yhtiö on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Yhtiö ei jaa osinkoa osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on osoitettava yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiön toiminnan päätyttyä sen nettovarallisuus annetaan kokonaisuudessaan yleishyödylliselle järjestölle, jonka tarkoituksena on edistää Suomessa ruotsin kielellä toteutettavaa kehittämistä, koulutusta tai tutkimusta sosiaalisella alalla, yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikön Ulla Liljelundin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan sosiaalityöntekijän Anne Pontánin sosiaalivirastosta varsinaisesta yhtiökokouksesta vuonna 2006 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimiselle yhtiölle, valituiksi tulleille, oikeuspalveluille ja sosiaalivirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


3

LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE KRIMINAALIPOTILAITA KOSKEVIEN SÄÄDÖSTEN YHTEENSOVITTAMISESTA RIKOS- JA MIELENTERVEYSLAEISSA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMUISTIOSTA

 

Khs 2006-1152

 

./.                   Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa 28.2.2006 terveyskeskukseen saapuneessa kirjeessään, että ministeriön 24.8.2004 asettama rikos- ja mielenterveyslakien yhteensovittamista pohtinut työryhmä on 1.2.2006 jättämässään työryhmämuistiossa, joka on esityslistan liitteenä, arvioinut rikoksesta syytetyn ja rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoitoa ja tutkimista koskevien mielenterveyslain säännösten asianmukaisuutta ja sijaintia. Arvioinnin tarpeen taustalla ovat olleet rikoslain uudistetut syyntakeisuussäädökset, joiden mukaan vakava mielenterveyden häiriö voi poistaa rikoksen tekijän syyntakeisuuden tai alentaa sitä.

 

Ministeriö pyytää lausuntoa rikos- ja mielenterveyslakien yhteensovittamista koskevista työryhmän ehdotuksista ja erityisesti:

 

1                          syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta jätettyjen henkilöiden

a                          tahdosta riippumattoman hoidon alan laajentamisesta muihinkin vakaviin mielenterveyden häiriöihin kuin varsinaisiin mielisairauksiin ja

b                          velvoitteellisen avohoidon käyttöön otosta sekä

2                          vankilasta vapautuvien mielenterveyspalvelujen suunnitelmallisesta järjestämisestä.

 

Lisäksi ministeriö pyytää kannanottoa mielenterveyslain 4 a luvun uudistamistarpeista ennen tarkkailuun ottamista koskevan tahdosta riippumattoman lääkityksen osalta sekä potilaan eristämistä ja sitomista koskevan ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen ongelmien vuoksi. Ko. kysymyksiä ei käsitellä työryhmäraportissa.

Työryhmän muistion tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli selvitellä ja pohtia mielenterveyden häiriöistä aiheutuvien rikosten ehkäisemiseen liittyviä kysymyksiä, aihepiiriin liittyvän lainsäädännön tilaa ja muutostarpeita sekä tehdä tarvittavat esitykset ilmenneiden epäkohtien korjaamiseksi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 24.8.2004 työryhmän arvioimaan rikoksesta syytetyn ja rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoitoa ja tutkimista koskevien mielenterveyslain säännösten asianmukaisuuden ja sijainnin. Arvioinnin tarpeen taustalla ovat etenkin rikoslain uudistetut syyntakeisuussäädökset, joiden mukaan vakava mielenterveyden häiriö voi poistaa rikoksen tekijän syyntakeisuuden tai alentaa sitä. Mielentilansa vuoksi syyntakeettomaksi todettua ei tuomita rangaistukseen, mutta valtaosa heistä määrätään mielenterveyslain nojalla tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon. Vaikka alaikäinen voidaan määrätä hoitoon myös vakavan mielenterveyden häiriön perusteella, aikuinen voidaan nykyisen lain mukaan määrätä vain todetun mielisairauden perusteella.

 

Työryhmän ehdotukset:

 
Mielenterveyslakia muutetaan siten, että rikollisen teon tehnyt syyntakeettomaksi todettu henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon myös tiettyjen lähellä mielisairauksia olevien persoonallisuushäiriöiden perusteella. Näitä häiriöitä sairastavat henkilöt hyötyvät hoitomenetelmistä, jotka ovat lähes samoja kuin mielisairauksien hoitamiseen tarkoitetut menetelmät.

 

Mielenterveyslakiin lisätään säädökset kriminaalipotilaita koskevasta velvoitteisesta avohoidosta. Jos velvoitteisessa avohoidossa oleva potilas ei noudata hänen kanssaan laadittua suunnitelmaa, hänet voitaisiin lähettää sairaalahoitoon ilman erillistä tarkkailulähetettä. Sairaalaan toimittamisessa voidaan käyttää poliisin virka-apua mielenterveyslain tarkennettavien säädösten mukaisesti. Työryhmän käsityksen mukaan velvoitteisen avohoidon käyttämisellä voitaisiin lyhentää kriminaalipotilaiden sairaalahoidon pituutta, vähentää uusintarikollisuutta ja psyykkisen voinnin huononemisesta aiheutuvia raskaita hoitoja sekä näiden henkilöiden kohdalla yleisesti runsasta akuuttipalveluiden käyttöä.

 

Kriminaalipotilaiden hoidon järjestämisestä laaditaan sairaanhoitopiirikohtaiset mallit.

 

Vankilasta vapautuvien psyykkistä hoitoa tarvitsevien hoidon varmistamiseksi laaditaan paikalliset ja alueelliset mielenterveyspalveluiden kokonaissuunnitelmat, joissa myös tämän ryhmän erityistarpeet on huomioitu.

 

Terveyslautakunta toteaa (25.4.2006), että työryhmän muistiossa kuvataan arviointityön taustana rikoslain syyntakeisuussäädöksen muutosta ja siihen liittyvää valmistelutyötä. Samoin kuvataan mielentilatutkimusten, syyntakeisuusratkaisujen ja hoitoonmääräysten vuosittaisia lukumääriä sekä rinnakkaisia tuomioistuin– ja terveydenhoitoprosesseja. Työryhmä päätyy ehdotuksissaan pitäytymään kriminaalipotilaita koskevien säädösten laaja-alaisen uudistamisen sijasta mielenterveyslakiin ehdotettuihin muutoksiin.

 

Muistion keskeiset sisällölliset mielenterveyslain muutostarpeita koskevat luvut käsittelevät vakavan mielenterveyden häiriön käsitettä erityisesti tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määräämisen ja hoidon ja kuntoutuksen toteutumisen kannalta sekä ns. kriminaalipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen toteutumista.

 

Työryhmän selvitystyötä vaikeutti selvästi luotettavien tilastotietojen puute. Myöskään kriminaalipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen sisällöllisestä toteutumisesta etenkään jatkohoidon osalta ei ole olemassa systemaattista tietoa. Kriminaalipotilaiden uusintarikollisuutta koskevia tutkimuksia on kuitenkin julkaistu Suomessa 1980-luvun lopulta alkaen.

 

Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että kriminaalipotilaiden jatkohoito toteutuu asianmukaisesti siihen saakka, kun virallinen valvonta-aika on olemassa, mutta useat potilaat lopettavat hoitonsa sen jälkeen.

 

Työryhmän toteamus, että kriminaalipotilaita koskeva tietotuotanto, seuranta ja tilastointi vaativat kehittämistä, on perusteltu.

 

Lautakunta pitää perusteltuna työryhmän ehdotusta mielenterveyslain muuttamisesta siten, että rikollisen teon tehnyt syyntakeettomaksi todettu henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon myös lähellä mielisairauksia olevien työryhmämuistiossa todettujen persoonallisuushäiriöiden perusteella. Kyseeseen tulevat vaikeat persoonallisuushäiriöt, joista kärsivät henkilöt hyötyvät samoista hoitomenetelmistä kuin mielisairauksia sairastavat. Käytännön toiminnan ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että ko. potilasryhmä määritellään riittävän selkeästi.

 

Kriminaalipotilaiden velvoitteista avohoitoa koskevien säädösten lisääminen mielenterveyslakiin on kriminaalipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen pitkäjännitteisen toteutumisen kannalta perusteltua. Työryhmän ehdotukset velvoitteisen avohoidon toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista menettelytavoista edellyttävät terveyslautakunnan käsityksen mukaan vielä selkiyttämistä. Sinänsä ehdotus sairaanhoitopiirikohtaisten mallien laatimiseksi kriminaalipotilaiden hoidossa on kannatettava.  Samoin on erittäin toivottavaa, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laatisi ohjeet kriminaalipotilaiden hoitoon liittyvistä erityiskysymyksistä tilanteessa, jossa velvoitteista avohoitoa toteutetaan hajautetusti eri puolilla maata olevissa psykiatrian toimintayksiköissä.

 

Työryhmän muistioon on sisällytetty kaksi lukua vankien psykiatrisen hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta sekä niiden jatkumisesta vankilasta vapautumisen jälkeen. Nämä sinänsä informatiiviset, vankien terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia koskevat kohdat tuovat työryhmän esitysten piiriin kunnan järjestämisvastuulla olevan palvelualueen, jonka selkiyttämiseksi työryhmä esittää varsin yleisellä tasolla paikallisten ja alueellisten mielenterveyspalvelujen kokonaissuunnitelmien laatimista. Ehdotus tuntuu tässä yhteydessä oudolta varsinkin kun useissa kunnissa, myös Helsingissä, on laadittu mielenterveysohjelma, jota toteutetaan mm vuosittaisten toimintasuunnitelmien laatimisen kautta. Sinänsä tarpeellista voi olla erikseen selkiyttää vapautuvien vankien hoidon suunnitelmallista toteutumista.

 

Tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana tapahtuvia potilaan perusoikeuksien rajoittamista koskevia mielenterveyslain 4a luvun mukaisia säädöksiä on ollut ongelmallista tulkita siltä osin, kun eristämisestä ja sitomisesta velvoitetaan ilmoittamaan potilaan edunvalvojalle tai lailliselle edustajalle. Ongelmana on, ettei edunvalvojaa joko ole tai hänestä ei ole tietoa hoitoyksikössä. Lainkohta edellyttää täsmentämistä.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (16.5.2006), että työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat mielenterveyslain muuttamista siten, että rikoksen tehnyt mutta syyntakeettomana tuomitsematta jätetty henkilö voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon paitsi mielisairauden myös eräiden muiden vakavien mielenterveyden häiriöiden perusteella. Työryhmä ehdottaa lisäksi ns. velvoitteista psykiatrista avohoitoa kriminaalipotilaille.

 

Kriminaalipotilailla tarkoitetaan tuomioistuimen mielentilatutkimukseen määräämää ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hoitoon määräämää syytettyä, siihen asti, kun asia on käsitelty tuomioistuimessa sekä tuomioistuimen syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta jättämää ja Teo:n tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon määräämää potilasta.

 

Velvoitteisesta avohoidon järjestämisestä laaditaan työryhmän ehdotuksen mukaan sairaanhoitopiirikohtaiset mallit ja siihen määräämisestä päättäisi Teo. Mikäli tässä hoidossa oleva potilas ei noudattaisi hänen kanssaan laadittua suunnitelmaa, hänet voitaisiin lähettää sairaalahoitoon ilman erillistä tarkkailulähetettä.

 

Rikoslakia on muutettu vuoden 2004 alusta siten, että perusteeksi rikoksen tekijän tuomitsematta jättämiselle syyntakeettomana lisättiin mielisairauden ohella vakava mielenterveyden häiriö (RL 31 luku, 4 § 2 mom.). Mielenterveyslain 8 §:n mukaan edellytyksenä henkilön määräämiselle tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon on mm., että hänen todetaan olevan mielisairas. Poikkeuksena ovat lapset, joiden osalta tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämiselle riittää perusteeksi vakava mielenterveyden häiriö.

 

Sosiaalilautakunta katsoo, että rikosoikeudellista syyntakeettomuutta määrittävien säännösten ja tahdosta riippumattoman hoidon edellytyksiä määrittävien säännösten tulisi olla saman sisältöisiä.

 

Aikuispsykiatrisen hoidon mahdollisuudet auttaa mielenterveyden ongelmista kärsivää ihmistä ovat lähtökohtaisesti sitä paremmat, mitä aikaisemmin tehokas hoito voidaan aloittaa – jopa henkilön tahdosta riippumatta.

 

Henkilön jäädessä rangaistukseen tuomitsematta vakavan mielenterveyden häiriön johdosta on hän pääsääntöisesti psykiatrisen hoidon tarpeessa. Tarpeenmukaisen hoidon järjestämisen esteenä on usein yksilön mielenterveyden ongelmiin kytkeytyvä sairauden tunnon puute sekä torjuva suhtautuminen viranomaisten tarjoamiin mielenterveyspalveluihin.

 

Henkilöt, joilla on vakavia mielenterveyden ongelmia, tarvitsevat yleensä runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tarjotuilla ja järjestetyillä palveluilla ei ole kuitenkaan vaikuttavuutta erityisesti silloin, kun vakavaa mielenterveysongelmaa poteva henkilö tarvitsee psykiatrista sairaanhoitoa, mutta ei sairaudestaan johtuen pysty tiedostamaan tarvettaan siihen.

 

Kriminaalipotilaita koskevan työryhmän ehdottama velvoitteinen avohoito on sosiaalilautakunnan käsityksen mukaan edellä mainituista syistä tarpeellinen. Mainittu hoito tulisi säännellä siten, että psykiatrisesta laitoshoidosta velvoitteiseen avohoitoon siirtyvä säilyttäisi hoitokontaktin hoidosta pääasiallisesti vastuussa oleviin tahoihin, ja että häntä riittävästi tuettaisiin mielenterveyslain mukaisesti - sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla ja tukitoimilla - itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan.

 

Kuten työryhmäkin toteaa, ei velvoitteisesta avohoidosta ole kattavaa tutkimusaineistoa. Tämän johdosta tulisi mainittua hoitoa kokeilla rajatulle kohderyhmälle, jossa voitaisiin arvioida hoidon tarkoituksenmukaisuutta sekä erityisesti hoidon järjestämiseen osallistuvien tahojen mahdollisuuksia vastata kriminaalipotilaan hoidosta ja kuntoutuksesta.

 

Lausuntopyynnössä on pyydetty myös kannanottoja vankilasta vapautuvien henkilöiden mielenterveyspalvelujen suunnitelmallisesta järjestämisestä. Työryhmäraportti ei tältä osin sisällä muita konkreettisia ehdotuksia kuin ehdotuksen paikallisesti ja alueellisesti laadituista mielenterveyspalveluiden kokonaissuunnitelmista. Raportissa on lisäksi kuvattu niitä ongelmia, joita lainsäädännön puutteellisuudesta on aiheutunut ja aiheutuu.

 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan vapautuvien vankien mielenterveysongelmien hoito on järjestettävä suunnitelmallisesti yhteistyössä vankeinhoitoviranomaisten ja mielenterveyslain mukaisesti vastuussa olevien viranomaisten kesken. Tässä yhteydessä on ratkaistava myös se miten näiden henkilöiden asuminen ja siihen välittömästi liittyvät hoito, palvelut ja tukitoimet tulisi järjestää. Kyse on mitä ilmeisimmin usein sellaisesta tuetusta asumisesta, johon on liitettävä sekä psykiatrisen hoidon että sosiaalihuollon hoitokontaktit. Samoin on ratkaistava henkilön selviytymiseen ja taloudelliseen elämänhallintaan liittyvät kysymykset. Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan tältä osin asia tulisi saattaa pikaisesti jatkovalmisteluun.

 

Jatkovalmistelussa on arvioitava myös se, miten kustannusvastuu valtion ja kuntien välillä on jaettava. Kun kyse on erityisesti velvoitteisen avohuollon sekä osin myös vankilasta vapautuvien henkilöiden jälkihuollon osalta valtion järjestettäväksi kuuluvasta kriminaalihuollosta, on sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan kyse sellaisesta tehtävästä, joiden kustannuksia ei voida sälyttää yksinomaan kunnille.

 

Stj toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntopyynnöt suoraan terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle. Terveystoimen ja sosiaalitoimen johtosääntöjen mukaan lautakunnan ja viraston lausunnot kaupungin ulkopuolisille tahoille on toimitettava Khn välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle työryhmämuistiosta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus pitää perusteltuna työryhmän ehdotusta mielenterveyslain muuttamisesta siten, että rikollisen teon tehnyt syyntakeettomaksi todettu henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon myös lähellä mielisairauksia olevien työryhmämuistiossa todettujen persoonallisuushäiriöiden perusteella. Kyseeseen tulevat vaikeat persoonallisuushäiriöt, joista kärsivät henkilöt hyötyvät samoista hoitomenetelmistä kuin mielisairauksia sairastavat. Käytännön toiminnan ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että ko. potilasryhmä määritellään riittävän selkeästi.

 

Kriminaalipotilaita koskevan työryhmän ehdottama velvoitteinen avohoito, jonka laiminlyönyt potilas voitaisiin lähettää sairaalahoitoon ilman tarkkailulähetettä, on tarpeellinen. Mainittu hoito tulisi säännellä siten, että psykiatrisesta laitoshoidosta velvoitteiseen avohoitoon siirtyvä säilyttäisi hoitokontaktin hoidosta pääasiallisesti vastuussa oleviin tahoihin, ja että häntä riittävästi tuettaisiin mielenterveyslain mukaisesti - sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla ja tukitoimilla - itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan.

 

Työryhmän ehdotukset velvoitteisen avohoidon toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista menettelytavoista edellyttävät vielä selkiyttämistä mm. sairaanhoitopiirin määrittelyssä. Sinänsä ehdotus sairaanhoitopiirikohtaisten mallien laatimiseksi kriminaalipotilaiden hoidossa on kannatettava.  Samoin on erittäin toivottavaa, että laaditaan ohjeet kriminaalipotilaiden hoitoon liittyvistä erityiskysymyksistä tilanteessa, jossa velvoitteista avohoitoa toteutetaan hajautetusti eri puolilla maata olevissa psykiatrian toimintayksiköissä.

 

Työryhmän muistioon on sisällytetty kaksi lukua vankien psykiatrisen hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta sekä niiden jatkumisesta vankilasta vapautumisen jälkeen.

 

Kun kyse on erityisesti velvoitteisen avohuollon sekä osin myös vankilasta vapautuvien henkilöiden jälkihuollon osalta valtion järjestettäväksi kuuluvasta kriminaalihuollosta, on kyse sellaisesta tehtävästä, jonka kustannuksia ei voida sälyttää yksinomaan kunnille. Tämän vuoksi on jatkovalmistelussa arvioitava myös se, miten kustannusvastuu valtion ja kuntien välillä on jaettava.

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa vastauksena ministeriön kyselyyn, että tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana tapahtuvia potilaan perusoikeuksien rajoittamista koskevia mielenterveyslain 4a luvun mukaisia säädöksiä on ollut ongelmallista tulkita siltä osin, kun eristämisestä ja sitomisesta velvoitetaan ilmoittamaan potilaan edunvalvojalle tai lailliselle edustajalle. Ongelmana on, ettei edunvalvojaa joko ole tai hänestä ei ole tietoa hoitoyksikössä. Lainkohta edellyttää täsmentämistä.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

LIITE

Rikos- ja mielenterveyslain yhteesovittamista koskeva työryhmämuistio 1.2.2006