6

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.4.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 19.4.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3, 7       Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Juha Turkalle ja yrittäjä Heikki Virkkuselle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, kaupunginkans­lialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Vettä julistamaan toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän haku­ajoin ja virkaan kuuluvin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote toimitusjohtaja Timo Kulmalalle ja johtaja Esko Tiaiselle.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle ja opetusvirastolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikennelaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedel­le.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja Hakime Aratille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja sivilisaatiohistorian dosentti Tapani Hietaniemelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Matti Virkkuselle.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

18                 Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

22, 23           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

24–26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee

1                    lähettää kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä kehottaa niitä jatkamaan ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitään sekä

 

2                    kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia edistämään toiminnassaan helsinkiläisten yhteisöllisyyttä.

 

                      Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponnet 1 (2), 2 (12), 8 (34), 9 (35), 10 (37) ja 11 (42) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 5 (29) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (23), 4 (28), 6 (32) ja 7 (33) sivistys- ja hen­kilöstö­tointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          18.4.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                19.4.2006

tekninen lautakunta                                                      18.4.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOJOHTAJAN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2006-1060

 

Kvsto päätti 29.3.2006 hyväksyessään hallintokeskuksen johtosäännön perustaa hallintokeskukseen 1.5.2006 lukien hallintojohtajan viran. Khs on julistanut hallintojohtajan viran haettavaksi johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 21 päivän hakuajoin. Hakuaika virkaan päättyy 28.4.2006.

 

Hallintojohtajan virka kuuluu kaupungin virastopäälliköiden Hay-palkkausjärjestelmässä vaativuusluokkaan 14, jonka vähimmäiskokonaispalkka on 5 801,85 euroa kuukaudelta.

 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on Kvsto, Khs voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

 

Kj toteaa, että avoimena oleva hallintojohtajan virka tulisi täyttää määräaikaisena hakuprosessin ajaksi ja että sitä hoitamaan tulisi määrätä viraston osastopäällikkönä toimiva kaupunginlakimies Eila Ratasvuori päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee määrätä 1.5.2006 avoimeksi tulevan hallintojohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi suostumuksensa mukaisesti hallintokeskuksen oikeuspalvelut osaston päällikön, kaupunginlakimies Eila Ratasvuoren 6 100 euron kokonaispalkkaeduin 1.5.2006 alkaen siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 31.8.2006 saakka.

 

Pöytäkirjanote Eila Ratasvuorelle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


3

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

 

Khs 2006-1025

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidetään 27.4.2006 klo 13.30 Realco Oy:ssä, osoite Säterintie 16, 00720 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiössä sijaitsevien nuorisotilojen ja terveysaseman hallintaan oikeuttavat osakkeet. Nuorisotiloja koskevat osakkeet ovat kaupungin suorassa omistuksessa, mutta terveysasemaa koskevat osakkeet kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen kautta. Yhteensä kaupungin omistus Kiinteistö Oy Säterintie 2:n osakkeista on 64,7 %.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisina jäseninä talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistövirastosta sekä varajäseninä erityissuunnittelija Liisa Viljanen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 15.2.2006 nimennyt ehdokkaiksi yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 27.4.2006 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Säterintie 2:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin ja varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2006 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


4

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUKSEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

 

Khs 2006-1026

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidetään 27.4.2006 klo 13.00 Realco Oy:ssä, osoite Säterintie 16, 00720 Helsinki.

 

Kaupunki omistaa yhtiössä sijaitsevien kirjaston ja terveyskeskuksen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kirjastoa koskevat osakkeet ovat kaupungin suorassa omistuksessa, mutta terveyskeskusta koskevat osakkeet kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen kautta. Yhteensä kaupungin omistus Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen osakkeista on 76,6 %.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisina jäseninä talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta, asiamies Jenni Rope kaupunginkanslian oikeuspalveluista sekä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistövirastosta sekä varajäseninä erityissuunnittelija Liisa Viljanen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 15.2.2006 nimennyt ehdokkaiksi yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen 27.4.2006 pidettävässä varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin ja asiamies Jenni Ropen sekä varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2006 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


5

VUOTEKNO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-984

 

Vuotekno Oy:n yhtiökokouskutsu on tullut 18.4.2006. Kokouskutsun mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 24.4.2006 klo 10.00 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun neuvotteluhuoneessa, Katariinankatu 3 sisäpiha, 2. krs.

 

Kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

 

Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2006 (4115 §) kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita

 

-                     edustamaan kaupunkia Vuotekno Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2006 klo 10.00 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun neuvotteluhuoneessa, Katariinankatu 3 sisäpiha, 2. krs ja

 

-                     esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen projektinjohtaja Heikki Rinnettä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupunginjohtajan 19.4.2006 (4115 §) tekemät toimenpiteet Vuotekno Oy:n 24.4.2006 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen varalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Kaupunginjohtajan päätös 19.4.2006, 4115 §

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

11.4.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

20.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                          20.4.2006

opetuslautakunta                                                                            18.4.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                18.4.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                          21.4.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       13.4.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       12. ja 19.4.2006

museonjohtaja                                                                       13. – 18.4.2006

taidemuseon johtaja                                                             11. – 20.4.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             18.4.2006

työterveysjohtaja                                                                              13.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            18.4.2006

joukkoliikennelautakunta                                   20.4.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 20.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

sosiaalilautakunta 20.4.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto 5.4.2006

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285