5

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI NEUVOTTELUJEN KIIREHTIMISESTÄ VALTION KANSSA SANTAHAMINAN SAAMISEKSI ASUNTOKÄYTTÖÖN

 

Khs 2005-1039

 

Kj toteaa, että käsitellessään 27.4.2005 (asia 9) Otto Lehtipuun ja 24 muun valtuutetun esitystä valtuuston kutsumisesta koolle käsittelemään neuvottelujen käynnistämistä valtion kanssa Santahaminasta Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Khs kiirehtii neuvotteluja valtiovallan kanssa Santahaminan tulevaisuudesta ja sitä koskevista päätöksistä niin, että Helsinki voi ottaa sen huomioon omassa maankäytön suunnittelussaan mahdollisimman pian.” (Maija Anttila, äänin 49-17)

 

Kj toteaa, että kaupungin ja valtion välisiä neuvotteluja asiasta on käyty viimeksi 10.2.2006. Neuvotteluissa puolustusministeriön ja puolustusvoimien edustajat ilmoittivat, että ministeriön ja puolustusvoimien tekemien selvitysten perusteella ei ole mahdollista luovuttaa Santahaminaa kaupungille asuntorakentamiseen.

 

KJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille. Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


6

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRANTÄYTTÖÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2005-414

 

Vs. Kj mainitsee, että Kvsto päätti 30.3.2005 valita kauppatieteen maisteri Jussi Pajusen 1.6.2005 alkaen kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Päätöksestä ovat valittaneet eri perusteilla Xxxx Xxxxxxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx sekä Xxxx Xxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxx.

 

Helsingin hallinto-oikeus on 6.4.2005 antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta Xxx Xxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxxx valitukset sekä hylännyt Xxxxxxxxx vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallinto-oikeus on myös jättänyt tutkimatta Xxxx Xxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx valituksen vastaselityksessä esitettyjen uusien valitusperusteiden osalta sekä hylännyt muilta osin heidän tekemänsä valituksen. Hallinto-oikeus on lisäksi hylännyt Xxxxxxxx ja Xxxxxxx valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

 

./.                   Helsingin hallinto-oikeuden päätös on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2006 tekemän päätöksen kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 6.4.2006

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                12.4.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

HELSINKI BUSINESS AND SCIENCE PARK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-927

 

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd ilmoittaa 7.4.2006, että varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2006 klo 11.00 alkaen Helsinki
Business and Science Oy Ltd:n tiloissa Cultivator II:n neuvotteluhuoneessa C 205, osoitteessa Viikinkaari 4, 00790 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11. pykälässä määrätyt asiat.

 

Kj toteaa, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen puheenjohtajana ja elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen jäsenenä.

 

Tarkastuslautakunta on 18.1.2006 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia mainitun yhtiön yhtiökokouksessa 27.4.2006 klo 11 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti ja

 

                   esittämään apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpista ja johtaja Eero Holstilaa hallituksen jäseniksi sekä

 

                    tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:lle, päätöksessä mainituille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

 

LIITE

Yhtiökokouskutsu 7.4.2006

 

 

 

 


10

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-819

 

Helsingin Matkailu Oy ilmoittaa (24.3.2006), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2006 klo 13.00 alkaen matkailu- ja kongressitoimiston tiloissa.

 

Kutsun mukaan yhtiökokouksessa esillä on yhtiöjärjestyksessä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat.

 

Kj toteaa, että Helsingin Matkailu Oy toimii kaupunginkanslian matkailu– ja kongressitoimiston teknisenä apuyhtiönä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä.

 

Kaupungin edustajina hallituksessa ovat toimineet elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (varalla Erkki Eisto), markkinointipäällikkö Kari Halonen (varalla Kaija-Leena Winberg) ja kongressipäällikkö Leena Sipilä (varalla Leena Lassila).

 

Tarkastuslautakunta on nimennyt (12.4.2006) yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 27.4.2006 klo 13.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa oikeuspalveluita esittämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Leena Sipilä

Leena Lassila

Kari Halonen

Kaija-Leena Winberg

Nyrki Tuominen

Erkki Eisto

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson) ja KHT Jorma Nurkkalan sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian kongressi- ja matkailutoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


5

HELSINGIN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAMPIN KESKUS OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2006-954

 

Kampin Keskus Oy on pyytänyt (10.4.2006) Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa yhtiön hallitukseen.

 

Vs. Kaj toteaa, että Kampin keskuksen kehittämistä ja toteuttamista koskevan perussopimuksen, 14.6.2002, mukaan SRV (yritys) perustaa Kampin keskuksen yksityisten kiinteistönomistajien omistukseen siirtyvän yhtiön (käyttöyhtiö), joka huolehtii Kampin keskuksen kiinteistöjen keskinäisistä sekä kiinteistöjen ja kaupungin omistukseen tulevien tilojen yhteisjärjestelyistä ja yhteistoiminnasta samoin kuin kiinteistöjen alueille toteutettavista julkisista yhteyksistä.

 

Kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä yksi edustaja käyttöyhtiön hallitukseen.

 

SRV on perustanut perussopimuksen tarkoittaman käyttöyhtiön ja sen toiminta on käynnistetty. Käyttöyhtiön nimi on Kampin Keskus Oy.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Kampin Keskus Oy:n hallitukseen vuodelle 2006 kiinteistöpäällikkö Pekka Hapuojan kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote Kampin Keskus Oy:lle, Pekka Hapuojalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN MUUTTAMINEN KOLMEN YHTIÖN OSALTA

 

Khs 2006-751, 2006-752

 

Vs. Kaj toteaa, että Khs päätti 3.4.2006 kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden ja toimitilayhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä asioista.

 

Yhtiökokoukset on määrä pitää huhtikuun loppuun mennessä.

 

Khn päätöksen jälkeen on tullut ilmi, että Laajasalon Kiinteistöt Oy:n, Kannelmäen Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollaksen hallituksiin on kuhunkin nimetty yksi henkilö virheellisesti. Päätös on näiden yhtiöiden osalta tarpeen muuttaa ennen yhtiökokousten pitämistä.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 3.4.2006 (486 § ja 488 §) tekemiään päätöksiä Laajasalon Kiinteistöt Oy:n, Kannelmäen Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollaksen hallitusten eräiden jäsenten nimeämisen osalta liitteenä olevasta luettelosta ilmenevällä tavalla.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle ja mainituille yhtiöille kehotukset huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Luettelo kolmen kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenistä

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.4.2006

kiinteistölautakunta

11.4.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         6.4.2006

liikuntalautakunta                                                                           11.4.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     6.4.2006

taidemuseon johtokunta                                                                11.4.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    14. – 31.3.2006

- vararehtori 1.                                                                       20. ja 29.3.2006

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                                    31.3.2006

- hallintopäällikkö                                                                            30.3.2006

- johtava talouspäällikkö                                                      15. – 31.3.2006

eläintarhan johtaja                                                                          12.4.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                             6., 7. ja 12.4.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                   3.4.2006

museonjohtaja                                                                                   5.4.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                          3. – 10.4.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                6. – 12.4.2006

taidemuseon johtaja                                                                  5. – 6.4.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                        5. – 6.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295