13

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.3.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 29.3.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuuriasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mikko Hakkaraiselle ja opiskelija Jani Ryhäselle.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiain­kes­kuk­selle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, Finlandia-talolle, asuntotuotantotoimistolle, rakennusvalvontavirastolle, opetusvirastolle, ammattikorkeakoululle, suomenkieliselle työväenopistolle, kulttuuriasiainkeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          kehottaa kaupunginkansliaa julistamaan hallintokeskuksen hallintojohtajan viran haettavaksi hallintokeskuksen johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuk­sin sekä 21 päivän hakuajoin,

2                          määrätä hallintokeskuksen hallintojohtajan sijaisiksi osastopäällikön ja kaupunginlakimiehen mainitussa järjestyksessä sekä näidenkin estyneenä ollessa virassa vanhimman saapuvilla olevan kaupunginsihteerin,

3                          perustaa talous- ja suunnittelukeskukseen elinkeinojohtajan viran sekä määrätä tietokeskuksen johtajan Eero Holstilan hoitamaan virkaa määräaikaisesti 1.5.2006 lukien 31.12.2006 saakka 6 221,01 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin,

4                          muuttaa Hannu Hakalan virantoimitusvelvollisuutta siten, että hän toimii hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston päällikkönä 1.5.2006 lukien, sekä

5                          vahvistaa hallintokeskuksen nimilyhenteeksi Halke.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille samoin kuin johtaja Eero Holstilalle ja osastopäällikkö Hannu Hakalalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, liikennelaitokselle ja Helsingin Vedelle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen ruotsinkieliselle jaostolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

16–18           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote elintarviketieteiden maisteri Jorma Lamminmäelle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle ja hankintakeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19, 20           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 19.4.2006.

 

21, 22           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          28.3.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                29.3.2006

tekninen lautakunta                                                      28.3.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


21

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.3.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.3.2006

rakennuslautakunta

28.3.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

27. ja 30.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   28.3.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                     28.3.2006

liikuntalautakunta                                                                           28.3.2006

nuorisolautakunta                                                                          30.3.2006

opetuslautakunta                                                                            28.3.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                28.3.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                28.3.2006

 

eläintarhan johtaja                                                               22. ja 27.3.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         28.3.2006

museonjohtaja                                                                       27. – 28.3.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                      24. – 30.3.2006

taidemuseon johtaja                                                             24. – 30.3.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                    24. – 30.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            28.3.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 30.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta 28.3.2006

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto 30.3.2006

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285