6

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.3.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 15.3.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marianne Falckille ja erityisopettaja Raija Rostille.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energiaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Iina Pihlaiselle ja Mari-Anna Vallakselle.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Satu Viskarille ja teologian ylioppilas Johanna Nuortevalle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Harri Kauppinen), rakennusvirastolle, HKR-Rakennuttajalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille/kirjanpito.

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15–113        Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Museovirastolle.

 

Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, kiinteistövirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, satamalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

114               Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

115–120      Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

121               Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

122, 123      Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          14.3.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                15.3.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-621

 

Kj toteaa, että Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2006 klo 15.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa
Ohrahuhdantie 13, Helsinki. 

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi).

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kahdeksanjäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä, joista toisen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa ovat kaupungin edustajina toimineet edellisellä toimikaudella Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja strategiajohtaja Jussi Lehto. Ruohonen on toiminut lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Suomen Energia-Urakointi Oy:n 4.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosen ja strategiajohtaja Jussi Lehdon, ja lisäksi

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

Pöytäkirjanote kokouskutsuineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITE

Kokouskutsu 2.3.2006

 

 

 

 


10

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-712

 

Kj toteaa, että Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2006 klo 11.45 alkaen Hotelli Silveriassa, osoitteessa Ruutikellarintie 4, Vaasa.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi) ja hallituksen ehdotukset erään 110 kV:n voimajohtojärjestelyn toteuttamisesta Etelä-Pohjanmaalla ja kahden kaasuturbiinin purkaminen Vaskiluodon ja Seinäjoen voimalaitoksilla.

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön 15-jäseniseen hallitukseen yksi jäsen. Edellisellä toimikaudella kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 29.3.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä nimeää kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi Helsingin Energian toimitusjohtajan Seppo Ruohosen.

 

Pöytäkirjanote kokousasiakirjoineen Helsingin Energialle, ote nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITE

Kokouskutsu 15.3.2006

 

 

 

 


10

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-499

 

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 ilmoittaa (2.3.2006), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2006 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B. Yhtiökokouksessa valitaan mm. hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

 

Vs. Kaj toteaa, että Helsingin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8:n osakkeet nro 61–75, jotka oikeuttavat yhtiössä olevien päiväkotitilojen hallintaan. Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8:n yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi jäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja.

 

Kaupungin edustajana vuonna 2005 on yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä ollut toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdolle yhtiön tilintarkastajaksi päätösehdotuksessa esitetyn.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 29.3.2006 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


11

KIINTEISTÖ OY KAMPIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-562

 

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ilmoittaa (14.3.2006), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2006 klo 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat mm. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta sekä valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastaja.

 

Yhtiön hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: varsinaisina jäseninä valtiotieteen maisteri Leena Eerola, sosionomi Ritva Sänkiaho, työttömien asiamies Antti-Jussi Räihä, toimistopäällikkö Seppo Saine sosiaalivirastosta ja toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä varajäseninä talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsten kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Vs. Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon kiinteistössä on sosiaaliviraston käytössä olevia tiloja ja Kampin palvelukeskus sekä liikuntaviraston harjoitushalli. Helsingin kaupunki omistaa autohalliosakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet. Autohalliosakkeet omistaa ja pysäköintitoimintaa tiloissa harjoittaa Malminkadun Pysäköinti Oy.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista ja vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Yhtiökokouksessa on valittava hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastaja kuluvaksi kalenterivuodeksi.

 

Tarkastuslautakunta on 15.2.2006 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ‑nimisen yhtiön 5.4.2006 kello 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle

 

-                     varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan tila­keskuksesta ja toimistopäällikkö Seppo Sainen sosiaali­virastosta ja

 

 

-                     varajäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin tilakeskuksesta.

 

-                     tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


12

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-691

 

Vs. Kaj toteaa, että Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 30.3.2006 kello 9.00 Art and Design City Helsinki Oy:n kokoustiloissa osoitteessa Hämeentie 133 a, 00560 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä ylikurssirahaston kartuttaminen.

 

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 21,19 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2006 klo 9.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle talous- ja suunnittelukeskuksen projektijohtaja Heikki Somervuon ja hallituksen varajäseneksi talous- ja suunnittelukeskuksesta projektijohtaja Leena Pasosen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

14.3.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.3.2006

rakennuslautakunta

14.3.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

13., 15. ja 16.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                            14.3.2006

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   13.3.2006

taidemuseon johtokunta                                                                14.3.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   27.2. – 9.3.2006

- vararehtori 1.                                                                       27.2. – 9.3.2006

- vararehtori 2.                                                                                    7.3.2006

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                         28.2. – 9.3.2006

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                            28.2. – 1.3.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                  8.3.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           13.3.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                             14. ja 16.3.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                         6. ja 14.3.2006

museonjohtaja                                                                                 14.3.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                    16.2. ja 13.3.2006

suomenkielinen työväenopisto

- läntisen alueopiston aluerehtori                                                  8.3.2006

taidemuseon johtaja                                                                       16.3.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                        2. – 6.3.2006

työterveysjohtaja                                                                              13.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              14.3.2006

yleisten töiden lautakunta                                  14.3.2006

joukkoliikennelautakunta                                   16.3.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 16.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 16.3.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto 8.3.2006

 

terveyslautakunta 14.3.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292