Kokousaika

14.2.2005 kello 16.00 – 17.03

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 230 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 230 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 200-231 ja 233-238 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 198 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


196-197,


198-203,


207-210, 212, 

 Korpinen

 

 

 

211,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
204-206,


213-220, 

 Sauri

 

 

221,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


222-228, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


229-232, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


233-238,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

196

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

197

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

198

Kj/1

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille

 

199

Kj/2

Vuoden 2004 talousarvion erään määrärahan siirto ja käyttötarkoituksen muutos

 

200

Kj/3

Vuoden 2004 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen

 

201

Kj/4

Vuoden 2005 talousarvioon tehtävät muutokset kotihoidon järjestelyistä johtuen

 

202

Kj/5

Vuoden 2005 talousarvion erään määrärahan ylittäminen

 

203

Kj/6

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

204

Kaj/7

Kampin tonttien 158/22 ja 41 asemakaavan muuttaminen (nro 11294)

 

205

Kaj/8

Viikin puisto-, liikenne- ym. alueiden (Kalastajanrannan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11317)

 

206

Kaj/9

Malmin tonttien 38113/3 ja 4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11282)

 

207

Kj/3

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksiin Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä koskien pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointia ja hyödyntämistä Vuosaaressa

 

208

Kj/4

Asuntotuotantotoimiston eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

 

209

Kj/5

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

210

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

211

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

212

Kj/8

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

213

Kaj/1

As Oy Helsingin Kisatie 7 poikkeamishakemus

 

214

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa Kampin korttelin nro 158 suunnitellun tontin nro 44 asemakaavan muutosehdotuksen nro 11294 johdosta

 

215

Kaj/3

Rakennusvalvontaviraston hallintopäällikön viran täyttäminen

 

216

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxx-Xxx Xxxxxxx kuolinpesän ja Oy Alfred A.Palmberg Ab:n omistamien yhtiöiden välisissä kiinteistökaupoissa

 

217

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Nordea pankki Suomi Oyj:n ja Hartela kiinteistömarkkinointi Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

218

Kaj/6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja Pohj Landlord (Finland) LLC:n välisessä kiinteistökaupassa

 

219

Kaj/7

7.2.2005 pöydälle pantu asia

Esitys ruotsinkielisen päiväkoti Sockenstuganin tilojen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä

 

220

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

221

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

222

Sj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen

 

223

Sj/2

Erityissuunnittelijan viran perustaminen

 

224

Sj/3

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön edustajistoon, hallitukseen ja tilintarkastajiksi

 

225

Sj/4

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2005 - 2007

 

226

Sj/5

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Ice Sport Center Oy:n kanssa

 

227

Sj/6

7.2.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin edustajien valitseminen Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon

 

228

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

229

Ryj/1

7.2.2005 pöydälle pantu asia

Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimus rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttämistä koskevassa asiassa

 

230

Ryj/2

7.2.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seutuliikenteen liikennöintisuunnitelman luonnoksesta 2005 - 2006

 

231

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

232

Ryj/4

Salassa pidettävä

 

233

Stj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen vuosiksi 2005 - 2007

 

234

Stj/2

Apulaisoikeuskanslerin vastaus lasten päiväkoti Karpin lakkauttamista koskevaan kanteluun

 

235

Stj/3

7.2.2005 pöydälle pantu asia

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

236

Stj/4

7.2.2005 pöydälle pantu asia

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

237

Stj/5

31.1.2005 ja 7.2.2005 pöydälle pantu asia

Terve ja Turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

238

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

196 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemi (varalla Urho) ja Puura (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

197 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

198 - 206 §

Kaupunginvaltuuston 2.3.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

198 §

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

                                            Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sivulla 3 siten, että kaupunginhallituksen perustelujen ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:

 

                                            Khs toteaa, että Helsingin kaupunki oli perustamassa Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinkiä vuonna 1996 sijoittaen sen osakepääomaan 16 818,80 euroa. Khs myönsi 26.4.1999...

 

                                            Rakennuksen kaikki tilat ovat käytössä ja eräiden toimijoiden tilat ovat riittämättömät. Biomedicumiin tarvitaan lisää tiloja yritystoiminnalle sekä uusia toimisto- ja laboratoriotiloja. Tutkimuskeskusta on suunniteltu laajennettavaksi n. 11 000 k-m2, josta 5 000 k-m2 olisi uudisrakentamista. Laajennus on kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2003 kaavamuutoksen pohjaksi tekemän sairaala-alueen kehittämissuunnitelman mukainen. Laajennus edellyttää osakepääoman korottamista n. 1 milj. eurolla ja vs. kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 10.3.2004, että kaupunki osallistuu Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingin laajennushank­keeseen ja sen edellyttämään osakepääoman korotukseen enintään 50 %:lla ja enintään 500 000 eurolla ja että kaupunki antaa yhtiön hallitukselle tämän mukaisen sitovan ilmoituksen. Tutkimuskeskuksen laajennushankkeen...”

 

                                            Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 16.39 – 16.41 väliseksi ajaksi.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

199 §

Vuoden 2004 talousarvion erään määrärahan siirto ja käyttötarkoituksen muutos

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, suunnittelija, puhelin 169 2393

 

200 §

Vuoden 2004 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen

 

 

                       

 

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, suunnittelija, puhelin 169 2393
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

201 §

Vuoden 2005 talousarvioon tehtävät muutokset kotihoidon järjestelyistä johtuen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

202 §

Vuoden 2005 talousarvion erään määrärahan ylittäminen

 

 

                                            Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 15 kolmanteen luetelmaviivaan lisätään ensimmäisen kappaleen jälkeen seuraava uusi kappale:

 

                                            ”Työtapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta on vuodesta 1993 alkaen peritty ns. laastariveroa (51,6 milj. euroa vuonna 2004) julkisessa terveydenhuollossa annetun sairaanhoidon kustannuksista. Laastariveroa ei enää peritä vuonna 2005, sen sijaan vakuutuslaitokset maksavat jatkossa tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta kuntalaskutuksen mukaiset hoitokustannukset. Tämä merkitsee sitä, että kunnat ja kuntayhtymät, kuten esimerkiksi HUS, saavat tuloja, jotka vähentävät vastaavalla määrällä kuntien terveydenhuollon kustannuksia.”

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

203 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

204 §

Kampin tonttien 158/22 ja 41 asemakaavan muuttaminen (nro 11294)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

205 §

Viikin puisto-, liikenne- ym. alueiden (Kalastajanrannan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11317)

 

 

                                             

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

206 §

Malmin tonttien 38113/3 ja 4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11282)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

207 §

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN PILAANTUNEIDEN MAA-AINESTEN VÄLIVARASTOINTIA JA HYÖDYNTÄMISTÄ VUOSAARESSA

 

Khs 2004-248

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 05/0025/3 tiedoksi ja lähettää sen mahdollisia toimenpiteitä varten kiinteistövirastolle ja Helsingin Satamalle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kiinteistövirastolle, Helsingin Satamalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

208 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2004-2560

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen lainoja seuraavasti:

 

Kohde

Primäärilaina euroa

 

Tertiäärilaina euroa

Helsingin Asumisoikeus Oy/Rättärinpolku

 

1 967

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy/Joutsentie

4 669

 

 

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/

Agronominkatu 4

 

 

180 720

 

606 700

Malminkartanon Kiinteistöt Oy/ Vuorenjuuri

 

 

17 492

 

Puotilan Kiinteistöt Oy/ Klaavuntie 13-15

 

14 085

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/ Omenamäki

 

 

 

626 900

Malminkartanon Kiinteistöt Oy/ Puustellinrinne

 

 

 

 

770 700

Yhteensä

218 933

2 004 300

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liite 1

 

 

209 §

HISTORIATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-266

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä ja

2                          valita toimikuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

professori emeritus

Matti Klinge

 

vs. johtaja

Asta Manninen

 

museonjohtaja

Tiina Merisalo

 

erikoistutkija

Marja Terttu Knapas

 

filosofian tohtori

Carl Jacob Gardberg

 

toimitusjohtaja

Eero Holstila

 

professori

Anne Haila

 

tutkija

Jukka Relander

 

dosentti

Martti Häikiö

 

arkistotoimen päällikkö

Eeva Miettinen

 

dosentti

Erkki Tuomioja

 

tutkimusprofessori

Harry Schulman

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi professori emeritus Matti Klingen ja varapuheenjohtajaksi vs. johtaja Asta Mannisen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin sekä kuulemaan asiantuntijoita.

 

Pöytäkirjanote historiatoimikunnalle, toimikuntaan valituille henkilöille, tietokeskukselle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Liite 1

 

 

210 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          7.2.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta     9.2. ja 11.2.2005

tekninen lautakunta                                                        9.2.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

211 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

212 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-97

Esityslistan asia Kj/8

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

213 §

AS OY HELSINGIN KISATIE 7 POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-105

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen 2005–105/526 mukaisesti siten, että rakennusta saa käyttää pysyvästi asumiseen nykyisellä paikallaan.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

214 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN KANSSA KAMPIN KORTTELIN NRO 158 SUUNNITELLUN TONTIN NRO 44 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN NRO 11294 JOHDOSTA

 

Khs 2004-1875

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarisen kanssa liitteenä oleva sopimus sekä sopimukseen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle

 

Lisätiedot:
Riitta Venesmaa, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

215 §

RAKENNUSVALVONTAVIRASTON HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2005-130

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

216 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX-XXXX XXXXXX KUOLINPESÄN JA OY ALFRED A.PALMBERG AB:N OMISTAMIEN YHTIÖIDEN VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2005-196

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 1.12.2004 tehdyissä kiinteistökaupoissa, joissa Xxx-Xxx Xxxxxxxx kuolinpesän osakkaat ovat myyneet Oy Alfred A. Palmberg Ab:n omistamille yhtiöille alueet, jotka vastaavat ohjeellisia kaavatontteja 47273/1 - 4, 47274/1 - 3, 47275/2 ja 47276/6.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

217 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N JA HARTELA KIINTEISTÖMARKKINOINTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-198

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 23.12.2004 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Nordea Pankki Suomi Oyj on myynyt Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue) korttelin nro 43051 rakentamattomat tontit nro 12, 13 ja 14 Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Hartelan kiinteistömarkkinointi Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

218 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN JA POHJ LANDLORD (FINLAND) LLC:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-200

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 21.12.2004 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola on myynyt Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan korttelin nro 30127 tontin nro 2 rakennuksineen Pohj Landlord (Finland) LLC:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Pohj Landlord (Finland) LLC:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

219 §

7.2.2005 pöydälle pantu asia

ESITYS RUOTSINKIELISEN PÄIVÄKOTI SOCKENSTUGANIN TILOJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ

 

Khs 2004-2485

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Sockenstuganin tilojen 15.11.2004 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 670 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 171 000 euroa (veroton hinta 960 000 euroa) hintatasossa 9/2004.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

220 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

3.2.2005

kiinteistölautakunta

8.2.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

4. ja 7. – 9.2.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle ja viranomaiselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

221 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

9.2.2005

 

Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

222 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN TAIDEAKATEMIAN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-248

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2005 – 2007 kaupungin edustajaksi taidemuseon johtajan Berndt Arellin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen va. kulttuurijohtaja Marianna Kajantien.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Suomen taideakatemian säätiölle (asiamies Tuula Hämäläinen) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

223 §

ERITYISSUUNNITTELIJAN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2005-222

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

 

224 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN STADION-SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON, HALLITUKSEEN JA TILINTARKASTAJIKSI

 

Khs 2004-2394

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

225 §

KUNNALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET 2005 - 2007

 

Khs 2005-231

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sopimuskaudeksi 16.2.2005 – 30.9.2007 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen, kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen sekä yhteistoimintamenettelyä ja työelämän keittämistä koskevat sopimukset 2005 – 2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja laitosten kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Pohjaniemi Marju, työmarkkinakonsultti, puhelin 169 2451

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

226 §

PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:N KANSSA

 

Khs 2005-269

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Helsingin Ice Sport Center Oy:lle 38. kaupunginosassa (Malmi) Longinojalla Talttatien varrella sijaitsevan tontin 38155/17 noin 7 801 m²:n suuruisen alueen jäähallin rakentamista varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueen vuosivuokra 70 %:n subventiolla on 27 948 euroa. Perusvuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 186,32 euron suuruista vuokraa.

 

2                    70 %:n subventio on voimassa kaksi vuotta. Tämän jälkeisestä vuokrasta päätetään erikseen myöhemmin.

 

3                    Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Ice Sport  Center Oy:lle ja liikuntalautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 42 neljännen kappaleen toisen virkkeen sana ”Käyttövarat” muutetaan sanaksi ”Käyttövuorot”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

227 §

7.2.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-174

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon nelivuotiskaudeksi 2005 – 2008 seuraavat kolme jäsentä:

 

luokanopettaja Anja Hinkkanen

taloussihteeri Pauli Löija

tiedesihteeri Petri Mirala

 

Pöytäkirjanote edellä mainitulle säätiölle sekä valituille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

228 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta                                                                             8.2.2005

opetuslautakunta

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     3.2.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                   8.2.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   24.1. – 1.2.2005

- johtava talouspäällikkö                                                                  2.2.2005

eläintarhan johtaja                                                                            4.2.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                               4., 7. ja 8.2.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       10.2.2005

museonjohtaja                                                                         4. – 10.2.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                11.2.2005

taidemuseon johtaja                                                                  3. – 8.2.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       7. ja 9.2.2005

työterveysjohtaja                                                                                2.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

229 §

7.2.2005 pöydälle pantu asia

XXXX XXXXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSVIRASTON KATU- JA PUISTO-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2004-119

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Xxxx Xxxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan ottamista koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä 8.11.2004 § 1375, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta kaupunginhallituksen tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle sekä kirje nro      ja pöytäkirjanote valitusosoituksin Xxxx Xxxxxxxxxxx.

 

Merkittiin, että Hellström ehdotti Rantasen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi hyväksyä Eeva Kuuluvaisen oikaisuvaatimuksen.

 

                                            Hellström ilmoitti vastaehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin vastaehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

230 §

7.2.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA YTV:LLE SEUTULIIKENTEEN LIIKENNÖINTISUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 2005 - 2006

 

Khs 2004-2616

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää lausuntonaan seutuliikenteen liikennöintisuunnitelma 2005 – 2005 luonnoksesta joukkoliikennelautakunnan lausunnon.

 

Kirje nro       Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Lehtipuu ja Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

231 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              8.2.2005

ympäristölautakunta                                            8.2.2005

yleisten töiden lautakunta                                  10.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

232 §

SALASSA PIDETTÄVÄ

 

Khs

 

Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 20 k.

Päätös liitteenä (pöytäkirjan liite nro 2).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

233 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AULA-TYÖKOTIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2005 - 2007

 

Khs 2004-2579

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n hallitukseen jäseneksi vuosiksi 2005 – 2007 työhönkuntoutuksen päällikön Pertti Siukolan.

 

Pöytäkirjanote Aula-työkotien Kannatusyhdistys r.y:lle, hallitukseen nimetylle, sosiaalilautakunnalle sekä kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

234 §

APULAISOIKEUSKANSLERIN VASTAUS LASTEN PÄIVÄKOTI KARPIN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVAAN KANTELUUN

 

Khs 2003-1384

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi apulaisoikeuskanslerin 19.1.2005 päivätyn vastauksen lasten päiväkoti Karpin lakkauttamista koskevaan kanteluun.

 

Pöytäkirjanote ja jäljennös apulaisoikeuskanslerin vastauksesta sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1 (osittain salassa pidettävä)

 

 

235 §

7.2.2005 pöydälle pantu asia

VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2718, 2004-2497, 2004-1993

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudeksi 2005 – 2006 vanhusneuvostoon seuraavat 17 jäsentä:

 

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Aila Jokinen (Helsingin Vanhustyönyhdistys ry)
Pirkko Aro (Kotien Puolesta ry)
Majlis Kvist (Svenska Pensionärsförbundet rf)
Anneli Dahlberg-Lahtinen (Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry)
Antti Henriksson (Eläkeläiset ry Helsingin aluejärjestö)
Ylermi Runko (Helsingin Rintamamiesveteraanit ry.)
Eero Viikari (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin Piiri ry)

 

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Brita Heikkilä

Esa Laakso

Elina Castrén

Erkki Vauramo

Ritva Sänkiaho

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekäs sosiaalivirastosta
hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskuksesta
aluerehtori Hannele Koli-Siiteri suomenkielisestä työväenopistosta
liikunnanohjaaja Mirja Ahti liikuntavirastosta
projektipäällikkö Pirjo Tujula rakennusvirastosta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päätti määrätä em. toimikaudeksi Brita Heikkilän.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa harkitsemaan olisiko kaupungin virastoja edustavan jäsenen oltava neuvostossa asiantuntija eikä jäsen, ja ilmoittamaan kantansa kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2006, niin että neuvoston toimintasääntöä voidaan tältä osin tarvittaessa muuttaa ennen seuraavan toimikauden alkamista.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2003 – 2004 sekä lähettää sen tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, asuntolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti lähettää Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n palvelukeskustyöryhmän vanhustyön neuvottelukunnan perustamista koskevan kirjelmän sekä Terttu Raatikaisen ja Rauli Peltolan eläkeläisneuvoston perustamisesta koskevan kirjelmän sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten valmisteilla olevaa vanhuspalveluohjelmaa vuosille 2006-2009 sekä vanhusten palvelu- ja virkistyskeskusten toimintaa koskevilta osilta.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vanhusneuvostolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, suomenkieliselle työväenopistolle, liikuntavirastolle, rakennusvirastolle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin vanhusneuvoston toimintakertomuksesta sekä Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n palvelukeskustyöryhmän sekä Terttu Raatikaisen ja Rauli Peltolan kirjelmistä sosiaalilautakunnalle ja  terveyslautakunnalle.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin vanhusneuvoston toimintakertomuksesta  liikuntalautakunnalle, asuntolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

236 §

7.2.2005 pöydälle pantu asia

VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2623

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 10.2.2003 hyväksymäänsä vammaisneuvoston toimintasääntöä, nostaa vammaisjärjestöjen vammaisneuvostoon nimeämien ehdokkaiden määrän kymmeneen neuvoston kokonaisjäsenmäärän kasvaessa 19 jäseneen.

 

Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudeksi 2005 – 2006 vammaisneuvostoon seuraavat 18 jäsentä:

 

helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Virve Lindholm (Helsingin Kuurojen Yhdistys ry)
Iiro Nummela (Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry)

Riitta Suurkuukka (Polioinvalidit ry, Pääkaupunkiseudun osasto)
Pekka Koivusalo (Kehitysvammatuki 57 ry)
Kirsti Hänninen (Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry)
Seppo Sarkkula (Helsingin Epilepsiayhdistys ry)
Paula Alho (ALVI ry)
Johanna Ikävalko (Näkövammaisten Lasten Tuki ry)
Päivi Koivunen (Helsingin seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry)

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Maija Könkkölä

Asser Raassina

Jaana Hirvilammi

Leena Saari

 

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

 

projektipäällikkö Pirjo Tujula rakennusvirastosta
suunnittelija Outi Dammert opetusvirastosta
vammaistyön päällikkö Hanna Maidel sosiaalivirastosta
ylilääkäri Asko Lukinmaa terveyskeskuksesta
projektipäällikkö Ilkka Laine kaupunkisuunnitteluvirastosta

Neuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Maija Könkkölän.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa

 

-                                       tekemään kaupunginhallitukselle ehdotuksen neurologisia vammoja ja sairauksia edustavasta jäsenestä

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa harkitsemaan olisiko kaupungin virastoja edustavan jäsenen oltava neuvostossa asiantuntija eikä jäsen, ja ilmoittamaan kantansa kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2006, niin että neuvoston toimintasääntöä voidaan tältä osin tarvittaessa muuttaa ennen seuraavan toimikauden alkamista.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2003 - 2004.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vammaisneuvostolle, rakennusvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

237 §

31.1.2005 ja 7.2.2005 pöydälle pantu asia

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2309

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2005 - 2006 Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia yhteistyö- ja koordinointielimenä kaupungin toimissa turvallisuuden ja terveiden elämäntapojen lisäämiseksi ja rikollisuuden sekä siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi, mukaan lukien toimet huumeiden leviämisen ehkäisemiseksi ja päihdevalistuksen, ja tarvittaessa tehdä asianomaisille kaupungin elimille esityksiä asiassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita neuvottelukunnan

 

puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen,

 

varapuheenjohtajaksi asukasyhteyspäällikkö Riitta Halttunen-Sommardahlin sosiaalivirastosta, ja

 

jäseniksi seuraavat:

 

-                                       hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen terveyskeskuksesta

-                                       osastopäällikkö Kari Naalisvaara nuorisoasiainkeskuksesta

-                                       tutkija Jon Maury kaupunkisuunnitteluvirastosta

-                                       liikunnansuunnittelija Maria Nyström liikuntavirastosta

-                                       osastopäällikkö Hannu Hakala kaupunginkansliasta

-                                       johtava psykologi Merja Hallantie opetusvirastosta

-                                       johtaja Irmeli Niemi kulttuuriasiainkeskuksesta

-                                       kaupunginsihteeri Anneli Frantsi kaupunginkansliasta

-                                       apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta

-                                       ylikomisario Heikki Porola Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta

-                                       johtaja Hanna Ahokas A-klinikkasäätiöstä

-                                       pääsihteeri Harri Vertio Suomen Syöpäyhdistyksestä

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan ottamaan tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman

-                                       toimimaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa

-                                       tekemään esityksiä vakiintuneiden tai vakiintumassa olevien kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien siirtämisestä kaupungin hallintokunnille

-                                       toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä siitä tuleeko sen toimintaa jatkaa ja jos, tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä sekä laatimaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kertomuksen neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2003 - 2004.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, hallintokunnille ja organisaatioille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esityslistan sivulle 81 kohtaan ”Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa neuvottelukuntaa” lisätään kahden ensimmäisen luetelmaviivan jälkeen uusi luetelmaviiva seuraavasti:

 

                                            ”- tekemään esityksiä vakiintuneiden tai vakiintumassa olevien kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien siirtämisestä kaupungin hallintokunnille”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

238 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 8.2.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Heli Puura                                              Suvi Rihtniemi

                                                                 (paitsi 230 §)

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

(230 §:n kohdalla)

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  22.2.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 229 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 196-207, 210-212, 215, 220-221, 223-225, 228, 230-232, 234 ja 238 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 213 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 216-218 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 229 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

229 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

196-207, 210-212, 215, 220-221, 223-225, 228, 230-232, 234 och 238 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

213 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

216-218 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

229 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.