4

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.3.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 2.3.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote xxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxx ja xxxxx xxxxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sen lapsiperhejaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, xxxx xxxxxxxxx ja xxxxx xxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).


7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingin Euroopan Investointipankilta saaman lainan takaussitoumuksen, johon sisältyy mm. seuraavat ehdot:

 

                   Lainanantaja ei ole velvollinen ilmoittamaan kaupungille velallisen maksuviivästyksestä, eikä ilmoittamatta jättäminen vapauta kaupunkia viivästyksestä aiheutuneista koroista ja kuluista.

                   Lainanantajalla on oikeus myöntää velalliselle maksuajan pidennystä kerrallaan enintään kolme kuukautta ilman takaajan suostumusta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

.

8                    Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kiinteistölautakunnalle 12 100 000 euroa käytettäväksi aluevaihtoihin ja -järjestelyihin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, työterveyskeskukselle, pelastuslaitokselle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

10                 Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

11                 Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

12                 Aloite 14

 

Kaupunginhallituksen kirje xxxxx xxxxxxxx.

 


Aloite 19

 

                      Rakennus- ja ympäristötointa johtavalle apulaiskau­punginjoh­tajalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 20

 

Kaupunginhallituksen kirje Toukolan–Vanhankaupungin asukasyhdistyk­selle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18–64           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä yhteistyössä kiinteistöyhtiöiden ja vuokralaisneuvottelukunnan edustajien kanssa huolehtimaan vuokralaisdemokratiasään­töä koskevien menettelyohjeiden saattamisesta uuden säännön periaatteiden mukaisiksi ja kehottamaan kiinteistövirastoa huolehtimaan siitä, että uusi vuokralaisdemokratiasääntö viedään hyväksyttäväksi asukkaiden kokouksiin vuoden 2005 aikana.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaisneuvottelukunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin xxxxx ja xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ja xxxxxx xxxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja liikennelaitokselle.

 

13, 14           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin xxxxx xxxxxxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastol­le, ympäristökeskukselle, rakennusvirastolle, Helsingin Vedelle.

 

65–68           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

69                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                              --

satamalautakunta                                                                   1.3.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta       2.3.2005 klo 12.00

                                                                                  2.3.2005 klo 15.00

tekninen lautakunta                                                               1.3.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

1.3.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.2.2005

rakennuslautakunta

1.3.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

1. – 3.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                             1.3.2005

 

eläintarhan johtaja                                                              28.2. ja 2.3.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       25.2.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         28.2.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                                  17.2.2005

taidemuseon johtaja                                                               28.2.-1.3.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                                2.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. RYJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                            1.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 1.3.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292